Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № ДВ-103 ОТ 21 АВГУСТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

В сила от 01.07.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за прилагане на:
1. превантивните мерки, свързани с епизоотичния надзор, ранното откриване на инфлуенцата по птиците и евентуалното и разпространение при бозайници;
2. мерки за повишаване нивото на информираност за риска от болестта и подготовка за противодействие;
3. минималните контролни мерки, които се прилагат в случай на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани на закрито;
4. допълнителни мерки против разпространението на вируса на инфлуенца с птичи произход при други животински видове.

Чл. 2. Мерките за ограничаване и ликвидиране на инфлуенца по птиците се налагат по реда на чл. 126 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Глава втора.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ, ЕПИЗООТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ, НАДЗОР И ОБЯВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА


Чл. 3. Специфичните правила за прилагане на превантивни мерки за биологична безопасност се създават по процедурата по чл. 64, ал. 2.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изпълнява програми за епизоотичен надзор с цел да установи:
1. разпространението на инфекция, причинена от вируса на инфлуенцата по птиците от подтип H5 и H7 при различни видове птици;
2. заплахите, свързани с дивите птици, по отношение на инфлуенца вирусите с птичи произход чрез редовно актуализиране на оценките за риска.
(2) Програмите за надзор по ал. 1 се изпълняват при спазване на указанията на Европейската комисия и процедурата на чл. 64, ал. 2.


Чл. 5. (1) Инфлуенцата по птиците подлежи на задължителна регистрация и обявяване по чл. 124 ЗВД.
(2) При съмнение или наличие на инфлуенца собствениците на птици незабавно уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия за инфлуенца по птиците, потвърдена от официален ветеринарен лекар, в кланици, транспортни средства, гранични инспекционни пунктове и други места на границите на Европейския съюз и карантинни съоръжения или центрове за внасяне на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, в съответствие с приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия за резултатите от епизоотичния надзор на вируса на инфлуенца по птиците, проведен при бозайници.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните провежда епизоотичните проучвания чрез въпросници, разработени в подробните инструкции по чл. 62.
(2) Епизоотичното проучване включва:
1. времето, през което инфлуенца по птиците може да е съществувала в животновъдния обект, други помещения или транспортни средства;
2. възможния произход на инфлуенца по птиците;
3. идентифицирането на всеки контактен животновъден обект;
4. придвижванията на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, хора, бозайници, транспортни средства, материал или други начини, чрез които би могъл да се е разпространил вирусът на инфлуенца по птиците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Въз основа на епизоотичното проучване БАБХ:
1. взема решение за провеждане на допълнителни мерки за контрол на болестта;
2. разрешава да не се прилагат мерките, предвидени в наредбата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато в резултат на епизоотичното проучване се установи, че инфлуенцата по птиците може да се е разпространила от или в други държави членки, БАБХ незабавно информира Европейската комисия и другите засегнати държави членки за резултатите от проучването.

Глава трета.
СЪМНЕНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ОГНИЩА ОТ ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При съмнение за огнище от инфлуенца по птиците БАБХ незабавно извършва изследване, за да потвърди или изключи наличието на инфлуенца по птиците, в съответствие с наръчника по диагностика, поставя животновъдния обект под официален надзор и провежда мерките по ал. 2 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При съмнение за огнище от инфлуенца по птиците в животновъдния обект БАБХ провежда следните мерки:
1. преброяване на домашните птици, други видове птици, отглеждани на закрито, и всички домашни бозайници, като броят им се изчислява по видове;
2. изготвяне на списък с броя на домашните птици, други птици, отглеждани на закрито, и всички бозайници от домашни видове, които са болни, умрели или с вероятност да бъдат заразени; списъкът ежедневно се актуализира, като се отразяват излюпванията, ражданията и смъртността през периода на съмнение за огнище за болестта; списъкът се предоставя при поискване от компетентния орган;
3. настаняване на домашните и други видове птици за отглеждане в сгради на животновъдния обект при спазване изискванията за хуманно отношение, като се преустановява контактът с други животновъдни обекти и се намалява контактът с диви птици;
4. забранява домашни или други птици, отглеждани на закрито, да напускат обекта;
5. забранява изнасянето на трупове на домашни или други птици, отглеждани на закрито, месо от домашни птици, включително карантия, фураж за птици, принадлежности, материали, отпадъци, животински и птичи тор, течна екскрементна смес, и др., което може механично да пренесе вируса на инфлуенца по птиците от животновъдния обект, без разрешение от официалния ветеринарен лекар;
6. забранява изнасянето на яйца от животновъдния обект;
7. забранява придвижването на хора, бозайници от домашни видове, транспортни средства и оборудване към или от животновъдния обект без разрешение от официалния ветеринарен лекар;
8. извършване на дезинфекция на входовете и изходите на сградите, в които се отглеждат на закрито домашни или други птици, в съответствие с инструкциите на компетентния орган.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните провежда епизоотично проучване по реда на чл. 6.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши на базата на оценка на риска с оглед предприетите предпазни мерки и мястото на придвижване на птиците и продуктите мерките по чл. 7, ал. 2, т. 3 - 5 да не се прилагат или да се прилагат ограничено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава мерките по чл. 7, ал. 2, т. 8 да не се прилагат или да се прилагат ограничено, когато други птици, отглеждани на закрито, са държани в животновъдни обекти за нетърговска цел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши транспортирането на яйца от животновъден обект, в който има съмнение за огнище от инфлуенца по птиците, директно до:
1. предприятие за производството на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 35 от 2006 г.), за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, при спазване на условията по приложение № 2;
2. предприятие за обезвреждане.


Чл. 9. Мерките по чл. 7 се прилагат в животновъдния обект до получаването на отрицателен резултат за наличие на инфлуенца вирус при извършените лабораторни изследвания.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на предварителните резултати от епизоотичното проучване, когато животновъдният обект е разположен в район с висока гъстота на домашни птици, БАБХ може:
1. да въведе временни ограничения върху придвижването на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, на яйца, движението на транспортни средства, обслужващи птицевъдния сектор в определен район или на територията на цялата страна; ограниченията може да се налагат и върху придвижването на бозайници от домашните видове, но за не повече от 72 часа, освен ако няма основателни причини за това;
2. да приложи мерките по чл. 11, когато:
а) те могат да се ограничат само за домашни или други птици, отглеждани на закрито, и мястото, в което се отглеждат, като производствена единица;
б) е необходимо вземането на проби от домашни или други птици, отглеждани на закрито, които са убити с диагностична цел в съответствие с наръчника по диагностика;
3. създава временна контролна зона около животновъдния обект и прилага една или всички мерки по чл. 7, ал. 2.

Глава четвърта.
ВИСОКОПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (ВПИП)

Раздел I.
Животновъдни обекти, отделни производствени единици и контактни животновъдни обекти


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случай на огнище на ВПИП БАБХ провежда мерките по чл. 7, ал. 2 и 3 и прилага ал. 2 - 10.
(2) Всички домашни и други птици, отглеждани на закрито в животновъдния обект, незабавно се убиват под контрола на официален ветеринарен лекар по начин да се избегне рискът от разпространение на инфлуенца по птиците.
(3) Всички трупове и яйца от животновъдния обект се обезвреждат под контрола на официален ветеринарен лекар.
(4) Домашните птици, които вече са излюпени от яйца, събрани от животновъдния обект по време на инкубационния период, между вероятната дата на навлизане на ВПИП в животновъдния обект и прилагането на мерките по чл. 7, ал. 2, се поставят под наблюдението на официалния ветеринарен лекар и се извършват изследвания в съответствие с наръчника по диагностика.
(5) Месото от заклани домашни птици и яйцата, събрани от животновъдния обект по време на инкубационния период на ВПИП, се проследяват и обезвреждат под контрола на официалния ветеринарен лекар.
(6) Всички предмети, суровини, отпадъци и др., за които има вероятност да са заразени, се унищожават или се подлагат на третиране за унищожаване на вируса на инфлуенца по птиците в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар.
(7) Торът, течната екскрементна маса и постелята, за които има вероятност да са инфектирани с вируса, се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48.
(8) След унищожаване и обезвреждане на труповете на птиците сградите, в които са отглеждани, пасищата и земята, оборудването и транспортните средства, използвани за транспортиране на домашни или други птици, отглеждани на закрито, месото, фуражът, торът, течната екскрементна смес, постелята и други материали или вещества се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48.
(9) Придвижването на птици или бозайници от животновъдния обект се извършва след разрешение на официалния ветеринарен лекар. Ограничението не се прилага за бозайници от домашни видове, които имат достъп единствено до жилищните сгради.
(10) В случай на първично огнище изолираният вирус се подлага на лабораторната процедура, предвидена в наръчника по диагностика, за да се определи генетичният му подвид.
(11) Изолираният вирус се предава в срок до 24 h в референтната лаборатория на Европейския съюз по чл. 51, ал. 1.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните на базата на оценка на риска изготвя подробни правила за разрешенията по чл. 13, ал. 1 и чл. 14, както и алтернативни мерки и условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите незабавно информира Европейската комисия за всяко разрешение по чл. 13, ал. 1 и чл. 14.
(3) За всяко разрешение по чл. 13, ал. 1 и чл. 14 Европейската комисия незабавно извършва проверка и внася информацията за обсъждане в Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните (комитета).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните с оглед дадените разрешения по реда на чл. 13, ал. 1 и чл. 14 прилага мерки за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши в случаи на огнище на ВПИП мерките по чл. 11, ал. 2 да не се прилагат в животновъден обект с нетърговска цел, цирк, зоопарк, магазин за домашни любимци, парк с диви животни, защитена площ, където домашни или други птици, отглеждани на закрито, са държани за научни цели или за цели, свързани със запазването на застрашени видове или официално регистрирани редки породи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, при условията на ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните дава разрешението по ал. 1, когато домашните и други птици, отглеждани на закрито:
1. са затворени в сграда на животновъдния обект, без да имат контакт с други птици, отглеждани на закрито, от други животновъдни обекти и са предприети всички мерки, за да се сведе до минимум контактът с диви птици;
2. са обект на епизоотичен надзор и изследвания в съответствие с наръчника по диагностика и не се преместват до получаването на негативни резултати от лабораторните тестове;
3. не са преместени от животновъдния обект на произход, освен за клане или в друг животновъден обект, който е разположен:
а) в същата държава членка, в съответствие с инструкциите на компетентния орган; или
б) в друга държава членка, с която има сключено споразумение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши мерките по чл. 11, ал. 5 да не се прилагат за яйца, които директно се изпращат до предприятие за производство на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случаи на огнище на ВПИП в животновъден обект, който се състои от две или повече отделни производствени единици, БАБХ може да разреши мерките по чл. 11, ал. 2 да не се прилагат за производствени единици за домашни или други птици, отглеждани на закрито, където няма съмнение за ВПИП, при условие че не застрашават мерките за контрол на болестта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните дава разрешение по ал. 1 за две или повече отделни производствени единици, чиято структура, размер, действие, тип на отглеждане, хранене, водни ресурси, оборудване, персонал и посетители са напълно независими от други производствени единици на животновъдния обект.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на епизоотичното проучване БАБХ определя животновъдния обект като контактен и прилага мерките по чл. 7, ал. 2 до изключване наличие на ВПИП при лабораторните изследвания, извършени в съответствие с наръчника по диагностика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на епизоотичното проучване и при спазване на критериите, посочени в приложение № 3, БАБХ прилага мерките по чл. 11 към контактните животновъдни обекти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява вземането на проби от убити домашни и други птици, отглеждани на закрито, с диагностична цел, в съответствие с наръчника по диагностика, за да се потвърди или изключи наличието на вируса на ВПИП в контактните животновъдни обекти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява почистването и дезинфекцирането на сградите, оборудването, транспортните средства, труповете, месото, фуражите, тора, течната екскрементна смес, постелята на животновъдни обекти, където домашни или други птици, отглеждани на закрито, са убити и обезвредени и е потвърдена инфлуенца по птиците, при условията на чл. 48.

Раздел II.
Предпазна зона, надзорна зона и допълнителна ограничителна зона


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При поява на огнище от ВПИП БАБХ незабавно създава:
1. предпазна (защитна) зона с радиус най-малко 3 km около огнището на болестта;
2. надзорна зона с радиус най-малко 10 km около огнището на болестта, включваща предпазната (защитната) зона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) След оценка на риска БАБХ разрешава мерките по раздели II - IV относно създаването на предпазна и надзорна зона да не се прилагат, при условие че огнището на ВПИП е потвърдено при други видове птици, отглеждани на закрито в животновъден обект с нетърговска цел, цирк, зоопарк, магазин за домашни любимци, парк за диви животни, оградена площ, където се отглеждат на закрито за научни цели, за цели, свързани със съхранението на застрашени видове или официално регистрирани редки породи, отглеждани на закрито, и не се застрашава контролът на болестта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните определя предпазната и надзорната зона по ал. 1 въз основа на:
1. направеното епизоотично проучване;
2. географското местоположение и естествените граници на огнището;
3. разположението и близостта (отстоянието) от животновъдни обекти и броя домашни птици;
4. движението и търговията с домашни птици и други видове, отглеждани на закрито;
5. условията на отглеждане, състоянието на използваните съоръжения и наличния персонал за осъществяване на контрол върху движението на домашните птици или на други птици, отглеждани на закрито, техните трупове, тора и торовата постеля, отпадъците от технологичния процес и др.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да създаде допълнителна ограничителна зона около предпазната и надзорната зона при условията на ал. 3.
(5) Когато предпазната, надзорната или допълнителната ограничителна зона попадат в териториите на различни държави членки, компетентните органи на засегнатите държави членки си съдействат за създаването на зоната.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В предпазната и надзорната зона БАБХ:
1. проследява придвижването на домашни и други птици, отглеждани на закрито, на месото, яйцата, труповете, фуража, отпадъците, хората, които са били в контакт със заразените птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в зоните;
2. изисква от собствениците информация относно движението на домашните и други птици, отглеждани на закрито, на яйцата в животновъдния обект и извън него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема действия за разясняване на ограничителните мерки, наложени в зоните, чрез предупредителни известия в пресата, радиото, телевизията и др.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните изпълнява превантивна програма за ликвидиране на болестта в животновъдни обекти и райони, изложени на опасност, когато резултатите от епизоотичното проучване показват необходимост от клане или убиване на домашни или други птици, отглеждани на закрито.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При прилагане на мерките по ал. 3 БАБХ възможно най-бързо информира Европейската комисия, която извършва незабавна проверка със засегнатите държави членки, и внася информацията в комитета.

Раздел III.
Мерки в предпазната зона


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В предпазната зона БАБХ прилага следните мерки:
1. пререгистрация и преброяване на всички животновъдни обекти;
2. клиничен преглед на птиците от всички животновъдни обекти от официален ветеринарен лекар, който води регистър на извършените проверки и събраните данни;
3. допълнителни лабораторни изследвания в съответствие с наръчника по диагностика за откриване на последващо разпространение на инфлуенца по птиците в животновъдните обекти, разположени в предпазната зона.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В животновъдните обекти от предпазната зона БАБХ прилага следните мерки:
1. настаняване на домашните и други видове птици за отглеждане в сгради на животновъдния обект при спазване на изискванията за хуманно отношение, като се преустановява контактът с други животновъдни обекти и се намалява контактът с диви птици;
2. незабавно обезвреждане на труповете;
3. транспортните средства, оборудването, месото, фуражът, торът, течната екскрементна смес и постелята и всеки друг материал или вещество, за които има вероятност да са заразени, се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48;
4. транспортните средства, използвани от персонала или от други лица, които влизат или излизат от обектите, се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забранява придвижването на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, или домашни бозайници от обекта без разрешение на БАБХ; забраната не се прилага за бозайници, които имат достъп само до жилищни сгради, когато:
а) нямат контакт с местни или други птици, отглеждани на закрито;
б) нямат достъп до места на отглеждане на домашни или други птици;
6. всяка повишена заболеваемост, смъртност или понижени производствени резултати се съобщават на официалния ветеринарен лекар, който взема проби за лабораторно изследване в съответствие с наръчника по диагностика;
7. влизането или излизането от животновъдния обект на хора се извършва при спазване на мерките за биологична безопасност;
8. собственикът на обекта води регистър на всички влизащи или излизащи от животновъдния обект лица, с изключение на живеещите там, като го предоставя при поискване от компетентния орган.


Чл. 20. (1) Забранява се изнасянето и изхвърлянето на използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес от животновъдните обекти в предпазна зона без разрешение от официален ветеринарен лекар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Разрешението по ал. 1 се дава, когато торът или течната екскрементна смес се транспортира до предприятие, определено за третиране или за междинно съхранение при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1069/2009) или на специфичните правила, приети в процедурата по чл. 64, ал. 2.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните забранява провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици, отглеждани на закрито, в предпазните зони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В предпазните зони БАБХ налага възбрана за разселване на птици за подновяване на дивечовия резерв.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните забранява придвижването и транспортирането в предпазните зони на домашни и други птици, отглеждани на закрито, на разплодни яйца, еднодневни пилета и трупове, с изключение на придвижването и транспортирането в границите на животновъдните обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните забранява транспортирането на птиче месо от кланици, транжорни и хладилни складове, с изключение на случаите, когато месото е добито:
1. от домашни птици с произход извън предпазните зони и е държано и транспортирано отделно от месото на домашни птици от предпазните зони;
2. най-малко 21 дни преди датата на заразяване на птиците в обекта от предпазната зона и е съхранявано и транспортирано отделно от месо, добито след тази дата.
(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат при транзитно преминаване през предпазната зона на птиче месо.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на домашни птици, произхождащи от предпазната зона, за незабавно клане до определена кланица, когато:
1. е извършен клиничен преглед на птиците в животновъдния обект на произход от официалния ветеринарен лекар до 24 h преди изпращането им за клане;
2. са извършени лабораторни изследвания на птиците в животновъдния обект на произход в съответствие с наръчника по диагностика и са получени отрицателни резултати;
3. птиците се транспортират в превозни средства, запечатани от официален ветеринарен лекар или под негово наблюдение;
4. ветеринарният лекар, отговарящ за кланицата, писмено потвърди пред изпращащия официален ветеринарен лекар готовността за приемане на птиците и тяхното клане;
5. домашните птици от предпазната зона се колят отделно от други птици, след което се извършва почистване и дезинфекция;
6. ветеринарният лекар, отговарящ за кланицата, удостоверява извършването на клиничен преглед на птиците при пристигането им в кланицата и следкланичния преглед на труповете;
7. месото носи здравна маркировка за прясно месо по реда на Наредба № 2 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни (ДВ, бр. 14 от 2006 г.) и не се пуска за продажба в Европейския съюз или за международна търговия, освен когато е предвидено друго в процедура по чл. 64, ал. 3;
8. месото е добито, разфасовано, транспортирано и съхранено отделно от месото, предназначено за търговия в Европейския съюз или международна търговия, и не е използвано за производство на месни продукти, предназначени за търговия в ЕС или за международна търговия, освен когато е третирано по реда, посочен в Наредба № 2 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни или е предвидено друго в процедура по чл. 64, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директно транспортиране на домашни птици от животновъдни обекти извън предпазната зона за незабавно клане към определена кланица в предпазната зона и транспортиране на месото, добито от такива птици, когато:
а) ветеринарният лекар, отговарящ за кланицата, писмено потвърди пред изпращащия официален ветеринарен лекар готовността за приемане на птиците и тяхното клане;
б) домашните птици се колят отделно от други птици от предпазната зона;
в) добитото птиче месо се транжира, транспортира и съхранява отделно от месото, добито от други птици от предпазната зона;
г) страничните продукти се обезвреждат.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на еднодневни пилета с произход от животновъден обект от предпазната зона до животновъден обект, разположен извън предпазната и надзорната зона, когато:
1. се транспортират в превозни средства, запечатани от официален ветеринарен лекар или под негово наблюдение;
2. при транспортирането и в животновъдния обект по предназначение са приложени мерки за биологична безопасност;
3. животновъдният обект по предназначение е под надзора на официален ветеринарен лекар;
4. преди последващо преместване птиците се отглеждат в животновъдния обект по предназначение най-малко за 21 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на еднодневни пилета, излюпени от яйца, произхождащи от животновъден обект, разположен извън предпазните и надзорните зони, до всеки друг животновъден обект в страната, при условие че люпилнята на произход разполага с организация, технология и хигиенни условия на работа, които изключват люпене на яйца с различен здравен статус.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на пронасящи птици до животновъден обект от предпазната или надзорната зона, в която няма други домашни птици, когато:
1. официалният ветеринарен лекар е извършил клиничен преглед на домашните и други птици, отглеждани на закрито в животновъдния обект на произход;
2. са извършени лабораторни изследвания на домашните птици в животновъдния обект на произход в съответствие с наръчника по диагностика и са получени отрицателни резултати;
3. птиците се транспортират в превозни средства, запечатани от официален ветеринарен лекар или под негово наблюдение;
4. животновъдният обект по предназначение е под надзора на официален ветеринарен лекар;
5. преди последващо преместване птиците се отглеждат в животновъдния обект по предназначение най-малко за 21 дни.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на яйца за люпене до люпилня и животновъден обект, разположени в предпазната зона, когато:
1. родителските стада, от които произхождат яйцата за люпене, са изследвани в съответствие с наръчника по диагностика и са получени отрицателни резултати;
2. яйцата за люпене и техните опаковки се дезинфекцират и маркират преди изпращане, за да се проследят произходът и възрастта им;
3. яйцата за люпене се транспортират в превозни средства, запечатани от официален ветеринарен лекар или под негово наблюдение;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) в люпилнята се прилагат мерки за биологична безопасност в съответствие с инструкциите на БАБХ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на яйца:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) до определен от БАБХ център за пакетиране, когато са пакетирани в опаковки за еднократна употреба и се спазват всички изисквания на БАБХ за мерките за биологична безопасност;
2. до предприятие за преработка на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
3. до център за обезвреждане.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава директен транспорт на птичи трупове с цел обезвреждане.


Чл. 28. Официалният ветеринарен лекар удостоверява, че превозните средства и оборудването по чл. 23 до 27 са почистени и дезинфекцирани незабавно след транспортирането при условията на чл. 48.


Чл. 29. (1) Мерките по този раздел се налагат най-малко за 21 дни след датата на предварителното почистване и дезинфекциране на заразения обект при условията по чл. 48, но не по- рано от получаване на отрицателни резултати от лабораторните изследвания съгласно наръчника по диагностика.
(2) Когато срокът на мерките по ал. 1 изтече, в предпазната зона се прилагат мерките по чл. 30.

Раздел IV.
Мерки в надзорната зона


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В надзорната зона БАБХ прилага следните мерки:
1. пререгистрация и преброяване на животновъдните обекти за отглеждане на домашни птици с търговска цел;
2. забранява придвижването и транспортирането на домашни птици, пронасящи птици, еднодневни пилета, яйца в надзорната зона, с изключение на случаите, когато се прилагат мерки за биологична безопасност и при транзитно преминаване през надзорната зона;
3. забранява придвижването и транспортирането на домашни птици, пронасящи птици, еднодневни пилета и яйца към животновъдни обекти, кланици, центрове за пакетиране или обект за производство на яйчни продукти извън надзорната зона, с изключение на случаите на директен транспорт на:
а) домашни птици за незабавно клане до определена кланица при условията на чл. 23, ал. 1, т. 1, 2 и 4;
б) домашни птици носачки до животновъден обект, в който няма други птици, където птиците се поставят под надзора на официален ветеринарен лекар най-малко 21 дни преди последващото преместване;
в) еднодневни пилета до животновъден обект в страната, в който се прилагат мерките за биологична безопасност и се поставят под надзора на официален ветеринарен лекар най-малко за 21 дни преди последващо преместване, или в случаите, когато пилетата са излюпени от яйца, които произхождат от животновъден обект извън предпазната и надзорната зона, в който организацията и условията за биологична безопасност не допускат люпене на яйца с различен здравен статус;
г) разплодни яйца до определена люпилня след дезинфекция и маркиране на яйцата и техните опаковки за проследяване произхода и възрастта им;
д) яйца за консумация до определен център за пакетиране, където се пакетират в опаковки за еднократна употреба и се прилагат мерките за биологична безопасност;
е) яйца до предприятие за преработка на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
ж) яйца за обезвреждане;
4. в животновъден обект в надзорната зона се влиза и излиза при спазване на мерките за биологична безопасност;
5. превозните средства и оборудването, използвано за транспортиране на живи домашни или други птици, отглеждани на закрито, на трупове, фураж, тор, течна екскрементна смес, постеля и др., за които има вероятност да са заразени, се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48;
6. забранява се придвижването на домашни птици, на други птици, отглеждани на закрито, или бозайници от домашни видове от животновъдния обект без разрешение от официалния ветеринарен лекар; ограничението не се прилага за бозайници, които имат достъп само до жилищните сгради, когато:
а) нямат контакт с домашни или други птици, отглеждани на закрито;
б) нямат достъп до площи, където са отглеждани домашни или други птици;
7. при повишена заболеваемост или смъртност или значителен спад на производствените показатели, се информира официалният ветеринарен лекар;
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забранява изнасянето и изхвърлянето на използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес, освен когато официалният ветеринарен лекар разреши придвижването на тора до предприятие за третиране или за междинно съхранение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 или със специфичните правила, приети в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3;
9. забранява провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици, отглеждани на закрито;
10. забранява пускането на птици от волиерите за подновяване на дивечовия запас.


Чл. 31. Мерките по този раздел се налагат за най-малко 30 дни след датата на предварителното почистване и дезинфекция на заразения животновъден обект в съответствие с чл. 48.

Раздел V.
Мерки, които се прилагат в допълнителните ограничителни зони


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В допълнителната ограничителна зона БАБХ може да приложи една или всички мерки по раздел III и IV.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато в резултат на епизоотичното проучване се установи опасност от разпространение на болестта, БАБХ изпълнява превантивна програма за ерадикация, включително превантивно клане, или убиване на домашни или други птици, отглеждани на закрито в животновъдни обекти и площи, изложени на риск, съгласно критериите по приложение № 3. Заселването с нови птици се извършва в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато се приложат мерките по ал. 1 и 2, БАБХ незабавно информира Европейската комисия.
(4) Европейската комисия извършва незабавна проверка и внася информацията в комитета.
(5) С цел да се предотврати разпространението на инфлуенца по птиците могат да се предприемат по-нататъшни мерки за надзор, биологична безопасност и контрол в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на оценка на риска БАБХ определя реда за даване на разрешения по чл. 16, 23 - 27.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на оценка на риска БАБХ разрешава да не се налагат мерките по раздели III и IV в случаите на потвърждение на ВПИП в люпилня.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши да не се налагат мерките по чл. 18, т. 2 и 3, чл. 22 и чл. 30, т. 2, 3 и 5 в случаи на огнище на ВПИП в животновъден обект с нетърговска цел, цирк, зоопарк, парк за диви животни, оградена площ, където на закрито се отглеждат домашни или други птици за научни цели или за цели, свързани със съхранението на застрашени видове или официално регистрирани редки породи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните на базата на оценка на риска може да въведе специфични мерки за придвижване на състезателни гълъби от и в рамките на предпазните и надзорните зони в случаи на огнища на ВПИП, без да прилага мерките по раздели III и IV.
(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат, когато не се застрашава контролът на болестта.
(6) За разрешенията по ал. 1 - 4 незабавно се информира Европейската комисия.
(7) Европейската комисия прави незабавна проверка и внася информацията за обсъждане в комитета.
(8) Всички домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, яйца за люпене, използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес, които произхождат от животновъден обект, за който е дадено разрешение по реда на този член, не могат да бъдат продавани извън територията на страната, освен в случаите по процедурата по чл. 64, ал. 3.

Раздел VI.
Допълнителни мерки за биологична безопасност


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните налага допълнителни мерки за биологична безопасност в животновъдните обекти в предпазната, надзорната зона и в допълнителните ограничителни зони, като ограничава движението на транспортни средства за доставка на фураж, събиране на яйца, превозване на домашни птици до кланици, събирането на трупове за обезвреждане и движението на лица, обслужващи обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато се наложат мерките по ал. 1, БАБХ незабавно информира Европейската комисия.
(3) Комисията извършва незабавна проверка и внася информацията в комитета.
(4) Допълнителни мерки за надзор, биологична безопасност и контрол за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците могат да бъдат приети в процедурата по чл. 64, ал. 3.

Раздел VII.
Мерки, които се прилагат в случаи на съмнение и потвърждение на ВПИП в други помещения, различни от животновъдни обекти, и в транспортни средства


Чл. 35. Когато има съмнение или потвърждение на ВПИП в кланици или транспортни средства, официалният ветеринарен лекар незабавно извършва проверка в животновъдния обект на произход на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, за да потвърди или изключи наличието на болестта в съответствие с наръчника по диагностика.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато има съмнение или е потвърдена ВПИП в кланица, БАБХ на базата на оценка на риска разпорежда птиците да бъдат незабавно убити или заклани под официално наблюдение.
(2) Когато птиците по ал. 1 са заклани, месото и всички странични продукти се съхраняват отделно под официално наблюдение до получаване на резултата от лабораторните изследвания в съответствие с наръчника по диагностика.
(3) Когато е потвърдена ВПИП, месото и страничните продукти, птиче месо и странични продукти от други птици, които може да са били заразени по време на процеса на клане и производство, се обезвреждат в срок до 24 h под официално наблюдение.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато има съмнение или е потвърдена ВПИП в гранични инспекционни пунктове или транспортни средства, БАБХ на базата на оценка на риска разпорежда птиците да бъдат убити, заклани или поставени под карантина под официално наблюдение до получаване на резултата от лабораторните изследвания в съответствие с наръчника по диагностика. Българската агенция по безопасност на храните може да приложи мерките по чл. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните на базата на оценка на риска може да разреши придвижването на птиците по ал. 1 до определено място, където да бъдат убити, заклани или поставени под карантина.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши птиците по ал. 1 да не се убиват, в случаите когато не са имали контакт със съмнително заразени или болни птици.
(4) Когато домашните птици по чл. 1 са заклани, птичето месо и всички странични продукти се съхраняват отделно под официално наблюдение до получаване на резултата от лабораторните изследвания в съответствие с наръчника по диагностика.
(5) Когато е потвърдена ВПИП, птичето месо и страничните продукти, птичето месо и страничните продукти от други птици, които може да са били заразени по време на процеса на клане и производство, се обезвреждат в срок до 24 h под официално наблюдение.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При съмнение или потвърждаване на ВПИП в кланица, граничен инспекционен пункт или транспортни средства БАБХ налага следните допълнителни мерки:
1. забранява преместването на домашни птици или други птици, държани в затворени пространства в кланицата, граничния инспекционен пункт или транспортните средства за срок най-малко 24 h след почистването и дезинфекцията, извършена по реда на т. 2; в граничните инспекционни пунктове се налага забрана за преместване и върху други видове животни;
2. заразените помещения, оборудването и транспортните средства се почистват и дезинфекцират в съответствие с чл. 48 под наблюдението на официалния ветеринарен лекар;
3. извършва се епизоотологично проучване;
4. налага мерките по чл. 7, ал. 2 в животновъдния обект на произход и контактните животновъдни обекти на заразените домашни птици или трупове;
5. налага мерките по чл. 11 в животновъдния обект на произход и извършването на допълнителни изследвания по реда на чл. 35;
6. изолираният вирус на инфлуенца по птиците се изпраща за лабораторно изследване с цел да се определи подтипът на вируса в съответствие с наръчника по диагностика.

Глава пета.
НИСКОПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ (НПИП)

Раздел I.
Мерки, прилагани в животновъдни обекти, където са потвърдени огнища на НПИП


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случай на огнище на НПИП БАБХ на базата на оценка на риска и с оглед критериите, определени в приложение № 4, налага мерките по чл. 7, ал. 2 и 3 и предприема мерките по ал. 2 - 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разпорежда унищожаването на всички видове птици, в които е потвърдена НПИП, под официално наблюдение по начин, недопускащ разпространението на болестта, като:
1. на базата на епидемиологичното проучване и оценка на риска може да се унищожат и други видове птици, отглеждани на закрито в животновъдния обект и в други животновъдни обекти, които може да се считат като контактни;
2. забранява се птиците, отглеждани на закрито, да влизат или излизат от обекта без разрешение от официалния ветеринарен лекар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Унищожаването по ал. 2 се извършва при спазване изискванията по Наредба № 22 от 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване (ДВ, бр. 42 от 2006 г.), като БАБХ определя домашните птици или други птици, отглеждани в затворени пространства, да бъдат:
1. убити;
2. заклани в определена кланица при спазване на ал. 4.
(4) Клане в определена кланица се извършва, когато:
1. домашните птици директно са изпратени от животновъдния обект до определената кланица;
2. пратката е запечатана от официалния ветеринарен лекар или под негово наблюдение;
3. пратката не се разпечатва до пристигането в определената кланица;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) се спазват допълнителните мерки за биологична безопасност, наложени от БАБХ;
5. официалният ветеринарен лекар, отговорен за определената кланица, е информиран и е потвърдил приемането на домашните птици;
6. превозните средства и оборудването, използвани за транспортиране на живи домашни птици и на друг материал или вещества, се почистват и дезинфекцират в съответствие с чл. 48;
7. страничните продукти от домашните птици в кланицата се обезвреждат.
(5) Официалният ветеринарен лекар писмено удостоверява, че под негово наблюдение са обезвредени:
1. труповете;
2. яйцата за люпене в животновъдния обект.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните следи:
1. яйцата за люпене, добити по време на инкубационния период, да се люпят отделно под официален надзор, след като са маркирани и дезинфекцирани за проследяване на техния произход;
2. за извършване на лабораторно изследване и поставяне под официален надзор на домашните птици, които са излюпени от яйца, добити по време на инкубационния период на НПИП;
3. добитите в животновъдния обект яйца до прилагането на мярката по ал. 2 да се транспортират по начин, недопускащ разпространение на НПИП до:
а) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) определен от БАБХ център за пакетиране, където се спазват мерките за биологична безопасност и се използва обезвреден опаковъчен материал;
б) предприятие за преработка на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
в) предприятие за обезвреждане;
4. материалите или други вещества, за които съществува вероятност, че са заразени, да се третират в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар;
5. торта, течната екскрементна маса и постелята, за които има вероятност да са заразени, да се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48;
6. след унищожаването по ал. 2 сградите, използвани за настаняване на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, оборудването и транспортните средства, да се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните забранява влизането или излизането от животновъдните обекти на бозайници от домашни видове без разрешение от официалния ветеринарен лекар. Ограничението не се прилага за бозайници, които имат достъп само до жилищните сгради, когато:
1. нямат контакт с птици от животновъдния обект;
2. нямат достъп до площи, където се отглеждат домашни птици.
(8) В случай на първично огнище на НПИП изолираният вирус се изпраща възможно най- бързо, в срок до 24 h, за идентифициране подтипа на вируса в съответствие с наръчника по диагностика в референтната лаборатория на Европейския съюз по чл. 51, ал. 1.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато БАБХ приложи мерките по ал. 2, 4 и 5, информира Европейската комисия.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши да не се прилагат мерките по чл. 39, ал. 2, т. 2 и чл. 39, ал. 5 в случаи на огнище на НПИП в животновъден обект с нетърговска цел, цирк, зоопарк, магазин за домашни любимци, парк за диви животни, оградена площ, където домашни птици, или други птици, отглеждани на закрито, се държат за научни цели или цели, свързани със съхранението на застрашени видове или официално регистрирани редки породи домашни птици или други видове птици, когато не се застрашава контролът на болестта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните дава разрешение по ал. 1, когато домашните птици или други птици, отглеждани на закрито:
1. се отглеждат в сгради на животновъдния обект при спазване на изискванията за хуманно отношение и нямат контакт с домашни птици от други животновъдни обекти или диви птици;
2. са обект на официален надзор и изследване в съответствие с наръчника по диагностика и не се преместват до получаване на отрицателни лабораторни резултати от изследванията;
3. не са премествани от животновъдния обект на произход, освен за клане или до друг обект, който е:
а) разположен в страната;
б) разположен в друга държава членка, с която Република България има споразумение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните на базата на оценка на риска в случаи на установяване на НПИП в люпилни може да разреши да не се прилагат мерките по чл. 39.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните издава инструкция за условията и реда за даване на разрешенията по ал. 1 и 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) За всяко разрешение по ал. 1 и 3 МЗХГ незабавно информира Европейската комисия, която извършва незабавна проверка със засегнатите държави членки и внася информацията в Постоянния ветеринарен комитет.
(6) С оглед на разрешенията по ал. 1 може да се приемат мерки за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.

Раздел II.
Отделни производствени единици и контактни животновъдни обекти


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случай на огнище на НПИП в животновъден обект, който се състои от две или повече отделни производствени единици, БАБХ може да даде разрешение да не се прилагат мерките по чл. 39, ал. 2 за производствени единици, населени с здрави домашни птици, когато не се застрашава контролът на болестта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните изготвя подробни правила за даване на разрешенията по ал. 1, като се вземат предвид здравните гаранции за животните и възможността за налагане на алтернативни мерки.
(3) За всички дадени разрешения по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните незабавно информира Европейската комисия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва незабавна проверка съвместно с Европейската комисия, която внася информацията за разглеждане в комитета.
(5) С оглед разрешенията по ал. 1 може да се приемат мерки за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на епизоотологично проучване БАБХ определя животновъдния обект като контактен и предприема мерките по чл. 7, ал. 2 до получаването на отрицателен лабораторен резултат в съответствие с наръчника по диагностика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На базата на епизоотологичното проучване БАБХ може да прилага мерките по чл. 39 към контактните животновъдни обекти при спазване критериите, определени в приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В контактните животновъдни обекти БАБХ осигурява вземане на проби от домашните птици, убити с диагностична цел в съответствие с наръчника по диагностика.
(4) При потвърдена НПИП всеки контактен животновъден обект, където домашни или други птици, отглеждани на закрито, са заклани, убити и обезвредени, както и в използваните сгради и пасищата, дворовете и всяко оборудване, което има вероятност да е заразено, превозните средства, използвани за транспортиране на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, трупове, месо, фураж, течна екскрементна смес, постеля и други материали или вещества, се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48.

Раздел III.
Създаване на ограничителни зони


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При констатирано огнище на НПИП БАБХ създава ограничителна зона с радиус най-малко един километър около животновъдния обект.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В ограничителната зона БАБХ налага следните мерки:
1. пререгистрация и преброяване на всички животновъдни обекти;
2. извършване на лабораторни изследвания на птиците в животновъдните обекти, в съответствие с наръчника по диагностика;
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забрана на придвижването и транспортирането на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, пронасящи птици, еднодневни пилета и яйца в ограничителната зона без разрешение от БАБХ, като забраната не се прилага при транзитно преминаване;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забрана на придвижването и транспортирането на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, домашни птици носачки, еднодневни пилета и яйца от предпазната в ограничителната зона, освен в случаите, когато БАБХ разреши директен транспорт на:
а) домашни птици за клане до кланица в страната;
б) живи домашни птици до животновъден обект в страната, където няма други домашни птици; птиците се остават под официален надзор след пристигането за най-малко 21 дни;
в) еднодневни пилета до животновъден обект в страната при условията по буква "б" или в случаите, когато пилетата са излюпени от яйца от животновъдни обекти извън ограничителната зона и в люпилнята има създадена организация и условия за биологична безопасност на работа, изключващи люпене на яйца с различен здравен статус;
г) яйца за люпене до определена люпилня след извършване на дезинфекция и маркиране за проследяване на възрастта и произхода им;
д) яйца за консумация до център за пакетиране в опаковки за еднократна употреба, където се прилагат мерки за биологична безопасност;
е) яйца до предприятие за производство на яйчни продукти, отговарящо на изискванията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
ж) яйца за обезвреждане;
5. обезвреждане на трупове;
6. влизане или излизане от животновъдните обекти в ограничителната зона само при спазване на мерки за биологична безопасност;
7. транспортните средства и оборудването, използвани за превозване на живи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, на фураж, тор, течна екскрементна смес и постеля и друг материал или вещества, за които има вероятност, че са заразени, да се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48;
8. забрана на влизането или излизането от животновъдния обект на домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, или бозайници от домашни видове без разрешение на официалния ветеринарен лекар; забраната не се прилага за бозайници, които имат достъп само до жилищни сгради, когато:
а) нямат контакт с птици от животновъдния обект;
б) нямат достъп до площи, където се отглеждат домашни птици;
9. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забрана на отстраняването на използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес, освен в случаи на разрешение от БАБХ до определено предприятие за третиране или за междинно складиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009, при спазване на мерки за биологична безопасност или със специфични правила, приети в процедурата по чл. 64, ал. 2;
10. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) забранява организирането на изложби, пазари или други събирания на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, освен при разрешение от БАБХ;
11. забранява пускането на волиерно отглеждани птици или птици, отглеждани на закрито, за подновяване на дивечовия резерв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните на база оценка на риска може да наложи допълнителни мерки, за което информира Европейската комисия.
(3) Допълнителните мерки за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците се предприемат в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 45. Мерките по този раздел се налагат за:
1. не по-малко от 21 дни след датата на предварителното почистване и дезинфекция на заразения обект при условията на чл. 48 и до получаване на отрицателни резултати от лабораторните изследвания в съответствие с наръчника по диагностика;
2. не по-малко от 42 дни след датата на потвърждение на огнище на НПИП и до получаване на отрицателни резултати от лабораторните изследвания в съответствие с наръчника по диагностика в защитната зона;
3. други срокове, определени в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато НПИП е потвърдена в люпилня, БАБХ може на база оценка на риска да разреши някои или всички мерки по чл. 43 и 44 да не се прилагат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава мерките по този раздел в случаи на огнище на НПИП да не се прилагат, когато в животновъден обект с нетърговска цел, цирк, зоопарк, магазин за домашни любимци, парк за диви животни, оградена площ, където се отглеждат домашни или други птици, отглеждани на закрито за научни цели или за цели, свързани със запазването на застрашени видове, или официално регистрирани редки породи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, когато не се застрашава контролът на болестта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните незабавно информира Европейската комисия за разрешения по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва незабавна проверка съвместно с Европейската комисия и внася информацията за разглеждане в комитета възможно най-бързо.
(5) С оглед разрешенията по ал. 1 и 2 може да се налагат мерки за предотвратяване разпространението на инфлуенца по птиците в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.

Глава шеста.
МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЛУЕНЦА ВИРУСИТЕ С ПТИЧИ ПРОИЗХОД ПРИ ДРУГИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) След потвърждаване на инфлуенца по птиците в животновъден обект БАБХ осигурява извършването на лабораторни изследвания на всички прасета в обекта в съответствие с наръчника по диагностика и забранява придвижването им до получаване резултатите от изследванията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При получаване на положителни резултати от лабораторните изследвания по ал. 1 БАБХ може да разреши придвижването на прасета до други животновъдни обекти или до определени кланици, при условие че резултатите от последващите изследвания покажат, че няма риск от разпространение на инфлуенца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При получаване на положителни резултати от лабораторните изследвания по ал. 1 и установяване на възможност за заразяване на хора и животни БАБХ нарежда убиването на прасетата под контрола на официален ветеринарен лекар по начин, непозволяващ разпространението на вируса на инфлуенца по птиците в съответствие с Наредба № 22 от 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) След потвърждение на птичи грип в животновъден обект и на база оценка на риска БАБХ прилага мерките, предвидени в ал. 1, 2 и 3, и към други бозайници, които се намират в обекта, като може да разшири мерките до контактни животновъдни обекти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и комитета за резултатите от изследванията и мерките по ал. 1 - 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) След потвърждаване на вируса на птичия грип при прасета или други бозайници в животновъдния обект БАБХ предприема допълнителни изследвания в съответствие с наръчника по диагностика за установяване разпространението на вируса на инфлуенца по птиците.
(7) Допълнителните мерки за предотвратяване разпространението на вируса на инфлуенцата с произход от птици при други видове се предприемат в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.

Глава седма.
ПОЧИСТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И НОВО ЗАСЕЛВАНЕ НА ПТИЦИ В ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните следи:
1. почистването, дезинфекцията и третирането на животновъдните обекти, материалите и др. предмети, заразени или със съмнение, че са заразени, да се извършват под официален надзор в съответствие с процедурите по приложение № 5;
2. сградите, дворовете или пасищата, където са се отглеждали домашни или други птици в животновъдния обект с потвърдена инфлуенца по птиците, да не се населват с нови до получаване на негативни резултати от извършените лабораторни изследвания;
3. почистването, дезинфекцията и третирането на кланици, превозни средства, ремаркета или други средства за транспорт, гранични инспекционни пунктове и други материали или вещества, които са заразени или за които има вероятност да са заразени с вирус на инфлуенца по птиците, да се извършва под официално наблюдение в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар;
4. когато оборудването, материали или вещества са заразени или има съмнение, че са заразени и не могат да бъдат ефективно почистени и дезинфекцирани, да се унищожат.
(2) Дезинфектантите се използват под контрола на официален ветеринарен лекар.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разрешава населване с птици в животновъден обект с търговска цел, след като са приложени мерките по чл. 11 и 39 и при спазване на условията по ал. 2 - 5.
(2) Населване на нови птици в животновъдни обекти с търговска цел се извършва не по- рано от 21 дни след датата на последното почистване и дезинфекция, извършено при условията на чл. 48.
(3) След населване на нови птици в обектите по ал. 1 за период 21 дни се налагат следните мерки:
1. клинични прегледи от официален ветеринарен лекар, като задължително последният преглед се извършва в края на периода;
2. лабораторни изследвания в съответствие с наръчника по диагностика;
3. изследване на всички умрели птици в съответствие с наръчника по диагностика;
4. влизането или излизането от животновъдния обект се извършва само при спазване на определените мерки за биологична безопасност;
5. забранява се без разрешение на официалния ветеринарен лекар по време на населването домашните птици да напускат животновъдния обект;
6. собственикът на животновъдния обект води дневник, в който регистрира данните от производствените резултати, заболеваемостта и смъртността на птиците, които се актуализират;
7. при констатирано отклонение от нормалните производствени резултати, регистрирана повишена заболеваемост и смъртност на птиците и други аномалии незабавно се уведомява официалният ветеринарен лекар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На база оценката на риска БАБХ прилага мерките по ал. 3 и в други животновъдни обекти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Населването с нови домашни птици в контактни животновъдни обекти се извършва в съответствие с инструкциите на БАБХ на базата на оценка на риска.

Глава осма.
ПРОЦЕДУРИ ПО ДИАГНОСТИКА, НАРЪЧНИК ПО ДИАГНОСТИКА И РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ


Чл. 50. (1) Процедурите по диагностика, вземането на проби от птици или бозайници за лабораторно изследване и лабораторното изследване се извършват в съответствие с наръчника по диагностика, като се осигуряват еднакви методи за диагностика на вируса на инфлуенцата.
(2) Наръчникът по диагностика се утвърждава и изменя по реда на чл. 64, ал. 2 и съдържа:
1. минималните изисквания за биологична безопасност и качествени стандарти;
2. критериите и процедурите, които се прилагат при клинични или следкланични прегледи за потвърждаване или изключване наличието на инфлуенца по птиците;
3. критериите и процедурите при вземането на проби за скринингови серологични и вирусологични лабораторни изследвания;
4. лабораторните изследвания за диагностика на инфлуенца по птиците, включващи:
а) диференциална диагностика;
б) изследвания за разграничаване на вируса на ВПИП от вируса на НПИП;
в) изследвания за разграничаване на ваксинален щам от щам на див вирус на инфлуенцата по птиците;
5. лабораторните методи за определяне типа на изолирания вирус на инфлуенца по птиците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Изследването на вируса на инфлуенца по птиците, неговия геном и антигени, както и производството и изпитването на ваксини и диагностикуми, се извършва в предприятия или одобрени от БАБХ лаборатории, отговарящи на изискванията за биологична безопасност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите ежегодно актуализира и изпраща на Комисията списъка на одобрените предприятия или лаборатории по ал. 3.


Чл. 51. (1) Референтната лаборатория на Общността за инфлуенца по птиците, посочена в приложение № 6, т. I, изпълнява функциите и задълженията, посочени в приложение № 7, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя национални референтни лаборатории. Списък с адресите, включително електронни, и телефони на националните референтни лаборатории и промените в тези данни се публикуват на интернет страницата на БАБХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите контролира дейността на националните референтни лаборатории за:
1. изпълнение на функциите и задълженията им по приложение № 7;
2. координиране и стандартизиране на методите за диагностика в страната в съответствие с приложение № 8 и с референтната лаборатория на Общността.
(4) Референтната лаборатория на Общността осъществява сътрудничество и контакт със Световната организация по здравеопазване на животните (МБЕ) и референтната лаборатория на Световната организация за прехрана на населението (ФАО) за инфлуенца по птиците, както и с други международно признати лаборатории в рамките на Общността за осигуряване обучение и подкрепа на националните референтни лаборатории на страните членки и трети страни.

Глава девета.
ВАКСИНАЦИЯ

Раздел I.
Обща забрана на ваксинация


Чл. 52. (1) Забранява се профилактична ваксинация срещу инфлуенца по птиците, освен в случаите, предвидени в раздели II и III.
(2) Прилагането, производството, съхранението, доставката, разпространението и продажбата на ваксини за инфлуенца по птиците се извършва под официално наблюдение;
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Профилактичната ваксинация срещу инфлуенца по птиците се извършва с ваксини, разрешени от БАБХ в съответствие с Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти (ДВ, бр. 50 от 2006 г.).
(4) Правилата за условията на доставка и съхранение на запасите от ваксини за инфлуенца по птиците в Общността се прилагат в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 2.

Раздел II.
Спешна ваксинация


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите по предложение на БАБХ въвежда спешна ваксинация при домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, като краткосрочна мярка за ограничаване на огнището при заплаха за разпространение на инфлуенцата по птиците в страната, установена на база оценка на риска, когато:
1. е регистрирано огнище на болестта на територията на Република България;
2. е регистрирано огнище на болест в съседна държава членка;
3. е потвърдено наличието на инфлуенца по птиците в домашните птици и други птици, отглеждани на закрито, в съседна трета страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) За извършване на ваксинация по ал. 1 БАБХ представя за одобрение на Комисията план за спешна ваксинация. Планът се изготвя в съответствие със стратегията DIVA и съдържа следната информация:
1. описание на причините за прилагането на спешна ваксинация;
2. географския район, в който трябва да бъде проведена спешната ваксинация, броя на животновъдните обекти в този район, както и броя на обектите, в които ще се извърши ваксинацията;
3. видове и категории домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, в обектите, в които предстои ваксинация;
4. приблизителния брой на домашните птици и други птици, отглеждани на закрито, които ще бъдат ваксинирани;
5. кратко описание на характеристиката на ваксината;
6. предвижданото времетраене на кампанията за спешна ваксинация;
7. правила за придвижване на ваксинирани домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, които не противоречат на мерките, предвидени в глава четвърта, раздели III, IV и V и глава пета, раздел III;
8. критерии за вземане на решение за провеждане на спешна ваксинация в животновъдните обекти, които са били в контакт със заразените;
9. регистрация на ваксинираните домашни птици и други птици, отглеждани на закрито;
10. клиничните и лабораторните изследвания, които се извършат в предвидените за спешна ваксинация животновъдни обекти, както и в други обекти, разположени в района на спешната ваксинация, с цел проследяване на епидемиологичната ситуация, ефективността на кампанията за спешна ваксинация и контрола на придвижването на ваксинираните домашни птици или други птици, отглеждани на закрито.
(3) Правилата за провеждането на спешна ваксинация се разработват в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 2.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Европейската комисия съвместно с БАБХ разглежда предложението за спешна ваксинация по реда на чл. 53, ал. 2 и го докладва в комитета.
(2) Планът за спешна ваксинация се одобрява в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.
(3) Одобрението на плана за спешна ваксинация включва мерки, ограничаващи движението на домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и на продукти от тях. Тези мерки включват ограничения по отношение на отделни помещения с домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и създаването на ограничителни зони.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите разрешава извършването на спешна ваксинация, преди да е одобрен планът за спешна ваксинация, когато:
1. комисията е уведомена за необходимостта от провеждане на спешна ваксинация и за решението за провеждане на спешна ваксинация, преди да е одобрен планът;
2. е забранено придвижването на домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и на продукти от тях, освен при условията, посочени в приложение № 8;
3. решението за провеждане на спешна ваксинация не застрашава контрола на заболяването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато МЗХГ разреши спешна ваксинация по ал. 1, информацията за развитието на болестта и планът се представят в комитета за разглеждане.
(3) Наложените мерки се одобряват или променят по реда на чл. 3.

Раздел III.
Превантивна ваксинация


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите разрешава извършването на превантивна ваксинация на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, като дългосрочна мярка по реда на този раздел, когато на базата на оценка на риска прецени, че в определени райони, видове птицевъдни дейности и категории домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, или помещения с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, са изложени на риска от инфлуенца по птиците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) За извършване на превантивна ваксинация по ал. 1 МЗХГ представя план за превантивната ваксинация за одобрение от Комисията. Планът се изработва в съответствие със стратегията DIVA и съдържа най-малко следната информация:
1. точно описание на причините за превантивната ваксинация, включително историята на заболяването;
2. района, видовете птицевъдни дейности или категории домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, или помещения с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, в които ще се проведе превантивната ваксинация, както и броя на животновъдните обекти;
3. видовете и категориите домашни птици и други птици, отглеждани на закрито;
4. приблизителния брой на домашните птици и другите птици, отглеждани на закрито, които ще бъдат ваксинирани;
5. кратко описание на характеристиките на ваксината;
6. предвиждано времетраене на кампанията за превантивна ваксинация;
7. правила за придвижването на ваксинирани домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, в съответствие с мерките, предвидени в глава четвърта, раздели III, IV и V и глава пета, раздел III;
8. документирането и регистрацията на ваксинираните домашни птици и други птици, отглеждани на закрито;
9. лабораторните изследвания, които ще се извършат в съответствие с наръчника по диагностика в предвидените за превантивна ваксинация животновъдни обекти едновременно с контрола и изследването в определен брой други животновъдни обекти, разположени в района на ваксинацията, или в помещения с домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, с цел проследяване на епизоотологичната ситуация, ефективността на кампанията за превантивна ваксинация и контрола на придвижването на ваксинираните домашни птици или други птици, отглеждани на закрито.
(3) Правилата за превантивна ваксинация се разработват в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 2.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Европейската комисия, съвместно с МЗХГ незабавно разглежда плана за превантивна ваксинация по реда на чл. 56, ал. 2 и докладва в комитета.
(2) Планът за превантивна ваксинация се одобрява в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.
(3) Одобрението на плана за превантивна ваксинация може да включва мерки, ограничаващи движението на домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и на продукти от тях. Тези мерки могат да включват ограничения по отношение на отделни помещения с домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, и установяването на ограничителни зони.

Раздел IV.
Банки за ваксини


Чл. 58. (1) Банка за резерв и съхранение на ваксина за инфлуенца по птиците в Общността се създава съгласно разпоредбите на Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински препарати и процедура по чл. 64, ал. 2.
(2)Когато е взето решение за извършване на ваксинация, държавите членки отправят искане до Комисията за доставка на необходимите количества ваксина.
(3) Комисията може да достави ваксина и от трети страни.
(4) Достъпът на трети страни до банката за ваксини и използването им се разрешава, ако има сключено споразумение между Общността и съответната държава в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3, за финансово и техническо сътрудничество, което се одобрява от Комисията.


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите може да създаде и поддържа национална банка за ваксина срещу инфлуенца по птиците в рамките на контингенс плана по чл. 61 и в съответствие с Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински препарати за използване в спешни случаи или за превантивна ваксинация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Когато МЗХГ реши да поддържа национална банка за съхранение и резерв от ваксина срещу инфлуенца по птиците, информира Комисията за количеството и типа на ваксината.

Глава десета.
ПРОВЕРКИ И КОНТИНГЕНС ПЛАНОВЕ В ОБЩНОСТТА


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Експерти от Комисията извършват проверки по прилагане на наредбата съвместно с БАБХ при спазване на правилата на Европейската комисия за проверките на място, извършвани във ветеринарната сфера от експерти на Комисията в държавите членки, и правилата на ЕС на Европейския парламент и Съвета, свързани с официалния контрол.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните изготвя оперативен план за действие (контингенс план), с който се определят мерките при констатиране на инфлуенца по птиците в Република България по приложение № 9 и го представя за одобрение в комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) С контингенс плана се осигурява достъпът на БАБХ до всички места, съоръжения, оборудване, персонал и др. с оглед бързото и ефективното ликвидиране на огнището на болестта и съдържа информация за броя и местоположението на всички животновъдни обекти за домашни птици, използвани за търговска цел, броя и вида на отглежданите птиците в населените места. Българската агенция по безопасност на храните предвижда необходимо количеството ваксина, което да се използва в случай на спешна ваксинация.
(3) В контингенс плана се определят правила за сътрудничество между компетентните органи от различните сектори, отговарящи за здравеопазването на животните, общественото здравеопазване, опазването на околната среда, безопасността на лицата, работещи с птици, средствата за масова информация и др.
(4) Комисията одобрява контингенс плановете, като при необходимост може да направи предложение за изменения и допълнения, които да осигурят съвместимостта му с контингенс плановете на другите държави членки. Контингенс плановете се одобряват, изменят и допълват по реда по чл. 64, ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) На всеки 5 години БАБХ актуализира контингенс плана и го изпраща в Комисията за одобрение в съответствие с процедурата, по чл. 64, ал. 2.
(6) Допълнителни мерки за бързо ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците, като създаване на контролни центрове, експертни групи и учения за тревога в реално време, се създават в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 2.

Глава единадесета.
ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ И ПРОЦЕДУРИ НА КОМИТЕТА


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните разработва инструкции за прилагане на наредбата, които се приемат в съответствие с чл. 64, ал. 2 и могат да съдържат някои специфични мерки, засягащи:
1. обезвреждането на трупове,
2. движението и обезвреждането на фуражи, постеля, отпадъци, тор и течна екскрементна смес.
(2) Измененията и допълненията на приложенията се извършват в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.


Чл. 63. (1) При опасност от разпространение на болестта и заплаха за здравето на хората и животните, причинена от инфлуенца вирус от птичи произход, различен от А вирус, подтип Н5 или Н7 или с интравенозен патогенен индекс (ИПИ) в шестседмични пилета, по-голям от 1.2, с оглед на запълване на вътрешния пазар могат да се въведат временни спешни мерки в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 3.
(2) Мерките по ал. 1 се въвеждат при спазване на мерките за безопасност и чл. 15 от Наредба № 34 от 2006 г. за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ДВ, бр. 30 от 2006 г.).


Чл. 64. (1) Комисията се подпомага от Постоянен комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, съставен от представители на държавите членки и председателстван от представител на Комисията.
(2) Проектът на мерките, които трябва да бъдат приети, се внасят от представителя на комисията в комитета, като:
1. председателят на комитета в зависимост от неотложността на въпроса определя срока, в който комитетът да се произнесе със становище; становището се приема с мнозинство при гласуването; председателят не участва в гласуването;
2. комисията е длъжна да приеме предложените мерки, когато те са в съответствие със становището на комитета;
3. когато становището на комитета не съответства на предложените мерки, или такова становище не е внесено в определения срок, Комисията незабавно внася в съвета предложение относно мерките, като същевременно информира за това Европейския парламент;
4. когато Европейският парламент приеме, че внесеното предложение надвишава правомощия на Комисията, той информира Съвета за позицията си;
5. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство по предложението в 3-месечен срок от датата на внасянето му; ако в рамките на този период Съветът се е произнесъл против предложението, Комисията го преразглежда и го внася отново в съвета; ако след изтичане на срока, Съветът не се е произнесъл по предложението, предлаганите мерки се приемат от Комисията.
(3) Предложението се разглежда по реда на ал. 2 в петнадесетдневен срок.

Глава дванадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 65. При установени нарушения на наредбата или актовете по нейното прилагане се налагат наказанията по реда на чл. 415 ЗВД, за което се уведомява Комисията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "инфлуенца по птиците" е инфекция на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, причинена от инфлуенца А вирус:
а) от подтип H5 или H7; или
б) с интравенозен патогенен индекс (ИПИ) в шестседмични пилета, по-голям от 1.2;
2. "високо патогенна инфлуенца по птиците (ВПИП)" е инфекция на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, причинена от:
а) вируси на инфлуенцата по птиците от подтип H5 или H7 с последователности на генома, кодиращи основните аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула подобни на тези, наблюдавани при другите ВПИП вируси, показващи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от гостоприемниковата протеаза; или
б) вируси на инфлуенца по птиците с интравенозен патогенен индекс в шестседмични пилета, по-голям от 1.2; 2;
3. "ниско патогенна инфлуенца по птиците (НПИП)" е инфекция на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, причинена от вируси от подтип H5 или H7, които не са включени в определението на ВПИП.
4. "домашни птици" са всички птици, които са отглеждани или държани в затворени пространства за производство на месо или яйца за консумация, за производство на други продукти, както и за производство на птици за възстановяване наличностите от диви птици или за целите на която и да е развъдна програма за производството на тези категории птици;
5. "дива птица" е свободно живееща птица, която не се държи в животновъден обект;
6. "друга птица, отглеждана на закрито" е всяка птица, различна от домашните птици, която се отглежда на закрито по дадена причина, различна домашна птица, включително тези, които се отглеждат за представления, надбягвания, изложби, състезания, развъждане или продажба, вкл. щраусовият вид;
7. "официално регистрирани редки породи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито" са всички домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, които компетентният орган е признал официално като рядка порода в рамките на контингенс плана по чл. 61;
8. "животновъден обект" е всяко помещение, включително инкубатори, циркове, зоопаркове, магазини за домашни любимци, пазари за птици и птичарници, където се отглеждат или държат домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, с изключение на кланици, транспортни средства, карантинни съоръжения и центрове, гранични инспекционни пунктове и лаборатории, одобрени от компетентния орган за работа с вируса на инфлуенца по птиците;
9. "животновъден обект за търговия с птици" е животновъден обект, където се отглеждат птици с търговска цел;
10. "животновъден обект с нетърговска цел" е животновъден обект, където домашни или други птици се отглеждат или се държат на закрито от техните собственици за тяхна собствена консумация или употреба или като домашни любимци;
11. "отделение за домашни птици" или "отделение за други птици, отглеждани на закрито" е животновъден обект или животновъдни обекти под една обща система за управление на биологичната безопасност, в които има домашни птици или други суб-популации на затворено отглеждани птици с различен здравен статус по отношение инфлуенцата по птиците и са обект на мерки за надзор, контрол и биологична безопасност;
12. "стадо/ято" са всички домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, в рамките на единна производствена единица;
13. "производствена единица" е обособена част от животновъдния обект, която според официалния ветеринарен лекар е напълно независима от другите части на обекта от гледна точка на неговото разположение и технология на отглеждане на закрито на домашните или другите птици, осъществявана ежедневно;
14. "еднодневни пилета" са всички домашни птици, които са на възраст, по-малка от 72 h, все още не са хранени, както и одомашнените (muscovy) патици (Carina moschata) или техни кръстоски, на възраст, по-малки от 72 h, хранени или не;
15. "наръчник по диагностика" е наръчникът по диагностика по чл. 50, ал. 2;
16. "домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, за които има съмнение, че са заразени" са всички домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, проявяващи клинични признаци на болестта, или при извършена аутопсия се наблюдават поражения, характерни за инфлуенцата по птиците, както и птиците, чиито резултати от лабораторните изследвания са такива, че не може да бъде изключено наличието на инфлуенца по птиците;
17. "собственик" е всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е отговорно за отглеждането на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, с търговска или с нетърговска цел;
18. "компетентен орган" е органът на държава членка, който има правомощията да извършва физически проверки и да следи за спазването на установените административни правила в съответствие с тази наредба (Директива 2005/94/EC) или всеки орган, на който са делегирани такива правомощия;
19. "официален ветеринарен лекар" е ветеринарният лекар, който е посочен или назначен от компетентния орган;
20. "официален надзор" е наблюдение, извършвано от компетентен орган върху здравния статус на домашните птици или върху други птици, отглеждани на закрито, както и върху бозайници от животновъдния обект;
21. "официално наблюдение" са действията, предприети от компетентния орган, за да удостовери, че изискванията на наредбата и другите инструкции, дадени от компетентния орган, са спазени;
22. "убиване" е всеки процес, различен от този на клане, причиняващ смъртта на бозайник, домашни птици или други птици, отглеждани на закрито;
23. "клане" е всеки процес, причиняващ смъртта на бозайник или домашна птица чрез обезкървяване за целите на човешка консумация;
24. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) "обезвреждане на" е действието по събиране, транспортиране, съхранение, третиране, преработка и използване или обезвреждане на странични животински продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 или правилата, приети по процедурата на чл. 64, ал 2;
25. "Банка на общността за ваксина" е подходящо помещение, определено в съответствие с чл. 58, ал. 1, за съхранението на запаси от ваксини за инфлуенца по птиците в Общността;
26. "контактен животновъден обект" е животновъден обект, където инфлуенцата по птиците може да проникне в резултат от неговото местоположение, движението на хора, домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, транспортни средства или по друг начин;
27. "подозрително огнище" е животновъден обект, където компетентният орган подозира наличието на инфлуенца по птиците;
28. "огнище" е животновъден обект, където инфлуенцата по птиците е потвърдена от компетентния орган;
29. "първично огнище" е огнище, което не е епидемиологично свързано с предишно огнище в същия регион на държава членка, както е по Наредба № 48 от 2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Р България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции, на които трябва да отговарят (ДВ, бр. 48 от 2006 г.); член 2(2), точка (p), на Директива на съвета 64/432/ЕЕС от 26 юни 1964 г. за здравните проблеми при търговия в общността с говеда и свине), или първото огнище в различен регион на същата държава членка;
30. "Стратегията за разграничаване на инфектираните от ваксинираните животни (СРИВЖ)" е стратегия за ваксинация, която дава възможност да се направи разграничение между ваксинирани/инфектирани и ваксинирани/неинфектирани животни чрез прилагането на диагностичен тест, предназначен за откриване на антитела срещу теренния вирус и чрез използването на неваксинирани сентинелни (индикаторни) птици;
31. "бозайник" е животно от клас млекопитаещи, с изключение на хората;
32. "трупове" са домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, които са умрели или са били убити и не са подходящи за човешка консумация, или части от тях.

§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива на съвета 2005/94/EC от 20 декември 2005 г., относно мерките на общността за контрол на инфлуенцата по птиците, отменяща Директива 92/40/ЕЕС.

Заключителни разпоредби


§ 3. В срок до 30 септември 2007 г. МЗГ предава на Комисията списъците на одобрените предприятия или лаборатории по чл. 50, ал. 4.

§ 4. В срок до 30 септември 2007 г. НВМС предава в комисията за одобряване изменения контингенс план за контрол на инфлуенцата по птиците по чл. 61, ал. 1 в съответствие с процедурата по чл. 64, ал. 2.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинските дейности и отменя Наредба № 19 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.VII.2007 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № ДВ-103 ОТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2009 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на земеделието и горите" се заменят с "Министерство на земеделието и храните", съответно "МЗГ" се заменя с "МЗХ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № ДВ-103 ОТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2009 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 23 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (обн., ОВ, бр. L 219 от 2008 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № ДВ-103 ОТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2009 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2005 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЮКЯСЪЛСКАТА БОЛЕСТ (ПСЕВДОЧУМА) ПО ПТИЦИТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2018 Г.)

§ 19. В Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (обн., ДВ, бр. 83 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и храните" и "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите" и "Българската агенция по безопасност на храните", а абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", като § 2, § 6, § 7, т. 2 и т. 3, § 9, т. 2, § 13, § 15, § 18, § 19, т. 8 и § 20, т. 3, буква "в" и т. 5 се прилагат от 1 януари 2019 г.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.)

Обявяване на заболяването и епидемиологичната информация

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В рамките на 24 h от потвърждението на първично огнище или откриване на инфлуенца по птиците в кланица или транспортно средство БАБХ в съответствие с чл. 4 от Наредба № 23 от 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните (ДВ, бр. 6 от 2006 г.) съобщава:
а) датата на уведомяване за констатирана болест;
б) часът на уведомяването;
в) засегнатата държава членка;
г) наименованието на болестта;
д) броят на огнищата на болест или констатиране на инфлуенца по птиците в кланица или транспортно средство;
е) датата на първото предположение за наличие на болестта;
ж) датата на потвърждение на болестта;
з) използваните лабораторни методи за потвърждение на болестта;
и) къде е констатирана болестта - в животновъден обект, кланица или транспортно средство;
к) географското положение на огнището на болестта;
л) приложените мерки за контрол на заболяването.
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случай на положителен резултат за инфлуенца по птиците в кланица или транспортно средство БАБХ изпраща следната информация в допълнение към данните по т. 1:
а) брой и вид на възприемчивите домашни птици или други птици, отглеждани в затворени пространства, в кланицата или транспортното средство;
б) брой и вид на умрелите домашни птици или други птици, отглеждани в затворени пространства, в кланицата или в транспортното средство;
в) за всеки вид и категория домашни птици или други птици, оглеждани на закрито, констатираната заболеваемост по брой и вид;
г) броя на домашни птици или други отглеждани в затворени помещения птици, които са били убити или заклани в кланицата;
д) броя на домашни птици или други такива, отглеждани в затворени помещения, които са убити;
е) в случай, когато болестта е потвърдена при птици в кланицата,се определя разстоянието и до най-близкия птицевъден/животновъден обект;
ж) местоположение на животновъдния обект или животновъдните обекти на произход на заразените птици или труповете им.
3. В случай на вторични огнища информацията по т. 1 и 2 се изпраща в срока по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 23 от 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните.
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите контролира дали информацията, която е предоставена по т. 1, 2 и 3 във връзка с констатирано огнище и положителен резултат за инфлуенца по птиците в кланица или транспортно средство, е последвана от писмен доклад до Комисията и другите държави членки, който включва:
а) датата, на която домашните птици или други птици, отглеждани на закрито в животновъдния обект, кланицата или транспортното средство, са били убити или заклани и техните трупове са били обезвредени;
б) информация, свързана с възможния произход на инфлуенца по птиците;
в) информация за системата за контрол и набелязаните мерки при движението на птици и животни;
г) в случай на констатиране на инфлуенца по птиците в кланица или транспортни средства - генетичния тип на вируса;
д) в случай, че домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения, са били убити или заклани в контактни животновъдни обекти, информация за:
аа) датата на убиване или заколване на домашните или други птици, отглеждани на закрито от всеки животновъден обект по брой, вид и категория;
бб) епизоотологичната връзка между източника на инфекция и всеки контактен животновъден обект, както и причините, довели до съмнение за наличие на инфлуенца при птиците;
вв) в случай, че домашни птици или други птици, отглеждани на закрито в контактни животновъдни обекти, не са убити или заклани, причината за това.
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) В случай на потвърждение на инфлуенца при домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, птици, задържани на гранични инспекционни пунктове, карантинни депа или птичи продукти, внесени в страната, БАБХ незабавно уведомява за това Комисията и докладва за предприетите мерки.
6. Комисията и другите държави членки се уведомяват в рамките на 24 h в случай на констатирана болест и за резултатите от надзора на болестта.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.)

Разрешение за изнасяне на яйца от животновъден обект

(изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши изнасянето на яйца от животновъден обект, предмет на ограниченията по чл. 8, ал. 3 и чл. 13, ал. 3, до предприятие, одобрено за производство на яйчни продукти в съответствие с Наредба № 46 от 2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), при следните условия:
1. от животновъден обект на произход, за който има съмнение за огнище на инфлуенца по птиците, до друг, определен от компетентните органи животновъден обект, като преди доставката всяка партида се запечатва от официалния ветеринарен лекар, отговарящ за него, и остава така по време на транспорта;
2. официалният ветеринарен лекар, отговарящ за животновъдния обект, от който произхождат яйцата, информира управителя на определеното предприятие за намерението да изпрати яйцата до него;
3. управителят, отговарящ за определеното предприятие, да удостовери, че:
а) яйцата по т. 1 се съхраняват отделно от други яйца от времето на пристигане до преработката им;
б) черупките на такива яйца са обезвредени;
в) опаковките, използвани за тези яйца, са унищожени или почистени и дезинфекцирани по начин, гарантиращ унищожение на вируса на болестта;
г) яйцата по т. 1 се транспортират в почистени и дезинфекцирани превозни средства и мерките за биологична сигурност са приложени към персонала, оборудването и транспортните средства.


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2

Основни критерии и рискови фактори, които се спазват при вземане на решението за прилагане на мерки в контактните животновъдни обекти или животновъдните обекти в рискови райони, включени в допълнителните ограничителни зони


Показателни критерии
унищожават не се унищожават
се птиците птиците
Клинични признаци, по- Няма клинични признаци
казващи наличие на ин- за наличие на инфлуенца
флуенца по птиците в кон- при птиците в контактни-
тактните животновъдни те животновъдни обекти и
обекти няма епидемиологична
  връзка
Висока възприемчивост Ниска възприемчивост за
за болест на преобладава- болест на преобладаващия
щия вид домашни птици вид домашни птици
Преместване на домашни Няма преместване на до-
птици или други птици, от- машни птици или други
глеждани на закрито, от птици, отглеждани на за-
животновъдни обекти, къ- крито, от животновъдни
дето е потвърдена инфлу- обекти, където е било до-
енца при птиците, в кон- казано наличието на бо-
тактни животновъдни лестта инфлуенца по пти-
обекти след вероятното ците, към контактни живот-
време на навлизане на новъдни обекти след ве-
вируса в тези животно- роятното време за преда-
въдни обекти ване на вируса на тези от
  животновъдни обекти
Контактните животновъд- Контактните животновъд-
ни обекти се намират в ни обекти се намират в
области с висока гъстота области с ниска гъстота на
на домашни птици домашни птици
Болестта е била потвърдена Болестта е потвърдена, но
и има опасност от разпро- има ограничено разпро-
странение на вируса в дру- странение на вируса на
ги животновъдни обекти инфлуенца по птиците пре-
преди прилагането на мер- ди прилагането на мерки за
ките за ликвидирането й ликвидиране на болестта
Контактните животновъд- Контактните животновъд-
ни обекти се намират в ни обекти са разположени
рамките на 500 m от жи- на повече от 500 m от жи-
вотновъдните обекти, вотновъдните обекти, къ-
където болестта инфлуен- дето болестта инфлуенца
ца по птиците е била по- по птиците е била потвър-
твърдена дена
Контактните животновъд- Контактните животновъд-
ни обекти са свързани тех- ни обекти не са свързани
нологично с повече от един с животновъдни обекти,
животновъден обект, къде- където болестта инфлуен-
то болестта инфлуенца по ца по птиците е била по-
птиците е била потвърдена твърдена
Болестта е извън контрол Болестта е под контрол и не
и броят на животновъдни се разпространява в други
обекти с потвърдена ин- животновъдни обекти
флуенца по птиците се  
увеличава  
   


Приложение № 4 към чл. 39, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.)

Критерии за решението да се прилагат мерки към животновъдните обекти във връзка с НПИП

(изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) При разрешение за преместване на домашни птици или яйца и за убиване на птиците в животновъдни обекти по реда на чл. 39, ал. 1 БАБХ взема предвид:
1. видовете птици;
2. броят на животновъдните обекти в областта, където е потвърдена болестта;
3. местоположението на определените кланици, люпилни и опаковъчни центрове;
4. мерките за биологична сигурност, прилагани в животновъдни обекти и други помещения за птици при транспортиране и по време на клане на такива птици;
5. транспортния маршрут;
6. доказаното разпространение на болестта;
7. наличието на риск за общественото здраве;
8. последващото третиране на продуктите, добити от такива птици;
9. социално-икономическите и други последствия.


Приложение № 5 към чл. 48

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.)

Принципи и процедури за почистване и дезинфекция на животновъдните обекти

I. При почистване и дезинфекция на засегнатите животновъдни обекти се спазват следните основни принципи и процедури:
1. почистването, дезинфекцията и дератизацията се извършват под официалния надзор и в съответствие с инструкциите, дадени от официалния ветеринарен лекар;
2. използваните дезинфекционни средства и тяхната концентрация се определят от компетентния орган с цел пълното унищожаване на вируса на инфлуенца по птиците;
3. дезинфектантите се използват в съответствие с препоръките на фирмата производител, когато има такива, или в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар;
4. при избора на дезинфектанти и процедура за дезинфекция се вземат под внимание видът и технологията в животновъдния обект, превозните средства и инвентарът, които следва да бъдат третирани;
5. условията и гаранциите, че ефективността на използвания препарат няма да намалее и се спазват техническите параметри, описани от производителя, като налягане, минимална температура и необходимото контактно време с третираните повърхности, като преди дезинфекцията повърхностите се обезмазняват;
6. независимо от използваните дезинфектанти се спазват следните правила:
а) пълно накисване на постелята, отпадъците и фекалиите с дезинфектанта;
б) измиване и почистване чрез изтъркване с четка на повърхностите на подове и стени, както и след преместване или разглобяване, където е възможно, на съоръженията или инсталациите в животновъдния обект;
в) прилагане на дезинфектант за минимално контактно време, както е указано в препоръките на производителя;
7. когато механичното почистване и измиване се извършват с течности, прилагани под налягане, се внимава да не се допусне повторно контаминиране на вече почистените повърхности;
8. съоръженията, инсталациите и други предмети, за които има вероятност да са контаминирани се почистват механично, дезинфекцират или унищожават;
9. избягва се всякаква възможност от повторно контаминиране след процедурите по дезинфекция;
10. почистването и дезинфекцирането, извършвани по реда на наредбата, се документират в регистъра на животновъдния обект, или в регистъра на използваните превозни средства.
II. Почистването и дезинфекцирането на заразените животновъдни обекти се извършват в съответствие със следните принципи и процедури:
1. Предварително механично почистване и дезинфекциране се извършват:
а) при убиването на домашните птици или други птици, отглеждани на закрито, като се спазват всички мерки за избягване или минимализиране на разпространението на вируса на инфлуенца по птиците; тези мерки включват инсталирането на временни дезинфекционни съоръжения, използване на предпазно облекло, санитарни филтри с душове, обеззаразяване на съоръженията, инструментите и инфраструктурата на животновъдния обект, като задължително се спира електричеството на вентилационната система;
б) труповете на убитите домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, се напръскват с дезинфектант;
в) всяко транспортиране на трупове на домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, които се изнасят от животновъдния обект с цел обезвреждане, се извършва в затворени, непропускащи вода превозни средства или контейнери под официален надзор, по начин, който не допуска разпространението на вируса на инфлуенца по птиците;
г) след изнасянето за обезвреждане на убитите домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, животновъдният обект, където те са били отглеждани, и всички сгради, дворове и др., контаминирани по време на убиването, се напръскват с дезинфектанти, одобрени в съответствие с чл. 48;
д) всички тъкани или кръв, получени по време на убиването или следкланичния преглед, се събират и обезвреждат заедно с убитите домашни птици или други птици, отглеждани на закрито;
е) дезинфектантът се оставя на контаминираните повърхности най-малко 24 h;
2. Окончателните почистване и дезинфекциране се извършват, както следва:
а) торът и използваните постели се изнасят от помещението и се третират по реда на III, т. 1, буква "a";
б) мазнината и замърсяванията се отстранят от повърхностите чрез използване на обезмасляващ препарат и повърхностите се измиват с вода;
в) след измиване със студена вода се прилага напръскване с дезинфектант, като след изтичане на 7-дневен срок животновъдният обект се третира с обезмасляващ препарат, който се отмива с вода, повърхностите се напръскват с дезинфектант и в последствие се измиват с вода.
III. Заразената постеля, торът и течната екскрементна маса се дезинфекцират в съответствие със следните правила и принципи:
1. торът и използваната постеля:
а) се подлагат на третиране с пара при температура, най-малко 70 °С;
б) се унищожат чрез изгаряне;
в) се заравят достатъчно дълбоко, за да се избегне достъпът на диви птици и други животни до тях или се натрупват и подлагат на нагряване, предварително напръскани с дезинфектант и оставени за най-малко 42 дни;
2. течната екскрементна смес се складира за най-малко 60 дни след добавянето на дезинфекционен разтвор, освен ако компетентните органи не разрешат по-къс период, като удостоверят че обеззаразяването е било ефективно и извършено в съответствие с инструкциите на официалния ветеринарен лекар и няма опасност от разпространение на болестта;
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши транспортирането на тор, отпадъци и постеля, за които има вероятност да са контаминирани, до одобрено предприятие, където се извършва третирането им, което гарантира унищожението на вируса на инфлуенца по птиците, или за междинно складиране преди унищожението или третирането в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 или със специфичните правила по чл. 63, ал. 1; транспортирането се извършва в затворени, водонепропускливи превозни средства или контейнери под официален надзор, по начин, недопускащ разпространението на вируса на инфлуенца по птиците.
IV. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да определи специфични процедури за почистване и дезинфекциране с оглед вида на животновъдния обект и климатичните условия. За тези процедури БАБХ уведомява комисията, като посочва случаите, в които се прилагат и подробности по специфичните процедури.
V. При спазване на чл. 48, т. 2, ако компетентният ветеринарен лекар прецени, че животновъдният обект или част от него не може да бъде почистен или дезинфекциран, той може да забрани влизането на хора, превозни средства, домашни птици, други птици, отглеждани на закрито, домашни бозайници или др. в него или в част от животновъдния обект и забраната остава в сила за не по-малко от 12 месеца.


Приложение № 6 към чл. 51, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Референтни лаборатории за птичи грип на Общността

I. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Референтната лаборатория на Европейския съюз за инфлуенца по птиците е: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Италия.
II. Функциите и задълженията на референтната лаборатория на Общността са:
1. След консултации с комисията да координира методите, използвани в държавите членки за диагностициране на инфлуенца по птиците чрез:
а) класифициране, съхранение и доставка на определени щамове от вируса на птичия грип за извършване на серологични изследвания и изготвяне на антисеруми;
б) доставка на стандартни серуми и други референтни реагенти на националните референтни лаборатории с цел стандартизиране на изследванията и реагентите, използвани в държавите членки;
в) създаване и поддържане на щамове и изолати от вируса на птичия грип;
г) организиране на периодични сравнителни тестове на процедурите за диагностициране на равнище на Общността;
д) събиране и сверяване на данни и информация относно използваните методи за диагностициране и получените резултати от проведените изследвания в Общността;
е) охарактеризиране на изолатите от вируси на птичия грип чрез известните най-съвременни методи, за да се разбере по-добре епидемиологията на птичия грип и да се проучи по-подробно епидемиологията на вируса и появата на силно патогенни и потенциално патогенни щамове;
ж) въвеждане на новостите в областта на контрола, епизоотологията и превенцията на птичия грип в световен мащаб;
з) набиране и поддържане на експертен опит и знания относно вируса на птичия грип и други устойчиви вируси, позволяващи бързо диференциално диагностициране;
и) придобиване на знания за изготвяне и използване на продукти на ветеринарната имунология, използвани за контрол на птичия грип.
2. Активно съдействие за диагностициране на огнища в Общността чрез получаване на изолати на грипни вируси от птичи произход за потвърждаващо диагностициране, охарактеризиране и епизоотологични изследвания и получаване на изолати на вируса от първични огнища, предоставяни от трите страни, оторизирани да внасят живи птици и месо в Общността в съответствие с действащата в тази област нормативна уредба на общността, като въз основа на получените изолати на вируса референтната лаборатория на Общността извършва следните изследвания:
а) нуклеотиден секвенционен анализ за определяне аминокиселинната последователност на мястото на деление на молекулата на хемаглутинина;
б) определяне на индекса на интравенозната патогенност (ИИВП);
в) антигенно типизиране;
г) филогенетичен анализ, който да се използва за целите на епидемиологичните изследвания;
3. Съдействие за обучение и повишаване на квалификацията на експерти по лабораторно диагностициране с цел хармонизиране на методите в рамките на Общността.
4. Изготвяне на програма и работни документи за годишната среща на националните референтни лаборатории.
5. Съдействие при провеждането на изследвания на птичия грип при домашни и диви птици в държавите членки чрез доставяне на антигени в рамките на програмата и на одобрените процедури за извършване на тестове, както и изготвяне на обобщен доклад за резултатите от изследванията.
6. Проследяване и отчитане на възможното зоонозно въздействие, породено от вирусите на птичия грип, и сътрудничество с международно признати лаборатории за човешки грип.
7. След консултации с Комисията разработване на план за действие при кризисни и непредвидени ситуации (контингенс план), който да включва разпоредби относно сътрудничеството с МБЕ и референтната лаборатория на FAO за птичи грип и при необходимост с други международно признати лаборатории на територията на Общността.


Приложение № 7 към чл. 51, ал. 3

Дейност и задължения на националните референтни лаборатории

1. Националните референтни лаборатории гарантират, че лабораторните изследвания за установяване наличието на птичи грип и идентифициране на генетичния тип на изолатите на вируса във всяка страна членка се провеждат в съответствие с наръчника по диагностика.
2. Националните референтни лаборатории незабавно предоставят изолати на грипния вирус от птичи произход на референтната лаборатория на Общността за тяхното пълно характеризиране:
a) от първични огнища на птичи грип;
б) в случай на вторични огнища - от представителен брой такива огнища;
в) в случай на установяване на грипни вируси, различни от тези, посочени в Приложение I (1), в домашните птици или други птици, отглеждани на закрито, или в бозайници, представляващи сериозна заплаха за здравето.
3. Националната референтна лаборатория във всяка страна членка отговаря за координацията по отношение на стандартите и диагностичните методи във всяка една лаборатория за диагностициране на птичия грип на територията на страната членка, като:
а) предоставя на отделните лаборатории диагностични реагенти;
б) контролира качеството на всички диагностични реагенти, използвани в тази страна членка;
в) разпорежда провеждането на периодични сравнителни изследвания;
г) съхранява изолати от вируса на птичия грип от огнища на неговото разпространение, както и всякакви други грипни вируси от птичи произход, открити в тази страна членка;
д) осъществява сътрудничество с националните лаборатории за грипни заболявания на хората.


Приложение № 8 към чл. 55, ал. 1, т. 2

Изисквания при придвижване на ваксинирани птици и други птици, отглеждани на закрито, и продуктите, добити от тях

I. Държавите членки създават необходимите условия за контрола върху придвижването на домашните птици или на други птици, отглеждани на закрито, ваксинирани в съответствие с чл. 55, както и на продуктите от тях в съответствие с наръчника по диагностика.
II. Сухопътните превозни средства или други средства за транспорт и оборудването в тях, използвани за транспортиране на живи домашни птици или други птици, отглеждани на закрито, яйца или птиче месо в рамките на това приложение се почистват и дезинфекцират при условията на чл. 48 веднага след като са били използвани.
III. Живи птици или други птици, отглеждани на закрито, или яйца в рамките на района на ваксинация се придвижват, когато:
1. яйцата за люпене:
а) произхождат от ваксинирано или неваксинирано стадо за разплод, на което е направен клиничен преглед и резултатите са отрицателни, в съответствие с наръчника по диагностика;
б) преди изпращането са обеззаразени по одобрен от компетентните органи метод;
в) директно се транспортират до определена люпилня;
г) подлежат на проследяване в люпилнята;
2. яйцата за консумация, които произхождат от ваксинирано или неваксинирано стадо птици носачки, на които е направен клиничен преглед, не показват признаци на болест и са изследвани в съответствие с ръководството за диагностика, когато се транспортират до:
а) център за пакетиране, определен от компетентните органи, при условие че се използват опаковки за еднократна употреба и са приложени всички, предписани от компетентния орган мерки за биологична безопасност, или
б) до предприятие за производство на яйчни продукти при условията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
3. еднодневните пилета:
а) произхождат от яйца за люпене, отговарящи на условията по т. 1;
б) се населват в птицеферма или другаде, където няма постоянно пребиваващи домашни птици;
4. домашни птици или други птици, отглеждани на закрито:
а) са ваксинирани срещу инфлуенца по птиците, когато това е предвидено в програмата за ваксинация;
б) са изследвани и резултатът е отрицателен в съответствие с наръчника по диагностика;
в) са населени в птицеферма или другаде, където няма постоянно пребиваващи домашни птици;
5. домашните птици, предназначени за клане:
а) са изследвани и резултатът е отрицателен преди транспортирането им до кланица;
б) се изпращат директно до определената кланица за незабавно клане.
IV. Живи птици или други птици, отглеждани на закрито, или яйца, произхождащи от животновъдни обекти, разположени извън района на ваксинация, до животновъдни обекти, намиращи се в района на ваксинация, се придвижват, когато:
1. яйцата за люпене:
а) директно се транспортират до люпилнята, за която са предназначени;
б) подлежат на проследяване в люпилнята;
2. яйцата за консумация се транспортират до:
а) център за пакетиране, определен от компетентните органи, при условие че се използват опаковки за еднократна употреба и са приложени всички мерки за биологична безопасност, или
б) предприятие за производство на яйчни продукти, при условията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните.
3. еднодневните пилета се населват в птицеферма или другаде, където няма постоянно пребиваващи домашни птици;
4. домашните птици или други птици, отглеждани на закрито:
а) се населват в птицеферма или другаде, където няма постоянно пребиваващи домашни птици;
б) се ваксинират в животновъдния обект, за който са предназначени, ако това се предвижда в програмата за ваксинация;
5. домашните птици, предназначени за клане, се изпращат директно до определената кланица за незабавно клане.
V. Живи птици или други птици, отглеждани на закрито, или яйца, произхождащи от животновъден обект, разположен в района на ваксинация, до животновъден обект, намиращ се извън района на ваксинация, се придвижват, когато:
1. яйцата за люпене:
а) произхождат от ваксинирано или неваксинирано стадо за разплод, което е изследвано и резултатите са отрицателни в съответствие с наръчника по диагностика;
б) са дезинфекцирани преди транспортирането по одобрени от компетентните органи методи;
в) директно се транспортират до люпилнята, за която са предназначени;
г) подлежат на проследяване в люпилнята;
2. яйцата произхождат от изследвано ваксинирано или неваксинирано стадо птици носачки и резултатите са отрицателни в съответствие с наръчника по диагностика и се транспортират до:
а) център за пакетиране, определен от компетентните органи, в опаковки за еднократна употреба и са приложени всички, предписани от компетентния орган мерки за биологична безопасност, или
б) до предприятие за производство на яйчни продукти при условията по чл. 160 - 170 от Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, за да бъдат обработени и третирани в съответствие с чл. 17, ал. 2 от Закона за храните;
3. еднодневни пилета:
а) не са ваксинирани;
б) произхождат от яйца за люпене, отговарящи на условията по III, т. 1, IV, т. 1 и V, т. 1;
в) се населват в птицеферма или другаде, където няма постоянно пребиваващи домашни птици;
4. домашни птици или други птици, отглеждани на закрито:
а) не са ваксинирани;
б) са изследвани и резултатът е отрицателен в съответствие с наръчника по диагностика;
в) се поставят в птицеферма или навес, където не пребивават постоянно домашни птици;
5. домашните птици, предназначени за клане:
а) преди да бъдат транспортирани, са изследвани и резултатът е отрицателен в съответствие с наръчника по диагностика;
б) директно се изпращат до определената кланица за незабавно клане.
VI. Месото, добито от домашни птици, отглеждани в района на ваксинация, отговаря на следните изисквания, когато:
1. месото от ваксинирани домашни птици произхожда от:
а) птици, ваксинирани с ваксина, съвместима с изискванията на стратегията DIVA;
б) птиците са изследвани и е получен негативен резултат в съответствие с наръчника по диагностика;
в) преди транспортирането и ако е необходимо, на всички сентинелни птици в животновъдния обект е направен клиничен преглед от официален ветеринарен лекар в рамките на 48 h;
г) птиците са изпратени директно до определената кланица за незабавно клане;
2. за всякакво месо, добито от неваксинирани домашни птици, изпращани за клане, птиците се подлагат на мониторинг в съответствие с наръчника по диагностика.
VII. Компетентният орган може да разреши придвижването от животновъдните обекти на трупове или яйца за изхвърляне.
VIII. Допълнителни ограничения не се налагат върху придвижването на пакетирани яйца и месо от заклани птици в съответствие с това приложение.
IХ. Придвижването на домашни птици (включително еднодневни пилета) или на други птици, отглеждани на закрито, от територията на страната членка се забранява от момента, от който е започнала извънредната кампания за ваксинация, до момента на одобряване на плана за спешна ваксинация съгласно чл. 54 и без това да е в противоречие с всякакви по-нататъшни мерки на Общността, освен ако не е разрешено от компетентния орган на приемащата страна членка.


Приложение № 9 към чл. 61, ал. 1

Критерии за планове за спешни случаи (контингенс планове)

Планът за спешни случаи (контингенс планът) отговаря най-малко на следните критерии:
1. Изграждане на кризисен център на национално ниво, който да координира всички мерки по контрола в страната членка;
2. Изготвяне на списък на местните центрове за контрол на заболяването, разполагащи с необходимите средства за координиране на мерките за контрол на заболяването на местно равнище;
3. Предоставяне на подробна информация за персонала, ангажиран с мерките за контрол, техния професионален опит, отговорности и инструкции за действие, при отчитане на необходимостта от лична защита и потенциалния риск за човешкото здраве, който крие птичият грип;
4. Всеки местен център за контрол на заболяването е в състояние незабавно да се свърже с лица и организации, имащи пряко или косвено отношение към огнището на разпространение.
5. Наличие на оборудване и материали за ефективно провеждане на мерките за контрол на заболяването.
6. Предоставяне на подробни указания за действията, които се предприемат при съмнение или потвърдено наличие на зараза, включително и предлаганите способи за отстраняване на труповете.
7. Провеждане на учебни програми за поддържане и развиване на уменията и опита по отношение на дейностите на място и административните процедури.
8. Диагностичните лаборатории разполагат със съоръжения за патологоанатомични прегледи с необходимия капацитет за серологични, хистологични и т.н. изследвания и поддържат експертна готовност за бързо диагностициране. Пробите се транспортират по най-бързия начин. Планът за действие при спешни случаи описва накратко капацитета на лабораторията за провеждане на тестове и наличните ресурси за обработване на огнище на заболяването.
9. Изготвя план за ваксинациите, който предвижда няколко варианта, указва кои популации на домашни и други птици, отглеждани на закрито, могат да бъдат ваксинирани, оценка за необходимото количество ваксина и нейната наличност.
10. Съдържа правила, уреждащи събирането на данни за регистрацията на птици, отглеждани в животновъдните обекти с търговска цел, на съответната територия, без това да противоречи на други действащи разпоредби на Общността, имащи отношение към тази материя.
11. Съдържа правила, уреждащи разпознаването на официално регистрирани редки породи домашни или други птици, отглеждани на закрито.
12. Съдържа правила, уреждащи идентификацията на районите с висока гъстота на популациите от домашни птици.
13. Правила, уреждащи осигуряването на необходимите правомощия за изпълнение на плановете за действие при спешни случаи (контингенс плановете).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти