Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № Н-14 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на финансите и министъра на външните работи

Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се определят редът и необходимите документи за възстановяване на платения данък върху добавената стойност и акциз на чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал, на дипломатически представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Чуждестранните дипломатически представителства, консулствата, представителствата на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал, дипломатическите представителства и консулствата на Република България в чужбина и постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина закупуват стоки и услуги на територията на страната по цени с включен данък върху добавената стойност и акциз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Заплатените от лицата по ал. 2 данък върху добавената стойност и акциз се възстановяват по реда, определен в тази наредба включително и при спазване на принципа на реципрочност.
(4) Принципът на реципрочност предполага приложим режим за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на лицата по ал. 1, напълно съответстващ на този, приет и предоставен на дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации на Република България в чужбина и на членовете на техния персонал.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Чуждестранните дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации, както и членовете на техния персонал уведомяват по дипломатически път дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи (МВнР) за избрания от тях ред за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дипломатическите представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина уведомяват по дипломатически път Министерството на външните работи за избрания от тях ред за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Принципът на реципрочност не се прилага за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства и консулства на Република България в чужбина и на постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина.

Чл. 2. (1) Право на възстановяване на данъка върху добавена стойност и акциз имат:
1. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) дипломатическите представителства на чужди държави и дипломатическите представителства на Република България в чужбина, установени по реда на чл. 2 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) консулствата на чужди държави и консулствата на Република България в чужбина, които са установени по реда на чл. 2 от Виенската конвенция за консулските отношения;
3. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) представителствата на междуправителствени организации, които са установени на територията на Република България по силата на международен договор, сключен от Република България със съответната организация и постоянните представителства на Република България към международни организации в чужбина;
4. членовете на дипломатическия персонал, така както са определени в чл. 1, буква "d" от Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
5. консулските длъжностни лица, така както са определени в чл. 1, буква "d" от Виенската конвенция за консулските отношения ;
6. членовете на персонала на представителствата по т. 3, приравнени към тези от т. 4;
7. членовете на административно-техническия персонал, определени в чл. 1, буква "f" от Виенската конвенция за дипломатическите отношения и чл. 1, буква "e" от Виенската конвенция за консулските отношения. Възстановяването в тези случаи се осъществява в рамките на стоките по чл. 3, ал. 2 при спазване на принципа на реципрочността.
(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7, които са:
1. български граждани;
2. лица с постоянно пребиваване в Република България;
3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
4. почетни консулски длъжностни лица.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 имат право на възстановяване на данъка върху добавената стойност и акциза за закупени и ползвани от тях стоки и услуги, необходими за дейността им, както следва:
1. леки автомобили и мотоциклети (с изключение на ремонта и резервните части за тях); броят на автомобилите не може да надхвърля общо броя на членовете на дипломатическия персонал, като може да се променя на принципа на реципрочност по преценка на МВнР;
2. мебели и стоки за обзавеждане и оборудване, санитарно-хигиенни материали;
3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилна и топлинна техника, кухненски печки, перални и миялни машини, кухненски абсорбатори, кафе-машини, охладители за вода, прахосмукачки и климатична техника;
4. строителни материали и услуги, необходими за изграждане и поддържане на сградите и прилежащите терени (градини) или наема за такива, на резиденцията на ръководителя им, на представителството или консулството, както и за закупуването на сградите и прилежащите терени (градини), за резиденция на ръководителя им, за представителство или консулство;
5. аудио- и визуална техника, офисоборудване и офистехника, охранителна техника и охранителни услуги, консумативи и канцеларски материали, телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката;
6. телефонни услуги, електроенергия и топлинна енергия, вода, горива за локални топлофикационни инсталации, абонаменти за български периодични издания и за интернет услуги;
7. хотелски услуги за временно настаняване на новодошли дипломати - само за нощувки, но за не повече от 20 нощувки;
8. течни горива: до 300 л бензин или 250 л дизелово гориво на календарен месец за всеки служебен автомобил по т. 1 с регистрация "С" или "СС".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 4, 5 и 6 имат право на възстановяване на данъка върху добавената стойност и акциза за закупени и ползвани от тях стоки и услуги, както следва:
1. за леки автомобили и мотоциклети, с изключение на ремонта, допълнителното оборудване и резервните части за тях - едно превозно средство за лично ползване за несемейни и две превозни средства за семейни лица;
2. мебели за еднократно обзавеждане на едно жилище, закупени до 12 месеца от датата на встъпване в длъжност;
3. електроуреди за бита само от следните видове: хладилник, кухненска печка, фризер, пералня и миялна машина, абсорбатор, аудио- и визуална техника, климатична техника, компютърни конфигурации за нуждите на едно домакинство;
4. телефонни услуги, електроенергия, топлинна енергия и вода;
5. ремонт на жилище при смяна на неговия ползвател или веднъж на три години;
6. течни горива - само за първото регистрирано лично превозно средство до 200 л бензин или 150 л дизелово гориво на календарен месец за автомобил с регистрация "С" или "СС";
7. телефонна и телекомуникационна техника, ремонт и поддръжка на техниката - но не повече от 2 броя техника за несемейни и 4 броя за семейни.
(3) Не се възстановява данък на лицата за стоките по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3, ако са осъществили внос на такива стоки без заплащане на мита, данъци и такси до изтичане на 36 месеца от датата на вноса.
(4) Не се възстановява данък за стоките по ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, които са закупени на територията на страната с цел да заменят стоки от същия вид, преди да са изтекли 36 месеца от възстановяването.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът върху добавената стойност и акцизът, заплатени от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации, се възстановяват въз основа на искане от ръководителя на представителството или консулството по образец (приложение № 1), подадено до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.
(2) Данъкът върху добавената стойност и акцизът, заплатени от членовете на персонала по смисъла на чл. 3, ал. 2, се възстановява въз основа на подадено искане по образец (приложение № 2), заверено от ръководителя на дипломатическото представителство, консулството или международната организация.
(3) Към исканията по ал. 1 и 2 се прилагат следните документи:
1. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис; когато се иска възстановяване и на акциз, се прилагат допълнително заверени копия на данъчните фактури за извършените покупки на акцизни стоки и техен опис;
2. в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 3, ал. 2, т. 5 към фактурите за извършените строително-ремонтни работи се прилага и копие от договора за извършената услуга;
3. в случаите на покупки на автомобили към фактурата за покупката на автомобила се прилага и копие от талона за регистрация на автомобила.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Исканията по ал. 1 и 2 заедно с документите по ал. 3 се подават в дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно в Министерството на външните работи, както следва:
1. за покупки, извършени от 1 ноември до 31 януари - от 1 до 28 февруари;
2. за покупки, извършени от 1 февруари до 30 април - от 1 до 31 май;
3. за покупки, извършени от 1 май до 31 юли - от 1 до 31 август;
4. за покупки, извършени от 1 август до 30 октомври - от 1 до 30 ноември.
(5) Ако лицето, подало искането, няма право на възстановяване на данък или акциз или иска възстановяване за стоки и услуги извън посочените в чл. 3, МВнР го уведомява и връща документите му.


Чл. 5. (1) Не се възстановява данък върху добавената стойност, когато:
1. данъкът по фактурата не е посочен на отделен ред;
2. фактурата е издадена от нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност;
3. стоките или услугите са на стойност под 50 лв. по една фактура (с изключение на услугите, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 6 и чл. 3, ал. 2, т. 4).
(2) Не се възстановява акциз по фактури, в които акцизът не е посочен на отделен ред.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на външните работи изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния орган по приходите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Компетентният орган по приходите извършва проверка и в 30-дневен срок от получаването на искането възстановява данъка. Актът за възстановяване се изпраща на представителството/консулството, а в случаите на отказ, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.
(3) Сумите, подлежащи на възстановяване, се превеждат по банковата сметка, посочена в искането.


Чл. 7. (1) Когато се иска възстановяване и на акциз, МВнР изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 30-дневен срок от изтичането на периода по чл. 4, ал. 4 до компетентния митнически орган.
(2) Компетентният митнически орган извършва проверка, с която по безспорен начин установява, че исканият за възстановяване акциз е внесен.
(3) В 30-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 компетентният митнически орган се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциз.
(4) Когато искането за възстановяване по ал. 1 е уважено изцяло или частично, с решението по ал. 3 компетентният митнически орган разпорежда връщане на акциза.
(5) Подлежащи на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по банковата сметка, посочена в искането, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 3.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Решенията по ал. 3 се изпращат на представителството/консулството, а в случаите, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.


Чл. 8. (1) Чуждестранните дипломатически представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации имат право на възстановяване на заплатения от тях данък върху добавената стойност за закупени на територията на страната стоки и услуги, заплатени с безвъзмездно получени средства, произхождащи от изпращащата страна, когато същите се използват за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги, по които получатели са:
1. учебни и здравни заведения на бюджетна издръжка;
2. научни, културни, просветни, социални и други организации на бюджетна издръжка;
3. национално представителни организации на хора с увреждания и национално представителни организации за хора с увреждания;
4. за подпомагане на пострадали от природни бедствия или тежки производствени аварии;
5. Българският Червен кръст;
6. министерства, ведомства, държавни и общински органи;
7. домове за социално слаби, хора с увреждания, деца с увредено здраве или без родители, за стари хора или домове за лица с физически или ментални увреждания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъкът по ал. 1, заплатен от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации, се възстановява въз основа на искане от ръководителя на представителството или консулството по образец (приложение № 3), подадено до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.
(3) Към искането се прилагат следните документи:
1. копие от документите, удостоверяващи безвъзмездното предоставяне на паричните средства и предназначението им, получени от представителството/ консулството;
2. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис;
3. писмено потвърждение от получателя, че закупените стоки и услуги са използвани от представителството/консулството за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги в полза на получателя.
(4) Искането по ал. 2 се подава до 30-о число на месеца, през който е извършена безвъзмездната доставка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на външните работи изпраща постъпилите искания с право на възстановяване в 7-дневен срок от постъпването им до компетентния орган по приходите.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Компетентният орган по приходите извършва проверка и в 30-дневен срок от получаването на искането възстановява данъка. Актът за възстановяване се изпраща на представителството/консулството, а в случаите, когато се отказва възстановяване - и до дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно до Министерството на външните работи.
(7) Ръководителят на посолството/консулството уведомява лицето, предоставило безвъзмездно средствата, за възстановения данък по реда на този член.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Компетентен орган по приходите" е териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите.
2. "Компетентен митнически орган" е началникът на Митница София или упълномощен от него митнически орган.
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) "Консулства" са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица.

§ 2. (1) По реда на тази наредба се възстановява данък върху добавената стойност в случаите, когато това е предвидено в ратифицирано, обнародвано и влязло в сила споразумение за транзитно преминаване и пребиваване на територията на Република България на въоръжени сили на други държави, многонационални формирования, щабове и членовете на щабовете на многонационалните формирования.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилагат ограниченията за видовете стоки и услуги, количества и стойност на доставките, предвидени в тази наредба.
(3) В случаите по ал. 1 искането по чл. 4 се представя в Министерството на отбраната, а заверката се извършва от упълномощено от министъра на отбраната лице.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) По реда на тази наредба се възстановява данък върху добавената стойност и акциз на консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, в случаите, когато това е предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл в сила двустранен международен договор между Република България и изпращащата държава.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 61 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г.).


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 174 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 от 2006 г.) и чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.).


§ 5. Разпоредбите на тази наредба по отношение възстановяването на акциз и данък върху добавената стойност за течни горива при зареждане на моторни превозни средства на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал се прилагат до въвеждането на нов режим за отчитане на течните горива с дебитни карти от вериги бензиностанции, избрани въз основа на конкурс, обявен от министъра на финансите.


§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 10. Срокът за депозиране на исканията по чл. 4, ал. 4, т. 1 за покупки, извършени от 1 януари 2007 г. до 31 януари 2007 г., се удължава до 30 април 2007 г.


§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


ДО

......................................................................................................................................................

 
ИСКАНЕ
 
От ..........................................................................................................................................
(име на ръководителя на представителството/консулството)
...........................................................................................................................................
(адрес на представителството/консулството)
за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: ............... лв. и акциза в размер на: ................. лв.
за покупки на стоки и услуги за периода
от .............. до ...............................................................................................................................
 
Желая да ни бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът, които са заплатени при покупките на стоките и услуги за нуждите
на ..........................................................................................................................................
(представителство/консулството, държава/организация)
Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.
Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/консулството:
 
Банка ....................,
сметка № ......................................................................
 
....................................
...............................................................................
  (дата) (ръководител -
    подпис и печат)
     
Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.
...........................................................................................................................................
(фамилия и длъжност)
 
..............................
 
...........................................................
(дата)   (подпис и печат)
     


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


ДО

......................................................................................................................................................

 
ИСКАНЕ
 
От ..........................................................................................................................................
(име и длъжност на лицето)
...........................................................................................................................................
(представителство/консулство, държава/организация, в което лицето е служител)
за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: .............. лв. и акциза в размер на: .............. лв.
за покупки на стоки и услуги за периода
от ............ до .................................................................................................................................
 
Желая да ми бъдат възстановени данъкът върху добавената стойност и акцизът, които са заплатени при покупките на стоките и услугите за личните ми нужди съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.
Прилагам данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис.
Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/консулството:
Банка .................................., сметка № ...........................................................................................
..................................................................................................................................................
(подпис на лицето)
..............................
 
....................................................................................
(дата)   (ръководител - подпис и печат)
     
Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че това лице има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал.
...........................................................................................................................................
(фамилия и длъжност)
 
..............................
 
...........................................................
(дата)   (подпис и печат)
     


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2009 г.)


ДО

......................................................................................................................................................

 
ИСКАНЕ
 
От ..........................................................................................................................................
(име на ръководителя на представителството/консулството)
...........................................................................................................................................
(адрес на представителството/консулството)
за възстановяване на данък върху добавената стойност в размер на: ............. лв. за покупки на стоки и услуги, използвани за осъществяването на безвъзмездни доставки на стоки и услуги, по които получател е:
...........................................................................................................................................
(лицето, което е получател по доставките)
 
Желая да ми бъде възстановен данъкът върху добавената стойност съгласно Наредба Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал, заплатен при покупките на стоките и услуги, закупени с безвъзмездно предоставени парични средства на представителството/консулството в размер на ............ и с левова равностойност ........................ лв.,
от .....................................................................................,
(лицето, от което са предоставени средствата)
предназначени за:
...........................................................................................................................................
(предназначение на средствата)
Прилагам:
1. копие от документите, удостоверяващи безвъзмездното предоставяне на паричните средства и предназначението им, получени от представителството/консулството;
2. данъчните фактури (оригинал или заверени копия от тях) за извършените покупки и техен опис;
3. писмено потвърждение от получателя, че закупените стоки и услуги са използвани от представителството/консулството за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги в полза на получателя.
Желая сумата да бъде преведена по сметка на представителството/ консулството:
Банка .................................., сметка № ...........................................................................................
..............................
 
....................................................................................
(дата)   (ръководител - подпис и печат)
     
Дирекция "Държавен протокол" на МВнР, съответно Министерството на външните работи удостоверява, че представителството/ консулството има право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз съгласно наредбата.
...........................................................................................................................................
(фамилия и длъжност)
 
..............................
 
...........................................................
(дата)   (подпис и печат)
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти