Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 133 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства (ПС) по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване;
2. изискванията към компонентите и материалите на ПС, за да могат да бъдат повторно използвани, рециклирани и оползотворени в посочените минимални проценти съгласно приложение № 1;
3. условията и редът за предварителна оценка на производителя.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Наредбата се прилага за ПС от категории М1 и N1, определени в чл. 149 от Закона за движението по пътищата, както и за нови или повторно използвани компоненти на тези ПС.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) превозни средства със специално предназначение, определени в т. 5 на приложение № 1, част А на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
2. за ПС от категория N1, произведени на няколко етапа, при условие че базовото ПС отговаря на изискванията на наредбата;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) превозни средства, произведени в малки серии, по смисъла на чл. 51, ал. 6 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) При подаване на заявление за ЕО одобряване типа на ПС в съответствие с чл. 4 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета производителят прилага и списък с данни по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага подробна техническа информация, необходима за извършването на изчисленията и проверките, посочени в приложение № 1, отнасящи се до естеството на материалите, използвани при производството на ПС и неговите компоненти; в случаите, когато се установи, че тази информация е защитена от правата за интелектуална собственост или представлява ноу-хау на производителя или неговите доставчици, производителят или неговите доставчици предоставят достатъчно информация, която да позволи изчисленията да бъдат извършени правилно.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато:
1. превозното средство отговаря на изискванията на наредбата;
2. е представен валиден сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4.
(2) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване се издава от изпълнителния директор на ИА "АА" по образец съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато:
1. превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата;
2. сертификатът за съответствие с изискванията на приложение № 4 е невалиден.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Преди издаването на сертификат за одобряването на типа на ПС се извършва предварителна оценка на производителя съгласно процедурата, определена в приложение № 4, за да се докаже, че производителят прилага задоволителни правила и процедури за правилно управление на възможността за тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
(2) Предварителната оценка се извършва от акредитирани органи за сертификация, които отговарят на общите изисквания на БДС EN 45012:2000 за органите по оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството, по отношение на прилаганите от производителя системи за управление.
(3) След извършване на предварителната оценка акредитираните органи по ал. 2 издават на производителя сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4.
(4) Образецът на сертификата по ал. 3 е посочен в приложение № 5.
(5) Сертификатът по ал. 3 включва приложимата документация и описва технологията, която се използва от производителя.
(6) Валидността на сертификата по ал. 3 е не по-малко от две години от датата на издаването преди извършване на нови проверки.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Предварителната оценка на производителя трябва да докаже, че използваните материали за производството на ПС отговарят на разпоредбите по чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) За целите на чл. 7 производителят предоставя технология с подробно описание на начините, по които се извършва разглобяването, повторното използване на компоненти, рециклирането и оползотворяването на материалите.
(2) Технологията се съобразява с практически доказани технологии, съществуващи или в процес на разработване по времето, когато се кандидатства за одобряване типа на ПС.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Производителят информира органа, издал сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4, за всяко съществено изменение, което може да повлияе на обстоятелствата, на основание на които той е бил издаден. След консултации с производителя органът, издал сертификата за съответствие с изискванията по приложение № 4, решава дали са необходими нови проверки.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) В края на срока на валидност на сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4 органът по чл. 7, ал. 2 издава нов сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4 или продължава валидността на предишния за още две години. Нов сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4 се издава в случаите, когато са били извършени съществени изменения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Превозно средство" е моторно превозно средство.
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Компонент" е всяка част или съвкупност от части, монтирани на ПС по време на неговото производство. Това включва също компоненти и отделни технически възли, както са определени в § 1, т. 13 и 24 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Тип превозно средство" е типът на ПС, както е определен в т. 1, букви "а" и "в" от част Б на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
4. "Излязло от употреба превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
5. "Референтно превозно средство" е версия на тип ПС, изпълняваща изискванията, посочени в приложение № 1. Версията се определя от ИА "АА" след консултации с производителя от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване на части на ПС.
6. "Превозно средство, произведено на няколко етапа" е ПС, произведено в резултат на производствен процес, включващ няколко етапа.
7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Базово превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 18 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и се използва в началния етап на многоетапния производствен процес.
8. "Многоетапно производство" е процесът, при който дадено ПС се произвежда на няколко етапа чрез добавяне на компоненти към базово превозно средство или чрез изменение на тези компоненти.
9. "Повторно използване" е повторното използване, както е определено в § 1, т. 21 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
10. "Рециклиране" е рециклиране, както е определено в § 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците.
11. "Оползотворяване на енергия" е използването на горими отпадъци като средство за получаване на енергия чрез директното им изгаряне със или без други отпадъци, при което се оползотворява топлината.
12. "Оползотворяване" е оползотворяването, както е определено в § 1, т. 17 от Закона за управление на отпадъците.
13. "Възможно повторно използване" е възможността за повторно използване на компоненти от излязло от употреба превозно средство.
14. "Възможно рециклиране" е възможността за рециклиране на компоненти или материали от излязло от употреба превозно средство.
15. "Възможно оползотворяване" е възможността за оползотворяване на компоненти или материали на излязло от употреба превозно средство.
16. "Коефициент на рециклиране на ПС (Rcyc)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се рециклира.
17. "Коефициент на оползотворяване на ПС (Rcov)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се оползотвори.
18. "Технология" е широкомащабен план, включващ координирани действия и технически мерки, които се предприемат по отношение на разкомплектуването, шредирането или други такива процеси, както и по отношение на рециклирането и оползотворяването на материали, с оглед осигуряване на условия за постигане на планираните коефициенти на рециклиране и оползотворяване по време на развойната фаза от производството на ПС.
19. "Маса" е масата на ПС в готовност за движение, както е определена в т. 2.6 от приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, без масата на водача, която се приема за 75 kg.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 2005/64/ЕС.


§ 3. От 15 декември 2008 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат за одобряване типа на ново ПС, когато то не отговаря на изискванията по тази наредба.


§ 4. (1) От 15 юли 2010 г. сертификатите за съответствие с одобрен тип, които придружават новите ПС, се считат невалидни за целите на регистрацията и на чл. 51 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, когато тези ПС не отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за нови ПС по чл. 52 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 5. Наредбата влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 133 ОТ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 17. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/1/ЕО на Комисията от 7 януари 2009 г. за изменение с цел привеждането й в съответствие с техническия прогрес на Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (ОВ, L 9, 14.I.2009 г., стр. 31).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 133 ОТ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 18. От 1 януари 2012 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на сертификат за ЕО одобряване типа на нови ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато не са изпълнени изискванията на наредбата.


§ 19. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)

Изисквания към превозните средства

1. Превозните средства от категории М1 и N1 се конструират по начин, който позволява да подлежат на повторно използване и/или:
1.1. рециклиране до минимум 85 % от тяхната обща маса, и
1.2. оползотворяване до минимум 95 % от тяхната обща маса, като процедурите за доказване на конкретно постигнатите нива на повторно използване, рециклиране и оползотворяване са посочени в приложението.
2. Компонентите, които не могат да се използват повторно за целите на изчисляването на коефициентите на рециклиране и оползотворяване и не се допуска да бъдат използвани повторно за производството на нови превозни средства, попадащи в обхвата на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета, са:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) всички въздушни възглавници, включително възглавници, пиротехнически механизми, електронни управляващи устройства и сензори; в случаите, когато въздушната възглавница е вградена в кормилното колело, самото кормилно колело;
б) автоматичните и механичните обезопасителни колани, включително устройства за регулиране на обезопасителния колан по височина, устройства за закрепване на обезопасителните колани, устройства за предварително обтягане на обезопасителните коланите, пиротехнически механизми;
в) седалки (само в случаите, когато закрепващите устройства на обезопасителните колани и/или въздушните възглавници са вградени в седалката);
г) комплекти за блокиране на кормилното управление, действащи върху кормилната колона;
д) имобилайзери, включително предаватели и електронни управляващи устройства;
е) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) системи за управление на емисиите на отработените газове (каталитични конвертори, филтри за частици);
ж) шумозаглушители на изпускателната уредба.
3. За целите на одобряване типа на ПС производителят предоставя попълнен информационен формуляр, подготвен в съответствие с приложение А към БДС ISO 22628:2006. Той трябва да съдържа списък на използваните материали.
Към формуляра се представя и списък на компонентите, получени след разглобяването на ПС и посочени от производителя за етапа на разглобяване, както и процесът, който производителят препоръчва за тяхното обработване.
4. За целите на прилагането на т. 1 и 3 производителят трябва да докаже на ИА "АА", че референтните ПС отговарят на изискванията. Използва се методът за изчисление, описан в приложение В към БДС ISO 22628:2006.
Производителят трябва да може да докаже, че всяка една от версиите в типа ПС отговаря на изискванията на наредбата.
5. За целите на избора на референтните ПС трябва да бъдат взети под внимание следните критерии:
а) типът на каросерията;
б) възможните нива на обзавеждане (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други);
в) достъпното допълнително оборудване (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други), което може да бъде монтирано с гаранцията на производителя.
6. В случай че ИА "АА" и производителят не успеят заедно да установят най-проблемната версия в рамките на един тип ПС от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване, се избира едно референтно ПС в рамките на:
а) всеки "тип каросерия", така както е определен в т. 1 на част В от приложение № 1 към Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за ПС от категория М1;
б) всеки "тип каросерия", например фургон, шаси - кабина, бордови автомобил и други за ПС от категория N1.
7. За целите на изчисленията гумите се приемат за рециклируеми.
8. Масите се представят в килограми (kg) с един знак след десетичната запетая. Коефициентите се изчисляват в проценти с един знак след десетичната запетая, като се извършват следните закръглявания:
а) ако цифрата след десетичната запетая е между 0 и 4, закръгляването се извършва надолу;
б) ако цифрата след десетичната запетая е между 5 и 9, закръгляването се извършва нагоре.
9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) С цел проверка на изчисленията, посочени в това приложение, ИА "АА" проверява доколко данните от информационния формуляр по т. 3 съответстват на предоставената от производителя технология, приложена към сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4.
10. С цел проверка на материалите и масите на компонентите производителят представя ПС и компоненти, които ИА "АА" счита за необходими.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1
(Предишно Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 1, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


Списък с данни за ЕО одобряване типа на превозно средство в съответствие с приложение I на Директива 2007/46/ЕО (Номерата на точките и бележките под линия съответстват на тези, определени в приложение І на Директива 2007/46/ЕО. Точките, които не са приложими, са пропуснати.) във връзка с ЕО одобряване типа на превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...............................................................................................................................................................................................................................
0.2.
Тип: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.0.1.
Шаси: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.1.
Търговско(-и) наименование(-я) (когато има): ..................................................................................................................................................................................................................................
0.3.
Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (b): ..........................................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: .........................................................................................................................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (с): .......................................................................................................................................................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: ......................................................................................................................................................................................................................................
0.8
Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): .......................................................................................................................................................................................................................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1.
Снимки и/или чертежи на представено за одобряване превозно средство: ..............................................................................................................................................................................................................
1.2.
Схема с всички размери на цялото превозно средство: ..........................................................................................................................................................................................................................
1.3.
Брой на осите и колелата: ...................................................................................................................................................................................................................................................
1.3.1.
Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................................................................................................................................................................................
1.3.3.
Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им): ....................................................................................................................................................................................................................
1.7.
Кабина на водача (изнесена напред или нормална) (z): .........................................................................................................................................................................................................................
3. ДВИГАТЕЛ (q) (В случай на превозно средство, което може да се задвижва или с бензин, или с дизелово гориво и др., или също от комбинация с друго гориво, точките трябва да бъдат повторени (+)
3.1.
Производител: ............................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. Двигател с вътрешно горене
3.2.1. Специфична информация за двигателя
3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (1)
3.2.1.2.
Брой и разположение на цилиндрите: ..........................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.3. Обем на двигателя (s): ...................................................................................................................... cm3
3.2.2. Гориво: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (LPG)/природен газ (NG)/етанол (1)
4. ТРАНСМИСИЯ (v)
4.2.
Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): .............................................................................................................................................................................................................................
4.5. Предавателна кутия
4.5.1. Тип (ръчно/автоматично/безстепенно изменение (БИ) (1)
4.9. Блокаж на диференциала: да/не/по избор (1)
9. КАРОСЕРИЯ
9.1.
Тип на каросерията: .........................................................................................................................................................................................................................................................
9.3.1.
Конфигурация на вратите и брой на вратите: ......................................................................................................................................................................................................................................
9.10.3. Седалки
9.10.3.1.
Брой: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
15. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
15.1.
Версия, към която принадлежи референтното превозно средство: .....................................................................................................................................................................................................................
15.2. Маса на референтното превозно средство с каросерията или маса на шасито с кабина, без каросерията и/или теглително-прикачното устройство, ако производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти,
  резервно колело, ако са монтирани), без водача:
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.3.
Маса на материалите на референтното превозно средство: ........................................................................................................................................................................................................................
15.3.1.
Маса на материалите, отчетена на етапа преди третирането (##): ..................................................................................................................................................................................................................
15.3.2.
Маса на материалите, отчетена на етапа на разглобяване (##): ....................................................................................................................................................................................................................
15.3.3.
Маса на разглежданите като рециклируеми материали, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (##): ..............................................................................................................................
15.3.4.
Маса на материалите, които дават възможност за възстановяване на енергията, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (##): .............................................................................
15.3.5.
Списък на материалите (##): ..................................................................................................................................................................................................................................................
15.3.6. Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или рециклиране:
15.3.7.
Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или оползотворяване: ...............................................................................................................................................................................................
15.4. Коефициенти
15.4.1.
Коефициент на рециклиране 'Rcyc (%)':.............................................................................................................................................................................................................................................
15.4.2.
Коефициент на оползотворяване 'Rcov (%)':...........................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

(Предишно Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 х 297 mm)
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа (1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
съгласно Директива 2005/64/ЕО
ЕО номер на одобряването на типа: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
РАЗДЕЛ І
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...........................................................................................................................................................................................................................
0.2. Тип:
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.1.
Търговско(-и) наименование(-я) (2): ...........................................................................................................................................................................................................................................
0.3.
Начини за идентификация на типа, ако се маркира на превозното средство: ...........................................................................................................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ...........................................................................................................................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (3): ........................................................................................................................................................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: .....................................................................................................................................................................................................................................
0.8.
Наименование(-я) и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): ......................................................................................................................................................................................................................
[...]
РАЗДЕЛ ІІ
1.
Допълнителна информация: ........................................................................................................................................................................................................................................................
  Коефициент(-и) на рециклиране на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .
 
Коефициент(-и) на оползотворяване на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .............................................................................................................................
2.
Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията: ....................................................................................................................................................................................................................
3.
Дата на протокола от изпитванията: ...........................................................................................................................................................................................................................................
4.
Номер на протокола от изпитванията: ........................................................................................................................................................................................................................................
5.
Забележки (когато има): ......................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Приложения: индекс на информационното досие и информационно досие..................................................................................................................................................................................................................
7.
Превозното средство отговаря / не отговаря (1) на техническите изисквания на наредбата: ..................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  (Място)......................(Подпис)....................(Дата)
  Приложения: Информационно досие.

Приложения: Информационно досие.

(1) Излишното се зачертава.
(2) Ако няма такова по време на процедурата по издаване на ЕО одобряване на типа, тази точка се попълва най-късно по време на пускането на превозното средство на пазара.
(3) Така, както е определена в част А от приложение II на Директива 2007/46/ЕО.


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

(Предишно Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)

(идентично на приложение IV от Директива 2005/64/ЕО)

Предварителна оценка на производителя
Проверки, които трябва да бъдат извършени от органите за сертификация по чл. 7, ал. 2
1. Органът за сертификация по чл. 7, ал. 2 трябва да се увери, че производителят е предприел необходимите мерки, за да:
а) получи необходимата информация по цялата верига за снабдяване, по-специално за естеството и масата на всички материали, използвани при конструирането на ПС, за да извърши изчисленията, които се изискват съгласно изискванията на наредбата;
б) има на разположение всички останали данни за ПС, които се изискват в процеса на изчисленията, като обема на течностите и т.н.;
в) провери по подходящ начин информацията, получена от доставчиците;
г) контролира списъка на материалите;
д) може да изчислява коефициентите на рециклиране и оползотворяване в съответствие със стандарт БДС ISO 22628:2006;
е) обозначи пластмасовите и еластичните компоненти и материали в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
ж) провери, че при конструирането на нови ПС не са били използвани повторно компонентите, посочени в т. 2 на приложение № 1.
2. Производителят предоставя на органа за сертификация по чл. 7, ал. 2 необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по т. 1. От особена важност е рециклирането и оползотворяването на материалите да са документирани точно.
3. За целите на предварителната оценка по глава трета производителят трябва да докаже, че съответствието с изискванията на чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е осигурено чрез сключването на договорни споразумения с доставчиците.
4. За целите на предварителната оценка по глава трета производителят трябва да установи процедури за:
а) съобщаване на приложимите изисквания на неговите служители и на всички негови доставчици;
б) наблюдение и гарантиране, че доставчиците действат в съответствие с тези изисквания;
в) събиране на съответните данни чрез цялата верига за снабдяване;
г) преглед и проверка на получената от доставчиците информация;
д) адекватна реакция в случаите, в които получените от доставчиците данни показват несъответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
5. За целите на т. 3 и 4 от производителя се изисква да прилага, съгласувано с органа за сертификация по чл. 7, ал. 2, стандарт ISO 9000/14000 или друга стандартизирана програма за гарантиране на качеството.


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 4

(Предишно Приложение № 5 към чл. 5, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ IV ОТ ДИРЕКТИВА 2005/64/ЕО*
№ [........... номер на сертификата]
[....................наименование на органа за сертификация]
Удостоверява, че
(Производител): ...........................................................................................................................................................
...............................................................
(Адрес на производителя): ..........................................................................................................................................
...............................................................
отговаря на изискванията на приложение IV от Директива 2005/64/ЕО.
Проверките са извършени на:
от (наименование и адрес на органа за сертификация):
Номер на доклада:
Сертификатът е валиден до [.......дата]
Съставен в [........ място]
на [............ дата]
[.................. подпис]
Приложения: Описание на технологията, предоставена от производителя за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.

* Приложение IV от Директива 2005/64/ЕО съответства на приложение № 4 от Наредба № 133.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти