Logo Вторник, 20 Февруари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;
4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;
5. правомощията на органите за официален контрол;
6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон;
7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) компетентният орган по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;
8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:
а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);
б) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004);
в) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194/11 от 25 юли 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 669/2009);
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);
е) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 229/1 от 1 септември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009);
ж) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 152/2009);
з) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);
и) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003);
к) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло (ОВ, L 166/9 от 25 юни 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 619/2011);
л) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1069/2009);
м) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 142/2011);
9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво от производител към местни ферми, които ще се използват в тези ферми, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 2. Законът има за цел да:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) гарантира спазването на нормативните изисквания на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара и употреба на фуражи с оглед защита на здравето на животните и хората и околната среда;
2. осигури прилагането на законодателството на Европейската общност в областта на фуражите и тяхната безопасност на национално ниво.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражи по смисъла на чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика в областта на фуражите.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУРАЖИТЕ


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) На пазара се пускат само фуражи, които отговарят на приложимите към тях изисквания на общностното право и националното законодателство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара или употребата при храненето на животните на фуражи, определени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара и храненето на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Фуражите се пускат на пазара на територията на Република България опаковани или в насипно състояние с етикети или придружаващ ги документ на български език.
(2) Фуражните добавки и премиксите на основата на фуражни добавки се пускат на пазара само опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Фуражните суровини и комбинираните фуражи се пускат на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Фуражите със специално предназначение се пускат на пазара само в затворени опаковки, етикетирани с обозначения съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3, определяща изискванията за фуражите със специално предназначение.
(7) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения на етикета срок на годност.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При етикетирането, представянето и рекламата на фуражи се спазват изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и глава ІV на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(2) Забранява се пускането на пазара на фуражи, които не съответстват на означените на етикета компонентен и/или аналитичен състав.


Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са разрешени за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са включени в Регистъра на Европейската общност на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.. изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 на своите интернет страници.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.
(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При влагане на фуражни добавки във фуражни суровини, които са предназначени за последващо производство на пълноценни фуражи или за производство на допълващи фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В зависимост от функциите и свойствата си фуражните добавки се разпределят в една или повече от категориите и функционалните групи, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Първо пускане на пазара на добавки от категориите зоотехнически добавки, кокцидиостатици и хистомоностатици и добавките, които са предмет на правото на Общността, свързано с търговията на продукти, състоящи се от, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), се извършва съгласно изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и условията и редът за употреба на фуражите със специално предназначение се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изискванията към качеството и безопасността на фуражите се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Смесването на фуражни добавки с цел продажба на краен потребител се разрешава в съответствие с изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Разрешение, отказ, изменение, подновяване, продължаване, спиране или отмяна на използването на фуражната добавка се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Одобрените по реда на чл. 18, 19 и 23 производители и/или търговци на фуражни добавки могат да произвеждат, внасят и изнасят фуражни добавки и/или премикси, забранени за употреба на територията на Европейския съюз, само когато са предназначени за износ в трета държава и с изричното съгласие на компетентния орган на държавата по местоназначение.


Чл. 14. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При производство, включително първично, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара на фуражи и хранене на животни се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за дейностите, посочени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните събира и обобщава тримесечна информация:
1. от обектите за производство за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени;
2. от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват и/или употребяват при изхранване на животни фуражи, в които са вложени странични животински продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
3. за получени и/или разпределени пратки фуражи с произход от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
4. за резултати от собствен мониторинг за анализ на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили в мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, определени в Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005;
5. от производителите на медикаментозни фуражи и/или на междинни продукти за производството им за събиране на информация, която да послужи за поддържане на системата за фармакологична бдителност съгласно глава единадесета, раздел VII от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) В срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния период, операторите във фуражния сектор са длъжни да предоставят информацията по ал. 1 на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Информацията се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) В срок до 20-о число на месеца, следващ отчетния период, съответните областни дирекции по безопасност на храните предоставят обобщена информация по ал. 2 на Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Информацията по ал. 1 се използва само за целите на този закон и на глава единадесета, раздел VII от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Освен за дейностите по ал. 3, одобрение от Българската агенция по безопасност на храните се изисква и за обекти, в които се извършват една или повече от следните дейности с цел пускане на пазара на продукти за употреба във фуражите:
1. обработка на сурово растително масло, с изключение на обектите, регистрирани по Закона за храните;
2. производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини;
3. производство на биодизел;
4. смесване на мазнини.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите ежемесечно предоставя на Българската агенция по безопасност на храните на електронен носител списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности по чл. 15, ал. 2. Списъкът се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) При отписване на земеделските стопани по ал. 1 от регистъра на земеделските стопани директорът на областната дирекция "Земеделие" в 7-дневен срок от отписването писмено уведомява директора на областната дирекция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) При промяна на декларираните при регистрацията на земеделски стопанин по ал. 1 обстоятелства той е длъжен в едномесечен срок да подаде нова декларация за извършване на дейности по чл. 15, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Когато регистриран земеделски стопанин по ал. 1 наруши изискванията за хигиена на фуражите, директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. временно преустановяване на дейността за срок до една година - в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
2. спиране на дейността - в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(5) В тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните писмено уведомява за това изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и директора на областната дирекция "Земеделие".
(6) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За регистрация на обектите по чл. 15, ал. 1 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
2. договор с лицето, определено като отговорно за обекта;
3. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
6. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Документите по ал. 2 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за регистрация. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на обекта в регистъра и издава удостоверение за регистрация. Регистрацията е безсрочна.
(6) Когато оператор търгува с фуражи директно от транспортно средство, към заявлението се прилагат документите по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 и копие от регистрационния талон на транспортното средство, а когато заявителят не е собственик, и документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство.
(7) При промяна в заявените обстоятелства по ал. 2, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 2, 4 и 5 операторите по ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(8) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 7 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяна в регистъра. В случаите на промяна на обстоятелствата по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4 удостоверението за регистрация се преиздава.
(9) Удостоверението за регистрация се отнема и регистрацията временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(10) Удостоверението за регистрация се отнема и регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(11) Заповедите по ал. 9 и ал. 10, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(12) В случаите на мълчаливо съгласие директорът на областната дирекция по безопасност на храните е длъжен да извърши вписване в регистъра по чл. 17 в 14-дневен срок от получаване на заявлението и/или писменото уведомление от заявителя и да предприеме съответните действия за издаване на удостоверение за регистрация.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на обектите по чл. 15, ал. 1, който съдържа:
1. регистрационен номер на обекта;
2. име или наименование на оператора по чл. 16, ал. 1;
3. адрес по местонахождението на обекта;
4. вид на дейността на обекта;
5. брой на технологичните линии - в случай че влага странични животински продукти и/или производни продукти;
6. забележки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на обектите по чл. 15, ал. 1, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 17, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Транспортирането на фуражи се осъществява от превозвачи, регистрирани в областната дирекция по безопасност на храните по адреса на регистрация на превозвача.
(2) За регистрация по ал. 1 превозвачът подава заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от регистрационния талон на транспортното средство;
2. документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик;
3. утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Представените по ал. 2 документи се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за регистрация. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на превозвача в регистъра и издава удостоверение за регистрация. Регистрацията е безсрочна.


Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При промяна на вписани обстоятелства по чл. 17е, ал. 1, т. 2 - 4 превозвачите по чл. 17б, ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(2) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 1 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра. Удостоверението за регистрация се преиздава.


Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Удостоверението за регистрация по чл. 17б, ал. 6 се отнема и регистрацията временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Удостоверението за регистрация по чл. 17б, ал. 6 се отнема и регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на превозвача;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(3) Заповедите по ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При транспортиране фуражите се придружават с документ, в който се вписват:
1. име/наименование и адрес на изпращача;
2. местонахождение на обекта за търговия/производство;
3. обект на произход на пратката;
4. количество, вид и местоназначение на фуража.


Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) В областните дирекции по безопасност на храните се води регистър на превозвачите, който съдържа:
1. регистрационен номер на превозвача;
2. име/наименование и адрес/седалище на превозвача;
3. вид и регистрационен номер на транспортното средство;
4. вид на фуражите - насипни/течни или опаковани, които ще се превозват с транспортното средство;
5. забележки.
(2) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на превозвачите на фуражи, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на превозвачите на фуражи. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на превозвача.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За одобрение на обектите по чл. 15, ал. 3 и 4 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
2. договор с лицето, определено като отговорно за обекта;
3. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
4. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
6. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Документите по ал. 2 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за одобрение. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по чл. 18, ал. 3 директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните назначава комисия, която в тридневен срок извършва проверка на обекта на място за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Одобрението по чл. 18 се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(3) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 1 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. временно одобрение - когато обектът отговаря на изискванията за инфраструктура и оборудване;
2. безсрочно одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност;
3. отказ за одобрение.
(4) В 7-дневен срок от представянето на становището по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за:
а) временно одобрение за срок три месеца;
б) безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(5) Заповедта по ал. 4, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В 14-дневен срок преди изтичането на срока на удостоверението по ал. 4, т. 1, буква "а" операторът по чл. 18, ал. 1 писмено уведомява директора на областната дирекция по безопасност на храните за степента на изпълнение на изискванията за упражняваната от оператора дейност.
(7) В 4-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 директорът на областната дирекция по безопасност на храните определя комисия, която да извърши последваща проверка на обекта.
(8) В 5-дневен срок от извършване на проверката по ал. 7 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. удължаване на временното одобрение по ал. 4, т. 1, буква "а";
2. безсрочно одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност;
3. отказ за удължаване на временното одобрение по ал. 4, т. 1, буква "а".
(9) В 5-дневен срок от представянето на становището по ал. 8 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за:
а) продължаване на временното одобрение с още три месеца;
б) безсрочно одобрение;
2. отказ за удължаване на временното одобрение.
(10) Заповедта по ал. 9, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) В 10-дневен срок преди изтичането на срока на удостоверението по ал. 9, т. 1, буква "а" директорът на областната дирекция по безопасност на храните определя комисия, която да извърши последваща проверка на обекта.
(12) В 5-дневен срок от извършване на проверката по ал. 11 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(13) В 5-дневен срок от представянето на становището по ал. 12 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(14) Заповедта по ал. 13, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(15) При промяна в заявените и вписани обстоятелства по чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 2, 3 и 5 операторите по чл. 18, ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(16) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 15 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра. В случаите на промяна на обстоятелствата по чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 удостоверението за одобрение се преиздава.
(17) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(18) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(19) Заповедите по ал. 17 и ал. 18, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3 и 4, които се вписват с идентификационен номер, който съдържа следните означения:
1. буква "a" (алфа);
2. символ "BG", представляващ ISO кода на Република България;
3. национален референтен номер, съдържащ не повече от 8 цифри.
(2) Регистърът по ал. 1 се води в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и съдържа:
1. идентификационен номер;
2. вид дейност на обекта;
3. име или наименование на оператора по чл. 18, ал. 1;
4. адрес по местонахождение на обекта;
5. брой на технологичните линии - в случай че влага странични животински продукти и/или производни продукти;
6. забележки.
(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3 и 4, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 20, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Допълването с нови дейности, различни от дейностите, за които операторите по чл. 15 са били първоначално регистрирани или одобрени, се извършва при спазване на установения ред за получаване на първоначална регистрация или одобрение.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) На регистрация по реда на чл. 16 и вписване в регистрите по чл. 17 подлежат и операторите, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(2) При подаване на заявлението за регистрация на операторите по ал. 1 не се изискват документите по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 операторите прилагат декларация по образец, че няма да задържат фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(4) Образецът на декларацията по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) На одобрение по реда на чл. 18 и 19 и вписване в регистрите по чл. 20 подлежат и операторите, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(2) При подаване на заявлението за одобрение на операторите по ал. 1 не се изискват документите по чл. 18, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 операторите прилагат декларация по образец, че няма да задържат фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(4) За одобрението по ал. 1 може да не се извършват проверки на място по чл. 19.
(5) Образецът на декларацията по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Пускането на пазара на генетично модифициран фураж или ГМО за фураж се извършва само след получаване на разрешение от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и при спазване на съответните условия, определени в разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Компетентен орган по смисъла на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е Министерството на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За получаването на разрешение лицето или негов упълномощен представител, което желае да пусне на пазара генетично модифициран фураж или генетично модифицирани организми за използване във или като фураж, подава писмено заявление в Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) Заявлението по ал. 3 се изготвя и представя при спазване на правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 641/2004 на Европейската комисия от 6 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище.
(5) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите на своята интернет страница поддържа информация за съдържанието на регистъра по чл. 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.


Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) В допълнение към изискванията по чл. 6 за етикетиране на фуражи лицата по смисъла на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 са длъжни да спазват изискванията за етикетиране на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми за използване във или като фуражи, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
(2) В допълнение към изискванията по ал. 1 лицата по смисъла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 са длъжни да изпълняват изискванията за проследимост и етикетиране на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, и на фуражи, произведени от генетично модифицирани организми, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003.


Чл. 23г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Операторите във фуражния сектор, които пускат на пазара пакетирани или насипни фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, са длъжни да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа, състои се или е произведен от ГМО, както и уникалния код на ГМО в придружаващите партидата документи - за насипните фуражи или върху етикета на продукта - за пакетираните фуражи. Резултатите от лабораторните анализи и уникалния код на ГМО се предоставят на всеки един от следващите етапи от разпространението на фуражите на пазара.
(2) Операторите по ал. 1 са длъжни да имат въведени система и процедури за:
1. съхраняване на информацията по ал. 1;
2. идентифициране на операторите, от които са закупили и на които са продали фуражите по ал. 1.
(3) Информацията по ал. 2 се съхранява 5 години след реализирането на всяка сделка.


Чл. 23д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите във фуражния сектор вземат проби с цел да гарантират, че произведените от тях фуражи са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003. Периодичността на вземане на пробите се определя във внедрената в съответствие с чл. 6 от Регламент (ЕО) № 183/2005 добра производствена практика или системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.


Чл. 23е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Когато вписан в регистър по чл. 17 или чл. 20 оператор във фуражния сектор ще използва странични животински продукти и/или производни продукти, той подава заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните за вписване на промяна в регистъра.
(2) Вписването на промяната по ал. 1 се извършва по реда на чл. 16, ал. 7 и 8, съответно чл. 19, ал. 15 и 16.
(3) Освен в случаите на чл. 16, ал. 10 и чл. 19, ал. 18 удостоверение за регистрация или одобрение на оператор, който използва странични животински продукти и/или производни продукти, се отнема със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните и при неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 относно фуражите, както и на чл. 7 и Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Регламент (ЕО) № 999/2001).
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Използването на странични животински продукти и/или производни продукти се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011.


Чл. 23ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Вписаните в регистъра по чл. 17 или чл. 20 оператори във фуражния сектор, които произвеждат комбинирани фуражи за непреживни животни, в които са вложени протеини от животински произход и фуражи за преживни животни, трябва да вземат мерки за избягване на кръстосано замърсяване, като:
1. произвеждат фуражи за преживни животни на отделна технологична линия;
2. държат физически отделени по цялата производствена верига, включително до крайния продукт, фуражите, съдържащи протеини от животински произход, забранени за изхранване на преживни животни, от фуражните суровини и комбинираните фуражи за преживни животни.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите във фуражния сектор носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1, чл. 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете, издадени на тяхно основание, на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и пускането на пазара на фуражи, включително храненето на животни в обектите под техен контрол. Операторите във фуражния сектор са длъжни да гарантират спазването на всички останали приложими към дейността изисквания на общностното право и националното законодателство в обектите под техен контрол.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните представят становища по изготвените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид:
1. съответствие с нормативните изисквания;
2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;
3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР);
4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Операторите във фуражния сектор трябва да имат достатъчна и точна информация относно фуражите, които произвеждат, обработват, съхраняват, транспортират и разпространяват. Операторите във фуражния сектор трябва да са запознати с опасностите за здравето на животните, произтичащи от фуражите и извършваните от тях операции с фуражи, и с етапите в извършваните от тях дейности, които са критични за осигуряване безопасността на фуражите.
(2) Операторите във фуражния сектор разработват, въвеждат и прилагат в обектите под техен контрол процедури в съответствие с изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за операторите във фуражния сектор, които осъществяват дейности, определени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да спазват изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) № 183/2005, отнасящи се до първичното производство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При хранене на животни фермерите спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите във фуражния сектор по чл. 15, ал. 1, 3 и 4 са длъжни да спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение II на Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Операторите по чл. 15, ал. 4, които разпространяват мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, както и операторите по чл. 15, ал. 1 и 3, които произвеждат комбинирани фуражи, извършват анализ на фуражите в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009 за съдържанието на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили. Анализът се извършва в акредитирани лаборатории.
(2) При пускане на пазара на фуражи операторите във фуражния сектор, с изключение на производителите на комбинирани фуражи, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, са длъжни да предоставят документ от извършените анализи по ал. 1.
(3) В случай че максимално допустимите граници на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили са над определените в наредбата по чл. 11, ал. 3 граници, лабораторията по ал. 1 служебно предоставя резултатите от анализа на съответната областна дирекция по безопасност на храните.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите по чл. 26а, ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на раздел "Мониторинг на диоксина" от Приложение II на Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете по прилагането му операторите във фуражния сектор са длъжни да:
1. изискват и съхраняват в база данни информация за всеки свой доставчик;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) съхраняват в база данни информация за своите клиенти, на които те са доставили първични суровини и фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 операторите във фуражния сектор въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията в съответствие с изискванията на чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Информацията от базата данни по ал. 1 и 2 задължително съдържа наименование и адрес на доставчиците и клиентите, идентификация на суровината, фуража, фуражната добавка, количества и спецификация на фуражите и добавките, метод на производство и преработка, предназначение и други и се съхранява за срок три години.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 операторите във фуражния сектор са длъжни да:
1. информират незабавно, но не по-късно от 24 часа, компетентния орган за предприетите от тях мерки;
2. не препятстват сътрудничеството на други лица с компетентния орган, насочено към предотвратяване, намаляване или отстраняване на възможния риск, произтичащ от фуражите, в съответствие с приложимите нормативни актове и процедури;
3. оказват съдействие на компетентния орган за предприетите действия за избягване или намаляване на риска за здравето на животните или хората;
4. възстановят заплатената от потребителите цена за съответния фураж.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 31. (1) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка фуражи не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поставя под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато при проверката органът по ал. 2 установи, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните прилагат ограничителни мерки за неговото пускане на пазара, включително временна забрана за пускане на пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните установят, че фуражът не съответства на приложимите изисквания на общностното право и националното законодателство, предписва една или няколко от следните мерки:
1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;
2. изземване от обращение;
3. използване за други цели;
4. унищожаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните разпореждат унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Унищожаването на фуражи по ал. 3 се извършва в присъствието на:
1. инспектор и/или на официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се унищожава фуражът;
2. представител на предприятието, в което се унищожава фуражът;
3. собственика на фуража.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За унищожаването се съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от лицата по ал. 4. Протоколът се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Унищожаването на фуражи по ал. 3 се извършва при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците.


Чл. 33. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи животни са длъжни да закупуват и използват фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на този закон или по реда, определен в законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.

Глава пета.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Официалният контрол за спазване изискванията на законодателството в областта на фуражите се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004 и актовете по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица издават при необходимост инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на задълженията по ал. 1.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира качествения състав и пълноценността на фуражите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху фуражите относно:
1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността ?;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) производителите и/или търговците на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им, както и върху производството, съхранението, транспортирането, отпускането и употребата на медикаментозни фуражи;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на Регламент (ЕО) № 999/2001;
4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) директната употреба на субстанции, които са предназначени за производство на лекарствени ветеринарномедицински продукти (ВМП);
5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;
6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;
7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003;
8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;
9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;
10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) производството и търговията с комбинирани фуражи;
11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите;
12. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) съответствието на фуражите със специално предназначение;
13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) производството, съхранението и търговията с продукти от животински произход, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци;
14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) производството и търговията на комбинирани фуражи, в които се влагат продуктите по т. 13, както и производството и търговията на едро с храни за домашни любимци;
15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) употребата на фуражи при храненето на животните - за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол и върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните контролира водата, предназначена за животните и за производство на фуражи, когато има съмнение, че тя:
1. съдържа замърсители, опасни за здравето на животни или хора;
2. е източник за пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност;
3. съдържа забранени за употреба при животни фармакологично активни субстанции.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява от инспектори и/или официални ветеринарни лекари по утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните план чрез:
1. проверки на документация;
2. инспекции на обекти, в които се извършват контролираните дейности;
3. вземане на проби.
(3) При осъществяване на проверките и инспекциите по ал. 2, т. 1 и 2 контролните органи изготвят констативен протокол по образец.
(4) За пробите по ал. 2, т. 3 се съставя протокол за вземане на проби в присъствието на собственика или упълномощено от него лице.
(5) Изследванията на пробите по ал. 2, т. 3 се извършват в акредитирани лаборатории, определени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При установяване на несъответствие с максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, посочени в наредбата по чл. 11, ал. 3, Българската агенция по безопасност на храните съвместно с операторите във фуражния сектор извършва проверка с цел идентифициране източниците на тези субстанции и продукти.
(2) На проверка по ал. 1 подлежат:
1. фуражите, съдържащи концентрации нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите;
2. животните, хранени с фуражи, които съдържат нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите концентрации или в които са установени близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции и продукти;
3. суровини или храни, добити от животните по т. 2.
(3) Проверките по ал. 2, т. 1 се извършват от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните. Заповедта се издава незабавно след установяване на несъответствието по ал. 1.
(4) Проверките по ал. 2, т. 2 се извършват от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира животновъдният обект. Заповедта се издава незабавно след установяване на несъответствието по ал. 1.
(5) Комисията по ал. 3 или по ал. 4:
1. забранява придвижването и/или пускането на пазара на фуражите, животните, суровините и/или храните, добити от тях;
2. взема проби от фуражите, водата за пиене на животните, животните, суровините и/или храните, добити от тях, и ги изпраща за лабораторно изследване.
(6) Разходите за изследването на пробите по ал. 5, т. 2 са за сметка на собственика.
(7) За резултатите от проверката и лабораторното изследване на пробите по ал. 5, т. 2 комисията изготвя констативен протокол и доклад до директора на областната дирекция по безопасност на храните.
(8) В случай че лабораторното изследване покаже наличие на концентрации нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите, близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции или продукти във фуражи, инспекторът и/или официалният ветеринарен лекар разпорежда прилагането на една от следните мерки:
1. използване за други цели;
2. подлагане на деконтаминация и/или детоксикация;
3. унищожаване.
(9) Когато резултатът от лабораторното изследване покаже, че в животни, суровини и/или храни, добити от тях, има нежелани субстанции или замърсители от околната среда в концентрации, по-високи от максимално допустимите, се предприемат мерки, предвидени в наредбите по чл. 11, ал. 3 и по чл. 62, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Мерките по чл. 34б, ал. 5, т. 1 и ал. 8 се прилагат с разпореждане. Разпореждането се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(2) Разходите, свързани с прилагането на мерките по ал. 1, са за сметка на собственика.
(3) Унищожаването на фураж по чл. 34б, ал. 8, т. 3 се извършва в присъствието на:
1. инспектор и/или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се унищожава фуражът;
2. представител на предприятието, в което се унищожава фуражът;
3. собственика на фуража.
(4) За унищожаването на фуража се съставя протокол в три екземпляра, който съдържа:
1. дата на унищожаване;
2. начин на унищожаване;
3. вид и количество на унищожения фураж;
4. наименование и местонахождение на обекта, в който е унищожен фуражът.
(5) Протоколът се подписва от лицата по ал. 3 и се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване.
(6) Унищожаването на фуражи по ал. 3 се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.


Чл. 34г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Забранява се смесването с цел разреждане на фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти в концентрации, надвишаващи максимално допустимите, посочени в наредбата по чл. 11, ал. 3.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) На официален контрол по този закон подлежат всички обекти, в които се осъществят един или повече от етапите на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи.


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва проверка на фуражи от внос за съответствие с нормативните изисквания независимо от мястото на произход на пратката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато при проверка, извършена на мястото на получаване или по време на съхранение или транспортиране на пратката от внос, Българската агенция по безопасност на храните установи несъответствие, тя предприема съответни мерки, включително връщане на пратката в страната на произход.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Официалният контрол върху фуражите се осъществява по ред, определен с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 44. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 2, чл. 19 и 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на животни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи;
2. да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;
3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;
4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;
5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;
6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;
7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;
8. да извършват надзор, мониторинг, инспекции и одити в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
9. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да спират реализацията на фуражи с неизвестен произход, както и фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;
10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;
11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;
12. да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, вноса или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;
13. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да разпоредят за пратки от трети държави обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;
14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;
15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;
16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дейностите по контрола се провеждат на принципа на прозрачността, като инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За изпълнение на изискванията на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните подписват декларация за конфиденциалност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема необходимите мерки за забрана на пускането на пазара и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕО) № 882/2004, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните се легитимират.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При осъществяване на правомощията си по ал. 1 инспекторите и/или официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните издават:
1. предписания;
2. разпореждания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Разпорежданията по ал. 6, т. 2 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните е компетентна контактна точка, обслужваща системата за бързо съобщаване по чл. 30б от Закона за храните относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) В съответствие с изискванията на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002 длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо съобщаване, подписват декларация за неразгласяване на конфиденциалната информация.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Операторите във фуражния сектор и фермерите, отглеждащи животни, са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изпълняват предписанията на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) не възпрепятстват и да съдействат на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните при осъществяването на правомощията им;
3. водят документация съгласно изискванията на пряко приложимото общностно право и този закон.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да:
1. обжалват актовете на органите по този закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) поискат контролна експертиза в срок до пет работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Проби от фуражи, взети за целите на официалния контрол, се анализират в акредитирани лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато лабораториите по ал. 1 не покриват изискуемите показатели на общностното право, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните сключва договори с други акредитирани лаборатории.
(3) Лабораториите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Делегирането на лабораторни дейности за официалния контрол по ал. 1 и 2 се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите при спазване на изискванията на чл. 5 и 12 на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с изискванията на чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите заличава със заповед определените по реда на ал. 5 лаборатории, които не изпълняват условията по чл. 33 на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)


Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Компетентният орган може да делегира изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, на контролни органи при условията и по реда на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изискванията към контролните органи по ал. 1 и начинът на провеждане на надзор върху дейността им се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Компетентният орган отнема правомощията на контролен орган по ал. 1 във връзка с делегираните му дейности, свързани с официалния контрол, при спазване условията и по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случай на делегиране изпълнението на специфични дейности, свързани с официалния контрол, компетентният орган уведомява писмено Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004.


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За осъществяване на официалния контрол се вземат и анализират проби при спазване изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вземането и анализирането на проби за целите на официалния контрол се извършва съгласно методите, посочени в Регламент (ЕО) № 152/2009.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Когато няма директно приложимо общностно право, министърът на земеделието, храните и горите определя с наредби специфичните изисквания за вземане на проби и методите за анализ на фуражи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Разходите за вземане и изследване на пробите по ал. 1, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните и ценоразписите на лабораториите, определени да извършват анализ на проби за официален контрол.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Компетентните органи по този закон оказват съдействие на компетентните органи на други държави членки, включително при извършване на контрол на територията на Република България, в съответствие с чл. 34 от Регламент (ЕО) № 882/2004.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаването на документи по този закон и за извършването на официалния контрол се събират такси, определени с тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните. При определяне на таксите се спазват разпоредбите на чл. 27 - 29 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
(2) При неплащане на таксите по тарифата се предприемат мерките по чл. 45, ал. 1, т. 5 или 6.

Глава шеста.
ВЪВЕЖДАНЕ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) При внос, износ и реекспорт на фуражи се спазват общите изисквания на чл. 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите при необходимост издава инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на актовете на Европейската комисия по прилагането на чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Въвеждане и износ на фуражи се извършват при спазване на специфичните изисквания на този закон, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент (ЕО) № 882/2004, Регламент (ЕО) № 669/2009, Регламент (ЕО) № 183/2005, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1830/2003 и Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от вносители, получили лицензии по чл. 29, ал. 2 и чл. 29в от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишен текст на чл. 53 - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Граничният контрол на фуражи се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Въвеждане на фуражи от трети държави, предназначени за Европейския съюз, може да се осъществява само през гранични инспекционни пунктове (ГИП), одобрени с Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ, L 296/1 от 12 ноември 2009 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторът, отговорен за въвеждане на пратката фураж от трета държава на територията на Република България, уведомява съответния ГИП 24 часа преди пристигането на пратката на пункта посредством предоставяне на документ за въвеждане по образец съгласно наредбата по чл. 41.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Всяка пратка с фуражи с произход или изпратена от трети държави подлежи на граничен контрол.
(2) Граничният контрол по ал. 1 обхваща:
1. документална проверка;
2. проверка за идентичност;
3. физическа проверка.
(3) Граничният контрол по ал. 2, т. 1 и 2 се извършва на всяка пратка.
(4) Граничният контрол по ал. 2, т. 3 се извършва чрез вземане на проби в съответствие с правото на Европейския съюз, българското законодателство и утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните план за вземане на проби от фуражи при въвеждане от трети държави.
(5) При вземане и изследване на пробите се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 152/2009 и Регламент (ЕС) № 619/2011.
(6) Граничният контрол по ал. 1 се извършва на ГИП от официални ветеринарни лекари.
(7) Официалният ветеринарен лекар по ал. 6 допуска пратка с фуражи, предназначена за въвеждане в Европейския съюз, ако се придружава от оригинален сертификат или други оригинални документи, издадени от компетентния орган на държавата на произход и на държавата износител, в случай че са различни.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Граничен контрол по ал. 1 се извършва и когато пратката с фуражи е поставена под един от митническите режими съгласно чл. 5, точка 16, буква "б", с изключение на пасивно усъвършенстване, съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).
(9) Разходите за вземане и изследване на пробите по ал. 4 са за сметка на собственика на пратката с фураж.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За да се гарантира, че всички фуражи, въведени в Република България, са преминали граничен контрол, Българската агенция по безопасност на храните работи съвместно с Агенция "Митници" и с Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи при събирането на цялата информация относно въвеждането на фуражи, което включва:
1. информация, достъпна за митническите служби;
2. информация за манифеста на плавателния съд (кораб, лодка и други), влака или самолета;
3. други източници на информация, достъпни за сухопътните, железопътните, пристанищните или летищните търговски оператори.
(2) За подпомагане изпълнението на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, Българската агенция по безопасност на храните получава достъп до справочните системи на Агенция "Митници".
(3) Информационните системи на Българската агенция по безопасност на храните и на Агенция "Митници" обменят информация при условия и по ред, определени в споразумение между двете администрации.


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Когато при проверки по чл. 53а, ал. 2 се установи, че фуражите не отговарят на изисквания на приложимото законодателство, официалният ветеринарен лекар задържа пратката и след обсъждане с вносителя или с негов представител прилага една от следните мерки:
1. връщане на пратката;
2. унищожаване на пратката;
3. употреба за други цели, различни от фуражи.
(2) Разходите за връщането, унищожаването или използването на фуражите за други цели са за сметка на вносителя или лицето, отговорно за пратката.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат с разпореждане.


Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Връщането на пратка по чл. 53в, ал. 1, т. 1 се извършва през същия ГИП, през който е въведена, в срок до 60 дни от въвеждането. Пратката се изнася за местоназначението, което вносителят или лицето, отговорно за пратката, е определило.
(2) До вземането на решение по ал. 1 пратката се съхранява под надзора на официалния ветеринарен лекар по чл. 53а, ал. 6 за сметка на вносителя или лицето, отговорно за пратката.


Чл. 53д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Унищожаване на пратката по чл. 53в, ал. 1, т. 2 се извършва, когато:
1. връщането на пратката или употребата на фуража за други цели е невъзможно и/или срокът по чл. 53г, ал. 1 е изтекъл;
2. вносителят или лицето, отговорно за пратката, писмено декларира съгласието си за нейното унищожаване.
(2) В разпореждането за унищожаване на пратката по чл. 53в, ал. 3 се определят мястото и начинът на унищожаването ?.
(3) За унищожаването на пратката се издава документ от ръководителя на обекта за обезвреждане, който се изпраща в оригинал до съответния ГИП.
(4) Граничният инспекционен пункт предоставя копие от документа по ал. 3 на всяка заинтересована страна.


Чл. 53е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Когато се установи, че пратка с фуражи не е преминала през задължителен граничен контрол по чл. 53а, ал. 1, инспекторите и/или официални ветеринарни лекари от областните дирекции по безопасност на храните издават разпореждане за прилагане на една от следните мерки:
1. връщане на пратката;
2. унищожаване на пратката.
(2) Разходите за връщането или унищожаването са за сметка на собственика на фуража.


Чл. 53ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) При въвеждане на фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, вносителят задължително представя на ГИП информация в придружаващите пратката документи за вида и количественото съдържание на ГМО, и резултати от анализи, извършени в акредитирана лаборатория съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003.
(2) На ГИП се съхраняват заверени копия от резултатите от лабораторните анализи по ал. 1.


Чл. 53з. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., предишен чл. 53а - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав и/или пълноценността на фуражите, официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема проба и я изпраща за изследване в акредитирана лаборатория.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителят на лабораторията по ал. 4 изпраща оригинал на протокол от изпитване и/или анализ до директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.
(8) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му.


Чл. 53и. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53б - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато в сертификата по чл. 53з, ал. 1 се изисква вписване на данни, различни от тези по чл. 53з, ал. 4, които следва да се удостоверят с протокол от изпитване и/или анализ, официалният ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща в акредитирана лаборатория на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителят на лабораторията по ал. 1 изпраща оригинал на протокола от изпитване и/или анализ до директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.


Чл. 53к. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53в, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) До получаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 7 и чл. 53и, ал. 2 срокът за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави спира да тече.


Чл. 53л. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53г - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави той се придружава от заверено копие на издадените протоколи от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 7 и чл. 53и, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Официалният ветеринарен лекар вписва данните от протоколите по чл. 53з, ал. 7 и по чл. 53и, ал. 2 в сертификата за износ на фуражи за трети държави.


Чл. 53м. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53д, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Разходите за издаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 7 и чл. 53и, ал. 2 се заплащат от собственика на фуражите.


Чл. 53н. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишен чл. 53е - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 51а, ал. 1.

Глава седма.
МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ (ОТМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При производство на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им се влагат само ВМП под формата на медикаментозни премикси, лицензирани за употреба:
1. по реда на глава единадесета от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Одобрение за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им на територията на Република България могат да получат оператори във фуражния сектор, които са:
1. вписани в регистрите по чл. 20;
2. одобрени като оператори във фуражния сектор по съответното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или по реда на законодателството на държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За одобрение по чл. 55 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. За всеки отделен обект за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им се подава отделно заявление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. договор с ветеринарен лекар, който ще отговаря за производство на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им;
2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Документите по ал. 2 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за одобрение. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 55а, ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по чл. 55а, ал. 3 директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните назначава комисия, която в тридневен срок извършва проверка на място на обекта, в който ще се произвеждат и/или търгуват медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 55, ал. 2.
(2) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 1 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност;
2. отказ за одобрение.
(3) В 7-дневен срок от представянето на становището по ал. 2 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване в регистъра на одобрените обекти за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им;
2. отказ за одобрение.
(4) Заповедта по ал. 3, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При промяна на вписаните обстоятелства по чл. 55в, ал. 2, т. 2 и 4 операторите по чл. 55а, ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(6) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 5 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра.
(7) В случаите по ал. 6 удостоверението за одобрение се преиздава.
(8) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
3. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(9) Заповедта по ал. 8, т. 2 и 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на одобрените обекти за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. идентификационен номер;
2. наименование на производителя или търговеца;
3. адрес по местонахождение на обекта за производство и/или търговия;
4. фармакологичните групи субстанции, които се съдържат в медикаментозните премикси;
5. забележки.
(3) Идентификационният номер по ал. 2, т. 1 се състои от идентификационния номер по чл. 20, ал. 2, т. 1 на обекта по чл. 15, ал. 3 или 4, като след символа "BG", представляващ ISO кода на Република България, се добавя "М".
(4) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти за производство и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 55в, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) На одобрение по реда на чл. 55а и 55б и вписване в регистрите по чл. 55в подлежат и операторите по чл. 55, ал. 1, които при извършване на дейността си не задържат медикаментозни фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(2) Към заявлението по чл. 55а, ал. 2 операторите прилагат декларация по образец, че няма да задържат медикаментозните фуражи на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(3) За одобрението по ал. 1 може да не се извършва проверка на място по чл. 55б.
(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Забраняват се:
1. храненето на животни, отглеждани за производство на храни, с медикаментозен фураж, който не е произведен от одобрен по реда на тази глава оператор;
2. производството и храненето на животни, отглеждани за производство на храни, с медикаментозен фураж, за който няма издадена рецепта от ветеринарен лекар, включително когато фуражът е произведен в друга държава - членка на Европейския съюз;
3. храненето с медикаментозен фураж на животни, различни от посочените в рецептата по т. 2;
4. повторното използване на рецептата по т. 2;
5. влагането на количество медикаментозен премикс, различно от предписаното в рецептата по т. 2, при производството на медикаментозни фуражи;
6. директното влагане на фармакологично активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, във фуражите и/или водата за пиене на животните; в случаите, когато животновъден обект с регистрирано ветеринарномедицинско заведение разполага с дозиращи устройства към системите за поене и хранене, се допуска директно влагане на ВМП, предназначени за фуражите и/или водата за пиене на животните.


Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Забранява се употребата на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици, използвани за изхранване на животни, отглеждани за производство на храни, с цел стимулиране на растежа.
(2) Употребата на хормонални ВМП, бета-агонисти и тиреостатици се допуска по изключение за терапевтични, зоотехнически и научноизследователски цели под контрола на ветеринарен лекар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за употреба на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 55з. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Изискванията за пускане на пазара, употребата, транспортирането, деконтаминацията и унищожаването на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им се определят с наредбата по чл. 55, ал. 2.

Глава осма.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Професионалните организации на операторите във фуражния сектор са браншовите организации на операторите във фуражния сектор, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Организациите по ал. 1:
1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;
2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на операторите във фуражния сектор, както и на държавните органи;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между операторите във фуражния сектор;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) информират компетентния орган за извършени нарушения при производството, преработката, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, включително употребата, на фуражи;
6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) дават становища по проекти на нормативни актове;
7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;
8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентния орган и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 5 във връзка със забраната за пускане на пазара и изхранване на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 6 във връзка с изискванията за етикетиране или към придружаващата партидата документация, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, ал. 1 във връзка със спазването на изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и Глава ІV от Регламент (ЕО) № 767/2009 или на чл. 7, ал. 2 от този закон, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 61. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 5 във връзка с провеждането на експерименти в съответствие с принципите и условията, определени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 30 000 лв.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.


Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 6, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 10 във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 25 000 до 50 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 100 000 лв.


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 12 във връзка със спазването на изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 13а, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 3 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 20 000 до 50 000 лв.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 2 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което изхранва животни, и наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 или чл. 26, ал. 5 във връзка със спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 14б, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 16, ал. 7 и чл. 17в, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 15 и чл. 55б, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 68. (1) Физическо лице, което не изпълни предписание на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което не съдейства, отказва или възпрепятства извършването на официален контрол по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включително вземането на проби от органите на официалния контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 3000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 72. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 28, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, неосъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 74. (В сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, осъществяващо дейности, различни от тези по смисъла на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, и наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 5000 лв.
(5) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(6) Когато нарушението по ал. 5 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 75. (1) Когато физическо лице наруши разпоредбите на чл. 26, ал. 4 и 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 6, чл. 26а или 26б, се наказва с глоба в размер от 5000 до 7500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 7500 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 76. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, чиято дейност попада в обхвата на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което произведе или използва фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите концентрации, определени в наредбата по чл. 11, ал. 3, или смеси такива фуражи с цел разреждане, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 8000 до 13 000 лв.


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23в, чл. 23г или 23д, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 до 45 000 лв.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23е, ал. 1, 3 или 5 или чл. 23ж, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 53, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което вложи или допусне да се вложат във фуражите нелицензирани медикаментозни премикси или ВМП, различни от медикаментозни премикси, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 8000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 77д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши чл. 55е, т. 1 - 5, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Който наруши изискване за производство, съхранение, опаковане, етикетиране, транспортиране, отпускане, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 6000 до 10 000 лв.


Чл. 77ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши чл. 55е, т. 6, се наказва с глоба в размер от 6000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 77з. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти или тиреостатици във фуражи за изхранване на животни, отглеждани за производство на храни, извън случаите по чл. 55ж, ал. 2 и в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 55ж, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 77и. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му, извън случаите по чл. 57а - 77з, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За целите на този закон се прилагат дефинициите, определени в регламентите по чл. 1, ал. 1, т. 8.


§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По смисъла на този закон:
1. "Груби нарушения" са нарушения на изискванията на този закон или на нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, растения, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби.
2. "Добра производствена практика" е система от общи хигиенни и технологични правила за ограничаване до приемлив минимум на риска от замърсяване на фуражите чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до: проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.
3. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.
4. "Животни" са животни, отглеждани за производство на храни, и/или животни, които не се отглеждат за производство на храни.
5. "Нежелани субстанции и продукти" са субстанции или продукти (без патогенни микроорганизми), които се намират върху повърхността или във фуражите и които представляват опасност за здравето на хората или животните и за околната среда.
6. "Медикаментозен премикс" е ветеринарномедицински продукт, приготвен предварително с цел влагането му при производство на медикаментозен фураж.
7. "Медикаментозен фураж" е смес от медикаментозен премикс и комбиниран фураж, предназначена за профилактика, лечение, възстановяване, коригиране или модифициране на физиологичните функции на животните.
8. "Междинни продукти при производство на медикаментозни фуражи" са смеси от един или повече медикаментозни премикси с фуражна суровина или комбиниран фураж (включително допълващ фураж), които са предназначени за производство на медикаментозни фуражи.
9. "Обект" е всяко помещение или сграда, в които се извършва добив, частична или цялостна преработка, опаковане, преопаковане, етикетиране, съхранение, търговия и употреба на фуражи.
10. "Оператор във фуражния сектор" е физическо или юридическо лице, отговорно за спазването на изискванията на този закон и правото на Европейския съюз в рамките на дейностите под негов контрол на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи, и регистрирано по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за задълженията и договорите или по Закона за подпомагане на земеделските производители.
11. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
12. "Преработване" е дейност, която променя свойствата или състава на фуражите, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
13. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, опаковане, преопаковане, етикетиране и съхранение на фуражи.
14. "Системно нарушение" са три или повече нарушения на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
15. "Системно възпрепятстване на контролната дейност" са три или повече възпрепятствания от страна на оператора във фуражния сектор независимо дали операторът присъства, или не по време на извършване на проверка от компетентния орган.
16. "Трета държава" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Законът за фуражите (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 69 и 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) се отменя.


§ 3. Производителите и търговците, одобрени и/или регистрирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 10, ал. 5 от отменения Закон за фуражите, могат да продължат своята дейност, ако до 1 януари 2007 г. уведомят Националната служба по зърното и фуражите за това, а тези, за които не се изисква регистрация или одобрение съгласно същата наредба, но за които се изисква регистрация по реда на този закон, могат да продължат дейността си, ако до 1 януари 2007 г. представят заявление за регистрация в Националната служба по зърното и фуражите.


§ 4. Производителите и търговците на фуражи са длъжни да постигнат съответствие с изискванията по чл. 26, ал. 1 в срок до 1 януари 2008 г.


§ 5. Произведените до влизането в сила на този закон фуражи, които съдържат антибиотици като фуражни добавки, могат да се търгуват до изчерпване на произведените количества, но не по-късно от 30 септември 2006 г.


§ 6. До 1 януари 2008 г. лицата по чл. 14, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите, че са изпълнили изискванията на този закон.


§ 7. (1) При изготвянето, оценката, изменението и допълнението на нормативни актове, които уреждат изискванията към фуражите и тяхната безопасност, се вземат предвид приложимите международни стандарти и наличната научна информация.
(2) При изготвяне на нормативни актове, които регулират безопасността на фуражите, се отчитат резултатите от извършения анализ на риска, освен в случаите, когато това е неприложимо.
(3) Анализът на риска се извършва на базата на научни доказателства по независим, обективен и прозрачен начин.
(4) Управлението на риска се извършва, като се вземат предвид резултатите от оценката на риска и становищата на научните организации, а при необходимост се прилагат и временни предпазни мерки.
(5) Временни предпазни мерки се прилагат, когато оценката на наличната информация покаже вероятност за увреждащи здравето ефекти, но не съществуват сигурни научни доказателства за тяхното настъпване. Мерките се прилагат до получаване на нова научна информация за извършване на цялостна оценка на риска.
(6) Приложените временни предпазни мерки трябва да:
1. са пропорционални на мерките, необходими за защита на живота и здравето на животните и хората;
2. не ограничават търговията, освен когато е необходимо за защита на живота и здравето на животните и хората;
3. са съобразени с техническите и икономическите възможности и с други приложими фактори;
4. се преразглеждат периодично в зависимост от вида на установения риск за здравето на животните и хората и научната информация, необходима за извършване на цялостна оценка на риска.
(7) При изготвянето, оценката и изменението и допълнението на нормативните актове, които регулират изискванията към фуражите и тяхната безопасност, компетентните органи провеждат открити и прозрачни обществени консултации.


§ 8. Член 8, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 10, 13, 14, чл. 34, ал. 4 и 5, чл. 39, ал. 2, чл. 44, 50 и 61 влизат в сила от 1 януари 2007 г., а чл. 74 влиза в сила от 1 януари 2008 г.


§ 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 31 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 395, ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В чл. 398 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".
3. Член 399 се отменя.
4. В чл. 404, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".
5. В чл. 466, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".


§ 10. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24, ал. 2 накрая се добавя "или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".
2. В чл. 29, ал. 6 накрая се добавя "както и да получава от органите на Националната агенция за приходите данъчна и осигурителна информация за лицата, извършващи съхранение и търговия със зърно в нарушение на закона и нормативните актове по прилагането му".


§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31 и 34 от 2006 г.) в чл. 6т се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или".
2. В ал. 2 думата "спирането" се заменя с "вдигането".


§ 12. Издадените на основание чл. 10, ал. 7, чл. 11, ал. 3 и чл. 15б, ал. 4 от отменения Закон за фуражите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на този закон и до изричната им отмяна.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 22 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 59. В Закона за фуражите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)

§ 79. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2010 Г.)

§ 21. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до три месеца от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията за обектите, регистрирани и/или одобрени по досегашния ред, както и списъците на операторите във фуражния сектор, които извършват обмен на фуражи с държави - членки на Европейския съюз, или разпределят пратки фуражи от държави - членки на Европейския съюз.
(2) Директорите на регионалните ветеринарномедицински служби в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон служебно издават заповед за одобрение, съответно заповед и удостоверение за вписване на обектите по ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на регионалната ветеринарномедицинска служба, за което не се събира такса.
(3) Издадените преди влизането в сила на този закон временни одобрения запазват действието си за срока, за който са издадени.
(4) Започнатите производства за одобряване или за регистрация на обекти се довършват по реда на този закон.
(5) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документите, свързани със започналите производства по ал. 4.


§ 22. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията на обектите, на които временно е отнето одобрението.
(2) Заинтересованите лица, след отстраняване на нарушенията, довели до временно отнемане на одобрението, уведомяват писмено директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.
(3) Директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба назначава комисия, която в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 извършва проверка на обекта и дава становище.
(4) В тридневен срок от получаване на становището по ал. 3 директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за одобрение и/или регистрация и вписва обекта в съответния списък или регистър или мотивирано отказва одобрението и/или регистрацията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


§ 23. Извън случаите по § 21, ал. 1 и 5 и § 22, ал. 1 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба всички документи, отнасящи се до безопасността на фуражите, включително указания, инструкции, чек-листове и други документи за осъществяване на контрола по безопасност на фуражите, документите, свързани с оценката на риска, както и утвърдените бланки и образци на документи.


§ 24. Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба документите по § 21 - 23 по опис с предавателно-приемателен протокол.


§ 25. В срок до 10 дни от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предоставя на Националната ветеринарномедицинска служба пълен достъп до електронната база данни за операторите във фуражния сектор.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 30. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменените с § 7 разпоредби, запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон и до изричното им отменяне.


§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. В останалите текстове на закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)

§ 55. Наредбите по чл. 400, ал. 3 и чл. 407 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се прилагат до издаването на наредбите по чл. 55, ал. 2 и 55ж, ал. 3, доколкото не противоречат на Закона за фуражите.


§ 56. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения на операторите във фуражния сектор запазват действието си.
(2) Регистрираните и одобрени до деня на влизане в сила на този закон оператори във фуражния сектор, които при извършване на дейността си използват странични животински продукти или производни продукти и които произвеждат и/или търгуват с медикаментозни фуражи, в срок до 1 март 2013 г. подават заявление за регистрация или одобрение по реда на този закон.
(3) При подаване на заявление по ал. 2 не се заплаща такса за регистрация или одобрение.
(4) За одобрение по ал. 2 не се извършва проверка на място на обекта.
(5) Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за регистрация и одобрение на операторите във фуражния сектор се довършват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 72. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 619/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2011 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 януари 2005 година относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2004 НА КОМИСИЯТА от 06 април 2004 година, за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храна и фураж, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване в храненето на животните
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1830/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фураж от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1774/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) от 3 октомври 2002 година за установяване на здравните правила относно приложими за странични животински субпродукти, непредназначени за консумация от човека (отм.)
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 година определящ общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури в областта на безопасността на храните (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2153/96 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1996 година за изменение на Регламент на Комисията (ЕИО) № 2454/93 установяващ разпоредби за прилагането на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 установяващ Митническия кодекс на Общността


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти