Logo Неделя, 8 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:
1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
2. държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО;
3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;
4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;
5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влогове, са:
1. дългосрочните кредитни рейтинги "Ва2", присъдени от Moody‘s Investors Service, "ВВ", присъдени от Standard & Poor‘s, "ВВ", присъдени от Fitch Ratings, или
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор, обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг, за съответствието на този рейтинг на присъждан от агенция по ал. 1, т. 1 кредитен рейтинг.
(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 1, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;
2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Държавите, пазарите и индексите по чл. 1, т. 2 - 4 се определят, както следва:

по ред

Държава по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 11 КСО

Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 6, буква "б" КСО

Индекс на пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО

1.

Австралия

Australian Securities Exchange

All Ordinaries Index

2.

Бразилия

В3

Ibovespa

3.

Израел

Tel Aviv Stock Exchange

ТА-125 Index

4.

 

 

Индия

 

 

Bombay Stock Exchange

BSE SENSEX

National Stock Exchange of India

NIFTY 50

5.

Индонезия

Indonesia Stock Exchange

LQ-45

6.

Канада

TMX Group

S&P/TSX Composite Index

7.

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

Shanghai Stock Exchange

SSE 180 Index

Hong Kong Stock Exchange

Hang Seng Index

Shenzhen Stock Exchange

SZSE 100

8.

Македония

Macedonian Stock Exchange

MBI 10

9.

Малайзия

Bursa Malaysia

FTSE Bursa Malaysia KLCI

10.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

Indice Mexico (INMEX)

11.

Нова Зеландия

New Zealand Exchange

S&P/NZX 50 Index

12.

Русия

Moscow Exchange

RTS Index

13.

 

 

Съединени щати

 

 

New York Stock Exchange

S&P 500 Index Dow Jones Industrial Average (DJIA)

NASDAQ

NASDAQ 100

14.

Сингапур

Singapore Exchange

Straits Times Index (STI)

15.

Тайван

Taiwan Stock Exchange

TAIEX

16.

Тайланд

Stock Exchange of Thailand

SET 50 Index

17.

Турция

Borsa Istanbul

BIST 30

18.

Чили

Santiago Stock Exchange (MILA)

Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA)

19.

Швейцария

SIX Swiss Exchange

Swiss Market Index (SMI)

20.

Южна Африка

JSE Limited

FTSE/JSE Top 40 Index

21.

Южна Корея

Korea Exchange

KRX 100

22.

Япония

Tokyo Stock Exchange

Nikkei 225 Nikkei 400


(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО могат да бъдат и MSCI Global Investable Market Indices, само ако са конструирани върху акции, търгувани на пазарите по ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Международните финансови организации по чл. 1, т. 5 са многостранните банки за развитие по чл. 117, параграф 2, букви "а" - "и" и букви "к" - "н" и международните организации по чл. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.).

Чл. 6. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.
(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 60-Н от 12.VII.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ И ИНДЕКСИТЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г.)

§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с нейните разпоредби.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ И ИНДЕКСИТЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти