Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ОТ 2006 Г.

В сила от 01.07.2006 г.
Приета с ПМС № 161 от 29.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., попр. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., отм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г.


Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 177 от 20 август 2018 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., в сила от 28.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за концесиите относно:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) предоставянето от държавата, общините и публичноправните организации на концесии за строителство, концесии за услуга и концесии за добив на природни богатства;
2. изпълнението и прекратяването на концесиите;
3. финансирането на дейността по концесиите;
4. воденето на Националния концесионен регистър.

Чл. 2. Относно концесиите за добив на подземни богатства правилникът се прилага, доколкото в Закона за подземните богатства и в нормативните актове по прилагането му не е предвидено друго.


Чл. 3. Концесията се предоставя с дългосрочен писмен договор с определен материален интерес между концедент и търговец - концесионер.


Чл. 4. Срокът на концесията е до 35 години.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Срокът на концесията започва да тече от датата на влизане в сила на концесионния договор и може да се удължава до размера на срока по чл. 4 при условия, определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, а за договори, сключени по реда на отменения Закон за концесиите - в решението по чл. 7, ал. 1 за предоставяне на концесията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Датата на влизане в сила на концесионния договор е начална дата на концесията и се определя в съответствие с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Подготвителните действия и организацията на провеждането на процедурите за предоставяне на концесии се извършват от компетентния орган по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Органите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите се подпомагат от специализирани звена в съответната администрация.
(3) Численият състав, функциите и задачите на звената по ал. 2 се определят в зависимост от обхвата на извършваната концесионна дейност с устройствения правилник на съответната администрация.


Чл. 7. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по предоставянето на концесии, както и относно съдържанието на събраната документация, освен в случаите, определени със Закона за достъп до обществена информация и този правилник.

Глава втора.
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Подготвителните действия за предоставяне на концесия, наричани по-нататък "подготвителните действия", включват осигуряване от съответния орган по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите изработването на:
1. обосновка на концесията;
2. проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от Закона за концесиите;
3. проект на обявление по чл. 41 от Закона за концесиите;
4. проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия;
5. проект на концесионен договор.
(2) Проектите по ал. 1, т. 2 - 5 се изработват в съответствие с обосновката на концесията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Обосновката на концесията се основава на приложени към нея технически, финансово-икономически и правен анализ, а при концесия за строителство, когато обект на концесията е инвестиционно предложение за строителство, дейност или технология съгласно приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда - и екологичен анализ, наричани по-нататък заедно или поотделно "концесионни анализи".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Техническият, екологичният, финансово-икономическият и правният анализ се изработват в съответствие с изискванията, определени в приложението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В зависимост от спецификата на обекта на концесията на извършваните с него услуги или други стопански дейности и по преценка на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите обосновката на концесията освен на анализите по ал. 3 може да се основава и на други концесионни анализи.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Обосновката на концесията мотивира предложението за предоставяне на концесия и определя характеристиките на обекта и на основното съдържание на концесията, в т.ч.:
1. целите на концесията, включително обществения интерес от предоставянето й;
2. фактическото и правното основание за предоставяне на концесията;
3. основните характеристики на обекта на концесията;
4. основните характеристики на извършваните услуги или други стопански дейности с обекта на концесията и условията за тяхното извършване;
5. основните условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор;
6. основните рискове и тяхното разпределение, включително рисковете, които трябва да се поемат от концесионера;
7. финансово-икономическите показатели на концесията и ефективността на концесията от гледна точка на концедента.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) С обосновката на концесията се мотивират и:
1. избраният един или повече критерии за подбор и минималните нива на приложимите изисквания относно тяхното изпълнение в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за концесиите;
2. избраните критерии за формиране на комплексната оценка на офертите на участниците в процедурата за предоставяне на концесията, относителната им тежест и начинът за тяхното оценяване.
(3) Към обосновката на концесията се прилагат:
1. концесионните анализи, на които тя се основава;
2. приложенията към концесионните анализи;
3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) документът - когато има такъв, с който е приключила съответната приложима процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включително предписанията на органа по опазване на околната среда и водите във връзка със строителството и/или експлоатацията на обекта на концесията.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Подготвителните действия започват с издаването на заповед на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, с която се определят:
1. предметът на концесията;
2. (нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) предварителните цели на концесията;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) срокът за извършване на подготвителните действия;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) максималният размер на финансовите средства за извършване на подготвителните действия;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) съставът на експертите, които ще извършват подготвителните действия, наричани по-нататък "екипа за подготвителни действия";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) други обстоятелства в зависимост от конкретната цел на концесията.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В екипа за подготвителни действия се включват длъжностни лица от администрацията на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, а за държавните концесии - по един или повече представители на Министерството на финансите и на дирекцията в администрацията на Министерския съвет по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за концесиите, наричана по-нататък "специализираната дирекция на Министерския съвет", а при необходимост и други външни експерти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Членовете на екипа за подготвителни действия:
1. не могат да бъдат лица, които имат пряк интерес от изпълнението на концесията;
2. нямат право да разгласяват информацията, която им е предоставена или която са узнали при извършване на подготвителните действия;
3. нямат право да консултират други лица извън концедента и органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите във връзка с конкретната концесия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) За липсата на обстоятелството по ал. 3, т. 1 и за информираността за забраните по ал. 3, т. 2 и 3 членовете на екипа за подготвителни действия подписват декларация.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Обосновката на концесията, концесионните анализи и проектите на документи по чл. 22 от Закона за концесиите се изработват заедно или поотделно от експерти от съответната администрация и/или от други министерства и ведомства съобразно тяхната компетентност, и/или чрез възлагане на външни консултанти по преценка на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите.
(2) Експертите, които подготвят изработки по ал. 1, следва да отговарят на условията на чл. 10, ал. 3.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Възлагането на външни консултанти на един или повече от концесионните анализи, на обосновката на концесията и на един или повече от документите по чл. 22 от Закона за концесиите се извършва за всяка концесия поотделно при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Дейностите по възлагането на обществената поръчка по ал. 1 и приемането на изработката се извършват от екипа за подготвителни действия.
(3) В случаите по ал. 1 при определяне на приложимата процедура за всяка отделна обществена поръчка за определяща се приема сумата от предвидените средства за всички обществени поръчки, които ще се проведат за възлагане на концесионни анализи, на обосновка и на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за съответната концесия.
(4) Когато определената стойност на обществената поръчка по ал. 3 допуска възлагане на обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите изпраща писмени покани до конкретни лица и публикува поканата на интернет страницата на съответното ведомство, община или публичноправна организация.
(5) Когато концесионен анализ, обосновката на концесията или документ по чл. 22 от Закона за концесиите се изработва от експерти от съответната администрация и/или от други министерства или ведомства, на тях им се изплаща възнаграждение в рамките на финансовите средства, определени в заповедта по чл. 10, ал. 1.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Концесионните анализи се изработват при взаимна обвързаност между направените в тях изводи и препоръки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(4) Приложенията към концесионните анализи са на хартиен носител и съдържат най-малко:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) копия на документите, удостоверяващи правото на собственост или други вещни права върху обекта на концесията или на концесионната площ, освен когато в съответствие с изискванията на нормативен акт за имота не се съставят такива документи;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) документи, с които се извършва графична и техническа индивидуализация на обекта на концесията и на концесионната площ:
а) устройствени планове или скици от устройствени планове, от кадастрални карти или кадастрални планове, от картата на възстановената собственост, както и други скици, схеми, карти, други планове, и/или
б) резултати от извършени преки геодезически заснемания, и/или
в) прединвестиционни и/или обемно-устройствени проучвания, инвестиционни проекти, включително за заснемане на съществуващи строежи, и/или
г) екзекутивна документация, обследване и/или паспорт на строежите, съставляващи обекта на концесията, и/или
д) други официални или публикувани графични материали;
3. документа, с който е приключила съответната приложима процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включително предписанията на органа по опазване на околната среда във връзка със строителството и експлоатацията на обекта на концесията - в случаите, когато има проведена процедура;
4. други документи, които съдържат данни, въз основа на които са изработени концесионните анализи.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Обосновката на концесията, анализите към нея и проектите на документи по чл. 22 от Закона за концесиите се подписват от лицата, които са ги изработили.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Обосновката на концесията, концесионните анализи и проектите на документи по чл. 22 от Закона за концесиите се приемат с протокол на екипа за подготвителни действия, който се представя на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При приемането на изработките по ал. 1 членовете на екипа за подготвителни действия, които са участвали в тяхното изработване, нямат право на глас.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Протоколът по ал. 1 се прилага към досието на процедурата и съдържа:
1. констатация относно съответствието на концесионните анализи с изискванията на приложението и с документацията за възлагането им;
2. становище относно целесъобразността и законосъобразността на проектите на обосновка и на документи по чл. 22 от Закона за концесиите;
3. заключение за приемане на всяка от изработките по ал. 1, а при необходимост - и предложения за отстраняване на недостатъци или непълноти в тях;
4. заключение относно законосъобразността и целесъобразността от предоставяне на концесията.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато е направено предложение по ал. 3, т. 3, към протокола се съставят едно или няколко допълнения, в които се отразява отстраняването на недостатъците или непълнотите, а когато те водят до промяна - и ново заключение относно законосъобразността и целесъобразността от предоставяне на концесията.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Въз основа на протокола и допълненията към него органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите издава заповед за продължаване или преустановяване на подготвителните действия.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) След издаването на заповед за продължаване на подготвителните действия по чл. 14, ал. 5 екипът за подготвителни действия изработва проект на доклад на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите до концедента, който съдържа мотивираното предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите.
(2) Едновременно с изработването на обосновката на концесията екипът за подготвителни действия подготвя проекти на:
1. решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;
2. обявление за провеждане на процедурата;
3. концесионен договор;
4. документация за участие, съответно описателен документ.
(3) Когато едновременно с концесионните анализи са изработени предварителни проекти на документите по ал. 2, екипът за подготвителни действия подготвя техния окончателен текст.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В случаите по чл. 103, т. 1 от Закона за концесиите съответният орган изпраща за съгласуване:
1. проекта на доклад с мотивираното предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;
2. проекта на решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, и
3. обосновката на концесията без концесионните анализи към нея.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Проектът на решението за откриване на процедурата за предоставяне на общинска и на обществена концесия и обосновката на концесията се изпращат на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, на министъра на околната среда и водите и на министъра на културата за становище относно обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от Закона за концесиите.
(3) При съгласуването на държавните концесии за становище заедно с документите по ал. 1 се изпращат и:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) на министъра на околната среда и водите, на министъра на културата, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи - проектът на концесионен договор и концесионните анализи без приложенията към тях;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) на министъра на финансите - проектът на концесионен договор, концесионните анализи без приложенията към тях и финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.);
3. на специализираната дирекция на Министерския съвет - концесионните анализи и приложенията към тях, протоколът по чл. 14, ал. 1 и проектите на обявление, на концесионен договор и на документация за участие.
(4) След изпращане на документите по ал. 1 за съгласуване на органите по ал. 2 и 3 се осигурява достъп до всички документи по чл. 15 и до концесионните анализи и приложенията към тях.
(5) Съгласуването на държавните концесии се извършва в 14-дневен срок от получаването на преписката в съответната администрация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Съгласуването на общинските и обществените концесии се извършва в срок, определен от съответния орган по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, но не по-малък от 10 дни.
(7) Непредставянето на становище в сроковете по ал. 5 и 6 се счита за съгласуване без бележки.
(8) Съгласувателните становища съдържат коментар относно обосноваността, законосъобразността и целесъобразността на проекта на решение, а при необходимост - и мотивирани предложения за изменения или допълнения на изпратените за съгласуване материали.
(9) За държавните концесии министърът на финансите и специализираната дирекция на Министерския съвет правят предложение за включване на техен представител в състава на комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия.
(10) Предложения за включване на представител на съответното ведомство в комисията за провеждане на процедура за предоставяне на държавна концесия могат да направят и останалите органи по чл. 103, т. 1 от Закона за концесиите с посочване на мотиви относно необходимостта от включването на техния представител в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за концесиите.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Предложението по ал. 9 или 10 се включва в съгласувателното становище по ал. 8. В предложението се дава информация относно квалификацията и професионалния опит на предложеното лице в съответствие със спецификата на обекта на концесията, опит в дейности по проектиране и строителство - при концесия за строителство и дейности, които се осъществяват с обекта на концесията.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато въз основа на получените становища органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите измени някой от елементите по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7, 11 - 14 и 17 от Закона за концесиите от съгласувания проект на решение или подготви нов проект на решение, той е длъжен да го изпрати за повторно съгласуване заедно със справка за отразяване на становищата от съгласуването преди внасянето му за разглеждане от концедента.
(13) Повторното съгласуване по ал. 12 се извършва в 10-дневен срок.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) След изтичане на срока по чл. 16, ал. 5 или 6, съответно по ал. 13, органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите внася за приемане от концедента проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия.
(2) Проектът на решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия се придружава с доклада с мотивираното предложение по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите и с обосновката на концесията. Към доклада се прилагат останалите документи по чл. 38, ал. 2 от Закона за концесиите, както и:
1. съгласувателните становища по чл. 16;
2. справка за отразяване на становищата от съгласуването;
3. финансовата обосновка - за държавните концесии;
4. други документи, предвидени с нормативен акт.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Раздел I.
Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Въз основа на мотивираното предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите концедентът приема решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При приемане на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия концедентът спазва принципите и изискванията на чл. 23, ал. 1 и 2 и на чл. 26, ал. 5 от Закона за концесиите, като не може да включва в съдържанието му условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на определени лица.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия се мотивира с доклада с предложението по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите и с обосновката на концесията.
(2) Решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия съдържа елементите по чл. 39, ал. 2 от Закона за концесиите.
(3) Когато е необходимо, в решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия могат да се включват и други елементи при спазване на принципите и изискванията на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите.


Чл. 20. (1) Решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия може да се изменя само в случаите по чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, когато първоначално откритата процедура е прекратена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) За изменение на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия по негово предложение органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите изработва нова обосновка на концесията, с която се мотивира предлаганото изменение. В тези случаи обосновката на концесията може да не се основава на нови концесионни анализи.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решение за обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия в случаите на чл. 60, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите се приема от концедента с решението за прекратяване въз основа на самостоятелна негова преценка или на доклад с мотивирано предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, в което се посочват причините за провеждане на нова процедура при условията на прекратената.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) В случаите по чл. 20 и 22 проектът на съответното решение се съгласува по реда на чл. 16 заедно със:
1. доклада с мотивираното предложение, новата обосновка на концесията и нови проекти на обявление, на документация за участие и на концесионен договор - в случаите по чл. 20;
2. доклада с мотивираното предложение, проекта на решение за обявяване на нова процедура и нов проект на обявление - в случаите по чл. 22.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато решението за изменение или за обявяване на нова процедура се приема от концедента при условията на чл. 58, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите.

Раздел II.
Обявление и документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия, наричано по-нататък "обявлението", документацията за участие в процедурата, наричана по-нататък "документацията за участие", и проектът на концесионен договор се одобряват с решение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от приемане на решението за откриване на процедурата.
(2) При одобряване на обявлението и на документацията за участие органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите е обвързан с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.
(3) С решението по ал. 1 се определят длъжностните лица за контакти със заинтересуваните лица и участниците, които се посочват в обявлението.
(4) Длъжностните лица по ал. 3:
1. изпращат обявлението за обнародване в "Държавен вестник", а когато е приложимо - и в "Официален вестник" на Европейския съюз, и за вписване в Националния концесионен регистър;
2. предоставят за разглеждане и предават документацията за участие;
3. приемат и съхраняват офертите и другата документация, свързана с провеждането на процедурата;
4. извършват техническото обслужване на комисията;
5. извършват други действия, определени от комисията.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решението по чл. 24, ал. 1 може да се обжалва относно неговата законосъобразност от датата на узнаване на нарушението, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
(2) Жалбата се подава по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 27. (1) Обявлението съдържа данните по чл. 41 от Закона за концесиите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(3) Данните, свързани с размера на инвестициите по чл. 41, т. 6 от Закона за концесиите, се посочват в обявлението в съответствие с документацията за участие, съответно с описателния документ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Срокът за получаване на офертите, посочен в обявлението, се съобразява с вида и спецификата на обекта на концесията и със съдържанието на дейностите по експлоатацията му, както и с времето, необходимо за изработване на офертите.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Обявлението се попълва на български език в съответния електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър (НКР), и се изпраща по електронен път едновременно за обнародване на електронната страница на "Държавен вестник" и за вписване в НКР.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) В случаите по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите преди изпращането за обнародване в "Държавен вестник" обявлението се изпраща до Службата за публикуване на "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) При различие между съдържанието на обявленията, обнародвани в "Държавен вестник" и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за достоверен се приема текстът в "Официален вестник".
(3) Обявлението се изпраща до Службата за публикуване на "Официален вестник" на Европейския съюз и когато стойността е по-ниска от определената по реда на чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите, но може да се направи предположение, че при провеждане на процедурата прагът ще бъде надхвърлен.
(4) В случаите по ал. 3 при определяне на сроковете за получаване на офертите се прилага чл. 50, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Органите по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите нямат право да дават информация за предоставяната концесия освен в случаите, определени със Закона за концесиите и с правилника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) След обнародването на обявлението в "Държавен вестник", съответно в "Официален вестник", органите по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите в изпълнение на чл. 43, ал. 1 от същия закон публикуват съобщение за процедурата за предоставяне на концесия в средствата за масово осведомяване в страната и/или в чужбина, и/или на интернет страницата на съответния орган.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) С решението по чл. 24, ал. 1 може да се определи, че документацията за участие се предоставя на заинтересуваните лица безплатно.
(2) Документацията за участие може да се публикува на интернет страницата на съответното ведомство.
(3) Независимо от публикуването по ал. 2 на заинтересуваните лица не може да се откаже да разглеждат документацията на място преди закупуването, съответно преди получаването й.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Документацията за участие се изработва със съдържание съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за концесиите при спазване изискванията на чл. 44, ал. 2 - 4 и чл. 45 от Закона за концесиите.
(2) В документацията за участие се посочват и:
1. документите за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от Закона за концесиите;
2. обстоятелствата по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите, наличието на които е основание за отстраняване на кандидат или участник;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) критериите за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им и документите за удостоверяване на съответствието с тях;
4. основните изисквания към съдържанието на офертата;
5. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(3) Към документацията за участие се прилагат документите по чл. 45 от Закона за концесиите, както и:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) бланка на заявление за участие, на предложение и на обвързващо предложение;
2. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
3. бланка на декларация за срок на валидност на офертата;
4. бланка на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на концесията;
5. бланка на информационна карта за посочване на компетентните органи, които извършват контрол върху професионалната дейност на кандидатите, и образец на декларация за липсата на обстоятелството по чл. 16, ал. 4, т. 5 от Закона за концесиите;
6. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) удостоверение за право на представители на участника за извършване оглед на обекта на концесията или на мястото на изпълнение на концесията - когато в зависимост от предмета на концесията е необходимо извършването на оглед;
7. други - в зависимост от предмета на концесията и предвижданата процедура.
(4) Когато с обявлението не е ограничена възможността за представяне на варианти в офертите, в документацията за участие се посочват минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специфичните изисквания за тяхното представяне.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Раздел III.
Комисия за провеждане на процедурата


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, наричана по-нататък "комисията", се назначава от съответния орган по чл. 46, ал. 1 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от приемане на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия по предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите.
(2) При определяне на заместник-председателя и на членовете на комисията съответният орган взема предвид тяхната квалификация и професионален опит в съответствие с чл. 16, ал. 11.
(3) Броят на членовете на комисията е нечетен.
(4) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(5) Комисията приема решения с мнозинство от състава й.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Назначаването на нов председател или на заместник на член на комисията се извършва при условията на чл. 46, ал. 6 от Закона за концесиите.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Председателят свиква комисията на заседание в 3-дневен срок от получаване на заповедта за назначаването й.
(2) На първото си заседание комисията:
1. определя мястото за провеждане на заседанията си;
2. определя правила за работата си;
3. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) разпределя дейностите по техническото й обслужване от лицата по чл. 24, ал. 3;
5. приема други решения в зависимост от вида на процедурата и спецификата на концесията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) На първото заседание на комисията членовете й подават декларацията по чл. 46, ал. 5, т. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 36. При необходимост и при спазване изискванията на чл. 48, ал. 4 от Закона за концесиите комисията привлича като консултанти юристи, икономисти и технически специалисти, които имат необходимата квалификация и професионален опит в съответствие с чл. 16, ал. 11.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато заинтересувано лице или участник в процедурата за предоставяне на концесия е поискал, комисията предоставя:
1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до провеждането на процедурата и до техническите спецификации, или
2. допълнителни документи, с които разполага и които не са класифицирана информация.
(2) Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията, съответно на офертите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се предоставят на всички заинтересувани лица и участници в процедурата не по-късно от 7 дни преди крайния срок за получаване на офертите, ако са поискани своевременно, по реда на чл. 48а от Закона за концесиите и се публикуват на интернет страницата на съответното ведомство.


Чл. 38. (1) Членовете на комисията, консултантите и служителите, които осъществяват техническото обслужване, са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на процедурата информация, за което подписват декларация.
(2) По време на процедурата за предоставяне на концесия изявления за средствата за масово осведомяване, свързани с провеждане на процедурата, не могат да се правят.

Раздел IV.
Провеждане на откритата процедура (Загл. изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 39. (1) Комисията осъществява дейността си в съответствие с чл. 48 от Закона за концесиите.
(2) Решенията на комисията се мотивират и заедно с извършените от нея действия се отразяват в протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(6) Обменът и съхраняването на информация при провеждане на процедурата за предоставяне на концесия се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и на офертите.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Документацията за участие може да бъде разгледана и получена на посоченото в обявлението място от всяко заинтересувано лице.
(2) Когато в обявлението е посочена цена на документацията, последната се получава след заплащане на цената по определения в обявлението начин.
(3) При получаване на документацията заинтересуваното лице подава декларация, в която посочва едно или повече имена, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да бъдат предоставяни разяснения, документи и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона за концесиите. Когато се посочват данни на упълномощено лице, към декларацията се прилага писмено пълномощно, подписано от физическото лице или от законен представител на юридическото лице, за което е получена документацията.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Офертата на участниците се състои от три части:
1. заявление за участие;
2. предложение;
3. обвързващо предложение.
(2) Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията за участие, и се подписва от лицето, което представлява участника.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Заявлението за участие съдържа:
1. процедурата, за която се подава офертата, и
2. представяне на участника, което включва:
а) информация за неговата правно-организационна форма;
б) името/имената на управителя/членовете на управителния орган на участника, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - на неговия представител в съответния управителен орган;
в) име, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да се извършва уведомяването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за концесиите.
(2) Към заявлението за участие се прилагат:
1. в случаите, когато участникът не е посочил Единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър - заверено копие на документ за актуална регистрация на участника, или
2. копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице, което не е търговец;
3. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
4. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от Закона за концесиите:
а) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство за обявяване в несъстоятелност или на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК;
б) съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице - участник в процедурата, или на лицата по чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите за:
аа) удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, и
бб) удостоверяване липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност;
в) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за удостоверяване липсата на задължения за публични вземания по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Закона за концесиите;
г) декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които участникът е работодател;
д) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, т. 4 и 5 от Закона за концесиите;
5. документите за удостоверяване на съответствието с приложимите критерии за подбор по чл. 26, ал. 1 от Закона за концесиите, определени с документацията за участие;
6. документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или заверено копие на документа за внесен депозит;
7. заверено копие на документ, удостоверяващ заплащането на цената на документацията, когато такава е определена с обявлението;
8. опис на приложенията към заявлението с посочване на броя страници;
9. подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в електронен вид.
(3) В заявление, подадено от обединение, което не е юридическо лице, информацията по ал. 1, т. 2 се представя за обединението и за всеки от участниците в обединението. В тези случаи към заявлението се прилагат и:
1. копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на това лице;
2. копие на документ за актуална регистрация на всеки от участниците в обединението, за който не е посочен ЕИК;
3. документите по ал. 2, т. 3 и 4 - за всеки от участниците в обединението.
(4) Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по ал. 2, т. 4, букви "а" и "б" или когато те не включват всички случаи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
(5) Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомяват комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите и в посочените в обявлението обстоятелства по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Предложението съдържа:
1. разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата, посочени в обявлението и в документацията за участие;
2. финансов модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията, когато такъв се изисква с документацията за участие;
3. доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата;
4. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
5. декларация за срок на валидност на офертата;
6. други разработки и информация в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие;
7. електронен носител, на който са записани предложението и приложенията към него;
8. опис на съдържанието на предложението с посочване на броя страници.
(2) При концесия за строителство участникът:
1. включва в предложението процента от общата стойност на строителството, който ще се извърши от трети лица - подизпълнители, ако това е поставено като условие с решението за откриване на процедурата в съответствие с чл. 53, ал. 1 от Закона за концесиите, или
2. може да предложи възлагането на част от строителството на подизпълнители, включително като посочи процента от стойността на строителните работи, които ще се изпълняват от тях, в съответствие с чл. 53, ал. 2 от Закона за концесиите.
(3) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по ал. 1, т. 5 се представя от всеки от участниците в обединението.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Обвързващото предложение представлява резюме на разработките по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата.
(2) Обвързващото предложение се изготвя по образец, който се съдържа в документацията за участие, и се заверява на всяка страница от лицето, което представлява участника.
(3) Когато с обявлението не е ограничена възможността за представяне на варианти в офертата, обвързващо предложение се представя за всеки предложен вариант.
(4) При различия между офертата и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение.
(5) В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в електронен вид.


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик или кутия с надпис "Оферта". Върху плика/кутията се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника.
(2) В плика/кутията се поставят три самостоятелни непрозрачни плика, върху всеки от които е посочено наименованието на участника, с надпис, съответно:
1. "Заявление за участие";
2. "Предложение";
3. "Обвързващо предложение".
(3) Когато съдържанието на заявлението или на предложението е с по-голям обем, те могат да се подадат в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се надписват "Заявление за участие", съответно "Предложение", като се посочва, че това е продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника.
(4) Офертата се представя на хартиен носител в един или повече екземпляра в съответствие с указанията, посочени в документацията за участие, като в пликовете/кутиите с оригинала на заявлението за участие, предложението и обвързващото предложение се поставят и записите им в електронен вид на подходящ носител.
(5) Съдържанието на офертата е на езика, посочен в обявлението. Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, тя се представя и с превод на български език. За автентичен се приема преводът на български език.
(6) Документите, които се прилагат, се представят на езика на тяхното издаване заедно с официален превод на български език.
(7) Официален е преводът, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Офертите се подават на мястото и в срока, определени с обявлението. Когато в определения краен час на мястото за получаване има едно или повече заинтересувани лица, длъжностно лице по чл. 24, ал. 3 приема офертите на всичките.
(2) Върху пликовете и върху всяка от кутиите се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им и се завеждат във входящ регистър на комисията по реда на получаването им. На приносителя се издава удостоверение за завеждането в регистъра по образец, посочен в документацията за участие.
(3) Длъжностните лица по чл. 24, ал. 3 не приемат оферти, подадени на място, ако:
1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал. 1, изречение второ;
2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик или кутии.
(4) Комисията връща незабавно на участниците оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.
(5) Входящият регистър по ал. 2 съдържа следната информация за заявленията и офертите:
1. регистрационен номер по реда на получаването;
2. данни за участника;
3. дата и час на получаване;
4. начин на представяне на офертата - в плик, в кутия, и брой на пликовете, съответно кутиите;
5. забележки по вписаните обстоятелства, включително за обстоятелство по ал. 1, изречение второ.
(6) Когато заинтересувано лице е поискало, комисията предлага, а органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите със заповед удължава срока за получаване на офертите, ако първоначално определеният срок е недостатъчен за запознаване на заинтересуваните лица с цялата информация, необходима за изработване на офертите, в следните случаи:
1. поисканите от заинтересувано лице разяснения или допълнителна информация, отнасяща се до техническите спецификации, или допълнителни документи не са представени в сроковете по чл. 37, ал. 3, или
2. поисканите от заинтересувано лице допълнителна информация, отнасяща се до техническите спецификации, или допълнителни документи не могат да се изпратят, а изискват разглеждането им на място при комисията, или
3. изработването на офертата изисква оглед на обекта на концесията или на концесионната площ, а такъв не е бил осигурен на всички заинтересувани лица.
(7) По предложение на комисията органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите със заповед може да удължи срока за получаване на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получена оферта.
(8) Със заповедта за удължаване на срока за получаване на офертите се удължават и сроковете за получаване на документацията за участие и за отваряне на офертите, както и другите срокове, свързани с него. В 3-дневен срок от издаването на заповедта се осигурява публичност на удължаването на сроковете чрез:
1. изпращане на уведомление на лицата, получили документация за участие;
2. обнародване на обявление на електронната страница на "Държавен вестник", а в случаите по чл. 29, ал. 1 и 3 - и в Службата за публикуване на "Официален вестник" на Европейския съюз;
3. публикуване на обявление в НКР;
4. публикуване на съобщение на интернет страницата на съответното ведомство.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Датата на отваряне на офертите не може да бъде по-късно от 3 работни дни от крайния срок за тяхното получаване.
(2) На мястото, в деня и часа, посочени в обявлението, комисията провежда открито заседание за отваряне на офертите.
(3) Участниците в процедурата или техни представители, както и други желаещи, могат да присъстват на заседанието при спазване на режима на достъп до сградата на съответното ведомство.
(4) В началото на заседанието председателят или заместник-председателят на комисията обявява броя на получените оферти и лицата, които са ги подали, след което се извършва отваряне на офертите по реда на завеждането им във входящия регистър.
(5) Отварянето на всяка от офертите се извършва по следния ред:
1. последователно отваряне на плика/кутията с надпис "Оферта" и на съдържащия се в него плик "Заявление за участие", а когато офертата е подадена в няколко кутии - само на кутията с надпис "Оферта";
2. подписване от един от членовете на комисията и от изявилите желание участници или техни представители на плика с надпис "Обвързващо предложение" и на плика/пликовете или кутията/кутиите с надпис "Предложение";
3. прочитане на описа, приложен към заявлението за участие, и сравняване на посоченото в него с приложенията към заявлението.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) След извършването на действията по чл. 47, ал. 4 и 5 комисията продължава работата си в закрити заседания в следната последователност:
1. извършване на действия по допускане до участие и подбор на участниците в процедурата;
2. отваряне на предложенията и на обвързващите предложения на участниците, които са допуснати до участие и отговарят и на критериите за подбор;
3. разглеждане на предложенията и на обвързващите предложения, оценяване на офертите и извършване класиране на участниците;
4. изработване на проект на решение за определяне на концесионер или на проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесията;
5. приключване на протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите.
(2) При извършване на действията по допускане до участие и подбор на участниците комисията може:
1. да поиска отстраняване на допуснати в заявленията технически нередовности и непълноти, включително представяне на документи по чл. 41, ал. 2 - 4;
2. да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи;
3. да иска разяснения относно представената информация или приложените документи;
4. да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, 3 и 4 комисията изпраща на участника уведомление по реда на чл. 48а от Закона за концесиите, в което посочва искането и определя срок за изпълнението му.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 компетентните органи предоставят поисканата от комисията информация в срок 3 работни дни от получаване на искането.
(5) Отстранените технически нередовности и непълноти, предоставените разяснения и допълнителни доказателства стават неразделна част от заявленията.


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията се произнася с решение по допускането на участниците в процедурата.
(2) С решението по ал. 1 комисията отстранява от участие в процедурата за предоставяне на концесия кандидат или участник:
1. за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 или 3 от Закона за концесиите;
2. за който е налице посочено в обявлението обстоятелство по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите;
3. който е обединение и обстоятелство по т. 1 или 2 е налице за някой от участниците в него;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) който не е изпълнил искане на комисията по чл. 48, ал. 2, т. 1, 3 и 4 в определения с уведомлението срок, освен ако е представил доказателства, удостоверяващи невъзможността за изпълнение на искането в срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато в случаите по ал. 2, т. 4 комисията уважи предоставените доказателства, тя определя нов срок за изпълнение на искането й.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията извършва подбор на заинтересуваните участници. Подборът се извършва в съответствие с чл. 26 от Закона за концесиите и с условията на документацията за участие.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) За резултатите от подбора комисията се произнася с решение, в което определя участниците, на които признава правото да продължат участието си в процедурата, и тези, които се отстраняват от участие в процедурата.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Когато подборът се извършва по критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" и законодателството на държавата, в която участникът е установен, не изисква регистрация в професионален или търговски регистър, участникът - чуждестранно лице, представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
(2) Извън случаите по ал. 1, ако по обективни причини участникът не може да представи документ за регистрация в професионален или търговски регистър, той може да докаже съответствието си с критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" с удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз, или на страната, в която се е установил.
(3) Когато участникът в процедурата е обединение, съответствието с критерия "пригодност за изпълнение на професионална дейност" може да се доказва с възможностите на един или повече от участниците в обединението.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия е предвидена възможност за доказване на съответствието с критериите "икономическо и финансово състояние" и "технически възможности и/или професионална квалификация" чрез възможностите на трети лица, участниците представят необходимите доказателства за използване възможностите на третите лица в съответствие с изискванията на документацията за участие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, съответствието с критериите "икономическо и финансово състояние" и "технически възможности и/или професионална квалификация" се доказва чрез възможностите на един или повече от участниците в обединението.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато обектът на концесия е сложен или със специфично предназначение, комисията може да извърши проверка на техническите възможности на участника, а при необходимост - и на предлаганите от него машини, съоръжения и оборудване, за осигуряване качеството на обекта на концесията или на предоставяните с него услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията може да извърши проверката по ал. 1 чрез консултантите си или като поиска проверка от компетентния орган на държавата, в която участникът е установен, ако този орган изрази съгласие за това.
(3) Когато се изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството, комисията признава:
1. сертификати, издадени от независими лица, или
2. еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в страна - членка на Европейския съюз, или
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, представени от участниците.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато се изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на участника с определени стандарти за опазване на околната среда, комисията признава:
1. сертификати, издадени от независими лица, или
2. еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в страна - членка на Европейския съюз, или
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) други доказателства, представени от участниците.
(5) Независими лица по ал. 3 и 4 са лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).


Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията уведомява всички заинтересувани участници за решението по чл. 50, ал. 1 и за решението по чл. 51, ал. 3 в 3-дневен срок от приключване на подбора, като посочва мотивите за всяко от решенията. Уведомяването се извършва по реда на чл. 48а от Закона за концесиите.
(2) Решенията по чл. 50, ал. 1 и по чл. 51, ал. 3 се обжалват по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) С уведомлението по чл. 55, ал. 1 комисията уведомява заинтересуваните участници за мястото, датата и часа на отваряне на предложенията и на обвързващите предложения.
(2) Съобщение за мястото, датата и часа на отваряне на предложенията и на обвързващите предложения се публикува на интернет страницата на съответното ведомство и може да се публикува в средствата за масово осведомяване.


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Отварянето на предложенията и на обвързващите предложения се извършва в открито заседание на комисията при условието по чл. 47, ал. 3.
(2) Заседанието се провежда по следния ред:
1. проверка на състоянието на пликовете/кутиите с предложенията и с обвързващите предложения;
2. по поредността на завеждането на съответната оферта във входящия регистър:
а) отваряне на обвързващото предложение;
б) подписване от един от членовете на комисията и от изявилите желание участници или техни представители на всяка страница от обвързващото предложение;
в) прочитане на обвързващото предложение от член на комисията;
г) отваряне на предложението;
д) прочитане на описа, приложен към предложението, и сравняване на съдържанието с посоченото в описа.
(3) Предложенията и обвързващите предложения на участниците, които са отстранени с решение по чл. 50, ал. 1 и по чл. 51, ал. 3, не се отварят.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва от комисията в срок, определен от председателя на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на откритото заседание по чл. 55б.

Раздел V.
Открита процедура (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Раздел VI.
Ограничена процедура (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Раздел VII.
Състезателен диалог (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Раздел VIII.
Разглеждане и класиране на офертите


Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Разглеждането на офертите включва проверка от страна на комисията на съответствието на предложението и на обвързващото предложение с предварително обявените условия и параметри с обявлението и документацията за участие и с приложените към нея решение за откриване на процедурата и обявление.


Чл. 79. При разглеждане на офертите комисията:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) при необходимост извършва действията по чл. 48, ал. 2, а когато са налице условията за това - и действията по чл. 29 от Закона за концесиите;
2. определя офертите, а когато с обявлението не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертите - и вариантите, които ще бъдат разглеждани и оценявани.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията разглежда предложенията и обвързващите предложения, като установява съответствието на:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) обвързващите предложения с критериите по чл. 28, ал. 1 от Закона за концесиите, посочени в обявлението, и с изискванията за тяхното удовлетворяване, посочени в документацията за участие;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) предложението с обвързващото предложение и с другите условия и технически спецификации в решението за откриване на процедурата и в документацията за участие.
(2) Когато участниците са представили варианти в офертата, комисията проверява съответствието с обстоятелствата по ал. 1 на всеки от вариантите, които удовлетворяват минималните изисквания, посочени в документацията за участие.


Чл. 81. (1) Комисията не оценява офертата:
1. на участник, който в определения от комисията срок:
а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) не е отстранил техническите нередовности и непълноти в обвързващото приложение и/или в предложението, или
б) не е дал поисканите от комисията разяснения или дадените разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или
в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) не е представил писмено поискани от комисията допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в обвързващото предложение или в предложението;
2. за която при извършена проверка по реда на чл. 48, ал. 2, т. 2 е установено представяне от участника на:
а) невярна информация, или
б) неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
3. в случаите по чл. 29, ал. 3 от Закона за концесиите;
4. която не отговаря на критериите по чл. 28, ал. 1 от Закона за концесиите, посочени в обявлението, и на другите условия на документацията за участие.
(2) Алинея 1 се прилага за всеки от вариантите към офертата, които отговарят на минималните изисквания, посочени в документацията за участие.
(3) Комисията приема решение, с което определя офертите, включително вариантите към офертите, които не се оценяват.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решението по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните участници с решението по чл. 58, ал. 2 или чл. 60, ал. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията извършва оценка на допуснатите оферти, като оценява обвързващото предложение по критериите за комплексната оценка чрез прилагане на методиката за оценка на офертите.
(2) Въз основа на оценката на допуснатите оферти комисията класира участниците с решение.
(3) Когато една или повече оферти съдържат варианти, които са допуснати до оценяване, комисията:
1. извършва предварителна оценка на всеки от вариантите, и
2. класира участниците с варианта на офертата, получил най-висока оценка.
(4) Оценките на допуснатите оферти и класирането на участниците не се съобщават до приемане на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата, освен на органите по чл. 103 от Закона за концесиите при съгласуването на съответното решение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) До приключване на процедурата комисията служебно следи за липсата на обстоятелство по чл. 16, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за концесиите. Когато установи възникването на такова обстоятелство, комисията не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата независимо от изпълнението на задължението му по чл. 41, ал. 5.


Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 84. (1) След класиране на участниците комисията:
1. приключва протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите;
2. подготвя проект на решение по чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите за определяне на класирания на първо място участник за концесионер, и
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) подготвя проект на доклад на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите до концедента.
(2) Мотивите на проекта на решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер се включват в проекта на доклад по ал. 1, т. 3.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато прецени, че нито една от офертите не отговаря на изискванията на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия или на обявените с документацията за участие условия, комисията приключва протокола, подготвя проект на доклад на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите до концедента и проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия на основание чл. 60, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато няма подадени заявления или оферти или няма допуснати кандидати, комисията съставя протокол, проект на доклад на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите до концедента и проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Проектите на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2 или по чл. 60, ал. 1 от Закона за концесиите се съгласуват по реда на чл. 16 с органите по чл. 103 от Закона за концесиите относно законосъобразността на проведената процедура и на проекта на решение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При съгласуването се представя и препис-извлечение от протокола на комисията, в който се включва цялото му съдържание с изключение на информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 52, ал. 1 от Закона за концесиите, информацията, предоставянето на която противоречи на разпоредбите на нормативен акт, както и информацията, която предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Съгласуването се извършва при условията и в сроковете по чл. 16, ал. 5 - 7.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Съгласуваните проекти на доклад и на решение по чл. 58, ал. 2 или по чл. 60, ал. 1 от Закона за концесиите се представят на концедента за приемане на съответното решение в срок, определен със заповедта за назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца считано от датата на откритото заседание по чл. 55б.

Раздел IX.
Определяне на концесионер


Чл. 87. Концесионерът се определя с решение на концедента по чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 88. (1) Решението за определяне на концесионер съдържа елементите, определени в чл. 59, ал. 1 от Закона за концесиите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При определяне на срока за сключване на концесионния договор се вземат предвид наличието на обстоятелство по чл. 18, ал. 3 - 5 от Закона за концесиите и обемът на информацията и документите, които следва да се включат, съответно приложат, към концесионния договор.
(3) С решението за определяне на концесионер за държавни концесии Министерският съвет определя и органа, който:
1. сключва концесионния договор и представлява концедента по него с изключение на прекратяването на договора;
2. организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Органът по ал. 3 представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решението за определяне на концесионер не се обнародва в "Държавен вестник". Решението и препис-извлечение от протокола по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите относно извършената оценка на офертите и класирането на участниците се предоставят на заинтересуваните участници в процедурата от съответния орган по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите в 7-дневен срок от приемане на решението по реда на чл. 48а от Закона за концесиите и те могат да го обжалват по реда на глава единадесета от Закона за концесиите в 10-дневен срок от уведомяването.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При извършване на самостоятелната преценка на изложените в протокола на комисията и в доклада на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите факти и обстоятелства концедентът може да не приеме решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер, когато:
1. констатира нередовности в работата на комисията, или
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) прецени, че нито една оферта не отговаря на изискванията на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия или на обявените с документацията за участие условия на концесията.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 концедентът приема решение за:
1. връщане на преписката на комисията със задължителни указания за продължаване на процедурата за предоставяне на концесия от последното законосъобразно решение или действие - когато констатираните нередовности могат да бъдат отстранени, или
2. прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите - когато констатираните нередовности при провеждане на процедурата не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Раздел X.
Прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия


Чл. 91. (1) Концедентът приема решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия в случаите по чл. 60, ал. 1 от Закона за концесиите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите се приема по предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, към което е приложен протоколът на комисията по чл. 85, ал. 2.
(3) Решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите се приема:
1. след самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, изложени в доклада и в протокола на комисията - в случаите по чл. 84, ал. 1, или
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) по предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите - в случаите по чл. 85, ал. 1.


Чл. 92. (1) Решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите може да бъде прието от концедента във всеки момент от хода на процедурата.
(2) Обстоятелствата, в резултат на чието възникване може да се приеме решението по ал. 1, трябва да бъдат обективни и да не са били предвидени или да не са могли да бъдат предвидени при приемане на решението за откриване на процедурата.


Чл. 93. (1) Решение за прекратяване на процедурата на основание чл. 60, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите може да бъде прието:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) по предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите, или
2. в случаите по чл. 90, ал. 2, т. 2.
(2) Решението за прекратяване на процедурата може да се обжалва по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) В 7-дневен срок от приключване или прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия комисията предава на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите документацията по провеждане на процедурата, както и писмен отчет за процедурата с информацията по чл. 100 от Закона за концесиите в електронен формуляр.
(2) Електронният формуляр на писмения отчет по ал. 1 се поддържа на интернет страницата на НКР.
(3) Органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите:
1. определя длъжностно лице, което да изпрати попълнения електронен формуляр по ал. 1 за вписване в НКР;
2. съхранява документацията по провеждането на процедурата най-малко 3 години след прекратяване на концесията, съответно след прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия в случаите по чл. 60, ал. 1 от Закона за концесиите.
(4) В 14-дневен срок от приключване или прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия длъжностното лице по ал. 3, т. 1 изпраща попълнения електронен формуляр по ал. 1 за вписване в НКР.

Раздел XI.
Правила за обмен на информация и за подаване на заявления и оферти по електронен път (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Глава четвърта.
КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР


Чл. 97. (1) Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне на концесионер по чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.
(2) Органът, сключил концесионния договор от името на концедента, уведомява за това Комисията за защита на конкуренцията в деня на подписването му от страните по реда на чл. 39, ал. 5.
(3) Началната дата, от която започва да тече срокът за сключване на концесионния договор, се определя съгласно чл. 62 от Закона за концесиите.


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Концесионният договор не се сключва, когато определеният за концесионер е лице по чл. 18, ал. 3 - 5 от Закона за концесиите и до изтичането на срока за сключване на договора не е представило доказателства за възникване на новоучреденото търговско дружество, съответно - на едноличния търговец.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В случаите по ал. 1, както и когато класираният на първо място участник откаже да сключи концесионния договор в определения срок, по предложение на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите концедентът приема решение, с което:
1. определя за концесионер класирания на второ място участник, или
2. прекратява процедурата за предоставяне на концесията на основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от Закона за концесиите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При приемане на решението по ал. 2 концедентът извършва самостоятелна преценка на офертата на класирания на второ място участник с оглед постигане целите на концесията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 с решението на концедента:
1. се определя срок за провеждане на преговори за подобряване на предложенията на участника по критериите за комплексна оценка на офертата, който не може да бъде по-дълъг от един месец от съобщаване на решението;
2. може да се определят задължителни условия, които трябва да бъдат постигнати при провеждане на преговорите по т. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Решението по ал. 2 се съобщава на заинтересуваните участници по реда на чл. 48а от Закона за концесиите.
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При отказ на участника, определен за концесионер, да сключи концесионен договор в определения срок, както и в случаите по ал. 1 оправомощеният орган изпраща писмена покана до класирания на второ място участник за сключване на концесионния договор, ако това е предвидено с решението на концедента за определяне на концесионер.
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Концесионният договор се сключва с класирания на второ място участник при условията на чл. 63, ал. 2 от Закона за концесиите.


Чл. 100. (1) Когато с офертата си концесионерът е направил предложение за възлагане на част от строителството на подизпълнители, те се определят по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Алинея 1 се прилага и когато концесионерът не е възложител по Закона за обществените поръчки. В тези случаи обявлението за избор на подизпълнител се попълва на български език в съответния електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на НКР, обнародва се в "Държавен вестник" и се публикува в НКР в сроковете по чл. 54, ал. 1 от Закона за концесиите.


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) При прехвърляне на фирмата и предприятието на едноличен търговец концесионер, както и при поемане на предприятието от наследник при смърт на едноличния търговец концесионер приобретателят, съответно поемателят, има право да поиска продължаване на концесионния договор с него.
(2) В случаите по ал. 1 искането се отправя до органа, който представлява концедента по концесионния договор, в срок до 3 месеца от вписването в търговския регистър на прехвърленото предприятие по партидата на правоприемника.
(3) В искането се посочва ЕИК на правоприемника и към него се прилагат документите по чл. 41, ал. 2, т. 4.
(4) Концедентът може да приеме решение за продължаване на концесионния договор с правоприемника в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняване на нередовностите по него.
(5) В случай че правоприемникът не отговаря на изискванията на ал. 3, концедентът приема решение за отказ от продължаване на концесионния договор.


Чл. 101. (1) При прекратяване на концесионния договор концесионерът предава обекта на концесията на комисия, назначена от органа, оправомощен да предприеме действията по прекратяването, или от органа, който представлява концедента по концесионния договор - в случаите на прекратяване по право.
(2) За държавните комисии в състава на комисията се включват представители на:
1. съответния орган по ал. 1;
2. органа, в чието управление следва да премине обектът на концесията;
3. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - за обекти - изключителна държавна собственост, или на областния управител - за останалите обекти - държавна собственост.
(3) За общинските и обществените концесии в състава на комисията се включват лица по преценка на органа по ал. 1.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО КОНЦЕСИИТЕ


Чл. 102. (1) Финансирането на дейността по концесиите включва администрирането на:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.) приходите от концесионни плащания за държавни концесии, неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документация за участие;
2. разходите по концесиите.
(2) Финансирането на дейността по концесиите се извършва:
1. за държавните концесии - чрез бюджета на Министерството на финансите;
2. за общинските концесии - чрез бюджета на съответната община;
3. за обществените концесии - чрез бюджета на съответната публичноправна организация.
(3) Финансирането на компенсациите по чл. 6, ал. 1 от Закона за концесиите се извършва от органа, който представлява концедента по концесионния договор.


Чл. 103. (1) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Разходите за концесионна дейност, предвидени в чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите, се извършват от съответните министерства и ведомства в съответствие с утвърдения от министъра на финансите ред и ежегоден план на разходите за:
1. изработване на концесионни анализи, проекти на обосновки на концесии, документации за участие в процедури, проекти на концесионни договори, както и за извършването на други подготвителни действия;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) заплащане на услуги, експертизи и технически дейности, свързани с подготвителните действия, с провеждането на процедури за предоставяне на концесии и с изпълнението и контрола на концесионните договори;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) възнаграждения на екипите за подготвителни действия;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) възнаграждения на председателите, заместник-председателите, членовете, техническите секретари и привлечените консултанти на комисиите за провеждане на процедури за предоставяне на концесии и на комисиите за контрол по изпълнение на сключените концесионни договори;
5. актуализиране, допълване и поддържане на НКР и на архива към него;
6. методическото и информационното осигуряване и реклама на концесионната дейност;
7. обучение на администрацията, осигуряваща концесионната дейност;
8. придобиване, ремонт и поддръжка на материални и нематериални активи;
9. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)
10. финансиране на дейностите по физическа охрана в случаите по чл. 78, ал. 5 от Закона за концесиите;
11. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) други разходи, свързани с дейности по предоставянето, мониторинга, управлението и контрола на концесионните договори.
(3) Размерът на възнагражденията по ал. 2, т. 3 се определя от съответния министър в съответствие с утвърдения от министъра на финансите ежегоден план и в зависимост от сложността и обема на предоставяната концесия и от броя на лицата в размер не по-голям от минималната работна заплата за страната на месец.
(4) Възнагражденията за участие в комисиите по ал. 2, т. 4 се определят от съответния министър в размер не по-голям от минималната работна заплата за страната на заседание.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2010 г.) Предоставянето на средства за финансиране по ал. 2, т. 10 се извършва след писмено мотивирано искане от областния управител до министъра на финансите чрез съответния министър.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Планирането на финансирането на дейността по държавните концесии се извършва въз основа на одобрени от министъра на финансите годишни планове за работа в областта на концесиите, представени от ръководителите на министерствата и ведомствата, съдържащи очаквани годишни приходи от концесионна дейност, мотивирани обосновки на предложените разходи и тяхното разпределение по дейности и по обекти на концесия.
(2) Въз основа на одобрените годишни планове по ал. 1 министрите и ръководителите на ведомства изготвят проекти на план-сметка на приходите и разходите за концесионна дейност по Единната бюджетна класификация, които се представят в Министерството на финансите в определения срок за изготвяне на проекта на закон за държавния бюджет за съответната година.
(3) Министерствата и ведомствата, ползващи средства за концесионна дейност чрез Министерството на финансите, изготвят периодични отчети по Единната бюджетна класификация в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, включващи подробна обяснителна записка и анализ на отчетените приходи и разходи за концесионна дейност за съответния период.

Глава шеста.
ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ


Чл. 105. (1) Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато в концесионния договор не е предвиден ред за извършване на текущ контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от органа, който осъществява контрола по изпълнението му.
(3) Текущият контрол за изпълнение на сключените концесионни договори се осъществява от органа, на който концедентът е възложил да организира контрола по концесионните договори. Текущият контрол се осъществява чрез:
1. длъжностни лица от съответната администрация;
2. комисия за контрол по изпълнението на концесионни договори, наричана по-нататък "комисията за контрол".


Чл. 106. (1) Длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 осъществяват текущия контрол чрез периодични проверки на изпълнението на задълженията на концесионерите по конкретните концесионни договори, включително по изпълнението на задълженията за концесионни плащания.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва чрез:
1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) извънредни проверки на място.
(3) Проверките по изпълнението на концесионните договори завършват с констатации по отношение на изпълнението от страна на концесионера на:
1. условията за осъществяване на концесията;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) задълженията по концесионния договор;
3. сроковете за изпълнение на задълженията;
4. изпълнението на задълженията за концесионни плащания;
5. спазването на нормативните актове, които регламентират дейностите, свързани със съответния обект на концесията.
(4) Въз основа на констатациите по ал. 3 длъжностните лица изготвят доклад до съответната комисия за контрол.
(5) Докладът по ал. 4 съдържа резултатите от извършената проверка и предложения за:
1. мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор;
2. сезиране на компетентните органи - при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания;
3. (нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) предложения за налагане на санкции и неустойки.
(6) Длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 попълват електронни формуляри за дължимите и извършените концесионни плащания, които съдържат информация за дължимото и за извършеното концесионно плащане, а когато концесионният договор е сключен преди 1 юли 2006 г. - концесионно възнаграждение за съответния период, определен с концесионния договор, включително информация за забавяне плащането, като се посочват причините за забавянето.
(7) Длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 попълват електронни формуляри за дължимите и извършените плащания на компенсации, които съдържат информация за дължимото и за извършеното заплащане на предвидените с концесионния договор компенсации за съответния период, определен с концесионния договор, включително информация за забавяне плащането на компенсациите, като се посочват причините за забавянето.
(8) Формулярите по ал. 6 и 7 се изпращат в НКР в 30-дневен срок от падежа на концесионното плащане, съответно на компенсацията.
(9) Електронните формуляри за дължимите и извършените концесионни плащания по ал. 6 и формуляри за дължимите и извършените плащания на компенсации по ал. 7 се поддържат в интернет страницата на НКР.


Чл. 107. (1) В зависимост от броя на контролираните концесионни договори, от вида на обектите на концесия и от териториалното им местоположение органът, който организира контрола по изпълнението им, назначава една или повече комисии за контрол.
(2) Органът по ал. 1 издава заповед, с която определя:
1. председателя и заместник-председателя на комисията;
2. поименния състав на останалите членове на комисията.
(3) В състава на комисията за държавни концесии се включват лица по чл. 105, ал. 2 от Закона за концесиите. Общият брой на членовете на комисията за държавни концесии, без председателя и заместник-председателя, не може да бъде повече от 7.
(4) В състава на комисията не може да участва лице, което:
1. има материален интерес от концесия - предмет на контрола на комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) е свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с концесионер, който е страна по договор - предмет на контрола на комисията, или с негов подизпълнител.


Чл. 108. (1) Комисията за контрол приема правила за своята работа, които се утвърждават от органа, който я е назначил.
(2) Комисията за контрол провежда заседания по график, утвърден от органа, който я е назначил.
(3) Комисията за контрол заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й, и приема решенията си с мнозинство от повече от половината от членовете й.
(4) На заседанията на комисията за контрол присъстват лицата по чл. 105, ал. 3, т. 1, чиито доклади са включени в дневния ред. При необходимост комисията за контрол може да кани и други лица на своите заседания или при извършване на проверките.


Чл. 109. (1) Комисията за контрол има следните правомощия:
1. разглежда внесените доклади по чл. 106, ал. 4 и други документи, като приема решения, с които:
а) дава указания на длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1;
б) прави предложения до органа, който организира контрола по концесионните договори;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) извършва проверки на място;
3. приема решения относно други въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори;
4. приема попълнени електронни формуляри за изпълнението на концесионните договори;
5. предлага на органа, който организира контрола по изпълнението на концесионния договор, възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност;
6. извършва други действия, свързани с концесионната дейност, определени със заповедта за назначаването и правилата за работата й.
(2) При приемане на решенията си комисията за контрол взема предвид резултатите от извършените експертни и технически дейности по ал. 1, т. 5.
(3) Формулярите по ал. 1, т. 4 съдържат:
1. срока за изпълнение на инвестиционната програма и датата на изпълнението й;
2. предварителните условия за влизане в сила на договора и датата на изпълнението им;
3. условията и срока за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията и датата на тяхното изпълнение;
4. условията за осъществяване на концесията и тяхното изпълнение;
5. задълженията на концедента, сроковете за тяхното изпълнение и изпълнението им;
6. задълженията на концесионера, сроковете за тяхното изпълнение и изпълнението им;
7. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора и тяхното изпълнение;
8. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред и тяхното изпълнение;
9. условията и сроковете за финансиране отстраняването на нанесените екологични щети и тяхното изпълнение.
(4) Електронният формуляр за изпълнението на концесионните договори по ал. 1, т. 4 се поддържа в интернет страницата на НКР. Попълнените формуляри се изпращат за вписване в НКР от органа, отговорен за контрола по концесионните договори.


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Комисията за контрол приема годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, който след одобряването му от органа, който организира контрола по концесионните договори, се представя на концедента. За държавните концесии едновременно с представянето му на концедента годишният доклад се представя и на министъра на финансите.
(2) Годишният доклад съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) обобщени резултати за всяка концесия относно:
а) отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори;
б) извършените проверки и експертизи;
в) извършените одитни проверки от органите за общ контрол по чл. 102 от Закона за концесиите;
2. предприети действия за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и при извършване на контролната дейност;
3. анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори - предмет на извършвания контрол;
4. изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната дейност.


Чл. 111. (1) При осъществяване на своята дейност членовете на комисиите за контрол и длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 имат право:
1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на концесия;
2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионния договор;
3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионния договор.
(2) При липса на съдействие от проверяваните лица лицата по чл. 105, ал. 3, т. 1 и членовете на комисията за контрол могат предварително или при необходимост във връзка с изпълнението на служебните си задължения да искат съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията.

Глава седма.
НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 112. (1) Националният концесионен регистър по чл. 96, ал. 1 от Закона за концесиите е публичен, като достъпът до данните за предоставените концесии и до информацията за процедурите за предоставяне на концесиите и информацията за изпълнението на концесионните договори се осъществява чрез интернет страницата на НКР (www.nkr.government.bg).
(2) Националният концесионен регистър и архивът към него се поддържат от специализираната дирекция на Министерския съвет по реда на правилника.


Чл. 113. (1) Архивът към НКР е публичен, като достъпът до информацията в досиетата на предоставените концесии, която не е обявена за конфиденциална по реда на чл. 52 от Закона за концесиите, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(2) Предоставянето на информация от архива към НКР се извършва от длъжностни лица в специализираната дирекция на Министерския съвет след решение на министър-председателя или на определено от него длъжностно лице.


Чл. 114. (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Националният концесионен регистър представлява информационна система, която съдържа електронна база данни и се създава и поддържа по начин, който гарантира защита на данните в системата срещу заличаване, неправомерно изменение и ползване.
(2) Националният концесионен регистър се състои от 3 части:
1. за държавни концесии;
2. за общински концесии;
3. за обществени концесии.
(3) Всяка част на НКР се състои от 3 раздела, в които се поддържат:
1. информация за проведените процедури за предоставяне на концесии;
2. данните по чл. 97 от Закона за концесиите за предоставените концесии;
3. информация за изпълнението на концесионните договори, включително на концесионните плащания и на компенсациите по тях.


Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Информацията в НКР за проведените процедури за предоставяне на концесии се предоставя в НКР от длъжностните лица, определени от съответните органи, представляващи концедента по концесионните договори, в електронна форма и включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) вписаните обявления за провеждане на процедурите за предоставяне на концесии по чл. 41 от Закона за концесиите;
2. писмените отчети за проведените процедури за предоставяне на концесия по чл. 100, ал. 1 от Закона за концесиите.
(2) Специализираната дирекция на Министерския съвет ежегодно до 31 март съставя статистически отчет за проведените процедури за предоставяне на концесии по чл. 100, ал. 2 от Закона за концесиите за предходната година, който съдържа информация за:
1. броя и видовете процедури за предоставяне на концесия;
2. броя на сключените концесионни договори и общата стойност на договорените инвестиции по видове концесии;
3. прекратените процедури за предоставяне на концесия;
4. националността на кандидатите, участниците и концесионерите;
5. друга статистическа информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Концесионерите попълват и изпращат обявленията за възлагане строителството на част от обекта на концесия на подизпълнители в съответния електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на НКР, при условията, по реда и в сроковете по чл. 42 от Закона за концесиите.


Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Данните по чл. 97 от Закона за концесиите в част втора от НКР, които се съдържат в партидите за предоставените концесии, се попълват в съответния електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на НКР.


Чл. 117. Информацията в НКР за изпълнението на концесионните договори включва:
1. информация за дължимите и извършените от концесионерите концесионни плащания със съдържание;
2. информация за дължимите и за платените от концедента компенсации;
3. информация по чл. 68 от Закона за концесиите за изпълнението на концесионните договори.


Чл. 118. (1) Електронният формуляр на обявлението се поддържа в интернет страницата на НКР.
(2) Попълненият електронен формуляр на обявлението се изпраща за вписване в НКР едновременно с изпращането му за обнародване в "Държавен вестник".
(3) Длъжностните лица по чл. 113, ал. 2 сверяват обнародваното в "Държавен вестник" обявление с изпратения за вписване електронен формуляр и в 3-дневния срок по чл. 42, ал. 2 от Закона за концесиите вписват обявлението в НКР.


Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Писмените отчети с информация за проведената процедура за предоставяне на концесия се изготвят в електронния формуляр от длъжностните лица, определени от съответните органи, които са организирали провеждането на процедурата. Писмените отчети се представят в НКР в 14-дневен срок от:
1. сключването на концесионния договор, или
2. обнародването на решението за прекратяване на процедурата.


Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Длъжностните лица, определени от съответните органи, представляващи концедента по концесионните договори, представят данните за сключените концесионни договори и документацията за архивното досие на концесията, като извършват действията по чл. 99 от Закона за концесиите в сроковете, определени с него и с правилника.
(2) Когато влизането в сила на концесионния договор е поставено в зависимост от изпълнението на определени условия, органът по ал. 1 изпраща информация и документи, които удостоверяват влизането в сила на договора.
(3) Данните по чл. 97, ал. 1 от Закона за концесиите за предоставените концесии и настъпилите промени в тях се изпращат едновременно на хартиен носител и в електронен вид.
(4) Концесионните договори, допълнителните споразумения и приложенията към тях, а когато е възможно - и документите, удостоверяващи данните по ал. 3, се изпращат в НКР и в електронен вид на електронен носител.
(5) Директорът на специализираната дирекция на Министерския съвет предоставя получените данни и документи на длъжностни лица, които в съответствие с длъжностните си характеристики поддържат НКР и архива към него.


Чл. 121. (1) В 14-дневен срок от получаването на данните и документите по чл. 120, ал. 1 длъжностните лица по чл. 113, ал. 2 извършват проверка за съответствието помежду им и:
1. откриват партида с идентификационен номер, по която се извършват и всички последващи вписвания;
2. откриват досие на вписаната концесия, към което прилагат всички документи, предоставени във връзка със съответните вписвания.
(2) При констатиране на несъответствие между данните в образеца и предоставените документи длъжностните лица извършват съответните корекции в образеца. В тези случаи действията по ал. 1 се извършват в 20-дневен срок от получаването на данните и документите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) При констатиране на непълноти в предоставените данни или документи длъжностните лица по чл. 113, ал. 2 уведомяват длъжностните лица, определени от съответните органи, представляващи концедента по концесионните договори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 длъжностните лица, определени от съответните органи, представляващи концедента по концесионните договори, изпращат липсващите данни и/или предоставят липсващите документи.
(5) В случаите по ал. 3 действията по ал. 1 се извършват в 14-дневен срок от получаването на данните или документите.


Чл. 122. (1) Последващите вписвания по партидите се извършват в 7-дневен срок от получаването на съответните данни и документи по чл. 99, ал. 2 от Закона за концесиите, без да се засягат данните, съдържащи се в предходните вписвания.
(2) Когато предоставените документи доказват прекратяване на съответната концесия, длъжностните лица по чл. 113, ал. 2 закриват партидата, без да заличават направените по нея вписвания.


Чл. 123. Информацията за изпълнението на концесионните договори, за дължимите и извършените концесионни плащания и за договорените и платените компенсации се представя, въвежда и поддържа в НКР при условията и по реда на чл. 120 - 122.


Чл. 124. Длъжностните лица по чл. 113, ал. 2:
1. поддържат информацията в НКР за процедурите за предоставяне на концесии, като:
а) проверяват и вписват обявления за провеждане на процедурите за предоставяне на концесии;
б) вписват писмените отчети за проведените процедури за предоставяне на концесия;
в) водят статистическия отчет за проведените процедури за предоставяне на концесии;
г) вписват обявленията за възлагане от концесионерите строителството на част от обекта на концесията на подизпълнители;
2. проверяват, въвеждат и поддържат в НКР данните за предоставените концесии;
3. поддържат информацията в НКР за изпълнението на концесионните договори, в т.ч. за:
а) дължимите и извършените от концесионерите концесионни плащания;
б) договорените и платените от концедента компенсации;
в) изпълнението на концесионните договори;
4. поддържат архива към регистъра с досиетата на вписаните концесии;
5. предоставят информация от НКР и архива към него, за която министър-председателят или упълномощено от него длъжностно лице е приел решение за предоставяне по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация;
6. поддържат интернет страницата на Министерския съвет за концесиите;
7. изпълняват и други функции, свързани с водене на регистъра и поддържане на архива към него.


Чл. 125. Партидата на всяка вписана концесия има идентификационен номер, който се състои от три части:
1. първа част - буква "Д" за държавна концесия, буква "О" за общинска концесия и буква "П" за обществена концесия;
2. втора част - пореден номер на партидата в съответната част на регистъра.


Чл. 126. (1) Архивът към НКР съдържа на хартиен носител досие за всяка вписана концесия с документите по чл. 98 от Закона за концесиите.
(2) Концесионните договори, допълнителните споразумения и приложенията към тях, а когато е възможно - и документите, удостоверяващи данните по ал. 3, се изпращат и се съхраняват в НКР и на електронен носител.


Чл. 127. (1) Досиетата към архива се подреждат по идентификационните номера на партидите на вписаните концесии.
(2) До закриване на партидата на съответната концесия досието към нея се съхранява от длъжностните лица по чл. 113, ал. 2.
(3) След закриване на партидата на съответната концесия досието към нея се предава по опис в архива на Министерския съвет, където се съхранява 3 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г.) С изтичането на срока по ал. 3 досието на съответната концесия се предава за постоянно съхраняване в Националния архивен фонд.


Чл. 128. Цялата документация, свързана с подготвителните действия по предоставянето на концесията, провеждането на процедурите за определяне на концесионер, сключването на концесионния договор, контрола по изпълнението му, прекратяването на концесионния договор и последващите действия до предаване на обекта на концесията от концесионера на концедента, се съхранява от органа, извършил или извършващ конкретните действия.


Чл. 129. (1) Когато при изпълнение на дейностите, възложени с правилника, включително дейностите, свързани с воденето на НКР, специализираната дирекция на Министерския съвет констатира данни за извършено нарушение на Закона за концесиите и на правилника по отношение на общинските и обществените концесии, тя сезира компетентните държавни органи.
(2) По отношение на държавните концесии правомощията на специализираната дирекция на Министерския съвет по ал. 1 се осъществяват в рамките на съгласуването, предвидено със Закона за концесиите и с правилника.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) "Концесионна площ" е земята, върху която е изграден или е предназначена за изграждане на обекта на концесията, както и прилежащата към обекта на концесията територия и/или други територии, необходими за осъществяване на дейностите по концесията.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Когато към датата на влизане в сила на правилника има изготвени анализи, за които е съставен протокол по чл. 6, ал. 3 от отменения Правилник за прилагане на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г., бр. 48 от 2000 г., бр. 27 от 2002 г., бр. 13 и 101 от 2004 г. и бр. 10, 78, 83 и 96 от 2005 г.), органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите може да основе обосновката по чл. 9 на тези анализи, ако съдържащата се в тях информация е актуална.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) До 31 юли 2006 г. органите по чл. 107, ал. 1 издават заповеди, с които привеждат състава и функциите на действащите комисии за контрол по предоставените концесии в съответствие с изискванията на правилника.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Специализираната дирекция на Министерския съвет дава методически указания по прилагането на правилника.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) Електронните формуляри по чл. 39, ал. 8, чл. 106, ал. 8 и чл. 109, ал. 4 се въвеждат в интернет страницата на НКР от специализираната дирекция на Министерския съвет до 30 септември 2006 г.
(2) До изтичането на срока по ал. 1 информацията, която се съдържа в електронните формуляри, се изпраща в НКР по електронен път със съдържанието, определено в правилника.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2006 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "AРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 8 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2011 Г.)

§ 82. Навсякъде в правилника думите "органът по чл. 6, ал. 1", "органа по чл. 6, ал. 1" и "органите по чл. 6, ал. 1" се заменят съответно с "органът по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите", "органа по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите" и "органите по чл. 19, ал. 1 - 3 от Закона за концесиите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 8 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2011 Г.)

§ 87. Процедурите за предоставяне на концесии, за които има обнародвано обявление, се довършват по досегашния ред.


§ 88. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 3, т. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2, т. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

Изисквания към концесионните анализи

Раздел І. Общи изисквания
1. Концесионните анализи се изработват със съдържание, определено с документацията за тяхното възлагане въз основа на документите и информацията, осигурени от екипа за подготвителните действия или набавени от изпълнителите.
2. Концесионните анализи се изработват на основата на съществуващите:
2.1. документи, удостоверяващи собствеността на обекта на концесията и/или на концесионната площ;
2.2. актуални документи за графичното представяне и за определяне на техническите характеристики и показатели на обекта на концесията и на концесионната площ, като копия или скици от кадастрална карта (кадастрален план) или от подробен устройствен план, извадка (скица) от картата на възстановената собственост и/или схема от пряко геодезическо заснемане или трасиране на обекта на концесията и на концесионната площ.
3. Концесиите за строителство освен на документите по т. 2 се основават и на наличните:
3.1. прединвестиционни проучвания, с които се определят обектът на концесията, неговите основни показатели и обхватът и обемът на услугите от обществен интерес;
3.2. инвестиционни проекти;
3.3. технически паспорти на строежите - когато в обекта на концесията се включват съществуващи строежи;
3.4. екологична оценка и/или решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - когато обект на концесията е инвестиционно предложение за строителство, дейност или технология съгласно приложения № 1 и 2 към Закона за опазване на околната среда.
4. Концесиите за услуги освен на документите по т. 2 се основават и на наличните технически паспорти на съществуващите строежи, включени в обекта на концесията.
5. Концесиите за природни богатства освен на документите по т. 2 се основават и на наличните екологична оценка и решение по ОВОС.
Раздел IІ. Изисквания към техническия анализ
1. Индивидуализация на обекта на концесията и на прилежащата инфраструктура и принадлежности и/или на дейностите по предоставяне на услугата от обществен интерес и на другите стопански дейности.
2. Определяне на устройствените характеристики на обекта на концесията, включително обосноваване на необходимостта от включване към обекта на концесията на прилежаща инфраструктура и принадлежности и присъединяването им към общите мрежи на техническата инфраструктура.
3. Определяне на основните технически и технологични характеристики на обекта на концесията на основата на документите по раздел І, т. 2 - 5, както и:
а) определяне и анализ на потребностите на концедента;
б) определяне на обществения интерес;
в) определяне на параметрите на застрояването;
г) резултатите от геоложките, хидроложките, хидрогеоложките, геодезическите и другите инженерни проучвания - когато това е необходимо;
д) посочване на изискванията за националната сигурност и отбраната на страната, за опазване на околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.
4. Определяне на техническите характеристики и технологичните параметри на основата на проучени аналози - в случаите, когато не са налични прединвестиционни проучвания и инвестиционни проекти за обекта на концесията.
5. Определяне на технико-икономически показатели на обекта на концесията, необходими за изработване на финансово-икономическия анализ.
6. Предложение за инвестиционна програма по видове подобекти и основни групи строителни и монтажни работи и по стойност на инвестициите за целия срок на концесията, включително с времеви график за изпълнение на строителството - при концесиите за строителство.
7. Извършване на водностопански анализ за водностопанските обекти, включени в обекта на концесията.
8. За морските плажове техническият анализ се основава на акта за изключителна държавна собственост и на приложената към него скица, а при необходимост - и на пряко геодезическо заснемане. С техническия анализ за морски плаж се определят:
а) площта на морския плаж и принадлежностите, включително пътните и пешеходните връзки за достъп до морския плаж;
б) устройствените характеристики на морския плаж;
в) техническите показатели на морския плаж;
г) възможностите за присъединяване на преместваемите обекти към съществуващите мрежи на техническата инфраструктура.
Раздел ІІІ. Изисквания към финансово-икономическия анализ
1. Финансово-икономическият анализ (ФИА) се разработва в най-малко два варианта съгласно заданието на екипа за подготвителни действия и съдържа най-малко следните елементи:
1.1. Анализ на пазара, включващ анализ на основни конкуренти, анализ на цените и търсенето на определените видове услуги и др.
1.2. Анализ на разходите и на приходите по години, в т.ч.:
а) обоснована прогноза за разходите - за инвестиции, за управление и поддържане на обекта на концесията и за управление на услугата, съответно експлоатацията на природното богатство, за финансиране и др., свързани с ползването на обекта на концесията или с извършването на други стопански дейности с обекта на концесията;
б) обоснована прогноза за очакваните приходи по години от експлоатацията на обекта и/или услугата от обществен интерес, съответно от добива на природното богатство, както и от извършването на други стопански дейности с обекта на концесията.
1.3. Анализ на рисковете при осъществяване на концесията, анализ на чувствителността на основните рискове по концесията и изготвяне на матрица за тяхното разпределение.
1.4. Анализ и изводи за ефективността на концесията с цел справедливо разпределение на ползите от концесията в зависимост от степента на поемане на риска, извършени въз основа на показателите финансова вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и собствения капитал, финансова нетна настояща стойност, срок на откупуване на инвестициите и др.
1.5. Предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионно плащане и/или на компенсация по чл. 6, ал. 1 от Закона за концесиите - когато това произтича от анализа по т. 1.4.
1.6. Обосноваване на предложение за срок на концесията, включително като се отчита необходимият период за възстановяване на вложените инвестиции.
1.7. Предложения за вида, размера и начина на плащане на гаранциите и другите обезпечения за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
1.8. Предложение за избор на най-ефективен вариант от разгледаните алтернативни варианти.
2. При доказана необходимост от компенсация по чл. 6, ал. 1 от Закона за концесиите въз основа на анализа по т. 1, както и при предвиждане на съфинансиране от фондовете на Европейския съюз като част от ФИА допълнително се разработват:
2.1. Анализ на разходите и ползите от концесията, съдържащ:
а) финансов анализ, изведен въз основа на анализа по т. 1;
б) икономически анализ (обосноваване нормата на дисконтиране, отчитане на външни ефекти, икономическа вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията, икономическа нетна настояща стойност, изводи за ефективността на концесията и др.);
в) определяне на механизъм и размер на плащане от концедента за срока на концесията въз основа на анализ на поносимостта на крайния потребител и поносимостта на бюджета на органа, който представлява концедента по концесионния договор;
г) остойностяване на рисковете по концесията (променливите и параметрите, които оказват съществено влияние върху нормата на вътрешна възвръщаемост и нетната настояща стойност на концесията; сценарии; вероятност за настъпване на рисковете и оценка на финансовите им последици).
2.2. Анализ на публичните разходи въз основа на данните от анализите по т. 1, подточка 2.1.
Раздел ІV. Изисквания към правния анализ
1. Правният анализ се основава на наличните документи по раздел І и на индивидуализацията на обекта на концесията, включително на прилежащата инфраструктура, на концесионната площ и на другите принадлежности, и/или на дейностите по предоставяне на услугата от обществен интерес и на другите стопански дейности, установени в техническия анализ.
2. Правният анализ съдържа:
2.1. Определяне на предмета на концесията.
2.2. Определяне на фактическото и правното основание за предоставяне на концесията, включително установяване на наличието или необходимостта от предотвратяване на обстоятелства, които създават опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред или на други обстоятелства, определени със закон.
2.3. Установяване и анализ на собствеността върху обекта на концесията и на прилежащата инфраструктура и на концесионната площ и на другите принадлежности, включително наличието на ограничени вещни права и други тежести.
2.4. Установяване и квалифициране на придобити или осъществявани права върху обекта на концесията.
2.5. Установяване на необходимостта от извършване на отчуждителни процедури по реда на Закона за държавната собственост или на Закона за общинската собственост.
2.6. Анализ и препоръки относно съдържанието на концесионния договор, включително:
а) условията за влизане в сила на концесионния договор, обусловени от нормативен акт, включително задълженията на концедента за предаване на обекта на концесията или на територията, необходима за неговото изграждане;
б) условията за осъществяване на концесията;
в) конкретните права и задължения на страните по концесионния договор;
г) отговорността за неизпълнение на задълженията по концесионния договор;
д) условията и редът за решаване на споровете между страните;
е) изискванията към състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след прекратяване на концесионния договор.
Раздел V. Екологичен анализ
1. В случаите по т. 1, когато процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда е приключила с решение по ОВОС, екологичният анализ съдържа:
1.1. информация за проведената процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда;
1.2. посочване на:
а) предписаните с решението по ОВОС мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от строителството и експлоатацията на обекта на концесията върху околната среда;
б) мерките за наблюдение и контрол, включително собствен мониторинг, свързан с опазване на околната среда;
в) указания за изпълнението на предписаните с решението по ОВОС мерки по опазване на околната среда в процеса на проектирането, строителството и/или експлоатацията на обекта.
2. В случаите, когато не е проведена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, екологичният анализ съдържа:
а) резюме на инвестиционното предложение за обекта на концесията и концесионната площ в съответствие с индивидуализацията на обекта на концесията и концесионната площ в техническия анализ;
б) определяне на връзката и взаимодействието на обекта на концесията с други съществуващи или предвидени с устройствен или друг план обекти и дейности - при наличие на такива;
в) информация за разгледани алтернативи, включително на нулева алтернатива;
г) информация за природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията на обекта на концесията;
д) определяне на отпадъците, които се очаква да се генерират по време на строителството и/или експлоатацията на обекта на концесията - видове, количества и начин на третиране;
е) информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда - когато такива се очакват;
ж) характеристика на другите дейности, свързани с инвестиционното предложение (например необходимост от изграждане на нови елементи на техническата инфраструктура, добив на природни ресурси, третиране на отпадъчните води и др.);
з) определяне на очаквано замърсяване и дискомфорт на околната среда и на риска от инциденти;
и) определяне на чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, включително дали концесионната площ засяга, или тангира контурите на защитени зони от мрежа "НАТУРА 2000" като част от Европейската екологична защитена зона, във връзка с чл. 5 и 6 от Закона за биологичното разнообразие, санитарно-охранителни зони и др.;
к) определяне на качеството и регенеративната способност на природните ресурси - при очаквано съществено въздействие върху тях;
л) характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
аа) въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитените територии, единични и групови културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;
бб) въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на концесията;
вв) вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно);
м) при необходимост - програма за отстраняване на екологичните щети, включително ликвидационни и рекултивационни мероприятия, от дейностите по концесията с цел предаване обекта на концесията на концедента годен за употреба с отстранени екологични щети.


Приложение № 2 към чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 115, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Приложение № 4 към чл. 101, чл. 115, ал. 1, т. 2 и ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


Приложение № 5 към чл. 116

(Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти