Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 113 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности с пилотен характер, целящи опазването на околната среда (агроекологични дейности) по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз (ЕС) за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
(2) Подпомагат се проекти за извършване на агроекологични дейности (агроекологични проекти) в земеделските стопанства, които допринасят за постигането на целите на мярка "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 - 2006 г., посочени в приложение № 1.

Чл. 2. (1) Участието с агроекологични проекти се осъществява в едно от следните направления:
1. биологично земеделие;
2. отглеждане на животни от застрашени местни породи;
3. управление на полуестествени местообитания;
4. подкрепа на противоерозионни практики.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомагат на територията на цялата страна, когато имат за предмет определените за тях култури и местни породи животни.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 3 и 4 се подпомагат, когато се извършват в определените за тях райони.


Чл. 3. При подпомагане на агроекологичните дейности се спазва следната последователност:
1. установяване на първоначално необходимите умения на кандидатите за управление на земеделското стопанство по начин, съобразен с изискванията за опазване на околната среда (основен пакет агроекологични дейности);
2. одобряване на проекти за осъществяване на агроекологични дейности;
3. предоставяне на финансова помощ за извършени агроекологични дейности.


Чл. 4. (1) Основният пакет агроекологични дейности съдържа:
1. основно обучение по агроекологично земеделие;
2. разработване на агроекологичен план за дейността на цялото земеделско стопанство;
3. водене на отчетност на стопанството;
4. спазване на проверимите стандарти за добра фермерска практика.
(2) Изискванията от основния пакет агроекологични дейности са задължителна част от агроекологичния проект за целия период на подпомагане. Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 трябва да са изпълнени към момента на кандидатстването, а тези по ал. 1, т. 3 и 4 - не по-късно от първото плащане.


Чл. 5. Агроекологичният проект включва основния пакет агроекологични дейности по чл. 4, ал. 1 и поне една от допълнителните дейности по чл. 2, ал. 1 по избор на кандидата.


Чл. 6. Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия (ЕК) от страна на Европейската общност и Република България (РБ) по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).


Чл. 7. Финансовата помощ се предоставя под формата на компенсаторни плащания за осъществяване на една или повече агроекологични дейности, като 75 на сто от помощта се осигуряват от ЕС и 25 на сто - от бюджета на Република България.


Чл. 8. (1) Максималната сума на одобрените компенсаторни плащания по един агроекологичен проект за година е левовата равностойност на 10 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за период 5 последователни години, считани от датата на подписване на договор за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект по чл. 42, ал. 4.
(3) Един кандидат не може да бъде подпомаган едновременно по повече от един проект, одобрен по реда на тази наредба, за периода на прилагането й.
(4) Повторно одобрение по реда на тази наредба се допуска след изпълнение на задълженията по договор за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект, сключен със същия кандидат.
(5) Кандидатът не се подпомага по САПАРД, ако за същия проект е подпомаган с компенсаторни плащания по други програми.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Общи условия


Чл. 9. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), или регистрирани като тютюнопроизводители по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
2. юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за цел устойчиво развитие, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или регистрирани като тютюнопроизводители по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
3. общини;
4. обединения на физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или регистрирани като тютюнопроизводители по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия - за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4.
(2) Общините могат да кандидатстват за подпомагане само за дейности от направленията управление на полуестествени местообитания и подкрепа на противоерозионни практики с проекти, одобрени от общинския съвет.
(3) Кандидатите за подпомагане трябва да са собственици на земеделска земя или да ползват земеделска земя въз основа на право на ползване или по договор за наем или за аренда със срок не по-кратък от 5 години. Договорът за наем трябва да бъде нотариално заверен и вписан в службата по вписванията.


Чл. 10. (1) Когато кандидатът е обединение по чл. 9, ал. 1, т. 4, на изискванията за кандидатстване трябва да отговаря всеки от участниците в обединението.
(2) В случаите по ал. 1 всеки от участниците в обединението е страна по договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект.


Чл. 11. (1) Подпомагат се кандидати, които имат образование и професионална квалификация в направление "Селско стопанство", придобити в обучаваща институция по тази наредба.
(2) Подпомагат се и кандидати, успешно преминали курс за професионално обучение по сектор "Агроекологично земеделие", организиран от обучаваща институция по ал. 1.
(3) Подпомагат се и кандидати, които притежават не по-малко от 3 години професионален опит в областта на селското стопанство.
(4) При подпомагане на общини, юридически лица или еднолични търговци на условията по ал. 1 - 3 трябва да отговаря физическото лице, управляващо агроекологичната дейност.


Чл. 12. (1) Земеделските стопанства на кандидатите трябва да отговарят на ветеринарно-санитарните, фитосанитарните и хигиенните изисквания, както и на изискванията за опазване на околната среда съгласно българското законодателство към момента на кандидатстване.
(2) Когато българското законодателство съдържа преходни периоди за изискванията по ал. 1, кандидатите трябва да изпълнят съответните изисквания не по-късно от крайния срок по договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект в случай, че нормативният акт предвижда по-дълъг срок.


Чл. 13. (1) Кандидатите за подпомагане представят агроекологичен план за управление на земеделското стопанство.
(2) Разходите за изготвянето на агроекологичния план не се включват в подпомаганите дейности.


Чл. 14. (1) Агроекологичният план съдържа описание на поземлените имоти на земеделското стопанство и на техни части (полета), както и други данни в съответствие с изискванията по тази наредба.
(2) Агроекологичният план се подписва от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
(3) Агроекологичният план се придружава от карта на земеделското стопанство.


Чл. 15. (1) Картата на земеделското стопанство съдържа данни за:
1. границите, площта, начина на трайно ползване на поземлените имоти и/или полета, отглежданите върху тях селскостопански култури и извършваните върху тях селскостопански дейности;
2. стопанските и други постройки;
3. естествените местообитания и релеф от значение за изпълнение на проверимите стандарти за добра фермерска практика, както и за технологии и методи, прилагани в земеделското стопанство;
4. границите на защитени територии и вида на ограниченията при ползване.
(2) Картата се изготвя въз основа на скици и/или извлечения от картата на възстановената собственост и картата на ползването на съответните землища, по местоположението на земеделското стопанство в границите на общината в подходящ мащаб не по-дребен от 1:5000, издадени от съответната общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ).
(3) Границите на полетата според ползването им се нанасят върху картата и всяко поле се номерира при спазване на инструкцията за попълване на образеца на агроекологичния план. Условните обозначения са посочени в списък - приложение към образеца на агроекологичния план.
(4) Когато в земеделското стопанство са включени поземлени имоти, разположени в урбанизирани територии, агроекологичният план се изготвя въз основа на скици, издадени от съответната община.


Чл. 16. Агроекологичният план съдържа списък на обекти и характеристики на земеделското стопанство, които имат отношение към опазването на околната среда, като потоци, реки и езера, райони с добре развита естествена растителност, полуестествени местообитания, жив плет, каменни стени и други традиционни синори.


Чл. 17. (1) Подпомаганите лица изготвят отчети за:
1. засетите/засадените култури по вид/сорт, дата на засяване/засаждане, дата на прибиране на реколтата, добиви;
2. закупуването на посевен и посадъчен материал - сорт, количество и дата на закупуване с приложени счетоводни (отчетни) документи;
3. закупените продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата - вид, дата и закупено количество с приложени оригинални касови бележки;
4. торенето с оборски тор - дата, площ и количество вложен тор, както и декларация за произход на тора;
5. други данни - в зависимост от вида на агроекологичната дейност.
(2) Отчетите се водят по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", изпълняващ функциите на Агенция "САПАРД", в зависимост от вида на агроекологичната дейност, предмет на проекта.
(3) Подпомаганите лица водят и заверен от регионалната служба за растителна защита (РСРЗ) дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологичноактивни вещества.


Чл. 18. (1) Подпомаганите лица поддържат досие за всяка от агроекологичните дейности, включени в одобрения агроекологичен план за периода на неговото действие.
(2) Досието трябва да съдържа всички съществени и относими документи, свързани с осъществяването на агроекологичната дейност, подлежаща на контрол по реда на глава III.


Чл. 19. (1) Размерът на площите, заявени за участие в агроекологичната схема, не може да се намалява през периода на изпълнението на подпомаганите агроекологични дейности, освен в случаите по чл. 54.
(2) Санкциите за неизпълнение на това задължение се определят в глава четвърта, раздел IV, както и в договора за подпомагане изпълнението на агроекологичния проект.


Чл. 20. Подпомаганите лица са длъжни да спазват на цялата територия на земеделското стопанство проверимите стандарти за добра фермерска практика съгласно приложение № 2.

Раздел II.
Специални условия


Чл. 21. (1) Агроекологични проекти по направление биологично земеделие не се подпомагат на територията на землищата, включени в списъка на екологично замърсените земеделски земи от промишлена дейност, съгласно приложение № 2 към Постановление № 50 на Министерския съвет от 10.03.1993 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 24 от 1993 г.).
(2) Кандидатите, могат да кандидатстват за подпомагане за дейности по направление биологично земеделие, при условие, че за периода на подпомагане са сключили договори за контрол на производството с лице, получило разрешение за контрол по реда на Наредба № 22 от 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.).


Чл. 22. Кандидатите могат да сключват договори за контрол с чуждестранни контролни органи на биологичното производство съгласно списък по приложение № 3.


Чл. 23. По направление биологично земеделие се подпомага биологичното производство на културите съгласно приложение № 4.


Чл. 24. Минималната площ за извършването на биологично производство е:
1. за овощни и зеленчукови култури и за лозя - 0,1 ха;
2. за медицински и ароматни растения - 0,1 ха;
3. за фуражни култури - 0,5 ха.


Чл. 25. (1) Подпомага се отглеждането на животни с установен произход от следните застрашени местни породи:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) искърско говедо;
2. късорого родопско говедо;
3. каракачанска овца;
4. медночервена овца.
(2) Отглеждането на животни от други застрашени местни породи може да се подпомага след одобрение от Комитета за наблюдение на програма САПАРД.


Чл. 26. Кандидатите се подпомагат, ако са собственици най-малко на едно животно от застрашените местни породи по чл. 25.


Чл. 27. Подпомаганите лица по проекти за отглеждане на животни от застрашени местни породи са длъжни да:
1. осигурят нарастване на броя на животните в земеделското стопанство, като спазват изискванията за гъстота на едър и дребен рогат добитък върху ползваните пасища съгласно приложение № 2;
2. извършват чистопородно развъждане, като не допускат кръстосване между животни от породата, предмет на подпомагане, с животни от други породи;
3. водят отчет за продажбите и покупките на всички животни в стопанството съгласно чл. 17, ал. 2;
4. получат писмено разрешение от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция и/или от съответната развъдна асоциация преди клане или продажба на животни, за чието отглеждане се подпомагат;
5. изпълняват предписанията на районните ветеринарномедицински служби.


Чл. 28. Финансовата помощ се предоставя за отглеждането на животно, за което от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция и/или от съответната развъдна асоциация има издадени:
1. удостоверение за породна принадлежност, или
2. племенно свидетелство.


Чл. 29. (1) Подпомагат се агроекологични проекти за управление на полуестествени местообитания, които предвиждат извършването на дейностите, посочени в приложение № 5.
(2) При избор на няколко дейности по приложение № 5 върху един и същ имот в рамките на една година не могат да се комбинират дейностите:
1. "презасяване на пасища и ливади" с "управление на ливадите" и/или
2. "презасяване на пасища и ливади"с "последователна паша" .


Чл. 30. (1) Агроекологичните проекти за управление на полуестествени местообитания в мери, пасища и ливади се подпомагат на територията на общините съгласно приложение № 6.
(2) Минималната площ за осъществяване на агроекологичен проект за управление и поддържане на полуестествени местообитания е в размер 0,5 ха.


Чл. 31. Подпомаганите лица по агроекологични проекти за управление и поддържане на полуестествени местообитания са длъжни да:
1. спазват изискването за гъстотата на животните съгласно проверимите стандарти за добра фермерска практика съгласно приложение № 2;
2. ограничават пашата и/или косенето в определените съгласно агроекологичния план периоди;
3. съхраняват характеристиките на ландшафта.


Чл. 32. (1) Подпомагат се агроекологични проекти, които предвиждат провеждането на агротехнически, биологически и технически противоерозионни мероприятия за земеделски земи, засегнати или застрашени от ерозия, разположени на територията на водосборните басейни на р. Струма и р. Арда в общините съгласно приложение № 7.
(2) Минималната площ за осъществяване на агроекологичен проект по ал. 1 е в размер 0,5 ха.
(3) Предимство при одобряване имат проекти, които:
1. са за площ над 1 ха;
2. обхващат цели райони в естествени граници, трайно ограничаващи повърхностния отток;
3. предвиждат комбинираното прилагане на противоерозионните мероприятия по ал. 1;
4. представляват съвместен проект на обединение по чл. 9, ал. 1, т. 4.


Чл. 33. Противоерозионните мероприятия - предмет на подпомагане, са съгласно приложение № 8.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 34. Кандидатите за финансово подпомагане подават в централното управление (ЦУ) на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", молба по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", като прилагат документите съгласно приложение № 9.


Чл. 35. (1) Молбата се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(2) Молбите се подават ежегодно до първия работен ден на март. Срокът за съответната година може да бъде удължен с решение на управителния съвет на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", с което следва да се удължи срокът по чл. 39, ал. 2.
(3) В случай на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 34 ЦУ на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", връща пакета от документи, като посочва, в какво се състои нередовността.
(4) След отстраняване на нередовностите и/или непълнотите кандидатът има право да кандидатства отново.


Чл. 36. Централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД":
1. проверява заявените данни и посочените факти;
2. извършва проверка на място;
3. дава становище с предложение за одобрение или отхвърляне на проекта до Комисията за избор на проекти въз основа на съответствието на проекта с условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора.


Чл. 37. (1) Когато при проверките по чл. 36, т. 1 се установи нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти, ЦУ на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", писмено уведомява кандидата, който в 10-дневен срок от дата на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(2) Държавният фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта, когато:
1. кандидатът не отстрани установените нередовности и/или непълноти в срока по ал. 1;
2. се установи несъответствие с условията и критериите за предоставяне на финансова помощ по глава втора, включително при проверки на място.
(3) В случаите по ал. 2 кандидатът има право да кандидатства отново за подпомагане по реда на тази наредба.


Чл. 38. (1) Комисията за избор на проекти по чл. 36, т. 3 се назначава от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" и заседава най-малко веднъж годишно.
(2) Проектите се разглеждат по реда на подаването им в ЦУ на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", до изчерпване на бюджета по мярката по чл. 1, ал. 2.
(3) Когато бюджетът по направление "Подкрепа на противоерозионни практики" е ограничен, с предимство се разглеждат проекти по чл. 32, ал. 2, т. 1 и със земеделска площ над 1 ха на кандидати по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 4.
(4) Комисията за избор на проекти дава предложение за одобряване или отхвърляне на проекта на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".


Чл. 39. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" взема решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
(2) Централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", изпраща уведомителни писма до кандидатите за одобрението или отхвърлянето на проекта не по-късно от първия работен ден на месец май.
(3) Одобрението по ал. 2 се извършва еднократно за петгодишен период, освен в случаите по чл. 54.
(4) В срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо за одобрение на проекта кандидатът следва да се яви в централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", за подписване на договор за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект за срок 5 години по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД".
(5) Когато кандидатът не се яви за подписване на договор в срока по ал. 4, губи правото на подпомагане и може да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 40. (1) Одобреният проект се изпълнява за срок 5 години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на подписването на договора по чл. 39, ал. 4.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Ред за изплащане на финансовата помощ


Чл. 41. Финансовата помощ се изплаща на подпомаганото лице ежегодно в рамките на 5-годишния период на договора.


Чл. 42. (1) Кандидатът подава ежегодно в съответната регионална разплащателна агенция (РРА) заявка за изплащане на финансовата помощ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", към която прилага документите съгласно приложение № 10.
(2) Датата на подаване на заявката се определя в договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект не по-късно от 10 работни дни спрямо датата на подписване на договора.
(3) Държавният фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", може да изиска представянето и на други документи, извън посочените по ал. 1, по ред, предвиден в договора за подпомагане изпълнението на агроекологичен проект.
(4) В случаите, когато в документите по ал. 1 и 3 има непълноти или неточности, ЦУ на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", уведомява писмено кандидата, който в срок, определен от ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", считан от датата на уведомяването, може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.


Чл. 43. (1) Държавният фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", одобрява или отказва изплащането на годишната финансовата помощ след извършване на проверки за съответствие между одобрения агроекологичен проект според договора за подпомагане изпълнението на агроекологичен проект и реално извършените през годината агроекологични дейности.
(2) В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ, подпомаганото лице няма право на друга заявка за плащане за същия период на подпомагане.


Чл. 44. (1) Централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", изплаща финансовата помощ по проекта в срок 3 месеца от постъпване на редовната заявка за плащане.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 45. Ползвателят на помощта е длъжен в двуседмичен срок след датата на подаване на първата заявка за плащане да постави на видно място табела, указваща, че агроекологичната дейност е осъществена с финансовата помощ на програма САПАРД.


Чл. 46. (1) Ползвателите на помощта са длъжни да съдействат и да предоставят изискваната информация на длъжностните лица на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", и на упълномощени представители на Европейската комисия.
(2) Длъжностните лица и представителите на Европейската комисия по ал. 1 извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия, като са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта.

Раздел II.
Размер на компенсаторните плащания


Чл. 47. Размерът на компенсаторните плащания за направленията по чл. 2, ал. 1 се определя съгласно приложение № 11, както следва:
1. в евро на хектар по години:
а) по култури - за производство на биологична продукция;
б) по вид дейност - за управление на полуестествени местообитания и за подкрепа на противоерозионни практики;
2. в евро на глава по години - за отглеждане на животни от застрашени местни породи.

Раздел III.
Контрол за изпълнение на проектите


Чл. 48. (1) Държавният фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", извършва проверки по изпълнението на агроекологичните дейности, спазването на проверимите стандарти за добра фермерска практика и изпълнението на поетите задължения по договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект чрез проверки по чл. 36 и 43.
(2) Административните структури и служби на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Националния институт за паметниците на културата и контролните органи по чл. 21, ал. 2 и чл. 22 при осъществяване на функциите си са задължени незабавно да информират ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", за установени нарушения при изпълнението на агроекологичните дейности и на проверимите стандарти за добра фермерска практика.
(3) Органите по ал. 2 са задължени да оказват пълно съдействие на служителите на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", за извършването на проверките по ал. 1.
(4) Държавният фонд "Земеделие" - Агенция "САПАРД", може да сключи рамкови договори с органите по ал. 2 по изпълнението на тази наредба.
(5) Редът за извършване на проверките по тази наредба се определя от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД".
(6) При неизпълнение от страна на контролните органи по чл. 21, ал. 2 и чл. 22 на задълженията им по ал. 2 и 3 ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", информира Министерството на земеделието и горите за налагане на законовите санкции.

Раздел IV.
Санкции


Чл. 49. (1) На участник в агроекологичен проект, който е подал пред служителите на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", документи с невярно съдържание, се прекратява действието на договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) Лицата по ал. 1 се задължават да възстановят получените помощи в едномесечен срок от преустановяване на плащанията съгласно ал. 1 заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен - от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.


Чл. 50. При неизпълнение на заявена агроекологична дейност за съответната година подпомаганото лице не получава парична помощ.


Чл. 51. При установяване на нарушения на проверимите стандарти за добра фермерска практика кандидатът не получава финансова помощ за съответната година.


Чл. 52. В случай на погрешно изплащане на парична помощ по реда на тази наредба подпомаганото лице е длъжно да върне надвзетите суми.


Чл. 53. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на изискванията по чл. 45 и чл. 46, ал. 1 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Раздел V.
Промяна на собственост или ползване


Чл. 54. (1) При промяна на собственика или ползвателя по време на осъществяване на агроекологичната дейност на цялото или част от земеделското стопанство новият собственик или ползвател може да продължи извършването на дейността до изтичане на 5-годишния период със съгласието на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", когато новият собственик или ползвател отговаря на изискванията за подпомагане, при условията и по реда, определени от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) В случай че дейността не бъде продължена, ползвателят на помощта трябва да възстанови изплатените суми в пълен размер заедно със законната лихва от момента на преустановяване на дейността, а когато той не може да бъде установен - от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.
(3) За годината, през която е настъпила промяната на собственика или ползвателя по ал. 1, не се дължат компенсаторни плащания по съответния агроекологичен проект.


Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При всеки случай на прекратяване на договора за подпомагане на изпълнението на агроекологичен проект по вина на кандидата, с изключение по чл. 54, ал. 1, той е длъжен да възстанови изплатените суми в пълен размер заедно със законната лихва от момента на прекратяване на реалното изпълнение на договора, а когато той не може да бъде установен - от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Земеделското стопанство" включва притежаваната и стопанисвана от участниците в пилотните агроекологични проекти земеделска земя на територията на общината.
2. "Карта на ползването" е картата по глава пета от Наредба № 49 за поддържането на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.).
3. "Полуестествени местообитания" са растителните съобщества, които са били обект на човешка намеса или управление, но са съхранили повечето от естествено разпространените видове и част от структурата на природните съобщества.
4. "Заверен дневник" е дневникът по чл. 8, ал. 3 и чл. 24з, т. 2 от Закона за защита на растенията.
5. "Поле" е част от поземлен имот от земеделското стопанство, включен в схема за подпомагане по реда на тази наредба.
6. "Обединение" е дружество на две или повече физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или регистрирани като тютюнопроизводители по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия с обща стопанска цел - съвместно осъществяване на агроекологична дейност, и сключили договор за дружество по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите с нотариална заверка на подписите.
7. "Компенсаторно плащане" е форма на финансово подпомагане чрез директни плащания за компенсиране на намалената селскостопанска продукция в резултат от ограничения във връзка с опазване на околната среда, прилагани съгласно общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
8. "Обучаваща институция" е:
а) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
б) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
в) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
г) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Сроковете по чл. 35, ал. 2 за първата година от влизането в сила на наредбата се определят от управителния съвет на ДФ "Земеделие".
(2) До сключването на договори по чл. 48, ал. 4 за изпълнението на задълженията на органите по чл. 21, ал. 2 и чл. 22 управителният съвет на ДФ "Земеделие" приема инструкция.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Разпоредбата по чл. 6и във връзка с чл. 6ж, ал. 1 и § 87 от Закона за изменение и допълнение на Закона за храните не се прилагат за контролните органи на биологичното производство, посочени в приложение № 3.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 113 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 113 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Цели на мярка "Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 - 2006 г.

I. Общи цели, свързани с целите на Националната агроекологична програма
1. Начините за използване на земеделската земя да са в съответствие с изискванията за опазването и подобряването на околната среда, ландшафта и неговите характеристики, природните ресурси - почвата и генетичното разнообразие и защитата на застрашени и редки видове от дивата флора и фауна.
2. Обработване и управление на нискоинтензивните пасищни системи с оглед опазването на околната среда.
3. Опазване на обработваемите земеделски земи с висока екологична стойност.
4. Опазване на ландшафта и обекти от историческото наследство в земеделските земи;
5. Използване на планове, целящи опазване на околната среда при земеделските практики.
II. Специфични цели
1. Да се представи и разпространи идеята за Национална агроекологична програма (НАЕП) за България сред земеделските производители, политиците, държавната и общинската администрация, неправителствените организации и обществеността.
2. Да се докаже приложимостта на методите, щадящи околната среда и свързани с биологичното земеделие в различни агроекологични райони на страната.
3. Да се оцени ефективността на агроекологичните дейности, предложени за включване в НАЕП за България, при постигането на техните агроекологични цели (т.е. екологично, икономическо и социално влияние на промените в селскостопанската практика и свързаните плащания).
4. Да се провери практическото изпълнение на различните елементи на НАЕП за България - административни процедури, ниво на плащания, системи за контрол и др.
5. Да се осигури обучение на земеделските производители за прилагането на агроекологичните дейности.
6. Да подпомогне развитието на капацитета на Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Държавен фонд "Земеделие" и други агенции за изпълнението на цялостната Национална агроекологична програма след приемането на България в ЕС.
7. Да подготви МЗГ за бъдещите преговори с Европейската комисия (ЕК) за съфинансиране от страна на ЕС на предложената НАЕП за България, включително събирането на подходящи данни за удостоверяване нивото на директните плащания.


Приложение № 2 към чл. 20

Проверими стандарти за добра фермерска практика

Опазване на водите
1. Забранено е складирането или разполагането на пестициди на 20 m разстояние от бреговете на реките, потоците, езерата, водните басейни или морския бряг.
2. Забранено е изграждането на нови постройки за отглеждане на животни или складиране на оборския тор на разстояние, по-малко от 20 m от бреговете на реките, потоците, езерата, водните басейни или морския бряг.
3. Забранено е изхвърлянето на остатъци от оборски тор, минерални торове, пестициди или други отпадъци от земеделската дейност (в т.ч. отработени масла или горива) в дренажните канали, реките или потоците, езерата, водните басейни или изоставените кладенци.
4. Забранено е прилагането на минерални торове или органични торове в санитарно-охранителната зона - пояси А, Б и В, около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води.
Земеползване и почвено плодородие
5. Забранено е използване на минерални торове и пестициди, които не са одобрени от компетентните държавни органи.
6. Забранено е използване на вода за напояване, която е замърсена с нива на вредните вещества и отпадъци, които надвишават допустимите нива.
7. Забранено е използване на земеделска земя за неземеделски цели без разрешението на МЗГ по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
8. Задължително е използване на произведения в стопанството оборски тор за земеделската земя в стопанството. Излишъкът да се депонира и съхранява без опасност от последващо замърсяване на водите и почвите.
9. Необходимо е информирането на отговорните органи (регионалните служби на МЗГ и МОСВ) за всякакви явни проблеми, свързани със замърсяване, които засягат качеството и безопасното ползване на почвите и водите
10. Гъстотата на животните за ха не трябва да превишава 2 ж.е./ха (за ЕРД ) и 13 ж.е./ха (за ДРД).
11. Задължително е спазване на всички препоръки и наредби при прилагане и съхранение на пестициди.
Защитени територии и исторически места
12. Забранено е предприемане на действия, с които могат да се причинят увреждания на археологическите обекти и културните паметници.
13. Всички екологично ценни природни местообитания и характеристики на ландшафта на земеделските стопанства е необходимо да бъдат отчетени по време на подготовка на агроекологичния план на цялото земеделско стопанство. Забранено е преместване или разрушаване на тези местообитания и характеристики в продължение на 5-годишния период на договора за подпомагане.


Приложение № 3 към чл. 22

Списък на контролните органи на биологичното производство, признати в Европейския съюз

AUSTRIA
1. Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer Produkte G. m. b. H
Austria Bio Garantie, ABG
2. BIOS, Biokontrollservice Osterreich
3. LACON
Privatinstitut fur Qualitatssicherung und Zertifizierung y okologisch erzeugter Lebensmittel GmbH
4. GfRS Gesellschaft fur Ressourcenschutz mbH
5. Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH (SLK)
6. BIKO, Verband Kontrollservice Tirol
7. Lebensmittelversuchsanstalt
8. SGS, Austria Controll & Co Ges. m. b. H
9. O Univ Prof. Dr. Ing. Werner Pfannhauser KEG
BELGIUM
1. ECOCERT Belgium sprl/bvba
2. INTEGRA bvba/sprl afdeling BLIK
DENMARK
1. Plantedirektoratet
2. Fodevareregion Nordjylland
3. Fodevareregion Viborg
4. Fodevareregion Herning
5. Fodevareregion Erhus
6. Fodevareregion Vejle
7. Fodevareregion Esbjerg
8. Fodevareregion Sonderjylland
9. Fodevareregion Fyn
10. Fodevareregion Ringsted
11. Fodevareregion Nordostsjaelland
12. Fodevareregion Kobenhavn
FINLAND
1. Kasvintuotannon tarkastuskeskus/STO Uudenmaan tyovoima- ja elinkeinokeskus
2. Varsinais-Suomen tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
3. Hameen tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
4. Pirkanmaan tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
5. Kaakkois-Suomen tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
6. Etela-Savon tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
7. Pohjois-Savon tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
8. Pohjois-Karjalan tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
9. Keski-Suomen tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
10. Etela-Pohjanmaan tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
11. Pohjanmaan tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
12. Pohjois-Pohjanmaan tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
13. Kainuun tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
14. Lapin tyovoima- ja elinkeinokeskus Kuten ylla
15. Elintarvikevirasto (National Food Agency)
16. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) (National Product Control Agency for Welfare and Health)
17. Alands landskapsstyrelse
18. Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) (Plant Production Inspection Centre)
FRANCE
1. ECOCERT SAS
2. ULASE
3. AGROCERT
4. CERTIPAQ
5. ACLAVE
6. QUALITE France SA
GERMANY
1. BCS Oko-Garantie GmbH
Control System Peter Grosch
2. CERES - Certification of environmental standards
3. Ecocert SA c/o Ecocert International
4. Lacon GmbH (Privatinstitut fur Qualitatssicherung und Zertifizierung okologisch erzeugter Lebensmittel)
5. IMO Institut fur Marktokologie GmbH
6. ABCert GmbH
7. Prufverein Verarbeitung Okologische Landbauprodukte e. V.
8. EG-Kontrollstelle Kiel Kiel Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
9. AGRECO R. F. GODERZ GmbH
10. QC&I Gesellschaft fur Kontrolle und Zertifizierung von Qualitatssicherungssystemen mbH
11. Grunstempel e. V. EU-Kontrollstelle fur okologische Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
12. Kontrollverein okologischer Landbau e. V.
13. INAC GmbH International Nutrition and Agriculture Certification
14. Certification Services International CSI GmbH
15. Kontrollstelle fur okologischen Landbau GmbH
16. Fachverein fur Oko-Kontrolle e. V.
17. OkoP Zertifizierungs GmbH
18. GfRS Gesellschaft fur Ressourcenschutz mbH
19. Agro-Oko-Consult Berlin GmbH
20. Ars Probata GmbH
21. QAL Gesellschaft fur Qualitatssicherung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft mbH
22. LAB Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbande
23. VITACERT GmbH
24. RWTUV Systems GmbH
GREECE
1. DIO
Certification and Inspection Organization for Biological production methods
2. PHYSIOLOGIKI Ltd
Inspection and Certification Organization for Organic
Farming Development
3. BIOELLAS SA
Inspection Institute of Organic Products
4. AGROCERT
National Organization for Certification and Inspection of Agricultural Products
IRELAND
1. Demeter Standards Ltd (DSL)
Bio-dynamic Agricultural Association in Ireland (BDAAI)
2. Irish Organic Farmers' and Growers' Association Ltd
(IOFGA)
3. Organic Trust Ltd
ITALY
1. Suolo & Salute srl
2. Consorzio ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
3. IMC srl Istituto Mediterraneo di Certificazione
4. Bioagricert srl
5. Consorzio Controllo Prodotti Biologici - CCPB
6. CODEX srl
7. Q. C. & I. International Services sas
8. Ecocert Italia srl
9. BIOS srl
10. Eco System International Certificazioni srl
11. Biozoo srl
12. ABCERT - AliconBioCert GmbH
13. INAC - International Nutrition and Agriculture
Certification
14. IMO Institut fur Marktokologie
15. QC & I - Gesellschaft fur Kontrolle und Zertifizierung von Qualitatssicherungssystemen GmbH
16. BIKO TIROL - Verband Kontrollservice Tirol
LUXEMBOURG
1. Administration des services techniques de l'agriculture (autorite competente) Service de la protection des vegetaux
2. Prufverein Verarbeitung Okologische Landbauprodukte e. V. (DE-007)
3. Kontrollverein Okologischer Landbau e. V. (DE-022)
4. ECOCERT Belgium sprl/bvba (BE-01)
NETHERLANDS
1. Stichting SKAL
2. Control Union Certifications B. V.
PORTUGAL
1. Socert-Portugal - Certificacao Ecologica, Lda
2. Sativa, Desenvolvimento Rural, Lda
3. Certiplanet, Certificacao da Agricultura, Floresta e Pescas
SPAIN
1. Asociacion Comite Andaluz de Agricultura Ecologica (CAAE)
2. SOHISCERT SA (Organismo privado autorizado)
3. ECAL Entidad certificadora de alimentos de Espaсa
4. AGROCOLOR, SL
5. Comite de Agricultura Ecologica de la Comunidad
6. Consejo Catalan de la Produccion Agraria Ecologica
7. Consejo Balear de la Produccion Agraria Ecologica
8. Consejo de Agricultura Ecologica de Castilla y Leon
9. Consejo de la Produccion Agraria Ecologica de Navarra
10. Comite Aragones de Agricultura Ecologica
11. Comite de Agricultura Ecologica
12. Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Canarias
13. Consejo de Agricultura Ecologica de la Region de Murcia
14. Consejo de la Produccion Agraria Ecologica del Principado de Asturias
15. Direccion de Politica e Industria Agroalimentaria Departamento de Agricultura y Pesca
16. Consejo Regulador Agroalimentario Ecologico de Extremadura
17. Comite Extremeno de la Produccion Agraria Ecologica Avda. Portugal, s/n
18. Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Galicia
19. Instituto de Calidad de La Rioja Consejeria de Agricultura y Desarrollo Economico
20. Consejo Regulador de la Agricultura Ecologica de Cantabria
21. Direccion General de Desarrollo Rural Consejeria de Agricultura
22. SOHISCERT, SA (Organismo privado autorizado)
SWEDEN
1. KRAV
SWITZERLAND
1. IMO INST FUR MARKTA COLOGIE CH
UNITED KINGDOM
1. Organic Farmers and Growers Limited
2. Scottish Organic Producers Association
3. Organic Food Federation
4. Soil Association Certification Ltd
5. Bio-Dynamic Agricultural Association
6. Irish Organic Farmers and Growers Association
7. Organic Trust Limited
8. CMi Certification
9. International Certification Service (GB) Ltd
10. Organic Certification Ltd
11. Quality Welsh Food Certification Ltd
12. SGS United Kingdom Ltd
13. Organic Certification UK 15 Limited
ICELAND
1. Tun e h f
2. Verkfraedрistofan
NORWAY
1. Debio


Приложение № 4 към чл. 23

(Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.)

Списък на културите, чието биологично производство е предмет на подпомагане

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) Vitis L. - Лоза

Овощни видове и родове култури
1. Actinidia chinensis L. - Актинидия
2. Aronia melanocarpa L. - Арония
3. Castanea sativa Mill. - Кестен
4. Citrus aurantifolia - Кисел портокал (Лайм)
5. Citrus limon - Лимон
6. Citrus paradise Macf. - Грейпфрут
7. Citrus reticulate blanco - Мандарина
8. Citrus sinensis - Портокал
9. Cornus mas L. - Дрян
10. Corylus ssp. L. - Лешник, леска
11. Cydonia oblonga Mill. - Дюля
12. Dafinlaurus nobilis L. - Дафиново дърво
13. Diospyrus kaki L. - Райска ябълка
14. Ficus carica L. - Смокиня
15. Fragaria x ananassa Duch. - Ягода
16. Grosularia reclinata - Бодливо немско грозде
17. Hippophae rhamnoides L. - Облепиха
18. Humulus lupulus L. - Хмел
19. Juglans regia L. - Орех
20. Malus Mill. - Ябълка
21. Mespilus germanica L. - Мушмула
22. Morus sp. - Черница
23. Olea europea -Маслина
24. Pirus communis L. - Круша
25. Pistacia vera - фисташка (шамфъстък)
26. Prunus amygdalus Batsch - Бадем
27. Prunus armeniaca L. - Кайсия
28. Prunus avium L. - Череша
29. Prunus cerasifera Ehrh. - Джанка
30. Prunus cerasus L. - Вишна
31. Prunus domestica L. - Слива
32. Prunus insititia L. - Трънкослива
33. Prunus mahaleb L. - Махалебка
34. Prunus persica. Batsch - Праскова
35. Punica granatum L. - Нар
36. Ribes nigrum L. - Касис
37. Ribes rubrum L. - Червено френско грозде
38. Rosa sp. - Шипка
39. Rubus Benth - Къпина
40. Rubus idaeus L. - Малина
41. Sorbus domestica L. - Скоруша
42. Vaccinium sp. L. - Боровинка
43. Ziziphus jujuba - Хинап

Зеленчукови култури
1. Allium ascalonicum L. - Лук шалот
2. Allium cepa L. - Лук
3. Allium fistulosum L. - Лук батун
4. Allium porrum L. - Праз
5. Allium sativum L. - Чесън
6. Anethum graveolens L. - Копър
7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Кервел
8. Apium graveolens L. - Целина
9. Asparagus officinalis L. - Аспержи
10. Atriplex hortensis L. - Лобода
11. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - Салатно цвекло
12. Beta vulgaris L. var. vulgaris - Манголд
13. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes - Алабаш
14. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.sabellica L. - Листно зеле
15. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.var. botrytis L. - Карфиол
16. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) var.cymosa Duch. - Броколи
17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Бяло главесто зеле
18. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. - Червено главесто зеле
19. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - Савойско зеле
20. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. Gemmifera DC. - Брюкселско зеле
21. Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. - Китайско зеле
22. Brassica rapa L. var.rapa - Турнепс
23. Capsicum annuum L. - Пипер
24. Cichorium endivia L. - Ендивия
25. Cichorium intybus L. (partim) - Цикория индустриална
26. Cichorium intybus L. (partim) - Цикория обикновена (италианска)
27. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Дини
28. Cucumis melo L. - Пъпеши
29. Cucumis sativus L. - Краставици
30. Cucurbita maxima Duchesnе - Тиква
31. Cucurbita moschata Duch. - Тиква мускатна
32. Cucurbita pepo L. - Тиквички
33. Cynara cardunsulus L. - Кардун (вид артишок)
34. Cynara scolymus L. - Артишок
35. Daucus carota L. - Моркови
36. Foeniculum vulgare Miller - Резене
37. Hibiscus esculentus L. - Бамя
38. Lactuca sativa L. - Салата
39. Lens culinaris Medic. - Леща
40. Lepidium sativum L. - Градински крес
41. Lycopersicon esculentum Mill. - Домати
42. Pastinaca sativa L. - Пащърнак
43. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill - Магданоз
44. Phaseolus coccineus L. - Многоцветен фасул
45. Phaseolus vulgaris L. - Фасул (градински)
46. Pisum sativum L. (partim) - Грах, с изключение на фуражен грах
47. Rhaphanus sativus L. - Репички, Ряпа
48. Rheum rhaponticum L. - Ревен
49. Rumex acetosa L. - Киселец
50. Satureja hortensis L. - Чубрица
51. Scorzonera hispanica L. - Черен корен
52. Solanum melongena L. - Патладжан
53. Spinacia oleracea L. - Спанак
54. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Полска (кълнова) салата
55. Vicia faba L. (partim) - Бакла
56. Zea mays ssp. saccharata Strut. - Захарна царевица

Медицински и ароматни растения
1. Аchillea millefolim - Бял равнец
2. Аltheae officinalis L. - Медицинска ружа
3. Artemisia L. - Пелин
4. Atropa belladonna L. - Беладона (лудо биле)
5. Calendula officinalis L. - Невен
6. Camynum cyminum - Италиански кимион
7. Carvum carvi - Ким
8. Centranthus L. - Центрантус
9. Chenopodium bonus Heuricus - Чувен
10. Coriandrum sativum L. - Кориандър
11. Datura stramonium L. - Татул
12. Echinacea sp. - Ехинацея
13. Glaucium flavum Grantz. - Жълт мак
14. Hissopus officinalis L. - Исоп
15. Humulus lupulus L. - Хмел
16. Hyoscyamus niger - Блян
17. Hypericum perforatum L. - Кантарион
18. Lavandula vera L. - Лавандула
19. Leucоjum аestivum L. - Блатно кокиче
20. Leuzea raponticum L. - Левзея
21. Levisticum officinalis - Девисил (селим)
22. Majorana hortensis L. - Майорана
23. Matricaria hamomilla L. - Лайка
24. Melissa officinalis L. - Маточина
25. Mentha piperita L. - Мента
26. Monarda fistulosa L. - Монарда
27. Nepeta transcaucasica L. - Непета
28. Nigela sativa L. - Черна мерудия
29. Ocimum basilicum L. - Босилек
30. Origanum heracleoticum L. - Бял риган
31. Pimpinella anisum L. -Анасон
32. Primula officinalis - Иглика
33. Pyretrum cinerariafolium Trev. - Пиретрум
34. Rhodiola rosea L. - Пирински (мурсалски, триградски) чай
35. Rosa damascena Mill. - Маслодайна роза
36. Rosmarinus officinalis L. - Розмарин
37. Roza rogoza L. - Шипка
38. Salvia officinalis L. - Салвия официналис (градински чай)
39. Salvia sclarea L. - Салвия склареа
40. Scutellaria baicalensis Gefrgi - Байкалска превара
41. Silibus marianum L. - Бял трън
42. Sinapis alba L. - Бял синап
43. Thymus sp. - Мащерка
44. Valeriana officinalis L. - Валериана
45. Vinca minor L. - Зим-зелен

Фуражни култури
А. Gramineae - Житни треви
1. Agorpyrum sp. - Житняк
2. Agrostis canina L. - Кучешка полевица
3. Agrostis capillaris L. - Полевица
4. Alopecurus pratensis L. - Ливадна лисича опашка
5. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl. - Висок (френски) райграс
6. Bromus catharticus Vahl - Овсига
7. Bromus sitchensis Trin. - Овсига
8. Аgrostis gigantea L. - Бяла полевица
9. Аgrostis stolonifera L. - Издънкова (бяла) полевица
10. Cynesurus cristatus L. - Гребениста трева
11. Cynodon dactylon L. Pers. - Бермудска трева
12. Dactylis glomerata L. - Ежова главица
13. Festuca arundinacea Schreber - Тръстиковидна власатка
14. Festuca ovina L. - Овча власатка
15. Festuca pratensis Hudson - Ливадна власатка
16. Festuca rubra L. - Червена власатка
17. Holcus lanatus - Медовица
18. Lolium multiflorum Lam. - Многооткосен (италиански) райграс, вкл.
19. Lolium perenne L. - Пасищен (английски) райграс
20. Lolium x boucheanum Kunth. - Хибриден райграс
21. Phalaris aquatica L. - Тръстичина (фаларис)
22. Phleum bertolonii DC. - Тимотейка
23. Phleum pretense L - Тимотейка
24. Poa annua L. - Едногодишна метлица
25. Poa nemoralis L. - Горска метлица
26. Poa palustris L. - Блатна метлица
27. Poa pratensis L. - Ливадна метлица
28. Poa trivialis L. - Обикновена метлица
29. Setaria italica L. - Мохар (лудо просо, делидар)
30. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Златна трева
31. x Fesstulolium - Хибрид (кръстоска) между видовете ливадна власатка и италиански райграс вкл. вестерволдски райграс) Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam.
Б. Leguminosae - Бобови
1. Hedysarum coronarium L. - Сулла
2. Lotus corniculatus L. - Звездан
3. Lupinus albus L.- Бяла лупина
4. Lupinus angustifolius L.- Синя лупина
5. Lupinus luteus L. - Жълта лупина
6. Medicago lupulina. L. - Хмеловидна люцерна
7. Medicago sativa L. - Обикновена люцерна
8. Medicago x Varia T. Martyn - Люцерна (хибрид)
9. Melilotus ssp. Lam. - Комунига
10. Onobrychis viciifolia Scop. - Еспарзета
11. Ornithopus sativus Brotero - Серадела
12. Pisum sativum L. (partim) - Грах фуражен
13. Trifolium alexandrinum L. - Александрийска детелина
14. Trifolium hybridum L. - Хибридна детелина
15. Trifolium incarnatum L. - Инкарнатна детелина
16. Trifolium pratense L. - Червена детелина
17. Trifolium repens L. - Бяла детелина
18. Trifolium resupinatum L. - Персийска детелина
19. Тrigonella foenum-graecum L. - Сминдух
20. Vicia faba L. - Бакла
21. Vicia pannonica Crantz - Панонски фий
22. Vicia sativa L. - Обикновен фий
23. Vicia villosa Roth. - Пясъчен фий
24. Vicia ervilia L. - Бурчак
25. Vigna sinensis (L.) Endl. (Phaseolus radiatus) - Папуда (птичи боб)
В. Други видове фуражни култури
1. Brassica napus L. Var. Napobrassica (L) Rchb. - Брюква
2. Brassica oleracea L. Convar acephala (DC) Alef. Var. Medulossa Thell. + var. Varidis L. - Кръмно (фуражно) зеле
3. Brassica ssp. Spantaula - Репко
4. Lathyrus sativus - Секирче
5. Raphanus sativa L. - Фуражна рапица
6. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. - Фуражна ряпа
7. Tifon - Тифон
8. Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия

Други култури, традиционно използвани за фураж:
1. Beta vulgaris L - фуражно цвекло
А. Зърнени
а. Gramineae - житни
1. Avena nuda L. - Овес
2. Avena sativa L. - Овес
3. Hordeum distichon Jessen - Двуреден ечемик
4. Hordeum sativum subsp. vulgare L. - Многореден ечемик
5. Panicum miliaceum L. - Просо
6. Secale cereale L. - Ръж (за зърно и за зелена маса)
7. Sorghum bicolor L. - Сорго
8. Sorghum sudanense - Суданка
9. Triticum aestivum L. supsp. Vulgare (vill., Host) Mackey - Обикновена пшеница
10. Triticum durum Desf. - Твърда пшеница
11. Triticum spelta L. - Пшеница спелта
12. x Triticosecale Witt - Тритикале
13. Zea mays L. - Царевица
Б. Маслодайни
1. Glycine max (L.) Merrill - Соя
2. Helianthus annuus L. - Слънчоглед
В. Зърнено-бобови
1. Cicer arietinum L. - Нахут


Приложение № 5 към чл. 29, ал. 1

Дейности за управление на полуестествените местообитания

1. Поддържане (управление) на ливади и пасища, което включва:
а) пашуване и косене след 15-и юни;
б) санитарна коситба;
в) косене от центъра към периферията;
г) плевене.
2. Въвеждане на последователна екстензивна паша.
3. Преустановяване на употреба на минерални торове.
4. Възстановяване (презасяване) на ливадите и пасищата.
5. Недопускане на паша по пясъчни дюни.


Приложение № 6 към чл. 30, ал. 1

Пилотни райони за осъществяване на агроекологичната дейност "Управление и поддържане на полуестествени местообитания"

I. Общини от Природен парк "Странджа"
1. община Приморско
2. община Царево
3. община Малко Търново
II. Общини от Природен парк "Русенски Лом"
1. община Иваново
2. община Ветово
3. община Цар Калоян
III. Общини от защитена територия "Крайморска Добруджа"
1. община Каварна
2. община Шабла


Приложение № 7 към чл. 32, ал. 1

Пилотни райони за осъществяване на агроекологичната дейност "Подкрепа на противоерозионни практики" по общини

I. Общини от водосбора на р. Струма
1. община Трън
2. община Брезник
3. община Перник
4. община Батановци
5. община Радомир
6. община Земен
7. община Кюстендил
8. община Бобов дол
9. община Сапарева баня
10. община Дупница
11. община Бобошево
12. община Кочериново
13. община Рила
14. община Благоевград
15. община Симитли
16. община Кресна
17. община Микрево
18. община Сандански
19. община Мелник
20. община Петрич

II. Общини от водосбора на р. Арда
1. община Ардино
2. община Джебел
3. община Момчилград
4. община Кърджали
5. община Златоград
6. община Неделино
7. община Кирково
8. община Крумовград
9. община Маджарево
10. община Ивайловград


Приложение № 8 към чл. 33

Дейности, предмет на подпомагане по направлението "Подкрепа на противоерозионните практики"

1. Цялостно затревяване с многогодишни тревни смески със или без запасяващо торене:
а) затревени буферни ивици - прокарват се напречно на склона на разстояние 20 - 80 m в зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори; широчината на ивиците е около 8 m; те не само защитават почвата от ерозия, но затревените буферни ивици осигуряват много по-добри условия за местообитаване на различни диви животни и птици; в зависимост от разстоянието между тях и широчината им те заемат от 10 до 30 % от обработваемата площ;
б) поясно редуване на култури - поясите, широки 30 - 100 m, с редуващи се окопни и слятопокровни култури, се разполагат напречно или контурно на склона за борба с водната ерозия и напречно на преобладаващите ветрове, за да контролират ветрената ерозия; ефектът от поясната обработка е многостранен и включва защита на почвите от ерозия, увеличаване на добивите, подобряване на условията в местообитанията на дивите животни и птици, намаляване риска от пожари и т.н., но поне в началото фермерите отбелязват само недостатъците му.
2. Оттокоотвеждащи бразди - браздите се прокарват напречно на склона с известен наклон на разстояние 20 - 40 m една от друга.
3. Противоерозионни мероприятия в междуредията на лозя и овощни градини - за по-добро слънчево огряване на растенията много често редовете на лозята и някои от овощните градини са ориентирани нагоре-надолу по склона, което е в противоречие с противоерозионните изисквания. В такива случаи се използва специално изработено приспособление, което създава водозадържащи микропонижения в междуредията с дълбочина около 20 - 25 cm и широчина, равна на захвата на обработващите машини.
4. Отглеждане на почвозащитни предкултури - предкултурите, като ръж за силаж, зимен грах и други, се сеят през есента и се прибират рано напролет преди засяването на основната култура - най-често тютюн. Отглеждането на тези култури не е ефективно и те значително пречат на подготовката и навременното засяване на основната култура, но ефектът, който оказват върху борбата с ерозията и върху екологичните характеристики, е значителен, особено в тютюневите райони на страната.
5. Наорни тераси. Изграждат се чрез няколко - 5-6, застъпващи се наоравания напречно на склона. Този подход се използва, когато наклонът на склона е по-голям от 12 - 13 %.
6. Подобрителни мероприятия в пасища. Тази практика се предлага, за да бъдат стимулирани собствениците и ползвателите да почистят пасищата от камъни и храсти, освен това може да се извърши частично засяване и подхранване на пасищата, което в някои райони носи реални приходи.
7. Списък на междинни култури и предкултури за уплътнени сеитбообращения (почвозащитни предкултури)
1. Едногодишни фуражни култури
1.1. Репко
1.2. Тифон
1.3. Ръж за зелена маса
1.4. Тритикале за зелена маса
1.5. Сорго за зелена маса
1.6. Суданка
1.7. Силажна царевица
2. Едногодишни фуражни смески
2.1. Зимни смески
2.1.1. грах и ръж
2.1.2. фий и ръж
2.1.3. фий и ечемик
2.1.4. грах и ечемик
2.1.5. грах и пшеница
2.1.6. фий и пшеница
2.1.7. фий и тритикале
2.1.8. грах и тритикале
2.2. Ранни пролетни смески
2.2.1. фий и овес
2.2.2. грах и овес
2.2.3. секирче и овес
2.3. Късни пролетни смески
2.3.1. царевица и соя
2.3.2. суданка и соя
2.3.3. суданка и грах
2.3.4. суданка и секирче
2.3.5. сорго и грах
2.4. Летни смески
2.4.1. грах и слънчоглед
2.4.2. грах и овес
2.4.3. суданка и соя
2.4.4. фий и овес
2.4.5. царевица и слънчоглед


Приложение № 9 към чл. 34

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.)

Списък на документите, които се изискват за кандидатстване за финансово подпомагане

I. Общи документи
1.1. Документи, изисквани за физически лица, юридически лица, еднолични търговци и общини
1. Молба за кандидатстване по образец
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице, на законния представител на юридическото лице (управител, председател) или на кмета на съответната община или документ за самоличност на упълномощеното лице, подаващо документи
3. Копие от: диплома за завършено образование и/или удостоверение за завършен квалификационен курс, и/или документ, доказващ професионален опит по чл. 11 на физическото лице или на лицето, управляващо дейността на юридическото лице, едноличния търговец, включително и на лицето, управляващо дейността на общината
4. Копие от трудов договор, сключен за срок не по-малък от 5 години, с лице с необходимото образование и/или необходимата квалификация, и/или професионален опит на длъжността управител на агроекологичната дейност
5. Агроекологичен план по образец
6. Копие от становище от регионална служба по растителна защита и/или копие от становище от регионална ветеринарно-медицинска служба, че земеделското стопанство е в съответствие с фитосанитарните и/или ветеринарно-санитарните изисквания на националното законодателство
7. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено от съответната ТДД не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване
8. Удостоверение от РУСО, че кандидатът няма задължения към общественото осигуряване, издадено не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване
9. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на законния представител на юридическото лице, издадено не по-рано от месеца, предхождащ месеца на кандидатстване
10. Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато документите не се подават лично от кандидата
11. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата или от подписа на упълномощено от него лице (при упълномощаване)
1.2. Документи, изисквани само за юридически лица
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване
2. Копие от учредителен акт, устав или дружествен договор
3. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ
4. Копие от данъчна регистрация
1.3. Документи, изисквани само за общини
1. Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, за избора на кмета на съответната община
2. Решение на общинския съвет за участие в агроекологичен проект по програма САПАРД
3. Копие от одобрен общински план за развитие, в който е включен кандидатстващият за подпомагане по програма САПАРД проект

II. Специфични документи
1. Копие от регистрация на земеделски производител, с изключение на общини (с приложени копия от анкетните карти по землища), издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или копие от регистрация на тютюнопроизводител, издадена по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
2. Копие от нотариален акт за собственост на земеделски земи и/или копие от договор за наем на земи, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд, за период минимум 5 години, и/или копие от договор за аренда на земеделска земя за период минимум 5 години, нотариално заверен, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд, вписан в общинската служба "Земеделие и гори", заедно с талон за регистрация, издаден от общинската служба, и/или копие от учредено право на ползване на земеделска земя
3. Копия от други документи за собственост или ползване на земеделски земи на територията на стопанството, които не са заявени за участие в агроекологична схема, и/или копие от договор за наем с общината за предоставяне на общинска земя за паша, и/или копие от позволително за странични ползвания - паша на селскостопански животни, издадено от държавно лесничейство по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите
4. Копия от документи за собственост (ветеринарномедицински паспорти, регистри) на притежаваните от кандидата селскостопански животни (едър, дребен рогат добитък, други) към датата на кандидатстване

III. Специфични документи по направления
А. Биологично земеделие
1. Копие от съгласуван с контролен орган план за преход или копие от програма за производство на растителни продукти по биологичен начин за бъдещата стопанска година
2. Копие от договор, сключен с контролен орган на биологичното производство, за контрол на площи, които ще бъдат включени в агроекологична схема за подпомагане по реда на тази наредба, и попълнен формуляр-заявка за контрол и сертификация
Б. Отглеждане на животни от застрашени местни породи
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Удостоверения за породна принадлежност, издадени от Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството и/или от съответната развъдна асоциация (РА), за наличните в стопанството животни от породите: Искърско говедо и/или Късорого родопско говедо, и/или Каракачанска овца, и/или Медночервена овца
2. Удостоверение, че наличните в стопанството животни са под наблюдение от развъдната асоциация (РА) за редки местни породи
В. Управление на полуестествени местообитания
1. Становище, издадено от дирекцията на природен парк ("Странджа" или "Русенски Лом") или от Регионалната инспекция по околна среда и води - гр. Варна, относно консервационната значимост на местообитанията в заявените за участие в агроекологична схема земеделски площи
Г. Подкрепа на противоерозионни практики
1. Копие от технически проект със съгласувани от Изпълнителната агенция по почвени ресурси противоерозионни мероприятия върху земите, посочени за участие в агроекологичната схема
2. Съгласувателно становище от дирекцията на природния или националния парк ("Рила") за предвижданите противоерозионни мероприятия, в случай че земеделската земя попада в района на парка, или копие от съгласувателно становище от Регионалната инспекция по околна среда и води, в случай че земята попада в категория защитена територия


Приложение № 10 към чл. 42, ал. 1

Списък на документите, които се изискват при подаване на заявка за плащане

I. Общи документи
1. Заявка за плащане по образец
2. Копие от личната карта/паспорта на лицето, което подава документите
3. Удостоверение за актуалното състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (за едноличен търговец и юридическо лице)
4. Копие от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице
5. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата и в случай на упълномощаване - и на упълномощеното лице
6. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица)
7. Удостоверение (служебна бележка) от РУСО, че кандидатът няма задължения към ДОО, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия (за физическо лице, едноличен търговец и юридическо лице)
8. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено най-рано през месеца, предхождащ текущия (за едноличен търговец и юридическо лице)

II. Специфични документи по направления
А. Биологично земеделие
1. Копие от нотариален акт за собственост на земеделски земи и/или копие от договор за наем на земи, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд, за период минимум 5 години, и/или копие от договор за аренда на земеделска земя за минимум 5 години, нотариално заверен, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и в общинската служба по земеделие и гори, заедно със скици на имота, издадени от общинската служба по земеделие и гори (за териториите, които влизат в схемата за подпомагане)
2. Копия от документи за собственост и стопанисване на земеделска земя на територията на общината, в която се намира стопанството, и/или копие от договор за наем с общината за предоставяне на общинска земя за паша, и/или копие от позволително за странични ползвания - паша на селскостопански животни, издадено от държавно лесничейство по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите ( за територии, които са извън схемата на подпомагане)
3. Копие от документи за собственост (паспорт, регистри) на притежаваните от бенефициента селскостопански животни (ЕРД и ДРД) към момента на подаване на заявката за плащане
4. Копие от регистрация на земеделски производител, с изключение на общини (с приложени копия от анкетните карти), издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или копие от регистрация на тютюнопроизводител, издадена по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
5. Копие от договор, сключен с контролен орган, съгласно списък на контролните органи, получили разрешение от министъра на земеделието и горите да извършват контролни функции (според чл. 22 от Наредба № 22 от 2001 г. за биологичното производство на растения и растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях) или посочени в приложение № 3 към чл. 22 за следващата стопанска година, и попълнен формуляр-заявка за контрол и сертификация
6. Копие от съгласуван с контролен орган план за преход за следващата стопанска година или копие от сертификат за производство на биологична продукция, издаден от контролен орган за предходната стопанска година
7. Копия от всички доклади на контролния орган от извършени проверки на място, подписани от бенефициента
8. Копия от попълнени формуляри за водене на отчетност на фермата (по образец)
Б. Отглеждане на животни от застрашени местни породи
1. Копие от регистрация на земеделски производител, с изключение на общини (с приложени копия от анкетните карти), издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или копие от регистрация на тютюнопроизводител, издадена по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
2. Копие от удостоверение за породна принадлежност за всички селскостопански животни, влизащи в схемата за подпомагане, издадено от Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството или от съответната развъдна асоциация
3. Копие от документи за собственост (паспорт, регистри) на притежаваните от бенефициента селскостопански животни (едър рогат добитък и дребен рогат добитък) към момента на подаване на заявката за плащане
4. Отчети за покупко-продажба на всички животни, които са собственост на бенефициента и се гледат на територията на общината, в която се намира стопанството
5. Копия от документи за собственост и стопанисване на земеделска земя на територията на общината, в която се намира стопанството, и/или копие от договор за наем с общината за предоставяне на общинска земя за паша, и/или копие от позволително за странични ползвания - паша на селскостопански животни, издадено от държавно лесничейство по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите (за територии, които са извън схемата на подпомагане)
6. Разрешения от Изпълнителната агенция за селекция и репродукция или съответната развъдна асоциация преди клане или продажба на животни, подпомагани с плащания по тази дейност
7. Удостоверение, че наличните в стопанството животни са под наблюдение от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството или съответната развъдната асоциация за редки местни породи (за животни, включени в схемата за подпомагане)
8. Копия от попълнени формуляри за водене на отчетност на стопанството (по образец)
В. Управление на полуестествени местообитания
1. Копие от регистрация на земеделски производител, с изключение на общини (с приложени копия от анкетните карти), издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или копие от регистрация на тютюнопроизводител, издадена по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
2. Копие от нотариален акт за собственост на земеделски земи и/или копие от договор за наем на земи, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд, за период минимум 5 години, и/или копие от договор за аренда на земеделска земя за минимум 5 години, нотариално заверен, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и в общинската служба по земеделие и гори, заедно със скици на имота, издадени от общинска служба по земеделие и гори (за териториите, които влизат в схемата за подпомагане)
3. Копия от документи за собственост и стопанисване на земеделска земя на територията на общината, в която се намира стопанството, и/или копие от договор за наем с общината за предоставяне на общинска земя за паша, и/или копие от позволително за странични ползвания - паша на селскостопански животни, издадено от държавно лесничейство по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите (за територии, които са извън схемата на подпомагане)
4. Копие от документи за собственост (паспорт, регистри) на притежаваните от бенефициента селскостопански животни (едър рогат добитък и дребен рогат добитък) към момента на подаване на заявката за плащане
5. Копия от попълнени формуляри за водене на отчетност на фермата (по образец)
Г. Подкрепа на противоерозионни практики
1. Копие от регистрация на земеделски производител, с изключение на общини (с приложени копия от анкетните карти), издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, или копие от регистрация на тютюнопроизводител, издадена по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия
2. Копие от нотариален акт за собственост на земеделски земи и/или копие от договор за наем на земи, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд, за период минимум 5 години, и/или копие от договор за аренда на земеделска земя за минимум 5 години, нотариално заверен, вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и в общинската служба по земеделие и гори, заедно със скици на имота, издадени от общинската служба по земеделие и гори (за териториите, които влизат в схемата за подпомагане)
3. Копия от документи за собственост и стопанисване на земеделска земя на територията на общината, в която се намира стопанството, и/или копие от договор за наем с общината за предоставяне на общинска земя за паша, и/или копие от позволително за странични ползвания - паша на селскостопански животни, издадено от държавно лесничейство по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите (за територии, които са извън схемата на подпомагане)
4. Копие от документи за собственост (паспорт, регистри) на притежаваните от бенефициента селскостопански животни (едър рогат добитък и дребен рогат добитък) към момента на подаване на заявката за плащане
5. Копия от попълнени формуляри за водене на отчетност на фермата (по образец)


Приложение № 11 към чл. 47


Размер на компенсаторните плащания за агроекологични проекти по дейността "Биологично земеделие" (евро/ха)
 
  Години          
Култура   1 2 3 4 5
Ароматни и медицин-          
ски култури 225 225 225 180 180
Овощни култури,          
лозя, зеленчукови          
култури 391 391 391 313 313
Фуражни култури 125 125 125 100 100
           
Размер на компенсаторните плащания за агроекологични проекти по дейността "Управление на застрашени от изчезване местни породи животни"
(евро/глава)
 
  Години          
Порода   1 2 3 4 5
Говедо 343 314 314 314 314
Овца 42 22 22 22 22
           
Забележка. Подпомагането за издаване на племенно свидетелство е еднократно при раждането на животно.
 
Размер на компенсаторните плащания за агроекологични проекти по дейността "Управление на полуестествени местообитания" (евро/ха)
 
  Година 1 го- 2 го- 3 го- 4 го- 5 го-
Дейност   дина дина дина дина дина
Управление на          
ливадите 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Преустановяване          
на употребата на          
минерални торове 77 77 77 77 77
Последователна          
паша 61 61 61 61 61
Забрана на пашата          
върху пясъчните          
дюни 20 20 20 20 20
Презасяване на          
пасища/ ливади 100 - - - -
           
Размер на компенсаторните плащания за агроекологични проекти по дейността "Подкрепа на противоерозионни практики" (евро/ха)
 
Вид на противоерозионната дейност евро/ха
1. Цялостно затревяване с много-  
  годишни треви и тревни смеси  
  а) без запасяващо торене 250
  б) със запасяващо торене 320
2. Затревени буферни ивици 250
3. Поясно редуване на културите 30
4. Оттокоотвеждащи бразди 25
5. Противоерозионни мероприятия в  
  междуредията на лозя и овощни  
  градини 100
6. Отглеждане на почвозащитни  
  предкултури 80
7. Наорни тераси 200
8. Подобрителни мероприятия в пасища 100
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти