Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ДИСТРИБУТОРИТЕ, ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ, И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

В сила от 10.06.2006 г.
Приета с ПМС № 95 от 25.04.2006 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на информация и редът за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи по Закона за защита на потребителите по отношение на безопасността на стоките и услугите.

Чл. 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат спрямо пуснатите на пазара стоки и предоставяните или извършваните услуги.

Раздел II.
Задължение за предоставяне на информация за рискове за здравето и безопасността на потребителите


Чл. 3. (1) Когато производителят, дистрибуторът или лицето, предоставящо услугата, знае или би трябвало да знае въз основа на информацията, с която разполага, и в качеството му на търговец, че стоката или услугата, която е пуснал на пазара, съдържа риск за здравето или безопасността на потребителите, той трябва незабавно, но не по-късно от 24 часа от узнаването, да уведоми компетентния контролен орган.
(2) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, изпращат уведомлението по ал. 1 до компетентните контролни органи, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. стоката или услугата е пусната на пазара;
2. стоката или услугата е предназначена за потребление или може да бъде използвана от потребителя дори и да не е предназначена за него;
3. когато е установено, че стоката или услугата е опасна, и
4. когато рискът е от такова естество, че стоката или услугата не може да остане на пазара.
(3) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, са длъжни да информират компетентния контролен орган и когато съществува потенциален риск при използването на определена стока или услуга или когато рискът може да засегне само определена рискова група потребители.
(4) Уведомлението трябва да съдържа:
1. информация за производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услугата, което подава уведомлението, и адрес, телефон, факс и електронна поща за връзка с него;
2. информация, даваща възможност за точно идентифициране на стоката, партидата от стоки или услугата, представляваща риск за здравето и безопасността на потребителите;
3. пълно описание на риска, който стоката или услугата представлява за потребителите;
4. лицето, от което е получена стоката, представляваща риск за здравето и безопасността на потребителите, или лицето, което предоставя услугата;
5. лицата, на които срещу заплащане или безплатно е предоставена стока или услуга, представляваща риск за здравето и безопасността на потребителите, ако разполага с такава информация;
6. цялата налична информация, необходима за проследяване на стоката, включваща лицата по веригата на доставка, които притежават количества от опасната стока;
7. търговските обекти, в които се предлага стока или услуга, представляваща риск за здравето и безопасността на потребителите;
8. описание на вече предприетите и/или планираните действия за предотвратяване и/или преустановяване на риска за потребителите.
(5) Уведомлението се подава в писмена форма по образец съгласно приложението.
(6) Уведомлението може да бъде направено по факс или чрез електронна поща.
(7) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, са длъжни да изпратят копие от уведомлението в срока по ал. 1 и на своите контрагенти.
(8) Когато специален нормативен акт предвижда задължение за уведомяване, се прилагат разпоредбите на специалния нормативен акт.


Чл. 4. Производителят, дистрибуторът или лицето, предоставящо услуги, може да уведоми съответния контролен орган по реда на чл. 3 и когато:
1. стоката или услугата не е предназначена за потребителите, или
2. проблемът не е свързан с безопасността, а с качеството на стоката или услугата, или
3. компетентният контролен орган вече е уведомен, или
4. стоката е била изтеглена от пазара или предлагането на услугата е било преустановено.


Чл. 5. След получаване на уведомлението компетентният контролен орган може:
1. да поиска допълнителна информация;
2. да разпореди предприемането на по-нататъшни мерки или действия;
3. да предприеме допълнителни действия и/или принудителни мерки (да информира потребителите чрез средствата за масова информация, да разпореди изтегляне на стоката от пазара и/или изземването й от потребителите и др.);
4. да изиска от производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, да осигурят съдействие при надзора на пазара, включително да сключва споразумения с производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, за съвместно организиране изтеглянето на опасните стоки от пазара, изземването им от потребителите, унищожаването им или предприемането на други мерки.

Раздел III.
Централно звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара


Чл. 6. (1) Към Комисията за защита на потребителите функционира Централно звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара.
(2) Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара:
1. служи като контактна точка за потребители, производители, дистрибутори, лицата, които предоставят услуги, и за контролните органи за събиране и предаване на информация за стоки или услуги, които не отговарят на изискванията за обща безопасност, установени в Закона за защита на потребителите, и които могат да застрашат безопасността и/или здравето на потребителите;
2. служи като контактна точка на Република България по европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС);
3. служи като контактна точка, чрез която производителите, дистрибуторите и лицата, предоставящи услуги, уведомяват Комисията за защита на потребителите за всеки сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, породен от употребата на потребителски стоки, доставени от тях или от предоставени от тях услуги, и в която производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, трябва да декларират, че стоките или услугите, които са пуснали на пазара, вече не отговарят на изискването за обща безопасност;
4. събира и обобщава цялата информация за рисковете, които стоките и услугите представляват за потребителите, и я предоставя на останалите контролни органи;
5. координира провеждането на информационни кампании на национално ниво за безопасността на стоките и услугите.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) (1) Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за всички предприети от производителите, дистрибуторите и контролните органи доброволни и принудителни мерки, имащи за цел да ограничат пускането на опасни стоки на пазара, изтеглянето им от пазара или изземването им от потребителите, както и за причините за предприемане на такива мерки.
(2) Когато рискът за здравето и безопасността на потребителите няма и не може да има последствия извън територията на Република България, Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за предприетите по ал. 1 мерки само доколкото те съдържат информация, която може да представлява интерес за държавите - членки на Европейската общност, от гледна точка на безопасност на стоката, като например описание на нов вид риск и други.
(3) В случаите на сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, който няма и не може да има последствия извън територията на Република България, Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за предприетите по ал. 1 мерки по отношение на опасната стока, като взема предвид критериите за уведомяване, съдържащи се в Основните насоки за управление на европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки (РАПЕКС), и за уведомяванията по чл. 11 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обща безопасност на стоките, приети с Решение 2004/418/ЕО на Европейската комисия от 29 април 2004 г. (ОВ, L 151, 30.04.2004 г.).
(4) Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за всяко изменение или отмяна на мерките по ал. 1.


Чл. 7. (1) Когато стоката представлява сериозен риск за потребителите и е пусната на пазара на територията на държава - членка на Европейския съюз, производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи незабавно уведомяват Комисията за защита на потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) След получаване на уведомление по ал. 1 Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява незабавно Европейската комисия чрез системата РАПЕКС за всички доброволни или принудителни мерки и/или действия, които са предприети от производителите, дистрибуторите и контролните органи, имащи за цел да ограничат, прекратят или поставят реализацията на стоката или евентуалното й използване в зависимост от изпълнението на предписания или указания, дадени от контролните органи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Уведомлението по ал. 2 съдържа:
1. информация, даваща възможност за точно идентифициране на стоката;
2. пълно описание на риска, което включва резюме на резултатите от проведените изпитвания или анализи и направените въз основа на тях заключения, които са от значение за оценяване нивото на риска;
3. вида и периода на действие на мерките и/или действията, които са предприети или е решено да бъдат предприети по отношение на опасната стока;
4. информация за проследяване на стоката по веригата на доставката и разпространението й, включително информация за държавите, в които стоката е разпространена.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Когато Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведоми Европейската комисия за наличието на сериозен риск, преди по отношение на опасната стока да са предприети мерки за ограничаване на реализацията й, тя информира Европейската комисия в срок от 45 дни дали потвърждава, или изменя първоначално подадената информация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за всяко изменение или отмяна на мерките и/или действията по ал. 2.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) (1) Когато Европейската комисия препрати на Комисията за защита на потребителите по системата РАПЕКС уведомление за опасна стока, получено от друга държава - членка на Европейската общност, Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, в срок от 45 дни от получаването му уведомява Европейската комисия за предприетите от Република България мерки.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. информация за това, дали опасната стока е пусната на пазара на територията на Република България;
2. конкретните мерки, предприети по отношение на опасната стока, и причините за тяхното предприемане, включително наличието на разлика при оценката на риска и специфичните обстоятелства, които налагат предприемането на различни мерки от тези, предприети от държавата - членка на Европейската общност, уведомила Европейската комисия;
3. всяка допълнителна информация за риска, включително резултатите от проведените изпитвания или анализи.
(3) Когато в уведомлението на Европейската комисия се посочва, че е необходимо държавите членки да предприемат спешни мерки по отношение на опасната стока, срокът по ал. 1 е не повече от 20 дни.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) (1) Когато при наличие на сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите Европейската комисия приеме решение, което изисква от държавите - членки на Европейската общност, да предприемат мерки за ограничаване, прекратяване или поставяне реализацията на стоката или евентуалното й използване в зависимост от изпълнението на дадени указания или предписания, контролните органи по чл. 82, ал. 1 от Закона за защита на потребителите дават възможност на засегнатите от решението производители и дистрибутори в срок един месец да изразят становище във връзка с наложената мярка.
(2) Комисията за защита на потребителите чрез Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, уведомява Европейската комисия за становищата на засегнатите от решението по ал. 1 производители и дистрибутори в срок един месец от получаването им.


Чл. 8. Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, информира потребителите и обществеността за вида на опасните стоки и/или услуги, за рисковете, които стоките или услугите представляват за здравето и безопасността на потребителите, и за предприетите от контролните органи мерки.


Чл. 9. (1) Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, изпълнява координиращи функции по отношение на контролните органи по чл. 82, ал. 1 на Закона за защита на потребителите.
(2) Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, предоставя информация на заинтересуваните лица и отговаря на запитвания на потребители и на други контролни органи, свързани с безопасността на стоките и услугите, по реда на чл. 101 от Закона за защита на потребителите.
(3) Когато Централното звено за събиране и обработване на информация за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, не може да отговори на запитвания, свързани с безопасността на стоките и/или услугите, Комисията за защита на потребителите се обръща към съответния контролен орган, като му предоставя цялата информация, постъпваща от потребители, производители, дистрибутори или от лицата, предоставящи услуги, или всяка друга информация, с която разполага.

Раздел IV.
Осъществяване на сътрудничество и координация между контролните органи


Чл. 10. Контролните органи са длъжни да създадат организация за събиране, обработване и обмен на информация за опасните стоки и услуги, пуснати на пазара. Те са длъжни да осигурят необходимата за това координация и взаимодействие помежду си, както и координация със своите териториални структури или звена.


Чл. 11. (1) Когато административен орган получи информация, съдържаща данни, че предлагана на пазара стока или услуга е възможно да представлява риск за здравето и безопасността на потребителите, в 3-дневен срок от получаване на информацията той уведомява компетентния контролен орган и Комисията за защита на потребителите и им предоставя копие от цялата получена информация.
(2) Уведомлението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. подробно описание на стоката или услугата, код по Комбинираната номенклатура на Република България по Закона за митниците и снимка на стоката;
2. оценка на риска, в т. ч. резултати от проведените изпитвания;
3. характер, обхват и начин на прилагане на мерките, предприети за предотвратяване на риска;
4. информация, необходима за идентифициране на производителя, а при липса на такава - информация за дистрибутора, който е адресат на мерките за предотвратяване и преустановяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите.
(3) По преценка на компетентния контролен орган информацията по ал. 1 се предоставя и на Агенция "Митници".


Чл. 12. Компетентните контролни органи са длъжни да информират Комисията за защита на потребителите не по-късно от 30 календарни дни за всички предприети от тях действия и мерки за предотвратяване разпространението на стоки или предоставянето на услуги, представляващи риск за потребителите.


Чл. 13. (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от останалите контролни органи всички документи и допълнителна информация, необходима за изпълнение на нейните функции.
(2) Комисията за защита на потребителите може да поиска от съответния контролен орган да предприеме допълнителни мерки за предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите.


Чл. 14. (1) Комисията за защита на потребителите провежда диалог и работни срещи с представители на всички заинтересувани страни, включващи производители, дистрибутори, сдружения за защита на потребителите и контролните органи, за предприемане на мерки за подобряване на ефективността при обмена на информация между тях относно безопасността на стоките и услугите.
(2) Работните срещи се провеждат поне два пъти в годината, като при необходимост могат да се провеждат и извънредни срещи.

Раздел V.
Регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите


Чл. 15. (1) Контролните органи поддържат регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите, и за злополуки и наранявания, причинени при ползването на опасни стоки и услуги.
(2) Регистрите са публични и се поддържат на хартиен и електронен носител. Електронният вариант на регистрите трябва да бъде общодостъпен чрез интернет.
(3) Съдържанието на регистрите и организацията по тяхното изграждане и поддържане се определят със заповеди на ръководителите на контролните органи.

Раздел VI.
Съдействие на сдруженията на търговците


Чл. 16. (1) При установяване наличието на стоки или услуги, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите, контролните органи уведомяват сдруженията на производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги.
(2) Сдруженията на търговците създават подходящи механизми за уведомяване на своите членове за откритите стоки или услуги, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите в съответния сектор.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "рискова група потребители" са лица, по отношение на които използването на стоката или услугата създава повишена опасност за здравето и безопасността им, като деца, възрастни хора, бременни и кърмещи жени, лица с хронични заболявания и други.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2007 г., в сила от 20.11.2007 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ, L 11, 15.01.2002 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 79, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 10 юни 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 12 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 3, ал. 5

Образец на уведомление за стоките или услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите


Лице, подаващо уведомлението  
Производител/Дистрибутор/  
Лице, предоставящо услуги  
БУЛСТАТ  
Пълно наименование  
Адрес  
Телефон  
Факс  
Електронна поща  
   
Търговски обекти, в които се  
предлага или е предоставена за  
предлагане стоката  
   
Наименование  
Адрес  
   
Стока, представляваща риск за  
здравето и безопасността на  
потребителите  
   
Категория на стоката  
Митнически код  
Име на стоката  
Марка  
Цена  
Страна на произход  
Баркод  
Партиден номер  
Описание  
Снимка на стоката (.jpg)  
Снимка на опаковката (.jpg)  
   
Нарушени стандарти  
Доказателство за съответствие  
   
   
Опасност  
   
Описание на опасността  
(вид и характер)  
Описание на случили се  
инциденти  
Заключение за оценка на риска  
   
Предприети действия  
   
Вид на мерките  
Обхват  
Продължителност  
   
Лице, от което е получена стоката  
   
Производител/Дистрибутор/  
Лице, предоставящи услуги  
БУЛСТАТ  
Пълно наименование  
Адрес  
Телефон  
Факс  
Електронна поща  
   
Списък на търговските обекти по веригата за доставка, в които се предлага или е предоставена за предлагане стоката  
Наименование  
Адрес  
Количество (брой на наличната  
стока)  
   
Лице, което е получило стоката  
   
Производител/Дистрибутор/  
Лице, предоставящи услуги  
БУЛСТАТ  
Пълно наименование  
Адрес  
Телефон  
Факс  
Електронна поща  
   
Други лица по веригата за  
доставка на стоката  
   
Производител/Дистрибутор/  
Лице, предоставящи услуги  
БУЛСТАТ  
Пълно наименование  
Адрес  
Телефон  
Факс  
Електронна поща  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти