Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗХОДА НА ГОРИВО И НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

В сила от 01.11.2006 г.
Приета с ПМС № 237 от 05.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за етикетиране на новите пътнически автомобили, предлагани за продажба или наемане, и предоставянето на информация на потребителите по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за пътнически автомобили - моторни превозни средства (МПС) от категория М1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2, буква "а" от Закона за движението по пътищата, наричани по-нататък "пътнически автомобили".
(2) Наредбата не се прилага за МПС със специално предназначение съгласно приложение № 1, част А, т. 5 на Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2006 г.).


Чл. 3. Търговците прикрепват към новите пътнически автомобили етикет, който съдържа данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид. Когато нови пътнически автомобили са изложени на места за продажба, етикетът се прикрепва към тях или се поставя близо до всеки модел по ясен и видим начин.


Чл. 4. Освен етикета по чл. 3 търговците на нови пътнически автомобили предоставят на потребителите информацията за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид на новите пътнически автомобили на местата за продажба допълнително чрез:
1. справочник с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид за новите пътнически автомобили;
2. информационно табло/монитор за всяка марка автомобил, поставено на видно място, което съдържа списък с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид.


Чл. 5. (1) Справочникът по чл. 4, т. 1 се изготвя от търговците на нови пътнически автомобили на основата на данни от производителите и вносителите на нови пътнически автомобили и се обновява най-малко веднъж годишно. Той трябва да е компактен, в подходящ формат и преносим.
(2) Търговците на нови пътнически автомобили предоставят безплатно справочника по чл. 4, т. 1 на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
(3) Справочникът по чл. 4, т. 1 се предоставя безплатно от търговците на нови пътнически автомобили на местата за продажба, както и от КЗП при поискване от потребителите.


Чл. 6. (1) Търговците на нови пътнически автомобили са длъжни да включват във всички печатни реклами за моделите нови пътнически автомобили данните за разхода на гориво и за емисиите въглероден диоксид.
(2) Търговците на нови пътнически автомобили трябва да представят, доколкото е подходящо, данни за разхода на гориво и за емисиите въглероден диоксид за моделите нови пътнически автомобили и в други рекламни материали за тях, различни от печатните реклами по ал. 1.


Чл. 7. Забранява се нанасянето върху етикетите, справочниците, информационните табла, мониторите или печатните реклами, посочени в чл. 3, 4 и 6, на други знаци, символи или надписи по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид, които не съответстват на изискванията на наредбата, ако тяхното показване може да доведе до объркване на потенциалните потребители на нови пътнически автомобили.


Чл. 8. (1) Информация за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид се взема от приложението към ЕО сертификата за одобряване типа на ново моторно превозно средство по отношение на тези показатели, ЕО сертификата за съответствие с одобрен тип или се определят съгласно Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.; изм., бр. 45 от 2006 г.).
(2) Информацията за разхода на гориво може да се използва за сравняване на марки и модели пътнически автомобили по отношение на тяхната икономичност, но не може директно да се ползва за калкулиране разхода на гориво в експлоатационни условия, както и за целите на счетоводството и планирането.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Етикет


Чл. 9. Етикетите, които новите пътнически автомобили носят съгласно наредбата, са във формат А4 и се изготвят в съответствие с изискванията на приложение № 1.


Чл. 10. Етикетът по чл. 9 трябва да съдържа следните съществени характеристики и указания за използването на новите пътнически автомобили:
1. наименованието на марката и модела, мощността, вида на трансмисията и вида на използваното гориво (за бензина се посочва и октановото му число) на пътническия автомобил, към който е прикрепен;
2. стойностите за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид за градски, извънградски и комбиниран цикъл на движение; стойността за разхода на гориво се изразява в литри на 100 километра (l/100 km) и се закръглява до първия знак след десетичната запетая; стойността за емисиите на въглероден диоксид се закръглява до най-близката цяла стойност в грамове на километър (g/km);
3. енергоефективния клас на пътническия автомобил;
4. следния текст по отношение на достъпността на справочника с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид: "Справочник с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид за всички модели нови пътнически автомобили е достъпен безплатно на всяко място за продажба.";
5. следния текст: "Освен ефективността на горивото на автомобила, редовното поддържане на автомобила съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, както и други нетехнически фактори играят роля при определянето на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид на автомобила. Въглеродният диоксид е основният газообразен продукт в отработилите газове на двигателя. Повишаването на неговата концентрация в атмосферата допринася най-много за увеличаване въздействието на парниковия ефект, а оттам и за глобалното затопляне на Земята."


Чл. 11. (1) Класът на енергийна ефективност на новите пътнически автомобили се определя съгласно приложение № 2.
(2) За определяне класовете на енергийна ефективност на новите пътнически автомобили се използва наличната средна стойност на емисиите на въглероден диоксид на регистрираните нови пътнически автомобили в Европейския съюз за предходна година.
(3) Средната стойност на емисиите на въглероден диоксид по ал. 2 се актуализира ежегодно на базата на данните съгласно Решение 1753/2000ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 2000 г., установяващо схема за мониторинг на средните специфични емисии на въглероден диоксид от новите пътнически автомобили.

Раздел II.
Справочник


Чл. 12. Справочникът с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид трябва задължително да съдържа следната информация:
1. списък на всички модели нови пътнически автомобили, предлагани за продажба в Република България, групирани по марки в азбучен ред; списъкът се обновява поне веднъж годишно; ако този списък се обновява повече от веднъж годишно, справочникът трябва да съдържа списък на всички модели нови пътнически автомобили, предлагани към датата на обновяване на списъка;
2. типа гориво, стойностите за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид за всеки модел от списъка; стойността за разхода на гориво се изразява в литри на 100 километра (l/100 km) и се закръглява до първия знак след десетичната запетая; стойността за емисиите на въглероден диоксид се закръглява до най-близката цяла стойност в грамове на километър (g/km);
3. представяне на 10-те най-ефективни модели нови пътнически автомобили, подредени в нарастващ ред на техните емисии на въглероден диоксид за всеки тип гориво, като моделът с най-ниски емисии на въглероден диоксид се разполага начело на списъка; данните от представянето трябва да обхващат модела и стойностите за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид;
4. съвет към водачите, че коректното ползване и редовното поддържане на автомобила съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, като избягване на агресивно управление на автомобила, пътуване със съобразена с пътната обстановка скорост, избягване на внезапни спирания, поддържане на оптимално налягане на гумите, намаляване на периодите, през които автомобилът не се използва, избягване претоварването на автомобила, подобряват разхода на гориво и намаляват емисиите на въглероден диоксид от техните пътнически автомобили;
5. обяснение на ефектите от емисиите на парниковите газове, потенциалните промени в климата и връзката им с моторните превозни средства, както и справка за различните видове горива, достъпни за потребителите, и тяхното влияние върху околната среда;
6. информация за поставените цели в Европейския съюз относно средните стойности на емисиите на въглероден диоксид от новите пътнически автомобили и датата, до която тези цели трябва да бъдат достигнати.

Раздел III.
Информационно табло/монитор


Чл. 13. (1) Информационното табло/мониторът трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има минимални размери 70 сm x 50 сm;
2. съдържащата се информация да бъде лесна за четене.
(2) Когато информацията се предоставя чрез компютър, размерът на екрана му трябва да бъде не по-малък от 25 cm x 32 cm (17 инча). Информацията може да бъде показвана, използвайки "scroll" техники.
(3) Форматът на информационното табло/монитора трябва да съответства на образеца в приложение № 3.
(4) Таблицата върху екрана на компютъра трябва да съответства на образеца в приложение № 3.


Чл. 14. (1) При представянето на информационното табло/монитора моделите нови пътнически автомобили се подреждат в групи в зависимост от типа на използваното от тях гориво (бензин, дизелово гориво, втечнен нефтен газ, природен газ или етанол). В рамките на всеки тип гориво моделите се подреждат в нарастващ ред на техните емисии на въглероден диоксид, като моделът с най-нисък разход на гориво се разполага начело на списъка.
(2) За всеки модел пътнически автомобил в списъка се посочват марката, моделът, стойностите за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид. Стойността за разхода на гориво се изразява в литри на 100 километра (l/100 km) и се закръглява до първия знак след десетичната запетая. Стойността за емисиите на въглероден диоксид се закръглява до най-близката цяла стойност в грамове на километър (g/km).


Чл. 15. (1) Информационното табло/мониторът трябва да съдържа следните текстове:
1. "Справочник с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид за всички модели нови пътнически автомобили е достъпен безплатно на всяко място за продажба.";
2. "Освен ефективността на горивото на автомобила, редовното поддържане на автомобила съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, както и други нетехнически фактори играят роля при определянето на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид на автомобила. Въглеродният диоксид е основният газообразен продукт в отработилите газове на двигателя. Повишаването на неговата концентрация в атмосферата допринася най-много за увеличаване въздействието на парниковия ефект, а оттам и за глобалното затопляне на Земята."
(2) Когато информацията се предоставя чрез компютър, текстовете по ал. 1 трябва да бъдат постоянно видими.


Чл. 16. (1) Информационното табло/мониторът се обновява напълно поне веднъж на всеки 6 месеца. Новите пътнически автомобили, които се появяват между две обновявания, се добавят в долния край на списъка.
(2) Когато информацията се предоставя чрез компютър, информацията трябва да бъде обновявана поне веднъж на всеки 3 месеца.


Чл. 17. Информационното табло/мониторът може да бъде заместен изцяло и постоянно с компютър. В този случай компютърът трябва да бъде представен по такъв начин, че да привлича вниманието на потребителите поне със същата интензивност, която се постига с информационно табло/монитор.

Раздел IV.
Печатна реклама


Чл. 18. Информацията за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид в печатните реклами трябва задължително да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде не по-малко видима, отколкото е основната част на информацията, осигурена в печатните реклами;
2. да бъде ясна.


Чл. 19. (1) Търговците на нови пътнически автомобили трябва да осигурят данни за разхода на гориво за всички различни модели нови пътнически автомобили, които са представени в печатните реклами.
(2) Когато в печатните реклами е специфициран повече от един модел, в печатните реклами се обявяват данни за разхода на горивото за всички специфицирани модели или се посочва редът на моделите от модела с най-високия разход на гориво до модела с най-ниския разход на гориво.
(3) Стойността за разхода на гориво се изразява в литри на 100 километра (l/100 km) и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.
(4) Ако печатните реклами съдържат само справка за марката, а не съдържат отделни модели, не е необходимо да се дават данни за разхода на гориво.

Глава трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от КЗП към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, нейните регионални структури и звената за защита на потребителите към общинските администрации по реда на част Х "Контрол" от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(2) За нарушаване разпоредбите на наредбата на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, съгласно чл. 198 и чл. 230 - 231 ЗЗП.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от председателя на КЗП или от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на КЗП, от кмета на общината или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за изпълнението на задълженията, произтичащи от чл. 3 - 6, за предходната година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Нов пътнически автомобил" е пътнически автомобил, който никога преди не е бил продаван за други цели освен препродажба.
2. "ЕО сертификат за съответствие" е сертификатът по Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
3. "Място за продажба" е търговска площ, като изложбена зала или салон, включително на търговските панаири, където новите пътнически автомобили са изложени или предлагани на потенциални потребители за продажба или наемане.
4. "Разход на гориво" е разходът на гориво, посочен в приложение към ЕО сертификата за одобряване на типа, в ЕО сертификата за съответствие с одобрен тип, в приложението към ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или в ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво. Когато даден модел има няколко варианта и/или версии, стойността на разхода на гориво, който се дава за този модел, е на варианта и/или версията с най-високия разход на гориво.
5. "Емисии на въглероден диоксид" за даден лек автомобил са тези, посочени в приложение към ЕО сертификата за одобряване на типа, в ЕО сертификата за съответствие с одобрен тип, в приложението към ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или в ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво. Когато даден модел има няколко варианта и/или версии, стойността на емисиите на въглероден диоксид, която се дава за този модел, е на варианта и/или версията с най-висока стойност на емисиите на въглероден диоксид.
6. "Печатна реклама" са всички печатни материали, използвани при проучване на пазара, реклама, представяне и продажби на нови пътнически автомобили. Тя включва като минимум технически ръководства, брошури, реклами във вестници, списания и търговска преса и плакати.
7. "Марка" е името, под което производителят представя себе си при продажбата на МПС (търговско наименование на производителя), отбелязано в ЕО сертификата за одобряване на типа, в ЕО сертификата за съответствие с одобрен тип, в ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или в ЕО сертификата за одобряване на типа по Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво.
8. "Модел" е търговското описание на марката, типа и, ако е възможно и подходящо - на варианта и версията на пътническия автомобил.
9. "Тип", "вариант" и "версия" са различими МПС от дадена марка по смисъла на ЕО сертификата за одобряване на типа, ЕО сертификата за съответствие с одобрен тип и ЕО сертификата за одобряване на типа и приложенията към него по Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, които са посочени от производителя и еднозначно са идентифицирани с буквено-цифрови знаци за тип, вариант и версия.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание на чл. 12 от Закона за защита на потребителите.


§ 3. Наредбата въвежда изискванията на Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид по отношение на търговията с нови леки автомобили (изменена с Директива 2003/73/ЕО).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 15 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗХОДА НА ГОРИВО И НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2010 г.


Приложение № 1 към чл. 9

ЕТИКЕТ

1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:


2. Информацията, която се включва в полетата на етикета, е следната:
I. Данни за пътническия автомобил.
II. Клас на енергийна ефективност.
III. Разход на гориво и емисии на въглероден диоксид.
IV. Задължителен текст относно влиянието на някои нетехнически фактори върху разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид.
V. Задължителен текст относно достъпността на справочника с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден диоксид.

3. Размерите на етикета и на полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.

Използвани цветове:
СЗ - П - Ж - Ч: циан - магента - жълт - черен
Пример: 07Х0 - 0% циан, 70% магента, 100% жълт и 0% черен.
Стрелки (указатели за енергоефективността):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
Е: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на индикаторната стрелка за енергийната ефективност съвпада с цвета на стрелката със съответния клас на енергийна ефективност на пътническия автомобил.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Клас на енергийна ефективност

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Средната стойност на емисиите на въглероден диоксид съгласно чл. 11, ал. 2 е 153 g/km.
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Класът на енергийна ефективност на новите пътнически автомобили се определя в съответствие с таблицата:


Клас на енергийна ефективност Граници на емисиите на СО2 спрямо средната стойност на емисиите на СО2 на регистрираните нови пътнически автомобили в ЕС (в %) Граници на емисиите на СО2 спрямо средната стойност на емисиите на СО2 на регистрираните нови пътнически автомобили в ЕС (g/km)
А -25% и по-малко СО2 <= 115
B -15% - -25% 115 < СО2 <= 130
C -5% - -15% 130 < СО2 <= 146
D -5% - +5% 146 < СО2 < 161
E +5% - +15% 161 < СО2 < 177
F +15% - +25% 177 <= СО2 < 192
G +25% и повече СО2 >= 192
     


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3 и 4


Формат на информационното табло
 
Тип гориво Класиране Модел Емисии Разход
      въгле- на гориво
      роден (комби-
      диоксид ниран
      (g/km) цикъл)
        (l/100 km)
Бензин 1.      
  2.      
 
............................................
     
Дизелово 1.      
гориво 2.      
 
............................................
     
Втечнен 1.      
нефтен газ 2.      
(пропан-
............................................
     
бутан)        
Природен 1.      
газ 2.      
 
............................................
     
Етанол 1.      
  2.      
 
............................................
     
         


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти