Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Приета с ПМС № 233 от 04.09.2006 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г.


Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 242 от 24 септември 2019 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор, наричани по-нататък "състояние на системите за финансово управление и контрол".

Чл. 2. Наредбата се прилага от ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 1 - 6 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата.


Чл. 3. (1) Целта на наредбата е създаването на линия за докладване и отчетност на състоянието на системите за финансово управление и контрол и изпълнение на управленската отговорност. Информацията, представена по реда на наредбата, има за цел осигуряване на публичност и прозрачност на състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Всеки ръководител на организация - разпоредител с бюджетни кредити от по-ниска степен, се отчита за състоянието на системите за финансово управление и контрол в своята организация пред горестоящия разпоредител с бюджетни кредити чрез изготвяне на информация при условията и по реда на глава втора.
(3) Всеки ръководител на организация, към когото има разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен, носи управленска отговорност за състоянието на системите за финансово управление и контрол в тях. Той изготвя информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол при условията и по реда на глава втора, като включва и получената информация от разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен.


Чл. 4. Всеки ръководител на организация по чл. 2 отговаря за пълнотата, верността и актуалността на представената информация.

Глава втора.
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 5. Информацията, представяна по реда на наредбата, се изготвя под формата на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол съгласно приложението. Докладът включва данни относно състоянието на контролната среда, управлението на риска, контролните дейности, информацията, комуникацията и мониторинга в организациите.


Чл. 6. (1) Докладът по чл. 5 съдържа следните части:
1. оценка на ръководителя за общото състояние на системите за финансово управление и контрол в съответната организация;
2. предприети действия за развитие и подобрение на финансовото управление и контрол в съответната организация;
3. области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение;
4. източниците на информацията, използвана за изготвянето на доклада.
(2) Оценката по ал. 1, т. 1 може да бъде "много добра", "добра", "задоволителна" или "незадоволителна". Ръководителят на организацията определя оценката на общото състояние на системите за финансово управление и контрол в своята организация въз основа на анализ на информацията, получена от доклади на вътрешните одитори, на Сметната палата, на инспектората и други подходящи източници, както и от попълнения въпросник по чл. 8.
(3) Всеки горестоящ разпоредител с бюджетни кредити изготвя доклада и въпросника на организацията, която ръководи, като включва в тях и информацията от докладите и въпросниците, получени от разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен. Той дава оценка и докладва за състоянието на системите за финансово управление и контрол в цялата организация, включително разпоредителите от по-ниска степен към него.
(4) Докладът на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съдържа и допълнителна част в съответствие с чл. 11.


Чл. 7. Докладът се изготвя и подписва от съответния ръководител на организация.


Чл. 8. Министърът на финансите ежегодно до 1 ноември утвърждава въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол, който включва въпроси относно изпълнението на основните изисквания на ЗФУКПС, указанията по чл. 7, ал. 2 и методическите насоки по чл. 10, ал. 3 от ЗФУКПС. Въпросникът се публикува на електронната страница на Министерството на финансите - www.minfin.bg.

Глава трета.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Чл. 9. Ръководителите на организациите по чл. 2 - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, създават организация за изпълнение на изискванията на наредбата (линия на докладване, отговорни лица и срокове).


Чл. 10. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2 - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, получават до 1 февруари следващата година докладите и попълнените въпросници за състоянието на системите за финансово управление и контрол от своите разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен, ако има такива.
(2) Ръководителите на организациите по чл. 2 - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, анализират информацията по ал. 1. В съответствие с глава втора те изготвят самостоятелен доклад и попълват въпросник, като включват и данни за състоянието на финансово управление и контрол от всички разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен към тях. Докладът и въпросникът с информацията за предходната година се изпращат на ръководителите на организациите - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, до 28 февруари следващата година.
(3) Въз основа на информацията по ал. 1 ръководителите на организациите - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, изготвят доклад и въпросник за състоянието на финансовото управление и контрол в ръководената от тях организация, включително разпоредителите от по-ниска степен. Докладът и въпросникът с информацията за предходната година се изпращат на министъра на финансите до 31 март следващата година.


Чл. 11. Ръководителите на организациите по чл. 2 - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включват в доклада по чл. 5 и становище от ръководителя на вътрешния одит относно съответствието на подадената в доклада и въпросника информация с констатациите от извършените вътрешни одити. Становището се отразява в допълнителна част на доклада по чл. 5.


Чл. 12. Министерството на финансите използва информацията, получена по реда на чл. 10, ал. 3, за:
1. изготвяне на годишен доклад за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор, който се включва в консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор по чл. 20 от ЗФУКПС;
2. актуализиране и развитие на методическите насоки и указания, издавани от министъра на финансите, и подпомагане на обучението в областта на вътрешния контрол.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.


Приложение към чл. 5


ДОКЛАД
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 200.... г.
в ...........................................................................................................................................................................
(наименование на организацията)
 
I. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол.
В тази част ръководителят на организацията по чл. 2 дава своята оценка относно общото функциониране, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени към развитие и подобрение.
В тази част се описва какви конкретни действия, насочени към развитие и подобрение на финансовото управление и контрол, са предприети през годината, която се отчита.
III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение.
В тази част се извършва анализ и се описват онези елементи от финансовото управление и контрол, които е необходимо да бъдат развити или подобрени. Тук може да извърши анализ на обстоятелствата, които представляват проблем или трудност, и да се посочат мерките, които е необходимо да бъдат предприети за тяхното преодоляване.
IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада.
В тази част се посочват одитни доклади на вътрешните одитори, на Сметната палата, проверки на инспектората и други източници на информация, използвана за изготвянето на доклада.
V. Допълнителна част
В тази част се отразява становището на ръководителя на вътрешния одит за съответствието на подадената в доклада и във въпросника информация с констатациите от извършените вътрешни одити.
 
Дата.....................................................................................
Подпис на
 
ръководителя: .........................................................................
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти