Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИНИЯТА НА ВИКАЩИЯ" И "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СВЪРЗАНАТА ЛИНИЯ"

Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне и ползване на идентификация на линията на викащия (CLI) и идентификация на свързаната линия (COL) в обществените далекосъобщителни мобилни и фиксирани мрежи, включително и предаването им през точките за взаимно свързване.

Чл. 2. Обществените оператори, които осъществяват далекосъобщения чрез обществена мобилна или фиксирана телефонна мрежа и предоставят гласови телефонни услуги (операторите), при наличие на техническа възможност осигуряват функциите на мрежата CLI и COL.


Чл. 3. (1) Когато не е налице техническа възможност за осигуряване функциите на мрежата CLI и COL, операторите подават мотивирано писмено искане до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за определяне на ред и срок за въвеждане в действие на тези функции.
(2) Към искането си по ал. 1 операторите прилагат заверени копия от документи, доказващи изложените в искането обстоятелства.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до три месеца от постъпване на искането по ал. 1 с мотивирано решение определя ред и срок за въвеждане в действие на функциите на мрежата CLI и COL или отхвърля искането.
(4) При взимане на решението по ал. 3 КРС отчита изложените от операторите доводи, както и инвестиционната им политика.


Чл. 4. Предоставянето и ползването на CLI и COL се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на данните на лицата, предвидени в Закона за далекосъобщенията и Закона за защита на личните данни.


Чл. 5. (1) Предоставянето и ползването на CLI и COL се извършва при спазване на техническите изисквания, определени в приложимите стандарти и спецификации.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията с решение определя списък на приложимите препоръчителни стандарти и спецификации по ал. 1.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА CLI И COL В ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ


Чл. 6. Операторите използват в мрежите си CLI за обработка на повикването, таксуване, както и за предаване на повикванията към услуги за осъществяване на спешни повиквания.


Чл. 7. Линията на викащия се генерира от далекосъобщителната мрежа, от която произлиза повикването, и следва да съдържа номера на викащия абонат и индикатор за представяне на номера.


Чл. 8. (1) При взаимно свързване на мрежите операторите са длъжни да предават CLI, без да го променят, и по начин, който осигурява коректно таксуване.
(2) Операторите включват в договорите за взаимно свързване условия за осигуряване и предаване на CLI между мрежите.


Чл. 9. Операторът, от чиято мрежа произлиза повикването, е длъжен да генерира и достави CLI в точката на взаимно свързване с мрежата на друг оператор, като не променя въведените от викащия абонат настройки.


Чл. 10. За система от обществени телефони CLI се осигурява от оператора, към чиято мрежа е свързана системата от обществени телефони.


Чл. 11. Операторът, в чиято мрежа е крайната точка на повикването, е длъжен да предостави на викания абонат CLI, като не променя въведените от викащия абонат настройки.


Чл. 12. Операторите на преносна среда за осъществяване на междуселищни и международни повиквания предават CLI и въведените от абонатите настройки, без да ги променят.


Чл. 13. При повиквания чрез оператори на преносна среда за осъществяване на междуселищни и международни повиквания операторът, от чиято мрежа произлиза повикването, е длъжен при повикване от абонат на аналогова централа за осъществяване на междуселищен разговор да предава CLI по начин, който да бъде разпознат и приет от мрежата му при терминиране на повикването.


Чл. 14. (1) Операторите показват номера на викащия по начин, който да позволява обратно повикване:
1. за селищни и междуселищни разговори - национален префикс, следван от националнозначим номер;
2. за международни разговори, разговори от/в мобилни мрежи и роуминг в следната последователност: международен префикс; международен код на страната; националнозначим номер.
(2) При осъществяване на повикване чрез използване на код за избор на оператор същият не се показва при викания абонат.
(3) За изходящи повиквания от УТЦ операторът, към чиято мрежа е свързана УТЦ, осигурява предаване на CLI, както следва:
1. за УТЦ с автоматично избиране на вътрешните номера се показва пълният номер, състоящ се от съкратен номер за автоматичен вход към УТЦ и вътрешен номер;
2. за УТЦ без възможност за автоматично избиране на вътрешните номера се показва абонатен номер, идентифициращ УТЦ.


Чл. 15. Свързаната линия се генерира при пренасочване на повикването от далекосъобщителната мрежа, към която е свързан абонатът, получаващ повикването, и трябва да съдържа неговия номер и индикатор за представяне на номера.


Чл. 16. (1) При пренасочване на повикването операторите гарантират, че в точката на получаване на повикването се показва непроменен номерът на викащия, а не номерът на абоната, осъществил пренасочването.
(2) При пренасочване на повикването е допустимо показване и на номера на абоната, осъществил пренасочването, като допълнителна информация, в случай че е налице техническа възможност за това.
(3) При техническа възможност в случай на пренасочване на повикването операторите гарантират, че след получаване на отговор на дисплея на викащия абонат се показва номерът, който идентифицира точката на получаване на повикването.

Глава трета.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ


Чл. 17. Операторите предоставят на крайните потребители най-малко следните услуги:
1. представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP);
2. блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR);
3. пренасочване на повикването (Call forward).


Чл. 18. (1) Операторите задължително и безплатно поддържат за всички крайни потребители активна услугата CLIP.
(2) Операторите осигуряват CLIP по време на позвъняването и го запазват непроменен по време на разговора.


Чл. 19. (1) Операторите осигуряват на крайните потребители възможност да активират по достъпен начин и безплатно услугата CLIR за всички повиквания чрез избиране на код или заявка за активиране.
(2) Операторите осигуряват на крайните потребители възможност да активират по достъпен начин и безплатно услугата CLIR за всяко отделно повикване чрез избиране на код.
(3) Операторите обявяват кодове за активиране и деактивиране на CLIR, които се набират непосредствено преди абонатния номер или префикса пред националния значим номер или кода за избор на оператор за всяко повикване.
(4) Редът за активиране и деактивиране на CLIR по ал. 3 се прилага и при ползване на услугата "избор на оператор на абонаментна основа".


Чл. 20. (1) Операторите осигуряват на крайните потребители възможност да активират по достъпен начин услугата Call forward чрез избиране на код.
(2) Операторите обявяват кодове за активиране и деактивиране на пренасочване на повикването.


Чл. 21. (1) Операторите осигуряват безвъзмездно на крайните си потребители функцията на мрежата "прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания" при наличие на техническа възможност.
(2) Операторите осигуряват на крайните си потребители възможност да активират функцията на мрежата по ал. 1 чрез избиране на код или заявка за активиране.


Чл. 22. Операторите при наличие на техническа възможност осигуряват на крайните потребители възможност да откажат приемането на входящи повиквания.


Чл. 23. (1) Операторите при наличие на техническа възможност осигуряват показването на следните съобщения на дисплея на викания абонат:
1. "With held" - при активирана CLIR услуга от викащия абонат;
2. "Unavailable" - при повикване от аналогов пост и при невъзможност за предоставяне на CLIP по технически причини.
(2) При липса на техническа възможност за реализиране на изискванията по ал. 1 операторите осигуряват показването на подходящо съобщение на дисплея на викания абонат.


Чл. 24. В случай на промяна на номера на абоната (по желание на абоната или от оператора) операторите запазват заявените от абоната настройки, освен ако той не е заявил друго.


Чл. 25. (1) Операторите уреждат взаимоотношенията си с крайните потребители по повод предоставяне на CLI и COL услугите и свързаните с тях ограничения в общите си условия.
(2) Операторите се задължават да информират крайните потребители за конкретните начини за активиране и деактивиране на предоставяните CLI и COL услуги.
(3) Операторите се задължават да информират крайните потребители за специфични технически изисквания при наличие на такива, на които крайните устройства да съответстват, за да могат потребителите за ползват CLI и COL услугите.


Чл. 26. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на предоставянето на CLI услугите операторите се задължават да информират крайните потребители за тези обстоятелства минимум два дни предварително, когато това е обективно възможно.

Глава четвърта.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА CLI


Чл. 27. (1) Операторите имат пълен достъп до CLI информацията независимо от настройките, въведени от абоната.
(2) Операторите са задължени да използват CLI информацията само във връзка с функционирането и управлението на мрежите си и да не допускат трети лица да имат достъп до нея, освен в изрично предвидените в Закона за далекосъобщенията и тази наредба случаи.
(3) Не се допуска използването от операторите на CLI информацията за търговски цели, като маркетинг, пряка реклама на стоки и услуги и др., освен при изрично писмено съгласие на абонатите им.


Чл. 28. (1) При повикване към услуги за осъществяване на спешни повиквания операторите са длъжни да предоставят CLI независимо от настройките, направени от абоната.
(2) Операторите предоставят CLI независимо от настройките, направени от абоната, към номера, посочени от организации и ведомства, свързани с националната сигурност и отбрана, както и организации, свързани с дейности по борба с бедствия, аварии, злополуки и спасителни операции, след предварително съгласуване с КРС.
(3) Организациите и ведомствата по ал. 2 подават мотивирано искане до оператор за предоставяне на CLI независимо от настройките, направени от абоната, до определени от съответните организации и ведомства номера. Мотивираното искане се препраща до КРС придружено с писмено становище на оператора по конкретното искане.
(4) В 30-дневен срок считано от получаването на документите по ал. 3 КРС с мотивирано решение съгласува или отказва да съгласува предоставянето на CLI независимо от настройките, направени от абоната, към номера, посочени от организации и ведомства по ал. 2.
(5) С оглед осъществяването на процедурата по съгласуване КРС има право да изисква допълнителна информация и становища от заинтересовани лица.


Чл. 29. Операторите предоставят CLI независимо от настройките, направени от абоната, в случаите на проследяване на злоумишлени и/или обезпокоителни повиквания при искане от компетентни държавни органи.


Чл. 30. При изрично писмено искане от абонат, който получава обезпокоителни повиквания, операторите се задължават да предприемат действия за прекратяване на тези повиквания.


Чл. 31. В случаите, когато обществени организации с предмет на дейност - защита правата на гражданите, са заявили изрично желанието си пред операторите да гарантират анонимността на викащия абонат, операторите следва да осигурят за всички входящи повиквания към номерата, определени от тези организации, да не се предоставя CLI независимо от настройките, направени от викащия абонат.


Чл. 32. (1) Операторите могат да отменят временно зададените от потребителя настройки само:
1. в случай на нарушаване на функционирането и/или управлението на мрежата или на елементи от нея;
2. в случай, че абонат е заявил желание да бъдат открити и проследени обезпокоителни повиквания към него.
(2) След възстановяване на нормалното функциониране и/или управлението на мрежата операторите са длъжни да възстановят зададените от потребителя настройки.


Чл. 33. В случай че обезпокоително или злоумишлено повикване произлиза от абонат на мрежа, различна от мрежата, в която е виканият абонат, операторите се задължават да си съдействат по отношение на проследяване на повикването и идентифициране на викащия абонат, както и по отношение на предприемане на действия за прекратяване на обезпокоителните и злоумишлени повиквания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Идентификация на линията на викащия (CLI)" е функция на мрежата, която позволява на викания абонат да получи информация за номера на викащия абонат, преди да започне обменът на информация. Това позволява на викания абонат да приеме или да откаже повикването.
2. "Идентификация на свързаната линия (COL)" е функция на мрежата, която позволява на викащия абонат да получи информация за номера, който идентифицира точката на получаване на повикването. COL се поддържа при ISDN достъп и се предоставят COLP и COLR като допълнителни услуги.
3. "CLI услуги" са всички услуги, предоставяни от операторите на потребителите посредством и свързани с функцията на мрежите: "индентификация на линия на викащия" и предвидени в настоящата наредба.
4. "Представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP)" е услуга, която позволява на викания абонат да получи информация за номера на викащия абонат.
5. "Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)" е услуга, която позволява на викащия абонат да блокира предаването на номера си към викания абонат.
6. "Пренасочване на повикването (Call forward)" е услуга, която дава възможност входящите повиквания към даден потребител/абонат да бъдат препратени автоматично към друг потребител/абонат.
7. "Викащ абонат" е потребител, който е инициатор на повикването.
8. "Викан абонат" е потребител, към когото е адресирана заявката за повикване от викащия абонат.
9. "Разговор" е пренос на реч в реално време, осъществен чрез изграждане, задържане и разпадане на връзка в далекосъобщителна мрежа или между далекосъобщителни мрежи.
10. "Връзка" е комплект от преносни канали или линии, комутационни и други съоръжения за осигуряване на обмен на информация (сигнали) между две или повече точки в далекосъобщителните мрежи.
11. "Обезпокоителни повиквания" са повиквания (съобщения), съдържащи заплаха за физическата цялост и телесна неприкосновеност на индивида, накърняващи доброто име или призоваващи към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.
12. "Злоумишлени повиквания" са повиквания (съобщения), съдържащи неверни или заблуждаващи данни за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.
13. "Индикатор за представяне на номера" е бит в сигналното съобщение за адрес, който определя дали викащият абонат разрешава представянето на номера му на викания абонат.
14. "УТЦ" е учрежденска телефонна централа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 204, ал. 7 от Закона за далекосъобщенията.


§ 3. По отношение на абонати на аналогови централи на "Българска телекомуникационна компания" - АД, разпоредбите по тази наредба са приложими след завършване на съответния етап на цифровизация съгласно условията на издадената на оператора индивидуална лицензия № 100-00001/28.I.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и предоставяне на далекосъобщителни услуги.


§ 4. "Българска телекомуникационна компания" - АД, се задължава при повиквания от абонат на аналогова централа за осъществяване на междуселищен разговор чрез избор на оператор на преносна среда за осъществяване на междуселищни и международни повиквания да предава CLI със следното съдържание: код на селището или код на селището + първите цифри на аналоговата централа или код на аналоговия възел.


§ 5. В срок до три месеца от влизане в сила на наредбата операторите следва да въведат в общите си условия за взаимоотношенията с абонатите правила относно предоставянето на CLI услугите и свързаните с тях ограничения в съответствие с разпоредбите по тази наредба.


§ 6. В срок до три месеца от влизане в сила на наредбата КРС приема решението по чл. 5, ал. 2.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти