Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 95А ОТ 14 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВО ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ

В сила от 26.01.2007 г.
Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 43 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) одобряване типа на устройство за непряко виждане като компонент;
б) одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение монтирането на устройствата за непряко виждане;
2. методите и процедури за определяне на основни параметри на огледалата;
3. техническите изисквания към устройствата за непряко виждане и изпитванията за одобряване на типа им;
4. техническите изисквания към монтирането на устройствата за непряко виждане на ПС.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВО ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. Типът на устройство за непряко виждане като компонент на ПС се одобрява по реда на глава втора, раздел IV на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) За одобряване типа на устройство за непряко виждане като компонент производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи на ПС с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) Производителят предоставя на техническата служба, която извършва изпитванията:
1. четири образеца на огледала, три от които се подлагат на изпитвания и един, който се съхранява от техническата служба за допълнителни проверки, които на следващ етап могат да се окажат необходими; техническата служба може да изиска допълнителни образци;
2. за устройства за непряко виждане извън тези по т. 1 - по един образец на всички части.
(2) Образците по ал. 1 трябва да имат нанесена марката или търговското наименование на лицето, подало заявление за одобряване на типа, така че да има достатъчно място за поставяне на EO маркировка за одобряване. Това място следва да бъде обозначено в диаграмите по т. 1.2.1.2 от списъка с данни по чл. 3, ал. 2.

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на всяко огледало или устройство за непряко виждане, различно от огледало, като компонент, когато то отговаря на техническите изисквания по тази наредба и е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(3) Документите по т. 12 от приложение № 2 се представят на компетентните органи на държавите членки при изрично поискване от тяхна страна.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1, когато типът устройство за непряко виждане не отговаря на изискванията по тази наредба.
(2) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 7. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" при изменения на одобрен по реда на тази наредба тип устройство за непряко виждане като компонент.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип устройство за непряко виждане се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип устройство за непряко виждане се издава номер на одобряването при спазване изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) При образуване на номера на одобряване по ал. 1, по реда на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, за секции 2 и 3 се попълва съответно "2003/97" и "2005/27".
(3) За различните одобрени типове устройство за непряко виждане се издават различни номера.

Чл. 9. (1) Върху всяко устройство за непряко виждане огледало или устройство за непряко виждане, различно от огледало, съответстващо на одобрен по реда на тази наредба тип, се нанася ЕО маркировка за одобряване на компонент, по образец.
(2) ЕО маркировката по ал. 1 се състои от:
1. правоъгълник, ограждащ буквата "е", последван от отличителния номер на Република България - 34;
2. "базов номер на одобряването", предвиден в секция 4 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, поставен в близост с правоъгълника по т. 1; този номер се състои от номера на сертификата за одобряване типа на компонент съгласно приложение № 2, предшестван от две цифри "03", след които се поставя звездичка;
3. допълнителен символ, в близост до правоъгълника по т. 1: "I", "II", "III", "IV", "V" или "VI", който съответства на класа тип огледало, или S, с който се означават всички устройства за непряко виждане, различни от огледалата.
(3) Допълнителният символ по ал. 2, т. 3 се разполага на удобно място в близост до правоъгълника с маркировката "е 34".
(4) ЕО маркировката за одобряване на типа компонент и допълнителният символ се поставя на част от огледалото или на всички устройства за непряко виждане, различни от огледалата, по такъв начин, че да е неизтриваема, видима и четлива, дори и след като огледалото или устройството за непряко виждане е монтирано на ПС.
(5) Образецът на ЕО маркировката за одобряване на компонент е посочен в приложение № 3.
(6) Отличителните номера, следващи правоъгълника, ограждащ буквата "е", на държавите членки на ЕО са посочени в приложение № 3.

Чл. 10. Мерките за осигуряване съответствие на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Методи за определяне на основни параметри на устройствата за непряко виждане. Технически изисквания и изпитвания


Чл. 11. Процедурата за определяне на радиуса на кривината "r" на отражателната повърхност на огледало е посочена в приложение № 4.

Чл. 12. Процедурата за определяне положението на точката "Н" и проверката на положението на точките "R" и "Н" са посочени в глава трета, раздел II от Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.).

Чл. 13. Методът за определяне положението на точките на видимост на водача, за седалка с фиксиран наклон на облегалката, е посочен в приложение № 5.

Чл. 14. Техническите изисквания към устройствата за непряко виждане и изпитванията за съответствие с тези изисквания за целите на одобряване на типа са посочени в приложение № 6.

Чл. 15. Методът на изпитване за определяне степента на отражателност е посочен в приложение № 7.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА УСТРОЙСТВА ЗА НЕПРЯКО ВИЖДАНЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 16. Типът на ПС по отношение монтирането на устройства за непряко виждане се одобрява по реда на глава втора, раздел II или раздел III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 17. (1) За одобряване типа на ПС по отношение монтирането на устройства за непряко виждане производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра, по образец съгласно приложение № 8 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните елементи с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 18. (1) Производителят предоставя на техническата служба, която провежда изпитванията, представително за типа ПС, за който се иска одобряване.
(2) При необходимост ПС по ал. 1 се определя съгласувано между техническата служба и производителя.

Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на ПС по отношение на монтирането на устройства за непряко виждане, когато ПС отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 9.
(3) Документите по т. 20 от приложение № 9 се предоставят на компетентните органи на държави членки по тяхно изрично искане.

Чл. 20. (1) За всеки одобрен тип ПС по отношение на монтирането на устройства за непряко виждане се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) При образуване на номера на одобряването по ал. 1, по реда на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, за секции 2 и 3 от приложението се попълва съответно "2003/97" и "2005/27".
(3) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 21. Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат по чл. 19, ал. 1 на основания, свързани с монтирането на устройства за непряко виждане, когато типът ПС не отговаря на изискванията по тази наредба.

Чл. 22. Отказът да се издаде ЕО сертификатът по чл. 19, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 23. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа ПС по отношение монтирането на устройства за непряко виждане.
(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение на монтирането на устройства за непряко виждане се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията по наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряване измененията на типа ПС по отношение на монтирането на устройствата за непряко виждане.

Чл. 24. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Раздел III.
Технически изисквания към монтирането на огледалата и другите устройства за непряко виждане на превозните средства


Чл. 25. Всяко огледало или друго устройство за непряко виждане се монтира, така че:
1. да не се измества по начин, който значително променя измереното поле на видимост;
2. да не вибрира в степен, която би могла да причини изкривяване на образа и неговото погрешно тълкуване от водача.

Чл. 26. Изискванията по чл. 25 се изпълняват, когато ПС се движи със скорост, достигаща до 80% от конструктивната максимална скорост на ПС, но не повече от 150 km/h.

Чл. 27. (1) Полетата на видимост, посочени в наредбата, се определят, като се използва амбинокулярно зрение, като очите са на нивото точките на очите на водача, съгласно т. 1.9 на приложение № 4.
(2) Полетата на видимост се определят, когато ПС е в готовност за движение, съгласно § 1, т. 7 от Наредба № 75 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (ДВ, бр. 22 от 2004 г.). Полетата се определят, като общият коефициент на светлопроводимост през прозорците е минимум 70%, измерен под прав ъгъл спрямо повърхността.

Чл. 28. Техническите изисквания относно монтирането на ПС на устройствата за непряко виждане са посочени в приложение № 10.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
2. "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - местно лице, който е регистриран по Търговския закон, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Устройства за непряко виждане" са устройства, предназначени за наблюдение на зоната на движение по пътя, разположена в близост до ПС, която не може да се наблюдава в обсега на пряка видимост. Такива устройства са стандартните огледала, устройства тип камера-монитор и други устройства, които представят информация за непрякото поле на видимост на водача.
4. "Огледало" е всяко устройство, с изключение на устройствата тип перископ, което осигурява ясна видимост към задната, страничната или предната част на ПС в обсега на полето на видимост, определено в т. 4 на приложение № 10.
5. "Вътрешно огледало" е устройство за непряко виждане, което е предназначено за монтиране в отделението за пътници на ПС.
6. "Външно огледало" е устройство за непряко виждане, което е предназначено за монтиране върху външната повърхност на ПС.
7. "Огледало за наблюдение" е огледало, различно от определеното в т. 4, което е предназначено за монтиране във вътрешността или от външната част на ПС, с цел да се осигурят полета на видимост, различни от посочените в т. 4 на приложение № 10.
8. "Клас огледало" са всички устройства, които имат една или повече общи характеристики или функции. Те се класифицират, както следва:
клас I - "вътрешни огледала за виждане назад", осигуряващо полето на видимост, определено в т. 4.1 на приложение № 10;
клас II и III - "главно външно огледало за виждане назад", осигуряващо полета на видимост, определени в т. 4.2 и 4.3 на приложение № 10;
клас IV - "външно широкоъгълно огледало", осигуряващо полето на видимост, определено в т. 4.4 на приложение № 10;
клас V - "външно огледало с близко поле на видимост", осигуряващо полето на видимост, определено в т. 4.5 на приложение № 10;
клас VI - "предно огледало", осигуряващо полето на видимост, определено в т. 4.6 на приложение № 10.
9. "Устройство за непряко виждане тип камера-монитор" е устройство за непряко виждане, при което полето на видимост се получава посредством комбинирането на камера и монитор, съгласно т. 10 и 11.
10. "Камера" е устройство, което дава изображение на външния свят посредством леща върху светлочувствителен електронен детектор, който трансформира изображението във видеосигнал.
11. "Монитор" е устройство, което преобразува видеосигнала в изображения, които се подават във видимия спектър.
12. "Различаване" е способността за различаване на обект от неговия фон/заобикалящата го среда на известно разстояние.
13. "Контраст на осветеност" е съотношението на яркостта между обект и непосредствения му фон/заобикаляща го среда, който позволява обектът да бъде различаван от неговия фон/заобикалящата го среда.
14. "Разделителна способност" е най-малкият детайл, който може да бъде различен от сетивната система, т.е. да бъде възприет като отделен от по-голямото цяло. Разделителната способност на човешкото око се определя като "острота на зрението".
15. "Поле на видимост" е част от триизмерното пространство, в което даден критичен обект може да бъде наблюдаван и изобразяван от устройството за непряко виждане. Това се основава на видимостта върху пътната повърхност, предлагана от устройството, и може да бъде ограничена от максималното за това устройство разстояние за различаване на обекта.
16. "Критичен обект" е кръгъл обект с диаметър D0 = 0,8 m.
17. "Критично възприятие" е нивото на възприятие, което човешкото око е в състояние да достигне при различни условия. При условията на движение по пътищата стойността за критичното възприятие е осем дъгови минути от видимия ъгъл.
18. "Разстояние за различаване" е разстоянието, измерено на равнището на пътната повърхност от видимата еталонна точка до най-далечната точка, от която критичен обект може само да бъде различен (граничната стойност за едва постигнато критично възприятие).
19. "Критично поле на видимост" е зона, в която критичният обект се определя посредством устройство за непряко виждане и това се определя от ъгъла и едно или повече разстояния за различаване.
20. "Видима еталонна точка" е точката, свързана с ПС, към която се отнася предписаното поле на видимост. Тази точка е проекцията върху пътната повърхност на линията на пресичане на вертикална равнина, минаваща през точките на очите на водача, с равнината, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство, разположена на 20 сm извън превозното средство.
21. "Видим спектър" е светлина с дължина на вълна в рамките на диапазона на границите на възприятие на човешките очи: 380 - 780 nm.
22. "Други устройства за непряко виждане" са устройства за непряко виждане, при които полето на видимост не се получава посредством огледало, нито с устройство за непряко виждане тип камера-монитор.
23. "Тип устройство за непряко виждане" са устройства, които не се различават по следните основни характеристики:
а) конструкция на устройството, включително приспособлението за закрепване към каросерията, ако има такава;
б) в случай на огледала - клас, форма, размери и радиус на кривината на отражателната повърхност на огледалото;
в) в случай на устройства тип камера-монитор - разстоянието на различаване и обхватът на виждане.
24. "Тип превозно средство по отношение на непрякото виждане" са моторните превозни средства, които са идентични по отношение на следните основни характеристики:
а) тип устройство за непряко виждане;
б) отличителни характеристики на каросерията, които намаляват полето на видимост;
в) координатите на точка R;
г) определените позиции и ЕО маркировките за одобряване типа на задължителните и (когато са монтирани) на допълнителните устройства за непряко виждане.
25. "Превозни средства от категориите M1, M2, M3, N1, N2, N3" са определените в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от 26.I.2007 г.

§ 3. Член 1, т. 1, буква "б" и т. 4, чл. 17 - 29, § 1, т. 9, приложение № 6 и приложение № 7 от Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (ДВ, бр. 33 от 2004 г.) се отменят от 24.I.2010 г.

§ 4. От 26.I.2007 г. сертификатите за съответствие с одобрения тип за превозни средства от категориите М2, М3, N2 и N3 се считат за невалидни, когато ПС не отговаря на изискванията по наредбата.

§ 5. От 26.I.2010 г. сертификатите за съответствие с одобрения тип за превозни средства от категориите М1 и N1 се считат за невалидни, когато ПС не отговаря на изискванията по наредбата.

§ 6. По искане на производител одобряване типа на огледала за виждане назад, предназначени за монтиране на превозни средства, чийто тип е бил одобрен преди 26.I.2007 г. съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад, може да бъде издадено и след 26.I.2010 г., когато огледалата за виждане назад са предназначени да бъдат пускани на пазара като резервни части.

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.)

§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 2003/97 ЕО, последно изменена с Директива 2005/27 ЕО.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
ОБРАЗЕЦ
 
(максимален формат А4 (210 х 297 mm)
 
Списък с данни № 95а за целите на одобряване типа на устройство за непряко виждане
 
съгласно Наредба № 95а от 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за непряко виждане, която въвежда изискванията на Директива 2003/97 ЕО, последно изменена с Директива 2005/27 ЕО
 
0. Обща информация  
0.1. Марка(1) (търговско наименова-  
  ние на производителя):
........................................................................
0.2. Тип:
........................................................................
0.3. Начини за идентификация на  
  типа, ако е маркиран на  
  устройството:
........................................................................
0.4. Категория на превозното  
  средство(i):
........................................................................
0.5. Наименование(2) и адрес на  
  производителя:
........................................................................
0.7. Местоположение и начин на  
  нанасяне на маркировката  
  за одобряване:
........................................................................
0.8. Адрес(-и) на монтажния (-те)  
  завод (-и ):
........................................................................
1. Устройство за непряко виждане  
1.1. Огледала (състояние на всяко  
  огледало)
........................................................................
1.1.3. Вариант:
........................................................................
1.1.4. Чертеж(и) за идентификация  
  на огледалото:
........................................................................
1.1.5. Подробности за метода на  
  закрепване:
........................................................................
1.2. Устройства за непряко вижда-  
  не, различни от огледала:
........................................................................
1.2.1. Тип и характеристики (пълно  
  описание на устройството):
........................................................................
1.2.1.1. При устройство тип камера-  
  монитор - разстояние на разли-  
  чаването (mm), контраста, зона  
  на осветеността, корекцията на  
  заслепяване, характеристиката  
  на образа (черно-бял/цветен),  
  честота на повтаряне на карти-  
  ната, яркостта на монитора:
........................................................................
1.2.1.2. Достатъчно подробни чертежи  
  за установяване на комплекто-  
  ваното устройство, включител-  
  но инструкции за монтаж; место-  
  положението на ЕО маркиров-  
  ката за одобряване трябва да  
  бъде отбелязано на чертежите:
........................................................................
     
________________________
(*i) Класифицирано съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(*1) Име, под което производителят представя себе си при продажбата на превозни средства.
(*2) Името на лицето, което иска одобрението на типа и е отговорно пред ИА "АА".

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
ОБРАЗЕЦ
 
(максимален формат А4 (210 х 297 mm)
 
ЕО сертификат за одобряване типа на устройство за непряко виждане
 
Печат на
ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до издаване, отказ, отнемане или разширение на одобряване типа на компонент за тип устройство за непряко виждане.
ЕО номер на одобряване на типа:
........................................................................
1. Производствена или търговска  
  марка:
........................................................................
2. Идентификация на устройствата:  
  огледало, камера/монитор, друго  
  устройство(1):
........................................................................
  - в случай на огледало клас (I, II,  
  III, IV, V, VI)(1)
........................................................................
  - камера/монитор или друго  
  устройство за непряко виждане (S)(1)
........................................................................
3. Наименование(2) и адрес на  
  производителя:
........................................................................
4. Наименование и адрес на упълномо-  
  щения представител (където е  
  приложимо):
........................................................................
5. Символ, определен в точка 4.1.1  
  от част I на приложение № 6: .. да/не(1)
6. Дата на представяне на устройст-  
  вото за ЕО одобряване на типа:
........................................................................
7. Техническа служба, отговаряща за  
  провеждане на изпитванията:
........................................................................
8. Дата и номер на протокола от  
  изпитване:
........................................................................
9. Дата на издаване/отказ/отнемане/  
  разширение(1) на ЕО одобряване на  
  типа на компонент:
........................................................................
10. Място:
........................................................................
11. Дата:
........................................................................
12. Следните документи, на които е на-  
  несен номерът на одобряването, се  
  прилагат към този ЕО сертификат:  
  (описателни бележки, чертежи, диа-  
  грами и схеми)
........................................................................
  Забележки (когато има такива) и  
  по-специално ограничения при упот-  
  реба и/или условия за монтиране:
........................................................................
     
 

Подпис:

........................................................................
     
________________________
(*1) Излишното се задрасква.
(*2) Името на лицето, което иска одобряването на типа и е отговорно пред ИА "АА".

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 5
(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)
Образец на ЕО маркировката за одобряване типа на компонент
1. Височината на символите на номера е: a/3, където а

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти