Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 95 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. категориите лозов посадъчен материал, които се произвеждат и търгуват;
2. изискванията към лозовия посадъчен материал, предназначен за търговия на пазара на Европейския съюз;
3. вносът на лозовия посадъчен материал от трети страни;
4. контролът на лозовия посадъчен материал при търговия.
(2) Тази наредба не се отнася за лозов посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за ботаническия род лоза - Vitis.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 3. Лозовият посадъчен материал се произвежда и търгува в следните категории:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изходният (първоначален) посадъчен материал, наречен "изходен", съгласно Директива 68/193/ЕС, който:
а) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) е произведен под отговорността на производителя в съответствие с общоприетите методи за поддържане на сорта и ако е приложимо клона с цел гарантиране автентичността, сортовата чистота и здравното състояние на сорта или клона;
б) е предназначен за производството на базов посадъчен материал или на сертифициран посадъчен материал;
в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за базов посадъчен материал; и
г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени.
2. базов посадъчен материал, който:
а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) е произведен под отговорността на производителя в съответствие с общоприетите методи за поддържане на сорта и ако е приложимо за клона, и който е получен директно от изходен посадъчен материал по вегетативен начин;
б) е предназначен за производството на сертифициран посадъчен материал;
в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за базов посадъчен материал; и
г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени;
3. сертифициран посадъчен материал, който:
а) произхожда директно от базов посадъчен материал или от изходен посадъчен материал;
б) е предназначен:
ба) за производство на лозички или части от лозички; или
бб) за производство на грозде;
в) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за сертифициран посадъчен материал; и
г) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а", "б" и "в" условия са спазени.
4. Стандартен посадъчен материал, който:
а) е предназначен:
аа) за производство на лозички или части от лозички; или
аб) за производство на грозде;
б) отговаря на изискванията, посочени в приложения № 1 и 2 за стандартен посадъчен материал; и
в) по време на официален контрол е установено, че посочените в букви "а" и "б" условия са спазени.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛОЗОВИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЪРГОВИЯ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 4. По време на предлагането му на пазара лозовият посадъчен материал трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е от сортове, вписани в Официалната сортова листа на Република България;
2. да е сертифициран в категориите по чл. 3, т. 1 - 3 или да е одобрен като стандартен посадъчен материал по чл. 3, т. 4.

Раздел II.
Изисквания за вписване в официалната сортова листа


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) вписва в официалната сортова листа сортовете (включително клоновете) лоза, които се търгуват като базов сертифициран посадъчен материал или като базов стандартен посадъчен материал.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Официалната сортова листа по чл. 4, т. 1 е публична и всяко лице може да направи справка в нея.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно издава официалната сортова листа и бюлетин с новоприетите сортове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В бюлетина към официалната сортова листа се уточняват основните морфологични и физиологични характеристики, по които сортовете могат да бъдат разграничени един от друг. За признатите сортовете към 31 декември 1971 г. може да се направи препратка към описанието в официалните ампелографски издания.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол вписва даден сорт в официалната сортова листа на Република България, само ако е достатъчно различим, хомогенен и стабилен (РХС).
(2) Изискванията по ал. 1 се установяват по време на официалните изпитвания, извършени при полски условия и обхващащи достатъчно голям брой признаци за описване на сорта. Резултатите от тези изпитвания показват съответствие на сорта по отношение на РХС.
(3) За прилагане на ал. 2 официалните изпитвания се извършват по методики, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС, в съответствие с действащите нормативни актове на европейското законодателство за определяне на:
1. признаците, които трябва да бъдат предмет на извършваната оценка;
2. условия за извършване на оценката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако се установи, че размножителният материал от даден сорт се търгува в друга държава членка под различно наименование, това наименование също се посочва в официалната сортова листа.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато сортът е генетично модифициран, по смисъла на чл. 2, т. 1 и 2 на Директива 2001/18/ЕС сортът може да бъде признат и вписан в официалната сортова листа само ако са взети необходимите мерки за отстраняване на рисковете за здравето на хората и околната среда по условията на Закона за генетично модифицирани организми.
(2) За генетично модифицираните сортове съгласно ал. 1:
1. се извършва конкретна оценка на риска за околната среда, съответстваща на оценката, предвидена в разпоредбите на Директива 2001/18/ЕС и съответните Приложения II и III на същата директива;
2. процедурите за гарантиране на съответствие (еквивалентност) на конкретната оценка на риска и изискванията относно контрола на риска, етикетирането, мониторинга, публичната информация и други изисквания, предвидени в Директива 2001/18/ЕС, ще бъдат предложени чрез прякото приложение на регламент на ЕС, уреждащ тази материя.
(3) Произведените продукти от лозов посадъчен материал от сортове съгласно ал. 1, когато са предназначени за използването им като храна или участват в състава на храни, както и когато са предназначени за фуражи или участват в състава на фуражи по условията на чл. 3 и 15 от Регламент (ЕС) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи, тези сортове се признават само ако са оторизирани (разрешени) съгласно разпоредбите на Регламента.
(4) Сортовете лоза по ал. 1, от чийто посадъчен материал се произвеждат продукти, предназначени за използване в храни, съгласно чл. 2 и 3 от Регламент (EC) № 178/2002, въвеждащ основните принципи и изисквания на Закона за храните на ЕС (с който се създава Европейската асоциация за безопасност на храните), и определящ процедури по въпроси, свързани с безопасността на храните, се признава само ако този сорт е оторизиран (разрешен) в съответствие с разпоредбите на съответното законодателство.
(5) Признатите генетично модифицирани сортове, вписани в официалната сортова листа, се означават по начин, който ясно ги отличава от останалите сортове, че са генетично модифицирани, с определена в листата сигнатура.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава и вписва сортове, в съответствие с националната процедура по признаване и вписване, описана в Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 40 от 2004 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Съгласно ал. 1 ИАСАС вписва в сортовата листа сортове лоза, вписани в каталозите на другите държави членки, за сертифицирането им и/или одобряването като стандартен материал на територията на страната, ако това не е в противоречие с разпоредбите на Наредбата за класифициране на винените сортове лози (ДВ, бр. 80 от 2002 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В официалната сортова листа се вписват и клоновете, официално признати за сертификация на територията на страната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Клонове, признати за сертификация в друга държава членка, се признават за сертификация също и на територията на страната, като се вписват в официалната сортова листа в съответствие с прилаганата за това процедура.


Чл. 9. (1) Вписаните сортове в официалната сортова листа се контролират от ИАСАС. Ако едно от условията за вписване на сорта престане да се изпълнява, вписването се анулира и сортът се заличава от листата.
(2) Всяка заявка за признаване на даден сорт, всяко вписване в официалната сортова листа, както и промените в листата се съобщават от ИАСАС на останалите държави членки и на Европейската комисия (ЕК). На базата на тези съобщения на държавите членки ЕК публикува общия каталог на сортовете.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Вписаните в официалната сортова листа сортове или клонове се сортоподдържат чрез селекция от лицата по чл. 26 ЗППМ.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол контролира сортоподдържането по условията на чл. 26 ЗППМ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато сортоподдържането на вписан в официалната сортова листа сорт се извършва в друга държава членка, в която сортът е бил признат, при извършване на контрола ИАСАС изисква по административен ред данни и информация от държавата членка относно сортоподдържането. ИАСАС предоставя подобна информация на държавите членки, когато български сортове са вписани в техните каталози.

Раздел III.
Изисквания за сертификация/одобрение на произвеждания лозов посадъчен материал и условия за търговия


Чл. 11. (1) Лозовият посадъчен материал се произвежда в маточни лозови насаждения - лозови маточници, маточни лозя и лозови вкоренилища.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съгласно чл. 3 и 4 ЗППМ сертифицира лозовия посадъчен материал от категориите по чл. 3, т. 1 - 3 и одобрява стандартния посадъчен материал по чл. 3, т. 4, когато:
1. при проведена полска инспекция е установено, че той съответства на изискванията по приложение № 1;
2. при извършено окачествяване е установено, че той съответства на изискванията по приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва фитосанитарен контрол на лозовия посадъчен материал съгласно Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и предоставя резултатите на ИАСАС.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозовият посадъчен материал се предлага на пазара, ако е официално сертифициран като изходен, базов или сертифициран посадъчен материал или е официално одобрен като стандартен посадъчен материал, с изключение на подложките, които се предлагат на пазара само ако са сертифицирани като изходен, базов и сертифициран посадъчен материал.
(2) Разпоредбите по ал. 1 не се отнасят за определени количества размножителен материал, предназначени за:
а) опити или научни цели; или
б) селекционна дейност; или
в) запазване на генетичното разнообразие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Количествата размножителен материал по ал. 2 се определят от министъра на земеделието, храните и горите в издадени от него разрешения за целите, за които е предназначен посадъчният материал.
(4) Условията, при които се издават разрешения за размножителния материал по ал. 2, могат да се определят и с актове на ЕК по съответната за целта процедура съгласно законодателството на ЕС.
(5) В случаите на генетично модифициран размножителен материал разрешенията по ал. 3 или 4 се издават само когато са взети необходимите мерки за предотвратяване на всякакъв риск за здравето на хората и околната среда в съответствие с разпоредбите на Закона за генетично модифицирани организми, въвеждащ Директива 2001/18/ЕО.
(6) Когато размножителният материал е произведен ин витро, могат да се приложат отклонения от изискванията по тази наредба, с актове на ЕК, по отношение на изискванията и обозначенията на размножителния материал, както и изискванията за официалния контрол на изходния материал, предназначен за размножаване ин витро.


Чл. 13. Когато продуктите, получени от генетично модифициран лозов размножителен материал, се използват като фураж или за фуражни смески, преди одобряването им трябва да се провери, че тези фуражи или фуражни смески:
а) не представляват опасност при използването им като храна за животните;
б) не подвеждат потребителя;
в) не се различават от фуражите или фуражните смески, които те ще заместват, и няма да доведат при нормална консумация до хранителни смущения.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В Република България може да се отглежда лозов посадъчен материал, получен директно от базов посадъчен материал, произведен в държава - членка на ЕС. Отгледаният в страната посадъчен материал може да бъде сертифициран в държавата членка, произвела базовия материал, ако на материала е извършена полска инспекция и той съответства на изискванията на Приложение 1 на Директива 68/193/ЕС, респ. на Приложение 1 на тази наредба. Официалното изпитване (сертифициране) на материала в държавата членка трябва да установи, че за същия са изпълнени условията на Приложение 2 на Директива 68/193/ЕС, респ. Приложение 2 на тази наредба.
(2) В Република България може да се сертифицира лозов посадъчен материал, произведен в друга държава членка по условията на ал. 1.

Раздел IV.
Опаковане и етикетиране


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозовият посадъчен материал се търгува в заготвени, достатъчно хомогенни партиди в опаковки на снопове (връзки), запечатани и етикетирани в съответствие с чл. 17 и 18. Заготовката на партидите се извършва съгласно приложение № 3.
(2) Изключения от ал. 1 по отношение на заготовката, опаковането, системата на затваряне и етикетирането при търговия на малки количества посадъчен материал, който се доставя на крайния потребител, както и при търговия на лозички в саксии, картонажи, контейнери или дървени сандъчета, могат да се допуснат с разрешение на ЕК.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) По време на прибирането, заготовката, опаковането, съхранението и транспортирането на лозовия посадъчен материал той трябва да е разделен на отделни партиди, маркирани по сортове (клонове) и категории.


Чл. 17. (1) Опаковките (или връзките) с лозов посадъчен материал се пломбират от производителя в присъствие на длъжностно лице от ИАСАС. Опаковането и пломбирането се извършват по такъв начин, че опаковките да не могат да бъдат отваряни без повреждане на системата за затваряне или без да остават следи от извършена манипулация върху етикета или опаковката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За да се гарантира запечатването (опаковането и пломбирането), системата на запечатване трябва да включва най-малко официалния етикет по чл. 18 и/или официална пломба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяко ново затваряне може да се извърши само с разрешение и под контрола на ИАСАС.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) На външната страна на опаковките се поставя официален етикет посредством запечатващата система по чл. 17, ал. 2, който съдържа данните по приложение № 4, отпечатани на един от официалните езици на Общността. Данните се отпечатват на една от страните на етикета, ясно и четливо, по начин, който не позволява тяхното заличаване.
(2) Етикетът се прикрепва посредством прилаганата система на затваряне; така, че лесно да се забелязва.
(3) В зависимост от категорията на лозовия посадъчен материал цветът на етикета е:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) бял, с диагонална виолетова ивица - за изходния лозов посадъчен материал;
2. бял - за базовия лозов посадъчен материал;
3. син - за сертифицирания лозов посадъчен материал;
4. тъмно жълт - за стандартния лозов посадъчен материал.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Официалният етикет по ал. 1 може да съдържа данните на фитосанитарния паспорт, придружаващ посадъчния материал, съгласно Директива 92/105/ЕО, въведена в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.
(5) Лицата, закупили лозов посадъчен материал с цел създаване на насаждения за производство на посадъчен материал или за производство на грозде, съхраняват официалните етикети в продължение на минимум една година и ги предоставят при поискване от контролните органи.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При етикетирането на лозов посадъчен материал от генетично модифицирани сортове (клонове) на етикета се отбелязва, че този сорт (клон) е генетично модифициран и се отбелязват наименованията на генетично модифицираните организми. Същата информация се поставя и във всеки друг документ, който придружава посадъчния материал при търговия, както и в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които търгуват с такъв сорт, посочват в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ за продажбите на лозов материал, че сортът е генетично модифициран и записват с каква цел е извършена модификацията. ИАСАС проверява книгите за продажби на лозов посадъчен материал.
(8) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) За видовете, за които има въведени регулирани некарантинни вредители (РНКВ), в официалния етикет се включва по ясен начин растителен паспорт, който се поставя върху общия етикет непосредствено над официалния етикет и има същата ширина като него. Растителният паспорт се издава от БАБХ или от получил/и/те разрешение оператор/и.


Чл. 19. (1) Опаковките или връзките с лозов посадъчен материал от една и съща партида могат да се предлагат на пазара, като се използва само един етикет, отговарящ на изискванията по приложение № 4.
(2) Опаковките или връзките по ал. 1 се завързват заедно така, че когато се отделят, връзката да се разкъса и да не може да се възстанови. Етикетът се закрепва посредством тази връзка.
(3) Ново затваряне не се разрешава.


Чл. 20. (1) Всяка доставка на лозов посадъчен материал, произведен на територията на страната, може да се придружава също и от документ, отговарящ на изискванията по приложение № 4, буква "Б", раздел I.
(2) Когато доставката на лозов посадъчен материал се придружава от документа по ал. 1, последният се съхранява минимум една година и се предоставя при поискване от контролните органи.

Глава четвърта.
ВНОС НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ


Чл. 21. (1) Лозовият посадъчен материал се внася и контролира по условията на ЗППМ.
(2) Лозов посадъчен материал от трети страни се внася при спазване разпоредбите на ЗППМ и законодателството на Европейските общности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозовият посадъчен материал от трети страни трябва да отговаря на изискванията, предвидени за произведения в Общността посадъчен материал в съответствие с разпоредбите по чл. 15 на Директива 68/193/ЕС и на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.
(4) Лозовият посадъчен материал от трети страни се придружава с документ, който съдържа данните по приложение № 5.

Глава пета.
КОНТРОЛ НА ЛОЗОВИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ТЪРГОВИЯ


Чл. 22. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по отношение автентичността на лозовия посадъчен материал от изваждането и заготовката на лозовия посадъчен материал до доставката на краен потребител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ извършват проверките по чл. 63, ал. 1 ЗППМ, включително чрез вземане на проби, за установяване съответствието на лозовия посадъчен материал с изискванията по тази наредба.


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В случаи на временни затруднения поради недостиг или липса на лозов посадъчен материал на пазара на Европейския съюз министърът на земеделието, храните и горите може да разреши в съответствие с акт на ЕК търговия на лозов посадъчен материал в страната, който отговаря на по-занижени изисквания от предвидените в наредбата.
(2) Цветът на етикета на посадъчния материал по ал. 1 трябва да отговаря на цвета, предвиден за съответната категория, или да бъде кафяв, като върху него задължително се посочва, че посадъчният материал е от категория, отговаряща на занижени изисквания.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забранява се въвеждането на допълнителни ограничения по отношение на характеристиките, условията за изпитване, опаковането и етикетирането на лозовия посадъчен материал, който се предлага на пазара, освен предвидените в Директива 68/193/ЕС, въведена с тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Министерството на земеделието, храните и горите и ИАСАС осигуряват лозовият посадъчен материал от отделни сортове или клонове, които са били официално приети в някоя от държавите членки за сертифициране и одобряване на стандартен размножителен материал съгласно изискванията на Директива 68/193/ЕС, да не бъде подложен на търговски ограничения по отношение на сорта или клона на територията на страната ни, при условие че не противоречи на Регламент на ЕО № 1493/99/ от 17 май 1999 г.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) С цел търсене на по-добри решения за някои от разпоредбите на Директива 68/193/ЕС по предложение на Република България може да се вземе решение от ЕК по съответната процедура съгласно Европейското законодателство да се организират временни експерименти на общностно ниво при определени условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ могат да участват в организирани от ЕК временни експерименти с произвеждания лозов посадъчен материал, предназначен за търговия на пазара на ЕС.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ провеждат контролни тестове и опити, организирани от ЕК, на следните видове лозов посадъчен материал:
1. произведен в трети страни;
2. подходящ за биологично производство;
3. използван като генетичен ресурс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Лоза - растения от ботаническия род Vitis (лоза), предназначени за производство на размножителен материал или производство на грозде.
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Клон е вегетативно размножение на даден сорт, който произхожда от едно лозово растение, избрано на база на неговата сортова идентичност, фенотипните му характеристики и здравното състояние.
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лозов посадъчен материал е:
а) млади лозови растения (лозички):
аа) вкоренени резници: части от узрели или зелени лозови резници, вкоренени и неприсадени, предназначени за директно засаждане или за използване като подложки;
аб) вкоренени присадени лозички: части от узрели или зелени лозови резници, съединени (споени) чрез присаждане, подземната част на които е вкоренена;
б) части от млади лозови растения (лозички):
ба) лозови резници: резници от едногодишни леторасти;
бб) зелени резници: резници с неузряла дървесина;
бв) резници за подложки: части от узрели или зелени лозови резници, предназначени да образуват подземната част при вкореняване на присадените резници;
бг) резници за калеми: части от узрели или зелени лозови резници, предназначени да образуват надземната част на присадените лозички или които се използват за присаждане на място ("in situ");
д) резници от маточник (разсадник) - части от узрели или зелени лозови резници, предназначени за производство на вкоренени резници.
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маточници (разсадници) - маточници, предназначени за производство на подложкови резници за присаждане; маточник за лозови резници за калеми.
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Маточник (лозово вкоренилище) - маточник, предназначен за отглеждане на вкоренени резници или вкоренени, присадени лозички.
6. "Различимост" на сорта - сортът е различим, когато се разграничава ясно по отношение поне на един признак, свързан с даден генотип или комбинация от генотипове, от всеки друг сорт, познат в общността.
Сортът е познат, когато към датата на подаване на заявка за признаване или вписване в официалната сортова листа на Република България е вписан в каталога на държава - членка на ЕС.
7. "Хомогенност" на сорта - сортът е хомогенен (като се изключат измененията, които могат да произтекат от начините на неговото размножаване - чрез семена), когато признаците, по които се определя различимостта му, както и други признаци, използвани при описанието на сорта, са идентични при сравняване на растенията.
8. "Стабилност" на сорта - сортът е стабилен, когато изразяването на признаците, на базата на които се извършва различаването, както и на всеки друг признак, който се използва при описанието на сорта, остава без промяна при последващите размножения.
9. (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговия с лозов посадъчен материал по условията на тази наредба е продажба, съхранение с цел продажба, предлагане за продажба и всякакво друго възмездно или безвъзмездно разпореждане, доставяне или прехвърляне с търговска цел на лозов посадъчен материал на трети страни (лица).

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ, L 93, 17.4.1968 г.);
2. Директива 2005/43/ЕО на Комисията от 23 юни 2005 г. за изменение на приложенията към Директива 68/193/ЕИО на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ, L 164, 24.6.2005 г.);
3. Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/ЕИО и директиви за изпълнение 2014/21/ЕС и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение на вредителите по растенията върху семена и друг растителен репродуктивен материал (ОВ, L 41, 13.2.2020 г.).

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думата "предбазов" се заменя с "изходен" при условията на § 1, т. 9.

Заключителни разпоредби


§ 3. На територията на страната в съответствие с Директива 2005/43/ЕС могат да не се прилагат изисквания по приложение № 1 с решение на ИАСАС в зависимост от състоянието на насажденията, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) изискванията по т. 6 и 7 - от датата на влизане в сила на Директива 2005/43/ЕС до 31 юли 2011 г., по отношение на съществуващи вече маточни насаждения за производство на изходен (първоначален) и базов посадъчен материал;
2. изискванията по т. 8 - от датата на влизане в сила на Директива 2005/43/ЕС до 31 юли 2012 г. по отношение на съществуващите вече маточни насаждения за производство на сертифициран посадъчен материал.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол контролира спазването изискванията по ал. 1, т. 1 и 2, както и спазване изискванията по т. 11 от приложение № 1 до изтичане на споменатите срокове.

§ 4. (*) Изискванията по т. 1б, раздел II "Специални изисквания" на приложение № 2 могат да не се прилагат на територията на страната до 31 юли 2010 г. по отношение на вкоренени присадени лози, получени от предбазов посадъчен материал, присаден върху базов посадъчен материал, с решение на ИАСАС. За посочения период от време се прилагат изискванията по т. 2, раздел II "Специални изисквания"на приложение № 2.

§ 5. С тази наредба се отменя Наредба № 11 от 2004 г. за производство и търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) и Правилник за производство, контрол и пласмент на лозов посадъчен материал, издаден от МЗГ (ДВ, бр. 55 от 1959 г.), считано от 01.01.2007 г.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До влизане в сила на Регламента по чл. 7, ал. 2, т. 2 генетично модифицираните сортове лоза се признават за вписване в официалната сортова листа на страната само след като бъдат признати за търговия в съответствие с Директива 2001/18/ЕС.

§ 5б. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членове 13 и 14 от Директива 2001/18/ЕС няма да се прилагат за генетично модифицираните сортове лоза, които ще бъдат оторизирани (разрешени) съгласно разпоредбите на Регламента по чл. 7, ал. 2, т. 2 след влизането му в сила.

§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 9 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 95 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 10. В Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2020 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Изисквания, на които отговаря отглежданата култура

Раздел I: Идентичност, чистота и условия на отглеждане
1. Отглежданата култура се характеризира с идентичност и чистота по отношение на сорта и когато е приложимо - на клонинга.
2. Условията на отглеждане и степента на развитие на отглежданата култура позволяват в достатъчна степен извършването на проверки на идентичността и чистотата на тази култура по отношение на сорта и ако е необходимо - на клонинга, както и по отношение на нейното здравно състояние.

Раздел II: Фитосанитарни изисквания по отношение на разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на всички категории посадъчен материал, и по отношение на разсадниците за лозов посадъчен материал за всички категории
1. Настоящият раздел се прилага за разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на всички категории посадъчен материал, както и за разсадниците за лозов посадъчен материал от всички тези категории.
2. Разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал подлежат на визуална проверка, която да установи, че са свободни от регулираните некарантинни вредители (РНКВ), посочени в раздели VI и VII, по отношение на съответния род или вид.
Разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, посочени в раздел VII, по отношение на съответния род или вид. При съмнение за наличие на РНКВ, посочени в раздели VI и VII, по отношение на съответния род или вид разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал се подлагат на вземане на проби и изпитване.
3. Визуалните проверки и когато е целесъобразно - вземането на проби и изпитването по отношение на съответните разсадници за лозов размножителен материал и разсадници за лозов посадъчен материал, се извършват в съответствие с раздел VIII.
4. Вземането на проби и изпитването, предвидени в т. 2, се извършват в най-подходящия период от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на лозата, както и биологията на РНКВ по тази лоза.
По отношение на вземането на проби и изпитването се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.
При вземането на проби и извършването на изпитвания по отношение на лозите в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал, с цел оценка на наличието на вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми се прилага биологично индексиране на индикаторните растения или други международнопризнати протоколи с равностойно значение.

Раздел III: Изисквания по отношение на почвата и производствените условия за разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на всички категории посадъчен материал, както и по отношение на разсадниците за лозов посадъчен материал за всички категории
1. Лозите в разсадниците за лозов размножителен материал и в разсадниците за лозов посадъчен материал могат да бъдат засаждани само в почва или когато е целесъобразно - в саксии с растежна среда, свободна от вредители, които могат да бъдат гостоприемници на вирусите, посочени в раздел VII. Липсата на тези вредители се установява посредством вземане на проби и изпитване.
Вземането на проби и изпитването се провеждат при отчитане на климатичните условия и биологията на вредителите, които могат да служат за гостоприемници на вирусите, посочени в раздел VII.
2. Вземане на проби и изпитване не се извършват, когато официалният контролен орган установи след официална инспекция, че почвата е свободна от вредители, които могат да бъдат гостоприемници на вирусите, посочени в раздел VII.
Вземане на проби и изпитване не се извършват и когато в почвата за производство не са отглеждани лозя в продължение на най-малко пет години, както и когато в тази почва несъмнено отсъстват вредители, които могат да бъдат гостоприемници на вирусите, посочени в раздел VII.
3. По отношение на вземането на проби и изпитването се прилагат протоколите на ЕОРЗ или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Раздел IV: Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта
1. Разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал се създават при съответни условия, позволяващи предотвратяването на риска от заразяване с вредители, които могат да бъдат гостоприемници на вирусите, посочени в раздел VII.
2. Разсадниците за лозов посадъчен материал (вкоренилищата) не се създават в рамките на лозе или на разсадник за лозов размножителен материал. Минималното разстояние между разсадник за вкоренилища и лозе или разсадник за лозов размножителен материал е три метра.
3. В допълнение към фитосанитарните изисквания и изискванията по отношение на почвата и условията на производство в раздели II и III посадъчният материал се произвежда в съответствие с изискванията по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта, определени в раздел VIII, с цел да се ограничи наличието на вредителите, посочени в същия раздел.

Раздел V: Официални инспекции
1. При годишните официални инспекции на културите се установява съответствието на посадъчния материал, произвеждан в разсадници за лозов размножителен материал и в разсадници за лозов посадъчен материал, с изискванията в раздели II - IV.
2. Тези официални инспекции се извършват от официалния контролен орган в съответствие с раздел VIII.
3. Допълнителни официални инспекции на културите се извършват в случай на спорове по въпроси, които могат да се решат, без това да се отрази на качеството на посадъчния материал.

Раздел VI: Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална проверка и при съмнение - вземане на проби и изпитване в съответствие с раздел II, т. 2


Род или вид на лозовия посадъчен материал, различен от семена

РНКВ

Неприсадени Vitis vinifera L.

Насекоми и акари

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L ., различни от неприсадени Vitis vinifera L.

Насекоми и акари

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Бактерии

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]


Раздел VII: Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална проверка и в особени случаи - вземане на проби и изпитване в съответствие с раздел II, т. 2 и раздел VIII


Род или вид

РНКВ

Посадъчен материал от Vitis L., различен от семена

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Вирус на късовъзлието при лозите (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00]

Вирус на листното завиване при лозата 1 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV1]

Вирус на листното завиване при лозата 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3]

Подложки от вида Vitis spp. и техни хибриди, с изключение на Vitis vinifera L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Вирус на късовъзлието при лозите (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00]

Вирус на листното завиване при лозата 1 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV1]

Вирус на листното завиване при лозата 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3]

Лозов флек вирус (Grapevine fleck virus) [GFKV00]


Раздел VIII: Изисквания по отношение на мерките за разсадници за лозов размножителен материал от вида Vitis L. и когато е приложимо - за разсадници за лозов посадъчен материал по категория в съответствие с раздел II, т. 2
Vitis L.
1. Изходен (първоначален) посадъчен материал, базов посадъчен материал и сертифициран материал
Визуални проверки
Най-малко веднъж на вегетационен сезон официалният контролен орган извършва визуални проверки на разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал за всички РНКВ, посочени в раздели VI и VII.
2. Изходен (първоначален) посадъчен материал
Вземане на проби и изпитване
Всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал, биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus), вирус на късовъзлието при лозите (Grapevine fanleaf virus), вирус на листното завиване при лозата 1 (Grapevine Leafroll-associated Virus 1) и вирус на листното завиване при лозата 3 (Grapevine Leafroll-associated Virus 3). Вземането на проби и изпитването се повтарят през интервали от пет години.
В допълнение към вземането на проби и изпитването за наличие на вирусите, посочени в горния параграф, разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на подложки, се подлагат на еднократно вземане на проби и изпитване за наличие на лозов флек вирус (Grapevine fleck virus).
Резултатите от вземането на проби и изпитването са налични преди одобряването на съответните разсадници за лозов размножителен материал.
3. Базов посадъчен материал
Вземане на проби и изпитване
Всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на базов посадъчен материал, биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3.
Вземането на проби и изпитването се извършват за първи път, когато разсадниците за лозов рзмножителен материал навършат шест години, а впоследствие - през последващи интервали от шест години.
Резултатите от вземането на проби и изпитването са налични преди одобряването на съответните разсадници за лозов размножителен материал.
4. Сертифициран материал
Вземане на проби и изпитване
Представителен дял от лозите в даден разсадник за лозов размножителен материал, предназначен за производството на сертифициран материал, биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3.
Вземането на проби и изпитването се извършват за първи път, когато разсадниците за лозов размножителен материал навършат десет години, а впоследствие - през последващи интервали от десет години.
Резултатите от вземането на проби и изпитването са налични преди одобряването на съответните разсадници за лозов размножителен материал.
5. Изходен (първоначален) посадъчен материал, базов посадъчен материал и сертифициран материал
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта, както и в зависимост от засегнатите РНКВ
5.1. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; или
б) през последния пълен вегетационен сезон при лозите в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; или
в) по отношение на наличието на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. са изпълнени следните условия:
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал и базов посадъчен материал, при които са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., са изкоренени; както и
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на сертифициран материал, при които се наблюдават симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., като минимална мярка, не се използват за размножаване; както и
- когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
5.2. Xylophilus ampelinus Willems et al.
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xylophilus ampelinus Willems et al.; или
б) през последния пълен вегетационен сезон при лозите в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al.; или
в) по отношение на наличието на Xylophilus ampelinus Willems et al. са изпълнени следните условия:
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал, базов посадъчен материал и сертифициран материал, при които са наблюдавани симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., са изкоренени и са взети подходящи хигиенни мерки, а
- лозите в производствения обект, при които се наблюдават симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., след резитба се обработват с бактерицид, за да се гарантира, че те са свободни от Xylophilus ampelinus Willems et al.; както и
- когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Xylophilus ampelinus Willems et al.
5.3. Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3
а) по отношение на наличието на Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3 са изпълнени следните условия:
- при лозите в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал и базов посадъчен материал, не са наблюдавани симптоми на нито един от тези вируси; както и
- симптоми на тези вируси са наблюдавани при не повече от 5 % от лозите в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на сертифициран материал, и тези лози са изкоренени и унищожени; или
б) всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал, както и самият изходен посадъчен материал се съхраняват в обезопасени срещу насекоми съоръжения, за да се гарантира, че са свободни от Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3.
5.4. Viteus vitifoliae Fitch
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Viteus vitifoliae Fitch, или
б) лозите се присаждат върху подложки, устойчиви на Viteus vitifoliae Fitch, или
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на изходен посадъчен материал, както и самият изходен посадъчен материал се съхраняват в обезопасени срещу насекоми съоръжения и през последния пълен вегетационен сезон при тези лози не са наблюдавани симптоми на Viteus vitifoliae Fitch; както и
- когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават симптоми на Viteus vitifoliae Fitch, цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Viteus vitifoliae Fitch.
6. Стандартен материал
Визуални проверки
Най-малко веднъж на вегетационен сезон официалният контролен орган извършва визуални проверки на разсадниците за лозов размножителен материал и разсадниците за лозов посадъчен материал за всички РНКВ, посочени в раздели VI и VII.
Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта, както и в зависимост от засегнатите РНКВ
6.1. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; или
б) през последния пълен вегетационен сезон при лозите в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; или
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на стандартен материал, при които се наблюдават симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., като минимална мярка, не се използват за размножаване; както и
- когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
6.2. Xylophilus ampelinus Willems et al.
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от from Xylophilus ampelinus Willems et al.; или
б) през последния пълен вегетационен сезон при лозите в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al.; или
б) по отношение на наличието на Xylophilus ampelinus Willems et al. са изпълнени следните условия:
- всички лози в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на стандартен материал, при които са наблюдавани симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., са изкоренени и са взети подходящи хигиенни мерки; както и
- лозите в производствения обект, при които се наблюдават симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., след резитба се обработват с бактерицид, за да се гарантира, че те са свободни от Xylophilus ampelinus Willems et al.; както и
- когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават симптоми на Xylophilus ampelinus Willems et al., цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Xylophilus ampelinus Willems et al.
6.3. Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3
Симптоми на всички вируси (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 и Grapevine Leafroll-associated Virus 3) са наблюдавани при не повече от 10 % от лозите в разсадниците за лозов размножителен материал, предназначени за производството на стандартен материал, и тези лози не се използват за размножаване.
6.4. Viteus vitifoliae Fitch
а) лозите се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Viteus vitifoliae Fitch, или
б) лозите се присаждат върху подложки, устойчиви на Viteus vitifoliae Fitch, или:
в) когато при предназначен за търгуване посадъчен материал се наблюдават признаци или симптоми на Viteus vitifoliae Fitch, цялата партида такъв материал се подлага на обработка с гореща вода или на друг вид подходяща обработка в съответствие с протоколите на ЕОРЗ или с други международно признати протоколи с цел да се гарантира, че той е свободен от Viteus vitifoliae Fitch.

Приложение № 2 към чл. 3, т. 1, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Изисквания, на които трябва да отговаря посадъчният материал

I. Общи условия
1. Лозовият посадъчен материал е автентичен и сортово чист (съответно и за клона). При стандартен материал се допуска отклонение до 1 %.
2. Лозовият посадъчен материал има минимална техническа чистота 96 %.
За технически примеси се считат:
а) посадъчен материал, който е изсъхнал изцяло или частично, включително и след накисване във вода;
б) повреден, изкривен или наранен посадъчен материал, в частност в случаите на градушка или измръзване, или е счупен;
в) материал, който не съответства на изискванията по т. III.
3. Лозовите резници трябва да са достигнали достатъчна зрялост на дървесината.
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Посадъчният материал е практически свободен от вредители, които намаляват полезността и качеството на посадъчния материал.
Посадъчният материал също така отговаря на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза и карантинните вредители по отношение на определена защитена зона, предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 41 от 13 февруари 2020 г.), както и на мерките, приети в съответствие с чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
II. Специални изисквания
1. Изисквания за вкоренени присадени лози:
а) вкоренени присадени лози, състоящи се от компоненти от една и съща категория посадъчен материал, се класифицират в същата категория;
б) вкоренени присадени лози, състоящи се от компоненти от различни категории посадъчен материал, се класифицират в по-ниската категория, към която принадлежи един от компонентите.
2. Отклонения от изискванията по т. 1
В съответствие с разпоредбата по § 4 на тази наредба за посочения период от време се прилагат следните изисквания:
(изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Вкоренени присадени лози, състоящи се от изходен (първоначален) посадъчен материал, присаден върху базов посадъчен материал, се класифицират като изходен (първоначален) посадъчен материал.
III. Качество на лозовия посадъчен материал при окачествяване
1. Резници за подложки и калеми
1.1. диаметър - отнася се за най-големия диаметър на напречния разрез.
а) калеми:
аа) диаметър при върха - от 6,5 до 12 mm;
аб) диаметър на дебелия край на резника: max 15 mm, с изключение на случая, когато резници за калеми са предназначени за присаждане на място;
б) еднопъпкови резници за калеми:
- диаметър при върха - min 3,5 mm.
Забележка: Изискването за определяне на диаметъра не се прилага за зелени резници.
2. Вкоренени резници:
2.1. Диаметър
Диаметърът, измерен в средата на междувъзлието, под края на стъблото (най-големият диаметър на напречния разрез), е най-малко 5 mm.
Забележка: Изискването за определяне не се прилага за вкоренени зелени лозови резници.
2.2. Дължина
Дължината се измерва от най-долната точка, при която се появяват корени, до основата на връхната част на резника, и не е по-малка от:
а) 30 сm за вкоренени резници за подложки, предназначени за присаждане;
б) 20 сm за другите вкоренени резници.
Забележка: Изискванията за определяне на дължината не се прилагат за вкоренени резници, произхождащи от зелени леторасти.
2.3. Корени
Всяко растение има най-малко три добре развити и добре разположени в пространството корена.
2.4. Пета (долната надебелена част на резника)
Срезът се извършва на достатъчно разстояние под диафрагмата (междувъзлието), за да не се повреди, но не повече от един сантиметър под нея.
3. Вкоренени присадени лози
3.1. Дължина
Стъблото (от мястото, където започва коренът, до основата на първото разклонение) е с дължина min 20 сm.
Забележка: Изискването за определяне на дължината не се отнася за вкоренени лози, получени от неузрял посадъчен материал (зелени компоненти).
3.2. Корени
Всяко растение трябва да има най-малко три добре развити и правилно разположени в пространството корена.
3.3. Спойка
Всяко растение има достатъчно добре калусирала и здрава спойка.
3.4. Пета (долната надебелена част на резника за подложка)
Срезът се извършва на достатъчно разстояние под диафрагмата (междувъзлието), за да не бъде увредена, но не повече от 1 сm под нея.


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1

Опаковане

1. Опаковане на лозовия посадъчен материал в снопове (връзки)

Вид Брой на Максимално
  растенията количество
1. Вкоренени лози 25,50,100,  
  или кратно  
  на 100 500
2. Вкоренени 50,100 или  
резници кратно на 100 500
3. Калеми за    
присаждане:    
- с 5 използваеми    
пъпки (очи) 100, 200 200
- с 1 използваема 500 или  
пъпка (око) кратно на  
  500 5000
4. Резници за присаж- 100 или  
дане - подложки кратно на 100 1000
5. Резници за вкоре- 100 или  
няване кратно на 100 500
     

2. Специални изисквания при опаковане на:
2.1. малки количества
Броят на лозичките в опаковките или връзките от всички видове посадъчен материал в колона 1 от всички категории може да бъде по-малък от минималните количества, посочени в колона 2.
2.2. вкоренени лози, засадени в саксии, сандъци и кутии в подходящ за целта субстрат.
Условията за броя на лозичките и максималното им количество по т. 1 не се прилагат.


Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.)

Етикетиране

А. Етикет
I. необходима информация:
1. обозначение "ЕО" норма;
2. държава производител;
3. обозначение на ИАСАС;
4. име и адрес на институцията/ лицето, отговорни за запечатването или нейния/ неговия идентификационен номер;
5. ботанически вид;
6. вид на посадъчния материал;
7. категория;
8. сорт/ клон; за присадените вкоренени лози това обозначение се прилага за:
- вкоренените резници; и
- подложки и калеми;
9. номер на партидата;
10. количество;
11. дължина - само за резниците, предназначени за вкореняване: това включва минимална дължина на резниците в партидата.
12. година на производство.
II. Отклонения от информацията на етикета за малки количества, предназначени за краен потребител.
1. при повече от един брой посадъчен материал
Информацията върху етикета по т. I.10 е "Точен брой на посадъчния материал в опаковката или във връзката".
2. при един брой посадъчен материал не се изисква следната информация върху етикета:
- вид на посадъчния материал;
- категория;
- номер на партидата;
- количество;
- дължина на резниците за калеми;
- година на производство.
III. Отклонения от информацията на етикета за лози в саксии, сандъци и кутии.
В тези случаи:
а) посадъчният материал се съхранява на отделни партиди, с подходящо обозначение за всеки отделен сорт/ клон, както и за броя на отделните растения;
б) официалният етикет не е задължителен;
в) посадъчният материал се придружава от документа по т. Б.
IV. (нова - ДВ, бр. 57 от 2020 г., в сила от 26.06.2020 г.) Растителният паспорт съдържа следните означения:
1. за движение в рамките на територията на Съюза:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт", изписани на български и английски език, разделени с наклонена черта;
б) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат;
2. за въвеждане и движение в рамките на защитени зони:
а) в горния десен ъгъл на общия етикет - думите "растителен паспорт - 33", изписани на български и английски език, разделени с наклонена черта;
б) непосредствено под тези думи - научното наименование или код на съответния карантинен вредител или карантинни вредители от значение за защитената зона;
в) в горния ляв ъгъл на общия етикет - знамето на Съюза с цветен или черно-бял печат.
Б. Придружаващ документ
I. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, когато лозовият посадъчен материал се търгува с придружаващ документ, документът:
1. се изготвя в два екземпляра - за изпращача и за получателя;
2. придружава (копието на получателя) пратката лозов посадъчен материал от мястото на изпращача до мястото (адреса) на получателя;
3. съдържа информацията, посочена в т. II, относно доставка на индивидуални партиди;
4. се съхранява най-малко една година и се предоставя на официалния контролен орган при поискване.
II. Необходима информация:
1. обозначение "ЕО" норма;
2. държава производител;
3. обозначение на ИАСАС;
4. пореден номер;
5. доставчик на пратката (адрес);
6. получател (адрес);
7. ботанически вид;
8. вид (видове) на посадъчния материал;
9. категория/и;
10. сорт/клон, а за присадените вкоренени лози - сортово-подложкова или клоново-подложкова комбинация;
11. брой на лозичките в партидата;
12. общ брой на партидите;
13. дата на доставка.


Приложение № 5 към чл. 21, ал. 4

Документ/етикет на лозов посадъчен материал, внос от трети страни

Необходима информация:
1. вид (ботаническо наименование);
2. сорт (клон); тези данни се отнасят за присадени лозички, за подложки и за резници за калеми;
3. категория;
4. вид на размножителния материал;
5. страна производител и официален контролен орган;
6. вносител;
7. количество на внесения размножителен материал.
8. страна износител, ако е различна от страната на производителя.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти