Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Iз-1695 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Раздел I.
Организация и функции на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица


Чл. 1. Тази наредба урежда организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица, наричани по-нататък за краткост "домовете".

Чл. 2. Домовете са специализирани заведения в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР) за осъществяване на превантивна дейност, приемане и настаняване в тях на пълнолетни лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия.


Чл. 3. (1) Домовете се откриват и закриват със заповед на министъра на вътрешните работи след съгласуване с общината по местонахождението им и с общините, чиито територии ще обслужват.
(2) Домовете обслужват райони, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(3) Цялостната дейност по стопанисване и управление на материалната база на дома финансово се обезпечава от общината по местонахождение на дома и общините, чиито територии той обслужва.
(4) Началникът на дома ежегодно, в съответствие с определените срокове за бюджетната процедура, изготвя разчет за необходимите финансови и материални средства по издръжката на дома за следващата година, който чрез проекта на бюджет на МВР се представя в Министерството на финансите за включване като делегирана от държавата дейност във функция "Отбрана и сигурност" по бюджетите на общините при разработването на проекта на Закона за държавния бюджет на Република България.


Чл. 4. Домовете се ръководят от началник, който организира цялостната дейност на дома и отговаря за неговото финансово и материално състояние.


Чл. 5. Основните функции на домовете са:
1. приемане и настаняване на лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия;
2. оказване на методическа помощ на структурните звена на МВР за противодействие срещу скитничеството и просията;
3. изясняване на причините и условията за скитничество и просия, поведението и начина на живот на настанените лица;
4. при необходимост оказване медицинска помощ на настанените в дома лица;
5. при необходимост оказване на съдействие за приемане на настанените лица в лечебни заведения, както и при поставяне под запрещение или връщането им на постоянния им или настоящия адрес;
6. оказване на съдействие и насочване към подходящи социални услуги, предоставяни в общността или в специализирани институции съобразно Закона за социално подпомагане.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) При изпълнение на функциите си служителите в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица си сътрудничат и взаимодействат на съответното ниво с другите структури на МВР, с органите на държавната власт, местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Вътрешният ред в домовете се определя с правилник, утвърден от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция".

Раздел II.
Ред за приемане и настаняване на лица в домовете


Чл. 8. Лицата, които водят скитнически живот или се занимават с просия, се приемат и настаняват в дома, в района на който са намерени, на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).


Чл. 9. В домовете не могат да бъдат настанявани:
1. лица в явно безпомощно състояние и с увредено здравословно състояние, налагащо болнично лечение;
2. стари и немощни хора и лица с физически недъзи, които не могат да се обслужват сами;
3. лица, занимаващи се с проституция и наркомания;
4. чужденци;
5. малолетни и непълнолетни лица.


Чл. 10. (1) Доведените за настаняване в дома лица се приемат само след установяване на самоличността им съгласно чл. 61 ЗМВР, а при необходимост се извършват действия и по идентификацията им по реда на чл. 62 ЗМВР и когато са представени следните документи:
1. мотивирано искане за настаняване, изготвено от началника на съответното териториално структурно звено на МВР, на чиято територия е констатирана проявата;
2. докладна записка от служител на МВР, в която се поддържат фактическите и юридическите основания за настаняването;
3. констативни и предупредителни протоколи или други документи, изготвени от служители на МВР, установили проявите на скитничество и просия.
(2) Началникът на дома изготвя мотивирано предложение за настаняване и го изпраща на районния прокурор по местонахождение на дома.
(3) Районният прокурор по местонахождение на дома издава постановление след предоставяне на документите по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) След издаване на постановлението по ал. 3 лицето се настанява в дома със заповед на директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) или на упълномощено от него длъжностно лице. Заповедта се издава в срок до 24 часа от приемането на лицето. В заповедта се отбелязва, че на лицето не могат да бъдат ограничени други права освен правото на свободно придвижване.
(5) За всяко настанено в дома лице се попълва регистрационна карта, която се подписва от началника на дома. Настаняването на лицето изрично се отбелязва в дневник за приети и настанени лица.


Чл. 11. (1) На приетите в дома лица се извършва личен обиск по реда на чл. 68 ЗМВР. За намерените и иззетите вещи се съставя протокол в три екземпляра, единият от които се прилага към вещите, вторият се предоставя на лицето, а третият се прилага към документите, съпровождащи лицето.
(2) Иззетите от приетите лица вещи се съхраняват по ред, определен с правилника по чл. 7.


Чл. 12. (1) На приетите в дома лица се извършва медицински преглед, резултатите от който се отразяват в амбулаторна книга.
(2) При необходимост на приетите в дома лица се осъществява хигиенно и дезинфекционно обслужване.


Чл. 13. (1) Началникът на дома разпределя приетите лица по спални помещения.
(2) При разпределение на лицата отделно се настаняват:
1. мъжете от жените;
2. скитащите или просещите от една и съща скитаща или просеща група;
3. възрастни хора и лица с физически недъзи.


Чл. 14. За лицата с умствени отклонения, които системно водят скитнически живот или се занимават с просия, се изготвят писмени предложения до съответния окръжен прокурор за поставянето им под запрещение съгласно чл. 5 от Закона за лицата и семейството.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) За скитащите и просещи лица, за които има данни, че са извършили престъпление или че има образувано наказателно производство, се уведомяват съответната териториална структура на МВР и прокуратурата.


Чл. 16. Срокът за престой в дома на настанените лица е до 30 денонощия съгласно чл. 79, ал. 2 ЗМВР.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Престоят на настанените в дома лица се прекратява с писмена заповед на директора на СДВР/ОДМВР или на упълномощено от него длъжностно лице.

Раздел III.
Престой на настанените в домовете лица


Чл. 18. (1) На лицата, настанени в домовете, се осигурява:
1. легло, подходящо облекло, безплатна храна и медицинска помощ;
2. естествено и изкуствено осветление, отопление и условия за поддържане на лична хигиена;
3. достъп до преса, електронни медии и книги;
4. свиждане, кореспонденция и колетни пратки;
5. предоставяне на възможност за уведомяване на близки незабавно след настаняването;
6. възможност за обжалване законността на настаняването.
(2) Началникът на дома може да забрани свиждане или кореспонденция с лице, когато съществува опасност то да окаже вредно влияние върху настанения.
(3) Лицата по ал. 1 имат право на свиждане с адвокати и представители на други институции.


Чл. 19. Настанените в домовете лица са длъжни:
1. да спазват правилника за вътрешния ред в дома;
2. да изпълняват законосъобразните разпореждания на длъжностните лица в дома;
3. да опазват инвентара на дома.


Чл. 20. (1) На лицата, настанени в домовете, не се разрешава:
1. да напускат дома без разрешение;
2. да внасят и държат при себе си вещи, застрашаващи живота им или живота на други лица;
3. да внасят в дома и да употребяват спиртни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
4. да устройват или да участват в забранени игри.
(2) За грубо нарушение на установения вътрешен ред в дома лицата могат да бъдат отделени в самостоятелно помещение с писмена заповед на началника на дома за срок до три денонощия.


Чл. 21. Използването на настанените в домовете лица, за работа от какъвто и да било вид, безплатно или срещу заплащане от физически или юридически лица не се допуска.

Раздел IV.
Материално-битово осигуряване и отчетност в домовете (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.)


Чл. 22. (1) Домовете се устройват в специално построени или подходящо приспособени сгради, отговарящи на санитарно-хигиенните и други нормативно определени изисквания.
(2) Във всеки дом трябва да има:
1. кабинет на началника;
2. стая за служителите от охраната;
3. стая за обслужващия персонал;
4. кабинет на лекаря и манипулационна стая;
5. стая за дежурната част;
6. спални помещения;
7. стая за лица по чл. 20, ал. 2;
8. кухня с трапезария;
9. хигиенно-битови помещения (умивални, бани, тоалетни);
10. складови и други административно-стопански помещения.
(3) Спалните помещения в домовете се обзавеждат с необходимия инвентар и пособия.
(4) Кабинетът на лекаря и манипулационната стая се оборудват и обзавеждат по нормативите на Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи.
(5) Прозорците на домовете се укрепват с метални решетки.
(6) Вратите на спалните помещения се укрепват с метални решетки и заключващи устройства.
(7) При възможност хигиенно-битовите помещения се обособяват отделно за настанените лица и персонала.


Чл. 23. (1) Домовете имат собствен печат и щемпели по установените образци в системата на МВР и изискванията на Указа за печатите.
(2) Деловодната дейност в домовете се осъществява съгласно нормативно установените в МВР изисквания за организацията на тази дейност.


Чл. 24. (1) В домовете се води следната документация:
1. книга за приемане и предаване на дежурството;
2. книга за приети и настанени лица;
3. регистрационна карта за настанено лице;
4. картотека на лицата, престояли в дома;
5. амбулаторна книга;
6. магазинна, партидна книга, разходни ведомости и други отчетни форми за отразяване движението, наличността и състоянието на материалните средства, поверени на материалноотговорните лица;
7. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
8. дневник за свижданията на настанените лица.
(2) Картотеката по ал. 1, т. 4 се създава чрез регистрационните карти за настанените лица, подредени по азбучен ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Образците на регистрационната карта, книги, дневници и други документи, които се водят в домовете, се определят от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция".


Чл. 25. Регистрационните карти на лицата, които са настанени в домовете, се съхраняват 5 години от датата на последното настаняване на съответното лице, а останалите книги, дневници и други документи - 3 години след приключването им, след което се унищожават по съответния ред.

Раздел V.
Контрол и надзор за законност


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Контролът по изпълнението на определените с наредбата организация, функции и дейност на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица се осъществява от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" и от съответните директори на СДВР и ОДМВР.


Чл. 27. В кръга на своята компетентност съответната районна прокуратура осъществява надзор за законност и контрол върху дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, съгласувано с главния прокурор на Република България, и отменя Наредба № I-213 от 2003 г. за организацията, задачите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица (ДВ, бр. 91 от 2003 г.).


§ 2. В тримесечен срок от издаването на наредбата директорът на Национална служба "Полиция" предлага за утвърждаване заповед за въвеждане на образците-бланки по чл. 24, ал. 3.


§ 3. В тримесечен срок от издаването на наредбата директорът на Национална служба "Полиция" утвърждава правилник за вътрешния ред в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на директорите на СДВР и ОДМВР и началниците на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1695 ОТ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г.)

§ 10. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата директорът на Главна дирекция "Охранителна полиция" утвърждава правилник за вътрешния ред в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица и определя образците-бланки по чл. 24, ал. 3.
(2) До утвърждаването на правилника и определянето на образците по предходната алинея се прилагат правилникът и образците-бланки, утвърдени по досегашния ред, доколкото не противоречат на тази наредба.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти