Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № IЗ-1935 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОТРЕЗВЯВАНЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., отм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г.


Отменена с § 1 на Наредба за отменяне на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване - ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г, в сила от 24.03.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване.
Чл. 2. Заведенията за отрезвяване са специализирани заведения за настаняване на лица, които поради употреба на алкохол или на други упойващи вещества не могат да контролират поведението си, нарушават обществения ред или са намерени на обществени места в безпомощно състояние.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) При изпълнение на предоставените им функции служителите в заведенията за отрезвяване си сътрудничат и взаимодействат на съответното ниво с другите структури на МВР, с органите на държавна власт, местно самоуправление и местна администрация, както и с неправителствени организации.

Раздел II.
Организация и функции на заведенията за отрезвяване


Чл. 4. (1) Заведенията за отрезвяване се създават и закриват със заповед на министъра на вътрешните работи след съгласуване с кмета на общината по местонахождението им.
(2) Помещенията за устройване на заведения за отрезвяване и средствата за тяхната издръжка се осигуряват от съответната община.
(3) Заведението за отрезвяване се ръководи от началник, който организира цялостната му дейност.
(4) Началникът на заведението за отрезвяване ежегодно, в съответствие с определените срокове за бюджетната процедура, изготвя разчет за необходимите финансови и материални средства по издръжката на дома за следващата година, който чрез проекта на бюджет на МВР се представя в Министерството на финансите за включване като делегирана от държавата дейност във функция "Отбрана и сигурност" по бюджетите на общините при разработването на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Вътрешният ред в заведенията за отрезвяване се определя в правилник, утвърден от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" на МВР.

Чл. 5. Основните функции на заведенията за отрезвяване са:
1. отвеждане от обществени места, приемане и настаняване в заведение за отрезвяване на лицата по чл. 2;
2. предприемане на необходимите мерки за оказване на спешна медицинска помощ на приетите в заведението лица;
3. анализиране на причините и условията, способстващи извършването на противообществени прояви под влиянието на алкохол и разработване на предложения за ограничаването им.

Раздел III.
Приемане и настаняване на лица в заведенията за отрезвяване


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Лицата по чл. 2 се настаняват въз основа на заповед за настаняване (приложението) по чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Заповедта за настаняване се издава от директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Към заповедта по ал. 1 се прилага протокол за извършен личен обиск по чл. 68 ЗМВР, ако такъв е бил извършван, както и други документи във връзка със случая. Намерените и иззети вещи, посочени в протокола за личен обиск, се предават за съхранение на дежурния служител в заведението за отрезвяване.
(3) Когато в заведение за отрезвяване се настанява лице по чл. 2, доведено от медицински екип, към заповедта по ал. 1 се прилагат писмени документи относно обстоятелствата, при които е намерено лицето, неговото състояние и оказаната му медицинска помощ.
(4) Приетите и настанени лица се записват в книга от дежурния служител.
(5) В срок до 24 часа от приемането на лицето началникът на заведението за отрезвяване писмено уведомява районния прокурор по местонахождение на заведението за отрезвяване.

Чл. 7. На приетите в заведенията за отрезвяване лица се осигурява медицинско наблюдение.

Чл. 8. (1) Лицата чието здравословно състояние налага това, се отвеждат в центровете за спешна медицинска помощ или в най-близкото лечебно заведение, след което по отношение на тях се спазват указанията на медицинските специалисти.
(2) Спешна медицинска помощ е винаги налице, когато при лицето се установява тежко състояние поради употреба на алкохол или други упойващи вещества и/или при наличие на травми и наранявания.

Чл. 9. (1) При настаняване в заведенията за отрезвяване на лицата по чл. 2 се извършва личен обиск, ако такъв не е бил извършван, като за намерените и иззети вещи се съставя протокол в три екземпляра, единият от които се прилага към вещите, вторият се предоставя на лицето, а третият се прилага към съпроводителните документи.
(2) Иззетите от настанените лица вещи, както и предоставените по чл. 6, ал. 2 такива, се съхраняват по ред, определен в правилника за вътрешния ред на заведението за отрезвяване.

Чл. 10. (1) Самоличността на доведените лица се установява съгласно чл. 61 ЗМВР.
(2) При необходимост служителите в заведението извършват действия по идентификация на доведените лица по реда на чл. 62 ЗМВР.
(3) Когато се установи, че приетото лице е военнослужещ, незабавно се уведомяват органите на военната полиция.
(4) Установените при приемане малолетни и непълнолетни лица се предават на родителите им или се изпращат в съответните домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.
(5) За настанени лица, за които се установи, че водят скитнически живот или се занимават с просия, се изготвя мотивирано искане до районния прокурор по местонахождението на заведението за отрезвяване за настаняването им в съответния дом за временно настаняване на пълнолетни лица по чл. 79 ЗМВР.
(6) Спрямо лица, които буйстват и от поведението им се предполага, че могат да извършат посегателство върху други настанени лица в заведението, се използват помощни средства по реда на ЗМВР.

Чл. 11. (1) Началникът на заведението за отрезвяване или дежурният служител в негово отсъствие разпределя приетите лица по спални помещения.
(2) При разпределение на лицата отделно се настаняват:
1. мъже от жени;
2. чужденци от български граждани.

Чл. 12. След приемането на лицата в заведенията за отрезвяване при необходимост се извършва хигиенно обслужване.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) За приетите и настанени лица, за които се получат данни, че са извършили престъпление или че има образувано наказателно производство, се уведомява СДВР или ОДМВР за предприемане на необходимите действия.

Чл. 14. (1) Началникът на заведението за отрезвяване или дежурният служител провежда разговор с настаненото лице, за да установи причините и условията, способствали извършването на противообществена проява под влияние на алкохол.
(2) Лицата, настанени в заведенията за отрезвяване, за които има достатъчно данни и се предполага, че ще извършат престъпления или нарушения на обществения ред, се предупреждават съгласно чл. 56 ЗМВР.

Раздел IV.
Престой в заведенията за отрезвяване


Чл. 15. Лицата, настанени в заведенията за отрезвяване, получават:
1. храна;
2. спални и тоалетни принадлежности по ред, установен в правилника за вътрешния ред;
3. медицинска помощ;
4. възможност за посещения на адвокати, роднини, близки, представители на дипломатически и консулски представителства и представители на други институции, които се отразяват в дневник.

Чл. 16. (1) Настанените в заведенията за отрезвяване лица:
1. спазват правилата за вътрешния ред в заведението;
2. изпълняват разпорежданията на длъжностните лица в заведението;
3. опазват инвентара на заведението.
(2) Лицата, настанени в заведенията за отрезвяване, не могат да ги напускат без разрешение на началника или дежурния служител.

Чл. 17. Срокът за престой в заведенията за отрезвяване е до 24 часа, след което лицето се освобождава.

Раздел V.
Изисквания към заведенията за отрезвяване


Чл. 18. (1) Заведенията за отрезвяване се обособяват в специално построени или приспособени за целта помещения.
(2) В заведенията за отрезвяване се изграждат:
1. кабинет на началника;
2. стая за служителите;
3. кабинет-манипулационна на медицинското лице;
4. стая за дежурния служител;
5. спални помещения;
6. хигиенно-битови помещения (умивални, бани, тоалетни);
7. складови и други административно-стопански помещения.
(3) Спалните помещения в заведенията се обзавеждат с инвентар и пособия съгласно правилника за вътрешния ред.
(4) Медицинският кабинет-манипулационна се оборудва и обзавежда съгласно нормативните изисквания.
(5) В заведенията за отрезвяване се устройват по възможност помещения за хранене на настанените лица.
(6) Прозорците на заведенията се укрепват с метални решетки.
(7) Вратите на спалните помещения се укрепват с метални решетки и заключващи устройства.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.)
(9) При възможност хигиенно-битовите помещения се обособяват отделно за настанените лица и персонала.

Чл. 19. Заведенията за отрезвяване имат собствени печат и щемпели по установените за системата на МВР образци и съгласно изискванията на Указа за печатите.

Чл. 20. (1) В заведенията за отрезвяване се водят:
1. книга за приемане и предаване на дежурството;
2. книга за приети и настанени лица;
3. картотека на лицата, престояли в заведението;
4. магазинна, партидна книга, разходни ведомости и други отчетни форми за отразяване движението, наличността и състоянието на материалните средства, поверени на материалноотговорните лица;
5. кочан с приходни квитанции по образец на Министерството на финансите за събрани такси;
6. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
7. дневник за посещения на настанените лица.
(2) Картотеката по ал. 1, т. 3 се води по азбучен ред.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 78, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи и отменя Наредба № I-267 от 2003 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване, издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 4 от 2004 г.).

§ 2. В двумесечен срок от издаването на наредбата директорът на Национална служба "Полиция" утвърждава правилници за вътрешния ред в заведенията за отрезвяване.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Главна дирекция "Охранителна полиция", на директорите на СДВР и ОДМВР, на министъра на здравеопазването и на директорите на регионалните здравни инспекции.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1935 ОТ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОТРЕЗВЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2011 Г.)
§ 7. (1) В двумесечен срок от влизане в сила на наредбата директорът на Главна дирекция "Охранителна полиция" утвърждава правилник за вътрешния ред в заведенията за отрезвяване.
(2) До утвърждаване на правилника по предходната алинея се прилага правилникът, утвърден по досегашния ред, доколкото не противоречи на тази наредба.

Приложение към чл. 6, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
 

Рег. № ............. /Екз. ......................................................................................................................................................

............................/20 ..... г.

 
З А П О В Е Д
 
за настаняване на лице в заведение
за отрезвяване
 
Днес, .............../20 ...... г., в гр. ..............................................................................................................................
в ................................................................................ ч., подписаният
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на служителя)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
на длъжност ....................... при .................................................................................................................................
.............................................. гр. ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(наименование на структурното звено)
на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи
........................................................................................................................................................................
(вписва се основанието за настаняване на лицето)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
ЗАПОВЯДВАМ:
 
Настанявам за срок до 24 часа лицето ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, месторождение,
постоянен адрес)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
в заведение за отрезвяване
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 

Полицейски орган: ................................................................................................................................................................

(подпис)

 

Настанено лице: ....................................................................................................................................................................

(подпис)

 
 
Р А З П И С К А
 
Подписаният ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, месторождение, постоянен адрес)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
получих екземпляр от настоящата заповед.
 

Подпис: ..........................................................................................................................................................................

 
Отказът или невъзможността на лицето да подпише или получи копие от настоящата заповед се удостоверява с подпис на свидетеля ...................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
 

Свидетел: ...............

(подпис)

 
Престоят на лицето в заведението за отрезвяване се прекратява в ....... ч. на ................./20..... г., което се удостоверява от подписания ................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на служителя)
на длъжност ....................... при .................................................................................................................................
.............................................. гр. ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(наименование на структурното звено)

Подпис: ..........................................................................................................................................................................

Попълва се в случай, че лицето не е български гражданин.
Заповедта ми се обяви в ............ ч. на ................
................................... език с помощта на преводача
........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН, постоянен адрес)
........................................................................................................................................................................
 

Преводач: .......................................................................................................................................................................

(подпис)

 

Настанено лице: ....................................................................................................................................................................

(подпис)

 
Забележка. Заповедта се изготвя в три екземпляра - за настаненото лице, за органа, осъществил настаняването, и един се прилага към дело.
 

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти