Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ СПИРТНИ НАПИТКИ, ВИДОВЕТЕ СУРОВИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ДОБАВКИ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

Приета с ПМС № 208 от 09.08.2006 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. видовете суровини и технологични операции при производството на спиртни напитки;
2. видовете спиртни напитки;
3. правилата за производство на спиртни напитки;
4. правилата за производство на спиртни напитки с географски указания;
5. издаването на сертификат за автентичност;
6. разрешените добавки и условията за използването им;
7. органите за контрол на производството на спиртни напитки.

Глава втора.
СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Определение на спиртна напитка. Видове суровини и технологични операции

Чл. 2. "Спиртна напитка" е алкохолна течност, която е:
1. предназначена за човешка консумация;
2. получена:
а) директно чрез дестилация в присъствието или не на ароматизиращи вещества, натурални ферментирали продукти и/или чрез накисване на растителни субстанции, и/или чрез добавка на ароматизиращи субстанции, захари или други подслаждащи продукти, изброени в чл. 3, ал. 1, и/или други селскостопански продукти към етилов алкохол от земеделски произход и/или към дестилат от земеделски произход, и/или към ракия (eau-de-vie de vin, wine spirit или Branntwein), така както са дефинирани в наредбата, или
б) чрез смесване на спиртна напитка с една или няколко други спиртни напитки, етилов алкохол от земеделски произход с дестилат от земеделски произход или ракия, една или няколко алкохолни напитки, една или няколко напитки, или
3. притежаваща специфични органолептични характеристики и минимално алкохолно съдържание 15 об. %, освен в случая по чл. 20, т. 1, буква "в".


Чл. 3. (1) "Етилов алкохол" от земеделски произход е етиловият алкохол, чиито характеристики са тези, определени в приложение № 1, получен чрез дестилация след алкохолна ферментация на селскостопанските продукти съгласно приложение № 4, с изключение на спиртните напитки, определени в тази глава. Когато се посочва използваната суровина, алкохолът трябва да е получен изключително от тази суровина.
(2) "Дестилат от земеделски произход" е алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация на селскостопанските продукти, определени в приложение № 4, като не притежава характеристиките на етиловия алкохол, така както е определен в чл. 3 ал. 1, нито пък характеристиките на спиртна напитка, но който е запазил аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини. Когато се посочва използваната суровина, дестилатът трябва да бъде получен изключително от тази суровина.
(3) "Винен дестилат" е алкохолна течност, получена чрез единична и/или двойна дестилация до 86 об. % на ферментирали:
1. вино;
2. вино, подсилено вино или комбинации от тях, или
3. виноматериали и притежаващ показателите съгласно приложение № 1.
(4) "Зърнен дестилат" е алкохолна течност, получена чрез единична и/или двойна дестилация до 95 об. % на озахарена чрез ензими мъст от зърнени култури или продукти от тях, ферментирали под въздействието на дрожди, и притежаващ показателите съгласно приложение № 1.
(5) "Плодов дестилат" е алкохолна течност, получена чрез единична и/или двойна дестилация до 86 об.% на ферментирали един или повече видове месест плод или мъст от него, притежаващ показателите съгласно приложение № 1.
(6) "Подслаждане" е операция, състояща се във влагане при приготвянето на спиртни напитки на един или няколко от следните продукти: полубяла захар, бяла захар, бяла рафинирана захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, течна захар, инвертна течна захар, инвертен захарен сироп, пречистена концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст, карамелизирана захар (burned sugar), пчелен мед, сироп от рожкови, както и други натурални подслаждащи вещества, притежаващи аналогичен ефект.
(7) "Смесване" е операция, състояща се в поставяне заедно на две или няколко различни напитки с оглед приготвянето на нова напитка.
(8) "Добавка на алкохол" е операция, състояща се в добавяне на етилов алкохол от земеделски произход в спиртната напитка.
(9) "Блендинг" е операция, състояща се в смесване на две или няколко спиртни напитки, принадлежащи към един и същ вид, различаващи се помежду си само по някои отделни елементи на своя състав, които са резултат от следните фактори: метод на производство, използвана апаратура за дестилация, продължителност на съзряване или на отлежаване, географски район на производство. Получената спиртна напитка принадлежи към същия вид, към който спадат и първоначалните спиртни напитки преди примесването им.
(10) "Отлежаване и стареене" е операция, при която се осигурява естествено протичане на процесите в подходящи съдове, придаващи на съответната спиртна напитка органолептични свойства, които тя не е притежавала преди това.
(11) "Оцветяване" е операция, която се състои във влагане на едно или няколко багрилни вещества (оцветители) при производството на спиртна напитка.
(12) "Обемно алкохолно съдържание" е съотношението между обема на чистия алкохол при температура 20 °С, съдържащ се в разглеждания продукт, и общия обем на този продукт при същата температура.
(13) "Съдържание на летливи вещества" е съдържанието на вещества, различни от етиловия и метиловия алкохол, в спиртна напитка, добита изключително в резултат на дестилация, дължащо се изцяло на дестилацията или на редестилацията на вложените суровини.
(14) "Място на производство" е местността или регионът, където е протекла тази фаза от процеса на производство на готовия продукт, която придава на спиртната напитка нейните окончателни характеристики и основни качествени показатели.
(15) "Карамелизирана захар" е продукт, получен изключително посредством контролирано загряване на захароза без добавяне на основи, минерални киселини или каквито и да са други химически добавки.

Раздел II.
Определения на видовете спиртни напитки


Чл. 4. "Ром" (rum) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, получена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация до 96 об. % на меласа или на сиропи, получени при производството на захарна тръстика, или на самия сок от захарна тръстика, имаща съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 2250 милиграма на литър при 100 об. % алкохол и дестилирана така, че продуктът на дестилация да притежава органолептични характеристики, специфични за рома.


Чл. 5. "Уиски" (whisky или whiskey) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 40 об. %, която е:
1. получена чрез дестилация до 94,8 об. % на ферментирала мъст от зърнени култури, която е:
а) озахарена чрез ензим, съдържащ се в малц, с добавяне или без добавяне на други естествени ензими;
б) ферментирала под въздействието на дрожди;
2. отлежавала в продължение най-малко на 3 години в дървени бъчви с капацитет, по-малък или равен на 700 литра;
3. със специфични органолептични характеристики - аромат и вкус, дължащи се на използваните суровини.


Чл. 6. (1) "Спиртна напитка от зърнени култури" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 35 об. %, получена чрез дестилация на ферментирала мъст от житни култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.
(2) Наименованието "спиртна напитка от зърнени култури" може да бъде заменено с термина "Korn" или "Kornbrand", когато напитката е произведена в Германия и в тези части от Общността, в които немският език е един от официалните езици, но само при условие че производството на тази напитка в тези райони е традиционно и получаваната там спиртна напитка от зърнени култури се добива без никакви добавки чрез дестилация и/или редестилация на ферментирала мъст от зърнени култури, включващи пшеница, ечемик, овес или елда.
(3) "Зърнено бренди" (eau-de-vie de cereals, grain brandy или Getreidebrand) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание
35 об. %, получена чрез дестилация до 95 об. % на ферментирала мъст от зърнени култури, притежаваща органолептични характеристики, дължащи се на използваните суровини.


Чл. 7. (1) "Винена ракия" (eau-de-vie de vin, wine spirit или Branntwein) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която е:
1. получена чрез дестилация до 86 об. % на вино, подсилено вино или чрез редестилация до 86 об. % на винен дестилат;
2. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо на 1250 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
3. с максимално съдържание на метилов алкохол от 2000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
4. със специфични органолептични характеристики.
(2) Напитката по ал. 1, когато е отлежала, може да продължи да се предлага с наименованието "винена ракия", ако продължителността на процеса на отлежаване е равна или по-голяма от предвидената за продукта по чл. 8.
(3) "Гроздова ракия" е винена ракия с минимално алкохолно съдържание 40 об. %, която е:
1. получена чрез единична или двойна дестилация до 65 об. % на вино, получено от грозде, като виното, получено от 100 килограма грозде, не може да надвишава 75 литра, и
2. по състав и органолептични характеристики отговаря на изискванията за производство на "Винена ракия".
(4) Напитката по ал. 3, когато е отлежала, може да продължи да се предлага с наименованието "гроздова ракия", ако продължителността на процеса на отлежаване е равна или по-голяма от предвидената за продукта по чл. 8.


Чл. 8. "Бренди" (Brandy или Weinbrand) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 36 об. %, която е:
1. получена от винени ракии (eau-de-vie de vin), примесени или не с винен дестилат, дестилиран до 94,8 об. %; при използване на винен дестилат неговото съдържание не трябва да надвишава 50 на сто от алкохолното съдържание на крайния продукт;
2. отлежала в дъбови бъчви в продължение най-малко на една година или в продължение най-малко на 6 месеца, при условие че дъбовите бъчви са с вместимост, по-малка от 1000 литра;
3. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 1250 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
4. с максимално съдържание на метилов алкохол 2000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
5. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 9. (1) "Ракия от гроздови джибри", или "джиброва" ракия (eau-de-vie de marc, grape marc spirit или Tresterbrannt), е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, когато:
1. е получена от ферментирали и дестилирани гроздови джибри или директно чрез водна пара или след добавяне на вода;
2. количеството винени утайки, добавено към гроздовите джибри, не надвишава 25 кг на 100 кг използвани гроздови джибри;
3. количеството алкохол, извлечено от винените утайки, не превишава 35 об. % от общото алкохолно съдържание в крайния продукт;
4. дестилацията е извършена в присъствието на самите джибри при по-малко от 86 об. %;
5. е извършена редестилация при същото алкохолно съдържание;
6. има съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 1400 милиграма на литър алкохол при 100 об. % и с максимално съдържание на метилов алкохол 10 000 милиграма на литър алкохол при 100 об. %.
(2) Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Grappa" единствено когато спиртната напитка е произведена в Италия.
(3) Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Zivania" единствено когато спиртната напитка е произведена в Кипър.
(4) Наименованието "ракия от гроздови джибри" може да бъде заменено от наименованието "Palinka" единствено когато спиртната напитка е произведена в Унгария.


Чл. 10. "Ракия от плодови джибри" (еau-de-vie de marc de fruit, fruit marc spirit, Brand aus Obsttrester) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 36 об. %, която е:
1. получена чрез ферментация и дестилация до 65 об. % на плодови джибри;
2. с максимално съдържание на метилов алкохол 4000 милиграма на литър;
3. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 11. "Спиртна напитка от сухо грозде", или "гроздово бренди" (Raisin Brandy), е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която е:
1. получена чрез дестилация на продукта, добит чрез алкохолна ферментация на воден екстракт от сухо грозде на сортовете "черно от Коринт" или "мускат от Малага", дестилиран до (по-малко от) 94,5 об. %;
2. дестилат, притежаващ аромат и вкус, дължащи се на използваната суровина.


Чл. 12. (1) "Плодова ракия" (еau-de-vie de fruit, fruit spirit, Obstbrand) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 36 об. %, която е:
1. получена изключително чрез дестилация до 86 об. % на ферментирал месест плод или мъст на месест плод в присъствието или не на костилките от плода;
2. със съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 2000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
3. с максимално съдържание на метилов алкохол до 10 000 милиграма на литър при 100 об. % алкохол;
4. със съдържание на циановодородна киселина не по-високо от 100 милиграма на литър при 100 об. % алкохол за плодова ракия, произведена от плодове с костилки;
5. със специфични органолептични характеристики.
(2) "Плодова ракия" по ал. 1 може да носи наименованието "ракия", допълнено с името на плода, като например: "сливова ракия" (от сорта "Prunus domestica), "кайсиева ракия" (от сорта "Armeniaca vulgaris"), ракия от праскови, ябълки, круши, смокини, мирабели, цитрусови плодове или от всякакъв друг плод, когато е добита изключително само от посочения вид плод.
(3) Наименованието "плодова ракия" може да бъде заменено от наименованието "Palinka" единствено когато спиртната напитка е произведена в Унгария.
(4) Наименованието "Вилямова" - "Williams", е запазено за крушовата ракия, произведена единствено от круши от сорта Williams.
(5) "Плодова ракия" по смисъла на ал. 1 се нарича и спиртната напитка, получена от два или няколко вида плод, когато са ферментирали и дестилирани заедно.
(6) Наименованието "Плодова спиртна напитка" може да се използва за спиртна напитка, получена и чрез накисване на плод (мацерация) в минимално съотношение 100 килограма плод в 20 литра етилов алкохол при 100 об. % алкохол, на някои месести плодове без костилки и някои други, като малини, плодове от черница, боровинки и други, частично ферментирали или неферментирали, в етилов алкохол от земеделски произход или в ракии, или в дестилат, така както са дефинирани в наредбата.
(7) Плодовата спиртна напитка, получена чрез накисване на цели неферментирали плодове в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация, може да бъде наименована geist при съчетаване на това име с името на плода.
(8) "Eau-de-vie de cidre, cider brandy, perry brendy, Brand aus Apfel - oder Birnenwein" е спиртна напитка, произведена изключително от ябълков или крушов сайдер, отговаряща на изискванията на плодова ракия.


Чл. 13. "Спиртна напитка от синя тинтява" (горчивка) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, произведена от дестилат от синя тинтява, получен чрез ферментация на корени от горчивка, със или без добавка на етилов алкохол от земеделски произход, със специфични органолептични характеристики.


Чл. 14. (1) "Хвойнова спиртна напитка" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, получена чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus comminus) на етилов алкохол от земеделски произход и/или на спиртна напитка, или дестилат от зърнени култури; други естествени ароматични съединения или идентични на естествените ароматични съединения, и/или ароматни растения или части от тях, които могат да бъдат добавени, при условие че преобладават органолептичните характеристики на хвойната и хвойновите плодове.
(2) Хвойновата спиртна напитка може да носи наименованието "Wacholder", "ginerba" или "genebra".
(3) Спиртните напитки с наименования "genievre", "jenever", "genever" или "peket" се получават от алкохоли, които трябва да притежават органолептични характеристики, подходящи за производството на тези напитки, с максимално съдържание на метилов алкохол 0,05 грама на литър при 100 об. % алкохол и с максимално съдържание на алдехиди като ацеталдихид 2 милиграма на литър при 100 об. % алкохол. При тези напитки вкусът на хвойна може да бъде неосезаем.
(4) "Джин" (Gin) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход, притежаващ подходящи органолептични характеристики, с натурални и/или натурално идентични на тях ароматични съединения по такъв начин, че вкусът на хвойна да преобладава.
(5) "Дестилиран джин" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която е получена:
1. чрез дестилация или редестилация на етилов алкохол от земеделски произход с минимално алкохолно съдържание най-малко 96 об. % с плодове на хвойна (Juniperus comminus) и други естествени растителни продукти по такъв начин, че вкусът на хвойна да преобладава, или
2. чрез смесване на продукта по т. 1 с етилов алкохол от земеделски произход, като етиловият алкохол трябва да има еднакъв химичен състав с етиловия алкохол по т. 1. За ароматизирането на дестилирания джин може да се използват допълнително натурални и/или натурално идентични ароматични съединения и/или ароматични съединения, както са посочени в т. 1, и със специфични органолептични характеристики; дестилираният джин може да носи наименованието "London gin".


Чл. 15. (1) "Спиртна напитка с кимион" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 30 об. %, която:
1. е получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с кимион (Carum carvi L.);
2. може да е ароматизирана допълнително с натурални и/или натурално идентични ароматични съединения, така че вкусът на кимион да преобладава.
(2) Спиртната напитка по ал. 1 може да носи наименованието "akvavit" или "aquavit", когато ароматизирането се извършва с дестилат от билки или подправки.
(3) Допълнително могат да се използват и други ароматизиращи вещества. Ароматът на тези напитки трябва да се дължи в голяма степен на семената на кимион и/или на копър от вида Anethum graveoiens L.
(4) Употребата на етерични масла е забранена.
(5) Горчивите вещества не могат да доминират във вкуса и сухият екстракт не може да надвишава 1,5 грама на 100 милилитра.


Чл. 16. (1) "Анасонова спиртна напитка" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 15 об. %, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с натурални екстракти от звездовиден анасон (Illicium verum), зелен анасон (Pimpinella anissum), на резене (Foeniculum vulgare) или на всяко друго растение, съдържащо същата основна ароматизираща съставка, чрез някой от следните способи:
а) накисване и/или дестилация;
б) редестилация на алкохол в присъствието на семена или други части на растенията по т. 1;
в) добавка на дестилирани натурални екстракти на анасонови растения;
г) комбинация на способите по букви "а" - "в";
2. със специфични органолептични характеристики.
(2) За да може анасоновата спиртна напитка да носи наименованието пастис "pastis", тя трябва:
1. да съдържа натурални екстракти, получени от сладка папрат (сладко коренче) (Glycyrrhiza glabra), багрилни вещества, халкони и глициризинова киселина от 0,05 до 0,5 грама на литър;
2. да е със захарно съдържание, по-малко от 100 грама на литър;
3. да съдържа анетол от 1,5 до 2 грама на литър;
4. да е със специфични органолептични характеристики.
(3) Анасоновата спиртна напитка може да носи наименованието узо "ouzo" единствено когато е произведена в Гърция или в Кипър.
(4) "Anis" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 35 об. %, като нейният аромат трябва да произлиза само от звездовиден анасон (Illicium verum), зелен анасон (Pimpinella anissum), резене (Foeniculum vulgare). Наименованието "дестилиран anis" може да бъде използвано, ако напитката съдържа алкохол, дестилиран в присъствието на такива семена в съотношение минимум 20 % от нейното алкохолно съдържание.
(5) Анасонова спиртна напитка "Мастика" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 47 об. %, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с анетол, изолиран чрез ректификация на етерични масла от звездовиден анасон (Illicium verum), зелен анасон (Pimpinella anissum), резене (Foeniculum vulgare) или от друго растение, което съдържа същия основен ароматен компонент в количество не по-малко от 2,5 грама на литър, захар не по-малко от 40 грама на литър, с добавяне или без добавяне на дъвково масло и/или ароматен дестилат;
2. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 17. (1) "Спиртна напитка с горчив вкус или битер" (bitter) е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 15 об. % и с преобладаващ горчив вкус, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с натурални и/или натурално идентични ароматизиращи вещества;
2. със специфични органолептични характеристики.
(2) Напитката може да се предлага под наименованието "amer" или "Bitter".


Чл. 18. "Водка" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 об. %, която:
1. е получена от етилов алкохол от земеделски произход чрез пречистване или чрез филтриране с активен въглен;
2. може да бъде допълнително дестилирана или обработена по друг равностоен начин с цел намаляване на специфичните органолептични характеристики на използваните суровини;
3. може да бъде овкусена или ароматизирана;
4. е със специфични органолептични характеристики.


Чл. 19. (1) "Ликьор" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 15 об. %, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход;
2. дестилат от земеделски произход;
3. една или няколко спиртни напитки;
4. смес от продуктите и напитките по т. 1 - 3, които са подсладени и към които могат да се добавят сметана, мляко, други млечни продукти, плодове, вино, плодови или билкови екстракти или настойки от тях;
5. с минимално захарно съдържание 100 грама на литър, изразено като инвертна захар.
(2) "Крем" (creme) е спиртна напитка "ликьор", получена по ал. 1, с минимално захарно съдържание 250 грама на литър, изразени като инвертна захар и съчетано с името на вложения плод или суровина, с изключение на млечните продукти.
(3) "Крем от касис" (creme de cassis ) е спиртна напитка "ликьор", получена по ал. 1 и плода на касис, с минимално съдържание на захар 400 грама на литър, изразени като инвертна захар.
(4) "Ментовка" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 25 об. %, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ментово масло със съдържание не по-малко от 0,2 грама на литър;
2. със съдържание на захар в крайния продукт не по-малко от 130 грама на литър;
3. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 20. "Ликьор на яйчна основа" (advocaat/avocat/Advokat) е спиртна напитка "ликьор", която е:
1. получена от етилов алкохол от земеделски произход с яйчен жълтък, захар или пчелен мед с минимално съдържание в крайния продукт на:
а) захар или пчелен мед - 150 грама на литър;
б) яйчен жълтък - 140 грама на литър;
в) алкохолно съдържание на Advokat - 14 об. %;
2. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 21. "Яйчен ликьор" е спиртна напитка "ликьор", която е:
1. получена от етилов алкохол от земеделски произход с яйчен жълтък, захар или пчелен мед с минимално съдържание в крайния продукт на:
а) захар или пчелен мед - 150 грама на литър;
б) яйчен жълтък - 70 грама на литър;
2. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 22. "Вакева глоги" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 15 об. %, която е:
1. получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с натурално и/или натурално идентично ароматично съединение от карамфил и/или от канела при използване на някой от следните методи: накисване и/или дестилация, редестилация на алкохол в присъствието на части от растенията, посочени по-горе, добавка на натурално или натурално идентично ароматично съединение от карамфил или от канела, или комбинация от тези методи;
2. получена чрез използване и на други натурални или натурално идентични ароматични съединения, но ароматът на карамфил и/или на канела трябва да преобладава;
3. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 23. "Текила" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 40 об. %, която е:
1. получена в резултат на алкохолна ферментация и дестилация на плодове от синьо агаве;
2. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 24. "Арак" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 40 об. %, която е:
1. получена в резултат на алкохолна ферментация и дестилация на грозде, стафиди или фурми с добавка на анасон;
2. със специфични органолептични характеристики.


Чл. 25. "Саке" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 20 об. %, която е:
1. получена в резултат на алкохолна ферментация и дестилация на ориз;
2. със специфични органолептични характеристики.

Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИ НАПИТКИ. СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ

Раздел I.
Правила за производство на спиртни напитки


Чл. 26. При производството на спиртни напитки може да се добави питейна вода, включително дестилирана или деминерализирана, при условие че не променя характеристиките на напитката.


Чл. 27. (1) При производството на спиртни напитки може да се добави етилов алкохол от земеделски произход, винен, плодов или зърнен дестилат при условията на наредбата.
(2) При производството на ром, уиски, бренди, ракии не се разрешава влагането на етилов алкохол от земеделски произход.
(3) За разреждане или разтваряне на ароматизиращи, оцветяващи или други разрешени добавки се използва етилов алкохол от земеделски произход.
(4) Използваният етилов алкохол от земеделски произход трябва да отговаря на физико-химичните показатели съгласно приложение № 1.
(5) Използваният винен, плодов или зърнен дестилат трябва да отговаря на физико-химичните показатели съгласно приложение № 1.
(6) При производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на синтетичен спирт.


Чл. 28. При производството на спиртни напитки могат да се използват спомагателни технологични практики съгласно приложение № 2.


Чл. 29. При производството на коктейли на спиртна основа отделните съставки трябва да отговарят на правилата за производство на наредбата.


Чл. 30. Спиртните напитки, които не са дефинирани в наредбата, следва да отговарят на изискванията на Регламент № 1576/1989, в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Раздел II.
Правила за производство на спиртни напитки с географско указание


Чл. 31. (1) Производството на спиртни напитки с географско указание се извършва:
1. при спазване на правилата за производство по чл. 26 - 30;
2. в географски район, където те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) след утвърждаване със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Производител или производители на спиртни напитки могат да подадат заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване на ракии, бренди, мастика и ликьори с географско указание.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа данни за заявителя или заявителите: наименование на търговеца, седалище и адрес на управление. Към заявлението се прилагат:
1. топографска карта на географския район в мащаб 1:25 000, на която се нанасят границите на общините, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименованията на местностите и местонахождението и границите на насажденията;
2. почвена скица на географския район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;
3. справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури;
4. справка за сортовия състав на плодовете и сортовата структура на засадените терени по т. 3;
5. справка за характеристиките на гроздето или плодовете - захарно съдържание, киселинност, механичен състав и др.;
6. описание на автентична или традиционна технология за производството на спиртната напитка с географско указание - бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете за ферментация, метод на дестилация, начин на съхраняване, методи за обработка и др.;
7. справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географския й произход;
8. анализно свидетелство за основните физико-химични показатели съгласно приложение № 1, издадено от акредитирана лаборатория;
9. протокол на регионалната дегустационна комисия (РДК) за извършен органолептичен анализ и оценка;
10. копие от сертификат за автентичност, издаден от регионалната лозаро-винарска камара (РЛВК) по утвърден образец (за ракии и бренди) съгласно чл. 42;
11. декларация за верността на обстоятелствата по т. 3 - 7;
12. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) документ за платена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заявлението и документите по чл. 31 се разглеждат от комисия, определена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в срок 30 дни от постъпване на документите. Към комисията могат да се включват и представители на други организации със съвещателен глас.
(2) Заседанията на комисията по ал. 1 се считат за редовни, когато присъстват най-малко 2/3 от състава й.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Комисията приема правила за своята работа, които се утвърждават със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В заповедта се определя и срокът за разглеждане на заявленията и документите по ал. 1.


Чл. 33. Когато представените документи по чл. 31 са непълни и/или неточни, комисията писмено уведомява заявителя след разглеждането им по чл. 32 за отстраняване на непълнотите и/или неточностите в 7-дневен срок след получаване становището на комисията.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) След отстраняване на непълнотите и/или неточностите по чл. 33 министърът на икономиката, енергетиката и туризма публикува в два централни ежедневника информация за постъпилото заявление.


Чл. 35. (1) Заявлението и документите се разглеждат от комисията след изтичането на срока по чл. 32.
(2) По решение на комисията може да се извърши и проверка на място за установяване на обстоятелствата по чл. 31.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок два месеца след отстраняване на непълнотите и/или неточностите комисията разглежда представените документи, възраженията и предложенията за допълнения, представени от заявителя, и изготвя предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В 14-дневен срок след получаване на предложението по чл. 36 министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава със заповед по образец съгласно приложение № 3 спиртната напитка с географско указание.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник" и може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(3) Изменения и допълнения в заповедта по ал. 1 се извършват по реда на чл. 31 - 36.
(4) Спиртната напитка с географско указание се вписва служебно в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Отказът на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да утвърди спиртна напитка с географско указание може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заявлението и документите за всяка утвърдена спиртна напитка с географско указание се съхраняват в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Раздел III.
Сертификат за автентичност


Чл. 40. Всеки регистриран производител на спирт, дестилати и спиртни напитки преди предлагането на пазара на гроздова, винена и джиброва ракия или бренди подава заявление до съответната РЛВК за издаване на сертификат за автентичност.


Чл. 41. Сертификат за автентичност на гроздова, винена и джиброва ракия или бренди се издава от РЛВК, в чийто териториален обхват е извършено производството.


Чл. 42. Сертификатът за автентичност по чл. 41 се издава по образец, определен от общото събрание на Националната лозаро-винарска камара.


Чл. 43. Сертификатът за автентичност съдържа: наименованието на спиртната напитка, номера на протокола за извършен органолептичен анализ и номера на протокола за извършено физико-химично изпитване, количеството и съответствието на произведената спиртна напитка с изискванията за производство, седалището, адреса на управление и БУЛСТАТ на производителя.


Чл. 44. Регионалната лозаро-винарска камара издава сертификата за автентичност в 7-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 40.

Глава четвърта.
РАЗРЕШЕНИ ДОБАВКИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ


Чл. 45. При производството на спиртни напитки могат да се използват добавки към храните съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използването на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).


Чл. 46. При производството на спиртни напитки могат да се използват оцветители съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използването на добавки в храните.


Чл. 47. (1) При производството на спиртни напитки могат да се използват билки, екстракти от билкови смеси и/или настойки от етеричномаслени култури след получаване на становище от Министерството на здравеопазването, че веществото или веществата не са лекарства по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
(2) При производството на спиртни напитки се използват само натурални ароматични съединения, освен когато изрично е предвидено друго в наредбата.
(3) Натурално идентични ароматични съединения могат да бъдат използвани при условията на тази наредба и на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (ДВ, бр. 70 от 2002 г.).
(4) Не могат да се използват натурално идентични ароматични съединения при производството на:
1. ликьори от ананас, касис, череша, вишна, къпина, малина, боровинка, цитрусови плодове;
2. ликьори от мента, горчивка, анасон, алпийски пелин, раненка, черница, арктическа къпина, блатна боровинка, червена боровинка, роза.
(5) Не могат да се използват натурално идентични ароматични съединения при производството на напитки, при които специфичните органолептични характеристики според определенията се дължат изключително на използваните суровини.
(6) Не могат да се използват натурално идентични ароматични съединения за формирането на органолептична характеристика при производство на напитки, носещи означението "спиртна напитка" по смисъла на чл. 39, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки. Означаването на тези напитки като "спиртна напитка" не може да включва думи или изрази като "род", "вид", "метод", "стил", "марка", "с аромат на" или "с вкус на".

Глава пета.
ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПИРТНИ НАПИТКИ


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по спазване изискванията на наредбата при производството на спиртни напитки се осъществява от упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Длъжностните лица по чл. 48, определени със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, извършват проверки на производителите на спиртни напитки.
(2) Производителите на спиртни напитки осигуряват достъп до документите и до местата, където се осъществява дейността, на длъжностните лица, оправомощени да извършват контрол при условията и по реда на чл. 66в, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Летливи вещества" са вещества, които преминават в получения дестилат в резултат на единична или двойна дестилация на продукти, претърпели алкохолна ферментация.
2. "Виноматериали" са вина, които не са преминали процес на стабилизация.
3. "Съдържание на летливи вещества" е съдържанието на веществата по т. 1 с изключение на етилов и метилов алкохол.
4. "Месест плод" е плод с мека тъкан и със съдържание на вода, равно или по-високо от 50 на сто.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Произведените спиртни напитки, които не отговарят на изискванията на наредбата, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 6 месеца от влизането й в сила.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Производителите на спиртни напитки подават декларация за произведените налични количества спиртни напитки по § 2 до дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата.


§ 4. В срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата производителите на спиртни напитки привеждат техническите спецификации на напитките в съответствие с изискванията на наредбата.


§ 5. Спиртните напитки с неприведени технически спецификации в съответствие с изискванията на наредбата се заличават служебно от удостоверенията за вписване в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 36 от Закона за виното и спиртните напитки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 79. В Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 68 от 2006 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в текста думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, ал. 3, т. 3 и ал. 4 и 5, чл. 27, ал. 4 и 5 и чл. 31, ал. 1, т. 8

Характеристики на етиловия алкохол от земеделски произход

1. Органолептични характеристики: никакво наличие на привкус, нехарактерен за суровината.
2. Физико-химични показатели


П о к а з а т е л и
Минимално Естери, Обща Висши Метилов Алдехиди, Сух Летливи Фурфурол
алкохолно изразени киселинност, алкохоли алкохол като екстракт азотни и цианиди
съдържание като като (в мг/л а.а.) (в г/л а.а.) ацеталдехид (в мг/л а.а.) основи, (в мг/л а.а.)
  етилацетат оцетна     (в мг/л а.а.)   като азот  
  в милиграми киселина         (в мг/л а.а.)  
  на литър (в мг/л а.а.)            
  абсолютен              
  алкохол              
  (в мг/л а.а.)              
96,0 13 15 5 0,5 5 5 1 Не се
                допускат
                 
Показа- Гроздова Винена Уиски/ Бренди Ром Ракия Ракия Плодова Винен Плодов Зърнен Спиртни
тели ракия ракия Спиртна     от гроз- от ракия дестилат дестилат дестилат напитки,
      напитка     дови плодови         произведени
      от зърнени     джибри джибри         с етилов
      култури                 алкохол от
                        земеделски
                        произход *
Метилов                        
алкохол                        
в грамове                        
за литър                        
(г/л) до 0,5 до 0,5 до 1 до 2,0 до 0,85 до 10 до 10 до 10 до 1,0 до 7,0 до 1,0 до 0,5
Летливи Равно Равно Равно Равно Равно Равно Равно Равно Равно Равно Равно Отговарят
вещества или по- или по- или по- или по- или по- или по- или по- или по- или по- или по- или по- на нормите
в мг/л а.а., голямо голямо голямо голямо голямо голямо голямо голямо голямо голямо голямо на етилов
в т.ч. от 1250 от 1250 от 650 от 1250 от 2250 от 1400 от 2000 от 2000 от 1250 от 2000 от 650 алкохол от
общи                       земеделски
киселини,                       произход *
естери,                        
висши                        
алкохоли,                        
алдехиди                        
Фурфурол                        
в мг/л а.а. до 30 до 30 до 60 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 60 Не се допуска
Цианиди                        
в мг/л а.а. до 0,25 до 0,25 до 0,25 до 0,25 до 0,25 до 0,25 до 1 до 1 до 0,25 до 1 до 0,25 Не се допуска
                         
(*) Спиртни напитки с вложени ароматизанти могат да са с отклонение на показателите за летливи съставки: общи киселини, естери, висши алкохоли и алдехиди.


Приложение № 2 към чл. 28

Спомагателни технологични практики при производството на спиртни напитки

А. Разрешени технологични практики при производството на суровини за производство на спиртни напитки:
1. Аерация, или добавяне на кислород.
2. Термични обработки.
3. Центрофугиране и филтриране без или със спомагателен инертен материал, при условие че не преминава в обработения продукт.
4. Употреба на въглероден диоксид (въглероден анхидрид) и/или на азот, поотделно или на смес от тях, с цел да се създаде инертна атмосфера и да се защити продуктът от въздуха.
5. Употреба на ензими.
6. Употреба на дрожди за ферментация.
7. Подпомагане развитието на дрождите чрез добавка на:
а) диамониев фосфат или на амониев сулфат до 0,3 грама на литър;
б) амониев сулфит или амониев бисулфит до 0,2 грама на литър; тези добавки могат да бъдат използвани съвместно в общо количество до 0,3 грама на литър;
в) тиамин дихлорхидрат до 0,6 милиграма на литър, изразено като тиамин;
г) използване на препарати от дрождени обвивки до 40 грама на хектолитър.
8. Употреба на пеногасители, разрешени по чл. 6 от Закона за храните.
9. Употреба на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев метабисулфит.
10. Десулфитиране чрез физически методи.
11. Десулфитиране чрез употреба на калциев карбонат, калциев хидроксид, натриев хидроксид.
12. Обработка с активен въглен за винарски цели.
13. Бистрене с един или повече от следните материали, годни за енологична употреба:
а) желатин за хранителни цели;
б) казеин и калиев казеинат;
в) бентонит;
г) силициев диоксид под формата на гел или колоиден разтвор;
д) танин.
14. Употреба на винена и/или лимонена киселина за повишаване на киселинното съдържание.
15. Намаляване на летливите вещества при съдържание не повече от 2 грама на литър чрез използване на едно или повече от следните вещества:
а) калиев бикарбонат;
б) калциев карбонат;
в) натриев хидроксид;
г) натриев бикарбонат;
д) калиев перманганат.
16. Коригиране на рН с натриев хидроксид.
17. Намаляване твърдостта на водата с йонообменни смоли, разрешени за използване по чл. 6 от Закона за храните.
18. Извличане на ароматични и овкусяващи вещества чрез екстракция и/или дестилация.
19. При производството на уиски се разрешава опушване с торф.

Б. Разрешени технологични практики при производство на крайните продукти по чл. 35 от Закона за виното и спиртните напитки:
1. Добавяне на оцветители и ароматизанти, разрешени за използване по чл. 6 от Закона за храните.
2. Добавяне на билки, комбинации от тях и/или екстракти от тях.
3. Коригиране на захарното съдържание с добавяне на полубяла захар, бяла захар, бяла рафинирана захар, декстроза, фруктоза, глюкозен сироп, течна захар, инвертна течна захар, инвертен захарен сироп, пречистена концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, прясна гроздова мъст, карамелизирана захар, пчелен мед, сироп от рожкови, както и други натурални подслаждащи субстанции със същия ефект.


Приложение № 3 към чл. 37, ал. 1


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
№ ..................................................................................................................................................................................................................
София, .............. г.
 
На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им
 
УТВЪРЖДАВАМ:
 
Спиртна напитка: ....................................................................................................................................................................................
с географско указание: ..............................................................................................................................................................................
Общини, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка:
.........................................................................................................................................................................................................
Засадена площ с плододаващи лозя или овощни дървета: ................................................................................................................................................
Сорт/сортове: .......................................................................................................................................................................................
Характеристики на гроздето или плодовете:
.........................................................................................................................................................................................................
Описание на автентична или традиционна технология за производство на спиртната напитка:
.........................................................................................................................................................................................................
Физико-химични показатели на спиртната напитка, отговарящи на приложение № 1, и номер на протокола на РДК за извършен органолептичен анализ и оценка: .......................................................................................
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на Закона за Върховния административен съд.

Министър:

 


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 7

Списък на суровините, от които може да се произвежда етилов алкохол от земеделски произход:

1. Зърнени продукти.
2. Продукти на мелничарската промишленост.
3. Малц, нишестени продукти, глутен, инулин.
4. Цвеклова захар, тръстикова захар, захар на кристали.
5. Други захари; захарни сиропи, изкуствен мед (смесен или не с естествен), карамел.
6. Меласи, обезцветени или не.
7. Ароматизирани или оцветени захари, сиропи, меласи, но невключващи плодови сокове, съдържащи добавена захар в каквото и да е количество.
8. Зеленчуци за ядене и някои корени и грудки.
9. Плодове за ядене и кори от цитрусови плодове.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти