Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 26 ОТ 22 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.27 от 30 Март 2007г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията към управляващите дружества по чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с цел защита на интересите на акционерите и притежателите на дялове в колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управляват, включително изискванията, свързани със сключването и изпълнението на договорите за управление, с капиталовата адекватност и ликвидност, с воденето на отчетност и съхраняването на информация, с вътрешната организация, с условията и реда за предоставяне на информация, както и изискванията към физическите лица, работещи по договор за управляващите дружества.

Чл. 2. (1) Управляващото дружество може да управлява дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежатели на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
3. маркетингови услуги.
(2) Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" ЗППЦК, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.

Глава втора.
ОТНОШЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО С ЛИЦАТА, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОРТФЕЙЛ УПРАВЛЯВА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 3. (1) Управляващото дружество е длъжно да третира равностойно и справедливо колективните инвестиционни схеми и лицата, чиято дейност или портфейл управлява, както и да полага грижата на добър търговец за защита на техните интереси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да спазва всички изисквания, приложими към дейността му, да действа честно и професионално с цел защита на инвеститорите и осигуряване стабилността на пазара на финансови инструменти.
(3) Управляващото дружество не може да предоставя на отделни инвеститори или инвестиционни посредници информация в реално време относно структурата и състава на активите на колективна инвестиционна схема, освен ако тази информация се предоставя едновременно на всички инвеститори или е публично оповестена. Това ограничение не се отнася до инвестиционните посредници, с които инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, има сключен договор за изпълнение на инвестиционни нареждания, ако информацията се предоставя за целите на изпълнение на договора.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за управляващото дружество, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото управляващо дружество, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките на колективните инвестиционни схеми и лицата, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за управляващото дружество, при встъпване в длъжност или при започване на дейност за управляващото дружество подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 1.
(3) Алинея 1 се отнася и за случаите, когато лицата по ал. 2 не са на служба или дейността им е преустановена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Освен на Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", съответно на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" към комисията, наричан по-нататък "заместник-председателя", за целите на контролната им дейност лицата по ал. 2 могат да дават сведения за посочените в ал. 1 факти и обстоятелства само с писмено съгласие на лицето, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, или по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 35, ал. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Свързаните с дейността на управляващото дружество рекламни материали, както и публичните изявления на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, трябва:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да отговарят на изискванията по чл. 27, ал. 4 ЗПФИ и чл. 7 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38);
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да не включват или да не се позовават на изявления на лице, чиято дейност или портфейл дружеството управлява;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да не бъдат оформени графично така, че да се създава впечатление за придаване на неравностойно значение на отделни елементи от съдържанието им.
(2) Рекламните материали и неимпровизираните публични изявления по ал. 1 на лицата, работещи по договор за управляващото дружество, трябва да бъдат предварително одобрени от отдела за вътрешен контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Рекламните материали и публичните изявления по ал. 1 могат да съдържат прогнози, свързани с цени или доходност на финансови инструменти, само ако изрично е посочено, че това са прогнози.
(4) Дружеството е длъжно да съхранява всички документи и данни, на които се основава информацията в рекламните материали и в публичните изявления по ал. 1.
(5) Комисията може да утвърди правила за реклама и за представяне на резултатите от дейността на управляващите дружества.


Чл. 6. Управляващото дружество е длъжно:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да предостави по подходящ начин на всяко лице по чл. 2, ал. 1, желаещо да сключи договор за управление, информация относно организацията на своята дейност, включително информация по чл. 33, последния си представен в комисията финансов отчет, както и информация за разходите по видове, които ще бъдат поети от това лице, съответно от управляващото дружество;
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) да спазва инвестиционните ограничения съгласно закона, устава, проспекта и договора за управление с лицето, чиято дейност или портфейл управлява, правилата на договорния фонд, който управлява, както и одобрените от заместник-председателя правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и правилата за управление на риска на колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип, чиято дейност управлява;
3. при поискване от управителния или контролния орган на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, да се мотивира писмено за дадено инвестиционно нареждане, отправено до инвестиционен посредник, както и да предостави в писмена форма цялата налична при него информация във връзка с даденото инвестиционно нареждане;
4. да информира незабавно в писмена форма лицето, чиято дейност или портфейл управлява, когато установи нарушение на ограниченията за инвестиране;
5. да предоставя на инвеститорите и на акционерите на лицата по чл. 2 и на притежателите на дялове в управляваните от него договорни фондове необходимата им информация своевременно, точно и по достъпен за тях начин;
6. да предаде на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, цялата налична при него документация и информация във връзка с изпълнението на договора за управление не по-късно от 5 работни дни след прекратяването на договора.


Чл. 7. Управляващото дружество не може:
1. да извършва дейност извън инвестиционните цели и стратегия на колективната инвестиционна схема или на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, така, както са записани в устава, съответно правилата на договорния фонд, в проспекта на тази колективна инвестиционна схема или лице и в договора за управление;
2. да взема инвестиционни решения и да дава нареждания, дори и да са в рамките на инвестиционните цели и стратегия на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, ако не е информирало по подходящ начин това лице за потенциален конфликт на интереси; в този случай управляващото дружество е длъжно да поиска от лицето предварително одобрение на взетото инвестиционно решение;
3. да получава доход под формата на отстъпки от комисионните възнаграждения на инвестиционните посредници, чрез които се изпълняват нарежданията на управляващото дружество, или да получава други доходи или непарични стимули, ако с това се поражда конфликт на интереси или се нарушават задълженията на дружеството по чл. 3;
4. да извършва за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, разходи, които не са изрично посочени в договора за управление, съответно в правилата на договорния фонд;
5. да предоставя невярна или заблуждаваща информация, включително за:
а) състава, стойността и структурата на активите от портфейла на това лице;
б) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) състоянието на пазара на финансови инструменти;
6. да използва активите на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, за цели, които противоречат на закона, на актовете по прилагането му или на сключения договор за управление;
7. да извършва дейност по инвестиране на средствата на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, в ценни книжа в нарушение на нормативно установена забрана или инвестиционни ограничения;
8. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да инвестира собствения си капитал във финансови инструменти, освен в държавни ценни книжа, облигации и други дългови инструменти, включително и в инструменти на паричния пазар;
9. да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по чл. 2, както и да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица;
10. да инвестира част или целия портфейл на клиент в акции на инвестиционни дружества или дялове на договорни фондове, които то управлява, освен ако не е получило предварително писмено одобрение за това от клиента;
11. да инвестира повече от 25 на сто от собствения си капитал в ипотечни облигации, издадени от една банка.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) Управляващото дружество приема, прилага и поддържа правила за сключването на лични сделки с финансови инструменти и води дневник за тях съгласно чл. 17 и 70 от Наредба № 38.
(2) Правилата по ал. 1:
1. не допускат членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и свързаните с тях лица, както и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, да бъдат страна по сделки с инвестиционно дружество, чиято дейност дружеството управлява, освен в качеството си на негови акционери, съответно страна по сделки с управляващото дружество, когато действа за сметка на договорен фонд, освен в качеството им на притежатели на дялове в договорния фонд;
2. съдържат ограничение на честотата и/или обема на сключените от лицата по т. 1 лични сделки с акции или дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от управляващото дружество, с оглед избягване на конфликти на интереси, увреждане на репутацията на управляващото дружество или неравностойно третиране на останалите акционери или притежатели на дялове в колективните инвестиционни схеми.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 10. Управляващото дружество може да изпраща свой представител без право на глас на заседанията на управителния орган на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, когато това лице го е информирало, че ще се обсъждат въпроси, засягащи договора за управление.

Раздел II.
Изисквания към управляващото дружество при предоставяне на допълнителните услуги управление на индивидуален портфейл и инвестиционни консултации (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) Когато управляващото дружество управлява индивидуален портфейл, той трябва да спазва задължението да действа съобразно най-добрия интерес на клиента, когато подава нареждания до инвестиционен посредник за изпълнение на взети от него решения за търговия с финансови инструменти за сметка на своя клиент.
(2) За изпълнение на задълженията по ал. 1 управляващото дружество:
1. приема и прилага политика, която определя по отношение на всеки клас финансови инструменти лицата, до които управляващото дружество подава нарежданията, които лица трябва да разполагат с необходимите споразумения и механизми за изпълнение, които да осигурят, че управляващото дружество изпълнява задълженията си по тази алинея;
2. предоставя на клиентите подходяща информация за прилаганата от него политика по т. 1;
3. постоянно следи за ефективността на политиката по т. 1, включително за качеството на изпълнение от страна на лицата по т. 1, и когато е необходимо, взема мерки за отстраняване на установени нередности;
4. извършва проверка на политиката по т. 1 веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна, която може да се отрази на възможността на дружеството да осигурява най-добри резултати за своите клиенти.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато управляващото дружество управлява индивидуален портфейл и същевременно изпълнява решенията за сключване на сделки при управление на портфейла.


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество при предоставяне на информация на клиентите и потенциалните си клиенти, включително информацията в рекламните материали и в публичните изявления на членовете на управителните и контролните органи, спазва изискванията по чл. 27, ал. 4 ЗПФИ и чл. 7 от Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38).


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на своите клиенти следната информация:
1. съответните данни за управляващото дружество и предлаганите от него услуги по чл. 8 и 9 от Наредба № 38;
2. финансовите инструменти, предмет на предоставяните от него допълнителни услуги и предлаганите инвестиционни стратегии, както и рисковете, свързани с тези инструменти и стратегии, съгласно чл. 10 и 11 от Наредба № 38;
3. видовете разходи за клиента и техния размер, като по отношение на непрофесионалните клиенти и потенциалните непрофесионални клиенти се прилага чл. 18 от Наредба № 38;
4. начина на съхраняване на парите и/или финансовите инструменти на клиентите при предоставяне на услугата управление на индивидуален портфейл съгласно чл. 32 от Наредба № 38.
(2) Управляващото дружество предоставя информацията по ал. 1 при спазване на изискванията по чл. 27, ал. 6 ЗПФИ и чл. 12, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба № 38.


Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество изисква от клиента, съответно от потенциалния клиент информация за неговите финансови възможности, инвестиционни цели, знания, опит и готовност да рискува и при предоставянето на услугата се ръководи от получената информация при спазването на изискванията по чл. 19 и 21 от Наредба № 38.


Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Относно предоставянето и получаването на възнаграждения, комисиони, непарични облаги и такси във връзка с допълнителните услуги по управление на индивидуален портфейл и предоставяне на инвестиционни консултации, управляващото дружество спазва изискванията по чл. 14 от Наредба № 38.


Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество при предоставянето на допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2 може да възложи изпълнението на важни оперативни функции на трето лице при реда и условията на глава пета от Наредба № 38.


Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество предоставя допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2 въз основа на писмен договор с клиента при спазване изискванията по чл. 24 - 27 от Наредба № 38.

Глава трета.
СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Сключване на договора за управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество може да сключва договорите си за управление при общи условия.
(2) Управляващото дружество е длъжно да даде по подходящ начин на всяко лице по чл. 2, желаещо да сключи договор за управление, възможност да се запознае със съдържанието на общите условия и да сключи договора си с него на основата на тези общи условия.


Чл. 12. (1) Общите условия трябва да съдържат:
1. данни за управляващото дружество, включително:
а) наименованието, седалището, адреса на управление, телефон (телефакс) и електронен адрес (е-mail);
б) номера и датата на разрешението, издадено от комисията, както и номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружеството в търговския регистър, кода БУЛСТАТ и данъчния номер;
в) предмета на дейност;
г) ограниченията и изискванията към дейността на дружеството съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му;
2. уредба на правата и задълженията на управляващото дружество, включително:
а) дължима грижа при изпълнение на договора;
б) посочване, че обемът на неговата представителна власт се определя с конкретния договор, както и условията и реда за преупълномощаване;
в) (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) посочване, че заместване не се допуска, с изключение делегирането на функции и действия по продажба и обратно изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми във връзка с договорите с лицата по чл. 16, ал. 3;
г) условията и сроковете за периодично отчитане пред лицето, чиято дейност или портфейл управлява;
д) размера, условията и реда за формиране и изплащане на възнаграждението;
е) други задължения, възложени му със ЗППЦК и с актовете по прилагането му, със Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;
3. уредба на правата и задълженията на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, включително:
а) правото да извършва проверка на изпълнението на договорните задължения от страна на управляващото дружество, без да нарушава неговата оперативна самостоятелност;
б) задължението да предостави на управляващото дружество копие от устава и проспекта си, както и други документи, в които са посочени инвестиционната стратегия и цели на лицето;
в) задължението да предостави на управляващото дружество данни за активите си и за депозитарната институция или инвестиционния посредник, в която те се съхраняват, необходими на управляващото дружество за осъществяване на правата и задълженията му по договора, както и за инвестиционния посредник (посредници), чрез който управляващото дружество да изпълнява инвестиционните си решения;
г) задължението незабавно да информира управляващото дружество за промяна в устава и/или проспекта, за замяна на депозитарната институция или на инвестиционен посредник и за промени в договорите си с тях, както и за всяко друго решение, което може да повлияе на инвестиционните решения и нареждания на управляващото дружество;
4. определяне на разходите по видове, които ще бъдат поети от всяка от страните;
5. реда и срока за приемане на отчетите и за информиране относно възражения по тях;
6. отговорността за неизпълнение на договорните задължения, съответно посочване, че тя се определя с договора;
7. условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора;
8. условията и реда за изменение и допълнение на общите условия, включително посочване, че измененията или допълненията на общите условия имат сила за насрещната страна само ако те са й били съобщени и в дадения й писмено достатъчен срок тя е заявила писмено, че ги приема;
9. приложим закон и начин на разумно и справедливо уреждане на споровете;
10. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) при управление на индивидуален портфейл по собствена преценка, без специални нареждания от клиента и:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) посочване, че конкретните параметри на портфейла и включените в него видове финансови инструменти и количествените им пропорции се определят с договора;
б) посочване, че с подписване на договора клиентът предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, нареждане за която е подадено от управляващото дружество;
в) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) изрично посочване, че финансовите инструменти на клиента се управляват изцяло за негова сметка и риск;
г) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) методите за оценка на финансовите инструменти в портфейла на клиента;
11. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) посочване, че клиентът е получил информацията, която управляващото дружество е длъжно да му предостави съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му, и че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Изпълнение на договора за управление


Чл. 14. Управляващото дружество взема инвестиционни решения и дава нареждания за управление на дейността или портфейла на лице по чл. 2 на основата на писмен договор с това лице.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност управлява, има сключен договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При условията на ал. 1 управляващото дружество може да дава инвестиционни нареждания за сделки с чуждестранни финансови инструменти за сметка на колективната инвестиционна схема или лицето, чиято дейност или портфейл управлява, и до чуждестранен инвестиционен посредник (посредници), регистриран в държава - членка на Европейския съюз, и получил разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно законодателството по регистриране и/или член на чуждестранните регулирани пазари, определени от заместник-председателя съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4 ЗППЦК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ако е предвидено в договора по чл. 14, управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с финансови инструменти при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник. В този случай управляващото дружество отправя нарежданията си по чл. 202, ал. 5 ЗППЦК до този инвестиционен посредник (посредници).


Чл. 16. (1) Управляващото дружество от името на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от свое име и за сметка на договорния фонд, издава (продава) и изкупува обратно акциите на инвестиционното дружество, съответно дяловете на договорния фонд, съгласно условията на сключения между тях договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд.
(2) В случая по ал. 1 управляващото дружество открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на акционерите на инвестиционното дружество, съответно на притежателите на дялове в договорния фонд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) За изпълнение на дейността по ал. 1 управляващото дружество е длъжно да осигури, включително чрез сключване на договор с банка или финансова институция:
1. ползването на мрежа от офиси ("гишета"), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции и дялове и да се осъществяват контактите с инвеститорите, акционерите на инвестиционното дружество и притежателите на дялове в договорния фонд;
2. приемането на поръчки за покупка и продажба на акции на инвестиционното дружество и дялове на договорния фонд всеки работен ден;
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) приемането на поръчките за покупка и продажба на акции на инвестиционното дружество и дялове на договорния фонд от физически лица, работещи по договор за управляващото дружество, банката или финансовата институция, отговарящи на изискванията по чл. 3, т. 1 - 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 101 от 2003 г.) и вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) (Новa - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) При делегиране на функции и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективни схеми във връзка с договорите с лицата по ал. 3 се спазват следните изисквания:
а) управляващото дружество уведомява комисията най-късно до края на работния ден, следващ сключването на договор с лице по ал. 3, относно сключването и съществените условия на договора;
б) (доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) сключването на договор с лице по ал. 3 не трябва да възпрепятства ефективното управление на колективната инвестиционна схема от страна на управляващото дружество и да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или заместник-председателя;
в) управляващото дружество не може да сключва договор с лице по ал. 3, чиито интереси могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество или на колективната инвестиционна схема, чиято дейност то управлява;
г) договорът с лице по ал. 3 трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на управляващото дружество да осъществява ефективен надзор върху дейността на лицето по ал. 3 във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице;
д) управляващото дружество по всяко време трябва да има възможност съгласно договора по ал. 3 да дава задължителни указания на насрещната страна по договора и едностранно да го прекратява без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите;
е) лицата, страни по договора по ал. 3, трябва да бъдат квалифицирани и да разполагат с необходимите технически и организационни възможности да изпълняват делегираните функции и действия;
ж) делегирането на функции и действия по договора с лицата по ал. 3 не освобождава управляващото дружество, съответно банката депозитар, от отговорностите по договора за управление, съответно по договора за депозитарни услуги;
з) при сключване на договор с лице по ал. 3 управляващото дружество незабавно предприема действия за отразяване на функциите и действията, които е делегирало в проспекта на колективната инвестиционна схема (схеми), чиято дейност управлява.
(5) (Новa - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Управляващото дружество е длъжно:
а) незабавно да нареди на всички лица по ал. 3 да спрат приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дяловете на колективна инвестиционна схема за срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове;
б) (доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) в случай че се налага удължаване на срока по буква "а", да уведоми за това всички лица по ал. 3, не по-късно от 7 дни преди изтичане на първоначално определения срок, а когато срокът на спирането е по-кратък от 7 дни, вкл. в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, уведомяването се извършва до края на работното време на деня, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) да уведоми лицата по ал. 3 за обстоятелствата по чл. 39, ал. 2 - 4 от Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Поръчка за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество, съответно на дялове на договорен фонд, се подава в писмена форма.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Приемане на поръчки за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество, съответно на дялове на договорен фонд, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от акционери на инвестиционното дружество, съответно от притежатели на дялове в договорния фонд и/или инвеститори, включително когато поръчката се подава чрез електронно изявление, подписано чрез усъвършенстван или универсален електронен подпис, е допустимо при съответно спазване на изискванията на чл. 34, ал. 3 - 10 от Наредба № 38, като до края на работния ден се съставя документ, съдържащ данните от приложения № 1 или 2 към чл. 32, ал. 1 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 от 2007 г.) и данните, предмет на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38, с който документ се удостоверява съдържанието на дистанционно подадената поръчка.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При продажба (издаване) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип и дялове на договорен фонд управляващото дружество приема поръчки с минимално съдържание съгласно приложения № 1 или 2 към чл. 32, ал. 1 от Наредба № 25 (ДВ, бр. 36 от 2006 г.) и съответно спазване на изискванията по чл. 35 и 38 от Наредба № 38.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Получените от управляващото дружество парични средства, предоставени от инвеститори за придобиване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно дялове на договорен фонд, се съхраняват до издаването на заплатените с тях акции, съответно дялове, в банката депозитар по сметка на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, специално открита за тази цел и управлявана от управляващото дружество. Получените в брой парични средства задължително се внасят в банковата сметка по предходното изречение най-късно до края на следващия работен ден.

Раздел III.
Текущо и периодично информиране


Чл. 17. Управляващото дружество е длъжно да информира писмено лицето, чиято дейност или портфейл управлява, за:
1. промяна в състава на управителния и/или контролния си орган и в начина на представляване, включително промени в лицата, оправомощени да управляват и да представляват дружеството, без да са членове на съветите;
2. влязло в сила решение за прилагане на принудителна административна мярка по ЗППЦК;
3. вземане на решение за преобразуване;
4. образувани съдебни или арбитражни производства, по които дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;
5. заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на дружеството;
6. всяка друга промяна, която може да се отрази на изпълнението на сключения договор.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да изпраща на посочения адрес или да предоставя по друг начин най-малко веднъж месечно на инвестиционното дружество, което управлява, писмен отчет със следната минимална информация:
1. направените промени в структурата на портфейла и обосновка за тях;
2. стойността на портфейла в началото и в края на отчетния период;
3. извършените разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период;
4. обема и структурата на инвестициите в портфейла, в т. ч. по емитенти, в началото и в края на отчетния период;
5. финансовото състояние на другите активи в началото и в края на отчетния период;
6. нетната стойност на активите на дружеството в началото и в края на отчетния период; средната месечна нетна стойност на активите;
7. данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване;
8. брой и цени на издадените (продадените) акции;
9. брой и цени на изкупените обратно акции;
10. сключените сделки с активи от портфейла на инвестиционното дружество през отчетния период.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Отчетът по ал. 1 трябва да съдържа обобщена информация на данните за изминалия период, както и на съответните данни за предходните два отчетни периода, представена в сравнителна таблица.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество предоставя на всеки клиент по чл. 2, ал. 2, т. 1 отчет при условията и реда на чл. 46 - 49 от Наредба № 38.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) При поискване от инвеститор управляващото дружество е длъжно да предостави допълнителна информация относно количествените ограничения и лимити, които се прилагат при управлението на риска, свързан с инвестиционната дейност на колективните инвестиционни схеми, които управлява, относно методите, които се използват за тази цел, и актуалните параметри на рисковете и доходността, свързани с основните категории инструменти, в които инвестира колективната инвестиционна схема.

Раздел IV.
Сделки с деривати за сметка на колективни инвестиционни схеми


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество може да инвестира активите на колективни инвестиционни схеми, които управлява, в деривативни финансови инструменти, търгувани на регулирани пазари по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК или на извънборсови пазари, при спазване на ограниченията на чл. 195, ал. 1, т. 7 и чл. 196, ал. 3, 5 и 7 ЗППЦК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество приема правила за управление на риска при сделки с деривативни финансови инструменти за сметка на колективни инвестиционни схеми, които му дават възможност във всеки един момент да наблюдава и измерва риска по позиции и съотношението му към общия рисков профил на портфейла на колективната инвестиционна схема.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да уведомява ежемесечно комисията относно видовете деривативни финансови инструменти, свързания с тях риск, количествените ограничения и методи, избрани за оценка на рисковете, свързани със сделките с деривативни финансови инструменти, с оглед портфейла на всяка колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващото дружество.

Глава четвърта.
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Чл. 21. Управляващото дружество трябва да има внесен капитал в размер не по-малък от установения в чл. 203, ал. 1 ЗППЦК към момента на издаване на разрешението по чл. 204 ЗППЦК.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал в размер не по-малко от една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година.
(2) В случай на съществена промяна в дейността на управляващото дружество през текущата година спрямо предходната заместник-председателят може да коригира изискваната стойност по ал. 1.
(3) За управляващото дружество, което не е извършвало дейност през цялата предходна финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения капитал се определя на базата на прогнозните постоянни общи разходи, заложени в бизнес плана, освен ако заместник-председателят е изискал корекция на разходите в бизнес плана.
(4) Управляващото дружество определя собствения капитал по ал. 1 на базата на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) Стойността на собствения капитал на управляващото дружество по счетоводен баланс трябва по всяко време да е равна или да превишава по-голямата от двете стойности:
1. стойността по чл. 21а;
2. стойността, представляваща:
а) 0,5 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс е по-ниска от левовата равностойност на 125 000 евро;
б) 0,4 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс надвишава левовата равностойност на 125 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 180 000 евро;
в) 0,3 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводен баланс надвишава левовата равностойност на 180 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 230 000 евро;
г) 0,2 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводния баланс надвишава левовата равностойност на 230 000 евро, но е по-ниска от левовата равностойност на 280 000 евро;
д) 0,1 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява - ако стойността на собствения капитал по счетоводния баланс надвишава левовата равностойност на 280 000 евро.
(2) Независимо от изискването по ал. 1 стойността на собствения капитал на управляващото дружество не може да бъде по-малка от 25 на сто от капитала по чл. 203, ал. 1 ЗППЦК.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Ако общинските и ипотечните облигации не могат да се оценят по пазарна цена, последващата оценка се извършва по метода на дисконтираните нетни парични потоци.


Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да поддържа по всяко време минимални ликвидни средства, включващи парични средства на каса, по безсрочни и срочни влогове в банка, която не е в производство по несъстоятелност държавни ценни книжа и ипотечни и общински облигации, които имат пазарна цена, в размер не по-малък от 50 на сто от текущите си задължения.
(2) Най-малко 90 на сто от паричните средства по ал. 1 трябва да са по безсрочни и срочни влогове в банка.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно в 7-дневен срок да уведоми заместник-председателя, в случай че бъдат нарушени изискванията на чл. 21а, 22 или 24, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки за отстраняването му. Дружеството е длъжно в едномесечен срок да отстрани допуснатото нарушение.


Чл. 26. Управляващото дружество е длъжно да изготвя тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност съгласно приложението.

Глава пета.
ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Раздел I.
Водене на отчетност и съхраняване на информация


Чл. 27. (1) Управляващото дружество е длъжно да води отчетността по този раздел ежедневно и по начин, който изключва заличаване или подмяна на данни.
(2) Управляващото дружество е длъжно да поддържа отделна отчетност за всяка колективна инвестиционна схема и лице, чиято дейност или портфейл управлява.


Чл. 28. (1) За дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко инвестиционно дружество, съответно за всеки договорен фонд.
(2) В дневника по ал. 1 се включват най-малко следните данни:
1. трите имена и ЕГН, съответно наименование, седалище и код БУЛСТАТ на лицето, дало поръчката;
2. вид, номер на поръчката и дата и час на приемането й;
3. брой акции или дялове или стойност на поръчката при покупка, съответно при обратно изкупуване на акции или дялове;
4. име и подпис на лицето, вписало поръчката в дневника;
5. брой на закупените акции или дялове и емисионната цена, съответно брой обратно изкупени акции или дялове и цената за обратно изкупуване, по която е изпълнена поръчката;
6. обща стойност на изпълнената поръчка;
7. дата на сетълмента;
8. име и подпис на лицето, вписало сделката в дневника.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) За дейността си по управление на портфейли управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко лице, който съдържа най-малко съответната информация по чл. 7 и 8 от Регламент 1287/2006/ЕК.
(2) За дейността по чл. 2, ал. 2 управляващото дружество води дневник за жалбите на клиенти, в който се вписват:
1. датата на получаване и уникалният номер на жалбата в управляващото дружество;
2. уникалният номер на жалбоподателя;
3. съответстващият номер на съхраняваните първични документи в архива на управляващото дружество, както и друга допълнителна информация;
4. името и подписът на лицето, извършило вписването по т. 1 - 3;
5. датата на разглеждане на жалбата от управляващото дружество;
6. мерките, предприети във връзка с жалбата;
7. името на лицето, извършило вписването по т. 5 и 6.


Чл. 30. (1) В случай че дневниците по чл. 28, ал. 1 и чл. 29 се водят на магнитен (електронен) носител, подписите по чл. 28, ал. 2, т. 4 и 8 и чл. 29, т. 9 и 16 могат да бъдат заменени с идентификационни шифри на лицата, вписващи данните в съответните дневници. Условията и редът за водене на дневниците на магнитен (електронен) носител се уреждат в устройствените актове на управляващото дружество, като не трябва да дават възможност за заличаване или подмяна на данни.
(2) Дневниците по чл. 28, ал. 1 и чл. 29 следва да се водят по начин, който позволява да се възпроизведе всяка сделка съгласно нейния вид и основание, страните по нея, датата и мястото на извършването й.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 32. (1) Управляващото дружество е длъжно да съхранява в продължение на 5 години цялата документация и информацията, свързана с дейността му, включително отнасящата се до:
1. предвидените в наредбата дневници и друга отчетност;
2. сключените договори по чл. 14, необходимите съгласия и пълномощни или копия от пълномощни, актуални данни за лицата, с които има сключен договор за управление, информацията за конфликти на интереси, подадените поръчки във връзка с управление на портфейли и приетите поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно дялове на договорен фонд, изпратените потвърждения, други уведомления и отчети във връзка с изпълнението на договорите по чл. 14;
3. рекламните материали и публикации по чл. 5 и свързаните с тях документи;
4. актовете относно вътрешната организация на управляващото дружество, възраженията на лицата, с които има сключен договор за управление, вътрешните разследвания, списък на лицата по чл. 35 и документите, че те отговарят на изискванията на нормативните актове;
5. вътрешната и външната изходяща и входяща кореспонденция;
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) общите условия и тарифата, които управляващото дружество прилага, включително периода, за който те имат действие, и всяко изменение и допълнение в тях;
7. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) длъжностното разписание на служителите и списъкът на другите лица, които работят за управляващото дружество, както и всяко изменение и допълнение в тях, и документите, удостоверяващи, че лицата отговарят на изискванията на нормативните актове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество е длъжно да съхранява документацията и информацията по ал. 1, включително тази на магнитен носител, по начин, който да осигурява запазването й на втори носител или възстановяването й в случай на загубване по технически причини и позволява:
1. на комисията, съответно заместник-председателя, да извършва справки, да има бърз достъп до нея и да може да получи информация за всеки етап от изпълнението на всяка сделка;
2. да се извършват промени или допълнения, но съдържанието на документацията и информацията преди промените или допълненията да може да бъде лесно установено;
3. защита срещу всякакви манипулации или подправяния.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При изключителни обстоятелства заместник-председателят може да задължи управляващото дружество да запази документи и информация по ал. 1 за по-дълъг период, с оглед същността на инструментите или сделките, ако това е необходимо за упражняване на надзорните му правомощия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество съхранява и актуализира информация за извършените от него инвестиционни услуги и дейности, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти.

Раздел II.
Вътрешна организация


Чл. 33. (1) Управляващото дружество трябва да има вътрешна организация, включително управленска и счетоводна организация, и техническо оборудване, която да осигури точно изпълнение на задълженията му към колективните инвестиционни схеми и към лицата, чиято дейност или портфейл управлява, съобразно размера на управляваните от него активи, както и:
1. да осигури автономно управление на портфейлите на колективните инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност или портфейл управлява;
2. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да създаде условия за избягване на конфликти на интереси между дружеството и лицата, чиято дейност или портфейл управлява, включително и договорните фондове, които управлява, както и между самите тях, а когато такива конфликти са неизбежни - да осигури справедливото им третиране и разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите при съответното прилагане на чл. 41, чл. 43 и чл. 75, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Наредба № 38;
3. да осигури осъществяването на контрол за спазване от страна на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, на изискванията за:
а) извършване на дейности, установени в закона и в актовете по прилагането му;
б) изпълнение на поетите задължения към лицата, чиято дейност или портфейл дружеството управлява въз основа на сключения с тях договор;
в) забрана за сключване на сделки въз основа на вътрешна информация;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да осигури възможност за своевременно разглеждане на исканията, жалбите и възраженията на лицата, чиято дейност управлява, а във връзка с дейността по чл. 2, ал. 2 да осигури ефективни и открити процедури за разумно и своевременно разглеждане на жалбите, получени от непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти;
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) изчерпателно описание на организационната структура на управляващото дружество и на длъжностите в отделните структурни звена, включително ясно разпределяне на функциите и отговорностите във връзка с извършването на дейността по чл. 202, ал. 1 и 2 ЗППЦК между тези звена и длъжности, което да гарантира професионалното изпълнение на всяка една от тях; недопускане на съвместяване на отделните функции, ако това застрашава или нарушава нормалното им, обективно и професионално изпълнение; отношенията на координация и субординация между звената, както и процедурите за вземане на решения във връзка с осъществяваната дейност;
6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да осигури ефективното взаимодействие между отделите и ясни изисквания относно вида, срока и начина на предоставяне на информацията, която следва да бъде обменяна между тях с цел осигуряване изпълнението на функциите им и на управляващото дружество като цяло;
7. да осигури предотвратяването и своевременното разкриване на търговия на основата на вътрешна информация;
8. да осигури прилагането на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;
9. да осигури осъществяването на връзките със средствата за масово осведомяване, с инвеститорите, с акционерите на лицата, чиято дейност или портфейл управлява, и с притежателите на дялове на договорни фондове;
10. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да осигури операциите по всеки отделен портфейл от финансови инструменти, управляван по собствена преценка от управляващото дружество, без специални нареждания от клиента, да бъдат проверявани от лице, което упражнява вътрешен контрол, достатъчно често съобразно честотата и стойността на операциите, но най-малко веднъж месечно;
11. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да дава възможност за поддържане на актуално поименно длъжностно разписание на служителите и установяване и спазване на изискванията за заемане на всяка от длъжностите, гарантиращи наличието на умения, знания и опит, необходими за професионалното изпълнение на съответните функции;
12. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да установява условията за водене на отчетност и за съхраняване на информация и установяването, прилагането и поддържането на системи и процедури, които да гарантират сигурността, целостта и поверителността на информацията, съответни на естеството на съхраняваната информация;
13. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) да установява условията относно осъществяваното от управляващото дружество държане на предоставени от клиенти финансови инструменти и парични средства, които да осигуряват минимизиране на риска от загуба или намаляване на клиентските активи или на правата във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, липса на съответна отчетност или небрежност и които условия са в съответствие с изискванията на чл. 28 - 31 от Наредба № 38.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Вътрешната организация се определя с правила, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството, които:
1. осигуряват извършването на услуги и дейности от управляващото дружество в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и своевременното установяване на всеки риск от липса на такова съответствие;
2. осигуряват непрекъснатост на извършваната от управляващото дружество дейност с цел при временно спиране на функционирането на установените от него системи и процедури да бъдат съхранени информацията и функциите на дружеството от основно значение и предоставянето на услугите и дейностите, а ако това е невъзможно - своевременно възстановяване на информацията и функциите и възобновяване на извършването на услугите и дейностите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При встъпване в длъжност или при започване на дейност членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество и всички други лица, които работят по договор за управляващото дружество, се запознават с правилата по ал. 1, което се удостоверява писмено. Изискването по предходното изречение се прилага и при всяка следваща промяна в правилата по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управителният орган на управляващото дружество ежегодно, в срок до 31 януари, преглежда и оценява съответствието на правилата по ал. 1 с извършваните от управляващото дружество услуги и дейности, като при непълноти и/или необходимост от подобряване на вътрешната организация приема изменения и допълнения в правилата. Независимо от изискването по предходното изречение управителният орган приема изменения и допълнения в правилата по ал. 1 при констатиране на необходимост от това.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество трябва да разполага с отдел за вътрешен контрол, който да следи за спазване изискванията на чл. 5, ал. 2 и чл. 33, ал. 1 и да изпълнява други функции, възложени му с правилата по чл. 33, ал. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол се избира, отчита се и се освобождава при условия и по ред, определени в устройствените актове на управляващото дружество. Той трябва да отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4, да има подходяща квалификация и опит и не може да бъде лице, което участва във вземането на инвестиционни решения на което е възложено оперативното управление на управляващото дружество или което участва в извършването на дейности или отделни действия, спрямо които осъществява контрол. Предходното изречение се прилага и за всички останали служители от отдела за вътрешен контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) По отношение на дейността на отдела за вътрешен контрол във връзка с осъществяване на дейността на управляващото дружество по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК се прилагат съответно чл. 78, ал. 2, 4 и 5, чл. 79, чл. 80 и чл. 81 от Наредба № 38.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Управляващото дружество, което предоставя допълнителните услуги по чл. 2, ал. 2, създава и прилага правила за управление на риска и разполага с отдел за управление на риска съгласно раздел III на глава осма от Наредба № 38.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Чл. 35. (1) Във връзка с дейността по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК управляващото дружество е длъжно да сключи договор с инвестиционен консултант, който:
1. има право да извършва дейност като инвестиционен консултант, и
2. не е член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество или свързано лице по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК с член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество или с друго лице, работещо по договор за дружеството;
3. не е инвестиционен консултант или брокер в инвестиционно дружество, инвестиционен посредник или друго управляващо дружество;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) не е директор за връзки с инвеститорите в публично или инвестиционно дружество с оглед спазване на забраната по Глава втора от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
(2) Инвестиционният консултант мотивира писмено инвестиционните си предложения, свързани с управлението на портфейлите на колективните инвестиционни схеми, на инвестиционните дружества от затворен тип и на клиентите на управляващото дружество, при поискване от управителния или контролния орган на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, или от самото лице. Поръчките се подписват от лицата, овластени да представляват управляващото дружество в съответствие с неговия устав, или от упълномощени от тях лица.
(3) Другите физически лица, работещи по договор за управляващото дружество, трябва да имат подходяща квалификация и опит за извършваната от тях дейност, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.


Чл. 36. По искане на заместник-председателя управляващото дружество му предоставя актуален списък на лицата по чл. 35.

Глава седма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 37. (1) Управляващото дружество е длъжно да информира заместник-председателя за:
1. вписване на дружеството в търговския регистър, като към уведомлението прилага копие от решението на окръжния съд;
2. сключване на договор с институционален инвеститор по чл. 2, ал. 2, т. 1, който не е инвестиционно дружество, наименованието, седалището и адреса на управление на институционалния инвеститор и срока на договора, ако е предвиден срок, както и за промяна в тези данни;
3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление, код БУЛСТАТ или данъчния номер;
4. откриване или закриване на клон или офис;
5. промяна в състава на управителния и/или на контролния орган;
6. промяна в начина на представляване;
7. изменение и/или допълнение на устава и на вътрешните правила;
8. промяна в обстоятелствата, отразени в други документи, послужили като основание да се издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество;
9. възникване или промяна на обстоятелство, в резултат на което нормативните изисквания към членовете на управителния и/или на контролния орган, към други лица, на които е възложено управлението на дружеството, към ръководителя на отдела за вътрешен контрол или към лицата по чл. 35 вече не са спазени;
10. заменяне на лице, на което е възложено управлението на дружеството, на лице по чл. 35, ал. 1 и/или на лице от отдела за вътрешен контрол;
11. прилагане на принудителни административни мерки, административни наказания и други санкции за тежки нарушения от други държавни органи или от Централния депозитар на управляващото дружество и на членове на управителния и/или на контролния орган и на лица, работещи по договор за управляващото дружество;
12. образувани съдебни или арбитражни производства, по които дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;
13. откриване на производство за обявяване в несъстоятелност;
14. вземане на решение за прекратяване;
15. откриване на процедура за ликвидация;
16. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) промяна в общите условия, приложими към договорите за управление;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на комисията съгласно отделна наредба, съответно промени в тези обстоятелства.
(2) Задължението по ал. 1, т. 9 - 15 трябва да бъде изпълнено до края на следващия ден, а в останалите случаи - в 7-дневен срок от вземане на решението или от възникване на обстоятелството или промяната, съответно от узнаване на възникването или на промяната в обстоятелството, включително в случай на промяна в данните по ал. 1, т. 2, а когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от узнаване на вписването.


Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и отчета по чл. 26.
(2) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие, в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Регистрираният одитор на управляващото дружество включва в доклада си, изготвен при проверката на годишния финансов отчет на управляващото дружество, информация относно съответствието на създадената и прилагана от управляващото дружество организация във връзка със съхраняването на клиентските активи с изискванията по чл. 28 - 31 от Наредба № 38.


Чл. 39. Управляващото дружество е длъжно да заплати в срок годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор и определена в тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Чл. 40. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Управление на портфейли" е управление на инвестиционни портфейли, които включват един или повече финансови инструменти, по възлагане на клиенти, което се извършва по преценка на управляващото дружество за всеки отделен клиент и инвестиционен портфейл.
2. "Лица, които работят по договор за управляващото дружество" са лица, на които е възложено управлението на дружеството като прокуристи и търговски пълномощници, както и лица, които извършват работа по трудов или по граждански договор за управляващото дружество, пряко свързана с осъществяването на дейността на дружеството, включително приемат поръчки за сделки с акции на инвестиционното дружество и/или с активи от неговия портфейл или от портфейла на друг институционален инвеститор, с който управляващото дружество има сключен договор, отговарят за уведомленията по наредбата, за отчетността и съхраняването на документи или упражняват вътрешен контрол.
3. "Публично изявление" е изявление, съдържащо се в статия, както и направено по време на интервю, дискусия или по друг подобен начин пред средствата за масово осведомяване или на открити срещи с инвеститори.
4. "Текущи задължения" е сумата на всички краткосрочни и тази част от дългосрочните задължения, платими в срок до една година от датата, към която се съставя отчетът за капиталовата адекватност и ликвидност.
5. "Пазарна цена на държавни ценни книжа" е средноаритметичната от цените "купува", обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни ценни книжа.
6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Клиент" е лице по чл. 2, ал. 2, т. 1, чийто индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, управляващото дружество управлява по собствена преценка без специални нареждания, както и лице, на което срещу заплащане управляващото дружество предоставя инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Пазарна цена на общински и ипотечни облигации е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия ден, обявена в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 1 на сто от обема на съответната емисия. Ако не може да се определи цена по предходното изречение, последваща оценка на облигации се извършва по най-високата цена "купува" от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, валидни към момента на затваряне на регулирания пазар в текущия работен ден, при условие че общата стойност на поръчките с най-висока цена "купува" е не по-ниска от 30 000 лв. В случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч., последващата оценка се извършва по реда на чл. 59, ал. 2, буква "б" от Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (Наредба № 25), а в случай че регулираният пазар не работи в деня на оценка, съответно по чл. 59, ал. 2, буква "в" от Наредба № 25.
8. (нова - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Постоянни разходи" е сумата на начислените разходи за амортизации, наеми, материали, заплати на персонала, възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи, външни услуги и други разходи, които не зависят от обема на извършваната дейност.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) (1) Всеки документ, който тази наредба изисква да бъде съставен в писмена форма, може да бъде съставен като електронен документ, при условие че е подписан съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и е осигурено съответното спазване на другите изисквания на наредбата.
(2) В случаите, когато електронният документ съдържа електронно изявление, адресатът на което е комисията или заместник-председателят, то може да бъде подписано единствено с универсален електронен подпис.
(3) Комисията дава задължителни указания по прилагането на предходните алинеи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 203, ал. 5 и чл. 211 ЗППЦК и е приета с решение № 54-Н от 22.III.2006 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 3. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата, заместник-председателят изготвя образци на декларации и други стандартизирани документи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 33. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2007 г.


§ 34. Управляващите дружества привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 3-месечен срок от влизането й в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2008 Г.)

§ 37. Наредбата влиза в сила от 23 юли 2008 г.


Приложение към чл. 26

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност
 

към ................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(дата на отчета)

на ..................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(наименование и седалище на управляващото дружество)
 

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на управляващите дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните в отчета.

 
Дата: ..........................................................................................................................................
............................................................
(печат)  
Изпълнителен директор: ............................................................................................................................
............................................................
(име) (подпис)
Главен счетоводител: ...............................................................................................................................
............................................................
(име) (подпис)
Съставител: .......................................................................................................................................
............................................................
(име, длъжност) (подпис)
   
I. Активи, разходи, текущи задължения и собствен капитал
 
Код Наименование Отчетна Пазарна
    стойност цена
    (в лв.)  
1000 Собствен капитал по счетоводен баланс (СК)    
2000 Парични средства, в т.ч.:    
2100 Парични средства на каса    
2110 - в левове    
2120 - във валута    
2200 Разплащателни сметки    
  (Безсрочни влогове):    
2210 - в левове    
2220 - във валута    
2300 Срочни влогове    
2310 - в левове    
2320 - във валута    
3000 Държавни ценни книжа    
  с пазарна цена    
4000 Ипотечни и общински облигации    
  с пазарна цена    
5000 Общо активи (ОА) по чл. 24 (1)    
5100 Парични средства по чл. 24, ал. 2 (2200 + 2300), чл. 24, ал. 1 (2000+3000+4000)    
6000 Текущи задължения (ТЗ)    
7000 Обща стойност на управляваните активи (ОСУА)    
8000 Минимален капитал по чл. 203, ал. 1 (МК)*    
9000 Постоянни общи разходи    
       
(*) Посочва се левовата равностойност на 125 000 евро.
 
II. Съотношение на капиталова адекватност и ликвидност
 
№ по Наименование Стой-
ред   ност
1. Отношение СК и МК (СК:МК) (%)  
1.1. Нормативно определен минимум (%) 25
1.2. Над (р.1:р.1.1 > 1) или Под (р.1:р1.1 < 1)  
  нормативно определен минимум  
2. Отношение СК и ОСУА (СК:ОСУА) (%)  
2.1. Нормативно определен минимум (%) 0,5/0,4/
    0,3/0,2/
    0,1
2.2. Над (р.2:р.2.1 > 1) или Под (р.2:р.2.1 < 1)  
  нормативно определен минимум  
3. Отношение на ОА към ТЗ (ОА:ТЗ) (%)  
3.1. Нормативно определен минимум (%) 50
3.2. Над (р.3:р.3.1 > 1) или Под (р.3:р.3.1 < 1)  
  нормативно определен минимум  
4. Отношение парични средства по чл. 24,  
  ал. 2 и общо парични средства (%)  
4.1. Нормативно определен минимум (%) 90
4.2. Над (р.4:р.4.1 > 1) или Под (р.4:р.4.1 < 1)  
  нормативно определен минимум  
5. Отношение СК към постоянни общи разходи (%)  
5.1. Нормативно определен минимум (%) 25
5.2. Над (р.5:р.5.1 > 1) или Под (р.5:р.5.1 < 1)  
  нормативно определен минимум  
     
към: .................................................................................
 
(дата)  
на: ...................................................................................
 
(име)  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти