Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИМАТ ПРАВЕН ИНТЕРЕС ДА ПРЕДЯВЯВАТ ИСКОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.89 от 3 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2015г., изм. ДВ. бр.22 от 14 Март 2017г.


Чл. 1. С наредбата се определят критериите, на които трябва да отговарят организациите, за да бъдат включени в списъка на квалифицираните организации, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.

Чл. 2. (1) Право да бъдат включени в списъка на квалифицираните организации имат организации, които:
1. имат за цел защита на колективните интереси на потребителите;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като сдружения за осъществяване на общественополезна дейност;
3. са извършвали дейност за защита на интересите на потребителите през последните две години;
4. са икономически независими от производители, вносители, търговци и доставчици на услуги;
5. са независими от политически партии или движения;
6. не излъчват и не разпространяват под каквато и да е форма (в свои публикации или съобщения за пресата, срещу или без заплащане) рекламни съобщения или послания, които могат да нарушат независимостта на организацията.
(2) В списъка на квалифицираните организации по право се включва и Комисията за защита на потребителите.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) За вписване в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите организацията подава писмено заявление до министъра на икономиката.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заверено копие на актуалния учредителен акт удостоверение за актуално състояние и устав на сдружението;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заверено копие на документ, удостоверяващ вписването на сдружението като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;
3. годишни отчети за дейността на сдружението през последните две години;
4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 4 - 6.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Министърът на икономиката издава заповед, с която одобрява списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.
(2) Списъкът по ал. 1 се предоставя на Европейската комисия заедно с предмета на дейност и правноорганизационната форма на включените в него квалифицирани организации.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1 квалифицираните организации, включени в списъка по чл. 4, ал. 1, са длъжни да уведомят министъра на икономиката в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Въз основа на уведомлението по ал. 1 министърът на икономиката издава заповед за заличаване на организацията от списъка по чл. 4, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато се установи, че квалифицирана организация е "с временно спрян статут в обществена полза" в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, министърът на икономиката служебно издава заповед за заличаване на организацията от списъка по чл. 4, ал. 1.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) При подаване на заявление по чл. 3, ал. 1 от организация, която не е включена в списъка на квалифицираните организации и отговаря на критериите по чл. 2, министърът на икономиката допълва списъка на квалифицираните организации по реда на чл. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Когато организацията не отговаря на критериите по чл. 2 или подадените документи са нередовни, министърът на икономиката не допуска вписване на организацията в списъка по чл. 4, ал. 1.


Чл. 7. За процедурата по вписване в списъка по чл. 4, ал. 1 не се заплащат държавни такси.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 164, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.


§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1117 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти