Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕДИЦИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния медицински координационен център (НМКЦ).

Чл. 2. Националният медицински координационен център е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище София, бул. Георги Софийски 3.


Чл. 3. (1) Националният медицински координационен център осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с държавни органи, физически и юридически лица.
(2) Националният медицински координационен център осъществява дейности по непрекъснато и постоянно управление, организиране и координиране на дейностите по медицинско осигуряване на гражданите на Република България и чуждите граждани, намиращи се на територията на страната, с приоритет при кризи (бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове и др.) чрез организиране на спешна помощ, евакуация и необходимо лечение.


Чл. 4. Приходите на НМКЦ се формират и разпределят в съответствие с чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.

Раздел II.
Функции и задачи


Чл. 5. Националният медицински координационен център:
1. непрекъснато получава, обработва и предоставя информация за медицинската обстановка в страната;
2. изготвя експертна оценка за състоянието и възможностите на медицинските сили и средства на страната;
3. организира и осъществява координация на медицинското осигуряване на пострадалите при кризи, като:
а) изготвя план за медицинско осигуряване на пострадалите;
б) координира действията на лечебните и здравните заведения за своевременно медицинско осигуряване и обслужване на пострадалите;
в) координира дейността на медицинските екипи и националните консултанти;
г) координира потоците на евакуация по назначение;
4. обучава медицински и други специалисти и екипи за действие при кризи;
5. организира медицинското осигуряване на пострадали български граждани извън територията на страната при необходимост;
6. изгражда, поддържа и управлява информационна система с база данни за регистрираните лечебни заведения и потенциално опасните обекти или с опасно производство;
7. провежда обучение и оказва методична помощ на система от кадри за непрекъснато медицинско осигуряване;
8. разработва модели за реакция по видове кризи за защитата живота и здравето на населението;
9. извършва анализ и разработва прогнози, свързани с постоянното медицинско осигуряване на населението при кризи;
10. организира и провежда обучение на населението за действия при кризи;
11. участва в международни програми, проекти, хуманитарни и други мероприятия, свързани с медицинското осигуряване при кризи;
12. организира денонощно дежурство за медицинското осигуряване на населението и поддържане на готовност за действие в случай на кризи;
13. получава ежедневно от регионалните центрове по здравеопазване данни за разкритите и свободните легла в лечебните заведения;
14. обработва и обобщава данните по т. 13 и ги предоставя в Министерството на здравеопазването в таблична и графична форма;
15. получава сведение от РИОКОЗ за епидемичната обстановка в страната при необходимост.

Раздел III.
Устройство


Чл. 6. (1) Структурата на НМКЦ включва отдели със сектори.
(2) Отделите са:
1. "Управление";
2. "Специализиран";
3. "Административно-стопански".
(3) Директорът утвърждава структурата на отделите и щатното разписание на НМКЦ в рамките на утвърдената щатна численост.

Раздел IV.
Управление


Чл. 7. (1) Ръководството на НМКЦ се осъществява от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването.
(2) Трудовият договор с директора се сключва от министъра на здравеопазването.
(3) Директорът:
1. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на НМКЦ и го представлява пред трети лица;
2. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на НМКЦ, и взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на НМКЦ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
3. е работодател на всички служители на НМКЦ;
4. се разпорежда със средствата, предоставени от бюджета и други източници, и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;
5. утвърждава правилници, инструкции и други вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на НМКЦ;
6. при възлагане от министъра на здравеопазването подготвя проект на бюджет на НМКЦ;
7. ежегодно до 30 март представя на министъра на здравеопазването доклад за дейността на НМКЦ и отчет за изпълнението на неговия бюджет;
8. осъществява и други дейности по управлението на центъра.
(4) Дейността на директора се подпомага от директорски съвет, който включва:
1. заместник-директор;
2. началниците на отдели;
3. главен юрисконсулт;
4. главен счетоводител.
(5) Дейността на НМКЦ се осъществява по предварително разработен годишен план, приет на заседание на директорския съвет.


Чл. 8. При отсъствие на директора функциите му се изпълняват от определено с негова заповед лице за всеки конкретен случай.


Чл. 9. Директорът на НМКЦ се атестира на всеки три години.


Чл. 10. Основните цели на атестирането са:
1.установяване равнището на професионална квалификация и управленските умения на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на НМКЦ.


Чл. 11. Атестирането се извършва в НМКЦ в срок до 3 месеца след изтичане срока на предходното атестиране.


Чл. 12. (1) Атестирането се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.
(2) Председателят на комисията по ал. 1 уведомява директора на НМКЦ за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.


Чл. 13. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.


Чл. 14. Атестирането се извършва въз основа на следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организацията и ефективността на документооборота;
2. организация на дейността в НМКЦ, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси, предприети действия по повишаване квалификацията на служителите, организационни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на НМКЦ, които включват оценяване на: дейността по отдели и сектори; ефективност на взаимодействието с държавни органи, физически и юридически лица, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването, медийната политика.


Чл. 15. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите по чл. 14 атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.


Чл. 16. Оценките по отделните показатели и крайната оценка се вписват в атестационна карта, която се подписва от членовете на комисията и от директора.


Чл. 17. В случай на несъгласие с определената оценка директорът има право да подаде мотивирано писмено възражение.


Чл. 18. Възражението по чл. 17 се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на НМКЦ е подписал атестационната карта.


Чл. 19. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по направеното възражение в десетдневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до 1 месец от неговото решение.


Чл. 20. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното трудово досие на директора на НМКЦ.


Чл. 21. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директора на НМКЦ, ако той е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 22, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния медицински координационен център (ДВ, бр. 94 от 2004 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти