Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО НАМЕСАТА В ОТКРИТО МОРЕ В СЛУЧАИ НА БЕДСТВИЯ, ВОДЕЩИ ДО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА МОРЕТО С НЕФТ, ОТ 1969 Г. И ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО НАМЕСАТА В ОТКРИТО МОРЕ В СЛУЧАИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ВЕЩЕСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ НЕФТ, ОТ 1973 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2002 Г.

В сила от 06.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.


Чл. 1. Република България оттегля декларациите, формулирани по следните разпоредби на Международната конвенция, относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г.:
1. по чл. IХ, параграф 2 относно ограничаването на възможността на някои държави да станат страна по конвенцията;
2. по чл. ХIII относно несъответствие на разпоредбата с Декларацията на ООН за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи (Резолюция 1514/ХV/от 14 декември 1960 г.).

Чл. 2. Ратифицира Протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 27 септември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти