Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № IВ-991 ОТ 3 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ФОРМИТЕ И НАЧИНА НА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Издадена от Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., отм. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 54 от 30 декември 2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането - ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център (ИЦ) по чл. 292 от Кодекса за застраховането, Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта (МТ) и Комисията за финансов надзор (КФН).
(2) Информационният център обменя информация и осъществява взаимодействие с МВР и МТ с цел:
1. установяване на моторните превозни средства (МПС), във връзка с чието притежаване и използване няма действаща "Гражданска отговорност" на автомобилистите, както и на превозвачите на пътници със средствата за обществен превоз, които нямат действаща задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;
2. съдействие за упражняване правата на лица, които търсят обезщетение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците.

Чл. 2. (1) Информацията по тази наредба се обменя в електронен вид. Когато е необходимо да се представят заверени копия от писмени документи, информацията може да се представи и на хартиен носител.
(2) Министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, Гаранционният фонд (ГФ) и КФН определят служителите, които са отговорни за съставянето и изпращането на информацията по ал. 1.


Чл. 3. (1) Министерството на вътрешните работи предоставя в ИЦ ежеседмично до първия работен ден на следващата седмица актуален списък на номерата на регистрираните МПС в движение, съответно на спрените от движение. За предоставената информация се съставя приемно-предавателен протокол.
(2) Министерството на транспорта предоставя в ИЦ списъка на лицензираните превозвачи на пътници със средства за обществен превоз и ежеседмично до първия работен ден на следващата седмица предоставя справка за новолицензираните лица, извършващи обществен превоз на пътници, съответно за тези, чиито права, произтичащи от лиценза, са прекратени.
(3) Форматът, в който се обменят данните по чл. 295, ал. 2 от Кодекса за застраховането, се определя в приложението.


Чл. 4. Форматът на сведенията, предоставяни от ИЦ по чл. 295, ал. 3 от Кодекса за застраховането, се определя в приложението в съответствие с информационните системи и организацията на дейността на МВР и МТ. Когато организацията на дейността в МВР или МТ налага това, сведенията по чл. 295, ал. 3 могат да се предоставят и на хартиен носител.


Чл. 5. (1) Когато за разкриването на информация пред увредено лице по реда на чл. 293 от Кодекса за застраховането ИЦ има нужда от информация, с която не разполага, отнасяща се до:
1. самоличността или адреса на собственика, обичайния водач, регистрирания държател на МПС без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, участвало в ПТП, от което са били причинени вреди, както и за:
2. фирмата, седалището или адреса на управление на превозвач със средство за обществен превоз на пътници, при експлоатацията на което е била причинена злополука,
служителят на ГФ по чл. 2, ал. 2 изпраща писмено искане до МВР или до МТ.
(2) Искането се изпраща не по-късно от един ден след датата на завеждане на заявлението на увреденото лице по чл. 293, ал. 6. В него се посочват данни за увреденото лице, дата и място на ПТП, регистрационния номер на МПС или на средството за обществен превоз на пътници, както и други данни, които биха спомогнали за установяване на обстоятелствата по ал. 1, ако такива са били посочени от увреденото лице.
(3) Компетентните органи и служби на МВР или на МТ изпращат отговор посредством съответните служители по чл. 2, ал. 2 не по-късно от 10 дни след датата на получаване на искането. Отговорът се изготвя въз основа на информацията от регистъра на МПС, съответно от регистъра на превозвачите със средства за обществен превоз на пътници.


Чл. 6. (1) За оценка на обхвата на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите Националната служба полиция на Министерството на вътрешните работи (НСП - МВР) и ИЦ обменят следната информация:
1. Националната служба полиция на Министерството на вътрешните работи ежемесечно до 20-о число предоставя на ИЦ информация за броя на регистрираните пътнотранспортни произшествия с виновно участие на водач на незастраховано със застраховка "Гражданска отговорност" МПС;
2. Информационният център ежемесечно до 20-о число предоставя на НСП - МВР информация за:
а) превозните средства със сключена застраховка "Гражданска отговорност";
б) брой изплатени щети от ГФ по вина на собственици на МПС без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
(2) Информационният център и НСП - МВР установяват процента на обхванатите със застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите превозни средства за страната ежемесечно по следната формула:


ПТП (общ брой регистрирани) - ПТП (с МПС без застр. "Гражданска отговорност") %
----------------------------------------------------------------------------------
ПТП(общ брой)
 


Чл. 7. За защита на личните данни, които се обменят между ИЦ, МВР и МТ, се прилага Законът за защита на личните данни.


Чл. 8. (В сила от 15.07.2007 г.) (1) Информационният център създава необходимата организация за уведомяване на собствениците на МПС за изтичането на срока на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, като им дава 14-дневен срок от датата на уведомяването за представяне на доказателства за наличие на сключен и действащ договор за такава застраховка.
(2) Когато в срока по ал. 1 не са били представени доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, Информационният център уведомява МВР за предприемане на мерките по чл. 295, ал. 4 от Кодекса за застраховането. Информационният център не уведомява МВР, когато сключването на застрахователния договор е било установено въз основа на справка от застраховател по реда на чл. 294, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 295, ал. 6 от Кодекса за застраховането от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и Комисията за финансов надзор.


§ 2. (1) Член 8 влиза в сила една година след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(2) До влизане в сила на чл. 8 ГФ:
1. създава организацията за уведомяване на собствениците на МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
2. уведомява МВР и КФН за моторните превозни средства, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
3. уведомява МВР за собствениците на МПС, които след уведомяването им не са представили доказателства за сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
(3) До влизане в сила на чл. 8 МВР:
1. предоставя на ГФ информация за установяване на МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
2. предоставя на КФН информацията за самоличността и адреса на собствениците на МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена такава застраховка;
3. предприема мерките по чл. 294, ал. 4 от Кодекса за застраховането по отношение на лицата по ал. 2, т. 3.


Приложение към чл. 3, ал. 2 и към чл. 4, ал. 1


Изисквания към формата на данните по чл. 295, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането
 
1. Информация, подавана от Министерството на вътрешните работи:
1.1. Файлът е текстов и има следното наименование - KAT_ггммдд.ТХТ.
1.2. Файлът се състои от две части - заглавна и данни. Полетата в заглавната част описват наименованието на съответната колона, а в частта с данните съдържат съответната информация за колоната.
1.3. Полетата в един ред се отделят едно от друго със точка и запетая (;) винаги, дори стойността да липсва.
1.4. Маркерът за край на файл е CTRL + Z (или CHR(26)).
1.5. Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13) + CHR(10)).
1.6. Кодова таблица на файла е WIN1251.
1.7. Наименование и описание на полетата за KAT_ггммдд.ТХТ:
 
Наименование Съдържание Тип Размер Null - допуска ли Забележка
на колона в   данни   невъвеждане  
заглавната част       на стойност  
DKN държавен Character <= 20 YES във формат,
  контролен       както следва
  МПС -       до две
  номер на       букви;
  регистра-       четири
  ционен номер       цифри; две букви
  на МПС       съгласно т. 1.8
 
1.8. Таблица за съответствието на буквите от кирилица със съответните букви от латиница
 
Кирилица Съответстваща Букви на кири-
  буква на лати- лица без съот-
  ница ветствие на
    латиница
А А  
Б   Б
В В  
Г   Г
Д   Д
Е Е  
Ж   Ж
З   З
И   И
Й   Й
К К  
Л   Л
М М  
Н Н  
О О  
Р Р  
С С  
Т Т  
У Y  
Ф   Ф
X X  
Ц   Ц
Ч   Ч
Ш   Ш
Щ   Щ
Ъ   Ъ
Ь   Ь
Ю   Ю
Я   Я
     
2. Информация, подавана от Министерството на транспорта:
2.1. Файлът е текстов и има следното наименование - MinTr_ггммдд.ТХТ.
2.2. Файлът се състои от две части - заглавна и данни. Полетата в заглавната част описват наименованието на съответната колона, а в частта с данните съдържат съответната информация за колоната.
2.3. Полетата в един ред се отделят едно от друго със точка и запетая (;) винаги, дори стойността да липсва.
2.4. Маркерът за край на файл е CTRL + Z (или CHR(26)).
2.5. Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13) + CHR(10)).
2.6. Кодова таблица на файла е WIN1251.
2.7. Наименование и описание на полетата за MinTr_ггммдд.ТХТ :
 
Наимено- Съдър- Тип Раз- Null -
вание на жание данни мер допуска
колона в       ли невъ-
заглавна-       веждане
та част       на стой-
        ност
1. FIRMA Фирмено Character   YES
  наименование на превозвача      
2. BULSTAT Код по Character <=30 YES
  БУЛСТАТ на превозвача      
         
3. Информация, подавана от Гаранционния фонд:
3.1. Гаранционният фонд подава информацията по чл. 295, ал. 3, т. 1 КЗ към органите на КАТ, като използва формата по т. 1.
3.2. Гаранционният фонд подава информацията по чл. 295, ал. 3, т. 2 КЗ към Министерството на транспорта, като използва формата по т. 2.
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти