Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В сила от 03.09.2006 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., попр. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят видът на изпитванията, методите и нормените стойности за изпитване на електрозащитни средства в процеса на експлоатация.

Чл. 2. Наредбата се прилага във всички лаборатории, където се извършват изпитвания по чл. 1, независимо от формата на собственост и управление.


Чл. 3. Наредбата се прилага за изпитването на:
1. изолиращи щанги от всички видове: манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители;
2. изолиращи клещи (за операции с предпазители и изолиращи покрития);
3. указатели за напрежение;
4. сигнализатори за наличие на напрежение;
5. указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите (сфазиране);
6. електроизмервателни клещи (токоизмервателни);
7. устройства за пробождане (срязване) на кабели;
8. диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;
9. диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки;
10. изолиращи покрития (вложки) и капачки;
11. ръчни изолиращи инструменти;
12. преносими заземители;
13. наставни изолиращи стълби;
14. изолиращи въжета.


Чл. 4. Наредбата не се прилага:
1. за изпитванията при производството на електрозащитни средства и изпитванията за оценяване на съответствието с цел пускане на пазара;
2. за специалните средства за защита за работа под напрежение в електрически уредби и по електропроводни линии за напрежение 110 kV и по-високо.


Чл. 5. (1) В процеса на експлоатация електрозащитните средства подлежат на периодични и извънредни изпитвания.
(2) Периодичните изпитвания се извършват в сроковете съгласно тази наредба, специалните указания на производителите и резултатите, установени при оценката на риска в експлоатацията.
(3) Извънредните изпитвания се извършват при наличието на признаци на неизправност, след ремонт и/или замяна на части от електрозащитните средства.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНИЯ


Чл. 6. Електрозащитните средства се изпитват в лабораторно помещение или изпитвателно поле, специално обезопасено и обзаведено с необходимите съоръжения, средства за измерване и уредба за изпитване с повишено напрежение.


Чл. 7. (1) Изпитванията се извършват от персонал с придобита не по-ниска от четвърта квалификационна група за безопасност при работа, съответно по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2005 г.) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.).
(2) При изпитванията се спазват правилата за безопасност съгласно правилниците по ал. 1 и специфичните изисквания на вътрешната инструкция за безопасност при работа в изпитвателната лаборатория.


Чл. 8. Електрозащитните средства се подготвят за изпитване и изпитват съгласно тази наредба, указанията на производителите, предварително почистени и подсушени.


Чл. 9. Преди изпитването на всяко електрозащитно средство се извършва външен оглед за:
1. състоянието на изолационните повърхности - за изолиращите средства за защита;
2. отсъствието на механични повреди (пробождане, срязване, пукнатини, отчупване на изолация, надрасквания и др.);
3. наличието на маркировка от производителя на електрозащитното средство;
4. наличието на идентификационни номера (на производителя, на собственика и др.);
5. комплектност.


Чл. 10. Механичните изпитвания на електрозащитните средства се извършват преди електрическите изпитвания.


Чл. 11. (1) Електрозащитните средства се изпитват индивидуално, както и диелектричните ръкавици, ботите и др., които се доставят и използват като чифт.
(2) Допуска се групово изпитване на електрическата якост на изолацията на еднотипни защитни средства. При пробив в едно или няколко от изпитваните защитни средства то (те) се отстраняват и изпитването продължава, като общото времетраене не надвишава нормираното.


Чл. 12. Електрическите изпитвания се извършват с променливо напрежение с честота 50 Hz при температура на околната среда от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.


Чл. 13. (1) Изпитвателното напрежение се повишава постепенно, като се започне от нула до достигане на нормираната стойност, със скорост около 1000 V/s.
(2) Отчитането на времето за изпитване започва веднага след достигане на нормираната стойност на напрежението.
(3) След изтичане на времето за изпитване напрежението се намалява плавно до достигане най-малко 1/2 от нормираната стойност, при която може да се изключи.
(4) Когато при изпитването се получи дефект (пробив), ако уредбата не изключи автоматично, без забавяне напрежението се изключва ръчно.


Чл. 14. (1) Времетраенето на прилаганото пълно изпитвателно напрежение към изолиращата част на защитните средства е една минута (60 s).
(2) При изолация от твърди диелектрици (порцелан и подобните му) и слоести диелектрици времетраенето на изпитването е 5 min (300 s).


Чл. 15. Токовете на утечка се нормират само за електрозащитните средства от еластомери и за изолиращите устройства за работа под напрежение.


Чл. 16. (1) Стойностите на изпитвателните напрежения за изолиращата част на електрозащитните средства, посочени в наредбата, се отнасят за изолационен материал стъклопласт (фибростъкло).
(2) Допускат се за изолационните материали дърво, текстолит и др., различни от стъклопласта, по-ниски стойности на изпитвателните напрежения от тези за стъклопласта с 25 %.


Чл. 17. Електрическите изпитвания на електрозащитните средства се извършват по норми и срокове, посочени в приложение № 1.


Чл. 18. (1) Изолиращият елемент от електрозащитното средство се изпитва електрически за цялата му дължина (тръби, пръти или профили).
(2) Когато изпитвателната уредба не може да осигури пълното изпитвателно напрежение за цялата дължина на изолиращия елемент, последният се разделя на участъци, последователно изпитвани чрез припокриване най-малко 30 mm.


Чл. 19. Електрическата якост на изолиращия елемент се изпитва, като по дължината му се навиват два проводими лентови електроди със широчина приблизително 20 mm на разстояние един от друг 300 mm. Всеки лентов електрод се екранира с монтиран до него концентричен токопроводим пръстен(гривна) с минимален външен диаметър 200 mm и най-малко 30 mm диаметър на напречното сечение. Пръстените са успоредни един на друг и се свързват електрически към лентовите електроди. Изпитвателното напрежение се подава на екраниращите пръстени.


Чл. 20. Електрозащитните средства от твърди материали веднага след изключване на изпитвателното напрежение се проверяват чрез опипване с ръка за наличието на местни нагрявания, предизвикани от диелектричните загуби.


Чл. 21. Несъответствието за годност при/след изпитването на електрозащитните средства се определя по показателите:
1. вътрешен електрически пробив на изолацията;
2. пропълзяване или частични разряди по повърхността им;
3. увеличен ток на утечка над нормираната стойност;
4. наличие на местни нагрявания от диелектрични загуби.


Чл. 22. В лабораторията изпитваните и изпитаните електрозащитни средства се съхраняват при условия, които осигуряват тяхната изправност и пригодност за по-нататъшното им използване.


Чл. 23. (1) Защитните средства от еластомери се съхраняват в сухо складово помещение при температура до 30 °С, защитени от прякото въздействие на слънчево лъчение и отдалечени от топлоизлъчващи уреди най-малко 1 m от тях.
(2) Изолиращите щанги и клещи се съхраняват при условия, изключващи провисване и допиране до стени.

Глава трета.
МАРКИРАНЕ НА ИЗПИТАНИТЕ ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА


Чл. 24. (1) Изпитаните електрозащитни средства се маркират с печат съгласно приложение № 2.
(2) Маркировката не трябва да нарушава изолационните характеристики на електрозащитното средство и да води до заблуждение относно маркировката по Наредбата за маркировката за съответствие (ДВ, бр. 69 от 2005 г.).
(3) Маркировката се нанася:
1. в края на изделието - на изделията от еластомери (каучук, латекс, еластични полимерни материали) и на предпазните приспособления;
2. на изолиращата част около ограничителния пръстен - на изолиращите електрозащитни средства ( щанги, клещи, указатели за напрежение и др.).
(4) На изолиращо електрозащитно средство, съставено от няколко части, се маркира само една от частите му.


Чл. 25. Неиздържалите изпитването електрозащитни средства се маркират със знак за несъответствие.


Чл. 26. (1) Резултатите от изпитванията на електрозащитните средства се регистрират в дневник на лабораторията съгласно приложение № 3.
(2) За изпитаните електрозащитни средства освен регистрацията в дневника по ал. 1 се изготвя и протокол съгласно приложение № 4.

Глава четвърта.
ИЗОЛИРАЩИ ЩАНГИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 27. Изпитванията по тази глава се отнасят за изолиращи щанги, използвани в електрическите уредби и по електропроводните линии с напрежение от 1 до 400 kV, предназначени за:
1. оперативна работа - манипулации с разединители, замяна на предпазители и други;
2. измерване (проверка на изолацията по електропроводни линии и в подстанции);
3. поставяне и сваляне на преносими заземители;
4. освобождаване на пострадал от електрически ток;
5. подаване на високо напрежение в изпитвателни лаборатории.


Чл. 28. Изпитванията не се отнасят за щанги, предназначени за работа:
1. в среда, съдържаща токопроводим прах;
2. в среда с агресивни пари и газове с повишена концентрация;
3. под дъжд и при снеговалеж.

Раздел II.
Изпитване и оценяване на резултатите


Чл. 29. Изолиращите щанги не се подлагат на механични изпитвания.


Чл. 30. Електрически изпитвания се извършват на изолиращите щанги за напрежение над 1 kV. Изолиращите щанги за напрежение до 1 kV включително не се изпитват електрически.


Чл. 31. Електрическата якост на изолацията се изпитва на:
1. изолиращите части на манипулационни и измервателни щанги, както и тези в изпитвателните лаборатории за подаване на високо напрежение;
2. изолиращата част на преносими заземители;
3. главите (накрайниците) на измервателни щанги за контрол на елементите на изолаторни вериги за напрежение 110 kV и по-високо.


Чл. 32. Изпитвателното напрежение се подава на изолиращата част на щангите съгласно чл. 19. Електродът до дръжката на щангата се поставя до ограничителния пръстен от страната на изолиращата част.


Чл. 33. Изпитвателното напрежение за изолиращата част на щангите, приложено с продължителност една минута, е:
1. за всички видове изолиращи щанги, с изключение на тези от комплекта на преносими заземители - 100 kV на 300 mm (3,3 kV на 1 cm дължина от изолиращата част);
2. щанги от комплекта на преносими заземители - 30 kV на 300 mm (1 kV на 1 cm дължина от изолиращата част).


Чл. 34. Изпитвателното напрежение за главите (накрайниците) на измервателните щанги е 30 kV в продължение на 5 min.


Чл. 35. Непосредствено след изпитване на електрическа якост изолиращата част на щангите се проверява с опипване на ръка за локални нагрявания от диелектрични загуби.


Чл. 36. Електрическата якост на изолацията за всички видове изолиращи щанги, без измервателните, се изпитва най-малко един път на 24 месеца, освен ако производителят не е посочил друго, както и след всеки ремонт. Измервателните щанги се изпитват на всеки 12 месеца.

Раздел III.
Специфични правила за съхранение и подготовка за използване


Чл. 37. Изпитаните изолиращи щанги се съхраняват в предвидените от производителя калъфи.


Чл. 38. Преди използване щангите с наставна конструкция се проверяват с развиване и завиване на винтовото съединение между работната и изолиращата част за отсъствието на заклинване или корозия (за метални съединители).

Глава пета.
ИЗОЛИРАЩИ КЛЕЩИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 39. Изпитванията по тази глава се отнасят за изолиращи клещи, предназначени за замяната на предпазители и поставянето и свалянето на изолиращи покрития (вложки) в електрическите уредби с напрежение над 1 до 35 kV вкл.


Чл. 40. Не се изпитват изолиращи клещи, изолиращата част на които съдържа хартиено-бакелитови материали, а се връщат на притежателя им за брак.

Раздел II.
Изпитване и оценяване на резултатите


Чл. 41. Изолиращите клещи не се подлагат на механични изпитвания.


Чл. 42. (1) Електрическата якост на изолацията от изолиращата част на клещите се изпитва за всяко рамо от тях.
(2) Изпитвателното напрежение се подава между работната част (челюстите) и временните лентови електроди, поставени до ограничителния пръстен от страната на изолиращата част.
(3) Изпитването по ал. 2 се извършва с напрежение 100 kV на 300 mm изолираща част (3,3 kV на 1 cm дължина) в продължение на една минута.


Чл. 43. Електрическата якост на изолацията на изолиращите клещи се изпитва най-малко един път на 24 месеца, освен ако производителят не е предвидил друго.

Глава шеста.
УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V

Раздел I.
Общи положения


Чл. 44. Изпитванията по тази глава се отнасят за указатели за променливо напрежение над 1 до 400 kV включително, предназначени за установяване наличие или отсъствие на напрежение на тоководещи части от електрически уредби и електропроводни линии.


Чл. 45. Изпитването се отнася за контактни и безконтактни указатели за напрежение, съответно с директен допир до тоководещи части или от разстояние без допир до тях.

Раздел II.
Изпитване и оценяване на резултатите


Чл. 46. Указателите за напрежение не се подлагат на механични изпитвания.


Чл. 47. (1) Електрическите изпитвания на указателите за напрежение включват:
1. изпитване електрическата якост на изолацията на изолиращата част - за контактните и безконтактните указатели;
2. изпитване електрическата якост на изолацията на работната част - само за контактни указатели;
3. проверка прага на индикация за напрежение (праг на напрежението).
(2) Изпитванията по ал. 1 се провеждат най-малко един път на 12 месеца, освен ако производителят не е предвидил друго, както и след всеки ремонт.


Чл. 48. Изпитвателното напрежение се подава на изолиращата част на указателя за напрежение съгласно чл. 19. Електродът до дръжката се поставя до ограничителния пръстен от страната на изолиращата част.


Чл. 49. (1) Изпитвателното напрежение на изолиращата част на контактен указател за напрежение е 100 kV на 300 mm (3,3 kV на 1 cm дължина от изолиращата част).
(2) Изпитвателното напрежение на изолиращата част на безконтактен указател за напрежение е 100 kV на 500 mm (2 kV на 1 cm дължина от изолиращата част).
(3) Продължителността на изпитването по ал. 1 и 2 е една минута.


Чл. 50. (1) Изпитвателното напрежение на работната част на контактен указател за напрежение се подава на електрода накрайник (кука) и винтовия съединител с изолиращата част.
(2) Изпитването по ал. 1 е с продължителност една минута, със стойности на изпитвателното напрежение, посочени в табл. 1.

Таблица 1

Изпитвателни напрежения за работната част на контактни указатели за напрежение

Номинално напрежение Изпитвателно
на електрическата уредба, kV напрежение, kV
До 10 вкл. 12
Над 10 до 20 вкл. 24
Над 20 до 35 вкл. 42
   
Забележка. Работната част на контактните указатели за напрежение над 35 kV не се изпитва.


Чл. 51. Прагът за индикация на напрежение от указателите за напрежение се проверява след изпитване на електрическата якост на изолацията им.


Чл. 52. (1) Прагът на напрежението Ut в зависимост от класа на указателя трябва да е в границите:
1. клас А - указател за едно номинално напрежение или за няколко напрежения с превключване:
0,15 Un

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти