Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ В ЗАТРУДНЕНО ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ 2006 Г.

В сила от 28.04.2006 г.
Приета с ПМС № 84 от 17.04.2006 г.

Обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г. и критериите за общини в затруднено финансово положение.

Чл. 2. Целта на наредбата е укрепване на финансовата стабилност, прозрачност на дейността и отговорност на общините чрез:
1. определянето на обективни критерии за оценка на финансовата им стабилност, които да позволяват състоянието на затруднено финансово положение да бъде установено на най-ранен етап;
2. създаването на ясна уредба и процедури за подпомагането на общини в затруднено финансово положение;
3. поемането на задължения от органите на местното самоуправление за осигуряване финансовата стабилност на общината и за предоставяне на съществените публични услуги на местната общност през периода на състоянието на затруднено финансово положение.

Раздел II.
Критерии за затруднено финансово положение


Чл. 3. Община е в затруднено финансово положение, когато:
1. съотношението на нетните просрочени задължения на общината към сбора от собствените й приходи, субсидиите/трансферите от централния бюджет (без целевите трансфери/субсидии от централния бюджет (ЦБ) за капиталови разходи) и държавния трансфер на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) към края на 2004 и 2005 г. надвишава 5 на сто; изчисленията се правят отделно за 2004 и за 2005 г. и се приема, че общината отговаря на критерия, ако и за двете години процентът на съотношението е над 5 на сто; изчисленията се правят по следната формула:


  нетни просрочени  
  задължения  
К1 = ------------------------------ x 100 > 5 %,%
  собствени приходи +  
  субсидии/трансфери от ЦБ  
     

където:
нетни просрочени задължения = общо просрочените задължения, намалени с общо просрочените вземания;
собствени приходи са отчетените приходи по § 13-00 - § 45-00 от Единната бюджетна класификация (ЕБК);
субсидии/трансфери от ЦБ включва отчета за:
общата допълваща субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ за общината (§ 31-11 от ЕБК);
общата изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дейности от ЦБ за общината (§ 31-12 от ЕБК);
държавния трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ (§ 31-19 от ЕБК);
2. разполагаемите бюджетни наличности на общината (без целевите и чуждите средства) са по-малко от нетните й просрочени задължения към края на 2005 г.; критерият се изчислява само за 2005 г. по следната формула:

К2 = (разполагаемите бюджетни наличности - целевите и чуждите средства) < нетните просрочени задължения,

където:
разполагаеми бюджетни наличности = сбора от отчетените остатъци по § 95-07 - § 95-12 от ЕБК в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;
целеви средства = отчетените остатъци в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета от субсидии и собствени приходи с целеви характер; от помощи и дарения; от трансфери от други бюджетни и извънбюджетни сметки; от заеми; от продажби на дялове и акции и емисия на ценни книжа;
чужди средства = отчетените остатъци от постъпили в бюджета средства от гаранции и депозити по търгове; средства от районните управления за социално осигуряване и други остатъци от временно съхранявани средства и средства на разпореждане;
нетни просрочени задължения = общо просрочени задължения, намалени с общо просрочени вземания;
3. съотношението на нетните просрочени задължения на общината в местните дейности и сбора от собствените й приходи и субсидиите/трансферите от ЦБ за местни дейности (без целевите трансфери/субсидии от ЦБ за капиталови разходи) към края на 2005 г. е по-голямо от 30 на сто; критерият се изчислява само за 2005 г. по следната формула:

  нетни просрочени задъл-  
  жения в местните дейности  
К3 = ------------------------- x 100 > 30 %,
  собствени приходи +  
  субсидии (трансфери) за  
  местни дейности  
     

където:
нетни просрочени задължения в местните дейности = просрочените задължения в местните дейности, намалени с просрочените вземания в местните дейности;
собствени приходи = отчета на приходните параграфи от § 13-00 до § 45-00 от ЕБК;
субсидии/трансфери за местни дейности включва отчета за:
общата изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дейности от ЦБ за общината (§ 31-12 от ЕБК).


Чл. 4. (1) Критериите по чл. 3 се включват в системата за оценка и мониторинг на развитието на финансовата децентрализация.
(2) За прилагане на критериите по чл. 3 се ползват данните от годишните отчети на общините за 2004 и 2005 г.

Раздел III.
Условия и ред за подпомагане на общини в затруднено финансово положение


Чл. 5. (1) Кметът на община, която отговаря най-малко на два от критериите по чл. 3 и има приета от общинския съвет оздравителна програма, може да подаде искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината при условията, по реда и в сроковете по наредбата.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. оздравителна програма на общината;
2. копие от решението на общинския съвет, с което е приета оздравителната програма;
3. анализ на причините, довели до затруднено финансово положение;
4. други документи, когато това е необходимо за обосноваване на искането или за доказване на състоянието и предприетите оздравителни мерки.
(3) Искания по ал. 1 могат да се подават не по-късно от два месеца от влизането в сила на наредбата.
(4) По изключение, когато съответният общински съвет не е приел оздравителна програма в срока по ал. 3, но тя е внесена в общинския съвет, искания могат да се подават и след изтичането на този срок, но не по-късно от 3 месеца от влизането в сила на наредбата. В тези случаи кметът на общината уведомява министъра на финансите в срока по ал. 3 за намерението на общината за подаване на искане по ал. 1 и за обстоятелството, че оздравителната програма е внесена в общинския съвет.
(5) Искания по ал. 1, подадени след изтичането на двумесечния срок по ал. 3, а в случаите по ал. 4 - след изтичането на тримесечния срок, се оставят без разглеждане.


Чл. 6. В оздравителната програма по чл. 5, ал. 2, т. 1 не се включват мерки, които могат да доведат до невъзможност или затруднения за общината да осъществява делегираните от държавата дейности.


Чл. 7. (1) Исканията и документите по чл. 5, ал. 1 и 2 се разглеждат и оценяват от Съвета за подпомагане на общини в затруднено финансово положение, наричан по-нататък "съвета", в срок 45 дни от изтичането на съответния срок по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Съветът е консултативен орган към министъра на финансите и се състои от четирима членове - по един заместник-министър на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, определени от съответния министър, и двама представители на Националното сдружение на общините в Република България. Заместник-министърът на финансите е председател на съвета.
(3) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват всички негови членове или упълномощени по съответния ред техни заместници. Решенията на съвета се приемат с не по-малко от три гласа.
(4) На заседанията на съвета се канят кметовете и председателите на общинските съвети на съответните общини, които могат да бъдат придружени от експерти.
(5) При необходимост съветът може да привлича експерти и да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с изпълнението на функциите му.
(6) Административното и техническото обслужване на съвета се осъществява от администрацията на Министерството на финансите. Секретар на съвета е определен от министъра на финансите държавен служител.
(7) Съветът приема с решение правила за работата си, които се утвърждават от министъра на финансите.


Чл. 8. (1) Съветът извършва предварителна проверка за наличие на критериите по чл. 3 и оставя без разглеждане исканията на общини, които не отговарят на нито един или отговарят само на един от тези критерии.
(2) При преценката кои общини да бъдат подпомогнати, както и при определянето на размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община съветът се ръководи от следните принципи:
1. предвидените в централния бюджет за 2006 г. средства за подпомагане на общини в затруднено финансово положение не могат да бъдат предоставени само на една община;
2. подпомагат се общини, които са приели оздравителни програми, съдържащи конкретни, обосновани и реалистични мерки за излизане от затрудненото финансово положение;
3. приоритетно се подпомагат общини, които за 2004 и 2005 г. са без просрочени задължения за капиталови разходи.
(3) Съветът предлага на министъра на финансите общините в затруднено финансово положение, които да бъдат подпомогнати, и размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община.


Чл. 9. (1) В едноседмичен срок от постъпване на съответното предложение на съвета министърът на финансите утвърждава списък или списъци на общините в затруднено финансово положение, които ще бъдат подпомагани, и размера на средствата за всяка отделна община в рамките на средствата по чл. 100 от Постановление № 14 на Министерския съвет от 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ДВ, бр. 14 от 2006 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините под формата на целеви трансфери (субвенции) от ЦБ в срок 10 дни считано от утвърждаването на съответния списък по ал. 1.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на финансите, министърът на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България определят своите представители в съвета по чл. 7.
(2) В 10-дневен срок от определянето на представителите по ал. 1 съветът приема правилата по чл. 7, ал. 7.


§ 2. Наредбата се приема на основание § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти