Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 22 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.27 от 30 Март 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) изискванията към ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи, в които инвестиционното дружество и договорният фонд могат да инвестират, структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества и договорните фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност от инвестиционните дружества и договорните фондове;
2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на инвестиционните дружества и договорните фондове, за определяне на нетната стойност на активите, изчисляване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционните дружества от отворен тип и на дяловете на договорните фондове;
3. дейността по продажба на акции на инвестиционни дружества, съответно на дялове на договорни фондове;
4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) съдържанието на проспектите, отчетите, рекламите и публикациите на инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове;
5. съдържанието на договорите на инвестиционното дружество с управляващото дружество и с банката депозитар, съответно на управляващото дружество с банката депозитар във връзка със съхраняването на активите на договорните фондове;
6. преобразуването и прекратяването на инвестиционно дружество и договорен фонд;
7. другите изисквания към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите.

Чл. 2. Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за дружеството, не могат да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.


Чл. 3. (1) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество или на управляващото дружество и свързаните с тях лица, както и други лица, които работят по договор за управляващото дружество, не могат да бъдат страна по сделки с инвестиционното дружество освен в качеството си на негови акционери.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и свързани с тях лица, както и други лица, които работят по договор за управляващото дружество, не могат да бъдат страна по сделка с управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд, освен в качеството им на притежатели на дялове в договорния фонд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Сключването на сделки с финансови инструменти от страна на лицата по ал. 1 и 2 се извършва в съответствие с правила за личните сделки на членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и свързаните с тях лица, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, както и другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество, при встъпване в длъжност или при започване на дейност за дружеството предоставят на ръководителя на отдела за вътрешен контрол информация за притежаваните от тях и/или от свързаните с тях лица финансови инструменти, с изключение на държавни финансови инструменти.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя и при всяко последващо придобиване или разпореждане с финансови инструменти до края на работния ден, следващ деня на получаване на потвърждението за сключената сделка.


Чл. 5. (1) Инвестиционното дружество трябва да има правила за вътрешната си организация, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.
(2) Инвестиционното дружество трябва да има отдел за вътрешен контрол, който да следи за спазването на чл. 3, 4 и чл. 74, ал. 2, както и да изпълнява други функции, възложени му с правилата по ал. 1.
(3) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол се избира, отчита се и се освобождава при условия и по ред, определени в устройствените актове на инвестиционното дружество.
(4) Отделът за вътрешен контрол на управляващото дружество, което управлява договорния фонд, следи за спазването на чл. 3 и чл. 74, ал. 2 по отношение дейността на договорния фонд.

Глава втора.
ОТНОШЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО И ДОГОВОРНИЯ ФОНД С УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО И С БАНКАТА ДЕПОЗИТАР

Раздел I.
Отношения на инвестиционното дружество с управляващото дружество или с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и съдържание на договора между тях (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Дейността на инвестиционното дружество от отворен тип по набиране на парични средства чрез публично предлагане на акции и тяхното инвестиране в финансови инструменти, както и по обратно изкупуване на акциите на дружеството задължително се управлява от управляващо дружество съгласно сключен договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Дейността по ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип, с изключение на обратното изкупуване на акции, може да се управлява от управляващо дружество или от управителния орган на инвестиционното дружество, като в последния случай дружеството сключва договор с лице по чл. 12 ЗПФИ, което има право да извършва инвестиционни консултации.
(3) В случаите, когато управляващо дружество управлява дейността по ал. 1, включително по администриране на акциите на инвестиционното дружество, и изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, то задължително води счетоводството и поддържа и съхранява отчетността на инвестиционното дружество, като изпълнява всички задължения, които произтичат за инвестиционното дружество във връзка с това.
(4) Управляващото дружество може да управлява рекламната и маркетинговата дейност на инвестиционното дружество, ако това е предвидено в сключения между тях договор.
(5) Управляващото дружество може да изготви проспект от името на инвестиционното дружество за публично предлагане на акциите на дружеството, ако това е предвидено в сключения между тях договор.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Договорът с управляващото дружество се сключва при предложените от управляващото дружество общи условия и съдържа най-малко:
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване в регистъра на Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", номера и датата на издадения лиценз, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) инвестиционните цели, политиката на дружеството, правилата за управление на риска, както и ограниченията съгласно закона, устава и проспекта на дружеството относно инвестиционната му дейност, в рамките на които управляващото дружество взема инвестиционни решения;
4. ограниченията съгласно чл. 169, 170, 172 и 175 ЗППЦК спрямо отношенията между инвестиционното и управляващото дружество;
5. правата и задълженията на страните, включително:
а) разпределението на правата и задълженията между управителните органи на инвестиционното дружество и на управляващото дружество във връзка с управлението на дейността на инвестиционното дружество;
б) своевременно разкриване на дължимата информация между дружествата и правилата за ефективно предотвратяване и/или разрешаване на конфликти на интереси между тях;
в) задължението на инвестиционното дружество да даде на банката депозитар съгласие за незабавно инкасо, както и да изпрати на управляващото дружество копие от това съгласие;
г) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) възможността за упълномощаване на управляващото дружество от инвестиционното дружество за участие в общи събрания на емитентите, в чиито финансови инструменти последното е инвестирало;
д) задължението на инвестиционното дружество да уведоми незабавно управляващото дружество за наложена му принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК и задължението на управляващото дружество да уведоми незабавно управляваното от него инвестиционно дружество за наложена му във връзка с управление дейността на това инвестиционно дружество принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;
6. условията и реда за издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип чрез управляващото дружество;
7. условията и реда за администриране на акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, разпределение на дивиденти, изпълнение на договори, водене на отчетност;
8. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора, включително в случаите, когато управляващото дружество е уведомило инвестиционното дружество за взето от управляващото дружество решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане на лиценза на управляващото дружество.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Договорът с лицето по чл. 12 ЗПФИ, което ще извършва инвестиционни консултации за инвестиционното дружество от затворен тип, трябва да съдържа съответно данните по чл. 7, т. 1 - 4, т. 5, букви "а", "б" и "д" и т. 8, както и:
1. дължима грижа от страна на инвестиционния консултант при изпълнение на договора;
2. размера, условията и реда за формиране и изплащане на възнаграждението на инвестиционния консултант;
3. задължение на инвестиционния консултант да уведоми незабавно инвестиционното дружество за приложена спрямо него принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;
4. отговорност на всяка от страните за неизпълнение на договорните й задължения;
5. приложим закон и начин на разумно и справедливо уреждане на споровете.


Чл. 9. (1) При разваляне на договора поради неизпълнение на задълженията от страна на управляващото дружество инвестиционното дружество писмено нарежда на управляващото дружество незабавно да прекрати управлението на дейността му. В този случай управляващото дружество е длъжно да предаде на инвестиционното дружество цялата налична при него информация и документация във връзка с договора за управление в 3-дневен срок от получаване на нареждането.
(2) При прекратяване или разваляне на договора с управляващото дружество управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен незабавно да уведоми за това банката депозитар и инвестиционните посредници, упълномощени от инвестиционното дружество да изпълняват нарежданията на управляващото дружество.

Раздел II.
Отношения на договорния фонд с управляващото дружество при отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество


Чл. 10. (1) При отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, което управлява договорен фонд, то прекратява управлението на фонда и незабавно предава на банката депозитар на фонда цялата налична при него информация и документация във връзка с управлението на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) В 14-дневен срок от възникване на обстоятелството по ал. 1 банката депозитар сключва и представя в комисията проект, съответно проекти на договори с едно или, съответно, повече управляващи дружества, за поемане управлението на отделен договорен фонд, като всяко от тези управляващи дружества трябва да отговаря на следните условия:
1. да притежава разрешение за организиране и управление на договорен фонд;
2. капиталовата му адекватност и ликвидност да отговарят на нормативните изисквания и да не бъдат нарушени вследствие поемане управлението на договорния фонд;
3. през последните две години, предхождащи сключването на договора, да не му е налагана имуществена санкция, а на членовете на управителния или контролния му орган административни наказания за нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му.
(3) В проектите на договорите по ал. 2 се урежда встъпването в правата и задълженията на управляващото дружество по ал. 1 във връзка с управлението на договорния фонд.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Управляващото дружество подава в комисията заявление по образец, установен от комисията, и документите по чл. 37а от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) (Наредба № 11), като прилага проекта, съответно проектите на договори по ал. 2. Не се допуска сключване на проект на договор и подаване на заявление от няколко управляващи дружества за поемане управлението на един и същ договорен фонд.
(5) В случаите, когато комисията е поискала допълнителни сведения и документи или е поставила допълнителни изисквания към съдържанието на представените по ал. 2 проекти на договори, тя определя достатъчен срок за предоставянето им, съответно за съобразяването им с поставените изисквания.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Комисията се произнася по заявленията по ал. 4 с решение, в което посочва управляващото дружество, което да поеме управлението на договорния фонд, и му издава разрешение за управление на договорния фонд. Член 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК се прилагат съответно.
(7) Ако банката депозитар не изпълни задължението си по ал. 2 или комисията не посочи по реда на ал. 6 управляващо дружество, което да поеме управлението на договорния фонд, банката депозитар започва процедура по прекратяване на фонда по реда на чл. 25 и 26.

Раздел III.
Отношения на инвестиционното дружество с банката депозитар и съдържание на договора между тях. Съдържание на договора на управляващото дружество с банката депозитар във връзка със съхраняването на активите на договорния фонд


Чл. 11. (1) При сключване на договор с банка депозитар инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, когато действа за сметка на договорен фонд, е длъжно да изиска сведения и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 173, ал. 2, 3 и 8 ЗППЦК.
(2) Договорът с банката депозитар трябва най-малко да съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и договорния фонд в регистъра на комисията, номера и датата на издадения лиценз на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, и номера и датата на издаденото разрешение за организиране и управление на договорен фонд, номера и датата на разрешението (лицензията) от Българската народна банка на банката депозитар, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. правата на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, когато действа от името на договорния фонд, включително правото да изисква от банката депозитар информация за поверените й активи и за извършените от нея операции с тях;
4. задълженията на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, включително:
а) да изпрати на банката депозитар копие от устава си, съответно правилата на договорния фонд, проспекта, договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество или с инвестиционен консултант и договорите с инвестиционните посредници, правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите по чл. 180, ал. 1, т. 6 ЗППЦК (наричани по-нататък "правила за оценка на активите"), както и да я уведомява за промените в тези документи;
б) да уведоми незабавно банката депозитар при прекратяване или разваляне на договора си с управляващото дружество, с инвестиционен консултант или с инвестиционен посредник;
в) да заплаща възнаграждение на банката депозитар съгласно сключения договор;
5. правата на банката депозитар, включително правото да изисква да й бъдат предоставени документите, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по сключения договор;
6. дължимата грижа на банката депозитар съгласно чл. 173, ал. 10 ЗППЦК и уредба на задълженията на банката депозитар, включително:
а) да отчита отделно паричните средства и другите активи на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, и да отделя непаричните им активи от собствените си активи;
б) да осигури издаването (продажбата), обратното изкупуване и обезсилването на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип и на дяловете на договорния фонд в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, проспекта, устава на дружеството, съответно правилата на фонда;
в) да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип и дяловете на договорния фонд, съответно да следи тяхното изчисляване от страна на управляващото дружество да се извършва в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, устава на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд, проспекта и правилата за оценка на активите;
г) да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на инвестиционното дружество и активите на фонда, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;
д) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) да осигури събирането и използването на приходите на инвестиционното дружество и договорния фонд в съответствие със закона, устава на инвестиционното дружество и правилата на фонда, включително да следи дали възнаграждението на управляващото дружество е изчислено и изплатено в съответствие със закона и устава на инвестиционното дружество и правилата на фонда;
е) да се разпорежда с поверените й активи на инвестиционното дружество и договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на устава на дружеството, съответно на правилата на фонда, или на договора за депозитарни услуги;
ж) да уведоми незабавно инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорен фонд, когато е отказала да изпълни отправено до нея нареждане поради противоречието му със закона, устава на инвестиционното дружество, съответно на правилата на фонда, или договора за депозитарни услуги;
з) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да се отчита пред инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорен фонд, най-малко веднъж месечно за поверените й активи, включително парични средства и финансови инструменти, и извършените операции с тях; копие от тази информация се изпраща и на управляващото дружество, с което инвестиционното дружество има сключен договор за управление;
и) да предава и приема в определени срокове и по ред, установен с договора, документи и информация, свързани с дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд;
к) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) да уведоми писмено инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което управлява договорния фонд, в срок 3 работни дни, ако спрямо нея бъде приложена административна мярка по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции;
7. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора;
8. разходите по видове, които ще бъдат поети от всяка от страните;
9. условията и реда за прехвърлянето на активите на инвестиционното дружество и на договорния фонд при замяна на банката депозитар, както и документите, необходими на новата банка депозитар за осъществяване на функциите й;
10. реда за предаване на банката депозитар на цялата налична при управляващото дружество информация и документация във връзка с дейността на фонда, както и за извършване на управителни действия от банката депозитар по отношение на договорния фонд в случаите по чл. 177а, ал. 10 ЗППЦК;
11. отговорността на страните за неизпълнение на договорните задължения, включително отговорността на банката депозитар по чл. 173, ал. 11 ЗППЦК.
(3) Договорът по ал. 1 трябва да съдържа и следните ограничения и забрани:
1. по отношение на инвестиционното дружество:
а) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да съхранява собствените си парични средства и финансови инструменти в банка, различна от банката депозитар, освен ако в закон е предвидено друго;
б) да извършва безкасовите си плащания чрез друга банка, различна от банката депозитар;
2. по отношение на управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд:
а) да съхранява активите на фонда в банка, различна от банката депозитар, освен ако в закон е предвидено друго;
б) да извършва безкасовите плащания във връзка с дейността на фонда чрез банка, различна от банката депозитар;
3. по отношение на банката депозитар:
а) да възлага на друга банка да изпълнява функциите й по сключения договор;
б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да откаже предоставянето на информация или издаването на удостоверителен документ за размера на активите, включително за вложените парични средства, падежа и/или номиналната стойност на депозираните финансови инструменти;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да използва за своя сметка предоставените й за съхраняване финансови инструменти;
г) да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество и на договорния фонд, освен за вземанията си по сключения договор за депозитарни услуги;
д) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да прихваща свои вземания срещу инвестиционното дружество за сметка на поверените й от него парични средства и финансови инструменти.
(4) С договора по ал. 1 може да се предвиди възможност банката депозитар:
1. да изплаща за сметка на инвестиционното дружество възнагражденията на членовете на управителния и на контролния орган на дружеството и да превежда дължимите по тях данъци и осигуровки, както и другите разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество;
2. да изплаща дивидентите на акционерите на инвестиционното дружество, съответно да разпределя доход между притежателите на дялове от договорния фонд;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) да съдейства на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, когато действа за сметка на договорния фонд, за получаване на информация и за участие в общи събрания на емитентите, в чиито финансови инструменти то е инвестирало;
4. да изпраща свой представител на общото събрание на акционерите, както и на заседанията на управителния орган на инвестиционното дружество.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Наличните финансови инструменти, както и удостоверителните документи за безналичните финансови инструменти, притежавани от инвестиционното дружество и договорния фонд, се предоставят за съхранение в банката депозитар.
(2) Наличните чуждестранни финансови инструменти, както и удостоверителните документи за безналичните чуждестранни финансови инструменти, притежавани от инвестиционното дружество и договорния фонд, могат да бъдат предоставени от банката депозитар за съхранение в чуждестранна банка, с която банката депозитар има сключен договор. Това не освобождава банката депозитар от отговорността й пред инвестиционното дружество и неговите акционери, както и пред управляващото дружество и притежателите на дялове в договорния фонд за вредите, претърпени от тях в резултат от действията на чуждестранната банка.
(3) В случая по ал. 2 банката депозитар е длъжна да поиска от чуждестранната банка да й бъдат предоставени своевременно необходимите сведения и документи. Банката депозитар незабавно уведомява инвестиционното дружество и управляващото дружество за постъпилите от чуждестранната банка сведения и документи.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И НА ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

Раздел I.
Преобразуване на инвестиционни дружества


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Инвестиционното дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество или в договорен фонд, както и да променя предмета си на дейност. Инвестиционно дружество се преобразува с разрешение на комисията чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне. Инвестиционно дружество се преобразува от затворен тип в отворен тип само с разрешение на комисията.
(2) Участващите в преобразуването по ал. 1, изречение първо дружества могат да бъдат само инвестиционни дружества.
(3) (Новa - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Инвестиционно дружество от отворен тип не може да се преобразува в инвестиционно дружество от затворен тип. Ако в преобразуването участва инвестиционно дружество (дружества) от отворен тип, за преобразуващото се, съответно новоучредяващото се инвестиционно дружество (дружества), се прилагат разпоредбите на дял IV ЗППЦК, с изключение на глава седемнадесета.


Чл. 14. (1) Едновременно с разрешението по чл. 177, ал. 3 ЗППЦК комисията издава и лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество на новоучреденото инвестиционно дружество, съответно на новоучредените инвестиционни дружества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) С разрешението по чл. 177, ал. 3 ЗППЦК комисията се произнася и относно типа на новоучреденото инвестиционно дружество (дружества), съответно на приемащото инвестиционно дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се инвестиционно дружество при спазване на разпоредбата по чл. 13, ал. 3.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) За издаване на разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип се подава заявление по образец, одобрен от комисията, към което се прилагат:
1. устав на инвестиционното дружество, отразяващ промяната в типа на дружеството;
2. протокол от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на което е взето решение за преобразуването му и за изменение на устава;
3. нов пълен и кратък проспект на инвестиционното дружество при преобразуване от затворен в отворен тип;
4. обосновка на преобразуването;
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) договорите или допълнителните споразумения с управляващото дружество, съответно с лицето по чл. 12 ЗПФИ, и с банката депозитар, отразяващи промяната в типа на дружеството;
6. правила за оценка на активите;
7. отчет за ликвидността по чл. 48, данни за ценните книжа в портфейла, както и финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗС) към датата на вземане на решението за преобразуване;
8. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) правила за управление на риска;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
(2) Едновременно с издаването на разрешението по чл. 177, ал. 3 комисията потвърждава и проспекта на преобразуваното от затворен в отворен тип инвестиционно дружество.


Чл. 16. За издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне се подава заявление по одобрен от комисията образец, към което се прилагат:
1. протоколът от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на което е взето решение за преобразуването му;
2. договор или план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 123 ЗППЦК, в който справедливата цена на акциите на преобразуващото се дружество се изчислява въз основа на нетната стойност на активите на дружеството и се обосновава въз основа на посочените в тази наредба и приетите в правилата за оценка на активите методи за оценка;
3. доклад на управителния орган на дружеството, отговарящ на изискванията на чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, в който се посочват методите на оценяване на активите на преобразуващите се дружества и копие от заявлението до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ);
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад и декларация на проверителя съгласно чл. 124, ал. 2, т. 3 ЗППЦК;
6. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 ЗС към датата на решението за преобразуване, одитиран от регистриран одитор;
7. заверен препис от устава на новоучреденото инвестиционно дружество, съответно от изменения и допълнен устав на приемащото инвестиционно дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се инвестиционно дружество;
8. пълен и кратък проспект на новоучреденото инвестиционно дружество от отворен тип, съответно актуализираният проспект на приемащото инвестиционно дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се инвестиционно дружество;
9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) договорите с управляващото дружество, съответно с лицето по чл. 12 ЗПФИ, и с банката депозитар;
10. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) правилата за оценка на активите за новоучреденото инвестиционно дружество и правилата за управление на риска;
11. разрешение от Комисията за защита на конкуренцията по чл. 27, ал. 2, съответно по чл. 29, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията, при сливане и вливане;
12. декларации по чл. 169 ЗППЦК от членовете на управителния и на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, на новоучреденото инвестиционно дружество, съответно на приемащото инвестиционно дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се инвестиционно дружество;
13. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса от преобразуващото се дружество (дружества) съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
14. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса от новоучреденото инвестиционно дружество от отворен тип за издаване на потвърждение на проспект съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
15. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) други необходими документи за издаване на лиценз на новоучреденото инвестиционно дружество съгласно чл. 26 - 30 от Наредба № 11.


Чл. 17. Комисията се произнася по подаденото заявление по реда и в сроковете по чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК, като едновременно с издаването на разрешение за преобразуване издава лиценз на новоучреденото инвестиционно дружество и потвърждава проспекта на новоучреденото инвестиционно дружество от отворен тип.


Чл. 18. В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК новоучреденото дружество (дружества) подава в комисията заявление за вписване в регистъра на инвестиционните дружества и препис от съдебното решение за вписване в търговския регистър.


Чл. 19. При преобразуване на инвестиционното дружество от затворен в отворен тип дружеството е длъжно да обяви в комисията и да публикува в ежедневника по чл. 190 ЗППЦК началната дата за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акциите си в срок до 14 дни след уведомлението за издаването на разрешение и потвърждаване на проспекта.

Раздел II.
Прекратяване на инвестиционно дружество


Чл. 20. (1) В 14-дневен срок от настъпването на основание за прекратяване на дружеството съгласно чл. 252, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ТЗ или чл. 200, ал. 2 ЗППЦК инвестиционното дружество е длъжно да подаде до комисията заявление за издаване на разрешение за прекратяването му. Заявлението по изречение първо се подава на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на магнитен носител по образец и формат, установени от комисията, към което се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за прекратяване;
2. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 ЗС към датата на настъпването на основанието за прекратяването;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на акционерите на дружеството, включително забрана да се извършват сделки с неговите активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занятието, професионалният опит и квалификацията на предлагания ликвидатор (ликвидатори), както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност или не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори членове на управителните органи на инвестиционното дружество или на управляващото дружество, с което инвестиционното дружество е имало договор за управление, или други лица, работили по договор за инвестиционното дружество, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.


Чл. 21. Комисията разглежда подаденото заявление и се произнася по реда на чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК.

Раздел III.
Преобразуване на договорни фондове


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, като в преобразуването участват само договорни фондове, без да променят предмета си на дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Преобразуването на договорния фонд се извършва чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне само с разрешение на комисията. За преобразуващия се, съответно новоучредяващия фонд (фондове), се прилагат разпоредбите на дял IV ЗППЦК, с изключение на глава седемнадесета.
(3) При преобразуване на договорен фонд съответно се прилагат разпоредбите на глава осма, раздел II ЗППЦК и глава шестнадесета, раздели I и II ТЗ.


Чл. 23. Едновременно с разрешението по чл. 177, ал. 3 ЗППЦК комисията издава на управляващото дружество разрешение да организира и управлява новоучредения договорен фонд, съответно новоучредените договорни фондове.


Чл. 24. (1) За издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд се подава заявление по одобрен от комисията образец, към което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетентния орган на управляващото дружество или дружества, на което е взето решение за преобразуването на договорния фонд;
2. договорът за преобразуване, когато участващите в преобразуването фондове се управляват от различни управляващи дружества, и планът за преобразуване, когато участващите в преобразуването фондове се управляват от едно управляващо дружество, отговарящи на съответните изисквания на чл. 123 ЗППЦК, в които справедливата цена на дяловете на преобразуващия се фонд се изчислява въз основа на нетната стойност на активите на фонда и се обосновава въз основа на посочените в тази наредба и приети в правилата за оценка на активите методи за оценка; в договора за преобразуване се посочва управляващото дружество, което ще управлява новоучредения договорен фонд;
3. доклад на управителния орган на управляващото дружество, отговарящ на изискванията на чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, в който се посочват методите на оценяване на активите на преобразуващите се фондове и копие от заявлението до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 ТЗ;
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения съгласно чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад и декларация на проверителя съгласно чл. 124, ал. 2, т. 3 ЗППЦК;
6. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 ЗС към последното число на месеца преди датата на решението за преобразуване, одитиран от регистриран одитор;
7. заверен препис от правилата на новоучредения договорен фонд, съответно от изменените и допълнени правила на приемащия договорен фонд, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващия се договорен фонд;
8. пълен и кратък проспект на новоучредения договорен фонд, съответно актуализираният проспект на приемащия договорен фонд, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващия се договорен фонд;
9. договорът с банката депозитар за новоучредения договорен фонд и изменените и допълнени договори за депозитарни услуги за приемащия договорен фонд, а при преобразуване чрез отделяне и за преобразуващия се договорен фонд;
10. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) правилата за оценка на активите за новообразувания договорен фонд, както и правилата за управление на риска;
11. други необходими документи за издаване на разрешение на управляващо дружество да организира и управлява новоучредения договорен фонд съгласно чл. 37а от Наредба № 11.
(2) Комисията се произнася по подаденото заявление по реда и в сроковете по чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК, като едновременно с издаването на разрешение потвърждава проспекта на новоучредения договорен фонд.

Раздел IV.
Прекратяване на договорен фонд


Чл. 25. (1) В срок 14 дни от възникване на основание за прекратяване на договорния фонд по чл. 363, букви "а" и "б" от Закона за задълженията и договорите и/или предвидено в правилата на договорния фонд управляващото дружество е длъжно да подаде до комисията заявление за издаване на разрешение за прекратяването на договорния фонд. Заявлението по изречение първо се подава на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на магнитен носител по образец и формат, установени от комисията, към което се прилагат:
1. решението от управителния орган на управляващото дружество за прекратяване на договорния фонд, взето на основание правилата на договорния фонд;
2. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 ЗС към датата на настъпването на основанието за прекратяването;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на притежателите на дялове, включително забрана да се извършват сделки с активи на фонда, освен ако това се налага от ликвидацията;
4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занятието, професионалният опит и квалификацията на предлагания ликвидатор (ликвидатори), както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност или не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори членове на управителния или контролен орган на управляващото дружество или други лица, работили по договор за управляващото дружество, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.


Чл. 26. (1) Комисията разглежда подаденото заявление и се произнася по реда на чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК.
(2) При прекратяването на договорния фонд относно задълженията на ликвидатора и защитата на кредиторите на договорния фонд се прилагат съответно чл. 267, чл. 268, ал. 1 и 3, чл. 270, 271 и 273 ТЗ, като функциите на ръководния орган по чл. 270, ал. 2 и чл. 272, ал. 4 ТЗ се изпълняват от управляващото дружество.

Глава четвърта.
ДЕЙНОСТ ПО ИЗДАВАНЕ (ПРОДАЖБА) И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП И НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД


Чл. 27. (1) Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип и на дялове на договорен фонд се осъществява чрез управляващо дружество при съответно прилагане на изискванията към инвестиционните посредници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Издаване (продажба) на акции на инвестиционно дружество от отворен тип и на дялове на договорен фонд може да се осъществява само ако емисионната стойност на акциите/дяловете е напълно изплатена в установените за това срокове.


Чл. 28. (1) Всички материали, в които се съдържа покана за закупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип или на дялове на договорен фонд, трябва да посочват последната дата на актуализация на проспекта и мястото, времето и начина на запознаване с него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) При покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип или на дялове на договорен фонд управляващото дружество дава възможност на инвеститора да се запознае с актуален вариант на проспекта на дружеството, съответно на фонда.
(3) Краткият проспект се предоставя безплатно от инвестиционното или управляващото дружество на всяко лице, което записва акции или дялове, преди сключване на сделката с акции или дялове.
(4) При поискване от лице, което записва акции или дялове, се предоставя безплатно и пълен проспект, както и последният публикуван годишен и тримесечен финансов отчет.


Чл. 29. (1) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд, се изчисляват от банката депозитар или от управляващото дружество под контрола на банката депозитар.
(2) В случаите, когато емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд се изчисляват от управляващото дружество, то е длъжно да предостави на банката депозитар всички документи, свързани с изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
(3) В случай, че банката депозитар е констатирала нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите, съответно дяловете, тя уведомява управляващото дружество и внася корекции в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Задълженията на управляващото дружество и банката депозитар по ал. 2 и 3 се изпълняват преди обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване в срок, посочен в правилата за оценка на активите.


Чл. 30. (1) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд, се основава на нетната стойност на активите на дружеството, съответно на фонда, към датата на определянето й.
(2) Разходите по чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК, ако такива са предвидени в устава на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно - в правилата на договорния фонд, трябва да бъдат изрично посочени при обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд.


Чл. 31. (1) При промяна на размера на разходите за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дяловете на договорния фонд, инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество са длъжни да уведомят акционерите, съответно притежателите на дялове, чрез съобщение в поне един централен ежедневник след вписване на промените в устава в търговския регистър, съответно незабавно след одобрението на промените в правилата на договорния фонд по чл. 192, ал. 4 ЗППЦК.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-късно на следващия ден след узнаването на вписването, съответно одобрението на промените.


Чл. 32. (1) Поръчките за покупка или за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорния фонд, трябва да съдържат съответните реквизити, посочени в приложения № 1 и 2 към наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Подаване на поръчки по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Изискването по предходното изречение не се прилага при подаване на поръчки чрез инвестиционен посредник.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество задържа за своя архив оригиналното пълномощно по ал. 2 или нотариално заверен препис от него.


Чл. 33. (1) Поръчките за покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, се изпълняват в срока по чл. 193, ал. 5 ЗППЦК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, по негов избор:
1. да предостави на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението й;
2. да изпрати на лицето, дало поръчката, потвърждение за изпълнението й на хартиен или на друг траен носител, за който са спазени следните изисквания:
а) предоставянето на информацията на друг траен носител е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;
б) клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето й на хартиен носител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиенти, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с управляващото дружество.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) При поръчка за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип в потвърждението по ал. 3 управляващото дружество посочва и общия брой на акциите, притежавани от лицето, на името на което акциите са придобити или от което акциите са изкупени, както и броя на акциите на инвестиционното дружество в обращение на датата на придобиването, съответно на обратното изкупуване.


Чл. 34. (1) Поръчките за покупка или за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип и на дялове на договорен фонд стават неотменяеми от най-близката дата на определяне на емисионната стойност, съответно на цената на обратното изкупуване, при спазване на условията по ал. 2 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на акции на инвестиционното дружество от отворен тип до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на една акция, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените акции се закръглява към по-малкото цяло число. Остатъкът от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.
(3) Алинея 2 се прилага при продажба на дялове на договорен фонд, ако договорният фонд не емитира частични дялове.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) При продажбата и обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, по пощата, интернет или електронна мрежа или чрез друг дистанционен способ за комуникация с инвеститори управляващото дружество е длъжно до края на работния ден да състави документ със съдържание съгласно чл. 34, ал. 4 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 67 от 2007 г.).
(2) Поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции могат да се подават чрез електронен документ, подписан с универсален или усъвършенстван електронен подпис, с предвиденото в приложения № 1 и 2 минимално съдържание. В тези случаи ал. 1 не се прилага.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Управляващото дружество е длъжно да внесе постъпилите в брой парични средства за издаване (продаване) на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, по банковата сметка, специално открита за тази цел в банката депозитар на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, най-късно до края на следващия работен ден.


Чл. 37. (1) В случаите по чл. 193, ал. 8 ЗППЦК инвестиционното дружество е длъжно да нареди на управляващото дружество да спре обратното изкупуване, като посочи срока на спирането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Заедно с нареждането за спиране на обратното изкупуване инвестиционното дружество от отворен тип нарежда на управляващото дружество да спре издаването (продаването) на акции на дружеството за срока на временното спиране и уведомява за това комисията, банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) В случай че се налага удължаване на срока по ал. 1, инвестиционното дружество от отворен тип е длъжно да уведоми за това по реда на чл. 193, ал. 9 ЗППЦК комисията, управляващото дружество, банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите, когато обратното изкупуване е било спряно поради технически причини, инвестиционното дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден, предхождащ датата, на която е трябвало да бъде подновено обратното изкупуване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. Управляващото дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на акции или дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня на подаване на поръчките. Член 34, ал. 1 не се прилага.
(5) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в проспекта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) В случаите по чл. 193, ал. 8 ЗППЦК управляващото дружество, което управлява договорен фонд, спира обратното изкупуване на дялове на фонда, като нарежда на лицата, на които е делегирало извършването на действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда, да прекратят приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове за срока на спирането и уведомява за това комисията, банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)


Чл. 39. (1) Управителният орган на инвестиционното дружество изпраща на управляващото дружество поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК незабавно след публикуването й.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Управляващото дружество е длъжно да оповести последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното дружество от отворен тип, в резултат на които приобретателят може да упражни правото на глас в общото събрание на акционерите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Управляващото дружество е длъжно да оповести последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно дялове на договорни фондове, в резултат на които приобретателят има право да получи дивидента по акциите, съответно дохода по дяловете, гласуван на общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, съответно от компетентния орган на управляващото дружество.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Управляващото дружество извършва оповестяването по ал. 2 и 3 по подходящ начин на всички места, където се извършва издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорния фонд.


Чл. 40. (1) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция, в резултат на която е завишена емисионната стойност или е занижена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество са длъжни да възстановят разликата на акционера, закупил акции по завишена емисионна стойност, съответно продал обратно акциите си по занижена цена, от средствата на инвестиционното дружество в 10-дневен срок от констатирането на грешката, освен ако акционерът е бил недобросъвестен.
(2) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция, в резултат на която е занижена емисионната стойност или е завишена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество са длъжни да възстановят на инвестиционното дружество дължимата сума за собствена сметка в 10-дневен срок от констатирането на грешката.
(3) Ако допуснатата грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция не превишава 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество предприемат необходимите мерки за избягване на грешки при изчисляването на нетната стойност на активите на една акция и за санкциониране на виновните лица.
(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 се прилагат съответно при допуснати грешки в изчисляването на нетната стойност на активите на един дял на договорен фонд.
(5) При изчисляване на нетната стойност на активите на една акция на инвестиционно дружество, съответно на един дял на договорен фонд, емисионната стойност или цената на обратно изкупуване се закръглят до четвъртото число след десетичния знак.

Глава пета.
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ


Чл. 41. (1) Инвестиционното дружество е длъжно да съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността му, включително:
1. устава на дружеството и другите учредителни и устройствени актове, измененията и допълненията в тях, съдебните решения за регистрация и за промени по партидата на дружеството;
2. протоколите от общото събрание на акционерите на дружеството, номерирани и подредени в хронологичен ред, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или на отделни части от тях;
3. протоколите от заседанията на управителните и на контролните органи на дружеството във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях;
4. проспекта за публично предлагане на акции на дружеството, както и всички негови актуализации за инвестиционно дружество от отворен тип;
5. счетоводните документи;
6. входящата и изходящата кореспонденция, подредена по начин, който изключва заличаване или подмяна на страници или на отделни части от тях;
7. актуализиран към последното число на всеки месец списък на лицата, свързани по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК със:
а) инвестиционното дружество и членовете на неговия управителен или контролен орган;
б) управляващото дружество и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и основанията за свързаност;
8. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) договорите с управляващото дружество или с лицето по чл. 12 ЗПФИ и с банката депозитар;
9. договорите с инвестиционните посредници, чрез които се сключват и изпълняват инвестиционните сделки;
10. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) правилата за оценка на активите, правилата за управление на риска, правилата за личните сделки и правилата за вътрешната организация;
11. информация и документи, подписани от лицата, упълномощени съгласно договора с управляващото дружество и/или договора с банката депозитар да определят нетната стойност на активите на една акция, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип;
12. месечните счетоводни баланси;
13. отчетите от управляващото дружество и от банката депозитар.
14. рекламните материали и публикациите, свързани с издаването (продажбата) на акции на инвестиционното дружество.
(2) Управляващото дружество, което управлява договорен фонд, е длъжно да съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността на фонда, включително:
1. правилата на договорния фонд;
2. протоколите от заседанията на управителните и контролните органи на управляващото дружество с взети решения, касаещи дейността на фонда, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях;
3. съответните документи и информация по ал. 1, т. 4 - 14.
(3) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 42 ЗС, а останалите документи и информация - за срок 5 години.
(4) Документацията по ал. 1 може да се съхранява и от управляващото дружество или от банката депозитар, а документацията по ал. 2 и от банката депозитар съгласно сключения с тях договор.
(5) В случаите, когато инвестиционното дружество съхранява документацията по ал. 1, то предоставя на управляващото дружество и на банката депозитар копия от документите по ал. 1, т. 1, 4, 7 - 11. Когато документацията по ал. 2 се съхранява от управляващото дружество, то предоставя на банката депозитар копия от документите по ал. 2, т. 1 и съответните документи по ал. 1, т. 4, 7 - 11.
(6) Управляващото дружество предава на инвестиционното дружество документите по ал. 1, т. 5 и 11 след изтичането на финансовата година и изготвянето и заверяването на годишния финансов отчет на инвестиционното дружество.
(7) Управляващото дружество, членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество и на управляващото дружество са длъжни да уведомят инвестиционното дружество за наличието на свързаност по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК в 3-дневен срок от настъпване на съответното основание.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Управителният орган на инвестиционното дружество разглежда поне веднъж месечно отчетите по чл. 41, ал. 1, т. 13 и всички документи и информация, свързани с изпълнението на договорите с управляващото дружество или с лицето по чл. 12 ЗПФИ и с банката депозитар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) При изпълнение на задължението по ал. 1 управителният орган на инвестиционното дружество може да поиска от управляващото дружество или от лицето по чл. 12 ЗПФИ и от банката депозитар допълнителни документи, сведения и разяснения, включително информация относно нетната стойност на активите към даден момент и броя на издадените (продадените) и изкупените обратно акции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен да уведоми незабавно комисията при непредставяне на поисканите допълнителни документи, сведения и разяснения от управляващото дружество, от лицето по чл. 12 ЗПФИ или от банката депозитар.
(4) Управляващото дружество, което управлява договорен фонд, разглежда поне веднъж месечно отчетите на банката депозитар на фонда и всички документи, свързани с изпълнението на договора за депозитарни услуги, като може да поиска от банката депозитар допълнителни документи, сведения и разяснения. При непредставяне на поисканите допълнителни документи, сведения и разяснения управляващото дружество уведомява незабавно комисията.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен ежемесечно да одобрява разходите, свързани с дейността на инвестиционното дружество, с оглед упражняване на контрол върху размера им в съответствие с устройствените му актове и уговореното в договорите с управляващото дружество или лицето по чл. 12 ЗПФИ, с банката депозитар и с инвестиционните посредници, чрез които се сключват и изпълняват инвестиционните сделки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 44. Инвестиционното дружество е длъжно да заплати на комисията в срок годишната такса за обработка на задължителната периодична и текуща информация, както и за упражняване на общ контрол съгласно тарифата за таксите, събирани от комисията.

Глава шеста.
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ

Раздел I.
Изисквания към ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи по чл. 195 ЗППЦК и към структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества и договорните фондове (доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Ценните книжа, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, трябва да отговарят на следните условия:
1. загубите, които инвестиционното дружество и договорният фонд могат да понесат от притежаването им, са ограничени до размера на платената за тях цена;
2. ликвидността им не засяга способността на инвестиционното дружество и договорният фонд по искане на акционерите и притежателите на дялове да изкупуват обратно акциите и дяловете си;
3. имат надеждна оценка:
а) ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 4 ЗППЦК, имат точни, надеждни и редовно установявани цени, които са предоставени от пазара или от независими от емитентите системи за оценяване;
б) ценните книжа по чл. 195, ал. 2 ЗППЦК имат периодична оценка, извършена въз основа на информация, предоставена от емитента, или въз основа на компетентно инвестиционно проучване;
4. за тях е налице подходяща информация:
а) за ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 4 ЗППЦК, се предоставя редовно точна и подробна информация към пазара за ценната книга или когато е приложимо, за портфейла на ценната книга;
б) за ценните книжа по чл. 195, ал. 2 ЗППЦК се предоставя редовно точна информация до инвестиционното дружество и договорния фонд за ценната книга или когато е приложимо, за портфейла на ценната книга;
5. прехвърлими са;
6. тяхното придобиване съответства на инвестиционните цели и/или инвестиционната политика на инвестиционното дружество и договорния фонд;
7. рискът, свързан с тях, е адекватно установен в правилата за управление на риска на инвестиционното дружество и договорния фонд.
(2) Счита се, че ценните книжа по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2 и 5, ако инвестиционното дружество и договорният фонд не разполагат с информация, която да доведе до друг извод.
(3) За ценни книжа по чл. 195 ЗППЦК се считат и акциите/дяловете на инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст от затворен тип, ако:
1. отговарят на условията по ал. 1 и 2;
2. инвестиционните дружества и дяловите тръстове са обект на правила за корпоративно управление, приложими към дружествата, а договорните фондове са предмет на правила за корпоративно управление, еквивалентни на тези, приложими към дружествата;
3. дружеството, което управлява договорния фонд, съответно дружеството, което управлява активите на инвестиционното дружество и дяловия тръст, ако има такова, е предмет на национална регулация с цел защита на инвеститорите.
(4) За ценни книжа по чл. 195 ЗППЦК се считат и ценните книжа, които отговарят на условията по ал. 1 и 2 и са гарантирани от или са свързани с представянето на други активи, които може да са различни от тези по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК.
(5) Когато ценните книжа по ал. 4 съдържат внедрен деривативен инструмент, по отношение на внедрения деривативен инструмент се прилага чл. 197б, ал. 2 - 5 ЗППЦК.


Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, се считат за обичайно търгувани на паричния пазар, ако отговарят на едно от следните изисквания:
1. имат падеж при емитирането до 397 дни вкл.;
2. имат остатъчен срок до падежа до 397 дни вкл.;
3. подлежат на редовни корекции на доходността при условията на паричния пазар поне на всеки 397 дни;
4. рисковият им профил, вкл. по отношение на кредитния им риск и риска, свързан с лихвения процент, съответства на рисковия профил на финансови инструменти с падеж по т. 1 и 2 или с корекции на доходността по т. 3.
(2) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, са ликвидни инструменти на паричния пазар, които могат да бъдат продадени при ограничени разходи и в адекватно кратък времеви период предвид задължението на инвестиционното дружество и договорният фонд по искане на акционерите и притежателите на дялове да изкупуват обратно акциите и дяловете си.
(3) Инструментите на паричния пазар, в които могат да инвестират инвестиционното дружество и договорният фонд, са със стойност, която може да бъде точно определена по всяко време, ако за тях са налице точни и надеждни системи за оценка, които отговарят на следните изисквания:
1. позволяват на инвестиционното дружество и договорния фонд да изчислят нетната стойност на актива си в съответствие със стойността, на която инструментът, включен в портфейла им, може да бъде разменен между информирани и изразили съгласие страни при условията на обичайна конкуренция;
2. базират се на пазарни данни или на модели за оценка, включително системи, основани на амортизационни стойности.
(4) Счита се, че инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК отговарят на изискванията по ал. 2 и 3, ако инвестиционното дружество и договорният фонд не разполагат с информация, която да доведе до друг извод.
(5) Инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК трябва да са свободно прехвърлими и за тях да е налице подходяща информация, включително информация, необходима за извършване на подходяща оценка на кредитните рискове, свързани с инвестирането в тях.
(6) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви "б" и "г" ЗППЦК, за инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК, които са емитирани от регионални или местни органи в Република България или друга държава членка или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка, но които не са гарантирани от държава членка, както и в случаите на федерална държава, която е държава членка - от един от членовете на федералната държава, е налице подходящата информация по ал. 5, ако:
1. е налице информация за емисията или програмата за емитиране, както и за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния пазар;
2. актуализация на информацията по т. 1 се извършва най-малко веднъж годишно и при всяко значимо събитие;
3. проверка на информацията по т. 1 се извършва от подходящи квалифицирани трети страни, които не са обект на инструкции от емитента;
4. съществуват надеждни статистически данни за емисията или за програмата на емитиране.
(7) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "в" ЗППЦК е налице подходящата информация по ал. 5, ако:
1. е налице информация за емисията или програмата за емитиране или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния пазар;
2. актуализация на информацията по буква "а" се извършва поне веднъж годишно и при всяко значимо събитие;
3. надеждни данни за емисията или за програмата за емитиране или други данни, позволяващи извършването на подходяща оценка на кредитните рискове, свързани с инвестирането в такива инструменти.
(8) За инструментите на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК, различни от изброените в ал. 6 и издадените от Европейската централна банка, от Българската народна банка или от централна банка на друга държава членка, подходящата информация по ал. 5 е информация за емисията или програмата за емитиране или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента от паричния пазар.
(9) За лицето по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "в" ЗППЦК, което спазва правила, одобрени от съответния компетентен орган, гарантиращи, че отговаря на толкова строги изисквания, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз, трябва да е налице едно от следните условия:
1. да е със седалище в държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство;
2. да е със седалище в държава - член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, принадлежаща към Групата на десетте;
3. да е с присъден кредитен рейтинг не по-нисък от инвестиционен;
4. на базата на задълбочени анализи на лицето може да бъде доказано, че изискванията, на които то отговаря, са толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз.
(10) Дружествата за секюритизация по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "г", подбуква "бб" ЗППЦК са организации с корпоративен, тръстов или договорен характер, учредени за целите на секюритизацията.
(11) Когато инструментите на паричния пазар по чл. 195 ЗППЦК съдържат внедрен деривативен инструмент, по отношение на внедрения деривативен инструмент се прилага чл. 197б, ал. 2 - 5 ЗППЦК.


Чл. 44в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК са ликвидни, ако отговарят на следните условия:
1. базовите им активи се състоят от един или повече:
а) активи, изброени в чл. 195, ал. 1 ЗППЦК, вкл. финансови инструменти, които притежават една или повече характеристики на тези активи;
б) лихвени проценти;
в) валута или валутни курсове;
г) финансови индекси;
2. позволяват прехвърлянето на кредитния риск на базовия актив независимо от другите рискове, свързани с актива;
3. нямат за резултат доставянето или прехвърлянето, включително чрез парично плащане на активи, различни от тези в чл. 195, ал. 1 и 2 ЗППЦК;
4. рисковете, които носят, са ясно идентифицирани от правилата за управление на риска на инвестиционното дружество и договорния фонд, както и от механизмите за вътрешен контрол в случаите на риск от асиметрия на информацията между инвестиционното дружество и договорния фонд, от една страна, и насрещната страна по деривативен финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск, от друга, произтичащ от потенциален достъп на насрещната страна до вътрешна информация относно предприятията, чиито активи са базови за деривативния финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск.
(2) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква "б", подбуква "бб" ЗППЦК могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност, ако могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка на сума, за която деривативният финансов инструмент може да бъде разменен, а задължението по него погасено между добре информирани и изразили съгласие страни в сделка, сключена в условията на обичайна конкуренция.
(3) Деривативните финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква "б", подбуква "бб" ЗППЦК могат да се оценяват по общоприети и подлежащи на проверка методи, ако може да им бъде дадена оценка от инвестиционното дружество и договорния фонд, съответстваща на справедливата стойност по ал. 2, която не се базира само на пазарни котировки от насрещната страна и отговаря на следните условия:
1. базата за оценка е надеждна, актуална пазарна цена на инструмента, а ако не е налична такава цена, базата за оценка е модел за определяне на цената, който използва подходяща общоприета методология;
2. проверка на оценката се извършва:
а) от подходяща трета страна, независима от насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, търгуван на извънборсови пазари, която извършва проверките достатъчно често и по начин, който позволява на инвестиционното дружество и договорния фонд да провери коректността на оценката; или
б) от отдел в инвестиционното дружество и договорния фонд, който разполага с необходимите за това човешки и технически ресурси и е независим от отдела, който управлява активите.


Чл. 44г. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Инвестиционното дружество и договорният фонд могат да инвестират в деривативни финансови инструменти с базов актив финансови индекси по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква "а" ЗППЦК, ако финансовите индекси отговарят на следните условия:
1. достатъчно диверсифицирани са:
а) индексът е съставен по такъв начин, че движението на цената и активността на търговията с един компонент от индекса не влияят значително на целия индекс;
б) в случай че индексът е съставен от активи по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК, неговият състав е диверсифициран поне колкото състава на индексите, признати от заместник- председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя";
в) в случай че индексът е съставен от активи, различни от тези по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК, неговият състав е диверсифициран по начин, еквивалентен на този на индексите, признати от заместник-председателя;
2. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се отнасят:
а) индексът измерва представителна група активи по подходящ начин;
б) индексът се преразглежда и балансира периодично съгласно публично оповестени критерии с цел да продължи да отразява адекватно пазара;
в) активите, от които е съставен индексът, са достатъчно ликвидни, което позволява на потребителите да възпроизвеждат индекса, ако е необходимо;
3. публикувани са по подходящ начин:
а) процесът на публикуване е на основата на надеждни процедури за събиране на цените, изчисляване и последващо публикуване на стойността на индекса, включително процедури за оценка на компонентите, които нямат пазарна цена;
б) своевременно се предоставя подробна информация относно методологията за изчисляване на индекса, методологиите за балансиране на индекса, промени на индекса или наличието на оперативни затруднения при предоставянето на навременна и точна информация.
(2) Когато съставът на активите в индекса, който е базов актив на деривативен финансов инструмент по чл. 195, ал. 1, т. 7, буква "а" ЗППЦК, не отговаря на изискванията на ал. 1, но отговаря на изискванията на чл. 44в, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в", този деривативен финансов инструмент се счита за деривативен финансов инструмент с базов актив комбинация от активите по чл. 44в, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в".
(3) Заместник-председателят определя кои индекси са признати съгласно критериите, заложени в ал. 1.


Чл. 45. (1) Инвестиционното дружество е длъжно да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.
(2) Управляващо дружество, на което е възложено управлението на дейността на инвестиционно дружество или договорен фонд, е длъжно да спазва изискването по ал. 1, както и да не излага инвестиционното дружество или договорния фонд на прекомерни пазарни и кредитни рискове.


Чл. 46. (1) Инвестиционното дружество приема правила за поддържане и управление на ликвидните си средства, в които се посочват методите и принципите на управление, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността и вътрешния контрол върху ликвидността. Правилата се представят в комисията в 7-дневен срок от приемането им, съответно от тяхната промяна.
(2) Ако представените правила по ал. 1 не гарантират поддържането на минимални ликвидни средства, заместник- председателят дава задължителни указания за промяна на правилата.
(3) Информацията за правилата за оценка на активите и други данни, въз основа на които се отчита ликвидността, се съхраняват при условията и по реда на глава шеста от Закона за счетоводството.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Инвестиционното дружество е длъжно постоянно да следи за своята ликвидност. Когато установи, че тя не отговаря на изискванията на наредбата, дружеството най-късно на следващия работен ден уведомява комисията, като посочва причините за нарушението, и в 7-дневен срок предлага мерки за привеждането на ликвидността в съответствие с изискванията на наредбата. Инвестиционното дружество привежда ликвидността си в съответствие с изискванията на наредбата в 30-дневен срок от установяване на нарушението.
(2) Когато, преди да изтече 7-дневният срок, дружеството приведе ликвидността си в съответствие с изискванията на наредбата, то уведомява комисията за това най- късно на следващия работен ден. В този случай изискването за предлагане на мерки по ал. 1 не се прилага.


Чл. 48. (1) Инвестиционното дружество или управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията тримесечен отчет за ликвидността до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, съгласно приложение № 3.
(2) Отчетът за ликвидността за четвъртото тримесечие се представя в комисията в срока по ал. 1, а годишният отчет се представя в срока по чл. 37 ЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Инвестиционното дружество или управляващото дружество от името на инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;
2. хеджиращите сделки, както следва:
а) брой, цена и обща стойност на рисков актив, който се хеджира;
б) вид финансов деривативен инструмент, брой, цена, обща стойност и стойност на базовия актив;
в) държава и пазар, на който е сключена хеджиращата сделка;
г) обща рискова позиция и обща хеджираща позиция на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) На информацията по ал. 3, т. 1 и 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на комисията.


Чл. 49. Заместник-председателят може да поиска от инвестиционно дружество допълнителни сведения и разяснения по отчета за ликвидността, включително аналитични справки по всяка позиция.


Чл. 50. Длъжностните лица от комисията извършват проверки, включително на място, за спазване на изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства от инвестиционното дружество.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Инвестиционното дружество постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:
1. парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗППЦК и дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 1, т. 5 ЗППЦК с пазарна цена, инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на дружеството;
2. парични средства, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК - в размер не по-малко от 50 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от затворен тип и не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от отворен тип, с изключение на задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества.
(2) Инвестиционното дружество изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения по балансова стойност, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва:
1. със срок до 1 месец - тегло 1,00;
2. със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,50;
3. със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,25.
(3) Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на инвестиционно дружество при отнасянето им по групите, освен ако следва друго от закона или от тяхното естество, са, както следва:
1. задължения към бюджета, по осигурителни вноски и към персонала - по ал. 2, т. 1;
2. възнаграждението на управляващото дружество, на членовете на управителния и на контролния орган на дружеството и на банката депозитар - по ал. 2, т. 1, а останалите задължения - по ал. 2, т. 3;
3. получени заеми - съобразно условията на договора за заем.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното използване от инвестиционното дружество, те не се включват в ликвидните средства по ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)


Чл. 52. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество от отворен тип трябва да отговаря и на следните изисквания:
1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 195, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъдат в активи с пазарна цена;
2. не по-малко от 10 на сто от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства, както следва:
а) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България;
б) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, Канада, Япония, Швейцария, държава - членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство;
в) парични средства във валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и в евро.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Паричните средства на инвестиционното дружество не могат да бъдат по-малко от 5 на сто от активите на дружеството.


Чл. 54. Инвестиционното дружество от отворен тип, съответно управляващото дружество са длъжни в 7-дневен срок да уведомят комисията, в случай че нетната стойност на активите на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, спадне под 110 на сто от установения в чл. 166, ал. 1, съответно ал. 3 ЗППЦК минимален размер.


Чл. 55. Разпоредбите на чл. 45, ал. 1 и чл. 46 - 53 се прилагат съответно към структурата на активите и пасивите и ликвидността на договорните фондове.

Раздел II.
Изисквания към оценяването на портфейлите на инвестиционните дружества и договорните фондове


Чл. 56. Правилата за оценка на активите на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата на организация на тази дейност се основават на:
1. използване на единна и последователна система за оценяване на активите от портфейла, за вземане на решения и контрол;
2. система за събиране на информация, свързана с определянето на нетната стойност на активите - източници на информация и видове;
3. правила за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация;
4. протоколиране на обсъжданията, свързани с определянето на нетната стойност на активите, и прилагане на съответните документи към протоколите;
5. изисквания към технологичното и програмното осигуряване при определяне на нетната стойност на активите;
6. система за съхраняване и защита на документацията, свързана с определянето нетната стойност на активите, на хартиен и на магнитен носител.


Чл. 57. Оценката на активите на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, се извършва:
1. при първоначално придобиване (признаване) - по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. при последващо оценяване - по съответния ред и начин, определен в тази наредба.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Оценката на активи на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, наричана по-нататък "последваща оценка", се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката.


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България в страната, се извършва въз основа на средноаритметична от цените "купува" за текущия работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни ценни книжа. При липса на котировки на първични дилъри се прилага методът на дисконтираните нетни парични потоци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка ценни книжа и инструменти на паричния пазар се извършва:
а) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) по цена "купува" при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) в случай че пазарът не е затворил до 15 ч. в деня на оценката - по цена "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) в случай че чуждестранният пазар не работи в деня на оценката - по цена "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва методът на съпоставими цени за финансови инструменти със сходни условия за плащане и падеж или други общоприети методи, определени в правилата за оценка на активите.


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на български и чуждестранни акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки, се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,02 на сто от обема на съответната емисия.
(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, цената на акциите, съответно на правата, се определя като средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са валидни към момента на затваряне на регулирания пазар в текущия ден, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Ако не може да се приложи ал. 2, цената на акциите, съответно на правата е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки.
(4) В случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч., последващата оценка се извършва по следния начин:
а) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) ако не може да се приложи буква "а", последващата оценка се извършва по последна цена "купува" за предходния работен ден.
(5) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 - 4, както и за акциите, които не се търгуват на регулирани пазари, последващата оценка се извършва по следните методи - метод на дисконтираните нетни парични потоци, метод на нетната балансова стойност на активите, метод на съотношението цена - печалба на дружества аналози или други общоприети методи. Избраният метод или комбинация от методи, включително поредността, в която се използват, се урежда в устава на инвестиционното дружество, съответно в правилата на договорния фонд, и подробно се описват в правилата за оценка на активите.
(6) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 - 4 оценката на права се извършва по подходящ модел за оценка на права, посочен в правилата за оценка на активите.
(7) Последваща оценка на дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 1, т. 5 ЗППЦК, включително в случаите на временно спиране на обратното изкупуване, се извършва по последната обявена цена на обратно изкупуване. Последваща оценка на дялове на договорен фонд, който не е достигнал минималния размер на нетната стойност на активите по чл. 166, ал. 3 ЗППЦК, се извършва по последната определена и обявена емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на договорния фонд разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял.
(8) Последваща оценка на деривативни финансови инструменти се извършва по реда на ал. 1 - 4, а при невъзможност да се приложи този начин на оценка - по подходящ модел за оценка на деривативни финансови инструменти, посочен в правилата за оценка на активите.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на български и чуждестранни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,01 на сто от обема на съответната емисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, цената на облигациите е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки.
(3) (Новa - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) В случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч., последващата оценка се извършва по реда на чл. 59, ал. 2, буква "б", а в случай че регулираният пазар не работи в деня на оценка - съответно по чл. 59, ал. 2, буква "в".
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1 - 3, както и за облигации, които не се търгуват на регулирани пазари, последваща оценка се извършва по метода на дисконтираните нетни парични потоци.


Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, се извършва:
1. за ценни книжа, търгувани на регулирани пазари и официални пазари на фондова борса по ал. 1, които са затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката:
а) по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар в деня на оценката;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква "а", оценката се извършва по цена "купува" при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация на ценни книжа;
в) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква "б" оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) за ценни книжа, търгувани на регулирани пазари, които не са затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката:
а) по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар за работния ден, предхождащ датата на оценката;
б) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква "а" оценката се извършва по цена "купува" при затваряне на пазара в работния ден, предхождащ датата на оценката, обявена в електронна система за ценова информация на ценни книжа;
в) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква "б" оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период.
(2) В случай че редът по ал. 1 не може да бъде приложен, оценката се извършва по подходящ модел за оценка, посочен в правилата за оценка на активите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Последваща оценка на деривативни финансови инструменти с базов актив ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулираните пазари по ал. 1, се извършва по реда, указан в ал. 1 и 2.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.)


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) В случаите, когато не се провежда търговия на регулиран пазар в работни за страната дни, за последваща оценка на ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, се приема оценката, валидна за деня на последната търговска сесия. При последваща оценка на облигации по реда на изречение първо се отчита и натрупаната лихва за съответните дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Правилото по ал. 1 не се прилага, когато на регулирания пазар не се провеждат търговски сесии за повече от 5 работни дни. В този случай последващата оценка се извършва при съответното прилагане на чл. 60, ал. 5 и 6 и чл. 61, ал. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Правилото по ал. 1 се прилага и в случаите, когато на регулиран пазар не се провежда търговска сесия поради неработен в съответната страна ден, който е работен в Република България.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Срочните и безсрочните депозити, парите на каса и краткосрочните вземания се оценяват към деня на оценката, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) срочните депозити - по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва;
2. парите на каса - по номинална стойност;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) безсрочни депозити - по номинална стойност;
4. краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход - по себестойност;
5. краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход - по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.


Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Притежаваните от инвестиционното дружество от отворен тип недвижими имоти се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт


Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Последваща оценка на инструментите на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, се извършва по реда на чл. 62, ал. 1.
(2) Ако не може да се приложи редът за оценка по ал. 1, както и за инструментите на паричния пазар, които не се търгуват, оценката се извършва на база номинална стойност, натрупана лихва и капиталова печалба/загуба към момента на оценка, като методиката за тяхното изчисляване се определя в правилата за оценка на нетната стойност на активите на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд.


Чл. 65. Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.


Чл. 66. За определяне на стойността на нетните активи на инвестиционното дружество или договорния фонд се извършва оценка на пасивите на дружеството или фонда в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.


Чл. 67. Стойността на нетните активи на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, се определя, като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите.


Чл. 68. (1) При управлението на дейността и когато му е възложено изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество, както и когато изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на договорния фонд, управляващото дружество е длъжно да спазва правилата за оценка на активите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Банката депозитар трябва да осигури стойността на дяловете на договорния фонд да бъде изчислявана от управляващото дружество в съответствие със закона и правилата на управлявания договорен фонд. В случаите по ал. 1 и съгласно чл. 194, ал. 4 ЗППЦК банката депозитар е длъжна да следи за спазването на правилата за оценка на активите на колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип от страна на управляващото дружество.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Ако й е възложено с договор, банката депозитар е длъжна да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество, съответно на дяловете на договорния фонд, в съответствие с правилата за оценка на активите.

Раздел II.
"а" Управление на риска (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, разработва и приема вътрешни правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение и оценка на риска на всяка една позиция и нейното влияние на рисковия профил на целия портфейл.
(2) Вътрешните правила уреждат ефективни процедури за установяване, управление и наблюдение на рисковете, на които е изложено или може да бъде изложено инвестиционното дружество, съответно договорният фонд.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.)


Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Вътрешните правила за управление на риска трябва да са изчерпателни и в съответствие с характера, обхвата и комплексността на дейността на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд. Правилата трябва да съдържат:
1. политики и процедури за идентификация на рисковете, свързани с дейността и инвестициите;
2. процедури за оценка на рисковете, приложими методи, определяне и спазване на рисковите ограничения, както и за допускане на изключения в случаи на извънредни ситуации;
3. разработени политики и процедури за поемане, управление, наблюдение и редуциране на всеки вид риск;
4. политики и процедури за измерване и управление на всички съществени източници на пазарен риск;
5. краткосрочна и дългосрочна стратегия за управление на рисковете, включваща диверсификация на операционните рискове, свързани с всеки вид дейност;
6. периодичен преглед на използваните методи за оценка;
7. наблюдение и периодична оценка за съответствие на правилата за управление на риска с пазарните условия;
8. процедури за пълно, достоверно, точно и своевременно документиране и осчетоводяване на всички сделки и оценка на ефективността на сделките;
9. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на компетентните органи и управителните органи; форми на докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами или злоупотреба.
(2) Ако инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, инвестира в деривативни инструменти правилата за управление на риска, включват и:
1. списък на деривативните инструменти, в които инвестира колективната инвестиционна схема;
2. основните рискове за всеки деривативен инструмент, посочен в списъка;
3. количествените ограничения за инвестиране във всеки деривативен инструмент от списъка;
4. избраните методи за оценка на риска, свързан с инвестирането в тези инструменти;
5. (нова - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) начини за измерване на ефективността на хеджиращите сделки.


Чл. 68в. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) С цел ефективно наблюдение и управление на риска управляващото дружество създава правила за вътрешна организация с ясно определени и прозрачни нива на отговорност между лицата, участващи в процеса на управление на риска, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включително ясни административни и счетоводни процедури.
(2) Правилата, уреждащи вътрешната организация и отговорностите, трябва да осигуряват и съдържат:
1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която позволява на всяко лице в управляващото дружество да поеме определена отговорност;
2. ефективна комуникация по хоризонтална и вертикална линия и на всички йерархични нива на дружеството;
3. политики и процедури за разрешаване и одобряване;
4. политики и процедури за разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да носи отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол на сделките;
5. политики и процедури за достъп до информацията;
6. правила за управление на човешките ресурси.
(3) За прилагане на правилата за управление на риска управляващото дружество създава звено за управление на риска, което функционира независимо от звеното за сключване на сделки, отчита се пряко пред управителния орган и:
1. разполага с подходящо квалифициран персонал;
2. разработва и внедрява системата за управление на риска;
3. изготвя и анализира ежедневните отчети с цел оценка на риска на всяка позиция и на портфейла като цяло и предприема мерки за ограничаване на рисковите експозиции;
4. извършва първоначална и текуща проверка на методите за оценка на риска и прави предложение за тяхната корекция;
5. контролира входящите данни, необходими за оценка на риска, съгласно приложим метод за достоверност и достатъчност;
6. участва в ежедневните процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете.


Чл. 68г. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Управителният орган на инвестиционното дружество следи за спазването на правилата за управление на риска, а управителният орган на управляващото дружество следи за спазването на правилата за управление на риска и участва активно в процеса по управление на риска.
(2) Управителният орган на инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, извършва периодичен ежегоден преглед на политиките и стратегиите за управление на рисковете.
(3) Вътрешните правила за управление на риска по чл. 68а, ал. 1 се приемат от управителните органи на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество.


Чл. 68д. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Звеното за вътрешен контрол в управляващото дружество извършва поне веднъж годишно проверка на процеса по управление и измерване на риска, която включва най-малко проверка на:
1. пълнотата на документацията, свързана с правилата по управление на риска и организацията на звеното за контрол на риска;
2. отчитането на оценките на риска в ежедневното управление на риска и целостта на управленската информационна система;
3. процеса на одобрение на методите и системите за оценка на риска;
4. обхвата на основните рискове и утвърждаване на всички съществени промени в процеса на измерване на риска;
5. точността и пълнотата на данните за позициите, точността и уместността на допусканията за волатилност и корелация, както и точността на оценката и изчисленията за чувствителност към риск;
6. съвместимостта, навременността и надеждността на източниците на данни, включително независимостта на информационните източници;
7. резултатите от тестовете за валидност и точност на използваните методи.
(2) Проверката на процеса по управление на риска се документира.


Чл. 68е. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Въз основа на извършената проверка по чл. 68д и при необходимост от внасяне на промени в правилата за управление на риска управителният орган на инвестиционното дружество, съответно на управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, приема промени в правилата, които се внасят в комисията за одобрение по реда на чл. 192, ал. 3 ЗППЦК в срок не по-късно от 7 дни след датата на приемането им."


Чл. 68ж. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, води и съхранява отчетна информация по видове хеджиращи сделки и представя в комисията информацията по чл. 48, ал. 3, буква "б" към месечния отчет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Стойността на базовия актив на всяка отделна хеджираща позиция може да превишава стойността на актива към момента на сключване на сделката, който инвестиционното дружество, съответно договорният фонд, притежава в портфейла си, с цел постигане на ефективност на хеджиращата сделка.


Чл. 68з. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Механизмите за вътрешен контрол, административните и счетоводни процедури на управляващото дружество трябва да позволяват на комисията да установи по всяко време съответствието с правилата за управление на риска.


Чл. 68и. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) (1) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, разкрива публично най-малко един път годишно информация със следното съдържание:
1. информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете поотделно за всеки риск, която включва:
а) политики и процедури за управление на различните видове риск;
б) структурата и организацията на звеното за управление на риска;
в) обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска;
г) политиките за хеджиране на риска чрез деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска;
2. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване.
(2) Информацията по ал. 1 се разпространява чрез интернет страница на инвестиционното, съответно управляващото дружество.


Чл. 68к. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, което действа за сметка на договорен фонд, не може да извършва къси продажби на финансови инструменти.

Раздел II.
"б" Изисквания при сключване на репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)


Чл. 68л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да използват техники за ефективно управление на портфейл, представляващи договори за покупка или продажба на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване на финансовите инструменти (репо сделки), при условие, че сделките са икономически подходящи, рисковете, произтичащи от тях, са адекватно идентифицирани в процеса на управление на риска и при условие, че служат за изпълнение на поне една от следните цели:
1. намаляване на риска;
2. намаляване на разходите;
3. генериране на допълнителни приходи за инвестиционните дружества и договорните фондове с ниво на риска, което съответства на рисковия профил на инвестиционното дружество и договорния фонд и правилата за диверсификация на риска.
(2) Използването на техниките по ал. 1 не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на инвестиционните дружества и договорните фондове, посочени в учредителните им актове, проспекти и правила, одобрени от комисията.
(3) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1, само ако тази възможност е предвидена в одобрения от комисията проспект.
(4) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1 само ако насрещните страни по тях подлежат на надзор от страна на финансов регулатор от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
(5) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по ал. 1 само по отношение на финансови инструменти, в които е разрешено да инвестират съгласно одобрените им от комисията учредителни актове, проспекти и правила.
(6) Инвестиционните дружества и договорните фондове предоставят в своите финансови отчети поотделно информация за всички финансови инструменти, закупени, съответно продадени по репо сделки по ал. 1, разкривайки и общата сума на действащите към датата на изготвяне на отчета договори.
(7) При сключване на репо сделките по ал. 1 рисковата експозиция на инвестиционните дружества и договорните фондове към всяка отделна насрещна страна не може да надхвърля 10 на сто от активите им, когато насрещната страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК и 5 на сто от активите в останалите случаи.


Чл. 68м. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделки за покупка на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от продавача на цена и в срок, определени в договора между двете страни, при спазване на следните ограничения:
1. по време на действие на договора инвестиционните дружества и договорните фондове не могат да продават финансовите инструменти, предмет на договора, преди насрещната страна да е упражнила правото си или крайният срок за обратното изкупуване да е изтекъл, освен ако инвестиционните дружества и договорните фондове не разполагат с други средства за изпълнение на задължението по договора; предходното изречение не се прилага в случаите, когато насрещната страна не е изпълнила свои задължения по договора за репо сделка и съгласно договора неизпълнението дава право на инвестиционното дружество и договорния фонд да продават финансовите инструменти;
2. инвестиционните дружества и договорните фондове трябва да осигурят стойност на покупките при репо сделки на равнище, което да им позволява по всяко време да изпълнят задълженията си да изкупуват обратно собствени акции и дялове по искане на техните притежатели.
(2) Финансовите интрументи, които могат да бъдат обект на сделка по ал. 1, са:
1. инструменти на паричния пазар по смисъла на Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007 година за прилагане на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа във връзка с изясняването на някои определения;
2. облигации, издадени или гарантирани от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, техни централни банки, техни органи на местното самоуправление, от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от международна организация, в която членува Република България, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трети държави;
3. акции или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, изчисляваща нетна стойност на активите поне два пъти седмично, чието седалище или седалище на управляващото я дружество се намира в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество;
4. облигации, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, търговията с които облигации е достатъчно ликвидна;
5. акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, при условие че тези акции са включени в официален индекс на този пазар.


Чл. 68н. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделки за продажба на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от страна на инвестиционното дружество и договорния фонд на цена и в срок, определени в договора между страните, като при настъпване на падежа са длъжни да разполагат с достатъчно средства за изплащането на сумата, договорена за връщане на финансовите интрументи.

Раздел III.
Изисквания за издаване на разрешение за ползване на заем на инвестиционно дружество, съответно на управляващо дружество или банка депозитар, когато действат за сметка на договорен фонд


Чл. 69. Кредитодател по заема може да бъде само банка, с изключение на банката депозитар.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Инвестиционното дружество може да ползва повече от един заем само ако в един и същ период общата сума на заемите не надвишава посочения в чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 5 ЗППЦК размер.
(2) Алинея 1 се прилага съответно при ползване на заем за сметка на договорния фонд.


Чл. 71. За издаване на разрешение за ползване на заем на инвестиционно дружество, съответно на управляващо дружество или банка депозитар, когато действат за сметка на договорен фонд, се подава заявление до заместник-председателя по одобрен от него образец, към което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетентния съгласно устройствените актове орган съответно на инвестиционното дружество, управляващото дружество и банката депозитар, на което е взето решението за ползване на заем и за неговия размер;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. обосновка на заема, включително информация за:
а) подадените поръчки за обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорния фонд към момента на подаване на заявлението и определената цена на обратно изкупуване за последните 3 месеца, както и за възникналите задължения по обратното изкупуване;
б) активите, които ще бъдат придобити от инвестиционното дружество от затворен тип;
4. план за делова дейност, който съдържа най-малко следните данни:
а) обем и структура на инвестициите в портфейла, в това число по отрасли;
б) прогнозни финансови резултати за текущата година;
5. възможни обезпечения и гаранции; когато обезпечението е залог на дълготрайни материални активи, представя се и опис на тези активи, в който се посочват годината на придобиването им, балансовата им стойност и кой по ред е залогът;
6. финансов отчет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1 ЗС и отчет за ликвидността към последния ден на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
7. проект на договора за кредит и погасителен план, съгласувани с банката, която ще предостави кредита.


Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Заместник-председателят се произнася с решение по заявлението за ползването на заем при условията на чл. 197, ал. 2, чл. 197а във връзка с чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 5 ЗППЦК.
(2) След получаване на разрешението за ползване на заем инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество или банката депозитар са длъжни да уведомят заместник-председателя за сключения договор за заем и да предоставят копие от него в 3-дневен срок от датата на сключването му.


Чл. 73. Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество или банката депозитар са длъжни да представят на заместник-председателя веднъж месечно отчет за изразходването на средствата по заема.

Глава седма.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОСПЕКТИТЕ, ОТЧЕТИТЕ, РЕКЛАМИТЕ И ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2008 Г.)

Раздел I.
Съдържание на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип и договорен фонд (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Инвестиционното дружество и договорният фонд публикуват пълен проспект и кратък проспект при съответното прилагане на чл. 20, ал. 1, 2, 4 и 5 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) (Наредба № 2).
(2) Както пълният проспект, така и краткият проспект трябва да съдържат информация, необходима на инвеститорите за извършването на точна оценка на предлаганата инвестиция, включително на рисковете, свързани с нея. Проспектът съдържа описание на рисковия профил на инвестиционното дружество и на договорния фонд, представено по ясен и лесно разбираем начин.


Чл. 73б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Пълният проспект съдържа като минимум информацията съгласно приложение № 4.
(2) Краткият проспект съдържа в резюме най-важната информация за инвестиционното дружество и договорния фонд съгласно приложение № 5, представена по начин, лесно разбираем за непрофесионалния инвеститор. Краткият проспект се прилага към пълния проспект.

Раздел II.
Съдържание на периодичната информация, разкривана от инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 73в. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Инвестиционното дружество и договорният фонд представят на комисията и на обществеността:
1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. тримесечни финансови отчети в срок 30 дни от края на всяко тримесечие;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и глава седма, раздел Iа от Наредба № 2.


Чл. 73г. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Годишният финансов отчет на инвестиционното дружество и договорния фонд съдържа:
1. заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторски доклад;
2. годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за инвестиционното дружество, определени от заместник-председателя, съответно правила за добро корпоративно управление, еквивалентни на тази програма за договорния фонд;
4. в случаите, когато инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират съществена част от активите си по реда на чл. 197, ал. 3 ЗППЦК - максималното съотношение на възнаграждението за управление на управляващото дружество и/или другото дружество, свързано с управляващото, платено от инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, от една страна, и от колективната инвестиционна схема, в която инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират, от друга страна;
5. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) справки на финансов отчет - справки по образец, определени от заместник-председателя, състоящи се от счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за измененията в собствения капитал;
6. допълнителна информация, включваща:
а) брой акции/дялове към края на отчетния период;
б) нетна стойност на активите на една акция и дял;
в) обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на инвестиционното дружество и договорния фонд с посочване на относителния им дял в нетните активи;
г) промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период;
д) промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;
е) сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към края на всяка финансова година на общата стойност на нетните активи и нетна стойност на една акция и дял;
ж) подробна информация относно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 7 ЗППЦК за отчетния период, по категории сделки.
(2) Заместник-председателят определя формата на финансовите отчети на инвестиционните дружества на основата на международните счетоводни стандарти и най-добрата международна практика.


Чл. 73д. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) Тримесечният финансов отчет на инвестиционното дружество и договорния фонд съдържа:
1. комплект финансови отчети - справки по образец, определени от заместник-председателя, състоящи се от счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет за измененията в собствения капитал;
2. допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви "а" - "д";
3. данни относно разкритата вътрешна информация за съответното тримесечие съгласно чл. 73в, т. 3.


Чл. 73е. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество от името на договорния фонд подават в комисията към тримесечните и годишните финансови отчети справка за обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти, както и други справки по образец, определени от заместник-председателя. На справките по предходното изречение не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на комисията.


Чл. 73ж. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Колективна инвестиционна схема от държава членка, която предлага публично дяловете си в Република България, публикува, предоставя на комисията и актуализира информацията по чл. 211к ЗППЦК на територията на Република България при спазване на процедурите за публикуване, предоставяне на надзорния орган и актуализиране на тази информация в изпращащата държава.

Раздел III.
Изисквания към рекламите и публикациите на инвестиционното дружество от отворен тип и договорния фонд (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 74. (1) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, когато управлява договорен фонд, не може да разпространява реклама, включително чрез листовки, брошури, формулярни писма, визуални или други материали, свързана с публичното предлагане на акциите на инвестиционното дружество, съответно дяловете на договорния фонд, и адресирана до потенциалните инвеститори, ако не са внесли в комисията копие от пълния текст на тези материали. Промени в материалите по предходното изречение не се представят в комисията, ако представляват само актуализация на съществуващи материали.
(2) Свързаните с дейността на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, рекламни материали, както и неимпровизираните публични изявления на членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество и на другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество, съответно на членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и на другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, трябва да бъдат предварително одобрени от ръководителя на отдела за вътрешен контрол.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Рекламите и публикациите не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в проспекта, като в тях задължително се включват освен информацията по чл. 189, ал. 2 ЗППЦК и предупрежденията, че:
1. инвестициите в дружеството, съответно договорния фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция;
2. бъдещите резултати от дейността на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
(2) При телефонни обаждания, включително чрез използване на телефонен запис, с цел продажба на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорен фонд, трябва да се спазват следните изисквания:
1. допустимият интервал от време, през който могат да се осъществяват тези обаждания, е от 9 до 20 ч.;
2. при тези обаждания задължително се съобщават:
а) самоличността на лицето, което се обажда, и наименованието на инвестиционното дружество, съответно наименованията на договорния фонд и неговото управляващо дружество, чиито акции, съответно дялове, са предмет на предлагане;
б) телефонният номер или адресът, на които може да се установи контакт с лицето, предлагащо акциите на инвестиционното дружество, съответно дяловете на договорния фонд;
в) целта на обаждането, когато е предложение за възмездно прехвърляне или покана за отправяне на предложение за възмездно придобиване на акции на инвестиционното дружество, съответно на дялове на договорния фонд;
г) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) задължението на управляващото дружество да даде възможност на инвеститорите да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество, съответно проспекта на договорния фонд.


Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Във всички случаи, когато се организират срещи с инвеститорите с рекламна цел или се рекламира дейността на инвестиционното дружество или договорния фонд чрез въпроси и отговори, включително чрез електронни носители на информация, инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, са длъжни да спазват следните правила:
1. показваните графики, таблици, слайдове и други визуални материали да са били представени в комисията по реда на чл. 74;
2. копия от визуалните материали по т. 1 да не се разпространяват, без да е дадена възможност на инвеститорите да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд;
3. инвестиционното дружество или управляващото дружество да са положили разумна грижа:
а) да не разпространяват материалите по т. 1 на лица, на които не е дадена възможност да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество, съответно с актуален вариант на проспекта на договорния фонд;
б) материалите по т. 1 да не се копират и разпространяват от лица, които не са упълномощени за това.
(2) Устните съобщения и комуникации с инвеститорите не могат да противоречат на устава и проспекта на инвестиционното дружество, съответно на правилата и проспекта на договорния фонд.


Чл. 77. (1) Материалите по чл. 74, ал. 1 могат да се публикуват или да се разпространяват по друг начин, ако в срок 7 работни дни от представянето им заместник-председателят не издаде забрана.
(2) Ако представените материали са нередовни, нужна е допълнителна информация или доказателства за данните, съдържащи се в тях, в срок 7 работни дни заместник-председателят издава временна забрана за публикуването и разпространяването им и изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства.
(3) Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество, когато управлява договорен фонд, отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата информация в срок до 7 работни дни след получаването на съобщението.
(4) Ако в срок до 7 работни дни от получаването на исканите сведения и документи заместник-председателят не издаде окончателна забрана за публикуване и разпространяване на материалите, инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество може да ги публикува или да ги разпространява по друг начин.


Чл. 78. (1) При представянето на резултатите от дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове в техните реклами и публикации следва да се спазват следните изисквания:
1. представянето на резултатите от дейността може да се извърши само ако са изтекли поне 6 месеца от започването на дейността на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд, и са изготвени поне два тримесечни отчета;
2. резултатите за изтеклата година се представят след изготвяне на годишните счетоводни отчети на дружеството, съответно на договорния фонд;
3. резултатите от дейността на инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, могат да се съпоставят спрямо:
а) доходността на други инвестиционни дружества, съответно договорни фондове с подобни инвестиционни цели;
б) подходящ широко базиран пазарен индекс на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари;
в) лихви по депозити;
г) ниво на инфлация, като разглежданият период за сравнение не може да бъде по-кратък от 5 години, а ако не са изминали 5 години от започване на дейността на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд - за периода, предхождащ рекламата.
(2) Комисията изготвя указания относно представянето на резултатите от дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове в графичен или в табличен вид.
(3) Комисията изготвя указания относно графичното и цветово обозначаване на рисковия профил на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд при представянето на резултатите от дейността им, както и в техните рекламни материали.


Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Разпоредбите по раздел III от тази глава съответно се прилагат към рекламите и представянето на резултатите от дейността на колективните инвестиционни схеми от изпращаща държава членка, отговарящи на изискванията на Директива 85/611/ЕИО на Съвета на недискриминационна основа.

Раздел IV.
Изисквания към рекламните материали, уведомяването за резултата от първичното публично предлагане, другата информация за допускане на акциите до търговия на регулиран пазар и последващо разкриваната информация, разкривана от инвестиционното дружество от затворен тип (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)


Чл. 78б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) (1) По отношение на рекламните материали и другата информация за допускане на акциите на инвестиционното дружество от затворен тип до търговия на регулиран пазар, уведомяването за резултата от първичното публично предлагане и последващо разкриваната информация се прилагат изискванията на Наредба № 2.
(2) Към годишния и тримесечния финансов отчет инвестиционното дружество представя справка за обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти по чл. 73е.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 79. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.
(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) "Портфейл" е съвкупност от притежаваните от инвестиционното дружество, съответно влизащи в имуществото на договорния фонд ценни книжа и други финансови активи по чл. 195 ЗППЦК.
2. "Лица, които работят по договор за инвестиционното дружество" са лица, на които е възложено управлението на инвестиционното дружество, като прокуристи и търговски пълномощници, както и лицата, които извършват работа по трудов или по граждански договор за инвестиционното дружество, пряко свързана с осъществяването на дейността на дружеството, включително извършват инвестиционни консултации, приемат поръчки за сделки с акции на дружеството и/или с активи от неговия портфейл, отговарят за уведомленията по наредбата, за отчетността и съхраняването на документи или упражняват вътрешен контрол.
3. "Реклама" е всеки материал, който:
а) е издаден или разпространен от името и/или за сметка на инвестиционното дружество и договорния фонд или на управляващото дружество, или от трето лице, получило имуществена облага за сметка на инвестиционното дружество или договорния фонд, или на управляващото дружество, и
б) съдържа информация за инвестиционното дружество, съответно договорния фонд, оказваща влияние върху инвеститорите за вземане на решение дали да инвестират в акциите на инвестиционното дружество, съответно в дяловете на договорния фонд, и
в) достига до обществеността чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин за комуникация, като вестници, списания, периодични издания, радио, телевизия, телефонен запис или разговор, филмов материал, аудио- или видеоустройство, телекомуникационно устройство, страница в интернет, рекламни табели или знаци, устни или писмени съобщения.
4. "Текущи задължения" е сумата на всички краткосрочни и тази част от дългосрочните задължения, платими в срок до 1 година от датата, към която се съставя отчетът за ликвидността.
5. "Краткосрочни вземания" са вземания със срок на получаване до 1 година от датата, към която се съставя отчетът за ликвидността.
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Пазарна цена по смисъла на чл. 51 и 52 на:
а) български и чуждестранни акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български акции и права, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки, са:
аа) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,02 на сто от обема на съответната емисия;
бб) ако не може да се приложи подбуква "аа" - средноаритметична на най-високата цена "купува" от поръчките, които са валидни към момента на затваряне на регулирания пазар в текущия ден, и среднопретеглената цена на сключените със съответните ценни книжа сделки за същия ден; цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува";
вв) ако не може да се приложи подбуква "бб" - среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки;
гг) в случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч. българско време, последващата оценка се извършва по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар за работния ден, предхождащ датата на оценката, а ако не може да се приложи този начин на оценка - по цена "купува" при затваряне на пазара в работния ден, предхождащ датата на оценката;
б) български и чуждестранни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, както и български облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в държави членки, са:
аа) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за текущия работен ден, обявена чрез системата за търговия или в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки за деня е не по-малък от 0,01на сто от обема на съответната емисия;
бб) ако не може да се приложи подбуква "аа" - среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен период към датата на оценката, за който има сключени сделки;
вв) в случай че регулираният пазар не е затворил до 15 ч. българско време, последващата оценка се извършва по реда на чл. 59, ал. 2, буква "б", а в случай че регулираният пазар не работи в деня на оценка - съответно по чл. 59, ал. 2, буква "в";
в) български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката, са:
аа) последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар в деня на оценката;
бб) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква "аа" - оценката се извършва по цена "купува" при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;
вв) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква "бб" - оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период;
г) български и чуждестранни ценни книжа, допуснати до или търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари в чужбина, които не са затворили до 15 ч. българско време в деня на оценката, са:
аа) по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар за работния ден, предхождащ датата на оценката;
бб) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква "аа", оценката се извършва по цена "купува" при затваряне на пазара в работния ден, предхождащ датата на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;
вв) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по подбуква "бб", оценката се извършва по последна цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30-дневен период;
д) дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 195, ал. 1, т. 5 ЗППЦК е последната обявена цена на обратно изкупуване, с изключение на случаите на временно спиране на обратното изкупуване;
е) ценни книжа, емитирани от Република България в страната, е средноаритметичната от цените "купува" за текущия работен ден, обявени от не по-малко от двама първични дилъри на държавни ценни книжа;
ж) издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар в чужбина, както и издадените от друга държава членка ценни книжа и инструменти на паричния пазар, е:
аа) цена "купува" при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна система за ценова информация;
бб) в случай че чуждестранният пазар не е затворил до 15 ч. българско време в деня на оценката - цена "купува" при затваряне на пазара за последния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация;
з) инструментите на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар - по реда на чл. 62, ал. 1.
7. (зал. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) "Хеджиращи сделки" са сделки, които предвиждат отлагане на изпълнението на задълженията по тях за определена бъдеща дата или срок, сключвани с цел намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на инвестиционните дружества и договорните фондове.
9. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) "Разделяне на акции" е емитирането на определен брой акции от дружество, които се заменят срещу досегашния брой акции, притежавани от акционерите.
10. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) "Траен носител" е средство за предоставяне на информация на клиент, което позволява на клиента да запази информацията, адресирана лично до него, по начин, позволяващ последващо запознаване с нея за период от време, адекватен за целите на предоставяне на информацията и позволяващ възпроизвеждане на съхранената информация без промени.
11. (нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) "Ценна книга или инструмент на паричния пазар с внедрен деривативен финансов инструмент" е ценна книга или инструмент на паричния пазар, съдържащи компонент, който отговаря на следните изисквания:
а) въз основа на този компонент, някои от или всички парични потоци, очаквани от ценната книга или инструмента на паричния пазар, като основен договор, могат да бъдат променени съгласно определен лихвен процент, цена на финансов инструмент, валутен курс, индекс на цени или стойности, кредитен рейтинг, кредитен индекс или друга променлива и в резултат на това варират като при самостоятелен деривативен финансов инструмент;
б) неговите икономически характеристики и рискове не са тясно свързани с икономическите характеристики и рискове на основния договор;
в) има значително влияние върху рисковия профил и оценката на ценната книга или инструмента на паричния пазар;
г) не може да бъде прехвърлен с договор отделно от ценната книга или инструмента на паричния пазар.
12. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) "Финансов регулатор" е орган, който осъществява надзор на дейността на кредитните институции, застрахователите, пенсионноосигурителните дружества и схеми и участниците на капиталовия пазар.
13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) "Квалифицирани дългови ценни книжа" са дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг от международно призната рейтингова агенция.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Инвестиционните дружества и договорните фондове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок три месеца от влизането й в сила.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 172, ал. 2, чл. 177, ал. 5, чл. 177а, ал. 10, чл. 178, чл. 195, ал. 5 и чл. 200, ал. 3 ЗППЦК и е приета с решение № 53-Н от 22.III.2006 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 4. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)

§ 33. Инвестиционните дружества и договорните фондове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок три месеца от влизането й в сила.


§ 34. Инвестиционните дружества привеждат уставите си в съответствие с изискванията на наредбата на първото редовно общо събрание на акционерите, проведено след влизането на наредбата в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2007 Г.)

§ 22. Инвестиционните дружества и договорните фондове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30.VI.2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2008 Г.)

§ 37. Наредбата влиза в сила от 23 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

§ 4. (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове, които съгласно одобрените им от комисията учредителни актове, проспекти и правила имат право да сключват репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31.12.2010 г.
(2) В срока по ал. 1 инвестиционните дружества и договорните фондове по ал. 1 могат да сключват репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти по досегашния ред.


Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

I. Минимално съдържание на поръчката за покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на инвестиционното дружество, от което ще бъдат закупени акциите.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за покупка на акции.
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с покупката.
6. Начин и място за получаване на документите, удостоверяващи закупуването на акции.
7. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на управляващото дружество.
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Общата сума, внесена от заявителя.
10. Размер на разходите за издаване (продажба) на акции на дружеството.
11. Вид, дата и номер на платежния документ, с който е внесена сумата за покупка на акции.
12. Начин, място и срок за възстановяване на надвнесени суми при покупка на акции. При възстановяване на надвнесените суми по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
13. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Начин, място и срок за възстановяване на внесени суми при неизпълнение на поръчка за покупка на акции съгласно чл. 37, ал. 4. При възстановяване на внесените суми по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
14. Срок за изпълнение на поръчката.
15. Декларация от заявителя за произхода на паричните средства в размер над 30 000 лв., с които той желае да закупи акциите.
16. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Подписи на заявителя, съответно на неговия представител или пълномощник, и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчки за покупка на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.

II. Минимално съдържание на поръчката за покупка на дялове на договорен фонд
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование на договорния фонд, наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на управляващото дружество, от което ще бъдат закупени дяловете на договорния фонд.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за покупка на дялове.
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с покупката.
6. Начин и място за получаване на документите, удостоверяващи закупуването на дялове.
7. Брой на дяловете или стойност на поръчката.
8. Общата сума, внесена от заявителя.
9. Размер на разходите за издаване (продажба) на дялове на договорния фонд.
10. Вид, дата и номер на платежния документ, с който е внесена сумата за покупка на дялове.
11. Начин, място и срок за възстановяване на надвнесени суми при покупка на дялове, ако договорният фонд не емитира частични дялове. При възстановяване на надвнесените суми по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2007 г.) Начин, място и срок за възстановяване на внесени суми при неизпълнение на поръчка за покупка на дялове съгласно чл. 37, ал. 4. При възстановяване на внесените суми по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
13. Срок за изпълнение на поръчката.
14. Декларация от заявителя за произхода на паричните средства в размер над 30 000 лв., с които той желае да закупи акциите.
15. Подписи на заявителя, съответно на неговия представител или пълномощник, и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчки за покупка на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.


Приложение № 2 към чл. 32, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)

I. Минимално съдържание на поръчката за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на инвестиционното дружество, от което ще бъдат изкупени обратно акциите.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за обратно изкупуване на акции.
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с обратното изкупуване.
6. Начин и място за изплащане стойността на обратно изкупените акции. При изплащане стойността на обратно изкупените акции по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
7. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на управляващото дружество, чрез което се извършва обратното изкупуване на акциите.
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Размер на разходите за обратно изкупуване.
10. Ако заявителят е чуждестранно лице, следва да посочи дали ще ползва специален данъчен режим по съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на дохода, реализиран от обратното изкупуване на акции, съответната държава, с която Република България е сключила спогодбата, както и конкретния метод (пълно или частично освобождаване от данък).
11. Срок за изпълнение на поръчката.
12. Подписи на заявителя или на неговия представител или пълномощник и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчки за обратно изкупуване на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.

II. Минимално съдържание на поръчката за обратно изкупуване на дялове на договорен фонд
1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Наименование на договорния фонд, наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на управляващото дружество, от което ще бъдат изкупени обратно дяловете на договорния фонд.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за обратно изкупуване на дялове.
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код на юридическото лице заявител.
4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с обратното изкупуване.
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Начин и място за изплащане стойността на обратно изкупените дялове. При изплащане стойността на обратно изкупените дялове по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
7. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код и телефон за контакти на управляващото дружество, чрез което се извършва обратното изкупуване на акциите.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Брой на дяловете или стойност на поръчката.
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Размер на разходите за обратно изкупуване.
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Ако заявителят е чуждестранно лице, следва да посочи дали ще ползва специален данъчен режим по съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на дохода, реализиран от обратното изкупуване на дялове, съответната държава, с която Република България е сключила спогодбата, както и конкретния метод (пълно или частично освобождаване от данък).
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Срок за изпълнение на поръчката.
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Подписи на заявителя или на неговия представител или пълномощник и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчки за обратно изкупуване на дялове.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.


Приложение № 3 към чл. 48, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.)


Отчет за ликвидността
към:
..................................................................................................................................................
(дата на счетоводния баланс)
на:
..............................................................................................................................................
(наименование и седалище на инвестиционното дружество, съответно наименование на договорния фонд и наименование и седалище на управляващото му дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата.

 
Дата:..........................................................................
.................................................................
  (печат)
Изпълнителен  
директор:......................................................................
...................................................................

(име)

(подпис)
Главен  
счетоводител:....................................................................
....................................................................

(име)

(подпис)
Съставител:...................................................................
...................................................................

(име, длъжност)

(подпис)
   
А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове
 
Активи Балансови Преоценени
  стойности стойности
  на активите на активите
 
към ...........................................
към .................................................
I. Позиция активи
1. Касова наличност в левове
2. Касова наличност във валута
3. Банкови депозити в левове,
  в т. ч.:
3.1. безсрочни депозити
3.2. срочни депозити
4. Банкови депозити във валута,
  в т. ч.:
4.1. безсрочни депозити
4.2. срочни депозити
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК (с изключение на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК) и дялове на колективни инвестиционни схеми, които имат пазарна цена
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК
7. инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК
8. инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви "б" - "г" ЗППЦК
9. Краткосрочни вземания
II. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1
  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8+9)
III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2
  (1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7)
   
Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове
 
Текущи Балансова до 1 от 1 от 3
задължения стойност месeц до 3 до 12
  на задъл-   месеца месеца
  женията      
  към      
I. Позиция текущи задължения
1. Получени заеми
2. Задължения
2.1. задължения, свързани с участия,
  с изключение на задължения, свързани
  с участие в увеличението на капитала на
  публични дружества
2.2. задължения към бюджета
2.3. задължения по осигурителни вноски (не се
  прилага за договорния фонд)
2.4. задължения към персонала (не се прилага за
  договорния фонд)
2.5. задължения към управляващото дружество
2.6. задължения към членовете на управителния
  и на контролния орган (не се прилага за договорния фонд)
2.7. задължения към банката депозитар
2.8. други задължения,
  в т. ч. лихви по заеми
II. Обща сума
III. Общи суми по групи
IV. Коригиращи тегла 1,00 0,50 0,25
V. Претеглени суми по групи
  (III x IV)
VI. Претеглена обща сума
  (сбор от сумите по V)
   
В. Сравнителна справка за ликвидните средства
 
I. Съотношение съгласно чл. 51, ал. 1  
1. По т. 1  
1.1. действителна стойност (А.II/Б.VI)
........................
1.2. нормативно определен минимум 1,00
1.3. разлика (1.1 - 1.2)  
а) положителна
........................
б) отрицателна
........................
2. По т. 2  
2.1. действителна стойност (А.III/Б.VI)
........................
2.2. нормативно определен минимум  
  0,50 (0,70)
........................
2.3. разлика (2.1 - 2.2)  
  а) положителна
........................
  б) отрицателна
........................
     
към:
........................
  (дата)
на:
......................
  (име)
   


Приложение № 4 към чл. 73б, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Съдържание на пълния проспект на инвестиционно дружество от отворен тип и договорен фонд

А. Заглавна страница, включваща следната информация:
1) Наименование на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2) Наименование на документа.
3) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) Вид предлагани финансови инструменти .
4) Дата на проспекта (на последната актуализация на проспекта).
5) Изявление, че проспектът съдържа цялата информация, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството, съответно фонда и тяхната дейност, и че е в интерес на инвеститорите да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират.
6) Изявление с удебелен шрифт, че Комисията за финансов надзор е потвърдила този проспект, но това не означава, че комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите акции или дялове, нито че поема отговорност за верността на представената в проспекта информация.
7) Посочване на лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, съответно за част от информацията в него.

Б. Гръб на заглавната страница:
1) Подробно съдържание на проспекта.
2) Информация за мястото, времето и начина, по който инвеститорите могат да получат проспекта, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти на инвестиционното дружеството, и управляващото дружество.
3) Информация, че инвестирането в акции на инвестиционното дружество, съответно в дялове на договорния фонд, е свързано с рискове и посочване на страниците в проспекта, където са представени рисковите фактори, специфични за предлаганите акции или дялове.
1. Данни за инвестиционното дружество и договорния фонд:
1.1. Наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива, на инвестиционното дружество; наименование на договорния фонд и срок на затворения период при инвестиционно дружество и договорния фонд, ако е предвиден такъв.
1.2. Дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв, на инвестиционното дружество и договорния фонд.
1.3. За инвестиционно дружество с различни инвестиционни отдели (обособяване на различни инвестиционни портфейли) - посочване на отделните инвестиционни отдели (инвестиционни портфейли).
1.4. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на инвестиционното дружество:
1.4.1. за физическите лица:
а) трите имена, образование, квалификация и професионален опит;
б) данни за извършвана извън дружеството дейност, ако има такава и ако е от значение с оглед дейността на дружеството ;
1.4.2. за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код, данъчен номер, както и данните по т. 1.4.1 за лицето, което ги представлява при изпълнение на задълженията им в управителните и в контролните органи.
1.5. Данни за управляващото дружество:
а) наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива;
б) дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване, ако е предвиден такъв; номер и дата на издадения от комисията лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
в) кратка информация относно професионалния опит на дружеството;
г) съществени условия на договора за управление с инвестиционното дружество;
д) ако управляващото дружество управлява други договорни фондове, посочване на тези фондове;
е) данните по т. 1.4 за членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество;
ж) записан и внесен капитал.
1.6. Данни за инвестиционните посредници, които изпълняват инвестиционните решения и нареждания на управляващото дружество при управление на договорен фонд, и данни за физическото лице, което непосредствено взема инвестиционните решения (инвестиционен консултант).
1.7. Данни за банката депозитар, включващи:
а) наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива;
б) дата на учредяване на дружеството; номер и дата на разрешението за извършване на банкова дейност;
в) съществени условия на договора с инвестиционното дружество, съответно с управляващото дружество, което управлява договорния фонд.
1.8. Данни за одиторите:
а) име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите за предходните 3 г.;
б) ако одитори са напуснали, били са отстранени или преназначени, се разкрива информация за тези факти.
1.9. Посочване на финансовата институция, учредител на инвестиционното дружество, ако има такава.
1.10. Данни за лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите на инвестиционното дружество или могат да упражняват контрол върху него:
а) за физическите лица - трите имена, брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на дружеството, съответно начини на контрол върху него;
б) за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ съответно единен идентификационен код, данъчен номер, брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на дружеството, съответно начини на контрол върху него.
1.11. Информация относно външни консултанти, на които се заплаща със средства на инвестиционното дружество, съответно на договорния фонд:
а) наименование на дружеството, съответно имена на консултанта;
б) съществени разпоредби в договора с консултантите, които могат да имат отношение към акционерите, съответно притежателите на дялове, с изключение на разпоредбите, касаещи възнаграждението.
1.12. Имената на лицата, носещи отговорност за изготвянето на проспекта или за определени части от него, както и декларация от тези лица, че след полагане на необходимата грижа и доколкото им е известно, информацията, представена в проспекта, не е невярна, подвеждаща или непълна.
2. Инвестиционна информация:
2.1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Описание на инвестиционните цели, включително финансови цели (например увеличение на капитала или приходите), инвестиционна политика (например специализация по райони, отрасли и финансови инструменти) и всякакви ограничения на инвестиционната политика и посочване на техниките и инструментите, в това число и условията за сключване на репо сделки за покупка и продажба на финансови инструменти или възможностите за ползване на заем, които могат да бъдат използвани при управлението на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2.2. Рисков профил на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2.3. Правила за оценка на активите.
2.4. Описание на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество и договорния фонд за последните 3 г., предхождащи годината на издаване или актуализиране на проспекта, а ако не са изминали 3 г. - за съответния период, включително:
а) данни за обема, структурата и динамиката на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд, включително наличност на ценни книжа от един или друг вид - общо и по вид активи;
б) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) данни за структурата на инвестиционния портфейл по отрасли;
в) избрана финансова информация за всяка една от последните 3 г., включваща:
aa) нетна стойност на активите на една акция, съответно дял в началото на периода;
бб) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 23.07.2008 г.) доходи от инвестиционни сделки на една акция, съответно дял: нетна печалба (загуба) от инвестиции; нетна печалба или загуба (реализирани и нереализирани); общо салдо от инвестиционните сделки;
вв) дивиденти и други разпределения за акция, съответно дял: дивиденти от нетната печалба от инвестиции; разпределения от капиталовата печалба; общо дивиденти и разпределения;
гг) нетна стойност на активите на една акция, съответно дял, в края на периода;
дд) обща възвръщаемост на една акция, съответно дял;
ее) допълнителни данни: общо нетни активи в края на периода; съотношение на разходите към средната стойност на нетните активи; съотношение на нетната печалба (загуба) към средната стойност на нетните активи; оборот на портфейла в процент;
г) минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за инвестиционно дружество и договорния фонд за всяка една от последните 3 г.;
д) брой акции, съответно дялове в обращение към края на годината, както и брой на емитирани, продадени и обратно изкупени акции, съответно дялове за всяка една от последните 3 г.
е) данни за разрешените и ползваните заеми, включително размер, срок на заема и лихви по него, усвоена част от заема, платени лихви и размер на неиздължения заем;
ж) изявление, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат, че печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер, както и инвестициите в инвестиционното дружество и договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати.
2.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2.6. Категории активи, в които на инвестиционното дружество и на договорния фонд е разрешено да инвестира, включително:
а) информация дали има право да извършва сделки с деривативни финансови инструменти; в случай че уставът на инвестиционното дружество и правилата на договорния фонд позволяват извършването на такива сделки - информация дали тези сделки могат да бъдат извършвани с цел хеджиране на рискове или с цел постигане инвестиционните цели на инвестиционното дружество и договорния фонд;
б) информация относно възможните последици от използването на финансови деривативни инструменти за рисковия профил на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2.7. Когато инвестиционното дружество и договорният фонд инвестират основно в категории активи по чл. 195 ЗППЦК, различни от ценни книжа и инструменти на паричния пазар, или възпроизвеждат индекс, съставен от дялови или дългови ценни книжа - посочване на този аспект на инвестиционната му политика.
2.8. Ако нетната стойност на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд е възможно да бъде подложена на колебания (волатилност) поради състава или техниките за управление на портфейла им - посочване на това обстоятелство.
3. Икономическа информация:
3.1. Данъчен режим.
3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции и дялове.
3.3. Други възможни разходи или такси, разграничени между дължимите от акционерите и притежателите на дялове, и тези, които следва да бъдат изплатени със средства на инвестиционното дружество и договорния фонд.
3.4. Данни за разходите на инвестиционното дружество и договорния фонд за последните 3 г., предхождащи годината на издаване или актуализиране на проспекта, а в случай че още не са изминали 3 г. - за съответния период, представени като обща сума и като процентно отношение спрямо средната нетна балансова стойност на активите за съответната година и включващи:
а) годишно възнаграждение на управляващото дружество;
б) изплатени комисиони на инвестиционни посредници;
в) годишно възнаграждение на банката депозитар;
г) годишно възнаграждение на членовете на управителните и на контролните органи на инвестиционното дружество;
д) годишно възнаграждение на одитора, заверил годишния финансов отчет;
е) други разходи на инвестиционното дружество;
ж) обща сума на всички разходи по предходните подточки.
3.5. Ако инвестиционното дружество и договорния фонд инвестират съществена част от своите активи по реда на чл. 197, ал. 3 ЗППЦК - максималния размер на възнаграждението за управление на управляващото дружество и/или другото дружество, което се заплаща от инвестиционното дружество и договорния фонд, и колективната инвестиционна схема, в която инвестиционното дружество и договорният фонд имат намерение да инвестират.
4. Търговска информация:
4.1. Условия и ред за издаване и продажба на акции и дялове;
4.2. Условия и ред за обратно изкупуване на акции и дялове и обстоятелства, при които обратното изкупуване може да бъде временно спряно, както и:
а) посочване на фондовите борси или пазари (ако са налице такива), на които акциите на инвестиционното дружество и дяловете на договорния фонд са приети за търговия;
б) ред за прехвърляне на акции и дялове.
4.3. Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на акциите и дяловете и по-конкретно:
а) метод и честота на изчисляване на тези цени;
б) информация относно разходите по издаването и по обратното изкупуване на акциите и дяловете;
в) честота, място и начин на публикуване на тези цени.
4.4. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни отдели - условия и ред за преминаване от един инвестиционен отдел към друг и дължими такси.
4.5. Описание на правилата за определяне на дохода. Условия и ред за разпределение на дивидентите от акции на инвестиционното дружество (ако е приложимо).
5. Информация за достъп до отчетите:
Подробна информация за местата, в които са достъпни годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това число адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.
6. Допълнителна информация:
6.1. Надзорна държавна институция; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество и разрешението за организиране и управление на договорния фонд.
6.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, единен идентификационен код и данъчен номер; мястото, където уставът и другите устройствени актове на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд, са достъпни за инвеститорите.
6.3. Информация относно капитала и акциите и дяловете:
а) размер на капитала, с който инвестиционното дружество и договорният фонд са учредени;
б) начини за увеличаване или намаляване на капитала, ако е имало такова, кворум и мнозинство за вземане на решение в този смисъл съгласно устава на инвестиционното дружество и правилата на договорния фонд;
в) брой и номинална стойност на акциите и дяловете при учредяване на инвестиционното дружество и договорния фонд;
г) обстоятелства, при които може да се вземе решение за прекратяване на инвестиционното дружество и договорния фонд, както и ред при прекратяване, разгледани във връзка с правата на акционерите и притежателите на дялове.
6.4. Посочване на централния ежедневник, който инвестиционното дружество ще използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, включително централния ежедневник по чл. 190 ЗППЦК за инвестиционното дружество и договорния фонд.
6.5. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.
6.6. Дата на публикуване на проспекта.


Приложение № 5 към чл. 73б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Съдържание на краткия проспект на инвестиционно дружество от отворен тип и договорен фонд

1. Данни за инвестиционното дружество и договорния фонд:
1.1. Наименование, седалище и адрес на управление; дата на учредяване; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно наименование; дата на учредяване; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд.
1.2. В случай че инвестиционното дружество има различни инвестиционни отдели, това обстоятелство следва да се отбележи.
1.3. Срок на съществуване на инвестиционното дружество и договорния фонд, ако е предвиден такъв.
1.4. Данни за управляващото дружество, включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива.
1.5. Данни за банката депозитар, включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива.
1.6. Данни за одиторите, включващи име, съответно наименование, седалище и адрес на управление.
1.7. Данни за финансовата групировка (банка), учредител на инвестиционното дружество (ако има такава).
2. Инвестиционна информация:
2.1. Кратко описание на целите на инвестиционното дружество и договорния фонд.
2.2. Инвестиционна политика и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите (включително, ако е относима, информацията по т. 2.6 - 2.8 от приложение № 7).
2.3. Исторически данни за дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд (ако е приложимо) и предупреждение, че те не са индикатор за бъдещи резултати - тази информация може да бъде включена в проспекта или да е приложена към него.
2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд.
3. Икономическа информация:
3.1. Данъчен режим.
3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции и дялове.
3.3. Други възможни разходи и такси, като се прави разграничение между тези, които се заплащат от акционера, и тези, които се заплащат от инвестиционното дружество и договорния фонд.
4. Търговска информация:
4.1. Условия и ред за покупка и продажба на акции и дялове.
4.2. В случай че инвестиционното дружество и договорният фонд имат различни инвестиционни отдели, условия и ред за преминаване от един отдел към друг и дължимите такси за това.
4.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дивидентите от акции на инвестиционното дружество и за разпределяне и изплащане на дохода на договорния фонд (ако е приложимо).
4.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите и дяловете.
5. Допълнителна информация:
5.1. Посочване, че пълният проспект, както и годишните и тримесечните отчети могат да бъдат получени от инвеститорите безплатно преди сключване на договора и след това, както и информация за местата, в които са достъпни годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това число адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.
5.2. Надзорна държавна институция.
5.3. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.
5.4. Дата на публикуване на проспекта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти