Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА БИТОВИ УРЕДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШУМА, ИЗЛЪЧВАН ОТ ТЯХ ВЪВ ВЪЗДУХА

В сила от 11.08.2006 г.
Приета с ПМС № 186 от 28.07.2006 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., отм. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.


Отменена с § 1, т. 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 224 от 20 август 2020 г. за приемане на Наредба за енергийно етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението - ДВ, бр. 75 от 25 август 2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за предоставяне на потребителите на информация чрез етикет за шума, излъчван във въздуха от битови уреди;
2. изискванията към методите за измерване на шума, излъчван във въздуха от битови уреди;
3. изискванията към методите за проверка на декларираната стойност на нивото на шума, излъчван във въздуха от битови уреди.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. уреди, съоръжения или машини, проектирани изключително за промишлени или професионални цели;
2. устройства, които са неразделни части от сгради или нейни инсталации, като климатични, отоплителни и вентилационни инсталации (с изключение на битови вентилатори, аспиратори за готварски печки, свободно стоящи отоплителни уреди), нафтени горелки за централно отопление и помпи за водоснабдяване и за канализация;
3. съставни части за съоръжения като двигатели;
4. електроакустични уреди.

Раздел II.
Изисквания към етикетирането


Чл. 3. Производителите и вносителите могат да предоставят на потребителите информация за шума, излъчван във въздуха от определени видове битови уреди, чрез етикет.


Чл. 4. (1) Данните за нивото на шума, излъчван във въздуха от битови уреди:
1. трябва да бъдат получени в резултат на измерване съгласно изискванията на чл. 7;
2. могат да бъдат обект на проверки съгласно изискванията на чл. 8;
3. се отбелязват като "Шум - XY dB (A)", където "XY" е нивото на шума, измерено съгласно чл. 7.
(2) Производителите или вносителите са отговорни за достоверността на предоставяната информация.


Чл. 5. (1) Данните за нивото на шума, излъчван във въздуха от битовите уреди, се нанасят на етикета, който носят битовите уреди, съгласно чл. 9 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 21.07.2011 г.) Когато за даден вид битов уред има изискване за поставяне на етикет съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, данните за нивото на шума, излъчван във въздуха от битовия уред, се нанасят на този етикет.


Чл. 6. (1) Не може да се забранява или ограничава пускането на пазара на битови уреди на основание на информацията за шума, излъчван от тях във въздуха, ако тази информация е дадена в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Без да се влияе върху резултатите от проверките съгласно глава десета "Контрол" от ЗЗП, когато битовите уреди са предложени за продажба, се приема, че представената информация за шума, излъчван от тях във въздуха, съответства на изискванията на наредбата.

Раздел III.
Изисквания към методите за измерване и към методите за проверка


Чл. 7. (1) Методът за измерване на шума, излъчван във въздуха от битови уреди, за определяне на А-претегленото ниво на звукова мощност трябва да бъде достатъчно точен, така че несигурността на измерването да бъде в стандартни отклонения, които не превишават 2 dB.
(2) Стандартните отклонения по ал. 1 трябва да отразяват сумарното действие на всички причини за несигурност на измерванията, с изключение на измененията в нивото на шума, излъчван във въздуха от битовите уреди, от едно изпитване до друго.
(3) Стандартното отклонение на сравнимост трябва да бъде определено за всеки вид битов уред.
(4) За основния метод за измерване по ал. 1 за всеки вид битов уред се посочват описанието на местоположението, монтирането, захранването и режимът на работа на уредите по време на изпитването, за да се гарантира достатъчна повторяемост и сравнимост на резултатите при измерването.


Чл. 8. (1) Статистическият метод, използван за потвърждаване на декларираната стойност на ниво на шума на битовите уреди в партидата, трябва да бъде измерване на избрана извадка от отделна партида битови уреди чрез прилагането на едностранен критерий.
(2) Основните статистически параметри на метода по ал. 1 трябва да бъдат такива, че:
1. вероятността за приемане да бъде 95 на сто, ако не повече от 6,5 на сто от стойностите на нивата на излъчения във въздуха шум от битовите уреди в партидата са по-високи от стойността на декларираното ниво;
2. обемът на обикновената или еквивалентна извадка да бъде 3 единици;
3. използваното общо базово стандартно отклонение да бъде 3,5 dB.


Чл. 9. (1) Когато резултатите от измерванията за определяне на нивото на шума, излъчван от битовите уреди във въздуха, и от съответните проверки са получени в резултат на:
1. изискванията на български стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти;
2. български стандарти и български стандартизационни документи, в случай че няма съществуващи хармонизирани стандарти в областта, покривана от тези български стандарти и технически нормативни документи, се приема, че информацията за шума, излъчван във въздуха от битови уреди съгласно чл. 7, и резултатите от проверките съгласно чл. 8, са в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Българският институт за стандартизация изпраща в Европейската комисия текстовете на българските стандарти и българските стандартизационни документи по ал. 1, т. 2.
(3) Списък на стандартите по ал. 1, т. 1 и 2 се публикува в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация.


Чл. 10. (В сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Когато в хода на проверките по глава десета "Контрол" от ЗЗП се установи, че въведените хармонизирани стандарти не удовлетворяват напълно изискванията по чл. 7 и 8, Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката чрез Българския институт за стандартизация уведомява незабавно Постоянния комитет, създаден съгласно разпоредбите на Директива 98/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за осигуряване на информация в областта на техническите стандарти и регламенти.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Битови уреди" са машини, части от машини или инсталации, произведени основно за използване в дома и използвани за непрофесионални цели.
2. "Вид" битови уреди са всички модели или типове от различни битови уреди, проектирани за една и съща цел и захранвани от един и същи вид енергиен източник. Обикновено видът включва няколко модела или типа.
3. "Серия" от битови уреди са всички битови уреди, принадлежащи към един и същ модел или тип, които имат определени характеристики и са произведени от един и същ производител.
4. "Партида" от битови уреди е точно определено количество от дадена серия, изработени или произведени в определен интервал от време и при едни и същи условия.
5. "Извадка" от битови уреди са наблюдавани единици продукция от дадена партида, определени случайно, избрани за контрол и вземане на решение.
6. "Шум, излъчен във въздуха" е А претегленото ниво на звуковата мощност, Lwa, от битов уред, в децибели (dB), отнесено към звукова мощност 1 пиковат (1 pW), пренесена по въздушен път.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 12 от Закона за защита на потребителите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, нейните регионални звена и звената за защита на потребителите в общинските администрации по реда на глава десета "Контрол" от ЗЗП.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и чл. 10, които се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 17 МАЙ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 21.07.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 21 юли 2011 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти