Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО, ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

В сила от 27.12.2005 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база и за повишаване на квалификацията на служителите в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК);
2. определяне на размера на материално стимулиране на служителите на ДНСК.

Чл. 2. Средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на ДНСК се набират чрез отчисления в размер 50 на сто от събраните по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и други нормативни актове от ДНСК приходи за бюджета, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, установени и събрани въз основа на наказателни постановления, издадени съгласно ЗУТ.

Глава втора.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 3. (1) Набраните по реда на чл. 2 средства постъпват като собствени приходи в бюджета на ДНСК и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата се разходват ежемесечно или по тримесечия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата, неизразходвани през един месец или едно тримесечие, могат да бъдат разходвани през следващо тримесечие, но не по-късно от последното тримесечие на съответната година.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дирекцията за национален строителен контрол заявява в Министерството на регионалното развитие и благоустройството лимит за разход за съответния месец.
(2) Лимитът за разход по ал. 1 на база собствени приходи се изчислява, като се вземат предвид отчетните данни (реално получените приходи по транзитната сметка на ДНСК) до средата на месеца, през който се подготвя заявката, и очакваното изпълнение на приходите до края на месеца за съответния период. Заявената сума не може да надвишава прихода по уточнения план за този период.
(3) Когато отчетът на приходите за периода е по-малък от този в уточнения план за същия период, заявената сума за лимит за разход се изчислява въз основа на отчета за приходите.


Чл. 5. (1) Средствата по чл. 2 се разпределят за:
1. разходи за премахване на незаконно строителство;
2. разходи за подобряване на материалната база;
3. повишаване на квалификацията на служителите в ДНСК;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) допълнително материално стимулиране на служителите в ДНСК - не по-малко от 35 на сто от общия размер на средствата;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи върху начислените суми за допълнително материално стимулиране по т. 4.
(2) Разпределението на средствата по предназначение съгласно ал. 1 се определя със заповед на началника на ДНСК по предложение на главния секретар на дирекцията.

Глава трета.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО


Чл. 6. Средствата за премахване на незаконно строителство се разходват за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, издадени на основание чл. 225 от Закона за устройство на територията, когато разходите за това превишат планираните в бюджета на ДНСК средства за тази цел за съответното тримесечие.

Глава четвърта.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


Чл. 7. Средствата за развитие на материалната база на ДНСК се разходват за:
1. придобиване, изграждане, оборудване, ремонт, модернизация и поддръжка на материално-техническата база;
2. закупуване на техника и разработване на технологии и програмни продукти, свързани с усъвършенстване на изпълнението на функциите на ДНСК.


Чл. 8. Средствата за повишаване на квалификацията на служителите в ДНСК се разходват за:
1. провеждане на курсове за повишаване на квалификацията;
2. провеждане на курсове за работа със специализирани програмни продукти;
3. провеждане на курсове за езикова подготовка;
4. специализирано обучение по български или международни програми;
5. участие в конгреси, конференции или семинари, провеждани в страната или в чужбина;
6. закупуване на специализирана литература и абониране за списания и бюлетини - български и чуждестранни издания.

Глава пета.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


Чл. 9. Средства за материално стимулиране могат да получават служителите от ДНСК, включително и тези, назначени по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г. и бр. 100 от 2005 г.).


Чл. 10. Разпределението на средствата за материално стимулиране между регионалните дирекции и дирекциите в ДНСК се определя по предложение, подготвено от комисия в състав: председател - главният секретар на ДНСК, и членове - директорите на дирекции.


Чл. 11. Средствата за материално стимулиране между регионалните дирекции и дирекциите в ДНСК се разпределят, като се отчитат:
1. относителният дял на средствата за заплати на служителите в регионалните дирекции, съответно в дирекциите, спрямо общия размер на средствата за заплати на всички служители в ДНСК;
2. приносът на съответната регионална дирекция/дирекция за цялостно изпълнение на дейностите в ДНСК;
3. броят на незаетите места в съответната регионална дирекция/дирекция;
4. действително отработеното време през съответния период.

Глава шеста.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА СУМИТЕ ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


Чл. 12. (1) Служителите в ДНСК получават индивидуална сума (възнаграждение) за материално стимулиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Индивидуалният размер на сумата за материално стимулиране на началника, на заместник-началника и на главния секретар се определя, като най-високият индивидуален размер на материално стимулиране на служител в ДНСК за съответния период се увеличи с 40 % за началника, съответно с 30% за заместник-началника и за главния секретар.


Чл. 13. Индивидуалните суми за материално стимулиране на служителите в ДНСК се определя със заповед на началника.


Чл. 14. Индивидуалният размер на сумата за материално стимулиране на всеки служител в ДНСК се изчислява на базата на индивидуален коефициент, определен като сбор от коефициента за принос и коефициента за длъжностно ниво.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Коефициентът за принос се определя в зависимост от обема, важността, качеството на изпълнените преки и допълнителни специфични задачи, отговорността и компетентността на съответния служител и има следните стойности:
1. от 36 до 50 - при оценка много добър - 5;
2. от 16 до 35 - при оценка добър - 4;
3. от 1 до 15 - при оценка задоволителен - 3;
4. 0 - при оценка незадоволителен.
(2) Коефициентът за принос се определя, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за заместник-началниците, главния секретар, служителя по сигурността на информацията, главния вътрешен одитор и финансовия контрольор - от началника;
2. за директорите на дирекции - от началника по предложение на ресорния заместник-началник;
3. за началниците на отдели - от ресорния заместник-началник по предложение на директора на съответната дирекция;
4. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за началниците на регионалните дирекции - от ресорния заместник-началник на ДНСК по предложение на главния директор на главна дирекция "Координация, оперативна дейност и контрол";
5. за началниците на сектори - от директора на съответната дирекция по предложение на началника на отдела;
6. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за служителите в отдели и сектори - от директора на съответната дирекция по предложение на началника на отдела;
7. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) за служителите на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - от началника на съответната РДНСК.
(3) Коефициентът за длъжностно ниво се определя съгласно приложението, а за служителите, назначени по трудово правоотношение - със заповед на началника на ДНСК по предложение на лицата по чл. 15, ал. 2.


Чл. 16. (1) Индивидуалният размер на сумите за материално стимулиране на служителите в ДНСК се определя, както следва:
1. индивидуалните коефициенти на служителите в регионалните дирекции/дирекциите се събират и образуват общ сбор за регионалната дирекция, съответно за дирекцията;
2. индивидуалният размер на сумата за материално стимулиране на всеки служител се изчислява, като определените по реда на чл. 10 средства за регионалната дирекция /дирекцията се разделят на сбора от коефициентите по т. 1 и се умножат по индивидуалния коефициент на всеки служител.
(2) Въз основа на изчисленията по ал. 1, т. 2 главният секретар на ДНСК подготвя проект на заповед на началника, с която се определя индивидуалният размер на сумата за материално стимулиране на всеки служител за съответния период. Началникът на ДНСК може да коригира индивидуалния размер на сумата за материално стимулиране до 40 %.
(3) Служители с незадоволителен индивидуален коефициент за принос за съответния период, както и служители, на които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) или по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ), не получават допълнително материално стимулиране.
(4) Служители, на които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 1 - 3 ЗДСл или по чл. 188, т. 1 и 2 КТ, получават допълнително материално стимулиране в зависимост от наказанието, както следва:
1. при дисциплинарно наказание "забележка" (чл. 90, ал. 1, т. 1 ЗДСл и чл. 188, т. 1 КТ) - 70 % от определената сума за допълнително материално стимулиране;
2. при дисциплинарно наказание "порицание" (чл. 90, ал. 1, т. 2 ЗДСл) - 60 % от определената сума за допълнително материално стимулиране;
3. при дисциплинарно наказание "отлагане на повишението в ранг до една година" (чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗДСл) - 50 % от определената сума за допълнително материално стимулиране;
4. при дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение" (чл. 188, т. 2 КТ) - 40 % от определената сума за допълнително материално стимулиране.
(5) Освободените средства в случаите по ал. 3 и 4 се разпределят пропорционално за останалите служители в съответната регионална дирекция.
(6) При прекратяване на служебните и трудовите правоотношения служителите от ДНСК получават допълнително материално стимулиране в размер, определен пропорционално на отработеното през съответното тримесечие време.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 221, ал. 6 ЗУТ и влиза в сила от деня на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).


§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на началника на ДНСК.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО, ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Приложение към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 21 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Длъжностни нива от Единния Коефициент
класификатор на длъжностите за длъж-
в администрацията ностно ниво
А5, Б3 50
А6, Б4 44
А7, Б5, В1 37
А8, Б6 30
А9, Б7, В2 23
Б8, В3 20
Б9, Б10, Б11, В4 17
В5, Г1 14
В6, В7 12
В8, В9, Г2, Г3 10


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти