Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ КРИСТАЛНИ СТЪКЛА

В сила от 10.06.2006 г.
Приета с ПМС № 115 от 17.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. изискванията за етикетиране на продукти от кристални стъкла;
2. методите за изпитване на основните свойства на продукти от кристални стъкла.

Чл. 2. (1) (*) Наредбата се прилага за продукти от кристални стъкла от позиция № 70.13 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз, наричани по-нататък "кристални продукти".
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Наредбата не се прилага за продуктите по ал. 1, предназначени за износ от Европейския съюз.

Раздел II.
Общи изисквания към продуктите от кристални стъкла, етикетиране и пускане на пазара


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Лицата, които пускат на пазара кристални продукти, включително при всички форми на реклама на такива продукти, са длъжни да гарантират съответствието на етикетирането им с химичния състав и свойствата на продуктите съгласно изискванията на наредбата.
(2) Търговците са длъжни да продават само кристални продукти, етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) На всеки кристален продукт в зависимост от свойствата на кристалното стъкло, определени в колони 3 - 6 на приложение № 1, трябва да се постави етикет, съдържащ съответно наименование от колона 2 на приложение № 1.


Чл. 5. Когато кристален продукт е означен с наименование, определено в колона 2 на приложение № 1, той може да носи и съответния идентификационен символ, определен в колони 7 и 8 на приложение № 1.


Чл. 6. Наименованието и идентификационният символ, определени в приложение № 1, могат да бъдат нанесени върху един и същ етикет.


Чл. 7. Когато търговска марка, фирмено наименование на производител или друг надпис съдържат като основна част, като прилагателно или като корен на дума наименование, съдържащо се в колона 2 на приложение № 1, или наименование, което е възможно да доведе до заблуда, те трябва да се предхождат непосредствено от:
1. ясно означено наименование на продукта, когато той притежава свойствата, определени в колони 3 - 6 на приложение № 1;
2. ясен надпис за същността на продукта, когато той не притежава свойствата, определени в колони 3 - 6 на приложение № 1.


Чл. 8. При етикетиране не се допуска използването на наименованията, определени в колона 2 на приложение № 1, за продукти от стъкла, наподобяващи по външен вид кристални продукти, когато те не притежават свойствата, определени в колони 3 - 6 на приложение № 1.


Чл. 9. За удостоверяване, че продуктите, означени с наименования и идентификационни символи, определени в приложение № 1, притежават съответните свойства, определени в колони 3 - 6 на приложение № 1, се ползват методите, определени в приложение № 2.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) (1) Наименованията на продуктите, посочени в колона 2, редове 1 и 2 от приложение № 1, могат да се използват свободно независимо от страната на произход или страната на получаване.
(2) За означаване на продукти, посочени в колона 2, редове 3 и 4 от приложение № 1, могат да се ползват само езикът или езиците на държавите, в които се продават продуктите.
(3) Продукти, посочени в колона 2, редове 3 и 4 от приложение № 1, от пресовано стъкло, съдържащо 18 % оловен оксид и притежаващо твърдост най-малко 2,70, могат да се продават на германския пазар с описанието "PRESSBLEIKRISTALL" или "BLEIKRISTALL GEPRESST" (изписано с главни букви).

Раздел III.
Административнонаказателни разпоредби


Чл. 11. За нарушаване разпоредбите на наредбата на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и на юридическите лица - имуществена санкция, съгласно чл. 198 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).


Чл. 12. Когато контролните органи констатират нарушение на изискванията на наредбата, разходите по направените анализи и експертизи са за сметка на лицата, пуснали продуктите на пазара.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 69/493/ЕЕС относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло, последно изменена и допълнена с Директива 2006/96/ЕО.

Допълнителни разпоредби

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по прилагането на наредбата се възлага на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на нейните регионални структури и на звената за защита на потребителите към общинската администрация по реда на глава десета "Контрол" от Закона за защита на потребителите.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Наредбата влиза в сила от 10 юни 2006 г. с изключение на чл. 2, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) От 1 януари 2007 г. в чл. 2, ал. 1 думите "Комбинирана номенклатура на Република България" се заменят с "Комбинирана номенклатура на Европейския съюз".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4

(Предишно Приложение № 1 към чл. 4 - 9, изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)


* nD

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти