Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "МАГИСТЪР" И "БАКАЛАВЪР" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

В сила от учебната 2006 - 2007 г.
Приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г.


Чл. 1. С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".

Чл. 2. Висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" се придобива във факултет на висше училище, получило акредитация по реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалностите "Медицина", "Медицинска сестра" и/или "Акушерка".


Чл. 3. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност или приравнените на нея по наредбата е с продължителност два семестъра, или една учебна година, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 690 часа, определени в чл. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е с продължителност 3 семестъра, или една и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 990 часа, определени в чл. 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." и една от специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е с продължителност 3 семестъра, или една и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 990 часа, определени в чл. 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на степен "професионален бакалавър по ..." е с продължителност 5 семестъра, или две и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 1320 часа, определени в чл. 7.
(5) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за степените "магистър" и "бакалавър" може да се провежда в редовна и в задочна форма.


Чл. 4. (1) За приемане за обучение по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" висшите училища провеждат конкурсен изпит, в който могат да участват лицата по чл. 3.
(2) За приемане за обучение по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" висшите училища провеждат писмен и устен конкурсен изпит по специалността "Социална медицина и здравен мениджмънт".


Чл. 5. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност или приравнените на нея по наредбата се извършва чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Статистически методи в  
управлението 45 часа
Здравни анализи и оценки 30 часа
Здравни проекти 30 часа
Гражданско и административно-  
процесуално право 30 часа
Организационно поведение  
и култура в здравна организация 30 часа
Управленска и бизнес етика 30 часа
Управление на времето 30 часа
Управленски комуникативни  
техники и умения 60 часа
Микроикономикс на здравната  
организация 60 часа
Финансов мениджмънт 30 часа
Медицинска социология 30 часа
Глобални тенденции на общест-  
веното здраве (Социално-меди-  
цински проблеми в глобализира-  
ното общество) 45 часа
Психология на управлението 30 часа
Андрагогика (Педагогика на  
продължаващото обучение  
на персонала в здравната  
организация) 30 часа
Информационни технологии  
в управление на здравната  
организация 60 часа
Методология на научно-  
изследователската работа 30 часа
Стратегии за промоция на  
здравето (Здравно-промоционни  
стратегии и интервенции) 30 часа
Маркетинг в здравеопазването 30 часа
Медицина при бедствени  
ситуации (на катастрофите) 30 часа
Общо: 690 часа
   


Чл. 6. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини след придобита/придобити:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", или
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) специалност от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." и една от специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен "бакалавър".
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Управление на здравните грижи 210 часа
Основи на правото и здравно  
законодателство 90 часа
Икономика на здравеопазването 60 часа
Социална медицина 60 часа
Основи на управлението в здра-  
веопазването 60 часа
Медицинска статистика  
и информатика 45 часа
Хигиена и екология на здравното  
заведение 30 часа
Медицинска етика и деонтология 60 часа
Педагогика 30 часа
Андрагогика (Педагогика на про-  
дължаващото обучение на персо-  
нала в здравната организация) 30 часа
Методика на обучението по  
практика по специалностите  
от професионално направление  
"Здравни грижи" 60 часа
Методология на научноизсле-  
дователската работа 30 часа
Психология 30 часа
Приложна психология 45 часа
Медицинска педагогика 30 часа
Организация и ергономия на  
труда в здравното заведение 30 часа
Епидемиология на здравето 30 часа
История на управлението в  
здравеопазването и здравните  
грижи 30 часа
Медицина при бедствени  
ситуации (на катастрофите) 30 часа
Общо: 990 часа
   
(3) Висшите училища могат да определят и други задължителни дисциплини освен посочените по ал. 2.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на степен "професионален бакалавър по ..." се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Управление на здравните грижи 270 часа
Право (трудово и администра-  
тивно) и здравно законодателство 90 часа
Икономика на здравеопазването 90 часа
Социална медицина 60 часа
Основи на управление в здраве-  
опазването 90 часа
Медицинска статистика и  
информатика 90 часа
Хигиена и екология на здравното  
заведение 60 часа
Медицинска етика и деонтология 90 часа
Педагогика 60 часа
Медицинска педагогика 90 часа
Методика на обучението по  
практика по специалностите  
от професионално направление  
"Здравни грижи" 60 часа
Психология 45 часа
Приложна психология 90 часа
Организация и ергономия на  
труда в здравното заведение 45 часа
Епидемиология на здравето 30 часа
История на здравеопазването  
и здравните грижи 30 часа
Медицина при бедствени  
ситуации (на катастрофите) 30 часа
Общо: 1320 часа
   


Чл. 8. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.
(2) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по задължителните учебни дисциплини са на основен договор със съответното висше училище.


Чл. 9. (1) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище.
(2) Лекционните курсове и семестриалните изпити по учебните дисциплини по ал. 1 се провеждат от хабилитирани преподаватели или от преподаватели с образователна и научна степен "доктор" в съответното научно направление.
(3) С разрешение на ректора на висшето училище лекционните курсове и семестриалните изпити по факултативните учебни дисциплини могат да се провеждат от преподаватели, които не отговарят на изискванията на ал. 2.


Чл. 10. Висшите училища организират практическо обучение по педагогика и управление на здравни грижи, което е с минимална продължителност 120 часа за образователно-квалификационна степен "магистър" и 250 часа за образователно-квалификационна степен "бакалавър".


Чл. 11. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен теоретичен изпит или с дипломна работа.
(2) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавен теоретичен изпит и държавен практически изпит.
(3) Държавните теоретични изпити по ал. 1 и 2 се полагат по единни конспекти, съгласувани с министъра на здравеопазването.
(4) Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия в състав от трима хабилитирани в съответните научни направления преподаватели.
(5) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г.) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаментална подготовка, необходима за придобиване на професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика". Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.
(2) В минималния хорариум по чл. 3, 5 - 7 се включват часовете само по задължителните учебни дисциплини.


§ 2. (1) Минималният хорариум за задължителните учебни дисциплини за задочна форма на обучение не може да бъде по-малък от половината от предвидения в учебния план хорариум за редовната форма на обучение за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър".
(2) Практическото обучение на студентите от формата по ал. 1 се определя от висшите училища съобразно професионалната квалификация и практическата им подготовка.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Висши училища, които не осигуряват спазването на определените с наредбата държавни изисквания, не могат да издават дипломи за висше образование по специалността "Управление на здравните грижи".


§ 4. Студентите, приети за обучение преди учебната 2006 - 2007 г. по специалността "Здравни грижи", продължават обучението си при условията на наредбата по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".


§ 5. Завършилите полувисши медицински институти до преобразуването им в медицински колежи или закриването им съгласно § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование могат да продължат обучението си по реда на чл. 3, ал. 4 от наредбата независимо от срока на обучение в полувисшите медицински институти.


§ 6. Лицата, завършили преди влизането в сила на наредбата и притежаващи диплома за висше образование по специалността "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" се ползват с правата на завършили специалността "Управление на здравните грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", включително за продължаване на обучението и за упражняване на професията.


§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


§ 8. Наредбата влиза в сила от учебната 2006 - 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО ..."


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2008 Г.)

§ 2. В Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве", приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 70 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в наредбата думите "специалист по ..." се заменят с "професионален бакалавър по ...".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти