Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 109 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) методите, техниките и процедурите за провеждане на официалния контрол на фуражите, като мониторинг, надзор, проверка, одит, инспекция и вземане на проби и анализ;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) изискванията към документите, които изготвя компетентният орган за резултатите от контрола;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) редът, процедурите и изискванията при внос на фуражи от трети страни, съгласно чл. 24 на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите, "ОВ", L35 от 08.02.2005 (Регламент (ЕО) № 183/2005);
4. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) редът, процедурите и изискванията при въвеждане на фуражи от трети страни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Наредбата урежда национални правила за извършване на официален контрол, които не са уредени в друг национален нормативен акт.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Компетентният орган може да делегира специфични задачи, свързани с официалния контрол на един или няколко контролни органа, съгласно чл. 50 от Закона за фуражите (ЗФ), само когато:
1. е направено точно описание на задачите, които контролният орган може да извършва, и на условията, при които може да ги извършва;
2. е налице доказателство, че контролният орган:
а) разполага с необходимите професионални познания и опит, оборудване и апаратура, за да извърши делегираните му задачи;
б) разполага с персонал, който е достатъчно на брой и с подходяща квалификация и опит;
в) е безпристрастен и няма личен интерес при изпълнение на задачите, които са му делегирани;
3. контролният орган е акредитиран в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17020 "Общи критерии за работата на различните видове органи, извършващи проверки";
4. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) лабораториите на контролния орган работят в съответствие със стандартите, посочени в чл. 49 от ЗФ;
5. контролният орган редовно и по искане на компетентния орган му съобщава резултатите от проведения контрол; ако резултатите от проверките показват несъответствие или сочат вероятност за несъответствие, контролният орган незабавно информира компетентния орган;
6. между делегиращия компетентен орган и контролния орган е налице ефикасна и ефективна координация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Компетентният орган, делегиращ специфични задачи на контролните органи, организира одити или проверки на място на контролните органи при необходимост. Когато в резултат на одити или проверки на място се установи, че тези органи не изпълняват правилно задачите, които са им делегирани, делегиращият компетентен орган може да отмени делегирането. Той го отменя незабавно, когато контролният орган не предприеме подходящи и навременни корективни мерки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Компетентният орган, делегирал конкретна контролна задача на контролен орган, уведомява Европейската комисия за това. Уведомлението съдържа подробно описание на:
а) компетентния орган, който делегира задачата;
б) задачата, която се делегира;
в) контролния орган, на когото се делегира задачата.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Официалният контрол се осъществява чрез методи, техники и процедури, като мониторинг, надзор, проверка, одит, инспекция, вземане на проби и анализ.
(2) Официалният контрол се осъществява при спазване на утвърдени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните процедури за взаимодействие между органите, в чиято компетентност е извършването на официален контрол на фуражи.
(3) С цел осъществяване на ефективен и унифициран официален контрол изпълнителният директор по ал. 2 утвърждава:
1. образци на документи, които компетентният орган изготвя при осъществяване на контрол, както и за резултатите от извършването му;
2. процедури за провеждане на официалния контрол;
3. инструкции за вземане на проби, методи за лабораторен контрол, тълкуване на резултатите от анализите и мерките, които се предприемат при установяване на несъответствие;
4. програми за мониторинг и за надзор;
5. мерки, които се предприемат по време и след провеждане на официалния контрол;
6. инструкции за методите за вземане на проби, методите за анализ и скрининг тестовете;
7. инструкции за проверка на ефективността от извършения официален контрол;
8. документ с описание на целите на контрола, отговорностите на компетентния орган и на органите, на които са делегирани права за извършване на конкретни задачи по официалния контрол.
(4) При извършване на официалния контрол компетентният орган:
1. си сътрудничи с други организации, които имат отговорности, свързани с безопасността на фуражите;
2. оказва взаимопомощ в случай, че официалният контрол изисква да се предприемат действия от повече от една държава-членка.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)

Раздел II.
Обучение на инспекторите (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Компетентният орган осигурява на всички инспектори, които провеждат официален контрол:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) подходящо обучение по темите, посочени в приложение II, глава I от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 191, 28.5.2004 г., Регламент (ЕО) № 882/2004);
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) допълнителна информация за новостите в областта на компетентността им;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) допълнително обучение при необходимост, включително при включването на допълнителни мерки в оперативния план за действие при извънредни ситуации.
4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)

Раздел III.
Официален контрол на фуражи


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Официален контрол при въвеждане на фуражи от трети страни се извършва в съответствие с изискванията на глава пета "Официален контрол върху въвеждането на фуражи и храни от трети страни" на Регламент (ЕО) № 882/2004, глава шеста от Закона за фуражите "Внос, износ и реекспорт на фуражи" и глава осма "Граничен ветеринарномедицински контрол" от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(2) Официален контрол на транзитно преминаващите през територията на Република България фуражи от трети страни се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 208, 209 и 210 от глава осма "Граничен ветеринарномедицински контрол" от ЗВД.
(3) Контролът обхваща всички етапи от производството, преработката, разпространението, транспортирането, съхранението, включително и употребата на фуражи, съгласно глава пета от Закона за фуражите и Регламент (ЕО) № 882/2004.
(4) Официалният контрол на фуражите се извършва също така и когато пратките са поставени под един от митническите режими, посочени в букви б) до е) в член 4, параграф 16 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 или ще бъдат въведени в свободни зони или свободни складове по смисъла на член 4, параграф 15, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол при въвеждане на фуражи от трети страни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Фуражите се внасят в страната по реда на чл. 23 на Регламент (ЕО) № 183/2005, глава осма "Граничен ветеринарномедицински контрол" от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и глава шеста "Внос и износ на фуражи" от Закона за фуражите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Въвеждане на фуражи от трети страни на територията на Република България може да се осъществява само през одобрените от Европейската комисия гранични инспекционни пунктове (ГИП): Бургас, Брегово, Варна, Гюешево, Златарево, Капитан Андреево, Калотина и София.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Оператор, който получава и/или разпределя пратки фуражи с произход от държави - членки на Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, е длъжен да уведомява директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по местоназначение на пратката.
(2) Информацията се подава в писмен вид, ежемесечно.
(3) Директорът на областната дирекция по безопасност на храните организира обобщаването на информацията по ал. 1.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Официалният контрол включва посочените в чл. 16, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 882/2004 дейности.
(2) Официалният контрол по ал. 1 обхваща:
1. проверка на документацията;
2. проверка за идентичност;
3. физическа проверка.
(3) Официалният контрол по ал. 2, т. 1 и 2 се извършва на всяка пратка.
(4) Официалният контрол по ал. 2, т. 3 се извършва съгласно утвърден от изпълнителния директор на БАБХ план и указания за вземане на проби от фуражи при въвеждане от трети страни.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Физическата проверка се извършва в съответствие с изискванията на чл. 16, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 11, ал. 4.
(2) Физическата проверка се извършва при условията и по реда на Наредба № 47 от 2006 г. за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол (ДВ, бр. 43 от 2006 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) При вземане и изследване на пробите се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L 54 от 26.02.2009 (Регламент (ЕО) № 152/2009).
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Разходите за вземане и изследване на пробите по ал. 3 са за сметка на собственика на фуража, определени в тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните и ценоразписи на лабораториите, определени да извършват анализ на проби за официален контрол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) При вземане на проби от фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г.) и Регламент (ЕС) № 258/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО (ОВ, серия L, бр. 80 от 26.03.2010 г.) се спазват изискванията на съответните регламенти.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Проверката по ал. 1 се извършва при съмнение в идентичността на внасяните фуражи с придружаващите ги документи или при съмнение, че те не съответстват на изискванията, определени в Общностното право или националното законодателство и при нотификации, разпространени чрез Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) При извършване на проверките по ал. 1 компетентният орган определя дали пратките фуражи могат да бъдат освободени за пускане на пазара.
(9) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) При въвеждане на категория 3 странични животински продукти и продукти, получени от тях, предназначени за хранене на животни, се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB, серия L 300, 14.11.2009 г.).
(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) При въвеждане и вземане на проби от генетично модифицирани фуражи се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ, серия L, бр. 268 от 18.10.2003 г.), Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ, серия L, бр. 268 от 18.10.2003 г.), Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло (ОВ, серия L, бр. 166 от 25.06.2011 г.), Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за генетично модифицираните организми.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) (1) Официалният ветеринарен лекар поставя под временна забрана пратка фураж с произход от трета страна, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) не са изпълнени изискванията на чл. 19, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) има съмнение, че фуражът не съответства на изискванията, посочени в пряко приложимото европейско право или националното законодателство;
4. има съмнение, че фуражът не е добре идентифициран;
5. видимо липсва съответствие между действителното състояние на пратката и гаранциите, дадени в придружаващи пратката документи;
6. има съмнение за действителното местоназначение на пратката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 и 5 инспекторът на Граничния инспекционен пункт (ГИП) взема проба/и за лабораторен анализ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Официалният ветеринарен лекар след обяснението на вносителя или лицето, отговорно за пратката, издава разпореждане пратката фуражи да бъде приведена в съответствие с изискванията, като поставя срок за отстраняване на несъответствието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) В случай на отстраняване на несъответствията пратката по ал. 1 се разрешава за пускане на пазара.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) В случай че причините за задържането не бъдат отстранени, официалният ветеринарен лекар на ГИП след обсъждане с вносителя или негов представител дава разпореждане за:
1. връщане на пратката;
2. унищожаване на пратката;
3. употреба за други цели, различни от фуражи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) В случаите по ал. 5 официалният ветеринарен лекар посочва причините за връщането, унищожаването и/или употребата за други цели на фуража и поставя на оригиналния ветеринарен сертификат и/или на другите документи, които придружават пратката, щемпел с надпис "невалиден".
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Копие от оригиналния сертификат и/или от другите документи се съхранява в ГИП за срок три години.


Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато пратката фураж е пусната на пазара и възникне съмнение или има доказателство, че може да предизвика неблагоприятно въздействие върху животни, хора или околната среда, контролният орган разпорежда една или повече от мерките по чл. 45, т. 9 от Закона за фуражите и/или приканва потребителите да върнат фуража.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато пратката фураж е пусната на пазара и възникне съмнение или има доказателство, че може да предизвика неблагоприятно въздействие върху животни, хора или околната среда, контролният орган разпорежда една или повече от следните мерки:
1. възбрана и изтегляне от пазара и/или приканване потребителите да върнат фуража;
2. обработване или преработване с цел привеждане на фуражите в съответствие с изискванията към фуражите, определени в Закона за фуражите или правото на Европейския съюз;
3. преработване за други цели, различни от фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Мерките по ал. 1 се извършват под контрола на компетентният орган.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Фуражи се унищожават в присъствие на представител на контролния орган, издал разпореждането, при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, като на мястото на унищожаването им се съставя протокол, който се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване на фуража.
(2) Протоколът се подписва от представител на предприятието, в което се унищожава фуражът, и представител на контролния орган. Протоколът се изготвя по един екземпляр за всяка заинтересована страна.
(3) Разходите за предприемане на мерките по чл. 13, ал. 2 и 5 са за сметка на собственика на фуража.

Раздел IV.
Изисквания към методите за анализ


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато за един и същ фураж съществува метод за анализ на група фуражи, към която принадлежи изследваният фураж, и друг, който е приложим само за конкретния фураж, се предпочита методът, приложим към групата фуражи.

Раздел V.
Изисквания към вносителите на фуражи (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.01.2009 г., загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г.)


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) (1) Внос на фуражи от трети страни се допуска, когато производителят в третата страна има представител, установен на територията на Общността, съответно - на територията на Република България.
(2) Представител по ал. 1 може да бъде физическо или юридическо лице, което:
1. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) е вписано в списъка и/или регистъра на представителите на производители на фуражи от трети страни;
2. е регистрирано и/или одобрено по реда на Закона за фуражите и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Представителите по ал. 2 се вписват в регистър/списък съгласно част 1 и част 2 на приложение № 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Списъкът и/или регистърът по ал. 3 на представителите за внос от трети страни е публичен и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Внос, съхранение и пускане на пазара на пратки фуражи могат да извършват лица, получили:
1. одобрение в съответствие с чл. 10 и/или
2. регистрирани в съответствие с чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Внос, съхранение и пускане на пазара на пратки животински протеини, предназначени за храна на животни, се извършва от лица, получили одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ L 300, 14.11.2009 г.), при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.05.2001 г.).
(3) Производство и търговия с медикаментозни фуражи могат да извършват лица, получили одобрение в съответствие с чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато в Република България се установи, че пратка фуражи с произход от трета страна е внесена на територията на Общността без заверен документ, посочващ проверките на продуктите, използвани при храненето на животните, въведени в ЕС от трети страни по чл. 22, ал. 1 и 6 и/или не са изпълнени изискванията на чл. 18, тя се възбранява от официалния ветеринарен лекар, който съставя констативен протокол и разпорежда:
1. връщане в страната на произход;
2. изпращане за друга трета страна;
3. унищожаване за сметка на собственика.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Разпореждане за унищожаването на фуражите се издава, когато е невъзможно изпълнение на мярка по ал. 1, т. 1 и 2. Унищожаването се извършва при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и по реда на чл. 15а.


Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Регистриран и/или одобрен представител за внос на фуражи от трети страни подава декларация до областната дирекция по безопасност на храните по адрес на съдебна регистрация на лицето, в която декларира, че:
1. предприятието-производител от третата страна на произход на пратката фураж отговаря на условията и изискванията, които са еквивалентни на приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005;
2. се задължава, че ще поддържа в регистър - база данни, в съответствие с изискванията по приложение № 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005, част "Поддържане на архиви";
3. внасяните фуражи отговарят на изискванията на приложимото към тях законодателство - европейско или национално.
(2) Българската агенция по безопасност на храните изготвя образец на декларацията по ал. 1. Образецът на декларацията се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Вносителите на фуражи от трета страна или техни представители попълват на български език част А на документа по приложение № 3, предоставен им от компетентния орган на входния митнически пункт на територията на Република България. Документът трябва да заема само една страница.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато вносът се осъществява през митнически пункт на територията на друга държава-членка и документът по ал. 1 се попълва на друг официален език на Европейския съюз, той се придружава от официален превод на български език, когато фуражите са предназначени за търговия на българския пазар.
(3) Промени и заличавания, извършени по неустановения ред, правят документа по ал. 1 невалиден.
(4) Документът по ал. 1 се попълва от вносителя, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) фуражите идват директно от трета страна и са предназначени за свободно обращение в дадена държава-членка, различна от тази, която извършва проверките;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) фуражите, които не са с произход от Общността, напускат дадената свободна зона, свободен склад или митнически склад и се пускат в свободно обращение в дадена държава-членка, различна от тази, в която са разположени свободната зона, свободният склад или митническият склад;
3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2008 г.) фуражите идват директно от трета страна и са предназначени за свободно обращение на територията на Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Когато партидата е разделена на няколко части, вносителят попълва документ за всяка част от партидата.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Документът по ал. 1, попълнен в съответствие с указанията в приложение № 3, придружава пратката, за която се отнася, до момента на пускането й в свободно обращение в Общността, а в случаите на т. 3 на ал. 4 - до мястото на първа доставка, и се представя на компетентният орган заедно с копие на резултатите от лабораторните анализи, ако са налице.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Митническите власти не разрешават пускането на фуражи в свободно обращение на митническата територия на Република България, докато не им бъде предоставена информация от вносителя, посредством попълнен и заверен документ по ал. 1 и информация за допълнителни проверки, извършени от компетентният орган съгласно чл. 11 и чл. 12.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Компетентният орган съхранява документа и резултатите от лабораторните анализи за срок най-малко от 18 месеца.
(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Двадесет и четири часа преди пристигане на пратката на ГИП вносителите и/или техни представители уведомяват съответния ГИП посредством предоставяне на попълнена част А на документа по ал. 1.


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) (1) Лицето, отговорно за транзитно преминаващи през територията на Република България фуражи с произход трета страна, попълва на български език документа по приложение № 4. Документът трябва да заема само една страница.
(2) Документът по ал. 1, попълнен в съответствие с правилата към него, придружава пратката, за която се отнася, до момента на напускането на територията на Република България.
(3) Двадесет и четири часа преди въвеждане на пратката на ГИП лицето, отговорно за транзитно преминаващи през територията на Република България фуражи с произход трета страна, уведомява съответния ГИП посредством предоставяне на документа по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Внос" е пускането на фуражи в свободно обращение или намерението за пускане на фуражи в свободно обращение така, както е определено в чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
2. "Въвеждане" е внос, както е определено в чл. 2, т. 16 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
3. "Проверка за идентичност" е визуален преглед на пратката с цел установяване на съответствието й с придружаващите я сертификати и/или други документи.
4. "Физическа проверка" е проверка на фуражите, включваща проверка на транспортното средство, опаковките, етикетите и температурата, вземане и изпращане на проби за лабораторен анализ, както и други проверки, чрез които може да бъде установено дали са спазени изискванията на законодателството, приложимо към фуражите.
5. "Компетентен орган" е органът, посочен в чл. 34 на ЗФ.
6. "Проверка на документи" е преглед на търговски документи и други документи, които придружават пратката и са предвидени, съгласно приложимото към съответния фураж законодателство.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 6 от Директива 98/51/ЕО на Комисията от 9 юли 1998 г. за определяне на някои мерки за изпълнение на Директива 95/69/ЕО на Съвета относно определяне на условията и процедурите за одобрение и регистриране на някои предприятия и посредници в сектора на храните за животни и Директива 98/68/ЕО на Комисията от 10 септември 1998 г. относно определянето на стандартния документ, посочен в член 9, параграф 1 от Директива 95/53/ЕО на Съвета, и определени правила за проверки при въвеждането в Общността на фуражи от трети страни.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2008 г.) Наредбата се прилага за фуражи извън обхвата на Директива 97/78/ЕО.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за фуражите и отменя Наредба № 30 от 2001 г. за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните (ДВ, бр. 67 от 2001 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2008 г.) Членове 18 - 21 се прилагат 6 месеца след датата на обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм., бр. 64 от 2008 г.).

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 109 ОТ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.)

§ 15. Навсякъде в текста думите "Регламент 882/2004" се заменят с "Регламент (ЕО) № 882/2004", а думите "Националната служба по зърното и фуражите" се заменят с "Националната ветеринарномедицинска служба".

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 109 ОТ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2012 Г.)

§ 29. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "компетентните органи" се заменят с "компетентният орган".
2. Думите "държава членка" се заменят с "държава-членка".
3. Абревиатурата "ГИВП" се заменя с абревиатурата "ГИП".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 109 ОТ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2012 Г.)

§ 30. Наредбата влиза в сила петнадесет дни след обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6

(Предишно приложение към чл. 6 - ДВ, бр. 64 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.)


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 64 от 2008 г., предишно Приложение № 2 към чл. 19, ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)


Част 1
Регистър на одобрените представители за внос на фуражи от трети страни
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уникален Булстат/ЕИК Код на дейността Наименование Адрес на обекта Наименование Адрес на Забележки по Област по
идентификационен   на пред- на пред- на пред- на пред- предприятието вписаните местонахождение
номер на   ставителя(1) ставителя ставителя приятието от третата обстоятелства на представителя
представителя         от третата страна    
          страна      

(1) Код на упражняваната дейност:
А - производител на добавки;
Б - производител на премикси;
В - производител на комбинирани фуражи;
Г - търговец на добавки/премикси.

Част 2
Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети страни
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Регистрационен Булстат/ЕИК Код на дейността Наименование Адрес на Наименование Адрес на Забележки по Област по
номер на   на пред- на пред- обекта на на пред- предприятието вписаните местонахождение
представителя   ставителя(1) ставителя представителя приятието от третата обстоятелства на представителя
          от третата страна    
          страна      
(1) Код на упражняваната дейност:
А - производител на добавки;
Б - производител на премикси;
В - производител на комбинирани фуражи;
Г - търговец на добавки/премикси;
Д - търговец на комбинирани фуражи и/или фуражни суровини;
Е - производител на фуражни суровини.


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1 и 6

(Ново - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)

Документ, посочващ проверките на фуражи, въведени в ЕС от трети страни


Правила за попълване на документа

А. Информация, отнасяща се до представената пратка
1. Изпращач/износител
Попълнете пълното име и адреса на съответното лице или предприятието.
2. Сериен номер
Попълнете нарастващия номер, даден на документа от компетентните власти.
3. Получател
Попълнете пълното наименование и адреса на регистрация на лицето или предприятието, на които стоките трябва да се доставят.
3.1. Място на доставка
Попълва се пълното наименование и адресът по местонахождение на обекта за дейност, към който се насочва пратката. Записва се уникалният идентификационен номер или регистрационен номер по чл. 19, ал. 1.
4. Митнически документ
Попълнете номера на митническия документ.
5. Придружаващи документи
Впишете референция на документа, придружаващ пратката.
5.1. Отбележете с кръстче подходящата клетка. Отбележете с кръстче в "1.[...] Да", ако са взети проби за лабораторен анализ, както е посочено в член 6 от Директива 96/25/ЕО. (Република България не е въвела дерогациите, предвидени в чл. 6, параграф 2 на директивата, и тази клетка не се попълва.)
6. Декларатор/представител
Попълнете пълното име и адрес на съответното лице или предприятие. Ако деклараторът и износителят/изпращач са едно и също лице, попълнете "изпращач" или "износител".
7. Произход
Попълнете името и адреса на предприятието или мястото на произход.
7.1. Впишете номера на одобрението или регистрационния номер на предприятието, когато е приложимо.
8. Описание на стоките
Попълнете кръст в подходящата клетка:
'[ ] 8.1' - за добавки/премикси
'[ ] 8.2' - за фуражни суровини
'[ ] 8.3' - за комбинирани фуражи
'[ ] 8.4' - за продукти, посочени в глава 12 на Регламент (ЕС) № 575/2011 относно Каталога на фуражните суровини
'[ ] 8.5' - за фуражи със специално предназначение
'[ ] 8.6' - за други продукти и уточнете
№ на контейнера/№ на пломбата
№ на транспортно средство - за сухоземен транспорт се записва № на МПС и на ремаркето, за въздушен транспорт се записва № на полета и № на товарителницата, за воден транспорт се записва името на кораба/баржата и № на товарителницата.
Очаквана дата на пристигане на ГИП
9. КН код
Впишете кода по Комбинираната номенклатура.
10. Брой на опаковките
Впишете количеството на опаковките или в случай на фураж в насипно състояние - думата "насипно".
11. Бруто маса (кг)
Впишете брутната маса, изразена в кг.
12. Нето маса (кг)
Впишете нетната маса, изразена в кг.
Б. Извършвани проверки
13. Проверки, посочени в чл. 16, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 882/2004 или чл. 11 от наредбата.
13.1. Отбележете с кръстче.
13.2. Отбележете с кръстче в съответстващата клетка.
14. Проверки, посочени в чл. 16, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 882/2004 или чл. 12 от наредбата.
14.1. Отбележете с кръстче в съответстващата клетка.
14.2. Отбележете с кръстче в съответната клетка. Впишете кръст в "1.[...] Да", ако са направени лабораторни анализи и резултатите са налице. В този случай прибавете едно заверено копие от резултатите на лабораторните анализи, извършени по методите на Общността, въведени в Регламент (ЕО) № 152/2009, или опишете вида анализ.
14.3. Отбележете с кръстче в съответната клетка. Отбележете с кръстче в "1.[...] Да", ако пробите за лабораторни анализи са били взети и резултатите не са налични. В този случай опишете вида на анализа, извършен по методите на Общността, въведени в Регламент (ЕО) № 152/2009, или опишете вида на анализа.
14.4. Нова пломба
След извършване на проверките се въвежда номерът на новата пломба.
В. Валидиране
15. Пълно идентифициране на компетентния орган на входния пункт и официален печат.
Впишете името на компетентния орган на входния пункт, като официалният печат, който се полага, да е с различен цвят от този, използван в документа.
16. Упълномощено длъжностно лице
Впишете датата, подписа на упълномощеното длъжностно лице на компетентния орган и пълното име с главни букви.
Г. Допълнителни забележки (незадължително.)
17. Запазено за компетентния орган на държавата - членка по местоназначение.
Тази част на документа е налична за компетентния орган на държавата-членка по местоназначение за евентуални забележки.
________________________
(1) Република България не е въвела дерогациите, предвидени в чл. 6, параграф 2 на директивата, и тази клетка не се попълва.
(2) Незадължително.


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 25.03.2012 г.)

Документ, посочващ проверките на фуражи, транзитно преминаващи през Република България


Правила за попълване на документа
А. Информация, отнасяща се до представената пратка
1. Изпращач/износител
Попълнете пълното име и адреса на съответното лице или предприятието.
2. Локален номер
Попълнете нарастващия номер, даден на документа от компетентните власти.
3. Митнически документ №
Попълва се номерът на митническия документ.
4. Страна на местоназначение
Попълва се пълното наименование и адресът по местонахождение, към който се насочва пратката.
5. Придружаващи документи
Впишете референция на документите, придружаващи пратката.
6. Декларатор/представител
Попълнете пълното име и адрес на съответното лице или предприятие. Ако деклараторът и износителят/изпращач са едно и също лице, попълнете "изпращач" или "износител".
7. Произход
Попълнете името и адреса на предприятието или мястото на произход.
8. Описание на стоките
Попълнете кръст в подходящата клетка:
'[ ] 8.1' - за добавки/премикси
'[ ] 8.2' - за фуражни суровини
'[ ] 8.3' - за комбинирани фуражи
'[ ] 8.4' - за продукти, посочени в глава 12 на Регламент (ЕС) № 575/2011 относно Каталога на фуражните суровини
'[ ] 8.5' - за фуражи със специално предназначение
'[ ] 8.6' - за други продукти и уточнете.
9. КН код
Впишете кода по Комбинираната номенклатура.
10. Бруто маса (кг)
Впишете брутната маса, изразена в кг.
11. Брой на опаковките
Впишете количеството на опаковките или в случай на фураж в насипно състояние - думата "насипно".
12. Нето маса (кг)
Впишете нетната маса, изразена в кг.
Б. Извършвани проверки
13. Проверки, посочени в чл. 5 на Директива 95/53/ЕО или чл. 11 от наредбата.
13.1. Отбележете с кръстче.
13.2. Отбележете с кръстче в съответстващата клетка.
В. Валидиране
14. Пълна идентификация на компетентния орган на входния пункт и официален печат.
Впишете името на компетентния орган на входния пункт, като официалният печат, който се полага, да е с различен цвят от този, използван в документа.
15. Официален ветеринарен лекар
Впишете датата, подписа на упълномощеното длъжностно лице на компетентния орган и пълното име с главни букви.
Г. Контрол
16. Проследяване
Тази част на документа се попълва от компетентния орган на мястото на ГИП на въвеждане на пратката и на ГИП на напускане на пратката от територията на Република България.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти