Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОКИ И ДВИЖЕНИЯ НА СТОКИ, РЕФЕРЕНТНИТЕ ПЕРИОДИ, НАЧИНА НА ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ, КАКТО И СТОКИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

В сила от 01.09.2006 г.
Приета с ПМС № 238 от 07.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки.

Глава втора.
ДЕКЛАРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ И ДВИЖЕНИЯ НА СТОКИ

Раздел I.
Промишлено предприятие

Чл. 2. Пристиганията и изпращанията на компонентни части за изграждане на промишлено предприятие или за промишлено предприятие за повторна употреба се декларират по системата Интрастат.


Чл. 3. (1) Референтен период при пристигания или изпращания на компонентни части за изграждане на промишлено предприятие или за промишлено предприятие за повторна употреба е месецът, през който се осъществява пренасянето им през границата на митническата територия на държавата членка.
(2) В случаите, в които компонентните части за изграждане на промишлено предприятие или за промишлено предприятие за повторна употреба се доставят като пристигания или изпращания на партиди, Интрастат операторът може да подаде декларация само веднъж през месеца, в който последната партида от компонентните части е пристигнала или е била изпратена.


Чл. 4. Декларирането по чл. 3, ал. 2 може да се прилага при пристигане или изпращане на компонентни части за изграждане на промишлено предприятие, чиято статистическа стойност е по-голяма от 3 000 000 евро, и при пристигане или изпращане на компонентни части за повторна употреба на промишлено предприятие без ограничение на статистическата му стойност.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Интрастат операторът прилага процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата след разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Разрешението се отнася единствено за компонентните части за промишленото предприятие. За целта до започване движението на стоките Интрастат операторът подава в Централното управление на Националната агенция за приходите искане на хартиен носител с приложени заверени копия на договорите с превод на български език за доставка на промишленото предприятие или компонентните части.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Стоките се декларират по Комбинираната номенклатура.
(2) Кодовете, по които се извършва декларирането на компонентните части за промишлено предприятие, се образуват по следния начин:
1. първите 4 цифри от кода са 9880 и показват, че се използва тази процедура;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) петата и шестата цифра отговарят на главата на Комбинираната номенклатура, към която принадлежат стоките от конкретната доставка;
3. седмата и осмата цифра са 0.


Чл. 7. При деклариране на компонентни части за промишлено предприятие се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. код на стоката, образуван съгласно чл. 6, ал. 2;
4. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
5. стойност и статистическа стойност.

Раздел II.
Пристигания и изпращания на партиди


Чл. 8. Пристиганията и изпращанията на партиди се декларират по системата Интрастат.


Чл. 9. (1) Референтен период при пристигания или изпращания на партиди е месецът, през който компонентните части от партидата се пренасят през границата на митническата територия на държавата членка.
(2) Интрастат операторът може да подаде декларация само веднъж през месеца, в който последната компонентна част от партидата е пристигнала или е била изпратена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 14 дни преди започване на пристигания и изпращания на партиди се подава уведомление до Националната агенция за приходите, че съответният Интрастат оператор ще прилага тази процедура.


Чл. 10. При декларирането на пристигания и изпращания на партиди статистическата стойност, която се посочва, се формира като сбор от статистическите стойности на компонентните части от партидата.

Раздел III.
Плавателни съдове и въздухоплавателни средства


Чл. 11. (1) Пристиганията и изпращанията на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се декларират по системата Интрастат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Компетентните органи съгласно чл. 11 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки могат да събират данни и от други източници с цел проверка на качеството на декларираните данни.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Статистиката, свързана с търговията със стоки на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства между държави членки, обхваща само следните видове изпращане и пристигане:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо на данъчно облагане лице, установено в друга държава членка, към подлежащо на данъчно облагане лице, установено в Република България; тази сделка се третира като пристигане;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо на данъчно облагане лице, установено в Република България, към подлежащо на данъчно облагане лице, установено в друга държава членка; тази сделка се третира като изпращане; ако плавателният съд или въздухоплавателното превозно средство е ново, изпращането се записва в държавата членка на построяване;
3. изпращания и пристигания на плавателни съдове и въздухоплавателни средства в случаите, при които предстои да бъдат подложени на преработка или са преработени в резултат на сключен договор.
(2) При новопостроени плавателни съдове и въздухоплавателни средства държава на изпращане е тази, в която са построени.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство се счита, че принадлежи на държавата членка, в която е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство, както е определено в член 17, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанска дейност, специфичните стоки и движения, и код на вида на сделката (ОВ, L 34 от 5 февруари 2010 г.).


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Референтен период при пристигания и изпращания на плавателните съдове или въздухоплавателните средства в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 е месецът, през който се извършва прехвърлянето на икономическата собственост.
(2) Референтен период при пристигания и изпращания на плавателните съдове или въздухоплавателните средства в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 3 е месецът, през който те преминават през границата на митническата територия на държавата членка.


Чл. 15. (1) При деклариране на плавателните съдове и въздухоплавателните средства се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код на стоката съгласно Комбинираната номенклатура;
4. количество, определено съгласно ал. 2;
5. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
6. вид на сделката;
7. стойност и статистическа стойност, определена съгласно ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Количеството се изразява в брой на стоките и други допълнителни мерни единици, определени в КН, за плавателни съдове и в нетна маса и допълнителни мерни единици за въздухоплавателно превозно средство.
(3) Статистическата стойност на плавателните съдове и въздухоплавателните средства се определя като обща стойност по фактура, намалена с разходите за транспорт и застраховки, в случай на продажба или покупка на целия плавателен съд или въздухоплавателно средство.

Раздел IV.
Стоки, доставяни на плавателни съдове и въздухоплавателни средства


Чл. 16. Стоките, доставяни на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, се декларират по системата Интрастат.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Счита се, че плавателните съдове и въздухоплавателните средства принадлежат към държавата членка, в която са установени подлежащите на данъчно облагане лица, които упражняват икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки обхваща само изпращания на стоки, осъществени на пристанища и летища на територията на Република България на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, на подлежащите на данъчно облагане лица, които упражняват икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство в други държави членки.


Чл. 19. Кодовете, по които се извършва декларирането на стоки, доставяни на плавателните съдове и въздухоплавателните средства, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код 9930 24 00 за стоки от глави 1 - 24 на Комбинираната номенклатура;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код 9930 27 00 за стоки от глава 27 на Комбинираната номенклатура;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код 9930 99 00 за стоки, класифицирани във всички останали глави на Комбинираната номенклатура.


Чл. 20. (1) При декларирането на стоки, доставяни на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, се посочват следните данни:
1. изпращания;
2. референтен период;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код на стоката от Комбинираната номенклатура съгласно чл. 19;
4. количество, определено съгласно ал. 2;
5. държава на пристигане;
6. стойност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Количеството се посочва в килограми, а за стоките от глава 27 - и по допълнителна мярка съгласно Комбинираната номенклатура.

Раздел V.
Резервни части за моторни превозни средства и самолети


Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Пристиганията и изпращанията на резервни части за моторни превозни средства и самолети се декларират по системата Интрастат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Интрастат операторите могат да ползват кодове за опростено деклариране след получено писмено разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодовете, по които се извършва опростено деклариране на резервни части, са съответно 99908700 и 99908800. Те се формират по следния начин - първите четири цифри са 9990, петата и шестата цифра съответстват на главата от Комбинираната номенклатура, от която са превозните средства, 87 за моторни превозни средства или 88 за самолети, а последните две цифри са 00.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При деклариране на резервни части за моторни превозни средства и самолети се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. код на стоката от Комбинираната номенклатура съгласно ал. 3;
4. нето тегло - кг;
5. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
6. стойност.

Раздел VI.
Офшорна инсталация


Чл. 22. Пристиганията и изпращанията от и за офшорна инсталация се декларират по системата Интрастат.


Чл. 23. Счита се, че офшорната инсталация принадлежи към държавата членка, на територията на която е установено лицето, отговорно за нейната търговска експлоатация.


Чл. 24. (1) Кодовете, по които се извършва декларирането на изпращания и пристигания на стоки до и от офшорна инсталация, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 9931 24 00 за стоки от глави 1 - 24 на Комбинираната номенклатура;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 9931 27 00 за стоки от глава 27 на Комбинираната номенклатура;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 9931 99 00 за стоки, класифицирани във всички останали глави на Комбинираната номенклатура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Количеството се посочва в килограми, а за стоките от глава 27 - и по допълнителна мярка съгласно Комбинираната номенклатура.

Раздел VII.
Морски продукти


Чл. 25. Пристиганията и изпращанията на морски продукти се декларират по системата Интрастат.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Счита се, че морските продукти принадлежат на държавата членка, където е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд.


Чл. 27. Статистиката на вътрешнообщностната търговия с морски продукти включва само следните пристигания и изпращания:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на Република България, която предоставя данните или придобиванията им от страна на плавателни съдове, принадлежащи на Република България, която предоставя данните, от плавателни съдове, принадлежащи на друга държава членка; тези сделки се третират като пристигания;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на друга държава членка от плавателен съд, принадлежащ на държавата членка, която предоставя данните, или придобиването им от страна на плавателни съдове, принадлежащи на друга държава членка, от плавателни съдове, принадлежащи на Република България; тези сделки се третират като изпращания.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При пристигане държавата членка партньор е държава членка, в която е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд, който е извършил улова, а при изпращане друга държава членка, в която са разтоварени на суша морските продукти или където е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд, който придобива морските продукти.


Чл. 29. Държава на произход при пристигане на морски продукти е държавата членка, където е регистриран плавателният съд, ако няма претоварване преди това.

Раздел VIII.
Военни стоки


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Пристиганията и изпращанията на военни стоки се декларират по системата Интрастат. Когато тези данни представляват класифицирана информация, Интрастат декларациите се подават в Централното управление на Националната агенция за приходите при спазване на мерките за защита на класифицираната информация по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При деклариране на военни стоки се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код на стоката съгласно Комбинираната номенклатура;
4. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
5. стойност и статистическа стойност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Интрастат оператори, които декларират военни стоки, но имат сделки и с други стоки, декларират последните, като попълват всички изискващи се полета с данни.

Раздел IX.
Електричество и газ


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Пристигания и изпращания на електричество и газ се декларират по системата Интрастат.


Чл. 33. (1) При изпращания на електричество и газ държава на пристигане е държавата членка, на територията на която е установен купувачът.
(2) При пристигания на електричество и газ държава на изпращане е държавата членка, на територията на която е установен доставчикът. Държава на произход е държавата членка, от която се извършва първоначалното изпращане на стоката.


Чл. 34. Референтен период при пристиганията и изпращанията на електричество и газ е месецът, през който се осъществява физическото пренасяне на електричеството или газта през границата на митническата територия на държавата членка.


Чл. 35. (1) При декларирането на електричество и газ се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) код на стоката съгласно Комбинираната номенклатура;
4. вид на сделката;
5. условия на доставка;
6. количество, определено съгласно ал. 2;
7. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
8. стойност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Количеството се посочва по допълнителна мерна единица съгласно Комбинираната номенклатура.

Раздел X.
Космически кораби


Чл. 36. (1) Пристиганията и изпращанията на космически кораби се декларират по системата Интрастат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Компетентните органи съгласно чл. 11 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки могат да събират данни и от други източници с цел проверка на данните.


Чл. 37. (1) Статистиката на вътрешнообщностната търговия с космически кораби включва следните пристигания и изпращания:
1. изпращания или пристигания на космически кораб, който предстои да бъде подложен на преработка или е преработен в резултат на сключен договор;
2. изстрелване в космическото пространство на космически кораб, който е бил предмет на прехвърляне на собствеността между лица, установени на територията на различни държави членки, ще се декларира като:
а) изпращания - в случаите, в които космическият кораб е произведен в Република България или е собственост на лице, установено на територията на Република България, и се прехвърля на лице, установено на територията на друга държава членка;
б) пристигания - в случаите, в които космическият кораб се придобива от лице, установено на територията на Република България, от лице, установено на територията на друга държава членка.
(2) Статистическата стойност на космическия кораб се декларира, при условие че продавачът е изпълнил доставката, като е поставил стоката на разположение на купувача в свои помещения или на друго уговорено място (завод, фабрика, склад и пр.), неосвободена за износ и ненатоварена на превозно средство на купувача.
(3) При пристигания на космически кораб държава на изпращане е държавата членка, на територията на която той е построен, а при изпращания - държавата на пристигане е държавата членка, на територията на която е установено лицето, което придобива собствеността върху космическия кораб.

Раздел XI.
Преработка на стоки по договор


Чл. 38. Пристиганията и изпращанията, свързани с преработка на стоки по договор, се декларират по системата Интрастат.


Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Операторите, осъществяващи пристигания и изпращания, свързани с преработка на стоки по договор, декларират статистическа стойност, независимо дали са надвишили прага за деклариране на статистическа стойност. Декларирането на вида на сделката се извършва по кодовете, определени с Приложение III на Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанска дейност, специфичните стоки и движения, и код на вида на сделката (ОВ, L 34 от 5 февруари 2010 г.).


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодът за деклариране вида на сделката при изпращания на стоки, свързани с преработка на стоки по договор, е 41, когато се очаква стоките да се върнат в първоначалната държава на изпращане, и 42, когато стоките не се очаква да се върнат в първоначалната държава на изпращане. Когато стоките се връщат след преработка, кодовете за деклариране вида на сделката са съответно 51 и 52 в зависимост от това, дали стоката се връща в първоначалната държава на изпращане или не.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания на стоки, свързани с преработка на стоки по договор за сметка на Интрастат оператора е 11.

Раздел XII.
Стоки по договор за лизинг


Чл. 42. (1) Пристигания и изпращания на стоки по договор за лизинг с продължителност над две години се декларират по системата Интрастат.
(2) Референтен период в случаите на ал. 1 е месецът, през който стоката се пренася през границата на митническата територия на държавата членка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания в случаите по ал. 1 е 1.4.
(4) В случаите, в които договорът за лизинг е с продължителност под две години, но преди изтичането на срока страните се договорят той да бъде продължен и общата продължителност на срока по договора е над две години, се декларират пристигания или изпращания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания в случаите по ал. 4 е 9.1.
(6) Стойността, която се декларира, е стойността на стоката, а не лизинговите вноски.
(7) На деклариране подлежат както стойността на стоката, така и статистическата стойност.

Раздел XIII.
Продажби на консигнация


Чл. 43. Пристигания и изпращания на стоки, свързани с продажба на консигнация, се декларират по системата Интрастат.


Чл. 44. Референтен период при пристигания или изпращания, свързани с продажба на консигнация, е месецът, през който стоката се пренася през границата на митническата територия на държавата членка.


Чл. 45. При изпращане на стоки по договор за продажба на консигнация от Република България в друга държава членка се декларират количеството в момента на изпращане и стойността, която би се получила при продажба на стоката.


Чл. 46. При пристигане на стоки по договор за продажба на консигнация в Република България от друга държава членка се декларират количеството в момента на пристигане и стойността, която би се заплатила при покупка на стоката.


Чл. 47. Стоки, които се връщат обратно в Република България от друга държава членка, след като са били изпратени за продажба на консигнация, но не са продадени, се декларират като пристигане. В този случай се декларират количеството и стойността само на върнатите стоки.


Чл. 48. Стоки, които се връщат обратно от Република България в друга държава членка, след като са били изпратени за продажба на консигнация, но не са продадени, се декларират като изпращания. В този случай се декларират количеството и стойността само на върнатите стоки.


Чл. 49. Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания на стоки, свързани с продажба на консигнация, е 1.2.

Раздел XIV.
Върнати и заменени стоки


Чл. 50. (1) Върнатите стоки се декларират по системата Интрастат като изпращания, съответно като пристигания.
(2) Ако операторът не е имал задължение да декларира пристигания, съответно - изпращания, на стоките преди връщането им, той няма задължение да ги декларира и в случаите, в които се връщат.


Чл. 51. (1) При връщане на стоки за замяна се декларира изпращане. Получената в замяна стока се декларира като пристигане.
(2) Кодът за деклариране вида на сделката в случаите по ал. 1 е 2.2.


Чл. 52. (1) В случай че стоката се връща поради непригодност, повреда или други дефекти, се декларира изпращане.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кодът за деклариране вида на сделката в случаите по ал. 1 е 2.1 или 2.9.


Чл. 53. (1) При замяна в рамките на гаранционния срок на стоки, които не подлежат на връщане, се декларира изпращане, съответно пристигане, на получената в замяна стока.
(2) Кодът за деклариране вида на сделката в случаите по ал. 1 е 2.3.

Раздел XV.
Кредитни известия (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Кредитните известия се отразяват в Интрастат декларацията, когато са на стойност, надвишаваща прага за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт.
(2) В случаите, когато купувачът връща стоки на доставчика, за които има издадено кредитно известие, те се декларират по система Интрастат като изпращания, като стойността съответства на данните от издаденото кредитно известие.
(3) В случаите, когато купувачът не връща стоки на доставчика, но има издадено кредитно известие, се подава коригираща декларация за пристигания, като вече декларираните транзакции се коригират в съответствие с данните от полученото кредитно известие.
(4) В случаите, когато купувачът получава кредитно известие, с което доставчикът на стоки одобрява отстъпка за купувача, след като фактурата е била издадена, и те се отнасят за специфично дефинирани и вече осъществени доставки на стоки, тогава купувачът е необходимо да отчете тези кредитни известия с подаване на коригираща декларация по Интрастат.
(5) Ако купувачът получи кредитно известие преди срока за подаване на месечната декларация, тогава той следва да намали стойността на стоката със стойността на полученото кредитно известие.
(6) Ако купувачът получи кредитно известие, след като вече е подал месечна декларация, той подава коригираща декларация, в която отразява данните от кредитното известие.
(7) Кредитни известия за покупка или продажба на стоки не трябва да се декларират по системата Интрастат, ако:
1. търговецът получава отстъпка за достигнати годишни обороти или резултати;
2. кредитното известие е издадено за целия годишен период и не може да бъде разпределено по отделни стоки и периоди;
3. когато е направена отстъпка за извършено плащане преди крайния срок на договора.

Раздел XVI.
Единични сделки с ниска стойност (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За единични сделки, за които фактурираната стойност е по-ниска от прага за деклариране на единични сделки с ниска стойност, може да се прилага опростено деклариране съгласно Регламент (ЕО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията (ОВ, L 343 от 19 ноември 2004 г.).


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) При деклариране на единични сделки с ниска стойност се посочват следните данни:
1. пристигания или изпращания;
2. референтен период;
3. кодът, по който се извършва опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност, е съответно 99500000;
4. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;
5. стойност.
(2) Прилагането на този тип опростено деклариране е само за единични сделки, изписани на отделен ред във фактурата или за които има издадена отделна фактура.

Глава трета.
СТОКИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Стоките, които поради своята специфика или по методологични причини са изключени от статистиката на вътрешнообщностната търговия, са тези, посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на списъка със стоки, изключени от статистиката, изпращането на информация от данъчната администрация и оценката на качеството (ОВ, L 31 от 3 февруари 2010 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Военни стоки" са стоките, които са предназначени за военна употреба.
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Въздухоплавателно средство" е самолет, спадащ към код 8802 от Комбинираната номенклатура, при условие че се използва от авиокомпании или за военни цели.
3. "Държава членка" е държава, която е член на Европейския съюз.
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Компонентна част" е съвкупност от стоки, принадлежащи към една и съща глава от Комбинираната номенклатура, предназначени за изграждане на промишлено предприятие или за промишлено предприятие за повторна употреба.
5. "Космически кораби" са превозни средства, които могат да летят извън земната атмосфера.
6. "Лице, установено на територията на Република България" е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на Република България или има постоянен обект на територията на Република България.
7. "Лице, установено на територията на държава членка" е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на държава - членка на Общността, или има постоянен обект на територията на държавата членка.
8. "Морски продукти" са уловени или извадени рибни продукти, минерали, спасено имущество (стоки) и всички други продукти преди изваждането им на сушата от плавателните съдове.
9. "Офшорна инсталация" е съвкупност от оборудване и уреди, инсталирани и позиционирани в морето извън митническата територия на дадена държава.
10. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Плавателен съд" е съд, използван за морски транспорт, спадащ към глава 89 от Комбинираната номенклатура, включително военните кораби.
11. "Постоянен обект" по смисъла на т. 6 и 7 е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една държава.
12. "Пристигания и изпращания на партиди" са доставки на компонентни части от цялостно изделие в немонтирано или демонтирано състояние, които пристигат или се изпращат през различни референтни периоди поради търговски или транспортни причини.
13. "Преработка на стоки по договор" са операции, включващи трансформация, строителство, монтаж, асемблиране, обновление, подобрение, модификация, преобразуване с цел получаване на ново или реално подобрено изделие и други, без задължително да водят до промяна в кодификацията на продукта.
14. "Промишлено предприятие" е комбинация от машини, апарати, уреди, оборудване, инструменти и материали, които заедно обособяват широкомащабни стационарни единици, произвеждащи стоки или предоставящи услуги.
15. "Ремонт" е възстановяване на стоките до първоначалното им функциониране или състояние, което може да наложи известно преустройство или подобрения, но не променя естеството на стоките.
16. "Стоки, доставяни на плавателните съдове и въздухоплавателните средства" са изпращанията на продукти, необходими за екипажа и пътниците, както и за работа на двигателите, машините и останалото оборудване на плавателните съдове и въздухоплавателните средства.
17. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Икономическа собственост" означава правото на подлежащо на данъчно облагане лице да има претенции към свързаните с употребата на плавателните съдове и въздухоплавателните превозни средства ползи в течение на определена икономическа дейност поради приемането на свързаните рискове.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 1, ал. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националната агенция за приходите и на Националния статистически институт съобразно функциите и правомощията им.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОКИ И ДВИЖЕНИЯ НА СТОКИ, РЕФЕРЕНТНИТЕ ПЕРИОДИ, НАЧИНА НА ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ, КАКТО И СТОКИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти