Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 106 ОТ 23 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ, И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за предаване на вторичните продукти от винопроизводството;
2. изискванията, на които трябва да отговарят продуктите по т. 1;
3. контролът върху продуктите по т. 1.

Раздел II.
Условия и ред за предаване на вторичните продукти от винопроизводството

Чл. 2. (1) Физическите и юридическите лица - производители на вино, предназначено за пряка консумация, предават до 15 юли на съответната година на регистрирани дестилерии и/или на регистрирани производители на спирт, дестилати и спиртни напитки цялото количество вторични продукти, получени от винопроизводството.
(2) Алинея 1 не се прилага от производители на вино, предназначено за пряка консумация, които:
1. през съответната винарска година са произвели до 25 hl вино или гроздова мъст;
2. произвеждат качествени пенливи и качествени искрящи вина от ароматични сортове, които са произвели тези вина от грозде или частично ферментирало грозде, закупени и стабилизирани с цел елиминиране на утайката;
3. доставят неферментирали винени утайки на производители на еноцианин.
(3) Лицата по ал. 2, т. 3 се освобождават от задължението за предаване на вторичните продукти за дестилация в съотношение, равно на доставеното количество винени утайки.


Чл. 3. Физическите и юридическите лица, които получават вторични продукти в резултат на преработка на гроздето по начин, различен от винопроизводство, са длъжни да ги предадат за дестилация съгласно чл. 2.


Чл. 4. При получаване на вторичните продукти, получени от винопроизводство, дестилаторите и/или производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки издават на производителите сертификат съгласно приложение № 1.


Чл. 5. (1) Производителите по чл. 2 са длъжни да представят заверена от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) декларация за предадени вторични суровини от винопроизводство съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 се представя на регистрираните дестилерии и/или регистрираните производители на спирт, дестилати и спиртни напитки, извършили дестилацията.


Чл. 6. Производителите по чл. 2 са длъжни в срок до 48 h преди предаването на вторичните продукти, получени от тяхното винопроизводство, да уведомят за това съответното териториално звено на ИАЛВ по електронен път, факс или с писмо.

Раздел III.
Изискванията, на които трябва да отговарят вторичните продукти от винопроизводството


Чл. 7. Определят се следните минимални изисквания, на които трябва да отговарят вторичните продукти от винопроизводството при предаването им за дестилация:
1. за гроздови джибри съдържанието на абсолютен алкохол е 2,8 l на 100 kg, когато виното е получено от сортове, включени в класификацията на винените сортове лози за съответната административна единица;
2. за винена утайка съдържанието на абсолютен алкохол е 4 l на 100 kg, при влажност на утайките 45%.


Чл. 8. (1) Количеството алкохол, съдържащо се във вторичните продукти, трябва да бъде не по-малко от 10% по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино, когато то е получено чрез директна преработка на грозде.
(2) Поради технически обосновани причини ограничението по ал. 1 може да бъде намалено до 5%, но само за вино, което е получено чрез винификация на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст или на младо вино в процес на ферментация.
(3) Когато гроздовите джибри се доставят само за производство на еноцианин, количеството алкохол трябва да бъде не по-малко от 5% от алкохолното съдържание на виното и не по-малко от 7% от алкохолното съдържание на произведените бели вина от категория качествени, произведени в определен район.
(4) Когато определеният по ал. 1 - 3 алкохолен градус на вторичните продукти не бъде достигнат, производителите на вино, предназначено за пряка консумация, са задължени да доставят на регистрирани дестилерии и/или на регистрирани производители на спирт, дестилати и спиртни напитки в срока по чл. 2 количество вино от собствената си продукция, с което да осигурят достигането на определения процент.


Чл. 9. За да се определи количество алкохол, което трябва да се предаде за дестилацията, предвидено в чл. 7, фиксираното естествено алкохолно съдържание, прилагано в лозарските зони, се равнява на:
1. за лозаро-винарски райони - "Дунавска равнина", "Регион Черноморски" и "Долината на розата", обхващащи населените места съгласно приложението към чл. 34 от Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) - 9,5%;
2. за лозаро-винарски райони - "Долината на Струма" и "Тракийска низина", обхващащи населените места съгласно приложението към чл. 34 от Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино - 10,0%.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) (1) Производителите по чл. 2, ал. 1 и чл. 3 са длъжни да денатурират вторичните продукти преди предаването им за дестилация.
(2) Денатурирането на вторичните продукти се извършва с литиев хлорид или натриев хлорид в количество 5 - 10 грама за 100 килограма продукт.
(3) Денатурирането на вторичните продукти се извършва в присъствие на служители на Изпълнителна агенция по лозата и виното.
(4) Производителят е длъжен да уведоми съответното териториално звено на ИАЛВ най-малко 48 часа преди осъществяването на денатуриране на вторични продукти по телефон, факс, електронна поща или по друг подходящ начин.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 10. Контролът върху задължителното предаване на вторичните продукти се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.


Чл. 11. За извършване на контрол върху качеството на вторичните продукти лицата по чл. 10 вземат проби за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ по реда на глава пета от Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки (ДВ, бр. 99 от 2005 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Пряка консумация" е производство на вино, което е предназначено единствено за консумация от крайния потребител.
2. "Денатуриране" е действие, при което към вторичните продукти от винопроизводството се добавя натриев хлорид или литиев хлорид, което ги прави негодни за пряка консумация.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43ж, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 5


СЕРТИФИКАТ
За предоставени вторични продукти от
 
Долуподписаният .............................................................................................................................

(изписват се трите имена

на декларатора)

ЕГН 0000000000
в качеството си на ............................................................................................................................
на ............................................................................................................................................
................................................ с адрес на управление
(изписват се наименованието и съдебната регистрация на дестилерията и/или производителят на спирт, дестилати и спиртни напитки)
..........................................................................................................................................
дестилационен обект ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(изписва се местонахождението на дестилационния обект)
Удостоверявам че, фирма........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(изписва се наименованието на физическото или юридическото лице)
с адрес на управление ........................................................................................................................
(изписва се пълният адрес на управление)
и обект на винопроизводство ...................................................................................................................
(изписва се местонахождението на обекта)
е доставил следните вторични продукти:
1. Гроздови джибри в количество ................... с дейст-

(килограми)

вително алк. съдържание ......................................................................................................................

(в об %)

2. Винени утайки в количество .................. с дейст-

(литри, килограми)

вително алк. съдържание ......................................................................................................................

(в об %)

и ..................... влажност.

(в тегл %)

Продуктите са доставени на: ..................................................................................................................

(изписва се послед-

ната дата на доставка)

 
Дата: ............... ДЕКЛАРАТОР: ................................................................................................
(подпис и печат)


Приложение № 2 към чл. 6


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният .............................................................................................................................

(изписват се трите имена

на декларатора)

ЕГН 0000000000
в качеството си на ............................................................................................................................
на ............................................................................................................................................
.................................................. с адрес на управление
(изписват се наименованието и съдебната регистрация на винопроизводителя)
..........................................................................................................................................
обект на производство ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(изписва се местонахождението на обекта)
Декларирам, че са предадени за задължителна дестилация следните продукти:
1. ..........................................................................................................................................
(наименование на продукта)
количество ....................................... е предадено на
(литри, килограми)
..........................................................................................................................................
(изписват се наименованието и адресът на регистрирана дестилерия и/или производител на спирт, дестилати и спиртни напитки)
2. ..........................................................................................................................................
(наименование на продукта)
количество ....................................... е предадено на
(литри, килограми)
..........................................................................................................................................
(изписват се наименованието и адресът на регистрирана дестилерия и/или производител на спирт, дестилати и спиртни напитки)
 
 
(попълва се в случай на предадени винени утайки за производство на еноцианин и вино за производство на винен оцет)
3. Неферментирали винени утайки в количество
..........................................................................................................................................
(изписват се количеството и мярката в литри или килограми)
са предадени на: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(изписват се наименованието и адресът на производителя на еноцианин)
4. Вино, предадено за производство на винен оцет,
в количество ...................................................................................................................................

(изписват се количеството

и мярката в литри или килограми)

е предадено на: .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(изписват се наименованието и адресът на производителя на винен оцет)
 
Известна ми е отговорността за неверни данни по чл. 313, ал. 1 от НК.
 
Дата: ............... ДЕКЛАРАТОР: ................................................................................................
(подпис и печат)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти