Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ

В сила от 01.07.2006 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 31 Май 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) С тази наредба се определя редът за вземане на проби от стоки за извършване на лабораторни анализи за целите на контрола върху акцизните стоки.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) С наредбата се определят и редът и методите за анализ за целите на контрола на акцизни стоки.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Вземането на проби от стоки се извършва от митническите органи за целите на осъществявания от тях контрол по Закона за акцизите и данъчните складове.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Наредбата се прилага за целите на контрола на следните акцизни стоки:
1. алкохол и алкохолни напитки;
2. тютюневи изделия;
3. енергийни продукти.
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

Глава втора.
РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Митническите органи имат право да вземат проби от помещенията, инсталациите, съоръженията и транспортните средства, самоходните машини и всякакъв друг вид техника и машини, разполагащи с резервоар за гориво, на:
1. данъчнозадължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица;
2. всички други лица, държащи или извършващи дейности с акцизни стоки.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Вземането на проби за целите на контрола върху акцизните стоки се извършва от митническите органи.
(2) В случаите, когато вземането на проби е свързано с повишен риск по отношение на условията за безопасност или когато се налага използването на специализирани средства за защита, митническите органи могат да възлагат вземането на проби да се извършва под техен контрол от други правоспособни лица.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Вземането на проби за целите на контрола върху акцизните стоки се извършва в присъствието на проверяваното лице или негов представител.
(2) Проверяваното лице или неговият представител са длъжни да оказват съдействие на митническите органи, необходимо за улесняване на вземането на пробите.
(3) Когато проверяваното лице откаже да присъства на вземането на пробите или да определи лице, което да е в състояние да окаже необходимото съдействие, митническите органи определят срок за изпълнение на искането им.
(4) При неспазване на срока по ал. 3 митническите органи пристъпват към вземане на пробите за сметка на проверяваното лице и на негова отговорност и ако е необходимо, ползват услугите на компетентно лице или на друго лице, определено съгласно действащите разпоредби.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Извън случаите на ал. 4 митническите органи могат да вземат проби в отсъствие на проверяваното лице, когато не е открито на адреса, посочен при извършване на проверка по реда на чл. 102, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, или не се е явило в указания срок, или е напуснало страната, или е посочило адрес само в чужбина.
(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Вземането на проби при условията и по реда определен в ал. 3, 4 и 5 има същата валидност, както ако вземането на пробите е било извършено в присъствието на проверяваното лице или негов представител.
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Лицето или негов представител има право да получи крайна проба съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 в случаите на ал. 5 след подадено писмено заявление до митническите органи. При предаването се изготвя приемно-предавателен протокол.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) При осъществяване на дейностите, свързани с вземането на проби за акцизен контрол, митническите органи могат да търсят съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите или от други органи съобразно тяхната компетентност.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) При вземането на проби за целите на контрола върху акцизните стоки митническите органи:
1. изискват документите, удостоверяващи вида и количеството на стоката, от която ще се вземат проби;
2. извършват оглед на стоката, от която ще се вземат проби;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) вземат проби от проверяваната стока;
4. опаковат, маркират с етикети и запечатват опаковките с пробите;
5. съставят протокол за вземане на проба;
6. изпращат пробите в компетентната митническа лаборатория.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) (1) При вземане на проби от стоки за целите на контрола върху акцизните стоки се прилагат технически процедури и техника на безопасност съгласно Европейското ръководство за вземане на проби от митническите и данъчните органи (SAMANCTA), публикувано на интернет страницата на Европейската комисия, ГД "Данъци и митнически съюз", http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/BG/index_BG.htm.
(2) Директорът на Агенция "Митници" утвърждава ръководство за вземане на проби за целите на обучението на митническите служители.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) При вземане на проби за целите на контрола върху акцизните стоки се формират следните крайни проби:
1. две лабораторни проби за изследване в митническите лаборатории;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) една контролна проба за съхранение в съответното структурно звено на Агенция "Митници";
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) една проба за проверяваното лице или негов представител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Когато в протокола по чл. 12, ал. 1 проверяваното лице или негов представител е изразило нежелание да му бъде предоставена крайна проба, пробата по ал. 1, т. 3 не се формира.


Чл. 11. (1) Крайните проби се опаковат, маркират се с етикет и се запечатват с пломби по начин, който да не позволява тяхното разрушаване и манипулиране.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Видът на опаковките и начинът на опаковане трябва да гарантират запазване на целостта и качествените характеристики на пробите съгласно приложение № 5.


Чл. 12. (1) За вземането на проба се попълва протокол по образец съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Протоколът за вземане на проба се съставя в три екземпляра, като първият придружава лабораторните проби, вторият се съхранява в съответното структурно звено на Агенция "Митници", а третият се предоставя на проверяваното лице или негов представител.


Чл. 13. (1) Пробите се маркират с етикет по образец съгласно приложение № 2.
(2) Етикетът по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номера на протокола за взимане на пробата;
2. място на взимане на пробата;
3. дата на взимане на пробата;
4. наименование на стоката, от която е взета пробата;
5. данни за вместимостта, от която е взета пробата - партида, опаковка, транспортно средство и др.;
6. общо количество на стоката, от което е взета пробата;
7. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) предназначение на пробата - лабораторна, контролна или за проверяваното лице или негов представител;
8. име и подпис на лицето, взело пробата;
9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) име и подпис на проверяваното лице или негов представител;
10. име и подпис на други лица, присъствали при взимане на пробата.


Чл. 14. Лабораторните проби се изпращат в компетентната митническа лаборатория, придружени със заявка за анализ по образец, съгласно приложение № 3 и копие от протокола по чл. 12.


Чл. 15. Лабораторните проби незабавно се изпращат до компетентната митническа лаборатория след регистриране в съответното митническо учреждение на протокола по чл. 12, ал. 1 и на заявката за анализ по чл. 14.


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Транспортирането и съхранението на пробите се извършва при условия, съобразени с естеството на стоките, така че да не се нарушава тяхната цялост и да не се променят качествените и количествените им характеристики.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) За вземането на проби за целите на контрола върху акцизните стоки се използват здрави, чисти, сухи и без механични замърсявания прибори, инструменти и съдове.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Проби от колонките на станции за зареждане с моторни горива се взимат от щуцера на помпата.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Проби от резервоарите на транспортни средства, самоходни машини и всякакъв друг вид техника и машини, разполагащи с резервоар за гориво, се взимат с помощта на сонда, а когато това е невъзможно - по друг подходящ начин.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Контролните проби се съхраняват в съответното звено на Агенция "Митници" до влизането в сила на решенията на митническите органи, взети на базата на резултатите от лабораторния анализ.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Крайните проби от съответните стоки се вземат в количество, необходимо за извършване на анализите съгласно приложение № 4.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Митническите органи не дължат обезщетение за взетите проби за целите на контрола върху акцизните стоки.
(2) Разходите за вземането на проби са за сметка на Агенция "Митници".

Глава трета.
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Взетите проби за целите на контрола върху акцизните стоки се анализират за идентификация, за определяне на показателите, въз основа на които се изчислява размерът на акциза, както и за определяне на други показатели, свързани с контрола върху акцизните стоки.
(2) Разходите за анализ на пробите по чл. 10, ал. 1, т. 1 са за сметка на Агенция "Митници".


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Пробите се изпитват в Централната митническа лаборатория на Агенция "Митници" в София или в митническите лаборатории на агенцията в Пловдив и Русе по компетентност.


Чл. 25. Митническите лаборатории прилагат унифицирани методи за анализ, като за получените резултати се издава лабораторна експертиза.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Методите за анализ на стоките се посочват в лабораторната експертиза.
(2) Използваните методи могат да бъдат стандартни, официални и вътрешнолабораторни, за които има данни за повторяемост и възпроизводимост.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Партида" е количество от стока, еднородна по вид, наименование и качествени характеристики, произведена в определен интервал от време при едни и същи условия и съпроводена с един документ за качество.
2. "Сборна проба" е проба, получена чрез обединяването в общ съд на части от партидата или от обема стока и която има физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем или партида.
3. "Крайна проба" е опакована част от сборната проба.
4. "Лабораторна проба" е крайна проба, която е предназначена за анализ в митническа лаборатория за целите на контрола върху акцизните стоки.
5. "Контролна проба" е крайна проба, която е предназначена за анализ при възникнал съдебен спор.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2006 Г. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2019 Г.)

§ 27. Параграф 9 влиза в сила от 1 септември 2019 г.

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА - АКЦИЗЕН КОНТРОЛ

Митническо учреждение:

................................................

.................................................

...............................................

Име и телефон на лице за контакти:

.................................................

.................................................

Рег. №

Дата:

1.

Описание на стоката (наименование и количество):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.

Цел на вземането на пробата:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3.

Данни за резултати от изпитването на място (полеви тестове, особености

 на стоката или пробата, промяна на цвета, вискозитет, мирис,

хигроскопичност и пр.):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4.

Място на вземане на пробата:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5.

Пробата е взета от (резервоар, транспортно средство, контейнер, бака и др.):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

6.

Пробата е разпределена във:

Брой и вид на опаковките:

Количество в ед. опаковка (в

мерни единици):

7.

Предназначение на опаковките:

............ бр. за митническата лаборатория; ............ бр. друга за .............................

............ бр. като контролна за съхранение в ...............................................................

8.

Опаковките са запечатани със:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

9.

Дата на вземане на пробата:

Име и подпис на лицето, взело пробата:

............................................................................,

подпис

10

Пробата е взета в присъствието на:

.........................................................................................................................., подпис:

.........................................................................................................................., подпис:

.........................................................................................................................., подпис:

11.

Декларация от проверяваното лице (или негов представител):

(задължително се попълва от проверяваното лице или негов представител,

 когато присъства, като вярното се обозначава с маркиране на квадратчето)

 

0 Присъствах при вземането на пробата и удостоверявам, че не възразявам

 срещу начина на вземане, количеството, маркировката и осигуровката на

 пробата.

0 Не желая да ми бъде предоставена крайна проба.

 

Име и подпис:

           Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

ЕТИКЕТ НА ПРОБА - АКЦИЗЕН КОНТРОЛ

Протокол за вземане на проба № ..................................

Място на вземане на пробата (населено място, ТД/митническо учреждение, фирма, склад, транспортно средство и др.):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Дата на вземане на пробата:

 

Наименование на стоката, от която е взета пробата (търговско наименование):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Пробата е взета от (резервоар, транспортно средство, партида и др.)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Общо количество на стоката, от която е взета проба:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

По предназначение пробата е:

(вярното се обозначава с маркиране на квадратчето) :

 

0 Лабораторна

0 Контролна

0 За проверяваното лице

Лице, взело пробата (име, подпис):

.................................................................................................................................................................

Проверявано лице/негов представител (име, подпис) :

.................................................................................................................................................................

Други лица ( име, подпис) :

................................................................................................................................................................
Приложение № 3 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

 

Заявка за анализ/експертиза - акцизен контрол

Рег. №.........................../.................... г.

До .....................................................................................................................

( наименование на митническа лаборатория)

От митническо учреждение:

..............................................................................................

Лице - заявител: ...............................................................

Email: ..................................................................................

Телефон: .................................. Подпис:

Служебни данни:

(попълват се в лабораторията)

Вх. № .............................................

Проба/и № .....................................

Описание на стоката (наименование на стоката, външен вид, вид на опаковката, съставни части, предназначение, др.):

.................................................................................................................................................................

Задачи на анализа/експертизата:

.................................................................................................................................................................

Допълнителни указания (например спешен анализ, специално третиране на пробата и др.):

.................................................................................................................................................................

0 Предоставяне на електронен достъп до експертизата на ........................................................

.................................................................................................................................................................

Приложения (вярното се обозначава с маркиране на квадратчето):

0 .... бр. опаковки проба по Протокол за вземане на проба № ................................................

0 Протокол за вземане на проба

0 Аналитичен сертификат

0 Други (протокол за извършена проверка, технически спецификации и др.):

.................................................................................................................................................................

0 Протоколът за изпитване за методи в обхвата на акредитация да съдържа оценка за съответствие с нормативни актове и документи (при избиране на опцията квадратчето са маркира):

.................................................................................................................................................................

(при избор на опцията задължително се указва нормативният акт или документ)
Приложение № 4 към чл. 21

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

КОЛИЧЕСТВА НА ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ АКЦИЗНИ СТОКИ

 

Вид на стоката

Количество в една опаковка проба

1.

Енергийни продукти (течни) от горивен резервоар на транспортно средство или съдове за съхранение с обем до 50 л

0,250 л

2.

Енергийни продукти (течни) от съдове за съхранение с обем над 50 л

0,500 л

3.

Енергийни продукти в потребителска опаковка до 5 л (течни)

1 брой опаковка

4.

Енергийни продукти (твърди и насипни)

1 кг или 1 брой фабрична опаковка

5.

Вино (наливно)

0,500 л

6.

Вино (потребителска опаковка)

1 брой опаковка

7.

Бира (наливна)

1,000 л

8.

Бира (потребителска опаковка 500 мл и повече)

1 брой опаковка

9.

Бира бутилка или кен (потребителска опаковка под 500 мл)

2 броя опаковки

10.

Етилов алкохол (в т.ч. денатуриран) и спиртни напитки (наливно)

0,500 л

11.

Спиртни напитки (фабрична опаковка под 0,500 л )

2 броя опаковки

12.

Спиртни напитки (фабрична опаковка 0,500 л и повече)

1 брой опаковка

13.

Тютюн за пушене (надробен, нарязан)

 0,050 кг

14.

Тютюн за наргиле

 0,050 кг (или една
потребителска опаковка)

15.

Цигари

20 къса

16.

Пури и пурети

1 късПриложение № 5 към чл. 11, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2019 г.)

 

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ НА ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ АКЦИЗНИ СТОКИ

 

Вид на стоката

Вид опаковка

1.

Тютюн, нарязан, надробен, цигари

хартиени пликове

2.

Тютюн за наргиле

полипропиленови контейнери

полиетиленови пликове

3.

Алкохол и алкохолни продукти

стъклени контейнери

полипропиленови контейнери

4.

Енергийни продукти

метални контейнери

стъклени контейнери

пластмасови контейнери от полипропилен


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти