Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ НИВА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 18.04.2006 г.
Приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., отм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.


Отменена с § 1, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 8 от 18 януари 2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителите и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдените и канализационните услуги - ДВ, бр. 6 от 22 януари 2016 г., в сила от 22.01.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги по чл. 9, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);
2. условията и редът за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всеки В и К оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му;
3. елементите и параметрите, които трябва да съдържат бизнес плановете;
4. редът за контрол на изпълнението на бизнес плановете;
5. начинът на отчитане изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество.

Чл. 2. Стойностите на годишните целеви нива на показателите за качеството на В и К услугите са задължителни за изпълнение от съответния В и К оператор.


Чл. 3. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (комисията) оценява качеството на предоставените В и К услуги чрез достигнатите нива на показателите за качество.

Глава втора.
ДЪЛГОСРОЧНИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ


Чл. 4. Стойностите на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите са посочени в приложение № 1. Те се групират в класове, както следва:
1. първи клас - за населени места от 0, I и II категория;
2. втори клас - за населени места от III и IV категория и селскостопански обекти;
3. трети клас - за населени места от V, VI, VII и VIII категория.


Чл. 5. Нивото на покритие на водоснабдителните услуги се определя чрез съотношението на населението, ползващо водоснабдителни услуги от В и К оператора, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона, обслужван от В и К оператора.


Чл. 6. Качеството на питейната вода се определя чрез:
1. съотношение на броя проби за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби;
2. съотношение на броя проби за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби.


Чл. 7. Непрекъснатостта на водоснабдяването се определя чрез:
1. съотношението на броя на населението, засегнато от прекъсвания на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население;
2. съотношението на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок, спрямо общия брой планирани прекъсвания.


Чл. 8. Общите загуби на вода във водоснабдителните системи и сроковете за тяхното намаляване се определят чрез:
1. съотношението на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система;
2. средното време за локализиране на течове;
3. средното време за отстраняване на течове.


Чл. 9. (1) Авариите във водоснабдителната система се определят чрез:
1. съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на довеждащите водопроводи;
2. съотношението на годишния брой аварии спрямо дължината на разпределителните водопроводи;
3. съотношението на годишния брой аварии на сградни водопроводни отклонения спрямо общия брой сградни водопроводни отклонения;
4. съотношението на годишния брой аварии в помпени станции спрямо общия брой помпени станции.
(2) Водоснабдителните и канализационните оператори регистрират всяка авария и времето за нейното отстраняване в дневник на авариите във водоснабдителната система.


Чл. 10. Налягането във водоснабдителната система се определя чрез:
1. съотношението на броя на сградните водопроводни отклонения (СВО), при които съществува подаване на вода с налягане, по-ниско от нормативното, към общия брой СВО, обслужвани от В и К операторите;
2. съотношението на броя на СВО, при които съществува подаване на вода с налягане, по-високо от нормативното, към общия брой СВО, обслужвани от В и К операторите.


Чл. 11. Нивото на покритие на канализационните услуги се определя чрез съотношението на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона.


Чл. 12. Качеството на отпадъчните води се определя чрез:
1. съотношението на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, издадено по реда на Закона за водите, спрямо общия брой проби;
2. съотношението на годишното количество отпадъчни води, пречистени от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), спрямо общия проектен капацитет на ПСОВ.


Чл. 13. (1) Авариите в канализационната система се определят чрез:
1. съотношението на годишния брой аварии спрямо броя на сградните канализационни отклонения;
2. съотношението на годишния брой на авариите спрямо дължината на канализационната мрежа.
(2) Водоснабдителните и канализационните оператори регистрират всяка авария и времето за нейното отстраняване в дневник на авариите на канализационната система.


Чл. 14. Наводнения в урегулирани поземлени имоти - собственост на трети лица, причинени от канализацията, се определя чрез съотношението на площта на урегулираните поземлени имоти, засегнати от наводнения, причинени от канализацията, спрямо общата площ на населеното място, обслужвана от В и К оператора.


Чл. 15. Експлоатационните показатели за ефективност се определят чрез:
1. съотношението на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на водоснабдителни услуги, спрямо общия брой на сградните водопроводни отклонения в обслужвания от В и К оператора регион;
2. съотношението на броя служители на В и К оператора, осигуряващи предоставянето на канализационни услуги, спрямо общия брой на канализационните отклонения в обслужвания от В и К оператора регион;
3. съотношението на годишния брой трудови злополуки спрямо общата численост на персонала, осигуряващ водоснабдителните и канализационните услуги;
4. съотношението на броя инсталирани водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници;
5. съотношението на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място спрямо общия брой населени места, обслужвани от В и К оператора;
6. съотношението на броя инсталирани общи водомери спрямо общия брой на СВО;
7. съотношението на годишния брой водомери, преминали последваща проверка, спрямо общия брой водомери;
8. съотношението на годишния брой служители на В и К оператора, които са повишили квалификацията си, спрямо общия брой служители;
9. съотношението на броя на водоснабдителните помпени станции (ВПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС;
10. съотношението на броя на водоснабдителните системи (ВС) с изградени автоматизирани системи за управление (АСУВ) спрямо общия брой ВС;
11. съотношението на броя на елементите на ВС с АСУВ спрямо общия брой елементи на ВС;
12. съотношението на броя на пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ) с изграден АСУВ спрямо общия брой на ПСПВ;
13. съотношението на броя на канализационните помпени станции (КПС) с изградена местна автоматика спрямо общия брой КПС;
14. съотношението на броя на канализационните системи (КС) с изградени автоматизирани системи за управление на канализацията (АСУК) спрямо общия брой КС;
15. съотношението на броя на елементите на КС с АСУК спрямо общия брой КС;
16. съотношението на броя на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) с изграден АСУК спрямо общия брой ПСОВ;
17. съотношението на броя на часовете с хлорни обгазявания спрямо общия брой часове в годината.


Чл. 16. Финансовите показатели за ефективност се определят чрез:
1. съотношението на разходите за дейността спрямо приходите от дейността;
2. съотношението на разходите за възнаграждения и осигуровки спрямо разходите за дейността;
3. съотношението на разходите за дейността спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система, обслужвана от В и К оператора;
4. съотношението на разходите за дейността спрямо фактурираните водни количества;
5. съотношението на годишното количество използвана електрическа енергия спрямо фактурираните водни количества;
6. съотношението на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността;
7. съотношението на несъбраните приходи спрямо приходите от дейността.


Чл. 17. Срокът за отговор на писмени жалби на потребители се определя чрез съотношението на броя на постъпилите писмени жалби, на които е отговорено в 14-дневен срок, спрямо общия брой на жалбите.


Чл. 18. Срокът за присъединяване на нови потребители към В и К системите е 30 календарни дни и се определя чрез:
1. съотношението на броя на заявките, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към водопроводната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион;
2. съотношението на общия брой на заявки, изпълнени в предвидения срок, спрямо общия брой на постъпилите заявки за присъединяване към канализационната мрежа в обслужвания от В и К оператора регион.


Чл. 19. Числеността на персонала спрямо броя на обслужваните потребители се определя чрез:
1. съотношението на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион;
2. съотношението на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЙНОСТТА


Чл. 20. Условие за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите съобразно специфичните обстоятелства е наличието на информация за състоянието на достигнатите стойности на нивата на показателите за качество от В и К оператора при отчитане на външните фактори за сравнение, както следва:
1. териториалното разпределение на водоснабдителните и канализационните системи в региона;
2. качеството на почвите в региона, обслужван от В и К оператора;
3. наличието на водни ресурси в региона, обслужван от В и К оператора;
4. начина на вземане на природна вода (гравитачно или помпено), което предопределя разхода на електрическа енергия;
5. качествените характеристики на природната вода от водните обекти;
6. отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии;
7. наличието и отдалечеността от урбанизираните територии на точките за заустване на отпадъчни води;
8. категорията на водния обект за заустване на отпадъчните води;
9. степента на изграденост на водоснабдителните и канализационните мрежи.


Чл. 21. В зависимост от постигнатите стойности на показателите за качество и специфичните обстоятелства В и К операторите се класифицират в различни групи.


Чл. 22. Формирането на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите съобразно специфичните обстоятелства по дейността на съответния В и К оператор се извършва по следния ред:
1. установяване и оценка на достигнатите нива на показателите за качество;
2. разглеждане и одобряване от комисията на разработените в бизнес плана годишни целеви нива на показателите за качество.


Чл. 23. Годишните целеви нива, определени в бизнес плановете на В и К операторите, са в зависимост от инвестиционните програми и сроковете за достигане на дългосрочните нива по отделните показатели и се утвърждават от комисията.

Глава четвърта.
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПАРАМЕТРИ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ


Чл. 24. Водоснабдителните и канализационните оператори представят за одобряване от комисията бизнес план за развитието и дейността си за период съгласно ЗРВКУ, който съдържа следните основни елементи:
1. общи данни за В и К оператора;
2. технико-икономически анализ на съществуващото положение;
3. техническа част, която съдържа:
а) програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги;
б) производствена програма;
в) ремонтна програма;
г) програма за намаляване загубите на вода;
д) мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения;
е) предложение за конкретните показатели за качество на В и К услугите;
4. икономическа част, която съдържа:
а) инвестиционна програма;
б) анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана;
в) анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи по експлоатация и поддръжка на В и К системите, който да съответства на техническата част от бизнес плана;
г) анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи за управление на В и К системите, който да съответства на техническата част от бизнес плана;
д) източници и условия на финансиране на инвестиционната програма;
е) амортизационен план, обвързан с инвестиционната програма и със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация;
ж) цени и приходи от В и К услугите съобразно изискванията, определени в наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ;
з) анализ на социалната поносимост на предлаганата цена на В и К услугите;
и) други елементи;
5. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативен акт;
6. обобщение на бизнес плана;
7. график за изпълнението на бизнес плана.


Чл. 25. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори представят бизнес плановете за одобряване от комисията във формата по приложение № 2, като отразяват съответните параметри във вида, определен в указанията за съдържанието и формата на годишния отчетен доклад за изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество заедно с приложени към тях становища на съответните общини.
(2) Общините изпращат до В и К операторите становищата си по ал. 1 в 30-дневен срок от получаване на бизнес плановете. При неспазване на този срок се счита, че бизнес планът е приет.


Чл. 26. Комисията одобрява предложения от В и К оператора бизнес план в тримесечен срок от постъпването му, когато той отговаря на следните изисквания:
1. годишните целеви нива на показателите за качество на предоставените от В и К оператора услуги са разработени с оглед бъдещо постигане на дългосрочните нива на показателите по приложение № 1 и методиката по чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ;
2. инвестиционната програма и разходите за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите съответстват на техническата част от предложения бизнес план;
3. предложените цени съответстват на останалите параметри от икономическата част на бизнес плана и са образувани в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ;
4. съответства на принципите и задължителните разпоредби на ЗРВКУ.


Чл. 27. В случай че съдържанието на предложения бизнес план в техническата или икономическата му част не отговаря на изискванията на чл. 26, комисията дава указания за съответни изменения и определя срок за внасяне на преработения бизнес план.


Чл. 28. Водоснабдителният и канализационният оператор преработва бизнес плана си в съответствие с указанията на комисията и го внася за одобряване в определения от комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

Глава пета.
РЕД ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ


Чл. 29. Комисията упражнява контрол за изпълнението на нивата на показателите за качество на В и К услугите и на извършените разходи за достигането им от В и К операторите чрез:
1. извършване на проверки на отчетните доклади за изпълнение на бизнес плановете на В и К операторите;
2. извършване на текущи проверки на място;
3. извършване на извънредни проверки по повод постъпили в комисията сигнали и жалби.


Чл. 30. Периодичните планови проверки се извършват от длъжностни лица на комисията, които могат да бъдат подпомагани от регистрирани от нея експерти, по график, приет с решение на комисията в началото на съответната календарна година.


Чл. 31. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори представят на комисията резултатите от изпълнението на достигнатите годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите в годишните отчетни доклади за осъществяване на контрол и оценка на достигането на заложените в бизнес плановете параметри, чиято структура се определя в указанията, приети от комисията.
(2) Комисията може да изисква от В и К операторите текущи резултати от изпълнението на достигнатите годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за текущ контрол и оценка на достигането на заложените в бизнес плановете параметри.
(3) Комисията може да изисква от В и К операторите в определен от нея срок текуща информация и документи, свързани с изпълнението на бизнес плановете в частта им за качеството на предоставяните В и К услуги.


Чл. 32. (1) Водоснабдителните и канализационните оператори упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете и съхраняват документацията за осъществения контрол 10 години след последната година на бизнес плана.
(2) За целите на вътрешния контрол В и К операторите събират, поддържат, обработват и отчитат данни за обхвата, ефективността и качеството на В и К услугите, предоставяни на потребителите.
(3) Водоснабдителните и канализационните оператори изготвят отчетни доклади за изпълнението на бизнес плановете през предходната календарна година и ги представят на комисията до 30 април на текущата година.
(4) Неразделна част от представените отчети е информацията относно повишаване квалификацията на персонала, осъществяващ В и К услугите.
(5) Водоснабдителните и канализационните оператори предоставят на комисията изготвените отчети на електронен и хартиен носител.

Глава шеста.
НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА В и К УСЛУГИТЕ


Чл. 33. За отчитане изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество В и К операторите са длъжни да представят годишен отчетен доклад в комисията, чиято форма и съдържание са определени в указания, приети от комисията.


Чл. 34. Индивидуалната оценка за достигнатите нива на показателите за качество на В и К услугите се определя чрез обобщен коефициент за оценка на качеството на В и К услугите на базата на сравнение между достигнатите нива на показателите за качество на В и К услугите, отразени в годишния отчетен доклад на съответния В и К оператор, и съответните годишни целеви и дългосрочни нива на показателите за качество на В и К услугите по приложение № 1.


Чл. 35. Обобщеният коефициент Кну за оценка на показателите за качество на В и К услугите на всеки В и К оператор се определя като сума от индивидуалните показатели за качество, умножени със съответния показател за тежест, по следната формула:
n е поредният номер на показателя за ниво на В и К услуги, n = 1 до 15 по приложение № 1;

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти