Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И ВЕДОМСТВЕНИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Приета с ПМС № 250 от 15.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът на взаимодействие между регистър БУЛСТАТ и националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за лицата по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
(2) По реда на наредбата се осъществява взаимодействието с регистрите и информационните системи за вписаните в тях данни по чл. 7 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
(3) В обхвата на наредбата се включват:
1. автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
2. Националният информационен фонд "Български документи за самоличност";
3. регистърът на осигурителите и на самоосигуряващите се лица;
4. регистърът на занаятчиите;
5. регистърът на земеделските производители;
6. други регистри и информационни системи, съдържащи данни, които не са класифицирана информация, за лицата, вписвани в регистър БУЛСТАТ.

Чл. 2. Институциите, поддържащи регистрите и информационните системи по чл. 1, ал. 3, предоставят безплатно на Агенцията по вписванията данните и настъпилите в тях изменения в структуриран електронен вид.

Раздел II.
Взаимоотношения на регистър БУЛСТАТ с Националния информационен фонд "Български документи за самоличност"


Чл. 3. (1) Министерството на вътрешните работи ежеседмично предоставя на Агенцията по вписванията следните данни от Националния информационен фонд "Български документи за самоличност":
1. за българските граждани с идентификатор единен граждански номер:
а) вид на документа за самоличност;
б) номер на документа за самоличност;
в) дата на издаване на документа за самоличност;
г) дата на валидност на документа за самоличност;
2. за чуждите граждани:
а) единен номер на чужденец;
б) единен граждански номер;
в) пол;
г) гражданство;
д) дата на раждане;
е) имена на кирилица и на латиница;
ж) номер на националния паспорт и наименование на държавата, издала паспорта;
з) вид и номер на съответния документ за самоличност по чл. 14 от Закона за българските документи за самоличност, както и дата на издаване и дата на валидност на документа;
3. списък на невалидните документи за самоличност на лицата по т. 1 и 2 (вид, номер и статус).
(2) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие на данните за физическите лица в представените документи за самоличност и в документите за създаване, промяна или прекратяване на субектите по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ с данните от Националния информационен фонд "Български документи за самоличност".
(3) При несъответствие Агенцията по вписванията уведомява Министерството на вътрешните работи.


Чл. 4. Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно информация за постоянния адрес на физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ, по искане на службите по вписванията.


Чл. 5. Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация от регистър БУЛСТАТ на Министерството на вътрешните работи за нуждите на поддържаните от него автоматизирани информационни системи.


Чл. 6. Предоставянето на данните и документите се извършва по начин, обхват и структура, определени в писмено споразумение между Агенцията по вписванията и Министерството на вътрешните работи.

Раздел III.
Взаимодействие на регистър БУЛСТАТ с информационните фондове на ЕСГРАОН


Чл. 7. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "ГРАО" предоставя на Агенцията по вписванията следните данни от информационните фондове на ЕСГРАОН:
1. единен граждански номер (ЕГН);
2. собствено, бащино и фамилно име;
3. гражданство;
4. постоянен адрес (област, община/район, населено място, пътна артерия, номер и подномер, вход, етаж, апартамент, дата на постоянния адрес);
5. място на раждане;
6. дата на смъртта;
7. промяна в ЕГН и дата на извършване на промяната.


Чл. 8. (1) Данните по чл. 7 се предоставят чрез справки през интернет по изграден защитен канал.
(2) Справките се извършват по ЕГН чрез потребителски и/или програмен интерфейс.

Раздел IV.
Взаимодействие на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация от националната база данни на регистър БУЛСТАТ на Министерството на земеделието, храните и горите, на централната и местната администрация, на Националната занаятчийска камара и на други организации, които поддържат регистри, включващи лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
(2) Разходите за комуникационните, техническите и софтуерните средства по предоставянето и използването на информацията от регистър БУЛСТАТ се поемат от съответната администрация/организация.


Чл. 10. (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до информацията от регистър БУЛСТАТ и получава информация от другите регистри и информационни системи чрез:
1. справки по интернет;
2. стандартни изходни файлове по електронна поща или на технически носител;
3. репликация на база данни - при техническа възможност.
(2) Комуникационните и техническите средства извън сградата на Агенцията по вписванията за репликация се осигуряват от институциите, поддържащи регистрите и информационните системи по чл. 1.
(3) При осигурени технически условия Агенцията по вписванията извършва репликация чрез еднократно инсталиране и последващи актуализации на националната база данни на регистър БУЛСТАТ на определените за целта сървъри.
(4) Предоставянето на данни и документи се извършва по начин, обхват и структура, определени в писмено споразумение между Агенцията по вписванията и съответната институция.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията по вписванията следните данни за прекратените лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ, вписани в регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица към 31 декември 2005 г.:
1. единен идентификационен код;
2. пълно наименование на субекта;
3. статус на субекта.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата Националният осигурителен институт предоставя на Агенцията по вписванията копия от документите за прекратяване на лицата по ал. 1.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти