Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИКОПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦА, СРЕЩУ КОИТО Е ОБРАЗУВАНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на финансите и министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури на лица, срещу които е образувано наказателно производство за извършено престъпление.

Чл. 2. Медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури спрямо лицата по чл. 1 се провежда с цел осигуряване защита на сигурността на държавата, вътрешния ред и живота и здравето на гражданите.


Чл. 3. Медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения при извършване на медикоправни процедури при условията и по реда на тази наредба може да се проведе, когато:
1. се налага да се извършват неотложни следствени действия;
2. престъплението не може да бъде разкрито по друг начин.


Чл. 4. (1) Не се допуска провеждане на медицинско изследване с източници на йонизиращи лъчения спрямо:
1. ненавършили пълнолетие лица;
2. бременни и майки-кърмачки.
(2) Възрастта на лицето по ал. 1, т. 1 се доказва с документ за самоличност или друг документ, представен от неговия родител или настойник, съответно попечител.
(3) Обстоятелствата относно лицата по ал. 1, т. 2 се установяват след преглед от лекар и писмено медицинско заключение.


Чл. 5. Провеждането на медицинското облъчване с източници на йонизиращи лъчения по тази наредба се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 30 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ, бр. 91 от 2005 г.)

Раздел II.
Ред за извършване на медицинско облъчване


Чл. 6. (1) Медицинско облъчване с източници на йонизиращи лъчения на лица, срещу които е образувано наказателно производство, се извършва с разрешение на съответния първоинстанционен съд, издадено въз основа на мотивирано искане на органа, който предлага провеждането му, и преглед на лицето от лекар от най-близкото лечебно заведение.
(2) Съдът разрешава или отказва медицинско облъчване на лице по ал. 1 незабавно след получаване на мотивираното искане на органа, който предлага провеждането му.
(3) Медицинското облъчване се допуска само ако лицето, спрямо което е образувано наказателно производство, според заключението на лекаря няма медицински противопоказания за провеждането му.


Чл. 7. (1) Медицинското облъчване с източници на йонизиращи лъчения по отношение на лице, срещу което е образувано наказателно производство, се провежда във възможно най-кратък срок от лекар, специалист по образна диагностика.
(2) При провеждане на медицинското облъчване лекарят по образна диагностика е длъжен:
1. да посочи метода, който ще приложи;
2. да поддържа индивидуалните дози толкова ниски, колкото е разумно достижимо за осигуряване на необходимата информация;
3. да предприема необходимите мерки за защита на здравето на лицето, спрямо което се провежда облъчването.


Чл. 8. (1) За проведеното медицинско облъчване на лицето, срещу което е било образувано наказателно производство, лекарят, провел облъчването, съставя протокол, в който вписва личните данни на лицето, методът, който е използвал при облъчването, и получената доза.
(2) Копие от протокола по ал. 1, утвърден от ръководителя на лечебното заведение, се изпраща на съответния общопрактикуващ лекар на лицето за нанасяне на данните от медицинското облъчване в радиационно-диагностичния паспорт съгласно Наредба № 30 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 67, ал. 3 от Закона за здравето.


§ 2. Указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти