Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 97 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове на овощните родове и видове, посочени в приложението, включително и хибриди.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Подложките и други части на овощните растения от други родове или видове или техни хибриди също са обект на тази наредба, ако материалът от един или повече родове или видове или техни хибриди е присаден или се предвижда да бъде присаден върху тях.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) Овощен материал за размножаване с цел производство на посадъчен материал са: цели растения, резници, подложки, калеми и семена.
(2) Овощният материал по ал. 1 включва и овощните растения, предназначени за производство на плодове.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Овощните растения по ал. 2, предлагани на пазара, са предназначени за засаждане или презасаждане на постоянно място.


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от (*)) (1) Овощният посадъчен материал се произвежда и търгува като предбазов, базов, сертифициран и САС (стандартен) овощен материал.
(2) Предбазов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. произведен в съответствие с общоприети методи и схеми в съответствие с актове на Европейската комисия (ЕК) за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производство на базов материал;
3. който съответства на изискванията за предбазов материал, установени в чл. 7;
4. за който след проведени инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(3) Базов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) произведен директно или по установените схеми за поддържане на сорта (от определен брой етапи или фази) от предбазов материал по вегетативен начин, в съответствие с общоприетите методи и схеми в съответствие с актове на ЕК за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производството на сертифициран материал;
3. който съответства на изискванията за базов материал, установени в чл. 7;
4. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.
(4) Сертифициран овощен материал е посадъчен материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове:
1. произведен директно или по схемите за поддържане на сорта от базов материал по вегетативен начин;
2. който съответства на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7;
3. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 и 2.
(5) Conformitas Agraria Communitatis - САС (стандартен) овощен материал е посадъчният материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове, който съответства на изискванията за САС (стандартен) материал, установени в чл. 7.
(6) Свободен от вируси (СВ) материал е материалът:
1. който е тестван и за който при тестването е установено, че не е инфектиран съгласно приети международни методи;
2. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;
3. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от всякакви вируси и вирусоподобни патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в общността.
(7) Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия свободен от вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за свободен от вируси (СВ).
(8) Тестиран за вируси (ТС) материал е материалът:
1. който е тестван и за който е установено при тестването, че не е инфектиран, съгласно приети международни методи;
2. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;
3. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от определени вируси и вирусоподобни патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в общността и намаляват качеството на посадъчния материал.
(9) Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия тестиран за вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за тестиран за вируси (ТВ).

Глава трета.
КОНТРОЛ НА ОВОЩНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. КОНТРОЛ НА САС МАТЕРИАЛА


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) САС (стандартният) материал се произвежда под отговорността на производителя по условията на чл. 7 и 8.
(2) САС (стандартният) материал се контролира от ИАСАС и/или НСРЗ по условията на чл. 48 ЗППМ и по условията на наредбата.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) Производителите и/или търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, прилагат необходимите мерки за гарантиране съответствието на овощния материал с изискванията на наредбата във всички етапи на неговото производство и търговия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) За целите на ал. 1 производителите и/или търговците извършват сами или чрез друг акредитиран производител и/или търговец, или чрез упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице наблюдения и проверки, които се базират на следните принципи:
1. установяване на критичните точки в производствения процес на база на използваните производствени методи;
2. установяване и прилагане на методите за наблюдение и проверка на критичните точки съгласно т. 1;
3. вземане на проби за лабораторен анализ, извършван или в лаборатория на ИАСАС, или в лаборатория на НСРЗ, или в одобрена по чл. 8 ЗППМ лаборатория, по избор на производителя с цел проверка съответствието за здравно състояние с изискванията на наредбата; за предбазовия, базовия и сертифицирания овощен материал пробите се вземат от ИАСАС за целите на сертификация;
4. поддържане на дневник, който съдържа данните по т. 1 - 3, записани по начин, който не позволява тяхното заличаване, както и данни за производството и търговията на овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове; дневникът се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от НСРЗ, за проверка и се съхранява най-малко три години.
(3) Производителите и/или търговците, чиято дейност е ограничена само до доставка на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, които са произведени и опаковани в производствени обекти и помещения, различни от техните собствени, трябва да водят само дневник, в който да се отразяват данните по начин, който не позволява тяхното заличаване. Данните в дневника са относно покупките, продажбите и доставките на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производството на плодове.
(4) Изискванията по ал. 3 не се прилагат за производители и/или търговци, чиято дейност е ограничена до предлагане на пазара на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, на крайни потребители.
(5) Ако в резултат от собствени проверки или от информация, предоставена от ИАСАС или НСРЗ, се установи наличие на един или повече вредители съгласно Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол, въвеждаща Директива 2000/29/ЕО, или ако определени в списъците по чл. 7, ал. 2 вредители са над допустими изисквания, производителите трябва веднага да информират ИАСАС и/или НСРЗ за предприетите от тях мерки, изискващи се от контролните органи. Те могат да предприемат и всякакви други мерки, необходими за намаляване риска от разпространението на тези вредни организми.
(6) Производителите трябва да поддържат дневник за епидемиите и случаите на вредители в техните производствени обекти и помещения, както и за предприетите мерки.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) Предприятията на производителите и използваните производствени методи трябва да са в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на извършваните дейности във връзка с издаване на разрешения и регистриране на производителите на овощен материал при условията по чл. 28 ЗППМ. Обхватът на разрешението може да бъде допълван, когато производителят реши да извършва дейности, различни от тези, за които е получил разрешение, при спазване изискванията по чл. 28 ЗППМ.
(2) Лабораториите по чл. 8 ЗППМ, в които се извършват анализи за определяне здравното състояние на посадъчния материал, се одобряват от министъра на земеделието и горите по условията по чл. 9 и 10 ЗППМ след проверка от ИАСАС и/или НСРЗ. Прилаганите от лабораториите методи за тестване на посадъчен материал трябва да са в съответствие с актове на ЕК. Обхватът на одобрението може да бъде допълван, когато лабораторията реши да извършва дейности, различни от тези, за които е получила одобрение, при спазване изискванията по чл. 9 и 10 ЗППМ.
(3) Министерството на земеделието и горите и ИАСАС, издали съответните одобрения и разрешения, предприемат необходимите мерки, ако производителите и/или лабораториите не спазват изискванията по ал. 1 и 2. За тази цел се вземат предвид и заключенията от извършените проверки по чл. 18.
(4) Предприетите мерки включват забрана за производството и търговията на овощен материал от производителите и/или търговците, които не спазват изискванията по ал. 1 за определен период от време, или спиране временно дейността на лабораторията, която не спазва изискванията по ал. 2.
(5) Контролът и наблюденията на производителите, предприятията и лабораториите с цел осигуряване спазването на изискванията по наредбата се извършват от ИАСАС и/или НСРЗ, които по всяко време трябва да имат свободен достъп до всички места на предприятията. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва контрол за спазване изискванията по критичните точки и прилаганите методи от производителите, както и контрол на вземането на проби и на водените дневници. Националната служба за растителна защита извършва контрол за наличие на вредители в предприятията и контрол на водените дневници. Практическите мерки на контрола и наблюденията от контролните органи са в съответствие с актове на ЕК. Ако при контрола и наблюденията се окаже, че изискванията на тази наредба не се спазват, контролните органи предприемат мерките по ал. 4.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОВОЩНИЯТ МАТЕРИАЛ СЕ ПРЕДЛАГА НА ПАЗАРА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) САС (стандартният) овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, се предлагат на пазара от производителите и/или търговците, получили разрешение съгласно чл. 28 ЗППМ, ако материалът съответства на изискванията по чл. 7.
(2) Предбазовият, базовият и сертифицираният материал се сертифицират и предлагат на пазара, ако принадлежат към сорт съгласно чл. 11 и отговарят на изискванията за съответната категория съгласно чл. 7. Категорията трябва да бъде обозначена на етикета по чл. 14, ал. 1, т. 2. Списъкът по чл. 7, ал. 2 може да включва описание на сорта, както и да посочва случаите, при които подложките не принадлежат към даден сорт и кои подложки са несъвместими с дадения сорт.
(3) С изключение на изискванията по Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол, въвеждаща Директива 2000/29/ЕО, изискванията по тази наредба не се отнасят до предлагания на пазара овощен посадъчен материал или овощни растения, предназначени за:
1. опити или научни цели; или
2. селекция; или
3. запазване на генетическото разнообразие.
(4) Условията за опаковане и етикетиране на овощния материал по ал. 3 и разрешените за целта количества се определят с актове на ЕК.


Чл. 11. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Наименованията на сортовете, вписани в официалната сортова листа на Република България или в списъците на производителите, трябва да са в съответствие с актове на ЕК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Сортовете на овощните видове могат да бъдат официално регистрирани (вписани) в официалната сортова листа на Република България, ако за тях е установено, че изпълняват определени официално приети условия в методики на ИАСАС и да имат официално описание.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) В случаите, когато за сортовете изрично са посочени други изисквания в списъците, съгласно чл. 4 , ал. 1 и 2 на Директива 92/34/ЕС, респ. чл. 7 от тази наредба, ИАСАС няма отговорността за тях във връзка с официалното сортоизпитване.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Изискванията за регистрация на сортовете по условията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 2 ЗППМ в съответствие с актове на ЕК включват:
1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) условия за официално сортоизпитване за различимост, достатъчна хомогенност и стабилност (РХС);
2. минимален брой характеристики, които се наблюдават при различните видове по време на изпитванията;
3. минимални изисквания за извършване на изпитванията;
4. срок за валидност на официално приетия сорт.


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)

Раздел II.
Опаковане и етикетиране


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)

Глава седма.
ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ


Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) В страната може да се внасят овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от трети страни при спазване условията на ЗППМ и ако материалът дава същите гаранции по отношение на автентичността, качеството, здравното състояние, опаковането и етикетирането, еквивалентни на произвеждания в страната овощен материал. Условията за внос на овощен материал от трети страни се определят и с актове на ЕК.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)
(3) (Новa - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)

Глава осма.
КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НА ПАЗАРА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва официален контрол на овощния посадъчен материал и овощните растения от категориите по чл. 4, с цел гарантиране съответствието на материала с изискванията на наредбата.
(2) САС (стандартният) материал се контролира от ИАСАС чрез случайни проверки за съответствието му с изискванията по тази наредба.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) (1) Ако по време на наблюденията по чл. 9, ал. 5 или официалния контрол по чл. 17, или по време на провеждането на опитите по чл. 20 се установи, че производителят или търговецът не може да осигури съответствие на произвеждания или предлагания от него на пазара овощен посадъчен материал и овощни растения с изискванията по тази наредба и тези несъответствия не могат да бъдат отстранени, материалът се забранява за търговия.
(2) Ако се установи, че овощният материал по ал. 1 не съответства на изискванията по тази наредба, ИАСАС предприема съответните мерки по отношение на производителя или търговеца, а в случай на забрана за предлагане на пазара на овощния материал ИАСАС уведомява ЕК и компетентните национални органи на държавите членки.
(3) Когато при повторна проверка от ИАСАС се установи, че производителят или търговецът по ал. 1 е създал условия бъдещото производство да бъде в съответствие с изискванията по тази наредба, овощният материал може да се предлага на пазара.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) Ако по време на проверките по чл. 18 се установи, че посадъчният материал и овощните растения не могат да бъдат търгувани поради несъответствие с изискванията за здравно състояние, ИАСАС предприема мерки за спиране от търговия на такъв материал и елиминиране на всякакъв риск за здравното състояние на растенията.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) Забранява се въвеждането на допълнителни търговски ограничения по отношение на здравното състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения, условията (средата), при които се отглеждат, организирането на инспекциите, както и по отношение изискванията, на които трябва да отговарят производителите и търговците, освен предвидените в разпоредбите на Директива 92/34/ЕС, въведени с тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 30.09.2012 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "резници" са части от овощни растения, предназначени за подложки и калеми;
2. "подложки" са части от узрели или зелени резници, които са предназначени да образуват подземната част на облагородения овощен материал;
3. "калеми" са части от узрели или зелени овощни резници, които трябва да образуват надземната част на облагородените овощни дръвчета или които се използват за присаждане на място;
4. "САС (стандартен) материал" означава овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната, който "САС материал" се произвежда и търгува в Общността под това наименование, определено от абревиатурата САС (Conformitas Agraria Communitatis).
5. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Производител и/или търговец на овощен посадъчен материал" е всяко юридическо или физическо лице, професионално занимаващо се най-малко с една от следните дейности,свързани с овощния посадъчен материал или овощните растения, предназначени за производство на плодове: размножаване, производство, съхраняване и/или третиране и търговия.
6. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Акредитиран производител и/ или търговец на овощен посадъчен материал" е лице, получило разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС и вписано в регистрите, които се водят и съхраняват в ИАСАС, съгласно разпоредбите на ЗППМ.
7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) "Локално (местно) разпространение" на овощен посадъчен материал и овощни растения означава предлагане на овощен материал на местния (локалния) пазар на населеното място от производители и/или търговци по условията на чл. 15.


§ 2. С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 92/34/ЕО от 28 април 1992 г. относно търговията на овощен размножителен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове.

Заключителни разпоредби


§ 3. С тази наредба се отменя Наредба № 40 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от овощни видове (ДВ, бр. 93 от 2004 г.) и Правилника за производство, контрол и пласмент на овощен и черничев посадъчен материал (ДВ, бр. 58 от 1959 г.).


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2010 Г.)

§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 97 от 2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 2 от 2007 г.) съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 4; чл. 5; чл. 7; чл. 11, ал. 1; чл. 12; чл. 13; чл. 14, чл. 15; чл. 16, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 21 и приложение към чл. 1, ал. 2 - считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 и 3; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11, ал. 2 - 5; чл. 16, ал. 1; чл. 17; чл. 18; чл. 19 и § 1 - считано от 30 септември 2012 г.


Приложение към чл. 1, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2010 г., в сила от 31.03.2010 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти