Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 11 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г.


Чл. 1. С тази наредба се определят платените услуги, които извършват националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица.

Чл. 2. Националните центрове по проблемите на общественото здраве извършват платени услуги, поискани от физически или юридически лица, свързани със:
1. извършване на медицински прегледи, консултации, манипулации, препоръчителни имунизации, изследвания и издаване във връзка с тях на медицински документи;
2. извършване на лабораторни изследвания, измервания, анализи, експертизи и дейности;
3. здравно и противоепидемично осигуряване на национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари и други обществени прояви;
4. подготовка, издаване и разпечатване на учебна и научна литература във връзка с провеждането на следдипломно обучение;
5. провеждане на специализирано обучение за придобиване на професионална квалификация;
6. осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве.


Чл. 3. (1) Платените услуги, извършвани от Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ), поискани от физически или юридически лица, се заплащат по цени съгласно приложение № 1.
(2) Платените услуги, извършвани от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), поискани от физически или юридически лица, се заплащат по цени съгласно приложение № 2.
(3) Платените услуги, извършвани от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), поискани от физически или юридически лица, се заплащат по цени съгласно приложение № 3.
(4) Платените услуги, извършвани от Националния център по здравна информация (НЦЗИ), поискани от физически или юридически лица, се заплащат по цени съгласно приложение № 4.
(5) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.


Чл. 4. Когато физическо или юридическо лице поиска извършването на услуга, която не е включена в приложенията към чл. 3, ал. 1, 2, 3 и 4, стойността на услугата не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното предоставяне.


Чл. 5. Фактите и обстоятелствата, които са станали известни на служителите на националните центрове по проблемите на общественото здраве при извършване на платените услуги, са служебна тайна, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 24, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.)


  Платени услуги, извършвани от НЦООЗ  
     
Код Платена услуга Левове
1 2 3
01 Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи  
     
01.01 Общоупотребими предмети  
  и продукти  
01.01.001 Външен вид, цвят и мирис 2,20
01.01.002 рН 6,00
01.01.003 Вода и летливи вещества или  
  сухо в-во 10,00
01.01.004 Емулсионна стабилност 2,50
01.01.005 Термостабилност 2,50
01.01.006 Тип на емулсията 2,20
01.01.007 Свободни алкалии 12,00
01.01.008 Свободни мастни киселини (в крем  
  за бръснене) 15,00
01.01.009 Абразиви в пасти за зъби (калциев  
  карбонат) 11,00
01.01.010 Абразиви в пасти за зъби (нераз-  
  творими в етанол) 14,00
01.01.011 Натриев бикарбонат (пасти за зъби) 11,00
01.01.012 Цинков цитрат (пасти за зъби) 30,00
01.01.013 Калциев или алуминиев лактат  
  (пасти за зъби) 22,00
01.01.014 Перокисно число 25,00
01.01.015 Общо съдържание на ПАВ 15,00
01.01.016 а-ПАВ 17,00
01.01.017 к-ПАВ 25,00
01.01.018 Консерванти 54,00
01.01.019 Формалдехид 28,00
01.01.020 Мастни киселини (за сапуни) 35,00
01.01.021 Тиогликолова киселина 12,00
01.01.022 Водороден прекис 10,00
01.01.023 Амоняк в бои за коси 23,00
01.01.024 Окислителни багрила в бои за коса 65,00
01.01.025 УВ-филтри (цена на един филтър) 25,00
01.01.026 Флуор с ГХ (в пасти за зъби) 30,00
01.01.027 Метилов алкохол с ГЗ 25,00
01.01.028 Фосфати (перилни препарати) 18,00
01.01.029 Карбонати (перилни препарати) 9,00
01.01.030 Силикати (перилни препарати) 18,00
01.01.031 Активен кислород (перилни  
  препарати) 18,00
01.01.032 Пенообразуваща способност 10,00
01.01.033 Миещ ефект на препарати за  
  измиване на съдове 25,00
01.01.034 Натриев хлорид (шампоани, сапуни) 16,00
01.01.035 Неосапунени и неосапуняеми в-ва  
  (сапуни) 40,00
01.01.036 Температура на прокапване (чер-  
  вила, гримове) 10,00
01.01.037 Киселинно число (червила) 20,00
01.01.038 Относително тегло (лосиони,  
  парфюми) 5,00
01.01.039 Коефициент на пречупване  
  (лосиони, парфюми) 4,00
01.01.040 Определяне на пепелно съдържание  
  (къна и басма) 10,00
01.01.041 Време за изсъхване на лак за нокти 5,00
01.01.042 Идентичност за витамини - А 10,00
01.01.043 Идентичност за витамини - вит. Е 10,00
01.01.044 Идентичност за витамини - вит. С 10,00
01.01.045 Идентичност за растителни  
  екстракти 10,00
01.01.046 Пантенол и аминокиселини 10,00
01.01.047 Степен на компактност (компактни  
  пудри) 6,16
01.01.048 Определяне на цинков и магнезиев  
  стеарат (в пудри) 33,54
01.01.049 Определяне на етиолов алкохол с  
  газова хроматография 30,25
01.01.050 Температура на втвърдяване на  
  мастни киселини в сапуни 15,97
01.01.051 Ситов остатък в пудри 21,37
01.01.052 Съдържание на содопродукти,  
  изчислено като Na2O в сапуни 40,66
01.01.053 Определяне на ароматни вещества  
  в парфюми - тегловен метод 38,29
01.01.054 Определяне на прозрачност на  
  парфюми 6,58
01.01.055 Устойчивост на аромата в парфюми 6,58
01.01.056 Определяне на обща алкалност 16,10
01.01.057 Определяне на карбонилно число 30,20
01.01.058 Определяне на глицерин 30,82
     
01.02 Хигиена на водите  
01.02.001 Определяне на остра токсичност  
  върху Daphnia m. на една проба  
  вода (при инцидентно замърсяване) 111,65
01.02.002 Определяне на остра токсичност  
  върху риби на една проба вода (при  
  инцидентно замърсяване) 187,40
01.02.003 Определяне на остра токсичност на  
  химично вещество върху Daphnia m.  
  (48 h EC 50) 374,80
01.02.004 Определяне на остра токсичност на  
  химично вещество върху риби  
  (96 h LC 50) 746,70
     
01.03 Въздух  
01.03.001 Определяне на амоняк в атмосферен  
  въздух 6,80
01.03.002 Определяне на серен диоксид в  
  атмосферен въздух 11,20
01.03.003 Пробовземане на арсен в атмосферен  
  въздух 3,70
01.03.004 Определяне на общ прах в атмосфе-  
  рен въздух 3,70
01.03.005 Определяне на сероводород в ат-  
  мосферен въздух 7,50
01.03.006 Определяне на азотен диоксид в  
  атмосферен въздух 9,30
01.03.007 Пробовземане на олово и кадмий  
  в атмосферен въздух 3,70
01.03.008 Определяне фини прахови частици  
  РМ10 и РМ2.5 в атмосферен въздух 28,60
01.03.009 Определяне на фенол в атмосферен  
  въздух 4,90
     
01.04 Полимерни строителни материали  
01.04.001 Стирол 64,00
01.04.002 Малеинов анхидрид 60,00
01.04.003 Фталати 61,00
01.04.004 Епихлорхидрин 50,00
01.04.005 Винилацетат 59,00
01.04.006 Толуол 53,00
01.04.007 Фенол 43,00
01.04.008 Дифенилолпропан 60,00
01.04.009 Формалдехид 59,00
01.04.010 Епихлорхидрин, толуол, о-, m-,  
  р-ксилол ГХ метод 94,00
     
01.05 Води  
01.05.001 Алкалитет 5,00
01.05.002 Алуминий - ISO 21,00
01.05.003 Алуминий - test 12,00
01.05.004 Амоняк 10,00
01.05.005 а-СПАВ 17,00
01.05.006 Бензол 61,00
01.05.007 Бор - ISO 21,00
01.05.008 БПК5 40,00
01.05.009 Винилхлорид 51,00
01.05.010 Вкус 5,00
01.05.011 Електропроводимост 3,00
01.05.012 Епихлорхидрин 51,00
01.05.013 Калций 5,00
01.05.014 Магнезий 2,00
01.05.015 Мазнини 31,00
01.05.016 Мирис 5,00
01.05.017 Мътност 4,00
01.05.018 Нефтопродукти 45,00
01.05.019 Нитрати 20,00
01.05.020 Нитрити 10,00
01.05.021 Общ азот (Келдал) 37,00
01.05.022 Общ фосфор 36,00
01.05.023 Обща твърдост 7,00
01.05.024 Окисляемост бихроматна) 32,00
01.05.025 Окисляемост (перманганатна) 8,00
01.05.026 Остатъчен хлор 7,00
01.05.027 Пестициди (ФОП) 79,00
01.05.028 Пестициди (ХОП) 81,00
01.05.029 ПЦАВ (PAH,s) 98,00
01.05.030 Разтворен кислород 7,00
01.05.031 Разтворени вещества 16,00
01.05.032 рН 3,00
01.05.033 Силиций 12,00
01.05.034 Сулфати 11,00
01.05.035 Сулфиди 13,00
01.05.036 Суспендирани вещества 16,00
01.05.037 Температура 1,00
01.05.038 Триазини 78,00
01.05.039 Трихалометани 62,00
01.05.040 Феноли 28,00
01.05.041 Феноли + амини 69,00
01.05.042 Флуориди (без дестилация) 19,00
01.05.043 Фосфати 12,00
01.05.044 Хлориди 6,00
01.05.045 Хром-6 12,00
01.05.046 Цвят 2,00
01.05.047 Цианиди - с дестилация/  
  без дестилация 26
01.05.048 Цианиди без дестилация 12
01.05.049 Флуор (с дестилация) 39,00
     
01.06 Прах  
01.06.001 Взимане на проба от въздуха на  
  работната среда и определяне кон-  
  центрацията на инхалабилен прах 51,53
01.06.002 Взимане на проба от въздуха на  
  работната среда и определяне кон-  
  центрацията на респирабилен прах 51,53
01.06.003 Взимане на проба от въздуха на  
  работната среда и определяне кон-  
  центрацията на инхалабилен и рес-  
  пирабилен прах 58,88
01.06.004 Определяне на СКСД с VIS - спек-  
  трофотометрия в проба от филтър  
  (без пробовземане) 59,56
01.06.005 Определяне на СКСД с VIS - спек-  
  трофотометрия в проба от насипен  
  прах 69,14
01.06.006 Определяне на СКСД с VIS - спек-  
  трофотометрия в проба от скален  
  образец 73,26
01.06.007 Определяне на общ силициев диоксид  
  с VIS - спектрофотометрия в проби  
  от скални образци и прахообразни  
  материали 63,32
01.06.008 Определяне на общ силициев диоксид  
  с VIS - спектрофотометрия в проба  
  от насипен прах и изкуствени ми-  
  нерални влакна 59,22
01.06.009 Определяне на СКСД с IR - спек-  
  трофотометрия в проба от въздуха  
  на филтър без предварителна кисе-  
  линна обработка (без пробовземане) 26,66
01.06.010 Определяне на СКСД с IR - спек-  
  трофотометрия в проба от въздуха  
  на филтър с предварителна киселинна  
  обработка (без пробовземане) 59,56
01.06.011 Определяне на аморфен свободен  
  силициев диоксид с IR - спектрофо-  
  тометрия в проба от въздуха на фил-  
  тър (без пробовземане) 26,66
01.06.012 Определяне на маслени аерозоли в  
  проба от въздуха на филтър с екст-  
  ракция и измерване на масата 20,80
01.06.013 Взимане на проба влакнест прах от  
  въздуха на работната среда за опре-  
  деляне на бройната концентрация 58,42
01.06.014 Взимане на проби от азбестсъдържа-  
  щи материали (замазки, стени и др.) 8,51
01.06.015 Количествено определяне на азбеста  
  в материали с IR - спектрофото-  
  метрия 35,28
01.06.016 Качествено и количествено опреде-  
  ляне на азбест в материали с IR -  
  спектрофотометрия 37,42
01.06.017 Определяне вида на азбеста в мате-  
  риали по БДС 16910-88 111,30
01.06.018 Определяне на бройната концентра-  
  ция на азбестови влакна чрез фазо-  
  во-контрастна светлинна микроско-  
  пия (без пробовземане) 47,45
01.06.019 Определяне на бройната концентра-  
  ция на изкуствени минерални влак-  
  на чрез фазово-контрастна светлин-  
  на микроскопия (без пробовземане) 47,45
01.06.020 Дисперсен анализ на проба от наси-  
  пен прах (невлакнести прахове) 67,33
01.06.021 Дисперсен анализ на прах от въздуха  
  на невлакнести прахове 47,45
01.06.022 Дисперсен анализ на насипен прах  
  от изкуствени минерални влакна  
  чрез фазово-контрастна светлинна  
  микроскопия 70,33
01.06.023 Дисперсен анализ на прах от изкуст-  
  вени минерални влакна от въздуха  
  чрез фазово-контрастна светлинна  
  микроскопия 59,36
01.06.024 Определяне на номиналния диаметър  
  на изкуствени минерални влакна чрез  
  фазово-контрастна микроскопия 67,86
01.06.025 Протокол от анализ 14,23
01.06.026 Експертно становище от лаборато-  
  рен анализ 33,47
01.06.027 Експертно становище по документи 126,68
     
01.07 Химични фактори  
01.07.001 Определяне средносменна концент-  
  рация на едно вещество във въздух на работно място с анализни индикатор-  
  ни тръбички 42,78
01.07.002 Определяне концентрация на едно  
  вещество във въздух на работно място  
  с анализна индикаторна тръбичка 9,00
01.07.003 Пробовземане и газхроматографско  
  определяне на средносменна концентрация на летливи въглеводороди от един хомоложен ред във въздух на  
  работно място 45,00
01.07.004 Пробовземане и газхроматографско  
  определяне на средносменна концентрация на полициклични въглеводо-  
  роди във въздух на работно място 86,40
01.07.005 Пробовземане и определяне на сред-  
  носменна концентрация на едно химично съединение във въздух на работно място по спектрометричен метод във видимата област на спектъра  
  на светлината 38,62
01.07.006 Определяне на концентрацията на  
  едно химично съединение в една проба по спектрометричен метод във видимата област на спектъра на светли-  
  ната - без пробовземане 26,80
01.07.007 Пробовземане и определяне на сред-  
  носменната концентрация на едно химично вещество във въздух на работно място по спектрометричен метод в ултравиолетовата област на спек-  
  търа на светлината 24,18
01.07.008 Пробовземане и определяне на сред-  
  носменната концентрация на едно химично вещество във въздух на работно място по спектрометричен метод в инфрачервената област на спек-  
  търа на светлината 40,93
01.07.009 Пробовземане и атомно-абсорбционен  
  спектрометричен анализ за определяне концентрацията на един вид метален аерозол във въздух на работно  
  място 40,60
01.07.010 Пробовземане и атомно-абсорбционен  
  спектрометричен анализ за определяне концентрацията на арсенови аеро-  
  золи във въздух на работно място 44,20
01.07.011 Пробовземане и атомно-абсорбционен  
  спектрометричен анализ за определяне концентрацията на селенови аеро-  
  золи във въздух на работно място 52,60
01.07.012 Пробовземане и капков анализ на  
  проби за определяне на средносменна концентрация на едно химично съе-  
  динение във въздух на работно място 21,63
01.07.013 Пробовземане и анализ на една проба  
  за определяне на химични вещества във въздух на работно място по метода на газовата хроматография с мас-  
  селективен детектор 63,54
01.07.014 Газхроматографско определяне на  
  концентрация на полициклични въг-  
  леводороди - без пробовземане 54,49
01.07.015 Определяне на концентрация на  
  едно химично вещества в проба по спектрометричен метод в ултравиолетовата област на спектъра на светли-  
  ната - без пробовземане 7,74
01.07.016 Определяне на концентрация на едно  
  химично вещество в проба по спектрометричен метод в инфрачервената област на спектъра на светлината -  
  без пробовземане 22,01
01.07.017 Анализ на една проба за определяне  
  на химични вещества по метода на газовата хроматография с масселек-  
  тивен детектор - без пробовземане 47,10
01.07.018 Газхроматографско определяне на  
  концентрацията в една проба на летливи въглеводороди от един хомоло-  
  жен ред - без пробовземане 24,00
01.07.019 Газхроматографско определяне на  
  концентрацията на повече от пет летливи въглеводороди от един хомоло-  
  жен ред - без пробовземане 30,00
01.07.020 Титриметричен анализ на активен  
  хлор 12,00
01.07.021 Определяне на пламна температура 12,00
     
01.08 Оценки по хигиена на детско-юно-  
  шеската възраст  
01.08.001 Психологическа оценка на професио-  
  налната пригодност за работа в дет-  
  ски заведения 12,00
01.08.002 Диагностика на психичното развитие  
  в кърмаческа и ранна детска възраст 15,00
01.08.003 Диагностика и консултации по проб-  
  леми на развитието и поведението на  
  деца в предучилищна възраст 12,00
01.08.004 Комплексна хигиенна оценка на учи-  
  лището 610,00
01.08.005 Оценка на заболеваемостта на децата  
  от детски градини и ученици, обучаващи се в основни, начални училища,  
  СОУ и гимназии 252,00
01.08.006 Оценка на психично здраве на уче-  
  ници от гимназиалния курс на обуче-  
  ние (14 - 18 години) 17,00
01.08.007 Консултации с педагогически съвет-  
  ници от училища за работа с проблем-  
  ни деца 15,00
01.08.008 Оценка на фототипа и определяне  
  на риска от възникване на кожен рак 15,00
01.08.009 Оценка на мисловните процеси при  
  учители и ученици с цел профилак-  
  тика на стреса 15,00
01.08.010 Определяне на училищната готовност  
  на 6- и 7-годишни деца 15,00
01.08.011 при група над 10 деца 10,00
01.08.012 Оценка състоянието на висшата  
  специализирана сетивност (зрително-  
  вестибуларни взаимодействия) 83,00
01.08.013 Оценка на физическата дееспособност  
  на деца и подрастващи 16,00
01.08.014 Оценка на физическото развитие на  
  деца и подрастващи 17,00
01.08.015 Подбор на ученици, кандидатстващи  
  в професионални училища 16,00
     
01.09 Микробиология на храненето  
01.09.001 Общ брой на мезофилните аеробни и  
  факултативно анаеробни микроорга-  
  низми (нестерилни продукти) 19,00
01.09.002 Общ брой на мезофилните аеробни и  
  факултативно анаеробни микроорга-  
  низми (стерилни продукти) 17,00
01.09.003 Термофилни аеробни и факултативно  
  анаеробни микроорганизми 19,00
01.09.004 Термофилни анаеробни микроорга-  
  низми 20,00
01.09.005 Мезофилни анаеробни микроорга-  
  низми 52,00
01.09.006 Колиформи и Escherichia coli без  
  идентификация 9,00
01.09.007 Колиформи и Escherichia coli с кратка  
  идентификация 19,00
01.09.008 Протеус 15,00
01.09.009 Изследване на Salmonella 27,00
01.09.010 Идентификация на Salmonella 27,00
01.09.011 Pseudomonas 15,00
01.09.012 Патогенни (коагулазоположителни)  
  стафилококи (S.aureus) - доказване 16,00
01.09.013 Патогенни (коагулазоположителни  
  стафилококи (S.aureus) - с иденти-  
  фикация 29,00
01.09.014 Психротрофни микроорганизми 19,00
01.09.015 Млечнокисели микроорганизми 24,00
01.09.016 Протеолитични микроорганизми 7,00
01.09.017 Липолитични микроорганизми 7,00
01.09.018 Сулфитредуциращи клостридии 8,00
01.09.019 Listeria monocytogenes 42,00
01.09.020 Clostridium perfringens 11,00
01.09.021 Bacillus cereus 10,00
01.09.022 Дрожди 8,00
01.09.023 Плесени 8,00
     
01.10 Микробиология на околната среда  
  и бита  
01.10.001 Питейни води /колиформи, Е.коли,  
  ентерококи, Кл. перфрингенс, микроб-  
  но число 22°С 72,85
01.10.002 Минерални води /микробно число 37°С,  
  микробно число 22°С, колиформи, Е.коли 43°С, ентерококи, сулфитреду-  
  циращи клостридии, П. аеругиноза/ 75,79
01.10.003 Козметични продукти /бактерии  
  (общ брой), плесени и дрожди (общ  
  брой, С. ауреус, П. аеругиноза, Е. коли,  
  К. албиканс) 87,04
01.10.004 Почви и утайки от ПСОВ /хетеротроф-  
  ни сапрофитни бактерии (мезофилни), хетеротрофни сапрофитни бактерии, (психрофилни), спорообразуващи микроби, колиформи, Е. коли, ентерококи, сулфитредуциращи спорови анаероби (клостридии), амонифициращи микроорганизми, нитрифициращи бактерии, целулозоразграждащи микроорганизми, микроскопични гъби, патогенни чревни бактерии (р. Салмонела) 119,33
01.10.005 Хранителни продукти (плесени и  
  дрожди) 26,34
     
01.11 Хистологични изследвания  
01.11.001 Хистологично изследване - 1 бл.  
  с 2 пр. 7,24
01.11.002 Хистохимично изследване - 1 бл.  
  с 2 пр. 12,00
01.11.003 Ензимохистохимично изследване -  
  1 бл. с 4 пр. 16,00
01.11.004 Електромикроскопско изследване -  
  1 бл. с 12 среза 23,00
     
01.12 Физически фактори  
01.12.001 Електрическо и магнитно поле,  
  излъчвано от разпределителни  
  устройства (открити и закрити -  
  ОРУ и ЗРУ) 5,36
01.12.002 Електрическо и магнитно поле,  
  излъчвани от електропроводи с висо-  
  ко напрежение 2,30
01.12.003 Електрическо и магнитно поле,  
  излъчвано от видеодисплеи и тер-  
  минали 2,50
01.12.004 Измерване на електромагнитно поле,  
  излъчвано от базови станции за мобилна комуникация и други подобни  
  съоръжения 6,20
01.12.005 Измерване на електромагнитно поле  
  при ТВЧ установки 15,00
01.12.006 Измерване на електромагнитно поле  
  във физиотерапии, козметични цент-  
  рове и в болнични заведения 20.00
01.12.007 Измерване и оценка на лазерни и дру-  
  ги оптични лъчения - ултравиолетова, видима светлина и инфрачервено лъ-  
  чение 25,00
01.12.008 Еквивалентно ниво на шума (ниво  
  на шум dBA), dBА 9,00
01.12.009 Еквивалентно ниво на шума (ниво  
  на шум dBA), dBА и честотен спек-  
  тър в октавни ленти 20,00
01.12.010 Ниво на ултразвук в терцоктавни  
  честотни ленти 20,00
01.12.011 Ниво на инфразвук 20,00
01.12.012 Виброскорост (виброускорение) -  
  интегрална оценка по една ос 18,00
01.12.013 Виброскорост или виброускорение в  
  октавни честотни ленти по една ос 22,00
01.12.014 Измерване на конвекционен микро-  
  климат по компоненти 2,50
01.12.015 Измерване на конвекционно-радиа-  
  ционен или само радиационен микро-  
  климат 2,80
01.12.016 Измерване на естествено осветление 1,50
01.12.017 Измерване на изкуствено осветление 2,00
     
01.13 Елементи по показатели  
01.13.001 Подготовка на една проба ХРАНА  
  за определяне на токсични елементи чрез методите на ААС (мокро мине-  
  рализиране) 39,00
01.13.002 Определяне на един елемент в мине-  
  рализирана проба храна чрез пламъ-  
  кова ААС 5,00
01.13.003 Определяне на ОЛОВО (кадмий) в  
  минерализирана проба храна чрез  
  електротермична ААС 13,00
01.13.004 Определяне на АРСЕН в минерали-  
  зирана проба храна чрез ААС с гене-  
  риране на хидрид 8,00
01.13.005 Определяне на КАЛЦИЙ (магнезий)  
  в минерализат на храни чрез пламъ-  
  кова ААС 7,00
01.13.006 Определяне на един елемент в хра-  
  нителни добавки и др. чрез екстрак-  
  ционна пламъкова ААС 13,00
01.13.007 Подготовка на НАПИТКИ за опре-  
  деляне на токсични елементи чрез методите на ААС (мокро минерали-  
  зиране) 10,00
01.13.008 Сухо минерализиране на една проба  
  ХРАНА за определяне на токсични  
  елементи чрез ААС 11,00
01.13.009 Определяне на миграция на ОЛОВО  
  (кадмий) в моделна среда при контакт  
  на материали с храни чрез ААС 11,00
01.13.010 Определяне на ФОСФОР в храни 49,00
01.13.011 Определяне на КАЛАЙ в храни 58,00
01.13.012 Подготовка на ВОДА за определяне  
  на токсични елементи чрез пламъко-  
  ва ААС 4,00
01.13.013 Определяне на един елемент във  
  вода чрез пламъкова ААС 5,00
01.13.014 Определяне на ОЛОВО (кадмий) в  
  питейна вода чрез електротермична  
  ААС 9,00
01.13.015 Определяне на АРСЕН във вода чрез  
  ААС с генериране на хидрид 8,00
01.13.016 Определяне на СЕЛЕН в питейна  
  вода чрез ААС с генериране на хидри 15,00
01.13.017 Определяне на ЖИВАК в питейна  
  вода чрез ААС с генериране на хидрид 10,00
01.13.018 Определяне на КАЛЦИЙ (магнезий)  
  във вода чрез пламъкова ААС 7,00
01.13.019 Подготовка на ПОЧВИ за определяне  
  на токсични елементи чрез ААС (мок-  
  ро минерализиране) 25,00
01.13.020 Определяне на един елемент в почва  
  (седимент) чрез пламъкова ААС 5,00
01.13.021 Определяне на АРСЕН в минерали-  
  зирана проба почва чрез ААС с гене-  
  риране на хидрид 8,00
01.13.022 Мокро минерализиране на КОЗМЕ-  
  ТИЧНИ ПРОДУКТИ (шампоани, лосиони, пудри и др.) за определяне на  
  токсични елементи чрез ААС 28,00
01.13.023 Мокро минерализиране на КОЗМЕ-  
  ТИЧНИ ПРОДУКТИ (кремове, етерични масла, сапуни и др.) за опреде-  
  ляне на токсични елементи чрез ААС 35,00
01.13.024 Определяне на един елемент в мине-  
  рализат на козметичен продукт чрез  
  пламъкова ААС 5,00
01.13.025 Определяне на АРСЕН в минерализат  
  на козметичен продукт чрез ААС с  
  генериране на хидрид 8,00
01.13.026 Мокро минерализиране на ФИЛТРИ  
  пробовзет въздух за определяне на  
  токсични елементи чрез ААС 20,00
01.13.027 Определяне на един елемент в мине-  
  рализат на филтър за аерозоли на еле-  
  менти във въздух чрез пламъкова ААС 5,00
01.13.028 Определяне на АРСЕН в минерализат  
  на филтър за аерозоли на елементи във въздух чрез ААС с генериране на  
  хидрид 8,00
01.13.029 Определяне на СЕЛЕН в минерализат  
  на филтър за аерозоли на елементи  
  във въздух чрез ААС с генериране  
  на хидри 15,00
01.13.030 Определяне на ОЛОВО (кадмий) в  
  кръв (урина) чрез екстракционна ААС 5,50
01.13.031 Определяне на ОЛОВО (кадмий) в  
  кръв чрез електротермична ААС 17,00
01.13.032 Определяне на ХРОМ (манган) в ури-  
  на чрез електротермична ААС 17,00
01.13.033 Определяне на СЕЛЕН в серум (ури-  
  на) чрез електротермична ААС 17,00
01.13.034 Определяне на КАЛИЙ (натрий, мед,  
  цинк) в серум чрез пламъкова ААС 7,00
01.13.035 Определяне на КАЛЦИЙ (магнезий)  
  в серум чрез пламъкова ААС 8,00
01.13.036 Определяне на живак чрез ДМА-80  
  в храни, козметика, води, опаковки,  
  почви, седименти и др. 23,00
     
01.14 Лаборатория "Токсикология"  
01.14.001 Изследване на 9 хематологични по-  
  казателя с автоматичен анализатор 5,41
01.14.002 СУЕ 1,64
01.14.003 ДКК 3,63
01.14.004 NRU Balb/C ЗТЗ тест за цитоток-  
  сичност 168,94
01.14.005 Определяне на 1-хидроксипирен  
  в урина 62,00
01.14.006 Определяне на 3,4-бензо(а)пирен  
  върху кварцови филтри 48,00
01.14.007 Определяне на 16 броя полицикле-  
  ни ароматни въглеводороди върху  
  кварцови филтри 53,00
01.14.008 Определяне на ТТСА (метаболит на  
  серовъглерода) 41,00
01.14.009 Определяне на t,t муконова киселина  
  в урина 42,00
01.14.010 Алкална фосфатазаТест на "Pointe  
  Scientific" 2,44
01.14.011 ALT /GPT/Тест на "Pointe Scientific" 2,44
01.14.012 AST /GOT/Тест на "Pointe Scientific" 2,44
01.14.013 Gamma GT Тест на "Pointe Scientific" 2,98
01.14.014 TriglyceridesТест на "Pointe Scientific" 3,40
01.14.015 CholesterolТест на "Pointe Scientific" 1,50
01.14.016 Cholesterol - HDLТест на "Pointe  
  Scientific" 3,76
01.14.017 Липидни пероксиди в тъканни хомо-  
  генати - спектрофотометрично (лабо-  
  раторна методика) 10,00
  Отстъпка: при серия над 50 проби 8,00
01.14.018 Карбоксихемоглобин в кръв - спек-  
  трофотометрично (лабораторна ме-  
  тодика) 5,93
  Отстъпка: при серия над 50 проби 4,20
01.14.019 Метхемоглобин в кръв - спектрофо-  
  тометрично (лабораторна методика) 5,60
  Отстъпка: при серия над 50 проби 3,90
01.14.020 Еритроцитен протопорфирин спект-  
  рофлуориметрично (лабораторна ме-  
  тодика) 11,18
  Отстъпка: при серия над 50 проби 7,85
01.14.021 Делта-аминолевулинова киселина в  
  урина - (ДАЛК) - спектрофлуоримет-  
  рично (лабораторна методика) 8,78
  Отстъпка: при серия над 50 проби 6,15
01.14.022 Холинестераза в плазма и еритроци-  
  ти - спектрофлуориметрично (лабора-  
  торна методика) 9,00
  Отстъпка: при серия над 50 проби 8,00
01.14.023 Липидни пероксиди - спектрофлуори-  
  метрично (лабораторна методика) 9,75
  Отстъпка: при серия над 50 проби 7,00
01.14.024 Креатинин в серум - спектрофото-  
  метрично (фабричен тест) 2,64
  Отстъпка: при серия над 50 проби 2,00
01.14.025 Креатинин в урина - спектрофото-  
  метрично (фабричен тест) 2,64
  Отстъпка: при серия над 50 проби 2,00
01.14.026 Билирубин в серум - спектрофото-  
  метрично определяне чрез прилагане  
  на фабричен тест 2,58
  Отстъпка: при серия над 50 проби 2,00
01.14.027 Триглицериди в серум - спектрофото-  
  метрично определяне чрез прилагане  
  на фабричен тест 4,40
  Отстъпка: при серия над 50 проби 3,10
01.14.028 Общ белтък - спектрофотометрично  
  определяне чрез прилагане на фабри-  
  чен тест 3,04
  Отстъпка: при серия над 50 проби 2,20
01.14.029 Общи липиди - спектрофотометрично  
  определяне чрез прилагане на фабри-  
  чен тест 2,25
  Отстъпка: при серия над 50 проби 2,00
01.14.030 Сулфхидрилни групи в серум - спек-  
  трофотометрично определяне по ла-  
  бораторна методика 6,00
  Отстъпка: при серия над 50 проби 4,20
01.14.031 Вземане на кръв 1,80
01.14.032 Урина - качествено определяне -  
  сух тест 0,77
01.14.033 Урина - седимент - микроскопско  
  определяне 0,95
01.14.034 Урина - пълно изследване 1,72
01.14.035 Тотален антиоксидантен статус 15,71
01.14.036 Супероксид дисмутаза 6,87
01.14.037 Глутатион пероксидаза 4,26
01.14.038 Редуциран глутадион 3,26
01.14.039 Остра токсичност: орална (плъхо-  
  ве) - съкратена схема 1216,60
01.14.040 Остра токсичност: орална (плъхо-  
  ве) - разширена схема 2287,20
01.14.041 Дермална (плъхове) - съкратена  
  схема 1006,00
01.15.001 Дермална (плъхове) - разширена  
  схема 1984,00
01.15.002 Инхалаторна (плъхове) - съкрате-  
  на схема 1944,00
01.15.003 Инхалаторна (плъхове) - разшире-  
  на схема 3459,00
01.15.004 Кожно дразнещо действие (зайци) 1180,40
01.15.005 Очно дразнещо действие (зайци) 1131,00
01.15.006 Кожно-сенсибилизиращ ефект  
  (морски свинчета) 3406,65
01.15.007 28-дневна орална токсичност  
  (плъхове) 7209,60
01.15.008 28-дневна дермална токсичност  
  (плъхове) 7209,60
01.15.009 28-дневна инхалаторна токсичност  
  (плъхове) 19 619,00
01.15.010 Субхронична орална токсичност  
  (90 дни, плъхове) 21 502,00
01.15.011 Субхронична дермална токсичност  
  (90 дни, плъхове) 21 502,00
01.15.012 Субхронична орална токсичност  
  (90 дни, плъхове) 21 502,00
01.15.013 Субхронична инхалаторна токсич-  
  ност (90 дни, плъхове) 39 983,00
01.15.014 Хронична орална токсичност  
  (120 дни) 33 030,00
01.15.015 Хронична орална токсичност  
  (12 месеца, плъхове) 44 339,00
01.15.016 Токсикокинетика (еднократно и  
  многократно въвеждане) 36 142,00
01.15.017 Тератогенеза (плъхове) 7750,00
01.15.018 Тератогенеза (зайци) 8650,00
01.15.019 Мутагенно действие "ин виво" 4898,00
     
01.16 Хигиена на почвата и отпадъците  
  А. Здравно-екологична оценка на степен на  
  опасност на различни видове отпадъци  
01.16.001 Екотоксикологичен тест с тест-  
  организми (риби Гупи) 170,00
01.16.002 Фитотоксикологичен тест 80,00
01.16.003 Минерализация на проби и подго-  
  товка на извлеци от различните  
  видове отпадъци за приготвяне  
  на работни разтвори за нуждите  
  на здравноекологичната оценка 40,00
01.16.004 Сравнителна оценка с норматив-  
  ната база и получените резултати  
  от експертизата 50,00
  Б. Здравноекологична оценка на замър-  
  сяване на почва с екзогенни химически  
  вещества  
01.16.005 Пробовземане на почвени проби 25,00
01.16.006 Пробовземане на почвен въздух 60,00
01.16.007 Подготовка на проби почва за  
  анализ на съдържание на тежки  
  метали 35,00
01.16.008 Подготовка на проби почва за  
  анализ на съдържание на органич-  
  ни вещества 50,00
01.16.009 Определяне на миграционни спо-  
  собности на екзогенни химически  
  вещества с помощта на лабора-  
  торни модели от почва в подпоч-  
  вени води 50,00
01.16.010 Определяне на миграционни спо-  
  собности на екзогенни химически  
  вещества с помощта на лаборатор-  
  ни модели от почва в растения 40,00
01.16.011 Определяне на миграционни спо-  
  собности на екзогенни химически вещества с помощта на лабораторни модели от почва в атмо-  
  сферен въздух 60,00
01.16.012 Сравнителна оценка на получе-  
  ните резултати с нормативната база с определяне степента на  
  рисковете 120,00
     
01.17 Химия на храните  
01.17.001 Органолептика "Зърно и зърнени  
  култури" 26,00
01.17.002 Органолептика "Хляб и хлебни  
  изделия" 22,00
01.17.003 Органолептика на животински и  
  растителни мазнини, маслодайни  
  семена 22,00
01.17.004 Органолептика "Мляко и млечни  
  продукти" 22,00
01.17.005 Органолептика "Месо и месни  
  продукти" 22,00
01.17.006 Органолептика "Яйца и яйчни  
  продукти" 22,00
01.17.007 Органолептика "Птици и птичи  
  продукти" 22,00
01.17.008 Органолептика "Риба и рибни  
  продукти" 22,00
01.17.009 Органолептика "Плодове, зелен-  
  чуци, консерви" 26,00
01.17.010 Органолептика "Захар и захарни  
  изделия" 22,00
01.17.011 Органолептика "Шоколад и шоко-  
  ладови изделия" 22,00
01.17.012 Органолептика "Сладкарски  
  изделия" 22,00
01.17.013 Органолептика "Мед пчелен" 22,00
01.17.014 Органолептика "Готови и полу-  
  готови храни" 22,00
01.17.015 Органолептика "Чай, кафе, какао" 26,00
01.17.016 Органолептика "Подправки" 31,00
01.17.017 Органолептика "Безалкохолни  
  напитки" 22,00
01.17.018 Органолептика "Пиво" 22,00
01.17.019 Органолептика "Вина" 22,00
01.17.020 Органолептика "Алкохол етилов" 22,00
01.17.021 Органолептика "Дестилати" 22,00
01.17.022 Органолептика "Спиртни напитки" 22,00
01.17.023 Разваряемост 7,00
01.17.024 Определяне на мокър глутен 9,00
01.17.025 Сух глутен 14,00
01.17.026 Едрина на смилане 9,00
01.17.027 Определяне на маса в г/тегло 5,00
01.17.028 Загуба на сухо вещество във  
  варивната вода 9,00
01.17.029 Увеличение на обема (при макаро-  
  нени изделия) 6,00
01.17.030 Определяне на относителна  
  плътност 9,00
01.17.031 Определяне температура на кара-  
  мелизация 7,00
01.17.032 Определяне на цветност на захар 9,00
01.17.033 Определяне на сухо вещество  
  рефрактометрично 5,00
01.17.034 Определяне отпускане на глутена 7,00
01.17.035 Качество на глутена 9,00
01.17.036 Изчисляване на енергийност 10,00
01.17.037 Определяне на примеси (феро-  
  примеси) 18,00
01.17.038 Определяне на ПОЧ (перокисно  
  число) 22,00
01.17.039 Определяне на влага (сухо в-во) 9,00
01.17.040 Определяне на рН 5,00
01.17.041 Определяне на пепел неразтворима  
  в 10 % НСL 10,00
01.17.042 Определяне на цветност (цветно  
  число) на глюкоза и масла 9,00
01.17.043 Съотношение продукт: заливка:  
  панировка 13,00
01.17.044 Определяне на температура на за-  
  палване (димообразуване) 9,00
01.17.045 Определяне на хектолитрова маса 9,00
01.17.046 Определяне на вискозитет 9,00
01.17.047 Определяне на захар рефракто-  
  метрично 7,00
01.17.048 Определяне на кувертюра 13,00
01.17.049 Определяне на пълнежа 9,00
01.17.050 Определяне на мазнини (извличане  
  от хранителни продукти) чрез  
  хидролиза 27,00
01.17.051 Определяне на NaCl в продукти 17,00
01.17.052 Определяне на обща пепел 11,00
01.17.053 Определяне на цвят по АSTA на  
  червен пипер 20,00
01.17.054 Общ и свободен серен диоксид 21,00
01.17.055 Определяне на алкално число 21,00
01.17.056 Определяне на уреазната активност  
  в соя и соеви продукти 7,00
01.17.057 Определяне на йодно число 30,00
01.17.058 Определяне на КЧ (киселинно число) 25,00
01.17.059 Определяне на изравнеността на  
  зърно 9,00
01.17.060 Определяне на постоянна киселин-  
  ност на вино 9,00
01.17.061 Проба за амоняк по метода на  
  Неслер 18,00
01.17.062 Определяне на летливи киселини 18,00
01.17.063 Доказване на гранясването на маз-  
  нините (метод на Крайс) 18,00
01.17.064 Определяне наличие на амоняк 24,00
01.17.065 Определяне на захарен коефициент 16,00
01.17.066 Определяне на видими плесени 8,00
01.17.067 Определяне число на хлебопекарна-  
  та сила 9,00
01.17.068 Определяне индекс на разтворимост 9,00
01.17.069 Определяне на карбамид 25,00
01.17.070 Определяне на седиментационно  
  число 32,00
01.17.071 Доказване миене на яйцата 16,00
01.17.072 Определяне на сух безмаслен остатък  
  в масло 17,00
01.17.073 Доказване на други мазнини в свин-  
  ска мас 21,00
01.17.074 Определяне времето за набухване  
  на тестото (подемна сила) 9,00
01.17.075 Определяне съдържанието на под-  
  правки в храни 9,00
01.17.076 Определяне съдържанието на ядки  
  в храни 9,00
01.17.077 Определяне на неразтворими във  
  вода вещества 9,00
01.17.078 Определяне на летливо етерично  
масло 15,00  
01.17.079 Определяне на воден извлек от чай 9,00
01.17.080 Определяне на хидроксиметил-  
  фурфурол 28,00
01.17.081 Доказване на примеси на търговска  
  глюкоза 10,00
01.17.082 Определяне финност на смилане 9,00
01.17.083 Определяне на диестазна активност 18,00
01.17.084 Органолептика на тютюн 22,00
01.17.085 Определяне на пиперин 13,00
01.17.086 Определяне на общ етерен екстракт  
  (при подправки) 37,00
01.17.087 Определяне на Р-Анизидиново число 22,00
01.17.088 Определяне на алкалност 16,00
01.17.089 Доказване консервирането на яйцата 13,00
01.17.090 Определяне на киселинен коефициент 11,00
01.17.091 Определяне стабилността на суслен-  
  зията на мая 18,00
01.17.092 Определяне на пероксидаза 14,00
01.17.093 Доказване здравината на черупката 5,00
01.17.094 Определяне наличие на сероводород 13,00
01.17.095 Определяне на общ и беззахарен  
  екстракт на вино 18,00
01.17.096 Определяне на обща киселинност 17,00
01.17.097 Определяне на мана в мед 10,00
01.17.098 Определяне на витамин А, витамин  
  Е и витамин D по HPLC метод 120,00
01.17.099 Определяне на витамин В1 и В2 по  
  HPLC метод 35,00
01.17.100 Определяне на витамин С по HPLC  
  метод 29,00
01.17.101 Определяне на бета-каротен по HPLC  
  метод 32,00
01.17.102 Определяне на кофеин по HPLC  
  метод 27,00
01.17.103 Определяне на консерванти (бензоена  
  и сорбинова киселина) по HPLC  
  метод 27,00
01.17.104 Определяне на нитрати и нитрити  
  по HPLC метод 26,00
01.17.105 Определяне на охратоксин А по  
  HPLC метод 92,00
01.17.106 Определяне на афлатоксини В1, В2,  
  G1, G2 по HPLC метод 138,00
01.17.107 Определяне на афлатоксин М1 по  
  HPLC метод 99,00
01.17.108 Определяне на ниацин в таблетки 35,00
01.17.109 Определяне на афлатоксини В1, В2,  
  G1, G2 по тънкослойно хромато-  
  графски метод (в детски храни на  
  зърнена основа) 108,00
01.17.110 Определяне на афлатоксини В1, В2,  
  G1, G2 по тънкослойно хромато-  
  графски метод (в подправки) 119,00
01.17.111 Определяне на патулин по тънко-  
  слойно хроматографски метод (в  
  ябълков сок) 162,00
01.17.112 Определяне на зеараленон по тън-  
  кослойно хроматографски метод (в  
  детски храни на зърнена основа) 134,00
01.17.113 Определяне на дезоскиниваленол  
  по тънкослойно хроматографски  
  метод (в пшеница) 102,00
01.17.114 Определяне на левомицитин по тън-  
  кослойно хроматографски метод  
  (в мляко и млечни продукти) 135,00
01.17.115 Определяне на кофеин по тънкослой-  
  но хроматографски метод (в кофеин-  
  съдържащи напитки) 58,00
01.17.116 Определяне на неосапуняеми вещест-  
  ва в хранителни мазнини 38,00
01.17.117 Определяне на съдържанието на ка-  
  лиев йодат в йодирана готварска сол 13,00
01.17.118 Определяне на неразтворими в диети-  
  лов етер утайки в хранителни мазнини 22,00
01.17.119 Анализ на мастнокиселинен състав  
  на хранителни мазнини 52,00
01.17.120 Определяне на обща мазнина в  
  хранителни продукти по метода на  
  Блайх Дауер 23,00
01.17.121 Спектрофотометрично определяне  
  на мелатонин 11,00
01.17.122 Определяне на киселинност на хра-  
  нителни мазнини 15,00
01.17.123 Анализ на обща мазнина по метода  
  на Соксле 37,00
01.17.124 Определяне на осапунително число  
  на хранителни мазнини 12,00
01.17.125 Анализ на съдържанието на калиев  
  йодид в йодирана готварска сол 9,00
01.17.126 Предварителни тестове за определя-  
  не вида и равномерността на йодира-  
  щия агент в йодирана готварска сол 5,00
01.17.127 Определяне на хлориди в готварска  
  сол 26,00
01.17.128 Органолептика на извлеци от поли-  
  мери 5,00
01.17.129 Определяне на хлорорганични пес-  
  тициди в храни 128,00
01.17.130 Определяне на фосфорорганични  
  пестициди в храни 72,00
01.17.131 Идентифициране на синтетични оц-  
  ветители в храни 22,00
01.17.132 Миграция на багрила в полимери 20,00
01.17.133 Обща миграция на полимерни ма-  
  териали 30,00
01.17.134 Определяне на въглехидрати/фрук-  
  тоза по HPLC метод по  
  ЛМИ:ННТ 01.02-06-01 23,00
01.17.135 Определяне на въглехидрати/захароза  
  по HPLC метод по ЛМИ:ННТ 01.02-06-01 23,00
01.17.136 Определяне на въглехидрати/  
  глюкоза по HPLC метод  
  ЛМИ:ННТ 01.02-06-01 23,00
01.17.137 Определяне на общ белтък -  
  ЛМИ : ННТ 01.02-13-01 22,00
01.17.138 Определяне на общи захари по раз-  
  лични БДС 30,00
01.17.139 Определяне на влакнини по  
  ЛМИ : ННТ 01.02-14-01 35,00
01.17.140 Определяне на нишесте в зърно и  
  зърнени култури по БДС 13488-76 17,00
01.17.141 Определяне на желатин в мляко и  
  млечни продукти (качествен тест) 7,00
01.17.142 Анализ на етиленов оксид с хед-спейс  
  газова хроматография 27,00
01.17.143 Анализ на специфична миграция на  
  Е-капролактам с хед-спейс газова хро-  
  матография 31,00
01.17.144 Анализ на специфична миграция на  
  винилхлорид с хед-спейс газова хро-  
  матография 39,00
01.17.145 Анализ на специфична миграция на  
  акрилонитрил с хед-спейс газова хро-  
  матография 31,00
01.17.146 Анализ на специфична миграция на  
  стирол с хед-спейс газова хромато-  
  графия 31,00
01.17.147 Анализ на ферментационни алкохоли  
  с хед-спейс газова хроматография 32,00
01.17.148 Определяне на флавонолите ми-  
  рицитин, кверцетин и каемпферол в  
  храни по HPLC метод 44,00
01.17.149 Определяне на (+) cathehin и (--)  
  epicathehin в храни по HPLC метод 29,00
01.17.150 Определяне на сухо вещество по  
  Брикс (рефрактометрично) 17,00
01.17.151 Определяне на етилов алкохол чрез  
  дестилация 15,00
01.17.152 Определяне на етакридинов лактат  
  на спиртни разтвори 14,00
01.17.153 Идентичност на ментол на спиртни  
  разтвори 9,00
01.17.154 Идентичност за камфор на спиртни  
  разтвори 13,00
01.17.155 Идентичност на алкохол на спиртни  
  разтвори 8,00
01.17.156 Идентичност на анестезин на спирт-  
  ни разтвори 10,00
01.17.157 Определяне на прозрачност и оцве-  
  тяване на спиртни разтвори 6,00
01.17.158 Чистота на ментолов спирт на спирт-  
  ни разтвори 9,00
01.17.159 Идентичност на новокаин на спирт-  
  ни разтвори 10,00
01.17.160 Определяне на органични примеси  
  на спиртни разтвори 11,00
01.17.161 Определяне на неразтворими в аце-  
  тон вещества 15,00
01.17.162 Определяне на неразтворими в то-  
  луол вещества 26,00
01.17.163 Определяне на подсладители в дие-  
  тични и безалкохолни напитки  
  на HPLC 33,00
01.17.164 Изчисляване на хранителни факти  
  и изготвяне на етикет на храната 16,00
01.17.165 Определяне съдържанието на сулфа-  
  ти в готварска сол 22,00
01.17.166 Общи феноли (спектрофотометричен  
  метод) 11,00
01.17.167 Общи флавоноиди (спектрофото-  
  метричен метод) 11,00
01.17.168 Определяне на фосфатазна активност  
  в мляко и млечни продукти (спектро-  
  фотометричен метод) 26,00
01.17.169 Органолептика "Мелатонин" 4,00
01.17.170 Коефицент на пречупване (рефракция) 9,00
01.17.171 Доказване на примеси от рапично и  
  соеви масла в слънчогледово  
  (газхроматографски) 52,00
01.17.172 Определяне на тиобарбитурово  
  число 22,00
01.17.173 Захарност (поляризация) 20,00
01.17.174 Мастнокиселинен състав на масла  
  растителни 47,48
01.17.175 Немаслени примеси и утайки в масла  
  растителни 36,92
01.17.176 Осапунително число на масла  
  растителни 10,36
01.17.177 Неосапуняеми вещества в масла  
  растителни 31,32
01.17.178 Киселинност (киселинно число) на  
  растителни масла 8,65
01.17.179 Пероксидно число в масла  
  растителни 17,24
01.17.180 Съдържание на влага и летливи  
  вещества в масла растителни 9,05
01.17.181 Коефициент на рефракция на масла  
  растителни 9,05
01.17.182 Определяне на рН на разтвор на  
  готварска сол 11,15
01.17.183 Неразтворими във вода вещества в  
  готварска сол 11,64
01.17.184 Съдържание на сулфити в готварска  
  сол тегловно 14,04
01.17.185 Влага в готварска сол 8,22
01.17.186 Ситов анализ на готварска сол 9,05
     
01.18 Физиология и психология на  
  труда и ергономиката  
01.18.001 Трудово-физиологичен анализ  
  на професионална дейност,  
  Професионална група 12,00
01.18.002 Определяне на тежестта на труда,  
  Професионална група 24,00
01.18.003 Изследвания на сърдечно-съдо-  
  вата система  
01.18.003.01 Телематично измерване на сър-  
  дечната честота в динамика (работна смяна), Професионална  
  група 35,70
01.18.003.02 ЕКГ (12 стандартни отвеждания),  
  Индивид 7,75
01.18.003.03 ЕКГ Холтер мониторинг (24-часов  
  запис), Индивид 31,00
01.18.003.04 Анализ на сърдечната вариатив-  
  ност, Индивид 5,63
01.18.004 Изследвания на мускулно-скелет-  
  ната система  
01.18.004.01 Измерване на мускулната сила и  
  издръжливост по време на работа,  
  Професионална група 16,30
01.18.004.02 Оценка на риска при ръчна рабо-  
  та с тежести, Професионална  
  група 18,40
01.18.004.03 Оценка на риска от работна поза,  
  Професионална група 18,40
01.18.004.04 Оценка на риска при двигателно-  
  монотонна работа, Професионална  
  група 18,40
01.18.005 Изследвания на зрителния ана-  
  лизатор  
01.18.005.01 Скрининг на зрителни функции  
  (зрителна острота, цветно зрение,  
  периметрия), Индивид 5,47
01.18.005.02 Тестове за определяне на зрителна  
  умора (устойчивост на ясно виждане, критична острота на сливане на трептенията, определяне на най-близката точка на ясно виждане, тонична акомодация и др.),  
  Професионална група 12,00
01.18.006 Изследвания на слуховия анали-  
  затор  
01.18.006.01 Аудиометрия (тонална прагова),  
  Индивид 10,00
01.18.006.02 Аудиометрия (тонална, надпраго-  
  ва), Индивид 10,00
01.18.007 Ергономична оценка на работно-  
  то място, Работно място 15,70
01.18.008 Трудово-физиологична оценка на  
  работа с видеодисплеи, Работно  
  място 15,70
01.18.009 Разработване на физиологичен  
  режим на труд и почивка,  
  Професионална група 104,40
01.18.010 Оценка на стреса чрез концент-  
  рацията на кортизол (проба - слюнка, урина), Професионална  
  група 167,94
01.18.011 Комплексна оценка на стреса чрез  
  кортизол, адреналин и норад- реналин (проба - урина), Профе-  
  сионална група 528,73
01.18.012 Холестерол (проба - периферна  
  кръв), Индивид 1,94
01.18.013 Холестерол и триглицериди (про-  
  ба - периферна кръв), Индивид 3,14
01.18.014 Липиден профил (кръвна проба),  
  Индивид 7,25
01.18.015 Анкетно проучване на стреса при  
  работа, Професионална група 23,77
01.18.016 Невроповеденческа диагностика на  
  работещи с експозиция на химични  
  вещества, Професионална група 23,77
01.18.017 Бърнаут - синдром на професионално  
  изчерпване, Професионална група 23,77
01.18.018 Социална подкрепа от различни из-  
  точници, Професионална група 13,08
01.18.019 Скрининг на психосоматични оп-  
  лаквания, Професионална група 13,08
01.18.020 Скрининг на неврозоподобни тен-  
  денции и депресия, Професионална  
  група 13,08
01.18.021 Основни свойства на личността  
  по Айзенк, Професионална група 23,77
01.18.022 Личностни ресурси за справяне с  
  трудности, Професионална група 23,77
01.18.023 Наличие и форми на психично  
  насилие при работа, Индивид 2,49
     
02 Експертна дейност  
     
02.01 Обработка на документи, внесени за  
  изготвяне на санитарни становища  
  по инвестиционни проекти 50,00
01.02 Консултиране на технологична доку-  
  ментация за производство на стоки,  
  имащи значение за здравето на хора-  
  та, разработени от производителите 50,00
     
03 Подготовка, издаване и разпечатване на учебна, научна и научнопопулярна литература, друга издателска дейност  
     
03.01 Проблеми на хигиената - периодич-  
  но научно писание (ед. цена) 4,00
03.02 Сборник методи за хигиенни изслед-  
  вания, том I-ви 17,33
03.03 Сборник методи за хигиенни изслед-  
  вания, том II-ри 25,98
03.04 Сборник методи за хигиенни изслед-  
  вания, том III-ти 33,00
03.05 Сборник методи за хигиенни изслед-  
  вания, том IV-ти 33,00
03.06 Базисна методика за оценка на рис-  
  ка на работното място - автор ст.н.с.  
  д-р З. Запрянов и колектив 14,00
03.07 Практическа методика за анализ и  
  оценка на здравното състояние на  
  осигурени работещи - автор  
  ст.н.с. д-р Н. Цачева 7,89
03.08 Списък на разрешените за употреба  
  в България препарати за дезинфек-  
  ция, дезинсекция и дератизация -  
  съставили ст.н.с. д-р А. Михайлова,  
  Цв. Георгиева 20,00
03.09 Информационен бюлетин по без-  
  опасност и трудова медицина - изготвя Център за международна информация по безопасност и трудо-  
  ва медицина 2,00
03.10 Плакат формат А3, хартия - двустра-  
  нно хромова (135 г/кв.м), цветност -  
  2+0, тираж 100 000 бр. (ед. цена) 0,52
03.11 Брошура - формат 21,5/10 см, хартия  
  офсетова, стр. 12, цветност 2+0,  
  корица двуцветна, хартия двустранно  
  хромова, 135 г/кв.м, подвързване,  
  телчета, тираж 200 000 бр. (ед. цена) 0,17
03.12 Брошура - формат А5/10 см. хартия  
  офсетова, стр. 12, цветност 4+0, ко-  
  рица четирицветна, хартия двустра-  
  нно хромова, 135 г/кв.м, подвързване,  
  телчета, тираж 200 000 бр. (ед. цена) 0,90
03.13 Дипляна - формат А4/хартия двустра-  
  нно хромова (135 г/кв.м), цветност  
  1+0, 2 сгъвки, тираж 200 000 бр.,  
  ед. цена 0,03
03.14 Дипляна - формат А4/хартия двустра-  
  нно хромова (135 г/кв.м), цветност  
  2+0, 2 сгъвки, тираж 200 000 бр.  
  (ед. цена) 0,06
03.15 Превод от чужд на български език -  
  за машинописна страница текст със  
  сваляне от фонограма 12,00
03.16 Диктори - актьори - за 30 мин, с  
  двама диктори 200,00
03.17 Звукозапис - в зависимост от продъл-  
  жителността на филма:  
  за 30 мин 80,00
  Звукозапис - в зависимост от продъл-  
  жителността на филма:  
  за 60 мин 160,00
03.18 Компютърна обработка и режисира-  
  не на една многоцветна дипляна 100,00
     
04 Консултации и обучение  
     
04.01 Консултации, анализи, експертизи  
  (за един работен час - 45 мин)  
04.01.01 извършена от професор (ст.н.с. I ст.) 50,00
04.01.02 извършена от доцент (ст.н.с.II ст.) 40,00
04.01.03 от експерт 30,00
04.01.04 спомагателно участие на техн.  
  персонал 10,00
04.02 Провеждане на различни видове  
  специализирано обучение (за един  
  работен час 45 мин)  
04.02.01 извършена от професор: а) СДО 50,00
04.02.02 б) друго специализирано обучение 40,00
04.02.03 извършена от доцент: а) СДО 40,00
04.02.04 б) друго специализирано обучение 30,00
04.02.05 извършена от експерт: а) СДО 30,00
04.02.06 б) друго специализирано обучение 20,00
04.02.07 спомагателно участие на техн.  
  сътрудник: а) СДО 15,00
04.02.08 б) друго специализирано обучение 10,00
     
05 Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение  
     
05.01 Нощувка в общежитие  
05.01.01 Апартамент 50,00
05.01.02 Стая с две легла и самостоя-  
  телен санитарен възел (за цяла  
  стая) 30,00
05.01.03 Стая с едно легло и самостоя-  
  телен санитарен възел (за цяла  
  стая) 20,00
05.01.04 Стая с две легла и общ сани-  
  тарен възел (за цяла стая) 24,00
05.01.05 Стая с едно легло и общ сани-  
  тарен възел (за цяла стая) 15,00
05.01.06 Гарсониера с три легла  
  (за 1 легло) 9,00
05.01.07 Апартамент - три стаи и сани-  
  тарен възел (за 1 легло) 6,00
05.02 Зали за подготовка - наем за  
  един час  
05.02.01 Зала АУЛА 100,00
05.02.02 Зала за 40 души 50,00
05.02.03 Зала за 30 души 20,00
     


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2


  Платени услуги, извършвани от НЦЗПБ  
     
Код Платена услуга Левове
1 2 3
1. Платени сулуги - общи за НЦЗПБ  
1.001 Вземане на венозна или капилярна кръв 2,50
1.002 Подкожна инжекция 2,00
1.003 Мускулна инжекция 2,00
1.004 Преглед и консултация на пациент 10,00
1.005 Преглед и консултация на пациент от  
  хабилитирано лице 20,00
1.006 Консултация на готови хистологични  
  препарати 7,00
1.007 Издаване на дубликат на медицински  
  документ 3,00
1.008 Издаване на сертификат на английски  
  език за проведени имунизации 15,00
1.009 Консултация за изработване на антиби-  
  отична политика на клиника (отделение)  
  от лечебно заведение 300,00
1.010 Консултация за ВБИ 300,00
1.011 Курс за СДО, индивидуален, на ден  
  6,25 % от минималната работна заплата  
1.012 Теоретичен курс за СДО, групов, на ден  
  6,25 % от мин. работна заплата  
1.013 Практически курс за СДО, групов, на  
  ден 9,4 % от минималната работна заплата  
     
2. Микробиология  
2.001 Вземане на материал за микробиологич-  
  но изследване 2,00
2.002 Оцветяване и микроскопска оценка на  
  препарат по Грам 5,00
2.003 Първична посявка 10,00
2.004 Първична посявка на трудно култивиру-  
  еми микроорганизми, изискващи спе-  
  циални условия 15,00
2.005 Идентификация на бактериален при-  
  чинител 20,00
2.006 Серотипиране чрез моно- и поливален-  
  тни серуми, на серум по 2,00
2.007 Бактериологично диференциране на  
  анаероби чрез субкултури и др. биохи-  
  мични или културелни методи 10,00
2.008 Проверка за чувствителност на чиста  
  култура със стандартизиран агардифузио-  
  нен тест или друг метод към най-малко  
  6 химиотерапевтици 7,00
2.009 Проверка за чувствителност на трудни за  
  култивиране бактерии в чиста култура 7,00
2.010 Определяне на минимална потискаща  
  концентрация (МПК) на микроорга-  
  низми 23,00
2.011 Идентификация на микобактерии 40,00
2.012 Определяне на лекарствена чувствител-  
  ност на микобактерии 123,00
2.013 Изследване ин виво с последващи  
  култури 25,00
2.014 Сложно бактериологично изследване  
  ин виво за туларемия, вкл. последващи  
  култури 39,00
2.015 Сложно бактериологично изследване  
  ин виво антракс, вкл. последващи  
  култури 39,00
2.016 Сложно бактериологично изследване  
  ин виво за микобактерии, вкл. послед-  
  ващи култури 39,00
2.017 Хемокултура - аеробна и анаеробна 26,00
2.018 Количествен тест на Кумбс 8,00
2.019 Количествено определяне на антитела  
  (напр. реакция на Видал, лизиране) 9,00
2.020 Количествено определяне на антитела с  
  имунологичен метод 24,00
2.021 Серологично изследване за Лаймска  
  болест (ELISA) IgM+IgG 24,00
2.022 Потвърдителен тест (имуноблот) за  
  Лаймска болест 40,00
2.023 Микроскопско изследване на кърлеж за  
  заразеност с причинителя на Лаймската  
  борелиоза 7,00
2.024 Серологично изследване за лептоспи-  
  рози (количествено определяне на  
  антитела) 18,00
2.025 Серологично изследване за листериоза 15,00
2.026 Качествено определяне на 1 клас  
  антитяло с индиректна имунофлуо-  
  ресценция 24,00
2.027 Количествено определяне на 1 клас  
  антитяло с индиректна имунофлуорес-  
  ценция 24,00
2.028 Степенна аглутинация 20,00
2.029 Vi- хемаглутинация 30,00
2.030 Антистрептолизинов титър 12,00
2.031 Бактериологично доказване на анти-  
  гени със специфични серуми 15,00
2.032 Количествено определяне на антитела  
  с имунологичен метод (РНХА) за  
  туларемия 30,00
2.033 Количествено определяне на антитела с  
  имунологичен метод (РНХА) за антракс 30,00
2.034 Гъбична култура след подготовка с мик-  
  роскопска проверка 15,00
2.035 Идентификация на медицински значими  
  дрожди, плесени и дерматофити чрез био-  
  химични методи 25,00
2.036 Доказване на M.tuberculosis с флуорес-  
  центна микроскопия 15,00
2.037 Доказване ДНК на микроорганизми с  
  полимеразна верижна реакция 25,00
2.038 Генетично типиране с цел епидемично  
  маркиране 150,00
2.039 Щам за външна оценка на качеството 30,00
2.040 Микроскопски препарат за външна  
  оценка на качеството 20,00
2.041 Серум за външна оценка на качеството 30,00
2.042 Лиофилизиран типизиран щам 10,00
2.043 Типизиран щам, изискващ специално  
  култивиране 25,00
2.044 ДНК за външна оценка на качеството  
  на PCR диагностика 50,00
2.045 Количествено определяне на коклюшни  
  антитела (реакция аглутинация) 12,00
2.046 Количествено определяне на коклюшни  
  IgM антитела посредством ELISA метод 22,50
2.047 Количествено определяне на коклюшни  
  IgG антитела посредством ELISA метод 22,50
2.048 Доказване на B. pertussis с имунофлуо-  
  ресцентен тест 15,00
2.049 Култивиране на клиничен материал за  
  легионели 28,00
2.050 Изследване на урина за Легионерска  
  болест (L.pneumophila Sg1) - експресен  
  тест 30,00
2.051 Изследване на урина за Легионерска  
  болест (L.pneumophila Sg1) - ELISA 24,00
2.052 Изследване на серум за легионелоза  
  с ELISA 24,00
2.053 Доказване на легионели с директен  
  ИФМ 22,00
2.054 Доказване на легионели по ИФМ с мо-  
  ноклонално антитяло 41,00
2.055 Профилактично пробонабиране и изслед-  
  ване на 1 водна проба за легионели 65,00
2.056 Пробонабиране и изследване на 1 водна  
  проба за легионели по противоепиде-  
  мични показания 75,00
2.057 Пробонабиране и изследване на 1 водна  
  проба от водоснабдителни системи на  
  заводи за легионели 120,00
2.058 Оценка на риска от легионелози по тех-  
  нически показатели 150,00
     
3. Вирусология  
3.001 Доказване на HIV антитела по ELISA 15,00
3.002 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антигени (HbsAg) 15,00
3.003 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc)  
  по ELISA 15,00
3.004 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антитела (аnti-HBc) по  
  ELISA 15,00
3.005 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по  
  ELISA 15,00
3.006 Качествено доказване на хепатит С  
  вирусни маркери по ELISA 18,00
3.007 Качествено доказване на хепатит  
  D вирусни маркери по ELISA 18,00
3.008 Качествено доказване на хепатит В  
  вирусни антигени (HBеAg) по ELISA 15,00
3.009 Качествено доказване на хепатит В  
  вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 15,00
3.010 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за хепатит А (HAV) 15,00
3.011 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за HSVI, HSVII 15,00
3.012 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за HZV 15,00
3.013 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за EBV 15,00
3.014 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за CMV 15,00
3.015 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за морбили 15,00
3.016 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за паротит 15,00
3.017 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за рубеола 15,00
3.018 Качествено определяне на антитела  
  по ELISА за Ку-треска 15,00
3.019 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за хламидии 15,00
3.020 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за грипни вируси 15,00
3.021 Качествено определяне на антитела  
  по ELISA за аденовируси 15,00
3.022 Качествено доказване на антитела  
  по ELISA за респираторно-синцитиален  
  вирус 15,00
3.023 Качествено доказване на антитела  
  по ELISA за парагрипни вируси 15,00
3.024 Доказване на ротавирусен антиген  
  по латекс аглутинация 15,00
3.025 Доказване на нуклеиновите киселини  
  на ротавируси чрез електрофореза 20,00
3.026 PCR диагностика на папиломавирусна  
  инфекция (HPV) 99,00
3.027 Доказване на антитела за грипни вируси  
  в серум от болни чрез РЗХА 15,00
3.028 Доказване на антитела за Ку-треска в  
  серум от болни чрез РСК 18,00
3.029 Доказване на антитела в серум от бол-  
  ни чрез РСК за вируси на ОРЗ 18,00
3.030 Доказване на антитела в серум от бол-  
  ни чрез РСК за вируси на ККХТ 18,00
3.031 Доказване на антитела в серум от бол-  
  ни чрез РСК за вируси на ХТБС 18,00
3.032 Доказване на антитела в серум от бол-  
  ни чрез РСК за вируси на ЛХМ 18,00
3.033 Доказване на антитела в серум от бол-  
  ни чрез РСК за коксаки В вируси 18,00
3.034 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация на ентеро-  
  вируси 15,00
3.035 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация на грипни  
  вируси 15,00
3.036 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация и иденти-  
  фикация на ентеровируси с имуноло-  
  гични методи 25,00
3.037 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация и иденти-  
  фикация на грипни вируси с имуноло-  
  гични методи 25,00
3.038 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация и иденти-  
  фикация на вируси на ККХТ с имуно-  
  логични методи 45,00
3.039 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация и иденти-  
  фикация на вируси на ХТБС с имуно-  
  логични методи 45,00
3.040 Вирусологично изследване на мате-  
  риали от болни за изолация и иденти-  
  фикация на вируси на ЛХМ с имуно-  
  логични методи 45,00
3.041 Доказване и идентификация на вирус-  
  ни геноми чрез амплификационни  
  методи (PCR и др.) 150,00
3.042 Количествено определяне на антитела  
  с ELISA 24,00
     
4. Паразитология и хелминтология  
4.001 Вземане на биологичен материал за  
  паразитологично изследване 2,00
4.002 Експертно становище при ехинококоза 15,00
4.003 Изследване на нативни препарати за  
  паразити 4,00
4.004 Обогатителни методи за паразитологич-  
  но изследване 7,60
4.005 Културелно изследване за всеки вид  
  паразити (за 3 посевки) 12,70
4.006 Оцветяване и микроскопска оценка:  
  Романовски-Гимза 11,50
4.007 Оцветяване и микроскопска оценка:  
  модифициран Цил-Нилсен 11,50
4.008 Оцветяване и микроскопска оценка:  
  толуидин-блау 11,50
4.009 Оцветяване и микроскопска оценка:  
  Гомори-Грокот 11,50
4.010 Оцветяване и микроскопска оценка:  
  трихром 11,50
4.011 Компресивна трихинелоскопия 5,00
4.012 Смилане с изкуствен стомашен сок за  
  откриване на трихинелни ларви 15,00
4.013 Доказване на паразити с имунофлуо-  
  ресценция 15,00
4.014 Количествено определяне на антитела  
  с ELISA 24,00
4.015 Количествено определяне на 1 изотип  
  антипаразитни антитела с индиректна  
  имунофлуоресценция 23,50
4.016 Определяне на паразитни антитела с  
  аглутинационен тест 11,70
4.017 Едновременно определяне на антипара-  
  зитни IgG и IgM антитела с имуноензи-  
  мен метод 40,00
4.018 Едновременно определяне на антипара-  
  зитни IgG, IgM и IgA антитела с имуно-  
  ензимен метод 58,00
4.019 Western-blotting при паразитози 40,00
4.020 Доказване на ДНК на паразити с поли-  
  меразна верижна реакция 50,00
4.021 Изследване на твърди утайки от пречи-  
  ствателни станции за хелминтни яйца и  
  цисти на протозои 60,00
4.022 Абдоминална ехография за доказване  
  на паразити 15,00
     
5. Имунология и алергология  
5.001 Кожно-алергични проби - вътрекожен  
  тест (за всяка проба) 1,20
5.002 Кожно-алергични проби - тестове чрез  
  убождане, натриване, скарифициране,  
  надраскване (за всяка проба) 1,20
5.003 Имунофенотипизиране на кръвни  
  клетки с проточна цитометрия - основен  
  панел (%) 47,00
5.004 Имунофенотипизиране на кръвни  
  клетки с проточна цитометрия - основен  
  панел (% и абсолютен брой) 75,00
5.005 Имунофенотипизиране на левкози и  
  лимфоми 59,00
5.006 Количествено определяне серумните  
  нива на цитокини и рецептори за цито-  
  кини (IL-2) чрез ELISA 55,00
5.007 Количествено определяне серумните  
  нива на цитокини и рецептори за цито-  
  кини (TNF-алфа) чрез ELISA 55,00
5.008 Количествено определяне серумните  
  нива на цитокини и рецептори за цито-  
  кини (SIL-2R) чрез ELISA 55,00
5.009 Определяне на фагоцитарна активност  
  с флоуцитометричен метод 33,00
5.010 ДНК плоидност и клетъчен цикъл 34,00
5.011 Активация на левкоцити (флоуцито-  
  метрично) 36,00
5.012 Изработка на парафинов блок от инст-  
  рументален или хирургичен материал за  
  целите на биопсичното изследване 10,00
5.013 Изготвяне на хистологичен препарат  
  от готов парафинов блок 5,00
5.014 Изработка на хирургичен материал за  
  целите на биопсичното изследване със  
  серийни срези 15,00
5.015 Хисто- и цитохимично изследване 15,00
5.016 Имунохистохимично изследване 45,00
5.017 Електронно-микроскопско диагностично  
  изследване 50,00
5.018 Цитологична оценка на намазка от  
  порцио и цервикс за ракова диагностика 13,00
5.019 Цитологично изследване на материал,  
  получен чрез аспирация или пункция 13,00
5.020 Имуноцитохимично изследване 45,00
5.021 Диференциално броене на левкоцити и  
  морфология на еритроцити в периферна  
  кръв (визуално микроскопско изследване) 4,00
5.022 Квантиферонов тест за диагностика на  
  туберкулозна инфекция 120,00
5.023 Активация на левкоцити - NBT-тест 27,00
5.024 Радиометрично определяне на Т клетъчна  
  функционална активност 139,00
5.025 Количествено определяне на цитокини  
  и техните рецептори чрез ELISA 55,00
5.026 Количествено определяне на серумни  
  (плазмени) имуноглобулини - IgG 15,00
5.027 Количествено определяне на серумни  
  (плазмени) имуноглобулини - IgA 15,00
5.028 Количествено определяне на серумни  
  (плазмени) имуноглобулини - IgM 15,00
5.029 Количествено определяне на компо-  
  ненти на серумния комплемент - С3 15,00
5.030 Количествено определяне на компо-  
  ненти на серумния комплемент - С4 15,00
5.031 Количествено определяне на острофа-  
  зови белтъци и други серумни (плазмени)  
  белтъци - С-реактивен протеин 15,00
5.032 Количествено определяне на острофазо-  
  ви белтъци и други серумни (плазмени)  
  белтъци - алфа1-антитрипсин 15,00
5.033 Количествено определяне на острофа-  
  зови белтъци и други серумни (плазмени)  
  белтъци - хаптоглобин 15,00
5.034 Количествено определяне на острофа-  
  зови белтъци и други серумни (плазмени)  
  белтъци - алфа2-макроглобулин 15,00
5.035 Количествено определяне на имуногло-  
  булини в слюнка и в други телесни  
  течности - S-IgA 15,00
5.036 Количествено определяне на имуногло-  
  булини в слюнка и в други телесни  
  течности - IgG 15,00
5.037 Определяне с ELISA метод на специфич-  
  ни серумни антитела към определени бактериални и плесенни видове. За всеки  
  вид по 59,50
5.038 Определяне с ELISA метод на специфич-  
  ни антитела в слюнка към определени бактериални и плесенни видове. За всеки  
  вид по 59,50
5.039 Определяне на алерген-специфично ИгЕ  
  срещу панел от алергени 32,00
5.040 Определяне на алерген-специфично ИгЕ  
  срещу даден алерген 23,00
5.041 Флоуцитометричен тест за определяне  
  на алерген - специфична базофилна  
  дегранулация 35,00
5.042 Флоуцитометрично определяне на анти-  
  ген-специфични Т лимфоцити 81,00
     
6. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация  
6.001 Изпитване бактерицидно действие на  
  дезинфекционен препарат 350,00
6.002 Оценка на ефективността на препарат  
  за дезинфекция на повърхности 295,00
6.003 Оценка на ефективността на препарат  
  за дезинфекция на инструментариум 160,00
6.004 Оценка на ефективността на препарат  
  за дезинфекция на бельо 120,00
6.005 Оценка на ефективността на препарат  
  за хирургична дезинфекция на ръце 1172,00
6.006 Оценка на ефективността на препарат  
  за дезинфекция на ръце 1454,00
6.007 Изпитване спороцидно действие на  
  дезинфекционен препарат 299,00
6.008 Изпитване туберкулоцидно действие  
  на дезинфекционен препарат 282,00
6.009 Изпитване на стерилизационна и дезин-  
  фекционна апаратура 368,00
6.010 Изпитване фунгицидно действие на  
  дезинфекционен препарат 351,00
6.011 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Йодометричен метод 34,00
6.012 Определяне на pH 18,00
6.013 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Титруване в неводна среда 38,00
6.014 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Метод на двуфазно титруване 45,00
6.015 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Спектрофотометричен метод 57,00
6.016 Химична експертиза на ДДД препарат  
  на Соксклетов апарат 135,00
6.017 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Титруване в неводна среда след  
  екстрахиране 94,00
6.018 Химична експертиза на ДДД препарат -  
  Потенциометрично титруване 55,00
6.019 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на контактни инсектициди за 1 вид  
  членестоноги 143,00
6.020 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на аерозоли за 1 вид насекоми 108,00
6.021 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на чревни инсектициди за 1 вид  
  насекоми 131,00
6.022 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на 1 репелент за 1 вид членестоноги 228,00
6.023 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на ларвициди за мухи 163,00
6.024 Експертиза на биологичната ефектив-  
  ност на ларвициди за комари 163,00
6.025 Експертиза на препарат на база антикоа-  
  гулант I и II генерация 412,00
6.026 Експертиза на репелентен препарат за  
  гризачи 334,00
6.027 Експертиза на акутен родентицид 255,00
6.028 Експертиза на контактен родентицид 153,00
6.029 Експертиза на родентицид с наркотичен  
  ефект 224,00
6.030 Курс за придобиване на правоспособност  
  за ръководители на фирми, извършващи  
  ДДД услуги 850,00
     


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3


  Платени услуги, извършвани от НЦРРЗ  
     
Код Платена услуга Левове
1 2 3
01 Изпитване за съответствие с критериите за приемливост на апаратура за рентгенова диагностика  
     
     
01.01 Конвенционална рентгенова уредба  
01.01.001 Проверка на анодното напрежение  
  за точност и повторяемост 80,00
01.01.002 Измерване на слоя на полуотслабване  
  и определяне на общата филтрация на  
  рентгеновото лъчение 50,00
01.01.003 Проверка на таймера за точност и  
  повторяемост 50,00
01.01.004 Измерване на лъчевия дебит на рент-  
  геновата тръба - абсолютна стойност,  
  повторяемост при различни експо-  
  национни параметри 80,00
01.01.005 Измерване на ефективния размер на  
  оптичния фокус с тестов обект за  
  разделителна способност (звезда) 40,00
01.01.006 Проверка на блендиращото устрой-  
  ство и светлинния визьор 50,00
01.01.007 Проверка на лъчезащитата на рент-  
  геновата тръба 100,00
01.01.008 Проверка на противодифузионната  
  решетка 40,00
01.01.009 Проверка на настройката на експо-  
  национния апарат 100,00
     
01.02 Допълнителни изпитвания на уред-  
  бите за рентгенова скопия  
01.02.001 Измерване на мощността на дозата  
  на входа на ЕОП и на кожата на паци-  
  ента (с фантом) 80,00
01.02.002 Разделителна способност на изобра-  
  зяващата система 50,00
01.02.003 Гранична нискоконтрастна визуали-  
  зация на изобразяващата система 50,00
01.02.004 Измерване на мощността на дозата  
  на входа на ЕОП и на кожата на паци-  
  ента (с фантом) при серийни снимки 80,00
01.02.005 Проверка на блендиращото устрой-  
  ство и на размера на полето 50,00
     
01.03 Допълнителни изпитвания на уред-  
  бите за компютърна томография  
01.03.001 Шум на образа 80,00
01.03.002 Стойности на хаунсфийлдовите числа 80,00
01.03.003 Еднаквост на хаунфийлдовите числа  
  в различни райони на хомогенен  
  фантом 80,00
01.03.004 Компютър-томографски индекс на  
  дозата (CTDI) - измерване във  
  въздух 100,00
01.03.005 Компютър-томографски индекс на  
  дозата (CTDI) - измерване в стан-  
  дартен фантом 200,00
01.03.006 Дебелина на среза 80,00
01.03.007 Висококонтрастна разделителна  
  способност 50,00
01.03.008 Нискоконтрастна визуализация 50,00
     
01.04 Изпитвания на рентгеновите уредби  
  за мамография  
01.04.001 Измерване на ефективния размер на  
  оптичния фокус с тестов обект за раз-  
  делителна способност (звезда) 40,00
01.04.002 Проверка за съвпадение на лъчево-  
  то поле, филма и ръба на гръдната  
  опора 50,00
01.04.003 Измерване на лъчевия дебит на рент-  
  геновата тръба 60,00
01.04.004 Измерване на мощността на дозата  
  на разстояние фокус-филм 60,00
01.04.005 Проверка на лъчезащитата на рент-  
  геновата тръба 100,00
01.04.006 Проверка на анодното напрежение  
  за точност и повторяемост 80,00
01.04.007 Измерване на слоя на полуотслабва-  
  не и определяне на общата филт-  
  рация на рентгеновото лъчение 50,00
01.04.008 Проверка на настройката на експо-  
  национния апарат 100,00
01.04.009 Проверка на компресиращото  
  устройство 40,00
01.04.010 Проверка на противодифузионната  
  решетка 50,00
01.04.011 Измерване на дозата на гърдата с  
  фантом 80,00
01.04.012 Обща оценка на изобразяващата  
  система - измерване на времето на експонация и определяне на висококонтрастната разделителна способност и граничната нискоконтрастна  
  визуализация на образа 100,00
     
01.05 Изпитвания на уредбите за стомато-  
  логична рентгенография  
01.05.001 Експонационни параметри - мини-  
  мално анодно напрежение, разстояние  
  фокус-кожа, размер на полето 50,00
01.05.002 Измерване на слоя на полуотслабване  
  и определяне на общата филтрация на  
  рентгеновата тръба 50,00
01.05.003 Проверка на таймера за точност и  
  повторяемост 50,00
01.05.004 Измерване на лъчевия дебит 80,00
01.05.005 Измерване на дозата на пациента с  
  фантом 80,00
     
01.06 Изпитвания на рентгеновите филми,  
  фолии и касети, на процеса на проявяване на рентгеновите филми и на условията за разчитане на рентгенографиите  
01.06.001 Измерване на яркостта на негативо-  
  скопа и осветеността в стаята за разчитане на рентгенографиите  
  - за един негативоскоп 30,00
  - за всеки следващ допълнително 10,00
01.06.002 Рентгенови филми, усилващи фолии  
  и касети - състояние, уплътняване на касетите, контакт между филма и усилващите фолии, относителна чувстви-  
  телност - за една касета 20,00
01.06.003 Сенситометричен контрол на прояви-  
  телния процес - съставяне на базови стойности и програма за периодичен  
  контрол за една машина 100,00
01.06.004 Проверка на тъмната стая за светлин-  
  ни пропуски и състояние на защитния  
  фенер 50,00
     
02 Еднократно пълно (пусково) изпитване за съответствие с критериите за приемливост на апаратурата за рентгенова диагностика  
     
     
02.00.01 Стационарна рентгенова уредба за  
  конвенционална рентгенография  
  (без проявителния процес) 500,00
02.00.02 Стационарна рентгенова уредба за  
  рентгеноскопия 600,00
02.00.003 Уредба за компютърна томография 780,00
02.00.004 Уредба за многосрезова компютърна  
  томография 1100,00
02.00.005 Уредба за мамография (без прояви-  
  телен процес) 600,00
02.00.006 Уредба за мамография за извърш-  
  ване на скрининг (изпитване по  
  Европейския протокол за техниче-  
  ските аспекти на мамографския  
  скрининг) 900,00
02.00.007 Уредба за стоматологична рентге-  
  нография 200,00
02.00.008 Уредба за ортопантомография 300,00
02.00.009 Мобилна уредба за рентгенография 250,00
02.00.010 Мобилна уредба за рентгеноскопия 400,00
02.00.011 Проявителен процес - тъмна стая и  
  машина за проявяване 150,00
02.00.012 Рентгенова уредба за скопия с диги-  
  тален детектор 900,00
     
03 Други услуги  
     
     
03.00.001 Съставяне на програма и провежда-  
  не на анализ на бракуваните (повторените) рентгенографии в  
  едно рентгеново отделение 150,00
03.00.002 Съставяне на програма и провежда-  
  не на измерването на пациентните дози за една рентгенова уредба  
  - за един вид изследване (проекция) 120,00
  - за всяко следващо изследване  
  (проекция) 80,00
     
04 Дозиметрични и радиометрични измервания  
     
     
04.01 Измервания в учреждения, предприя-  
  тия, цехове, лаборатории и други  
04.01.001 Дозиметрични и радиометрични  
  измервания в обект с ИЙЛ от трета  
  степен на сложност  
  - в контролирана зона по работ-  
  ни места  
  - в надзиравана зона  
  - в радиационнозащитна зона  
  до 20 точки 80,00
  за всяка следваща точка 4,00
04.01.002 Дозиметрични и радиометрични  
  измервания в обект с ИЙЛ от втора  
  степен на сложност  
  - в контролирана зона по работни  
  места  
  - в надзиравана зона  
  - в радиационно защитна зона  
  до 20 точки 90,00
  за всяка следваща точка 5,00
04.01.003 Дозиметрични и радиометрични из-  
  мервания в обект с ИЙЛ от първа  
  степен на сложност  
  - в контролирана зона по работни  
  места  
  - в надзиравана зона  
  - в радиационно защитна зона  
  до 20 точки 100,00
  за всяка следваща точка 6,00
04.01.004 Вземане на проба за повърхностно  
  замърсяване  
  за всяка намазка 5,00
04.01.005 Установяване на:  
  - пролуки и отстъпи между лъчеза-  
  щитни материали 80,00
  - пролуки в лъчезащитни прегради 100,00
04.01.006 Определяне на оловен еквивалент  
  на лъчезащитен материал 20,00
04.01.007 Проверка за пропуски на защитата  
  на индвидуално лъчезащитно средство  
  за всяка бройка 20,00
04.01.008 Проверка на защитни свойства на  
  кожух на рентгенова тръба 100,00
     
04.02 Измервания на степента на замър-  
  сяване с радиоактивни вещества  
  повърхностно замърсяване  
04.02.001 - в помещения (на точка) 3,00
04.02.002 - на открито (на точка) 3,00
04.02.003 - в подземни обекти (на точка) 4,50
  Концентрация на потенциална  
  алфа-енергия  
04.02.004 - в помещения (на точка) 10,00
04.02.005 - открито (на точка) 17,00
04.02.006 - в подземни обекти (на точка) 21,00
04.02.007 Концентрация на радон във въздух 15,00
     
04.03 Пробовземане  
  въздух (над 50 куб.м):  
04.03.001 - в помещения (на точка) 14,00
04.03.002 - на открито (на точка) 15,00
04.03.003 - в подземни обекти (на точка) 16,50
  води:  
04.03.004 - на открито (на точка) 6,00
04.03.005 - в подземни обекти (на точка) 7,00
  почви:  
04.03.006 - на открито (на точка) 7,00
04.03.007 - в подземни обекти (на точка) 9,00
     
04.04 Измерване на радиационния гама-фон  
04.04.001 в помещения (на точка) 1,50
04.04.002 на открито (на 1 кв.м) 1,50
04.04.003 в помещения (на точка) 3,00
04.04.004 по дължина на пътища, банкети и  
  други (на 1 кв.м) 6,50
     
04.05 Измерване на мощност на дозата  
  гама-лъчение на повърхността на  
  метални отпадъци, строителни  
  материали и други  
04.05.001 - при количества до 5 тона на 1 тон 25,00
04.05.002 - при количества над 5 тона на 1 тон 20,00
04.05.003 - изготвяне на протокол 15,00
04.05.004 - изготвяне на сертификат 20,00
     
05 Експертно заключение по индивдидуален проект част "Лъчезащита" за съответствие със здравни норми и изисквания при използване на източници на йонизиращи лъчения  
     
     
05.01 Учреждения, предприятия,цехове, ла-  
  боратории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) с открити източници на йонизиращи лъчения  
05.01.001 - първи клас 300,00
05.01.002 - втори клас 220,00
05.01.003 - трети клас 150,00
     
05.02 Учреждения, предприятия, цехове,  
  лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) със закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа, бета, гама, неутронни)  
05.02.001 - първа степен на сложностност 270,00
05.02.002 - втора степен на сложност 180,00
05.02.003 - трета степен на сложност 50,00
     
5.03 Медицински рентгенов апарат  
05.03.001 - с анодно напрежение до 75 kV  
  за 1 бр. 90,00
05.03.002 - с анодно напрежение над 75 kV 135,00
     
05.04 Рентгенов кабинет с една рентгенова  
  уредба  
05.04.001 за 1 бр. 180,00
     
5.05 Рентгеново отделение с два и повече  
  рентгенови кабинета  
05.5.2001 за 1 бр. 360,00
     
06 Проверка на документацията на обект, работещ (съхраняващ, превозващ и др.) радий и други източници на йонизиращи лъчения  
     
     
06.01 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., които използват, съхраняват, транспортират и др. генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа, бета, гама, рентгенови, неутронни)  
06.01.001 - първа степен на сложност 270,00
06.01.002 - втора степен на сложност 180,00
06.01.003 - трета степен на сложност 90,00
     
06.02 Медицински рентгенов апарат  
06.02.001 - с анодно напрежение до 75 kV  
  за 1 бр. 90,00
06.02.002 - с анодно напрежение над 75 kV  
  за 1 бр. 150,00
     
06.03 Рентгенов кабинет  
06.03.001 - с една рентгенова уредба 135,00
     
06.04 Рентгеново отделение с два и повече  
  рентгенови кабинета  
06.04.001 за 1 бр. 280,00
     
06.05 Учреждения, предприятия, цехове,  
  лаборатории и др., които използват,  
  съхраняват, транспортират и др.  
  открити източници на йонизиращи  
  лъчения  
06.05.001 - от първи клас 300,00
06.05.002 - от втори клас 220,00
06.05.003 - от трети клас 150,00
     
07 Проверка за съответствие на документация на транспортно средство за превоз на радиоактивни вещества  
     
07.00.001 изготвяне на протокол със заклю-  
  чение за съответствие 80,00
     
08 Санитарно заключение за избор на площадка и разрешение за проектиране на:  
     
     
08.01 Учреждения, предприятия, цехове,  
  лаборатории и др., които използват, съхраняват, транспортират и др. открити източници на йонизиращи лъчения  
08.01.001 - от първи клас 400,00
08.01.002 - от втори клас 300,00
08.01.003 - от трети клас 200,00
08.02 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и др., които използват, съхраняват, транспортират и др. генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа, бета, гама, рентгенови, неутронни)  
08.02.001 - първа степен на сложност 380,00
08.02.001 - втора степен на сложност 250,00
08.02.002 - трета степен на сложност 100,00
     
08.03 Медицински рентгенов апарат  
08.03.001 - с анодно напрежение до 75 kV 90,00
08.03.002 - с анодно напрежение над 75 kV  
  за 1 бр. 135,00
     
08.04 Рентгенов кабинет с една рентге-  
  нова уредба  
08.04.001 за 1 бр. 180,00
     
08.05 Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета  
08.05.001 за 1 бр. 360,00
     
09 Изготвяне на здравно заключение за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения  
     
09.00.001 Здравно заключение за 1 бр. 150,00
     
10 Заключение за извеждане от експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения  
     
     
10.00.001 Заключение за 1 бр. 100,00
     
11 Съгласуване на документи  
     
     
11.00.001 Удължаване срока на действие на  
  разрешение или лицензия за работа, издадено от АЯР (при непроменени  
  условия) за 1 бр. 35,00
11.00.002 Удължаване на срока на действие на  
  разрешение за работа, издадено от АЯР  
  (при променени условия) за 1 бр. 60,00
11.00.003 Подновяване на разрешение за работа,  
  издадено от АЯР (при изтекъл срок на  
  действие) за 1 бр. 150,00
     
12 Извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения  
     
     
12.01 ХII.1. Определяне активността (съдържанието) на гама-излъчващи радионуклеиди в човешкото тяло и дозово натоварване  
12.01.001 За едно лице 250,00
12.02 Индивидуална дозиметрия на външното облъчване  
12.02.001 Единично измерване с филмов до-  
  зиметър на тримесечие 12,50
12.02.002 Единично измерване с комбиниран  
  дозиметър (филмов и термолуминес-  
  центен) на тримесечие 22,50
     
13 Провеждане на цитогенетични тестове  
     
     
13.00.001 Сестрински хроматиден обмен в лим-  
  фоцити от човешка периферна кръв  
  за едно лице 70,00
13.00.002 Хромозомни аберации в лимфоцити  
  от човешка периферна кръв на едно  
  лице 90,00
13.00.003 Микроядрен тест в лимфоцити от чо-  
  вешка периферна кръв за едно лице 70,00
13.00.004 Лентово оцветяване на хромозоми в  
  лимфоцити от човешка периферна  
  кръв 90,00
13.00.005 Флуорецсентна ин ситу хибридиза-  
  ция с използване на 3 ДНК-проби за  
  едно лице 500,00
13.00.006 Флуорецсентна ин ситу хибридизация  
  с центромерна проба 250,00
13.00.007 Микроядрен тест в епителни клетки  
  от букална лигавица 20,00
13.00.008 Анализ на полиморфизми в ДНК  
  репариращи гени 25,00
13.00.009 Консултация и заключение за прекъс-  
  ване на бременност при въздействие с  
  йонизиращо лъчение 25,00
     
14 Провеждане на биохимични анализи  
     
     
14.00.001 Прекисно окисление на липидите  
  (концентрация на малондиалдехид) 67,00
14.00.002 Концентрация на ДНК и РНК в  
  левкоцити 58,00
14.00.003 Окислителна модификация на  
  серумните протеини 85,00
14.00.004 Антиокислителна активност на  
  кръвната плазма 61,00
14.00.005 Оценка на ДНК-поражения (едно- и  
  двуверижни разкъсвания) в лимфо-  
  цити от периферна кръв 378,00
14.00.006 Оценка на индивидуална лъчечувст-  
  вителност - "Comet assay" - за едно  
  лице 229,00
14.00.007 Определне на радиационно индуци-  
  рани протеини чрез гел-електро-  
  фореза 178,00
14.00.008 Протеинов синтез 252,00
14.00.009 Извънпланов ДНК синтез 202,00
14.00.010 Токсичност остра за едно вещество 165,00
14.00.011 Радиобиологичен скрининг - ФДР  
  по преживяемост за 1 съединение 645,00
     
15 Радиохимични и гама-спектрометрични анализи  
     
     
15.01 Радиохимични анализи  
  Определяне на обща бета-  
  активност на:  
15.01.001 - вода (за 1 анализ) 22,00
15.01.002 - атмосферни отлагания  
  (за 1 анализ) 31,00
15.01.003 - хранителни продукти (за 1 анализ) 35,50
15.01.004 - трева (за 1 анализ) 31,00
  Определяне съдържанието на естест-  
  вен уран в:  
15.01.005 - вода (за 1 анализ) 99,00
15.01.006 - атмосферни отлагания  
  (за 1 анализ) 131,00
15.01.007 - хранителни продукти (за 1 анализ) 131,00
15.01.008 - трева (за 1 анализ) 131,00
  Определяне съдържанието на  
  радий-226 в:  
15.01.009 - вода (за 1 анализ) 114,00
15.01.010 - атмосферни отлагания  
  (за 1 анализ) 149,00
15.01.011 - хранителни продукти  
  (за 1 анализ) 149,00
15.01.012 - трева (за 1 анализ) 149,00
  Определяне съдържанието на  
  стронций-90 в:  
15.01.013 - вода (за 1 анализ) 190,00
15.01.014 - атмосферни отлагания  
  (за 1 анализ) 136,00
15.01.015 - хранителни продукти  
  (за 1 анализ) 220,00
15.01.016 - трева (за 1 анализ) 220,00
  Определяне съдържанието на  
  цезий-137 в:  
15.01.017 - вода (за 1 анализ) 189,00
15.01.018 - атмосферни отлагания  
  (за 1 анализ) 136,00
15.01.019 - хранителни продукти  
  (за 1 анализ) 177,00
15.01.020 - трева (за 1 анализ) 177,00
     
15.02 Гама-спектрометрични анализи  
15.02.001 Гама-спектрометричен анализ за  
  определяне съдържанието на есте-  
  ствени радионуклиди (за 1 анализ) 92,00
15.02.002 Гама-спектрометричен анализ за  
  определяне съдържанието на изку-  
  ствени радионуклиди (за 1 анализ) 65,00
     
16 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения  
     
     
16.00.01 Такса за обучение за нива от 1 до 5  
  за 1 час 4,00
16.00.02 Издаване на удостоверение за право-  
  способност 4,00
     
17 Специализиран медицински преглед  
     
     
17.00.01 Извършване на специализиран меди-  
  цински преглед с изследвания, анализи и експертно заключение за годност на лица, работещи в среда на йонизи-  
  ращи лъчения 50,00
17.00.02 Експертно заключение за медицин-  
  ска пригодност на лицето за работа в  
  среда на йонизиращи лъчения 30,00
17.00.03 Преглед от лекар с призната специал-  
  ност по радиобиология 15,00
  02.06.2006 г.  
     


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 4


  Платени услуги, извършвани от НЦЗИ  
     
     
Код Платена услуга Левове
     
     
01.01. Размножителни услуги  
01.01.01 Компютърен набор на кирилица  
  на стандартна машинописна  
  страница 0,50 лв.
01.01.02 Редактиране на стандартна ма-  
  шинописна страница 1,65 лв.
01.01.03 Предпечатна подготовка на гла-  
  дък текст - стандартна машино-  
  писна страница 1,10 лв.
01.01.04 Отпечатване на лазерен принтер,  
  формат А4, на хартия, едностранно 0,08 лв.
01.01.05 Сканиране с плосък скенер на  
  изображения - А4, без обработка 0,35 лв.
01.01.06 Информационно-размножителна  
  услуга, формат А4, едностранно 0,05 лв.
01.01.07 Подвързване с пластмасови спи-  
  рали, PVC фолио и картонче - за  
  спирала с дебелина от 14 mm 0,95 лв.
01.01.08 Отпечатване на ризограф фор-  
  мат А4, на хартия, едностранно 0,02 лв.
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти