Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите семена от фуражни култури, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);
2. контролът на семената от официалните органи, с цел сертификация и/или одобряване на търговските семена; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;
3. условията, при които семената се предлагат на пазара;
4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, одобряване на търговските семена чрез лабораторни анализи за посевни качества, големина на партидите и размер на пробите семена; опаковане и етикетиране;
5. видовете смески;
6. малките опаковки;
7. условията за "последващ контрол" на семената;
8. търговията на неокончателно сертифицирани семена;
9. вносът на семена от трети страни;
10. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение;
11. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания;
12. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) търговията на смески от семена, предназначени за съхранението на естествената околна среда.
(2) Тази наредба се прилага за семена от видовете фуражни култури по приложение № 1.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ СЕМЕНА

Чл. 2. (1) Семената от фуражни култури в зависимост от вида култура се произвеждат и сертифицират в категории:
1. базови;
2. сертифицирани;
3. сертифицирани първо размножение;
4. сертифицирани второ размножение;
(2) Семената от видовете фуражни култури по чл. 5, ал. 2 могат да бъдат сертифицирани в съответните категории по ал. 1 и произвеждани и одобрявани като търговски семена.


Чл. 3. Базови семена са семената:
1. от селекционирани сортове:
а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени под отговорността на селекционера, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) съгласно възприетите методи и практики на сортоподдържане;
б) предназначени за производство на семена от категориите "сертифицирани семена" или "сертифицирани семена първо размножение" или "сертифицирани семена второ размножение";
в) които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията по чл. 17;
г) за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 е установено, че отговарят на изискванията, по букви "а" - "в"; изискванията по приложение № 3, които се определят при лабораторни анализи, могат да се спазят в лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи;
2. от местни сортове:
а) произведени от изходен материал, официално приет и признат като принадлежащ към местен сорт в ясно очертан регион на произход;
б) предназначени за производство на семена от категорията "сертифицирани" семена;
в) които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17;
г) за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7, е установено че отговарят на изискванията по букви "а" - "в"; изискванията по приложение № 3, които се определят при лабораторни анализи, могат да се спазят в лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи.


Чл. 4. (1) Сертифицирани семена от видовете съгласно приложение № 1, с изключение на Lupinus spp. - лупина, Pisum sativum - грах фуражен (полски), Vicia spp. - фий и Medicago sativa - люцерна обикновена, са семената:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;
2. които не са предназначени за производството на семена от фуражни култури;
3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17;
4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т.1, под контрола на официалните органи, е установено че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.
(2) Сертифицирани семена първо размножение от видовете Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. и Medicago sativа, са семената:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;
2. предназначени за производство на "сертифицирани семена второ размножение" или за цели, различни от производството на семена от фуражни култури;
3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3;
4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1, под контрола на официалните органи, е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.
(3) Сертифицирани семена второ размножение - от видовете Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. и Medicago sativa - са семената:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или от сертифицирани семена първо размножение, или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;
2. които не са предназначени за производството на семена от фуражни култури;
3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3;
4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1, под контрола на официалните органи, е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.


Чл. 5. (1) Търговски семена са семената:
1. които могат да бъдат идентифицирани като принадлежащи към даден вид;
2. които съответстват на изискванията за търговски семена, посочени в приложение № 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17, ал. 1, т. 3;
3. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 и/или изпитвания от лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 и 2.
(2) Търговски семена могат да се произвеждат от видовете:
Cynodon dactylon (L.) Pers. - бермутска трева, Phalaris aquatica L. - тръстичина, Poa annua L. - едногодишна метлица; Hedysarum coronarium L. - сула, Onobrychis viсiifolia Scop. - еспарзета, Trigonella foenum-graecum L. - сминдух, Vicia pannonica Сrantz. - панонски фий.


Чл. 6. В случаите по чл. 4 и 17 семената на селекционера от размножения преди базовите семена се сертифицират в категория "предбазови семена" по условията на базови семена.

Глава трета.
КОНТРОЛ НА СЕМЕНАТА ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ, С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА "ТЪРГОВСКИТЕ СЕМЕНА". ДЕЙНОСТИ ПОД КОНТРОЛА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Контролът на семената в Република България се извършва чрез прилагане на официални мерки от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно чл. 3, 4 и 5 ЗППМ.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на семената от фуражни култури от категории базови, сертифицирани, сертифицирани първо и сертифицирани второ размножение, както и одобрение на търговските семена при спазване на следните условия:
1. за сертификация на семената - чрез полска инспекция на посевите и лабораторни анализи за посевни качества на семената, за установяване съответствието им с изискванията по приложения № 2 и 3;
2. за одобрение на търговските семена - чрез проверка принадлежността на семената към определения вид и лабораторни анализи за посевни качества на семената, за установяване съответствието им с изискванията по приложение № 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва фитосанитарен контрол на семената от фуражни култури по Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и предоставя резултатите на ИАСАС.


Чл. 8. (1) Полска инспекция под контрола на ИАСАС могат да извършват и физически лица (инспектори), одобрени от изпълнителния директор на ИАСАС по условията на чл. 6 ЗППМ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Лабораторни анализи за посевни качества на семената под контрола на ИАСАС могат да извършват и лаборатории, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 7, ал. 1 ЗППМ.


Чл. 9. При извършване на дейностите под контрола на ИАСАС съгласно чл. 3, т. 1, буква "г", т. 2, буква "г", чл. 4, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 4, ал. 3, т. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от лицата по чл. 8, се спазват изискванията по чл. 10 и 11.


Чл. 10. (1) При полска инспекция, извършвана под контрола на ИАСАС, се спазват следните изисквания:
1. инспекторите:
а) притежават необходимата квалификация, получена чрез успешно положен изпит за провеждане на полски инспекции, организиран от ИАСАС, съгласно чл. 6, ал. 3 ЗППМ;
б) получили са разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на полски инспекции при условията и по реда на чл. 6 ЗППМ и подписали декларация за спазване правилата за извършване на инспекциите;
в) провеждат инспекциите в съответствие с правилата за официални инспекции, посочени в приложение № 2 и в метода за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, тютюн, картофи, декоративни, медицински и ароматни растения, съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ;
2. посевите, подлежащи на инспекции от инспекторите по т. 1, са засети със семена, на които е извършен последващ контрол и семената са одобрени;
3. най-малко 5 % от посевите по т. 2 се проверяват от инспектори на ИАСАС;
4. част от партидите семена, получени от посевите, инспектирани от полските инспектори по т. 1, подлежат на последващ контрол - грунтов контрол, а когато е необходимо - чрез лабораторни методи за културите, за които се прилагат такива методи;
5. полската инспекция, извършвана от инспекторите по т. 1, е под контрола на ИАСАС, който се осъществява чрез прилагане на мерките по т. 3 и 4, включително и чрез внезапни проверки на извършваните инспекции.
(2) При нарушаване на правилата за извършване на полските инспекции от инспекторите по ал. 1, т. 1 се прилага чл. 67 ЗППМ.
(3) Когато извършените нарушения на правилата за провеждане на инспекциите са довели до отклонения от изискванията за сертифициране на произвежданите семена, със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС сертификацията се прекратява, освен в случаите, когато след извършване на допълнителни манипулации на посевите се установи, че същите отговарят на изискванията.


Чл. 11. (1) При извършване на лабораторни анализи на семената под контрола на ИАСАС се спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) семената се анализират в лаборатории, които са одобрени за извършване на лабораторни анализи за целите на сертификация или за одобрение на търговските семена от министъра на земеделието, храните и горите по условията на чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 10 ЗППМ;
2. лабораторията за анализиране на семена разполага с квалифициран персонал за целите на извършваните лабораторни анализи, в това число ръководител на дейността в лабораторията, лабораторни помещения и лабораторно оборудване; извършва анализирането на семената по методи, определени в Методика за пробовземане, анализ чистота, кълняемост и абсолютна маса на посевен материал, съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ;
3. по статут лабораторията за анализиране на семена е:
а) независима лаборатория (по условията на чл. 7, ал. 2 ЗППМ); или
б) лаборатория, принадлежаща на лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) лабораторията по т. 3, буква "б" извършва анализи само на партиди семена, произведени от лицето, на което принадлежи лабораторията, или за конкретни случаи със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на ИАСАС анализи на семена, които не са произведени от лицето по т. 3, буква "б".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Лабораторията по ал. 1, т. 1 и т. 2 подлежи на контрол от ИАСАС.
(3) За целите на контрола по ал. 2 най-малко 5 процента от пробите на семенните партиди, заявени и постъпили в лабораторията по ал. 1, т. 1 за лабораторни анализи с цел сертификация или за одобрение на търговските семена, подлежат на проверка чрез анализиране на семената в лаборатория на ИАСАС съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 ЗППМ.
(4) Пробите по ал. 3 се разпределят пропорционално както по отношение броя на партидите, така и по отношение броя на видовете, принадлежащи на лицата, подали заявка за сертификация или одобрение на семената в съответното териториално звено на ИАСАС. Към пробите, подлежащи на проверка, могат да се включват и взетите при съмнения в работата на лабораторията или при сигнали за нарушения в съответствие с чл. 12, ал. 2 ЗППМ.
(5) При нарушаване на правилата и методите за анализ на семената от лаборатория по ал. 1, т. 1 се прилагат мерки в съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 ЗППМ.
(6) Сертификатът на семената в случаите по ал. 5 се анулира по условията на чл. 11, ал. 4 ЗППМ и семената се спират от търговия, освен в случаите, когато семената продължават да съответстват на изискванията за сертификация, независимо от различните резултати, получени в лабораторията по ал. 1, т. 1, и резултатите, получени в лаборатория на ИАСАС при извършената проверка.
(7) Когато семената по ал. 6 продължават да съответстват на изискванията за сертификация, те могат да се предлагат на пазара.
(8) Разпоредбите по ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение на търговските семена.


Чл. 12. (1) За изпитване на семената чрез лабораторни методи с цел сертификация или одобрение на търговските семена и за проверка автентичността и сортовата чистота на семената чрез последващ контрол се вземат проби от заготвените в хомогенни партиди семена. За проверка кълняемостта на семената и при контролни проверки проби се вземат от останалите налични количества семена.
(2) Пробите се вземат от:
1. длъжностни лица на ИАСАС, упълномощени от изпълнителния директор на ИАСАС; или
2. от лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС, под контрола на ИАСАС.
Проби с автоматичен пробовземач се вземат само от ИАСАС.
(3) Разрешението по ал. 2, т. 2 се издава на лица, които имат необходимата техническа квалификация, получена в специализиран курс на обучение за пробовземачи в ИАСАС, и успешно са положили изпит.
(4) Лицата по ал. 2, т. 2 могат да бъдат:
1. независими лица, ненаети по договор по условията на т. 2 и 3; или
2. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности не са свързани с производство и/или търговия със семена; или
3. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности са свързани с производство или търговия на семена.
(5) Изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за пробовземач в съответствие с изискванията по ал. 3 по утвърден от него образец или прави мотивиран отказ в случаите на неиздържан изпит. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Пробовземачите, получили разрешение, подписват декларация за безпристрастност и обективност при изпълнение на служебните си задължения в съответствие с правилата и методите за вземане на проби, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, както и на разпоредбите по тази наредба.
(7) В разрешението по ал. 5 се посочват статутът на пробовземача и обсегът на извършваните от него дейности по пробовземане за съответните култури и категории.
(8) Пробовземачите по ал. 4, т. 3 могат да вземат проби само от партиди семена, произведени и/или търгувани от техните работодатели, освен ако не е договорено друго между работодателя, заявителя за сертификация и ИАСАС.


Чл. 13. (1) Дейността на пробовземачите, получили разрешение, официално се контролира от ИАСАС.
(2) За целите на контрола по ал. 1 ИАСАС ежегодно извършва проверка на не по-малко от 5 процента от партидите, от които са взети проби. Проверката се извършва от официален пробовземач на ИАСАС чрез вземане на контролни паралелни проби от една и съща партида за съпоставимост между взетите проби от официалните пробовземачи и от пробовземачите под официален контрол.
(3) Включените за проверка семенни партиди, съгласно ал. 2, се разпределят пропорционално както по отношение броя на партидите, така и по отношение броя на видовете, принадлежащи на лицата, заявители за сертификация. За проверка се предвиждат и партиди, за които има съмнения и сигнали за нарушения при вземането на проби. Пробите, взети с автоматичен пробовземач, не подлежат на проверка.
(4) Частта от броя на партидите на един заявител, включена в петте процента за проверка, е правопропорционална на броя на партидите, които заявителят е включил за сертификация или за одобрение на търговските семена, както и на броя на видовете.
(5) Когато при проверката от ИАСАС се установи, че пробите, взети от получил разрешение пробовземач, не характеризират партидата семена (не са представителни за партидата) и това може да доведе или е довело до резултати от лабораторните анализи, които не са достоверни за партидата и не са в допустимите норми по отношение на показателите в приложение № 3:
1. сертификацията/одобрението или издаденият за партидата сертификат/документ се анулират от изпълнителния директор на ИАСАС;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) семената на партидата се спират от търговия от министъра на земеделието, храните и горите.
(6) Когато при проверката по ал. 2 се установи, че действителните показатели на партидата са различни от тези на анализираните проби, взети от получил разрешение пробовземач, но съответстват на изискванията на наредбата, семената могат да се търгуват.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕМЕНАТА СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА


Чл. 14. (1) В зависимост от растителния вид семената от фуражни култури се предлагат на пазара само ако са сертифицирани от категориите базови, сертифицирани, сертифицирани първо размножение, сертифицирани второ размножение и/или официално одобрени като търговски семена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г.) Семената от видовете фуражни култури Agrostis canina l. - полевица кучешка, Agrostis gigantea - полевица бяла, Agrostis stolonifera L. - полевица издънкова (бяла), Agrostis capillaris L. - полевица, Alopecurus pratensis L. - ливадна лисича опашка, Arrhenatherum elatius (L.) P Beauv - висок (френски) райграс, Bromus catharticus Vahl - овсига, Bromus sitchensis Trin. - овсига, Dactylis glomerata L. - ежова главица, Festuca arundinacea Schreber - власатка тръстиковидна, Festuca ovina I. - власатка овча, Festuca pratensis Hudson - власатка ливадна, Festuca rubra L. - власатка червена, Lolium multiflorum Lam. - многооткосен (италиански) райграс, вкл.вестерволдски, Lolium perenne L - пасищен (английски) райграс, Lolium x hybridum Hausskn - хибриден райграс, Phleum bertolоnii DC. - тимотейка, Phleum pratense L. - ливадна тимотейка, Poa nemoralis L. - горска метлица, Poa palustris L. - блатна метлица, Poa pratensis L. - ливадна метлица, Poa trivialis L. - обикновена метлица, Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - златна трева, x Fesstulolium - хибрид, резултат от кръстосването между видовете Festuca spp. х Lolium spp., Lotus corniculatus L. - звездан (лотус), Medicago lupulina L. - люцерна хмеловидна, Medicago x varia T. Martin - люцерна (хибрид), Trifolium alexandrinum L.- детелина александрийска, Trifolium hybridum L. - детелина розова, хибридна, Trifolium incarnatum L. - детелина инкарнатна, Trifolium pratense L. - детелина червена, Trifolium repens L. - детелина бяла, Trifolium resupinatum L.- детелина персийска, Brassica napus L.var. napobrassica (L)Rchb. - брююква, Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef.var. medullosa Thell.+ var varidis L. - кръмно (фуражно) зеле, Phacelia tanacetifolia Benth - фацелия и Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - фуражна ряпа, се предлагат на пазара - само ако са сертифицирани като "базови семена" или "сертифицирани семена".
(3) Семената от видовете фуражни култури Lupinus albus L. - лупина бяла, Lupinus angustifolius L. - лупина теснолистна (синя), Lupinus luteus L. - лупина жълта, Medicago sativa - люцерна обикновена, Pisum sativum - грах фуражен (полски), Vicia faba L (partim) - бакла, Vicia sativa L - обикновен фий, и Vicia villosa Roth - пясъчен фий, се предлагат на пазара само ако са сертифицирани като "базови семена", "сертифицирани семена първо размножение" и "сертифицирани семена второ размножение".
(4) Семената от видовете фуражни култури Cynodon dactylon (L.) Pers. - бермутска трева, Phalaris aquatica L. - тръстичина, Poa annua L. - едногодишна метлица; Hedysarum coronarium L. - сула, Onobrychis viсiifolia Scop. - еспарзета, Trigonella foenum-graecum L - сминдух, и Vicia pannonica Сrantz. - панонски фий, се предлагат на пазара като "базови семена" или "сертифицирани семена" от съответната категория и като "търговски семена".


Чл. 15. (1) На пазара могат да се предлагат и семена от категория "предбазови семена", ако са сертифицирани по условията на базови семена.
(2) Семена от смески на фуражни култури и/или други видове могат да се предлагат на пазара в съответствие с изискванията по глава седма.


Чл. 16. (1) Допуска се търговия на семена при условие, че са одобрени при полска инспекция и/или лабораторни анализи с цел гарантиране на тяхната автентичност и сортова чистота и които се търгуват, за да бъдат заготвени и окончателно сертифицирани.
(2) Лицата, произвели семената по ал. 1, трябва да са сключили договор с лицата, закупили семената за заготовка, и договорът да се предостави на ИАСАС за целите на сертификация и контрол на семената.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Допускат се отклонения от изискванията по чл. 3, 4 и 5 за произведени в страната семена на основание чл. 4 на Директива 66/401/ЕС в следните случаи:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) разрешава се от изпълнителния директор на ИАСАС сертификация и търговия с базови семена с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 3 за съответната култура при следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) кълняемостта, определена при лабораторни анализи, да не е по-малка от 50 %; когато климатичните условия са неблагоприятни за семепроизводство или след настъпили промени в семената по време на съхранение се окаже, че кълняемостта им е по-ниска от предвидената в тази точка, разрешава се по изключение използването на такива базови семена;
б) действителната кълняемост на семената се посочва на самозалепващ се стикер, поставен върху официалния етикет по чл. 28, без да се закриват неговите реквизити, или на специален етикет, носещ името и адреса на производителя и/или търговеца, както и идентификационния номер на партидата семена;
2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) разрешава се от изпълнителния директор на ИАСАС сертификация/одобрение на търговските семена и търговия до ниво първи купувач на семена от категориите "базови семена" или "сертифицирани семена" от всички категории, или търговски семена, независимо, че официалното изпитване за кълняемост на семената за проверка съответствието с изискванията по приложение № 3 не е приключило, с цел неотложно предоставяне на семена на пазара или за да се предотврати забавянето на доставките на семената, при следните условия:
а) заявителят представя в ИАСАС писмо за необходимостта от незабавно предоставяне на семената на пазара, както и името и адреса на първи купувач;
б) сертификацията/одобрението на семената се извършва на основание приложен към писмото по буква "а" временен документ от лабораторен анализ на семената, предоставен от заявителя;
в) за целите на търговия на семената по буква "б" определената при лабораторния анализ кълняемост на семената се обявява на специален етикет, носещ името и адреса на заявителя и идентификационния номер на партидата.
(2) След приключване на официалния анализ за посевни качества на семената се издава сертификат или документ по чл. 24, ал. 2 или 3, с който се гарантира окончателната сертификация или одобрение на търговските семена.
(3) Разпоредбите по ал. 1 не се отнасят за вноса на семена от трети страни, освен ако във връзка с чл. 44 не се предвиждат подобни условия по отношение на размножаването на семена извън територията на държавите - членки на ЕС.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол оказва административна помощ на компетентните органи на държавите - членки, възползващи се от изключенията по ал. 1, въвеждаща чл. 5 на Директива 66/401.
(5) Семена от категории "сертифицирани", "сертифицирани първо размножение" и "сертифицирани второ размножение" с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 3 могат да бъдат предлагани на пазара в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕК) 217/2006 и получено за страната решение от ЕК.


Чл. 18. (1) На територията на Република България могат да се търгуват семена, различни от разрешените за търговия по чл. 14, 15, 16 и 17, предназначени за:
1. научни цели или селекционна дейност; или
2. опитни цели - демонстративни и/или производствени, на семена от сортове, за които е подадено заявление за вписване, но все още не са вписани в официалната сортова листа на Република България.
(2) Генетично модифицираните семена в случаите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми с оглед предотвратяване на рисковете за здравето на хората, животните и растенията, вредното въздействие върху околната среда, както и оценка на тези фактори (в съответствие с Директива 90/220 относно освобождаването на генетично модифицирани организми в околната среда).
(3) За извършване на оценка за въздействието на генетично модифицираните семена върху околната среда се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 4 на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), въвеждаща разпоредбите на Директива 2002/53.
(4) Разрешенията за предлагане на пазара на семената по ал. 1, т. 2, опаковката, маркировката и определените за целта количества се определят в съответствие с Решение на ЕК 2004/842.
(5) Разрешенията за лица на територията на страната в съответствие с ал. 4 се издават от изпълнителния директор на ИАСАС при подадена молба по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на АПК.

Глава пета.
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СЕМЕНАТА ЧРЕЗ ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ И ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ ЗА ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И/ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СЕМЕНА ЧРЕЗ ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ; ГОЛЕМИНА НА ПАРТИДИТЕ И РАЗМЕР НА ПРОБИТЕ СЕМЕНА; ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ

Раздел I.
Изисквания към семената при сертификация или одобряване като търговски семена


Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на семената с цел установяване:
1. автентичността, сортовата чистота и здравното състояние на културите при полска инспекция и/или чрез лабораторни методи за културите, за които има установени такива методи; и
2. посевните качества и здравното състояние на семената при лабораторни анализи.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол одобрява търговските семена с цел установяване:
1. принадлежността на семената към определения вид; и
2. посевните качества и здравното състояние на семената при лабораторни анализи.


Чл. 20. (1) За извършване на сертификацията или одобрението на търговските семена лицата по чл. 28 ЗППМ подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) По искане на заявителя (селекционера) за сертификация описанието на генеалогичните (родителските) компоненти остава поверително.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Полската инспекция се извършва с цел установяване съответствието на посева с изискванията по приложение № 2 по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ.
(2) Резултатите от полската инспекция се отразяват в акт за полска инспекция по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Лабораторните анализи на семената се извършват с цел установяване съответствието на семената с изискванията по приложение № 3 по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ в съответствие със съществуващите методи на Международната асоциация за изпитване на семената (ISTA), определена по § 1, т. 16 ЗППМ.
(2) Лабораторията, извършила анализа, издава документ за резултатите от него по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 23. (1) За изпитване на семената чрез лабораторни методи с цел сертификация или одобрение на търговските семена и за проверка автентичността и сортовата чистота чрез последващ контрол се вземат проби от заготвени хомогенни партиди семена.
(2) Максималната маса на партидите и минималната маса на пробите в зависимост от културата са посочени в приложение № 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Пробите по ал. 1 се вземат по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ в съответствие със съществуващите методи на ISTA.
(4) Пробовземачът изготвя протокол за взетите проби по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сертифицира семената, които отговарят на изискванията по приложения № 2 и 3, и одобрява търговските семена, които отговарят на изискванията по приложение № 3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) За сертифицираните семена по ал. 1 от категориите по чл. 3 и 4 ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, с който семената се търгуват.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) За търговските семена по ал. 1 ИАСАС издава документ за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, с който семената се търгуват. Документът за одобрение на търговските семена има срок на действие една година от датата на издаване документа за лабораторен анализ, посочена в документа за одобрение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Семената, за които има издаден документ за одобрение по ал. 3, подлежат на лабораторен анализ за проверка на кълняемостта след изтичане срока на действие на документа за одобрение на търговските семена.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Когато резултатите от лабораторния анализ по ал. 4 показват съответствие на кълняемостта с изискванията по приложение № 3, издава се нов документ за одобрение със срок на действие една година от датата на издаване на съответния документ за лабораторен анализ за кълняемост, върху официалния етикет на опаковките се поставя стикер с информацията по т. 13 на приложение № 5, раздел I, буква "а" - за базови и сертифицирани семена от всички категории, и т. 10, раздел I, буква "б" на приложение № 5 - за търговски семена.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Когато опаковките и етикетите на семената от партида, на която предстои проверка кълняемостта, са повредени или с лош търговски вид, партидата може да бъде преразфасована по условията на чл. 27, ал. 5 - 7 и 9.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.)


Чл. 25. За извършваните от ИАСАС полски инспекции, вземания на проби и лабораторни анализи лицата по чл. 28 ЗППМ, подали заявление за сертификация и/или одобрение на търговски семена, заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.

Раздел II.
Опаковане и етикетиране на семената


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Базовите семена, сертифицираните семена от всички категории и търговските семена могат да бъдат обект на търговия само ако се предлагат на пазара в достатъчно хомогенни партиди и в запечатани и/или пломбирани опаковки със съответната маркировка, снабдени със система за запечатване и/или пломбиране съгласно чл. 27 и 28.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) За продажба на количества семена на краен потребител могат да се предвидят изключения от разпоредбите по ал. 1 относно опаковането, запечатването и/или пломбирането и маркировката съгласно писмени указания, одобрени от изпълнителния директор на ИАСАС и предоставени за ползване от отговарящите на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните търговци на семена от фуражни култури.


Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Опаковките с базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговските семена, с изключение на "малки ЕО Б опаковки" със сертифицирани и търговски семена, съгласно глава осма се запечатват в присъствие на упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице или от лицата по чл. 28 ЗППМ при извършван от ИАСАС контрол.
(2) Опаковките се запечатват по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да се оставят следи от подправяне на етикета по чл. 28 или на опаковката.
(3) За да се гарантира запечатването на опаковките, всяка система на запечатване включва етикета по чл. 28 и/или печат, или пломба, с изключение на опаковките, снабдени със система на запечатване, която не може да бъде използвана повторно.
(4) Специфични системи на запечатване на опаковките за гарантиране условията по ал. 2 и 3 могат да се използват в страната с решения на ЕК, взети по съответната процедура.
(5) Запечатаните опаковки не могат да бъдат отваряни и запечатвани отново, еднократно или повече пъти, освен с разрешение на ИАСАС при спазване разпоредбите по ал. 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случай на повторно запечатване на етикета по чл. 28 се отбелязват този факт, датата на повторното запечатване/вземането на проби и името на органа, разрешил повторното запечатване - ИАСАС.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случаите на последващо разфасоване на семена в опаковки с по-малка нетна маса от първоначалната (различна от тази на "малките опаковки") се прилагат изискванията по ал. 5 и 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) При последващо разфасоване упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице проверява на място извършваните дейности по запечатване на новите опаковки и взема проби за лабораторни анализи, като разходите за присъствие на длъжностното лице са за сметка на заявителя.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) За разфасованите семена се издава нов сертификат/документ за одобрение на търговските семена, чийто срок започва да тече от датата на повторния лабораторен анализ, посочена в новия сертификат/документ за одобрение.
(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случаи на последващо разфасоване на семена, произведени в държави - членки на Европейския съюз (ЕС), или в трети страни, търгувани на територията на страната, се прилагат изискванията по ал. 5 - 8, като се издават съответстващите за тези семена документи - документ за разфасовани семена от ЕС или документ за търговия на семена, внос от трети страни.
(11) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) При последващото разфасоване по ал. 7, 8, 9 и 10 в официалните етикети, издадени от ИАСАС за новите опаковки съгласно приложение № 5, раздел I, се посочват:
1. за "базови" и "сертифицирани семена от всички категории" по буква "а", т. 2 - сертифициращият орган за страната - ИАСАС, разрешил разфасоването;
2. за "търговски семена" по буква "б", т. 3 - сертифициращият орган за страната - ИАСАС, разрешил разфасоването.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Опаковките с базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговски семена се етикетират от външната страна с нов неползван етикет, съответстващ на изискванията по приложение № 5. Съдържащата се в етикета информация се изписва на български език или друг език от официалните езици на Общността.
(2) Когато етикетът е поставен върху опаковката, нанизан на канап, той трябва задължително да се придружава с пломба, за да се гарантира системата на запечатване.
(3) Цветът на етикета е:
1. бял - за базови семена;
2. син - за сертифицирани семена и сертифицирани семена първо размножение;
3. червен - за сертифицирани семена второ размножение;
4. кафяв - за търговските семена.
(4) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 2, когато базовите семена не отговарят на изискванията за кълняемост, предвидени в приложение № 3, този факт се отбелязва на етикета или на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета, без да се закриват реквизитите на етикета.
(5) Разрешава се използването на самозалепващи се етикети върху хартиени опаковки или опаковки от друг подходящ за целта материал.
(6) Допуска се под контрола на ИАСАС и при условията, определени с акт на ЕК, информацията от етикета да бъде отпечатана на опаковките в съответствие с модела на етикета по начин, който не позволява нейното заличаване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) За видовете, за които има въведени регулирани некарантинни вредители (РНКВ), в официалния етикет се включва по ясен начин растителен паспорт, който се поставя върху общия етикет непосредствено над официалния етикет и има същата ширина като него. Растителният паспорт се издава от БАБХ или от получил/и/те разрешение оператор/и.


Чл. 29. За малки опаковки, запечатани на територията на страната, се допускат изключения от чл. 28. Условията за това се определят с акт на ЕК.


Чл. 30. (1) Когато етикетът по чл. 28, ал. 1 е изготвен от неустойчив на късане материал, опаковките с базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговски семена се придружават от официален документ, чийто цвят съответства на цвета на етикета за съответната категория, съдържащ най-малко задължителната информация съгласно приложение № 5 - т. (I)(а)(4), (5) и (6) за сертифицирани семена и т. (б) (2), (5) и (6) за търговски семена. Документът се изготвя по такъв начин, че да се избегне объркване с етикета по чл. 28.
(2) Документът по ал. 1 не се изисква, ако информацията от етикета по чл. 28, ал. 1 е отпечатана върху опаковката по начин, който не позволява нейното заличаване, ако етикетът е самозалепващ се или устойчив на късане.


Чл. 31. (1) В съответствие с актове на ЕК опаковките с базови семена, сертифицирани семена от всички категории и търговските семена могат да носят и етикет на производителя и/или търговеца, който е различен от етикета по чл. 28 и съдържа информация на производителя и/или търговеца или информацията е отпечатана на опаковката.
(2) Информацията на етикета по ал. 1 може да включва изисквания относно наличие на семена от див овес (Avena fatua), определени с актове на ЕК.


Чл. 32. За семена от генетично модифицирани сортове на всеки етикет или придружаващ документ, поставен върху опаковките или придружаващ партидата семена, се отбелязва, че сортът е генетично модифициран.


Чл. 33. Химическите третирания на базовите, сертифицираните семена от всички категории или търговските семена, извършени с препарати срещу вредители, които се разпространяват със семената и влошават тяхното качество, се отбелязват на етикета по чл. 28 или на етикета на производителя/търговеца, или на самата опаковка.


Чл. 34. (1) По изключение за семената от всички категории "сертифицирани", предназначени за цели, различни от семепроизводство, за краен потребител, могат да се направят отклонения от изискванията на опаковане и етикетиране, включително да бъдат и в насипно състояние в подходящи за целта помещения.
(2) Условията по ал. 1 се определят с акт на ЕК.

Глава шеста.
СЕРТИФИКАЦИЯ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРЕДБАЗОВИ СЕМЕНА С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ


Чл. 35. Предбазовите семена се сертифицират, опаковат и етикетират в случаите по чл. 6 при спазване на следните изисквания:
1. семената са инспектирани от ИАСАС в съответствие с разпоредбите за сертификация на базови семена съгласно чл. 3;
2. семената са опаковани съгласно изискванията на тази наредба;
3. опаковките носят етикет, бял на цвят с една диагонална виолетова линия, който да съдържа информацията по приложение № 6.

Глава седма.
СМЕСКИ


Чл. 36. Семената от фуражните култури могат да се предлагат на пазара под формата на смески, които в зависимост от състава и предназначението си се определят като:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) смески, предназначени за фураж - могат да съдържат семена от фуражни, зърнени, маслодайни, влакнодайни и зеленчукови култури, с изключение на семена от сортове житни треви, които не са предназначени за използването им като фураж съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС, въвеждаща разпоредбите на Директива 2002/53;
2. смески, които не са предназначени за фураж - могат да съдържат семена от фуражни култури и семена от култури, които не са фуражни по смисъла на тази наредба;
3. смески, предназначени за опазване на природата и околната среда във връзка с консервацията на генетични ресурси съгласно чл. 48, ал. 1 - могат да съдържат семена от фуражни култури и семена от култури, които не са фуражни по смисъла на тази наредба.


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Производителите на смески по чл. 36, т. 1 и 2 подават до териториално звено (ТЗ) на ИАСАС заявление за одобрение на смеските по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 преди смесването им семената от видовете, участващи като компоненти в смеските, принадлежащи към групите на фуражните, зърнените, маслодайните, влакнодайните и зеленчуковите култури, трябва да са сертифицирани или одобрени като търговски семена или контролирани като стандартни зеленчукови семена съобразно растителния вид в съответствие с наредбите по чл. 29, ал. 6 ЗППМ и да са съобразени с изискванията за търговия с тези семена.
(3) Смеските се опаковат от производителя и се етикетират с етикет със зелен цвят и съдържащ информацията по приложение № 5, като се прилагат разпоредбите по глава пета, раздел II.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва контрол по време на опаковането и етикетирането на смеските за проверка идентичността на семената.
(5) Други условия за етикетиране на смеските от фирми производители, контролът при производството на смеските и пробовземането от случайно избрани партиди на компонентите и готовите смески могат да бъдат определени по съответната за целта процедура с актове на ЕК.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) За смеските, които съответстват на изискванията по тази глава, се издава документ за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Документът има срок на действие една година от датата на издаване документа за лабораторен анализ на компонента с най-високо процентно съдържание (или при еднакво процентно съдържание на компонентите - на компонента, чийто лабораторен анализ е извършен по-рано от лабораторните анализи на останалите компоненти), посочена в документа за одобрение на смеската, или от датата на документа за лабораторен анализ, извършен на смеската, посочена съответно в документа за одобрение на смеската.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Смеските, за които има издаден документ по ал. 6, подлежат на лабораторен анализ за проверка кълняемостта с изтичане срока на действие на документа за одобрение на смеската.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Когато резултатите от лабораторния анализ по ал. 7 показват съответствие на кълняемостта на всеки от компонентите със съответните изисквания по приложение № 3, издава се нов документ за одобрение на смеската със срок на действие една година от датата на издаване документа за лабораторен анализ за кълняемост и върху официалния етикет на опаковките се поставя стикер с информацията по приложение № 5, раздел I, буква "б", т. 8.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Когато опаковките и етикетите на семената от партида, на която предстои проверка кълняемостта, са повредени или с лош търговски вид, партидата се преразфасова по условията на чл. 27, ал. 5 - 7 и се вземат проби за лабораторни анализи.
(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случаите на последващо разфасоване на семена от смески в опаковки с по-малка нетна маса от първоначалната (различна от тази на малките опаковки) се прилагат съответно изискванията по чл. 27, ал. 5 - 11.

Глава осма.
МАЛКИ ОПАКОВКИ


Чл. 38. (1) Семената на фуражни култури могат да се предлагат на пазара под формата на малки опаковки - "малки ЕО А опаковки" и "малки ЕО Б опаковки".
(2) "Малки ЕО А опаковки" са опаковките, които съдържат семена на смески, които не са предназначени за производство на фуражни растения, с нетна маса до 2 kg.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "Малки ЕО Б опаковки" са опаковките, съдържащи базови семена, сертифицирани семена от всички категории, търговски семена или при условие че не се касае за "Малки ЕО А опаковки", семена на смески с нетна маса до 10 kg.
(4) Нетната маса на малките опаковки по ал. 1 и 2 не включва масата на гранулираните пестициди, дражиращи субстанции или други добавъчни вещества, ако са използвани такива.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Разфасоването на количества семена от партиди сертифицирани семена, търговски семена или смески и опаковането им в "малки ЕО А и ЕО Б опаковки" се извършва с разрешение на ИАСАС, когато са спазени условията по чл. 39 - 42а.


Чл. 39. (1) Производителите и/или заготвителите и/или търговците по чл. 28 ЗППМ на "малки ЕО Б опаковки" с базови семена подават заявление до ТЗ на ИАСАС по образец на изпълнителния директор на ИАСАС за разфасоване на количества базови семена в малки опаковки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Малките ЕО Б опаковки" с базови семена се опаковат и етикетират с етикет по приложение № 5, раздел I, буква "а" при спазване разпоредбите по глава пета, раздел II.


Чл. 40. (1) Производителите и/или заготвителите и/или търговците по чл. 28 ЗППМ на "малки ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески подават заявление до ТЗ на ИАСАС по образец на изпълнителния директор на ИАСАС за разфасоване в малки опаковки на количества семена от съответните категории.
(2) "Малките ЕО Б опаковки" по ал. 1 се запечатват от лицата по чл. 28 ЗППМ, които отговарят за идентичността на семената в малки опаковки с тази на семената от партидата, на която принадлежат, под контрола на ИАСАС.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва контролни проверки по време на разфасоването на семената от определена партида в малки опаковки за проверка идентичността на семената.
(4) "Малките ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески се запечатват по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да остават следи от подправяне на етикета на производителя по чл. 41, ал. 1 или на опаковката.


Чл. 41. (1) "Малките ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески се етикетират от външната страна с етикет на производителя, който съдържа информацията по приложение № 5 (A), изписана на български език.
(2) За сертифицираните семена цветът на етикета съответства на категорията на семената, като за смеските той е зелен.
(3) "Малките ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески трябва да носят сериен номер, официално издаден от ИАСАС и отпечатан върху етикета на производителя по ал. 1 или върху опаковката (от външната страна на опаковката). Начините и методите за поставяне на серийния номер могат да бъдат определени и с решение на ЕК.
(4) Етикетът може да бъде поставен в опаковката, когато тя е прозрачна, и при условие, че може да бъде прочетен.
(5) Допуска се информацията от етикета по ал. 1 да бъде отпечатана на опаковките по незаличим начин (с четливи и неизтриваеми букви и цифри) или да бъде нанесена върху опаковката с печат.
(6) Когато необходимата информация от етикета на производителя на малки опаковки със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески е отпечатана върху опаковката, включително нанесена с печат, тя трябва да е ясно разграничима от всяка друга информация, съдържаща се на опаковката или етикета.
(7) Специфични системи на запечатване на "малките ЕО Б опаковки" за гарантиране на запечатването могат да се използват в страната с решения на ЕК.
(8) По искане на производителя за "малки ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески ИАСАС може да разреши използването на официални самозалепващи се етикети съгласно чл. 28, ал. 5, на които се отпечатва част от информацията от официалния етикет, определена от ИАСАС, като в този случай не се изисква информацията от етикета на производителя.
(9) По искане на производителя "малките ЕО Б опаковки" със сертифицирани семена от всички категории, търговски семена и смески могат да бъдат опаковани и етикетирани официално или под официален контрол на ИАСАС по условията на глава пета, раздел II.


Чл. 42. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Малките ЕО А опаковки" се заявяват от производителите и/или заготвителите, и/или търговците до ТЗ на ИАСАС по условията на чл. 40, ал. 1 и опаковат по условията на чл. 40 и 41 с етикет на производителя по приложение № 5А, буква "в", без изискването да притежават официален сериен номер. Цветът на етикета е зелен.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) За "малките ЕО А и ЕО Б опаковки", съответстващи на изискванията по чл. 38 - 42, длъжностно лице от ИАСАС/ТЗ взема проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества (кълняемостта) на семената в малки опаковки. Когато семената съответстват на изискванията за посевни качества (кълняемост) в зависимост от културата съгласно приложение № 3, длъжностно лице от ИАСАС/ТЗ издава (в съответствие с партидите сертифицирани семена, търговски семена или смески, произведени в страната и разфасовани в малки опаковки) сертификат/документ за одобрение, принадлежащ на семената в малки опаковки, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Срокът на действие на сертификата/документа за одобрение, принадлежащ на малките опаковки, е съгласно чл. 59 от Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г.) и започва да тече от датата на издаване на документа от лабораторен анализ за посевни качества (кълняемост) на семената в "малки опаковки".
(3) Когато семена, произведени в държави - членки на ЕС, са разфасовани на територията на страната в "малки ЕО А и ЕО Б опаковки" по условията на тази наредба, за тях се издават разрешения за разфасоване по чл. 38, ал. 5 и документи за разфасовани семена от ЕС в малки опаковки. Сроковете за търгуване на малките ЕО А и ЕО Б опаковки по тази алинея съответстват на сроковете за действие на сертификатите/документите за малки опаковки, посочени в наредбата по ал. 2, и започват да текат от датите, предвидени в ал. 2.
(4) Когато семена, внос от трети страни, са разфасовани на територията на страната в "малки ЕО А и ЕО Б опаковки" по условията на тази наредба, за тях се издават съответстващите им документи за търговия на семена от внос. Сроковете на документите са в съответствие с посочените в наредбата по ал. 2 и започват да текат от датите, предвидени в ал. 2.
(5) След изтичане на сроковете по ал. 2, 3 и 4 наличните количества малки опаковки се спират от търговия или след проверка кълняемостта на семената, когато съответстват на изискванията на приложение № 3, те могат да се търгуват. Върху малката опаковка се постави стикер с датата на извършения повторен анализ за кълняемост и новите срокове, съответстващи на изискванията на ал. 2 - 4.

Глава девета.
УСЛОВИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА СЕМЕНАТА


Чл. 43. (1) Последващият контрол на семената от фуражни култури се извършва от ИАСАС за проверка на автентичността и сортовата чистота на семената.
(2) За извършване на последващия контрол по ал. 1 се вземат проби от заготвени партиди семена преди приключване на сертификацията на семената. Проби за последващ контрол могат да се вземат и от семена в търговската мрежа при контролни проверки и когато има съмнения за автентичността и сортовата чистота на семената.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Последващият контрол се осъществява чрез грунтов контрол и/или лабораторни методи по методики, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 37, ал. 4 ЗППМ.
(4) На последващ контрол подлежат:
1. всички партиди от предбазови семена, базови семена и сертифицирани семена - хибриди;
2. процент от партидите на сертифицираните семена, сертифицирани семена първо и второ размножение, ежегодно определян със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС;
3. сертифицирани семена от всички категории, които се проверяват от ИАСАС в търговската мрежа.
(5) Когато след проведен последващ контрол семената съответстват на изискванията за автентичност и сортова чистота, се издава документ за сортова чистота от упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице.
(6) В случаите, когато семената показват несъответствия с изискванията за автентичност и сортова чистота, сертификатът на семената се анулира от ИАСАС и те се спират от търговия.

Глава десета.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕОКОНЧАТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА С ЦЕЛ ОКОНЧАТЕЛНАТА ИМ СЕРТИФИКАЦИЯ


Чл. 44. (1) В страната могат да се произвеждат неокончателно сертифицирани семена от фуражни култури, както и да се сертифицират окончателно семена, които са произведени и неокончателно сертифицирани в друга държава членка или в трета страна при спазване изискванията по ал. 2 - 6.
(2) Когато производството и неокончателната сертификация на семената се извършват в държава - членка на ЕС (респ. в Република България), условията за това са:
1. семената са произведени:
а) от изходни семена от категориите базови семена или сертифицирани семена първо размножение, които са били официално сертифицирани в една или повече държави - членки на ЕС, или в трета страна с призната еквивалентност за тази цел от Съвета на ЕС по предложение на ЕК; или
б) чрез кръстоска на базови семена, официално сертифицирани в държава - членка на ЕС, с базови семена, официално сертифицирани в трета страна с призната еквивалентност;
2. производството и неокончателната сертификация на семената се извършва в държава - членка на ЕС (респ. в страната ни), различна от държавата членка по т. 1, букви "а" или "б", произвела и сертифицирала изходните семена;
3. неокончателно сертифицираните семена, които трябва да са от сортове (хибриди) съгласно въведена Директива 2002/53 от 2006 г. в Наредба № 77 за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС, могат:
а) да бъдат официално сертифицирани във всяка държава членка, направила искане за това;
б) да бъдат сертифицирани като "сертифицирани семена", ако:
ба) на посева за производство на семената е извършена полска инспекция и е установено съответствие с изискванията по приложение № 2 за съответната категория; и
бб) резултатите от официалното лабораторно изпитване, проведено в държавата членка по т. 3, буква "а", показват, че семената отговарят на изискванията по приложение № 3 за същата категория.
(3) Когато неокончателно сертифицираните семена са произведени от изходни семена от размножения, предхождащи базовите семена ("предбазови семена"), официално сертифицирани, за тях също се спазват разпоредбите по ал. 2 и неокончателно сертифицираните семена могат да бъдат официално сертифицирани в категория "базови семена", когато условията за тази категория са изпълнени.
(4) Семената от фуражни култури, произведени в Общността като неокончателно сертифицирани семена и предназначени за окончателна сертификация по условията на ал. 2:
1. се опаковат и етикетират с официален етикет, който съдържа информацията по приложение № 7 (A) и (Б); и
2. се придружават от официален документ, който съдържа информацията по приложение № 7 (В);
3. в случаи на генетично модифицирани сортове това се обозначава на етикета и на придружаващия семената документ.
(5) Изискванията по ал. 4, т. 1 за опаковане и етикетиране могат да не се прилагат, ако органите, които отговарят за полските инспекции, органите, които изготвят документите за неокончателно сертифицираните семена, и тези, които отговарят за сертификацията, са едни и същи, или в случай че тези функции се изпълняват от различни органи, те са дали съгласието си за освобождаване от изискванията.
(6) Производството и неокончателната сертификация на семената се извършват в трета страна, когато:
1. семената са произведени:
а) от изходни семена от категориите базови семена или сертифицирани семена първо размножение, които са били официално сертифицирани в една или повече държави - членки на ЕС, или в трета страна с призната еквивалентност за тази цел от Съвета на ЕС по предложение на ЕК; или
б) чрез кръстоска на базови семена, официално сертифицирани в държава - членка на ЕС, с базови семена, официално сертифицирани в трета страна;
2. при направено искане неокончателно сертифицираните семена могат:
а) да бъдат официално сертифицирани във всяка държава членка (респ. в страната ни);
б) да бъдат сертифицирани като "сертифицирани семена", ако:
ба) на посева за производство на семена в третата страна е извършена и призната за еквивалентна полската инспекция, съответстваща на изискванията по приложение № 2 за съответната категория; и
бб) резултатите от официалното лабораторно изпитване (проведено в държавата членка) показват, че семената отговарят на изискванията по приложение № 3 за същата категория.

Глава единадесета.
ВНОС НА СЕМЕНА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ


Чл. 45. (1) Вносът на семена от фуражни култури се извършва по условията на ЗППМ.
(2) При внос на семена от трети страни на територията на страната, в съответствие с изискванията по ал. 1, когато количеството е над два килограма, е необходимо семената да бъдат придружавани от следната информация: на етикета и/или на придружаващ семената документ, и/или на друг официален документ или в договора за вноса им:
1. растителен вид - ботаническо наименование на вида;
2. сорт;
3. категория, еквивалентна на категорията семена, произвеждани в Общността;
4. страна производител и официален контролен орган;
5. страна експедитор;
6. износител - име, фирма;
7. количество на семената.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Внос на семена от трети страни се извършва, когато има решения на Европейската комисия (ЕК) за тези страни относно еквивалентността на произвежданите в тях семена от съответни култури по отношение на полските инспекции, както и гарантиране идентичността на семената, тяхната маркировка и контрол с произвежданите в Общността семена.

Глава дванадесета.
СЕМЕНА, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ; СЕМЕНА СЪС СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Допуска се търговия със семена от сортове фуражни култури, произведени по биологичен начин, при спазване разпоредбите на Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.) и съответстващи на изискванията за категориите семена по тази наредба.


Чл. 47. За предпазването им от вредители семената от фуражни култури се търгуват и химически третирани.


Чл. 48. (1) Допускат се производството и търговията със семена от сортове или хибриди на фуражни култури, включително на смески от семена с фуражни култури в комбинация с други растителни видове, включени в Европейския каталог, респ. в официалната сортова листа на Република България, предназначени за опазването (консервацията) на естественото им място на разпространение в околната среда и като генетични ресурси за райони с естествена и полуестествена растителност, подложени на генетична ерозия.
(2) Специфичните условия за производство и търговия със семената по ал. 1 са в съответствие с решения на ЕК и включват:
1. семената от фуражни култури и видове по ал. 1 да са от сортове с известен произход, приети от официалните органи на държавите членки (ИАСАС за страната) за предлагането им на пазара за определени зони (ареали);
2. разрешените за целта количества.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) За местни сортове и сортове, които са естествено адаптирани към местните или за съответния район условия, застрашени от генетична ерозия, предназначени за консервация "in situ" и трайно използване на растителни генетични ресурси, вписани в Официалната сортова листа (ОСЛ) на Република България като "сортове за консервация" и принадлежащи към земеделските растителни видове съгласно приложение № 1, се прилагат изключения от изискванията на наредбата относно производството, сертификацията и търговията със семена от тези сортове.
(2) Всички останали изисквания за производство, сертификация и търговия на семена от "сортове за консервация " извън посочените в чл. 48б - 48л са по условията и реда на тази наредба.


Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) За семена от "сортове за консервация" се допускат изключения от условията за сертифициране, приложими за растителните видове от фуражни култури съгласно чл. 14, ал. 2, и могат да се предлагат на пазара, когато са спазени изискванията по ал. 3 и 4.
(2) Семената от видовете фуражни култури по чл. 14, ал. 4 могат да се предлагат на пазара освен от съответните категории сертифицирани семена и от категория "търговски семена", поради което разпоредбите на тази наредба относно семена от "сортове за консервация" не се прилагат за тези видове.
(3) Семената на "сортове за консервация" се сортоподдържат съгласно възприетите практики (методи) и схеми за сортоподдържане на сорта от лицата по чл. 26 ЗППМ при спазване изискванията по чл. 27, ал. 1 ЗППМ.
(4) Семената на "сортове за консервация", принадлежащи към съответната култура от групата на фуражните, се сертифицират от производителите на семената, когато отговарят на следните условия:
1. имат задоволителна сортова чистота, установена при извършване на полска инспекция (съответните прегледи); не е задължителна официална полска инспекция (прегледи) от инспектори на ИАСАС или от инспектори по чл. 8, ал. 1 под контрола на ИАСАС;
2. съответстват на изискванията за посевни качества на семена от фуражни култури, категории "сертифицирани семена", "сертифицирани I и II размножение" (в зависимост от културата) чрез проведен лабораторен анализ за установяване съответствието с изискванията на приложение № 3, раздел I, т. 2.
(5) Лабораторните анализи по ал. 4, т. 2 могат да се извършат в лаборатории на ИАСАС, лаборатории по чл. 8, ал. 2 или в лаборатории на производителя.
(6) По искане на производителя полската инспекция може да се извърши от инспектори на ИАСАС или от инспекторите по чл. 8, ал. 1.


Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Семената от "сорт за консервация" могат да бъдат произвеждани и сертифицирани само в района на произход, определен по условията на чл. 25 на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Когато условията за производство и сертифициране на семена от "сортове за консервация", предвидени в чл. 48б, не могат да бъдат изпълнени в района на произход поради специфични проблеми на околната среда, могат да бъдат одобрени допълнителни райони за производство на семената, като се вземе предвид информацията за това от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) (органът за растителни генетични ресурси за страната по смисъла на тази наредба). Произведените и сертифицирани в тези райони семена могат да се търгуват само в обявените райони на произход.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите съобщава на ЕК и на другите държави членки допълнителните райони за производство, които са предвидени за одобрение по условията на ал. 1.
(4) Ако ЕК и другите държави членки в рамките на 20 дни от получаване на уведомлението по ал. 3 не поискат разглеждане на случая от Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделието, градинарството и горското стопанство, който може да наложи ограничения или условия за обозначаване на такива райони, допълнителните райони по ал. 2 могат да бъдат одобрени.


Чл. 48г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) За целите на сертификация на семена от "сортове за консервация" се извършват изпитвания, за да се установи дали семената съответстват на изискванията по чл. 48б.
(2) Изпитванията по ал. 1 са под отговорността на производителя и се извършват чрез провеждане на полска инспекция, вземане на проби и лабораторни анализи за посевни качества на семената.
(3) За провеждане на изпитванията се прилагат международни методи, когато има установени такива, или други подходящи методи, ако към момента не съществуват международни методи, приложими за дадения местен сорт.
(4) В случаите по ал. 3:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) полската инспекция се извършва по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) вземането на проби и лабораторните анализи на семената се извършват по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ.
(5) Полската инспекция по ал. 2 се извършва с цел установяване съответствието на посева с изискванията по чл. 48б, ал. 4, т. 1. За проведената полска инспекция производителят изготвя акт за полска инспекция, в който се посочва сортовата чистота на посева.
(6) За извършване на лабораторните анализи се вземат проби от заготвени хомогенни партиди семена по условията на чл. 48д.
(7) Максималната маса на партидите семена и минималната маса на пробите в зависимост от културата са определени в приложение № 4.
(8) Лабораторните анализи на семената се извършват с цел установяване съответствието на семената с изискванията, определени по чл. 48б, ал. 4, т. 2. Лабораторията по чл. 48б, ал. 5, извършила анализа, издава документ за лабораторен анализ на семена от "сортове за консервация".
(9) Когато семената съответстват на изискванията по чл. 48б, ал. 4, т. 1 и 2, производителят на семена от "сортове за консервация" издава документ за семената от "сортове за консервация", в който посочва сортовата чистота и резултатите от лабораторните анализи за посевни качества.


Чл. 48д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Семената от "сортове за консервация" могат да се предлагат на пазара само в хомогенни партиди, в запечатани опаковки или контейнери, снабдени със система за запечатване съгласно ал. 3.
(2) Опаковките и контейнерите се запечатват от производителя по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да се оставят следи от действия върху етикета на производителя по чл. 48е или върху опаковката или контейнера.
(3) За да се гарантира запечатването на опаковките и контейнерите по ал. 2, всяка система на запечатване включва най-малко етикета по чл. 48е, като може да включи и поставянето на печат или пломба.


Чл. 48е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Опаковките и контейнерите със семена от "сортове за съхранение" се етикетират от външната страна с етикет на производителя или върху опаковката се отпечатва или поставя с печат/щемпел информацията от етикета, посочена в приложение № 8.


Чл. 48ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Семената от "сортове за консервация" се търгуват само ако са изпълнени условията:
1. произведени са в района на произход или в допълнителен район за производство, одобрен по реда на чл. 48в, ал. 2 - 4;
2. търговията на семена се осъществява в района на произход.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Допускат се изключения от ал. 1, т. 2, като могат да бъдат одобрени от МЗХГ допълнителни райони на територията на страната, в които да се извършва търговията на семена от "сортове за консервация", предназначени за тези допълнителни райони, ако условията в районите са съпоставими с условията на района на произход на съответния "сорт за консервация" по отношение на естествените и полуестествени местообитания (ареали) на този сорт.
(3) В случаите на одобрени райони по ал. 2 с цел запазване на "сорта за консервация" в района на произход от произведеното количество семена се осигурява (гарантира) чрез контрол от ИАСАС най-малко такова количество, необходимо за производство на количествата семена, определени в чл. 48з.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира ЕК и държавите членки за одобрените райони по ал. 2.
(5) В случаи на одобрени допълнителни райони за производство по чл. 48в, ал. 2 - 4 не се прилага изключението съгласно ал. 2 за посочените допълнителни райони.


Чл. 48з. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Количеството семена от "сорт за консервация", търгувано на територията на страната не трябва да е повече:
1. от 0,5 % от общото количество семена от съответния вид (към който принадлежи "сортът за консервация"), използвано за една реколтна година (търговска година); за "сортове за съхранение", принадлежащи към вида Pisum sativum, количеството семена да не е повече от 0,3 % от общото количество семена за вида; или
2. от необходимо количество семена за засяване на площ от 100 хектара (ha).
(2) За търговия се приема по- голямото количество семена от определените по ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Общото количество семена от всички "сортове за консервация" за съответния вид (фуражни култури), търгувано на територията на страната, не трябва да е повече от 10 % от общото количество семена от вида, използвано годишно в страната.
(4) В случаите, когато изчисленото количество семена по ал. 1, т. 1 или ал. 3 е по-малко от необходимото за засяване на 100 хектара площ, се гарантира (осигурява) такова количество, необходимо за засяване на 100 хектара площ, независимо от максималното количество семена от съответния вид, използвано годишно в страната.


Чл. 48и. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Производителите на семена от "сортове за консервация" информират МЗХГ преди началото на всеки производствен сезон за размера и местоположението на площите за производство на семена в обявения район на произход (район на производството).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Когато обявеният размер на площите по ал. 1 се окаже по-голям и количествата семена, които могат да се произведат, са повече от допустимите за търговия по чл. 48з, МЗХГ определя за всеки засегнат производител количеството, което може да търгува през съответния производствен сезон (за съответната търговска година).


Чл. 48к. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите и ИАСАС провеждат официален контрол (наблюдение) на посевите за проверка съответствието с разпоредбите на тази наредба относно "сорта за консервация", районите на произход (на производство) и количествата търгувани семена съгласно чл. 48з.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва официален последващ контрол на партидите семена от "сортове за съхранение", предназначени за пускане на пазара или в търговската мрежа, чрез случайни контролни проверки за установяване съответствието на сортовата идентичност и сортовата чистота с изискванията по чл. 57б, ал. 4, т. 1.


Чл. 48л. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Производителите на семена от "сортове за консервация", регистрирани на територията на страната, писмено заявяват в ИАСАС семепроизводството за съответната година, разположението и размера на площите в района на произход (района на производство), както и произхода на изходните семена за семепроизводство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Производителите/търговците на семена от "сортове за консервация", регистрирани на територията на страната, подават информация в МЗХГ за произведените и пускани на пазара количества семена за всеки производствен сезон (търговска година).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) При поискване от ЕК или други държави членки се предоставя информация от ИАСАС за количествата семена от всеки "сорт за консервация", пуснати на пазара в страната.

Глава тринадесета.
КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЕМЕНА СЪС ЗАНИЖЕНИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 49. (1) Контролът на предлаганите на пазара семена от фуражни култури се извършва от ИАСАС при условията и по реда на ЗППМ.
(2) Контролът на семената по време на търговия се осъществява на базата на внезапни (случайни) проверки за установяване съответствието на семената с изискванията по наредбата.


Чл. 50. (1) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато на територията на Общността са организирани временни експерименти от страна на Европейската комисия (ЕК) за отделни разпоредби на Директива 66/401/ЕС, Република България може да бъде освободена от определени задължения по Директива 66/401/ЕС, като степента на освобождаване се определя от ЕК и е в зависимост от разпоредбите, към които се отнасят временните експерименти, чиято продължителност е не повече от 7 години.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол участва в организираните от ЕК сравнителни тестове и опити, провеждани на територията на Общността на взети проби за последващ контрол от търгувани партиди семена на фуражни култури, за проверка съответствието с условията на Директива 66/401, въведена с тази наредба.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сравнителните тестове и опити могат да включват и семена:
1. произведени в трети страни;
2. подходящи за органично земеделие;
3. търгувани във връзка с опазването (консервацията) на естественото им място на разпространение в околната среда и дълготрайното им използване като генетични растителни ресурси.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) В случаи на временни затруднения поради недостиг на семена от фуражни култури на пазара, с цел тяхното преодоляване, министърът на земеделието, храните и горите може да разреши, в съответствие с решение на ЕК, за определен период от време определени количества семена да се предлагат на пазара:
1. с отклонения от изискванията по тази наредба; или
2. от сортове, невписани в Европейския каталог или в официалната сортова листа на Република България.
(2) Етикетът за семената по ал. 1, т. 1 трябва да съответства по цвят на категорията семена, за която са заявени, като върху него или на самозалепващ се стикер, без да бъдат закривани реквизитите на етикета, се отбелязват действителните показатели на семената.
(3) Етикетът на семената по ал. 1, т. 2 е кафяв на цвят.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на ИАСАС може да отправи писмено искане до ЕК за пълно или частично освобождаване от изпълнение на задълженията по тази наредба по отношение на определени видове, които не са характерни и по принцип не се произвеждат и търгуват на територията на страната.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забранява се въвеждането на допълнителни ограничения по отношение на характеристиките, условията за изпитване, опаковането и етикетирането на семената от фуражни култури, които се предлагат на пазара, освен предвидените в Директива 66/401/ЕС, въведена с тази наредба.

Глава четиринадесета.
ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СМЕСКИ ОТ СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА ОКОЛНА СРЕДА (НОВА - ДВ, БР. 85 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2011 Г.)


Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Семената от фуражните култури могат да се предлагат под формата на смески от различни родове, видове и/ или подвидове, предназначени за съхранението на естествената околна среда с оглед опазването на генетичните ресурси, наричани "смески за съхранение".
(2) Смеските по ал. 1 могат да съдържат семена от фуражни култури съгласно приложение № 1, както и семена, които не са от фуражни култури.
(3) Когато смеската съдържа семена от сорт за съхранение, се спазват изискванията на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).
(4) Семената за смеските по ал. 1 могат да бъдат директно добити или култивирани.


Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Предлагането на пазара на смеските по чл. 54 става след издаването на разрешение от ИАСАС.
(2) При издаването на разрешение по ал. 1 трябва да бъде определен районът или районите в страната, в които семената от смеската са естествено свързани по произход, наричан "район на произход", като се вземе предвид информацията за съответния район/райони от Министерството на околната среда и водите.
(3) Когато районът на произход е разположен в повече от една държава членка, той се определя с общото съгласие на засегнатите държави.


Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Директно добитите семена от смески за съхранение трябва да са били добити в рамките на зоната източник на място на добиване, което не е било засявано (култивирано) през последните 40 години, предхождащи датата на подаване на заявление по чл. 58. Зоната източник трябва да се намира в региона на произход.
(2) Процентното съдържание на компонентите на директно добитите смески за съхранение, които представляват видове и/или подвидове, които са характерни за типа естествено местообитание на мястото на добиване и които като съставка на смеската са от значение за съхранението на естествената околна среда в контекста на опазването на генетичните ресурси, трябва да е подходящо за целите на възпроизвеждане на типа естествено местообитание на мястото на добиване.
(3) Процентът на кълняемост на компонентите по ал. 2 трябва да е достатъчен за целите на възпроизвеждане на типа естествено местообитание на мястото на добиване.
(4) Максималното процентно съдържание на видове и/или подвидове, които не отговарят на разпоредбите на ал. 2, не трябва да превишава 1 % по маса от общата маса на смеската.
(5) Директно добитите семена от смески за съхранение не трябва да съдържат семена от Avena fatua, Avena sterilis и Cuscuta spp.
(6) Максималното съдържание на семена от Rumex spp., различни от семена от Rumex acetosella и Rumex maritimus, не трябва да превишава 0,05 % от масата на смеската.


Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Семената, от които е произведена култивираната смеска за съхранение, трябва да са добити в рамките на зоната източник на място на добиване, което не е било засявано (култивирано) през последните 40 години, предхождащи датата на подаване на заявление по чл. 58, и може да са размножени извън него. Зоната източник трябва да се намира в региона на произход.
(2) Семената от култивираните смески за съхранение трябва да са от видове и/или подвидове, които са характерни за типа естествено местообитание на мястото на добиване и които като компонент на смеската са от значение за съхранението на естествената околна среда в контекста на опазването на генетичните ресурси.
(3) Преди да бъдат смесени, компонентите на култивираната смеска за съхранение, които представляват фуражни култури по смисъла на тази наредба, трябва да отговарят на:
а) изискванията за търговските семена в приложение № 3, раздел III по отношение на аналитичната чистота, посочени в колони 4 - 11 от таблицата на раздел I, т. 2, буква "А";
б) изискванията по отношение на максималното съдържание на семена от други растителни видове съгласно приложение № 3, раздел I, т. 2, буква "А", колони 12 - 14, за проба с определено в приложение № 4, колона 4 тегло;
в) изискванията за съдържание на семена от лупина съгласно приложение № 3, раздел I, т. 2, буква "А".


Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) За търговия със смески за съхранение се издава разрешение от ИАСАС след подаване на заявление.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от информация относно изискванията за смеските по чл. 56 и 57.
(3) По отношение на директно добити смески за съхранение ИАСАС извършва периодични визуални инспекции на мястото на добиване на семената по време на вегетация с цел да се гарантира, че семената отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 2 и 4.
(4) За проверките по ал. 3 се съставя протокол.
(5) По отношение на култивираните смески за съхранение при подаване на заявлението по ал. 1 ИАСАС или под контрола на ИАСАС се извършват лабораторни анализи за определяне на посевните качества на семената от смеските с цел да се гарантира, че семената отговарят на изискванията на чл. 57.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) Анализите по ал. 5 се извършват по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ в съответствие с утвърдените международни методи.
(7) Вземането на проби от семена с цел определяне на посевните им качества се извършва от хомогенни партиди.
(8) Максималната маса на партидите и минималната маса на пробите в зависимост от културата са посочени в приложение № 4.
(9) Разрешението по ал. 1 следва да отговаря на изискванията на приложение № 9.


Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Смеските за съхранение могат да се предлагат на пазара, ако отговарят на изискванията на чл. 56 по отношение на директно добитите смески или чл. 57 по отношение на култивираните смески.


Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Общото количество семена от смески за съхранение, което може да се предлага на пазара всяка година, не трябва да надвишава 5 % от общото тегло на всички смески от фуражни култури, търгувани през съответната година.


Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Преди началото на всеки производствен сезон производителите на директно добити смески за съхранение заявяват количеството от смески, за което възнамеряват да подадат заявление за разрешение, както и размера и местоположението на предвиденото/предвидените място/места на добиване.
(2) Преди началото на всеки производствен сезон производителите на култивирани смески за съхранение заявяват количеството от смески, за което възнамеряват да подадат заявление за разрешение, както и размера и местоположението на предвиденото/предвидените място/места за добиване и предвиденото/ предвидените място/места за размножаване.
(3) Ако въз основа на заявлението по ал. 1 се окаже, че ще бъде надхвърлено количеството семена, определено в чл. 60, на всеки отделен производител се определя количество от семена от смески, което може да предлага на пазара за съответния сезон.


Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Смеските за съхранение се предлагат на пазара в затворени опаковки или контейнери, снабдени със система за запечатване.
(2) За да се гарантира запечатването на опаковките, всяка система на запечатване включва етикет по чл. 63 и/или печат.
(3) Опаковките се запечатват по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да се оставят следи от подправяне на етикета или на опаковката.


Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Опаковките семена със смески за съхранение се етикетират от външната страна с етикет на производителя или носят надпис или печат, отговарящ на изискванията на приложение № 10.


Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) (1) Всеки производствен сезон производителите на смески за съхранение информират ИАСАС за количествата смески, които предлагат на пазара.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване информира останалите държави членки и Европейската комисия за количествата смески, които се предлагат на пазара в страната.


Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване информира Европейската комисия относно органите за генетични ресурси, признати в страната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "заготвител" е физическо или юридическо лице, отговорно за изпълнението на условията и реда за заготовка на посевния и/или посадъчния материал;
2. "грунтов контрол" е основен метод за проверка чрез полско парцелно изпитване на посевния материал с цел определяне на неговата автентичност и сортова чистота.
3. (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "предбазови семена" са семената, които са от генерации, предхождащи "базовите".
4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "зона източник" е зона, допринасяща за опазването на генетичните ресурси на растенията съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която е управлявана, защитавана и наблюдавана съгласно изискванията на чл. 27 - 34а ЗБР и Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (ДВ, бр. 73 от 2003 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "място на добиване" е част от зоната източник, от която са били добити семената;
6. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "смеска за съхранение" е смеска от семена от фуражни култури и нефуражни по смисъла на чл. 54, ал. 2 от различни родове, видове и/или подвидове, предназначени за съхранението на естествената околна среда с оглед опазването на генетичните ресурси;
7. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "директно добита смеска" е смеска от семена, предлагана на пазара като добита от мястото на добиване със или без почистване;
8. (нова - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) "култивирана смеска" е смеска от семена, при която семената са добити от мястото на добиване, размножени са извън него като отделни видове и са смесени, за да се получи смеска, съставена от родове, видове и/ или подвидове, характерни за типа естествено местообитание на мястото на добиване.

§ 2. Не е търговия със семена от фуражни култури, извън случаите по § 2 ЗППМ, предоставянето на семена от физически или юридически лица на други лица по договор за производство на земеделски суровини, предназначени за промишлена употреба или преразмножаване на семената за същата цел, ако лицата, които извършват тези услуги/дейности, не стават притежатели/собственици на доставените семена, както и на продуктите/реколтата от тези семена. Лицето, което предоставя семената, трябва да представи копие от договора на ИАСАС. Условията за прилагане на тази разпоредба се определят с актове на ЕК.

§ 3. Условията за търговия с химически третирани семена, както и със семена, произведени по биологичен начин съгласно чл. 46, се определят с актове на ЕК.

§ 4. Специфичните условия за производство и търговия със семената по чл. 48, ал. 1 и 2 и разрешените количества се определят с актове на ЕК.

§ 5. Наредбата не се отнася за семена от фуражни култури, предназначени за износ в трети страни.

§ 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 66/401 от 14 юни 1966 г. относно търговията на семена от фуражни култури, Директива на Комисията 75/502/ЕО от 25 юли 1975 г., ограничаваща търговията на семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.) до семена, официално сертифицирани като "базови семена" или "сертифицирани семена", Директива на Комисията 86/109/ЕО от 27 февруари 1986 г., ограничаваща търговията на семена от определени видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни култури до семена, официално сертифицирани като "базови семена" или "сертифицирани семена", частично Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 на Комисията от 1 декември 2016 г. за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth (OB, L 327 от 2 декември 2016 г.), Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена (OB, L 60 от 5 март 2016 г.) и Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/ЕИО и директиви за изпълнение 2014/21/ЕС и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение на вредителите по растенията върху семена и друг растителен репродуктивен материал (ОВ, L 41, 13 февруари 2020 г.).

Заключителни разпоредби


§ 7. С тази наредба се отменя Наредба № 59 от 2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (ДВ, бр. 10 от 2003 г.).

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 16. С тази наредба се въвежда Директива на Комисията 2008/62/ЕО от 20 юни 2008 г., уреждаща някои дерогации за признаване на земеделски местни видове и сортове, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са застрашени от генетична ерозия, и търговията със семена и семена от картофи на тези местни видове и сортове (ОВ, L 162/13), чл. 10 до чл. 20.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 5. С тази наредба се въвежда чл. 1 на Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26 юни 2009 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на ботаническите наименования на растенията, научните наименования на други организми, както и за изменение на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО (ОВ, L 166 от 27.06.2009 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2011 Г.)

§ 9. С тази наредба се въвежда Директива на Комисията 2010/60/ЕС от 30 август 2010 г. за предвиждане на някои дерогации за търговия със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за съхранението на естествената околна среда.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2011 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2013 Г.)

§ 2. С тази наредба се въвежда Директива за изпълнение 2012/37/ЕС на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на условията, на които трябва да отговарят семената от Galega orientalis Lam., максималното тегло на партидите семена от някои видове фуражни растения и големината на пробите от Sorghum spp.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2017 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила на 1 април 2017 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Въведете текст на Долепка 0

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 6.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2020 г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г.)

Списък на видовете фуражни култури

Наредбата се прилага за семената от видовете фуражни култури, както следва:

a) Poaceae (Gramineae) - Житни треви
Agrostis canina L. - полевица кучешка
Agrostis gigantea Roth - полевица бяла
Agrostis stolonifera L. - полевица издънкова (бяла)
Agrostis capillaris L. - полевица
Alopecurus pratensis L. - ливадна лисича опашка
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl - висок (френски) райграс
Bromus catharticus Vahl - овсига
Bromus sitchensis Trin. - овсига
Cynodon dactylon (L.) Pers. - бермутска трева
Dactylis glomerata L. - ежова главица
Festuca arundinacea Schreber - власатка тръстиковидна
Festuca filiformis Pourr. - власатка (финолистна)
Festuca ovina L. - власатка овча
Festuca pratensis Huds. - власатка ливадна
Festuca rubra L. - власатка червена
(изм. - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.) Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - власатка твърдолистна
(изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) xFestulolium Asch. & Graebn. - хибрид, резултат от кръстосването на видове от родовете Festuca с видове от родовете Lolium
Lolium multiflorum Lam. - многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски
Lolium perenne L - пасищен (английски) райграс
(изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г.) Lolium x hybridum Hausskn - хибриден райграс
Phalaris aquatica L. - тръстичина (фаларис)
Phleum nodosum L. - тимотейка
Phleum pratense L. - ливадна тимотейка
Poa annua L. - едногодишна метлица
Poa nemoralis L. - горска метлица
Poa palustris L. - блатна метлица
Poa pratensis L. - ливадна метлица
Poa trivialis L. - обикновена метлица
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - златна трева

б) Fabaceae (Leguminosae) - Бобови треви
Hedysarum coronarium L. - сула
Lotus corniculatus L. - звездан (лотус)
Lupinus albus L. - лупина бяла
Lupinus angustifolius L. - лупина теснолистна
Lupinus luteus L. - лупина жълта
Medicago lupulina L. - люцерна хмеловидна
Medicago sativa L. - люцерна обикновена
Medicago x varia T. Martyn - пясъчна люцерна
Onobrychis viсiifolia Scop. - еспарзета
Pisum sativum L. (partim) - грах фуражен (полски)
Trifolium alexandrinum L. - детелина александрийска
Trifolium hybridum L. - детелина розова, хибридна
Trifolium incarnatum L. - детелина инкарнатна
Trifolium pratense L. - детелина червена
Trifolium repens L. - детелина бяла
Trifolium resupinatum L. - детелина персийска
Trigonella foenum-graecum L. - сминдух, тилчец
Vicia faba L. (partim) - бакла
Vicia pannonica Сrantz - панонски фий
Vicia sativa L. - обикновен фий
Vicia villosa Roth - пясъчен фий

в) Други видове
Brassica napus L.var. napobrassica (L)Rchb. - брююква
Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef.var. medullosa Thell. + var varidis L. - кръмно (фуражно) зеле
Phacelia tanacetifolia Benth - фацелия
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - фуражна ряпа.


Приложение № 2 към чл. 3, т. 1, буква "в", т. 2, буква "в", чл. 4, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 4, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 1, чл. 24, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Условия, на които трябва да отговарят фуражните култури при полска инспекция

1. Предшественикът на полето не е съвместим с вида и сорта на културата за производството на семена и полето е почистено от самосевки.
2. За да се избегне чуждо опрашване, посевите да изпълняват следните изисквания по отношение на пространствена изолация от съседните източници на полен:


Култура Минимално
  разстояние
1 2
2.1. Brassica spp, Phacelia  
tanacetifolia:  
а) за производство на базови  
семена 400 m
б) за производство на сертифи-  
цирани семена 200 m
2.2. Видове или сортове, с изклю-  
чение на Brassica spp, Phacelia tanace-  
tifolia, Pisum sativum и за сортове от  
Poa pratensis, официално класифицира-  
ни като "апоматични едноклонови":  
a) за производство на семена, пред-  
назначени за семепроизводство, на  
полета до 2 ha 200 m
б) за производство на семена, пред-  
назначени за семепроизводство, на  
полета, по-големи от 2 ha 100 m
в) за производство на семена, пред-  
назначени за производство на фураж-  
ни растения, на полета до 2 ha 100 m
г) за производство на семена, пред-  
назначени за производство на фураж-  
ни растения, на полета, по-големи  
от 2 ha 50 m
Тези разстояния могат да бъдат игнорирани, ако е осигурена задоволителна защита (естествена изолация) от нежелано чуждо опрашване.
2.3. (заличена - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)  
   

3. Растения от други видове, семената на които по време на лабораторен анализ трудно се различават от семената на културата, да бъдат на възможно най-ниското ниво.
3.1. За посеви от Lolium spp. или х Festulolium броят на растенията от други видове Lolium spp. или х Festulolium да не надвишава:
а) едно на 50 m2 за производство на базови семена;
б) едно на 10 m2 за производство на сертифицирани семена.
4. Посевът да има задоволителна сортова идентичност и сортова чистота.
4.1. Посеви с изключение на тези от Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala или от Poa pratensis да отговарят на следните изисквания: броят на растенията от съответната култура, които очевидно не принадлежат към дадения сорт, да не надвишава:
а) едно на 30 m2 за производство на базови семена;
б) едно на 10 m2 за производство на сертифицирани семена.
4.2. Броят на растенията в посев от Poa pratensis, които очевидно не принадлежат към дадения сорт, да не надвишава:
а) едно на 20 m2 за производство на базови семена;
б) едно на 10 m2 за производство на сертифицирани семена;
в) шест на 10 m2 за производство на сертифицирани семена от сорт, официално класифицирани като "едноклонов", ако посочените норми за производство на сертифицирани семена са изпълнени.
Република България може да разреши по условия, определени с актове на ЕК, в съответствие със законодателството на ЕС сортовата чистота на апоматични сортове от Poa pratensis да се оценява не само в съответствие с т. 4.2, в. на приложение № 2, но и когато сортовата чистота, установена чрез подходящ лабораторен анализ или други подходящи методи, отговаря на нормите по приложение № 3.
4.3. Сортове от видовете Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala да отговарят на изискванията за сортова чистота, както следва:
- за базови семена - съгласно приложение № 3, II, т. 1;
- за сертифицирани семена - съгласно приложение № 3, I, т. 1.
5. Културата е практически свободна от всякакви вредители, които намаляват полезността и качеството на семената.
Културата отговаря и на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и регулираните некарантинни вредители, предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ, L 317, 23.11.2016 г.), както и на мерките, приети в съответствие с чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
Наличието на РНКВ по културата и по съответните категории отговаря на следните изисквания, посочени в таблицата:


РНКВ или симптоми,
причинени от РНКВ

Растения за
засаждане
(род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %


6. За проверка изпълнението на гореспоменатите норми или други условия посевите за производство на базовите семена да бъдат официално инспектирани, а инспекциите на посевите за производство на сертифицирани семена могат да бъдат официални или под официален контрол.
Полските инспекции се провеждат при следните условия:
а) състоянието и фазата на развитие на културата да са подходящи за извършване на преглед;
б) да се извърши най-малко една полска инспекция;
в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 23.12.2017 г.) размерът, броят и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани, за да се установи дали посевът отговаря на условията в това приложение, се определят съгласно приетите методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.


Приложение № 3 към чл. 3, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, букви "в" и "г", чл. 4, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 13, ал. 5, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 28, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Условия, на които трябва да отговарят семената

I. Сертифицирани семена
1. Семената имат задоволителна сортова идентичност и сортова чистота. За семената от посочените видове са спазени следните норми или други условия:
Минимална сортова чистота:
- за Brassica napus var. napobrassica и Brassica oleracea convar. acephala и за "едноклонови" сортове Poa pratensis - 98 %;
- за Pisum sativum, Vicia faba:
а) сертифицирани семена първо размножение - 99 %;
б) сертифицирани семена второ размножение - 98 %.
Минималната сортова чистота основно се установява чрез полска инспекция, проведена в съответствие с условията, описани в приложение № 2.
2. Семената изпълняват следните норми или други условия по отношение на кълняемост, аналитична чистота и съдържание на семена от други растителни видове, а за лупина, включително семена от лупина в друг цвят и семена от горчива лупина:
А. Таблица

ВИДОВЕ Кълняемост Аналитична чистота
  минимална кълняемост (% от чисто максимум съдържание на твърди минимум аналитична чистота максимално съдържание на семена от други растителни видове (% от масата)
  семе) семена (% от чисто семе) (% от масата) общо единични видове Elytrigia repens
1 2 3 4 5 6 7
POACEAE (GRAMINEAE)            
Agrostis canina 75 (a)   90 2,0 1,0 0,3
Agrostis gigantea 80 (a)   90 2,0 1,0 0,3
Agrostis stolonifera 75 (a)   90 2,0 1,0 0,3
Agrostis capillaris 75 (a)   90 2,0 1,0 0,3
Alopecurus pratensis 70 (a)   75 2,5 1,0 (е) 0,3
Arrhenatherum elatius 75 (a)   90 3,0 1,0(е) 0,5
Bromus catharticus 75 (a)   97 1,5 1,0 0,5
Bromus sitchensis 75 (a)   97 1,5 1,0 0,5
Cynodon dactylon 70 (a)   90 2,0 1,0 0,3
Dactylis glomerata 80 (a)   90 1,5 1,0 0,3
Festuca arundinacea 80 (a)   95 1,5 1,0 0,5
Festuca filiformis 75 (a)   85 2,0 1,0 0,5
Festuca ovina 75 (a)   85 2,0 1,0 0,5
Festuca pratensis 80 (a)   95 1,5 1,0 0,5
Festuca rubra 75 (a)   90 1,5 1,0 0,5
Festuca trachyphylla 75 (a)   85 2,0 1,0 0,5
x Festulolium 75 (a)   96 1,5 1,0 0,5
Lolium multiflorum 75 (a)   96 1,5 1,0 0,5
Lolium perenne 80 (a)   96 1,5 1,0 0,5
Lolium x hybridum 75 (a)   96 1,5 1,0 0,5
Phalaris aquatica 75 (a)   96 1,5 1,0 0,3
Phleum nodosum 80 (a)   96 1,5 1,0 0,3
Phleum pratense 80 (a)   96 1,5 1,0 0,3
Poa annua 75 (a)   85 2,0 (в) 1,0 (в) 0,3
Poa nemoralis 75 (a)   85 2,0 (в) 1,0 (в) 0,3
Poa palustris 75 (a)   85 2,0 (в) 1,0 (в) 0,3
Poa pratensis 75 (a)   85 2,0 (в) 1,0 (в) 0,3
Poa trivialis 75 (a)   85 2,0 (в) 1,0 (в) 0,3
Trisetum flavescens 70 (a)   75 3,0 1,0 (в) 0,3
FABACEAE (LEGUMINOSAE)            
Hedysarum coronarium 75 (a)(б) 30 95 2,5 1,0  
Lotus corniculatus 75 (a)(б) 40 95 1,8 (г) 1,0 (г)  
Lupinus albus 80 (a)(б) 20 98 0,5 (д) 0,3 (д)  
Lupinus angustifolius 75 (a)(б) 20 98 0,5 (д) 0,3 (д)  
Lupinus luteus 80 (a)(б) 20 98 0,5 (д) 0,3 (д)  
Medicago lupulina 80 (a)(б) 20 97 1,5 1,0  
Medicago sativa 80 (a)(б) 40 97 1,5 1,0  
Medicago x vаria 80 (a)(б) 40 97 1,5 1,0  
Onobrychis viciifolia 75 (a)(б) 20 95 2,5 1,0  
Pisum sativum 80 (a)   98 0,5 0,3  
Trifolium alexandrinum 80 (a)(б) 20 97 1,5 1,0  
Trifolium hybridum 80 (a)(б) 20 97 1,5 1,0  
Trifolium incarnatum 75 (a)(б) 20 97 1,5 1,0  
Trifolium pratense 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0  
Trifolium repens 80 (a)(б) 40 97 1,5 1,0  
Ttifolium resupinatum 80 (a)(б) 20 97 1,5 1,0  
Trigonella foenum-graecum 80 (a)   95 1,0 0,5  
Vicia faba 80 (a)(б) 5 98 0,5 0,3  
Vicia pannonica 85 (a)(б) 20 98 1,0 (д) 0,5 (д)  
Vicia sativa 85 (a)(б) 20 98 1,0 (д) 0,5 (д)  
Vicia villosa 85 (a)(б) 20 98 1,0 (д) 0,5 (д)  
ДРУГИ ВИДОВЕ            
Brassica napus            
var. napobrassica 80 (a)   98 1,0 0,5  
Brassica oleracea            
convar. acephala            
(acephala            
var.medullosa+var.            
viridis) 75 (a)   98 1,0 0,5  
Phacelia tanacetifolia 80 (a)   96 1,0 0,5  
Raphanus sativus            
var. oleiformis 80 (a)   97 1,0 0,5  
             
Видове Аналитична чистота Максимално съдържание на семена от други растителни видове (% в пробата по маса) Максимално съдържание на семена от други растителни видове в проба по маса, определена в колона 4 на приложение № 4 (общо за колона) Условия за съдържание на семена от лупина, отклоняващи се по цвят и семена горчива лупина
  Rumex spp., без Rumex acetosella и Rumex maritimus Meli- lotus spp. Rapha- nus raphani- strum Sinapis arvensis Avena fatua, Avena s terilis Cuscuta spp. Rumex spp, без Rumex acetosella и Rumex maritimus  
  8 9 10 11 12 13 14 15
POACEAE (GRAMINEAE)                
Agrostis canina 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Agrostis gigantea 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Agrostis stolonifera 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Agrostis capillaris 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Alopecurus pratensis 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Arrhenatherum elatius 0,3       0(ж) 0(й)(k) 5(н)  
Bromus catharticus 0,3       0(ж) 0(й)(k) 10(н)  
Bromus sitchensis 0,3       0(ж) 0(й)(k) 10(н)  
Cynodon dactylon 0,3       0 0(й)(k) 2  
Dactylis glomerata 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca arundinacea 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca filiformis 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca ovina 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca pratensis 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca rubra 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Festuca trachyphylla 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
x Festulolium 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Lolium multiflorum 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Lolium perenne 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Lolium x hybridum 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Phalaris aquatica 0,3       0 0(й)(k) 5  
Phleum nodosum 0,3       0 0(k) 5  
Phleum pratense 0,3       0 0(k) 5  
Poa annua 0,3       0 0(й)(k) 5(н)  
Poa nemoralis 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Poa palustris 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Poa pratensis 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Poa trivialis 0,3       0 0(й)(k) 2(н)  
Trisetum flavescens 0,3       0(з) 0(й)(k) 2(н)  
FABACEAE (LEGUMINOSAE)                
Hedysarum coronarium   0,3     0 0(k) 5  
Lotus corniculatus   0,3     0 0(л)(м) 10  
Lupinus albus   0,3     0(и) 0(й) 5(н) (o)(п)
Lupinus angustifolius   0,3     0(и) 0(й) 5(н) (o)(п)
Lupinus luteus   0,3     0(и) 0(й) 5(н) (o)(п)
Medicago lupulina   0,3     0 0(л)(м) 10  
Medicago sativa   0,3     0 0(л)(м) 10  
Medicago x varia   0,3     0 0(л)(м) 10  
Onobrychis viciifolia   0,3     0 0(й) 5  
Pisum sativum   0,3     0 0(й) 5(н)  
Trifolium alexandrinum   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trifolium hybridum   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trifolium incarnatum   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trifolium pratense   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trifolium repens   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trifolium resupinatum   0,3     0 0(л)(м) 10  
Trigonella foenum-graecum   0,3     0 0(й) 5  
Vicia faba   0,3     0 0(й) 5(н)  
Vicia pannonica   0,3     0(и) 0(й) 5(н)  
Vicia sativa   0,3     0(и) 0(й) 5(н)  
Vicia villosa   0,3     0(и) 0(й) 5(н)  
ДРУГИ ВИДОВЕ                
Brassica napus var. napobrassica     0,3 0,3 0 0(й)(k) 5  
Brassica oleracea convar.     0,3 0,3 0 0(й)(k) 10  
(acephala var. medullosa + var.                
viridis)                
Phacelia tanacetifolia         0 0(й)(k)    
Raphanus sativus var. oleiformis     0,3 0,3 0 0(й) 5  
                 
Б. Норми или други условия съгласно таблица А, I, т. 2:
(а) всички здрави и свежи семена, непокълнали въпреки приложените допълнителни техники, се прибавят към нормално покълналите семена;
(б) установените при отчитането твърди семена се добавят към нормално покълналите в максимално допустим процент, посочен в колона 3 на тази таблица;
(в) в проба от вид Poa максимум 0,8 % по маса семена от други видове Poa не се счита като примес;
(г) максимум 1 % по маса семена от Trifolium pratense не се счита като примес в Lotus corniculatus;
(д) максимум 0,5 % по маса семена, поотделно или сборно, от Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa не се счита като примес във всеки друг от изброените видове;
(е) посоченият максимален процент по маса семена от единични видове не се прилага за семената от Poa spp.;
(ж) две семена от Avena fatua и Avena sterilis, поотделно или общо, в проба с маса, посочена в колона 4 на приложение № 4, не се счита като примес, когато втората проба със същата маса е свободна от семена на тези видове;
(з) наличие на едно семе от Avena fatua и Avena sterilis в проба с маса, посочена в колона 4 на приложение № 4, не се счита като примес, когато втора проба с маса, два пъти по-голяма от установената, е свободна от семена на тези видове;
(и) не е необходимо да се определя броят семена от Avena fatua и Avena sterilis, освен при съмнение, че условията, залегнали в колона 12, не са изпълнени;
(й) не е необходимо да се определя броят семена от Cuscuta spp., освен при съмнение, че условията, залегнали в колона 13, не са изпълнени;
(к) наличието на едно семе от Cuscuta spp. в проба с маса, посочена в колона 4 на приложение № 4, не се счита за примес, когато втората проба със същата маса е свободна от семена на Cuscuta spp.;
(л) масата на пробата за определяне на семена от Cuscuta spp. е в двоен размер от определената в колона 4 на приложение № 4;
(м) наличието на едно семе от Cuscuta spp. в проба с маса, посочена в колона 4 на приложение № 4, не се счита за примес, когато втора проба с маса, два пъти по-голяма от посочената в колона 4 на приложение № 4, е свободна от семена на Cuscuta spp.;
(н) не е необходимо да се определя броят семена от Rumex spp., с изключение на Rumex acetosela и Rumex maritimus, освен ако има съмнение, че условията, залегнали в колона 14, не са изпълнени;
(о) броят на семената, отклоняващи се по цвят (в %) в проба от лупина, да не надвишава:
1. за горчивата лупина - 2 %;
2. за лупина, различна от горчивата - 1 %;
(п) броят на семената от горчива лупина (в %) в проба от всеки вид лупина, с изключение на горчивата, да не надвишава 2,5 %.
3. Семената са практически свободни от всякакви вредители, които намаляват полезността и качеството на семената.
Семената отговарят и на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и РНКВ, предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031, както и на мерките, приети в съответствие с чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
Наличието на РНКВ по семената и по съответните категории отговаря на следните изисквания, посочени в таблицата:


РНКВ или симптоми,
причинени от РНКВ

Растения за
засаждане
(род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови
семена

Прагове за сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %


II. Базови семена
Условията, залегнали в т. I на приложението, се прилагат към базовите семена по отношение на следните изисквания:
1. Семената от Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba и от сортове на Poa pratensis, официално класифицирани като "апоматични" (едносеменни) сортове, и изискванията за тях по т. 4 на приложение № 2 да отговорят на следните норми и други условия:
Минимална сортова чистота - 99,7 %.
Минималната сортова чистота да бъде установена основно чрез полска инспекция, проведена в съответствие с условията, описани в приложение № 2.
2. Семената да изпълняват следните норми или други условия:
А. Таблица
Видове Максимално съдържание на семена от други видове Други стандарти или условия
  общо (% от масата) брой в една проба; масата на пробата е определена в колона 4 на приложение III  
    единични видове Rumex sрр, с изклю- чение на Rumex acetosella и Rumex maritimus Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp.  
1 2 3 4 5 6 7 8
POACEAE (GRAMINEAE) - ЖИТНИ              
Agrostis canina 0,3 20 1 1 1   (й)
Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1   (й)
Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1   (й)
Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1   (й)
Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5   (и)(й)
Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5   (й)
Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5   (й)
Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1   (й)
Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
x Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Lolium x hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5   (й)
Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5   (й)
Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1   (й)
Phleum pratense 0,3 20 2 1 1   (й)
Poa annua 0,3 20 (б) 1 1 1   (е)(й)
Poa nemoralis 0,3 20 (б) 1 1 1   (е)(й)
Poa palustris 0,3 20 (б) 1 1 1   (е)(й)
Poa pratensis 0,3 20 (б) 1 1 1   (е)(й)
Poa trivialis 0,3 20 (б) 1 1 1   (е)(й)
Trisetum flavescens 0,3 20 (в) 1 1 1   (и)(й)
FABACEAE (LEGUMINOSAE) - БОБОВИ              
Hedysarum coronarium 0,3 20 2     0(д) (й)
Lotus corniculatus 0,3 20 3     0(д) (ж)(й)
Lupinus albus 0,3 20 2     0(г) (з)(k)
Lupinus angustifolius 0,3 20 2     0(г) (з)(k)
Lupinus luteus 0,3 20 2     0(г) (з)(k)
Medicago lupulina 0,3 20 5     0(д) (й)
Medicago sativa 0,3 20 3     0(д) (й)
Medicago х varia 0,3 20 3     0(д) (й)
Onobrychis viciifolia 0,3 20 2     0(г)  
Pisum sativum 0,3 20 2     0(г)  
Trifolium alexandrinum 0,3 20 3     0(д) (й)
Trifolium hybridum 0,3 20 3     0(д) (й)
Trifolium incarnattum 0,3 20 3     0(д) (й)
Trifolium pratense 0,3 20 5     0(д) (й)
Trifolium repens 0,3 20 5     0(д) (й)
Trifolium resupinatum 0,3 20 3     0(д) (й)
Trigonella Foenum-graecum 0,3 20 2       0(г)
Vicia faba 0,3 20 2     0(г)  
Vicia pannonica 0,3 20 2     0(г) (з)
Vicia sativa 0,3 20 2     0(г) (з)
Vicia villosa 0,3 20 2     0(г) (з)
ДРУГИ ВИДОВЕ              
Brassica napus var.              
napobrassica 0,3 20 2       (й)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var.viridis) 0,3 20 3       (й)
Phacelia tanacetifolia 0,3 20          
Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2        
               
Б. Норми или други условия, приложими, ако таблица А към т. 2 (за базовите семена) препраща към тях:
(а) общо 80 броя семена от Poa spp. не се счита за примес;
(б) условието в колона 3 не се прилага за семена от Poa spp.;
допуска се едно семе от Poa spp., различно от анализирания вид Poa spp., в проба от 500 семена;
(в) общо 20 броя семена от Poa spp. не се счита за примес;
(г) не се извършва определяне на броя семена от Melilotus spp., освен ако има съмнение, че условията, залегнали в колона 7, не са изпълнени;
(д) наличието на едно семе от Melilotus spp. в проба с посочената маса не се счита за примес, когато във втора проба с маса, два пъти по-голяма от посочената, няма семена на Melilotus spp.;
(е) условието (в), раздел I, т. 2 на приложението не е приложимо;
(ж) условието (г), раздел I, т. 2 на приложението не е приложимо;
(з) условието (д), раздел I, т. 2 на приложението не е приложимо;
(и) условието (е), раздел I, т. 2 на приложението не е приложимо;
(й) условията (к) и (м), раздел I, т. 2 на приложението не са приложими;
(к) броят на семената от горчива лупина (в %) в проба от всеки вид лупина, с изключение на горчивата, да не надвишава 1 %.
III. "Търговски" семена
Условията в раздел I, т. 2 и 3 се прилагат за търговски семена, като се спазват следните изисквания:
1. Процентните стойности, посочени в колони 5 и 6 на таблица А към т. 2, раздел I, се увеличават с 1 %.
2. В проба от Poa annua не се считат за примес общо 10 % по маса семена от други видове Poa spp.
3. При видовете метлици (Poa spp.), с изключение на Poa annua, максимум 3 % от общата маса на семена от други видове Poa не се счита за примес.
Забележка. Точка 3 не се прилага от 1.07.1976 г. за Poa pratensis и от 1.07.1989 г. за Poa nemoralis, Poa palustris и Poa trivialis, които след посочените дати се търгуват само като "базови" и "сертифицирани" семена.
4. В проба от Hedysarum coronarum - сула, максимум 1 % от общата маса семена от видовете комунига (Melilotus spp.) не се счита за примес.
5. Условието в т. Б, (г), раздел I, т. 2 за Lotus corniculatus не се прилага.
6. При видовете лупина (Lupinus spp.):
(а) минималната аналитична чистота да е 97 %;
(б) процентът на отклоняващите се по цвят семена да не превишава:
- при горчивата лупина - 4 %;
- при други видове лупина - 2 %.
7. Във всеки от видовете Vicia до 6 % max, по маса семена, от Vicia pannonica, Vicia villosa или други семена от близки видове в проба от един от тях не се счита за примес.
Забележка. Изискването важи само за Vicia pannonica, тъй като от 1.07.1987 г. Vicia faba и от 1.07.1991 г. Vicia sativa и Vicia villosa се търгуват само като "базови" и "сертифицирани" семена.
8. За Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa минималната аналитична чистота да е 97 %.


Приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 и чл. 39, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 27.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г.)


Видове Максимална маса на една партида (t) Минимална маса на взетата проба от една партида (g) Маса на пробата за определяне по брой съгласно колони 12 - 14 на приложение № 3 - табл. А, I, т. 2, и колони 3 - 7 на II, т. 2 (g)
1 2 3 4
POACEAE (GRAMINEAE) (*) - ЖИТНИ      
Agrostis canina 10 50 5
Agrostis gigantea 10 50 5
Agrostis stolonifera 10 50 5
Agrostis capillaris 10 50 5
Alopecurus pratensis 10 100 30
Arrhenatherum elatius 10 200 80
Bromus catharticus 10 200 200
Bromus sitchensis 10 200 200
Cynodon dactylon 10 50 5
Dactylis glomerata 10 100 30
Festuca arundinacea 10 100 50
Festuca filiformis 10 100 30
Festuca ovina 10 100 30
Festuca pratensis 10 100 50
Festuca rubra 10 100 30
Festuca trachyphylla 10 100 30
x Festulolium 10 200 60
Lolium mutliflorum 10 200 60
Lolium perenne 10 200 60
Lolium x hybridum 10 200 60
Phalaris aquatica 10 100 50
Phleum nodosum 10 50 10
Phleum pratense 10 50 10
Poa annua 10 50 10
Poa nemoralis 10 50 5
Poa palustris 10 50 5
Poa pratensis 10 50 5
Poa trivialis 10 50 5
Trisetum flavescens 10 50 5
FABACEAE (LEGUMINOSAE) - БОБОВИ      
Hedysarum coronarium:      
- плодове 10 1000 300
- семена 10 400 120
Lotus corniculatus 10 200 30
Lupinus albus 30 1000 1000
Lupinus angustifolius 30 1000 1000
Lupinus luteus 30 1000 1000
Medicago lupulina 10 300 50
Medicago sativa 10 300 50
Medicago х varia 10 300 50
Onobrychis viciifolia:      
- плодове 10 600 600
- семена 10 400 400
Pisum sativum 30 1000 1000
Trifolium alexandrinum 10 400 60
Trifolium hybridum 10 200 20
Trifolium incarnatum 10 500 80
Trifolium pratense 10 300 50
Trifolium repens 10 200 20
Trifolium resupinatum 10 200 20
Trigonella      
Foenum-graecum 10 500 450
Vicia faba 30 1000 1000
Vicia pannonica 30 1000 1000
Vicia sativa 30 1000 1000
Vicia villosa 30 1000 1000
ДРУГИ ВИДОВЕ      
Brassica napus      
var. napobrassica 10 200 100
Brassica oleracea convar.      
acephala 10 200 100
Phacelia tanacetifolia 10 300 40
Raphanus sativus var.      
oleiformis 10 300 300
       
Максималната маса на партидата не трябва да се надвишава с повече от 5 %.
(*) Максималното тегло на една партида може да бъде увеличено до 25 тона, ако доставчикът е получил разрешение за това от компетентния орган.


Приложение № 5 към чл. 28, чл. 30, ал. 1, чл. 37, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г, предишно Приложение № 5 към чл. 28, чл. 30, ал. 1, чл. 37, ал. 3 и чл. 42, изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Етикети

I. Задължителна информация

(а) за базови и сертифицирани семена от всички категории:
1. "ЕО правила и норми";
2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) сертифициращ (контролен) орган и държавата членка или техните инициали (абревиатури) - ИАСАС, Република България (за произведените в страната семена);
2а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер;
3. месец и година на запечатване, записани по следния начин: "Запечатани на ....... (месец и година)"; или месец и година на последното вземане на проби с цел сертификация, записани по следния начин: "Взети проби ........... (месец и година)";
4. идентификационен номер на партидата;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ботаническо име на вида, което може да бъде дадено в съкратена форма без авторското име, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на кирилица (за произведените в страната семена);
В случая на х Festulolium имената на видовете от родовете Festuca и Lolium трябва да бъдат посочени;
6. сорт, изписан най-малко с латински букви;
7. категория;
8. страна производител;
9. количество - брутна или нетна маса на опаковката или брой чисти семена;
10. когато на опаковката е обозначена масата и са използвани гранулирани пестициди, дражиращи субстанции или пълнители, се посочва естеството на пълнителя и приблизителното съотношение между масата на чистите семена и общата маса;
11. за "сертифицирани семена второ размножение" и за размножения след базови семена - броят поколения след базови семена;
12. за семената от сортове треви, които не са били обект на изпитвания за БСК и са използвани в съответствие с член 4(2) (а) на Директива 2002/53 за общия каталог на видовете земеделски растения, се записва "не са предназначени за производство на фураж";
13. когато е извършен повторен анализ за кълняемост на семената - изписват се думите "Повторно изпитване за кълняемост...... (месец и година)", както и службата, извършила повторното изпитване; тази информация се поставя на стикер, прикрепен към официалния етикет.
По процедура, установена с актове на ЕК, когато е подходящо за ограничени периоди от време за отделни видове, ботаническото име може да не се посочва, ако е установено, че недостатъците от прилагането му са по-големи от очакваните преимущества при търговията със семената;

(б) търговски семена:
1. "ЕО правила и норми";
2. "Търговски семена (несертифицирани като сорт)";
3. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) сертифициращ (контролен) орган и държавата членка или техните инициали (абревиатури) - ИАСАС, Република България (за произведените в страната семена);
3а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер;
4. месец и година на запечатване, записани по следния начин: "Запечатани на ............ (месец и година)"; или месец и година на последното вземане на проби за анализ, записани по следния начин: "Взети проби ............ (месец и година)";
5. идентификационен номер на партидата;
6. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ботаническо име на вида, което може да бъде дадено в съкратена форма без авторското име, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на кирилица (за произведените в страната семена);
7. регион на производство;
8. декларирана нетна или брутна маса;
9. когато семената са дражирани, гранулирани или инкрустирани, посочва се естеството на субстанциите/добавките, както и приблизителното съотношение между масата на капсулите и чистите семена или общата маса;
10. когато е извършен повторен анализ за кълняемост на семената, изписват се думите "Повторно изпитване за кълняемост ....... (месец и година)", както и службата, извършила повторното изпитване.
Тази информация се поставя на стикер, прикрепен към официалния етикет.
По процедура, установена с актове на ЕК, когато е подходящо за ограничени периоди от време за отделни видове, ботаническото име може да не се посочва, ако е установено, че недостатъците от прилагането му са по-големи от очакваните преимущества при търговията със семената;

(в) за смески от семена:
1. "смески от семена за ...... (предназначение)";
2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ИАСАС, Р България (за произведените в страната семена) или инициали;
2а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер;
3. идентификационен номер на партидата;
4. "Запечатани на ........... (месец и година)";
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) процент от масата на различните компоненти, посочени по видове и където е уместно - по сортове, изписано с латински букви и на кирилица; достатъчно е да се даде само името на смеската, ако процентът на различните компоненти е бил съобщен в писмен вид на купувача и е бил официално записан; в случая на х Festulolium имената на видовете от родовете Festuca и Lolium трябва да бъдат посочени;
6. количество - брутна или нетна маса на опаковката или брой чисти семена;
7. когато на опаковката е обозначена масата и са използвани гранулирани пестициди, дражиращи субстанции или пълнители, посочва се естеството на пълнителя и приблизителното съотношение между масата на чистите семена и общата маса;
8. когато кълняемостта на всички компоненти на смеската е била повторно изпитана, се отбелязва "Повторно изпитване ......... (месец и година)" и отговорната за това служба; тази информация се дава на официален стикер, прикрепен към официалния етикет.

(г) растителният паспорт съдържа следните означения:
1. за движение в рамките на територията на Съюза:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт", изписани на български и на английски език, разделени с наклонена черта;
б) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат;
2. за въвеждане и движение в рамките на защитени зони:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт - 33", изписани на български и английски език, разделени с наклонена черта;
б) непосредствено под тези думи - научното наименование или код на съответния карантинен вредител или карантинни вредители от значение за защитената зона;
в) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат.

II. Минимални размери на етикетите:
110 mm x 67 mm.


Приложение № 5А към чл. 41, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Етикет на производителя или информация за малките ЕО опаковки

Изискваща се информация

(а) сертифицирани семена:
1. "Малки ЕО Б опаковки".
2. Име и адрес на доставчика, отговорен за маркирането, или неговият идентификационен номер.
3. Официално предоставен сериен номер.
4. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Службата, предоставила серийния номер - ИАСАС, Р България, или техните инициали (за произведените в страната семена).
5. Идентификационен номер, ако официалният сериен номер не дава възможност да се идентифицира партидата.
6. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ботаническо име на вида, изписано с латински букви и на кирилица (за произведените в страната семена).
7. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сорт, изписан с латински букви и на кирилица (за произведените в страната семена).
8. Категория.
9. Нетна и брутна маса или брой семена.
10. Когато на опаковката е обозначена масата и употребата на гранулирани пестициди, дражиращи субстанции или пълнители, се посочва естеството на пълнителя и приблизителното съотношение между масата на чистите семена и общата маса.
За семената от сортове треви, които не са били обект на изпитвания за БСК и са използвани в съответствие с член 4(2) (а) на Директива 2002/53 за общия каталог на видовете земеделски култури, се записва "не са предназначени за производство на фураж";

(б) търговски семена:
1. "Малки ЕО Б опаковки".
2. Име и адрес на доставчика, отговорен за маркирането, или неговия идентификационен номер.
3. Официално предоставен сериен номер.
4. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Службата, предоставила серийния номер - ИАСАС, Р България, или техните инициали (за произведените в страната семена).
5. Идентификационен номер, ако официалният сериен номер не дава възможност да се идентифицира партидата.
6. Ботаническо име на вида на латиница.
7. "Търговски" семена.
8. Нетна или брутна маса или брой чисти семена.
9. Когато са посочени масата на опаковката и употребата на гранулирани пестициди, дражиращи субстанции или пълнители, се посочва естеството на пълнителя и приблизителното съотношение между масата на чистите семена и общата маса.

(в) смески:
1. "Малки ЕО А опаковки" или "малки ЕО Б опаковки".
2. Име и адрес на доставчика, отговорен за маркирането, или неговия идентификационен номер.
3. "Малки ЕО Б опаковки": Официално предоставен сериен номер.
4. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Малки ЕО Б опаковки": Службата, предоставила серийния номер - ИАСАС, Р България, или техните инициали (за произведените в страната семена).
5. "Малки ЕО Б опаковки": Идентификационен номер, ако официалният сериен номер не дава възможност да се идентифицира партидата.
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Малки ЕО А опаковки": Идентификационен номер, с който се идентифицира партидата.
7. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Малки ЕО А опаковки": Р България, или нейните инициали (за произведените в страната семена).
8. "Смески от семена за ..... (предназначение)".
9. Нетна или брутна маса или брой семена.
10. Когато е посочена масата на опаковката и са използвани гранулирани пестициди, дражиращи субстанции или пълнители, се посочва естеството на пълнителя и приблизителното съотношение между масата на чистите семена и общата маса.
11. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Процент от масата на различните компоненти, изразен по видове и където е уместно - по сортове, изписани с латински букви и на кирилица (за произведените в страната семена).
Ако процентното съотношение между различните компоненти може да бъде съобщено на купувача по негова молба и е официално записано, достатъчно е да се даде само такава част от тази информация, каквато държавата членка определи за малки опаковки, произведени на нейна територия, както и справка за вида на смеската.


Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1, т. 3

(Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Етикет за предбазови семена

А. Задължителна информация
1) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) държава - Р България (за произведените в страната семена);
2) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролен/сертифициращ орган - ИАСАС (за произведените в страната семена);
3) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) вид - ботаническо име и наименование на вида, изписани с латински букви и на кирилица (за произведените в страната семена);
4) сорт, изписан най-малко с латински букви;
5) обозначението "предбазови семена";
6) идентификационен номер на партидата;
7) дата на вземане на проби (месец и година) с цел сертификация;
8) брой на размноженията, предхождащи семената от категория сертифицирани семена или сертифицирани семена, първо размножение.

Б. Минимални размери на етикетите
110 mm x 67 mm.


Приложение № 7 към чл. 44, ал. 4 т. 1 и 2

(Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.)

Етикети и документи, съпровождащи семена, които не са окончателно сертифицирани и са произведени в друга държава членка

А. Задължителна информация на етикета:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) сертифициращ/контролен орган, отговарящ за полските инспекции, и държавата членка или техните инициали (абревиатури) - ИАСАС, Р България (за произведените в страната семена);
1а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер;
2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ботаническо име на вида, което може да бъде дадено в съкратена форма без авторското име, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на кирилица (за произведените в страната семена);
3. наименование на сорта, изписано най-малко на латиница;
4. категория;
5. идентификационен номер на партидата или полето ;
6. декларирана нетна или брутна маса;
7. думите "семена, неокончателно сертифицирани".
По процедура, установена с актове на ЕК, когато е подходящо за ограничени периоди от време за отделни видове, ботаническото име може да не се посочва, ако е установено, че недостатъците от прилагането му са по-големи от очакваните преимущества при търговията със семената.

Б. Цвят на етикета:
Етикетът е сив на цвят.

В. Задължителна информация на документа:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) сертифициращ/контролен орган, издаващ документа - ИАСАС (за произведените в страната семена);
1а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер;
2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) ботаническо име на вида, изписано с латински букви и на кирилица (за произведените в страната семена), което може да бъде дадено в съкратена форма и без авторско име;
3. наименование на сорта, изписано най-малко на латиница;
4. категория;
5. идентификационен номер на партидата семена за засяване на полето и името на страната или страните, сертифицирали тези изходни семена;
6. идентификационен номер на партидата или полето на неокончателно сертифицираните семена;
7. обработваемата площ за производство на партидата семена, обхваната (покрита) от документа;
8. количество произведени семена и брой на опаковките;
9. брой на размноженията след базовите семена в случай на сертифицираните семена;
10. декларация, че условията, на които трябва да отговаря културата, от която са произведени семената, са били изпълнени;
11. резултати от предварителен лабораторен анализ на семената, когато е извършен такъв.


Приложение № 8 към чл. 48е

(Ново - ДВ, бр. 49 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Етикет на производителя на семена от "сортове за съхранение"

1. "ЕО правила и норми";
2. име и адрес на лицето (производителя на семена от "сортове за съхранение"), което отговаря за опаковането и поставянето на етикети, или негов идентификационен знак (регистрационен номер);
3. година на запечатването на семената (опаковане и етикетиране), записано по следния начин: " запечатани на ....(месец и година)", или годината на последното вземане на проби за изпитване за посевни качества (за последно изпитване за кълняемост), записано по следния начин: "взети проби ...... (месец и година)";
4. вид;
5. наименование на сорта за съхранение;
6. думите "сорт за съхранение";
7. район на произход;
8. обозначаване района на производство в случаите, когато той е различен от района на произход;
9. идентификационен (референтен) номер на партидата, даден от лицето по т. 2, което отговаря за опаковането и поставянето на етикети;
10. декларирана нетна или брутна маса или брой семена;
11. когато семената са дражирани, гранулирани или инкрустирани, посочва се естеството на субстанциите/добавките, както и приблизителното съотношение между масата на капсулите и чистите семена или общата маса.


Приложение № 9 към чл. 58, ал. 9

(Ново - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.)


 
Разрешение за предлагане на смески за съхранение на пазара
 
ОБРАЗЕЦ
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
 
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ......../.........
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СМЕСКИ ОТ СЕМЕНА ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА ОКОЛНА СРЕДА СЪГЛАСНО ЧЛ. 58 ОТ НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
Разрешението се издава на лицето ...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
постоянен адрес/ЕГН ..........................................................................................................................................................................................................................
Идентификационен номер:
Метод на добиване на семената от смеската:
0 директно
0 чрез култивиране
Процентно съдържание на компонентите по видове и/или подвидове(*)
...............................................................................................................................................................................................................................................
По отношение на култивираните смески за съхранение - процент кълняемост на съставките на смеската, които не отговарят на изискванията на приложение № 3 от Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на ЕС по отношение на кълняемостта
...............................................................................................................................................................................................................................................
Количеството семена, за което се отнася разрешението
...............................................................................................................................................................................................................................................
Регион на произход ..........................................................................................................................................................................................................................
Ограничение за търговия в региона на произход
...............................................................................................................................................................................................................................................
Зона източник
...............................................................................................................................................................................................................................................
Място на събиране на директно добитите смески
...............................................................................................................................................................................................................................................
Място на размножаване на култивираните смески за съхранение
...............................................................................................................................................................................................................................................
Естествено местообитание на мястото на добиване
...............................................................................................................................................................................................................................................
Година на добиване - ...................................................................................................................................................................................................................
 
(*) По отношение на директно добитите смески е достатъчно да се посочат тези съставки, които са характерни за типа естествено местообитание на мястото на събиране и които като съставки на смеската са от значение за съхранението на естествената околна среда в контекста на опазването на генетичните ресурси.
 
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: .......................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
 


Приложение № 10 към чл. 63

(Ново - ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от 01.11.2011 г.)

Етикет на смеските за съхранение

Изискващи се реквизити
1. "правила и стандарти на ЕС";
2. име и адрес на лицето, което отговаря за поставянето на етикета или негов идентификационен знак (регистрационен номер);
3. метод на добиване: директно добиване или култивиране;
4. година на запечатване, записана по следния начин: "запечатано през ..... година";
5. регион на произход;
6. зона източник;
7. място на събиране;
8. естествено местообитание на мястото на събиране;
9. думите "смеска за съхранение от семена от фуражни култури, предназначена за използване в район със същото естествено местообитание като на мястото на събиране, без да се отчитат биотичните условия";
10. референтен номер на партидата, даден от лицето, отговорно за поставянето на етикета;
11. тегловни проценти на съставките по видове и/или подвидове(*);
12. нетно или брутно тегло;
13. когато са използвани гранулирани пестициди, гранулиращи вещества или други твърди добавки, се указва естеството на добавката, както и приблизителното съотношение между теглото на чистите семена и общото тегло;
14. по отношение на култивираните смески за съхранение - специфичният процент на кълняемост на съставките на смеската, които не отговарят на изискванията на приложение № 3 по отношение на кълняемостта(**).

(*) Достатъчно е да се посочат съставките на директно добитите смески за съхранение, които са характерни за типа естествено местообитание на мястото на събиране и които като съставки на смеската са от значение за съхранението на естествената околна среда в контекста на опазването на генетичните ресурси.
(**) Достатъчно е да се отбележат средните стойности на изискваните специфични проценти на кълняемост в случай, че броят на изискваните специфични проценти е над пет, като в случая специфичен е процентът на кълняемост на отделния компонент.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти