Logo Четвъртък, 22 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, поддържане, достъп и ползване на:
1. система за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. интегрирана система за контрол;
5. интегрирана информационна система (електронна база данни).
(2) Електронната база данни по ал. 1, т. 5 включва данните от системите по т. 1, 2 и 3 и от външни бази данни.

Чл. 2. (1) Системите по чл. 1 се създават и поддържат:
1. по т. 1, 4 и 5 - от Разплащателната агенция (РА);
2. по т. 2 - от Министерството на земеделието и храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) по т. 3 - от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(2) Системите по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се изграждат и поддържат въз основа на регистри и графична информация като компютризирани бази данни.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ, НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ И НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистър на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа следните данни за кандидата, неговото стопанство и дейност:
1. за кандидати физически лица:
а) собствено име, презиме и фамилия;
б) ЕГН или ЕНЧ;
в) дата на раждане;
г) пол;
д) информация от документа за самоличност - номер на документа за самоличност, орган, издал документа, и дата на издаване;
е) данни за контакт (адреси, телефони и т.н.);
ж) IBAN и BIC;
з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);
и) дата на регистрация;
к) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;
л) други данни, които го идентифицират;
2. за кандидати юридически лица и еднолични търговци:
а) наименование;
б) юридически статус;
в) единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
г) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) регистрация в търговския регистър или съдебно решение, дата и номер.
д) представител - физическо лице за връзка (управител, лице за контакти и др.);
е) данни за контакт (адреси, телефони и т.н.);
ж) IBAN и BIC;
з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);
и) дата на регистрация;
й) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;
к) други данни, които го идентифицират.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Регистърът на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане съдържа следните данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане:
1. данните по ал. 2, т. 1 или т. 2;
2. схемите и мерките, включени в заявлението;
3. документите, които са представени от кандидата;
4. буквено-цифрови данни и картен материал за земеделските парцели, ползвани от кандидата;
5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) данни за идентификацията на екологично насочените площи, посочени от кандидата.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция създава и поддържа системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане въз основа на:
1. информационна стратегия, одобрена от изпълнителния директор на РА;
2. установени правила и процедури за информационни системи и бази данни във фонда;
3. международните стандарти за информационни системи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва хардуерното и софтуерното осигуряване на системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане се попълват от служители на РА и/или на общинска служба по земеделие или на областна дирекция по земеделие, които са оторизирани и са получили съответните права за достъп съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Достъп до системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане имат:
1. длъжностни лица от РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) длъжностни лица от Министерство на земеделието и храните и от общинските служби по земеделие и гори;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане се ползват за:
1. проверка и взимане на решения по заявленията за подпомагане;
2. изплащане на финансова помощ;
3. контрол за използване на помощите;
4. изготвяне на справки и отчети.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ


Чл. 8. Създаването, поддържането и обновяването на системата за идентификация на земеделските парцели включва:
1. създаване, поддържане и обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) за територията на цялата страна;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) създаване, поддържане и обновяване на цифрови географски и атрибутивни данни, включително слоеве на референтни парцели - физически блокове, и на площите, допустими за подпомагане;
3. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) (1) За създаване и обновяване на цифровата ортофотокарта се използват:
1. самолетни изображения с разделителна способност не по-малка от 0,5 m;
2. спътникови изображения на части от територията на страната с разделителна способност не по-малка от 1 m.
(2) Спътникови изображения се използват за обновяване на ЦОФК на страната при спазване на стандартите, издадени от Европейската комисия.
(3) Цифровата ортофотокарта се изготвя и поддържа по метод, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице, в съответствие с действащото законодателство на ЕС и указанията на Европейската комисия по неговото прилагане.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Министърът на земеделието и храните сключва договор с изпълнител на техническите дейности за създаване и обновяване на ЦОФК по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изпълнителят по ал. 1 е длъжен да предаде 5 пълни копия от всички данни на цифровите изображения на електронен носител на Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Агенцията по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и РА.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Министърът на земеделието и храните организира актуализирането на ЦОФК за територията на цялата страна в период не повече от 5 години в съответствие с действащото законодателство на ЕС и указанията на Европейската комисия по неговото прилагане.
(2) Цифровата ортофотокарта се актуализира съгласно чл. 9.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Копия от ЦОФК се предоставят на други държавни и общински органи въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощеното от него лице след заплащане на Министерството на земеделието и храните на действителните материални разходи по копирането.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Копия от ЦОФК се предоставят на хартиен или електронен носител на кметовете на общините за землищата, които се намират на територията на съответната община.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Копия от цялата ЦОФК или от части от нея във формат, подходящ за използване с ГИС приложения, се предоставят възмездно по искане на частни физически и юридически лица въз основа на договор, сключен с Министерството на земеделието и храните. В договора се уреждат параметрите на предоставената информация, както и ограниченията при ползването и разпространението на информацията от нея.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Забранява се органите и лицата по ал. 1, 2 и 3 да предоставят получените копия от ЦОФК на трети лица, освен когато това е предвидено в договора по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед правила за закупуване и предоставяне на части или на цялата ЦОФК, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. В правилата се посочва цена в левове за картен лист, като картата се предоставя на картни листи от 16 кв. км, по определена в тях картосхема на картните листи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед лицата, които прилагат процедурата по ал. 3.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице утвърждава методически указания за:
1. реда за дешифриране на ЦОФК;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) реда за очертаване на физическите блокове и на площите, допустими за подпомагане;
3. определяне на основните характеристики на физическите блокове.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой на референтни парцели - физическите блокове, включващ техните основни характеристики и уникални идентификационни номера.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите в рамките на всеки физически блок, отговарящи на критериите за подпомагане, определени в наредбата, издадена на основание чл. 40 ЗПЗП.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Специализираните слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" се създават, за да:
1. се използват от Разплащателната агенция за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП;
2. улеснят земеделските стопани при заявяване на земеделските парцели за подпомагане.
(2) Специализираните слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите чрез:
1. дешифриране (компютърно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане;
2. отразяване на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на референтни парцели по чл. 33а, ал. 2 ЗПЗП;
3. отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37 ЗПЗП.
(3) Министърът на земеделието и храните възлага извършването на специализирани теренни проверки по ал. 2, т. 2 със заповед. Министърът на земеделието и храните ежегодно утвърждава методика за избор на референтни парцели за теренни проверки по ал. 2, т. 2 и методически указания за тяхното провеждане.
(4) Специализираните теренни проверки по ал. 2, т. 2 определят необходимостта от актуализиране, вида и обхвата на промените на характеристиките на референтните парцели - граници и начин на трайно ползване, както и на допустимите площи в тях, съгласно наредбата по чл. 40 ЗПЗП. Тези проверки не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП, не касаят оценка на конкретни заявени за подпомагане площи и за резултатите от тях не се изпращат контролни листове или доклади на кандидатите от ДФ "Земеделие" или Министерството на земеделието и храните.
(5) Земеделските стопани, заявили площи за подпомагане в референтни парцели - физически блокове, определени за теренни проверки по ал. 2, т. 2, се уведомяват чрез:
1. публикуване на интернет страниците на МЗХ и на съответната областна дирекция "Земеделие", както и на информационните табла в областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие на информация за стартиране провеждането на специализираните теренни проверки и на списъци с референтните парцели, определени за проверка, и
2. публикуване на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие", както и на информационните табла в областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие на индикативни графици за провеждането на теренните проверки в областта.
(6) Земеделските стопани по ал. 5 могат да бъдат уведомявани за теренните проверки по ал. 2, т. 2 и по друг подходящ начин, когато съществува възможност за това.
(7) Земеделските стопани, заявили площи за подпомагане в референтни парцели - физически блокове, определени за теренни проверки по ал. 2, т. 2, може да присъстват по време на нейното провеждане. Специализираните теренни проверки се извършват и без присъствието на земеделските стопани.
(8) Резултатите от теренните проверки по ал. 2, т. 2 се отразяват в контролни доклади (протоколи) за служебно ползване, служещи за обновяване на информацията в СИЗП. Контролните доклади се подписват от служителите на МЗХ, извършили проверката, други служители на МЗХ, присъствали на проверката, при наличие на такива, и се утвърждават от директора на съответната областна дирекция "Земеделие".


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) Специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" се обновява ежегодно и чрез проверка на възражения съгласно чл. 16г.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. в частта относно израза "чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях" с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) След приключване на обновяването по чл. 15, ал. 2 Министерството на земеделието и храните предоставя еднократно или на етапи актуализираните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" на РА за извършване на повторни административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП на подадените заявления за подпомагане.
(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Въз основа на получените съгласно ал. 5 специализирани слоеве и извършените повторни административни проверки РА може да извърши отказ, частично или пълно плащане на площ.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) Всяка година след приключване на обновяването по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 министърът на земеделието и храните одобрява със заповед проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", която се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие".
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват и срокът и начинът за подаване на възражения по чл. 16в срещу обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК. Служителите от общинската служба по земеделие оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.
(2) В срока по чл. 16б, ал. 2 земеделските стопани могат да подават до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие" възражения по образец чрез автоматично генериране от интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие". При подаване на възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на парцелите, които са предмет на възражението.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) След проверка на получените възражения и отстраняване на установени непълноти и грешки Министерството на земеделието и храните изготвя окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
(2) Проверката по ал. 1 се извършва чрез преглед на коректността на:
1. извършената дешифрация, когато съответните площи попадат под актуално за годината заснемане;
2. извършената теренна проверка и нанасянето на констатациите от нея в базата данни на СИЗП, когато съответните физически блокове са определени за теренна проверка.
(3) Резултатите от извършените проверки на възраженията се публикуват на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".
(4) Министърът на земеделието и храните одобрява или изменя със заповед окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Заповедта се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие".
(5) Въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" РА извършва финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания и приема заявления за подпомагане през следващата кампания.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) Министерството на земеделието и храните създава в Системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Постоянно затревени площи", който включва съществуващи към момента на създаването му затревени площи с минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост - пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени затревени площи.
(2) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" включва съществуващите постоянно затревени площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.). За тези площи не се прилага условието по ал. 1, т. 2.
(3) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" се създава с цел:
1. запазване на съществуващите постоянно затревени площи от разораване и преобразуване;
2. използване от ДФЗ - РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП.


Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) След създаване на специализирания слой "Постоянно затревени площи" Министерството на земеделието и храните открива производство по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс за неговото одобряване. Откриването на производството се оповестява чрез:
1. публикуване на обява в един централен ежедневник;
2. публикуване на обява на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
3. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
(2) Уведомяването за откриване на производството по ал. 1 включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) основните съображения за изготвяне на специализирания слой "Постоянно затревени площи";
2. възможността заинтересованите лица да се запознаят с изготвения специализиран слой в общинските служби по земеделие и в областните дирекции "Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на площите и да подадат предложения и възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) В едномесечен срок от оповестяване на откриването на производството по ал. 1 земеделските стопани могат да се запознаят с включването в специализирания слой "Постоянно затревени площи" на имотите или частите от тях, които стопанисват. Запознаването по ал. 1 се извършва в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, като се използва интернет страницата на ДФЗ, чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК и констатиране дали попадат в специализирания слой. Служителите от общинската служба по земеделие оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) В срока по ал. 3 земеделските стопани могат да подават предложения и възражения до министъра на земеделието и храните по одобрен образец - чрез автоматично генериране от интернет страницата на ДФЗ, за включване или невключване на определени имоти или части от тях в специализирания слой "Постоянно затревени площи". При подаване на предложения и възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на имотите, които желаят да бъдат включени в предложението или възражението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) След извършване на проверки на получените предложения и възражения и отстраняване на установените пропуски и грешки Министерството на земеделието и храните изготвя окончателен специализиран слой "Постоянно затревени площи", който се одобрява със заповед от министъра на земеделието и храните.


Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" се обновява ежегодно до 1 март чрез включване или изключване на площи въз основа на заповеди на министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 3 и чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) След приключване на обновяването по ал. 1 Министерството на земеделието и храните предоставя актуализирания специализиран слой "Постоянно затревени площи" на ДФЗ - РА за извършване на административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП.


Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Собственик или ползвател на правно основание, който иска промяна на обхвата на специализирания слой "Постоянно затревени площи", подава в срок от 1 септември до 31 януари заявление до министъра на земеделието и храните за включване или изключване на конкретни имоти. В заявлението се посочват типът на искането, както и имотите, за които то се отнася, а в заявлението за изключване на имоти се посочва и основание по чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) Министърът на земеделието и храните в срок до 1 март издава заповеди за одобрение или неодобрение на включването или изключването на конкретни имоти от специализирания слой "Постоянно затревени площи" по подадените заявления по ал. 1, както и заповед за одобряване на окончателния обхват на слоя за съответната година.
(3) Включването на имоти в слой "Постоянно затревени площи" се одобрява, ако те отговарят на изискванията на чл. 16д.
(4) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 1 ЗПЗП се одобрява, когато площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно затревена площ, са равни или по-големи по размер от постоянно затревените площи, за които се отнася искането, а също така попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи.
(5) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 ЗПЗП се одобрява, когато чрез приложен към искането документ и/или по служебен път се установи наличието на съответното обстоятелство, на което то се основава.


Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, контролира по реда на чл. 37 от ЗПЗП спазването от земеделските стопани на забраната за преобразуване и разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) (Отм. с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)
(3) Министърът на земеделието и храните може да възложи със заповед извършването на контрол по ал. 1 и на общинските служби по земеделие.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Системата за идентификация на земеделските парцели се изгражда, поддържа и актуализира в съответствие със стандарти и препоръки на Обединения изследователски център (DG JRC) към Европейската комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Министерството на земеделието и храните извършва хардуерното, софтуерното и комуникационното осигуряване на системата за идентификация на земеделските парцели.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Достъп до информационната система за въвеждане и редактиране на данни имат длъжностни лица от:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) областните дирекции "Земеделие";
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) общинските служби по земеделие;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Министерството на земеделието и храните.
(2) Достъп до информационната система за ползване на данни имат:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) длъжностни лица от ДФЗ;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) други лица, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед определя реда за достъп и обхвата на ползваните данни.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ


Чл. 21. Системата за идентификация и регистрация на животните включва данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните, и регистрационния номер на животновъдния обект, в който се отглеждат животните;
2. броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст;
3. идентификационните номера на животните по видове;
4. местонахождението и придвижването на животните;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) здравния статус на животните и извършените ветеринарномедицински мероприятия.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Системата за идентификация и регистрация на животните се създава и поддържа при условията и по реда на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) въз основа на:
1. индивидуални средства за идентификация на животните;
2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) индивидуални паспорти за идентифициране на едрите преживни и еднокопитни животни;
3. актуален регистър за всеки животновъден обект;
4. компютъризирана информационна система (електронна база данни);
5. документи за придвижване на животните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа компютъризираната информационна система по ал. 1, т. 4, като въвежда данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти. Данните се съхраняват в централен сървър, намиращ се в централното управление на БАБХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява защита на данните в информационната система по ал. 1, т. 4 срещу неправомерно ползване и изменение.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява непрекъснат достъп по електронен път до базата данни по чл. 22, ал. 1, т. 4 на РА и при поискване безвъзмездно и своевременно ? предоставя копия на документите, свързани със системата.
(2) Разплащателната агенция осигурява трансфера на данните между системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и интегрираната информационна система.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция осигурява защита на данните по ал. 2 съгласно чл. 36 от ЗПЗП.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ


Чл. 24. (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления, като съпоставя включените в тях данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане, системата за идентификация на земеделските парцели и системата за идентификация и регистрация на животните.
(3) Административните проверки на подадените заявления включват:
1. проверки за допустимост на кандидата;
2. проверки за допустимост на земеделските площи;
3. кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри;
4. кръстосани проверки между данните в отделните заявления.


Чл. 25. (1) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Проверките на място се извършват съгласно чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗПЗП.
(3) Разплащателната агенция въвежда резултатите от проверките на място в интегрираната информационна система.


Чл. 26. (1) Достъп до данните в интегрираната система за контрол имат:
1. служителите на РА;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) служители на Министерството на земеделието и храните;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието и храните.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система.


Чл. 27. Данните от интегрираната система за контрол се ползват:
1. при извършване на контрол на кандидатите и подадените заявления;
2. при изчисляване на финансовите помощи за кандидатите;
3. при осчетоводяване на плащанията;
4. за изготвяне на справки и отчети.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция създава интегрирана информационна система, като обединява данните от системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане, системата за идентификация на земеделските парцели и системата за идентификация и регистрация на животните.
(2) Интегрираната информационна система се създава и поддържа съгласно:
1. информационна стратегия, одобрена от изпълнителния директор на РА;
2. установени правила и процедури за информационни системи и бази данни в РА;
3. международните стандарти за информационни системи;
4. изискванията на законодателството на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и Закона за електронното управление.


Чл. 29. (1) Достъп до интегрираната информационна система имат:
1. служителите на РА;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) служители на Министерството на земеделието и храните;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) лицата по чл. 36, ал. 4 от ЗПЗП и други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието и храните.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) "Постоянно затревени площи" са продуктивните пасища; слабопродуктивни пасища, ливадите и мерите.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Министърът на земеделието и храните определя звено в Министерството на земеделието и храните, което контролира и приема извършената работа по дешифриране на физическите блокове и контролира очертаването на площите, допустими за подпомагане.


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" изпълнява функциите на Разплащателната агенция съгласно чл. 11, ал. 2, т. 4 от ЗПЗП.

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ? в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2014 Г.)

§ 4. Параграф 2 влиза в сила от 1 октомври 2014 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.)

§ 25. Навсякъде в наредбата:
1. думите "Площи в добро земеделско състояние" се заменят с "Площи, допустими за подпомагане";
2. думите "блоковете на земеделските стопанства/блоковете на земеделското стопанство" се заменят с "площите, допустими за подпомагане";
3. думите "Постоянни пасища" се заменят с "Постоянно затревени площи";
4. преди съкращението "ЗПЗП" се добавя "от";
5. думите "системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане" се заменят със "системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане";
6. думите "Българската агенция за безопасност на храните" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти