Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ

В сила от 01.01.2006 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 6 Април 2007г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.


Отменена с Параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (ДВ, бр. 32 от 2006 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (ДВ, бр. 33 от 2005 г.) - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Тази наредба определя условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт в страната на някои категории граждани, регламентирани със закон или с акт на Министерския съвет, и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на стойността им на превозвачите.
(2) Не са предмет на наредбата превозите по допълнителните градски линии.
Чл. 2. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средства по тази наредба се предоставят само на превозвачи, които спазват нормативно установения ред за извършване на обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения и Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 2011 г.).

Глава втора.
ПРАВА ЗА ПЪТУВАНЕ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) Ветераните от войните имат право на безплатно пътуване по градския трамваен и тролейбусен транспорт, метрото и по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми в страната в съответствие с чл. 4, т. 3 и 4 от Закона за ветераните от войните, както следва:
1. по основните градски линии във всички градове в страната;
2. в областта, в която са регистрирани с постоянен адрес;
3. пътуване един път годишно с автомобилен транспорт по направления, по които няма железница - отиване и връщане по свободно избран маршрут; носителите на "Орден за храброст" имат право на 3 такива пътувания.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (преживелия съпруг/съпруга, децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, или отбраната на страната) имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници по автомобилния транспорт в страната в съответствие с чл. 17, ал. 1 от същия закон, както следва:
1. два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут в страната;
2. неограничен брой пътувания по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, където живеят;
3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна с изключение на допълнителните автобусни линии.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.)

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР) и в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) пътуват безплатно в обществения градски транспорт в съответствие с чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието (МП) пътуват безплатно в обществения градски транспорт в съответствие с чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване в съответствие с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца един път в годината по автомобилния транспорт в страната - отиване и връщане по свободно избран маршрут.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Учениците и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт - 30%, а по междуселищния автомобилен транспорт - 20%, спрямо определената цена по редовна тарифа в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; доп., бр. 15 от 2000 г.; изм., бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г.).

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт - 20% спрямо определената цена по редовна тарифа в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2 на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) На децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.
(2) На учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт до средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, когато с това се намалява времето за пътуване и/или разходите за тази цел.

Чл. 11. (1) Правата за ползване на ценови облекчения по автомобилния транспорт, с изключение на тези по чл. 10, и механизмът за компенсирането им по тази наредба се отнасят само за пътувания по утвърдени транспортни схеми, включващи основни градски и междуселищни автобусни линии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Правото на неограничен брой безплатни междуселищни пътувания на ветераните от войните и лицата по чл. 5 в границите на областта, съответно общината, в която живеят, се отнася за автобусните линии на територията им съгласно утвърдените общински и областни транспортни схеми в съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и по линиите от републиканската транспортна схема между населени места, когато линиите по общинските и областните транспортни схеми не осигуряват директна връзка между тях.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ


Чл. 12. (1) Ветераните от войните пътуват в границите на областта, в която живеят, и по вътрешноградския транспорт в страната с издадена абонаментна карта за безплатно пътуване по автомобилния транспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Абонаментната карта се издава по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, срещу представено от лицето удостоверение от Държавна агенция "Архиви". Картата е именна, със снимка на лицето и на нея се отбелязва областта, за която важи, както и наименованието на общината по местоживеене на лицето.
(3) Абонаментната карта се издава от дружеството, осъществяващо транспортното обслужване на населението в общината, където живее лицето, а в случаите, когато тя се обслужва от повече дружества - от превозвача с преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег, при спазване на следните условия:
1. картата се издава за календарна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) дружеството води специален регистър за издадените карти, съдържащ трите имена и датата на раждане на лицето, номера на удостоверението от Държавна агенция "Архиви", датата и номера на издадената карта и подпис на лицето;
3. изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно през годината с дубликат на същата.
(4) При промяна в адреса на регистрация на лицето в друга област нова карта може да бъде издадена след представяне на документ за адресна регистрация в съответната област и писмено уведомление от превозвача по областта на предишната адресна регистрация, че не е издавана карта на лицето, а когато такава е издадена, че тя е върната.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Ветераните от войните пътуват един път в годината по автомобилния транспорт по направления, в които няма железопътен транспорт, с издадена от превозвача фактура, в която се вписват датата, началният и крайният пункт на пътуване, името на лицето, номерът на удостоверението и стойността на превоза по условията на действащата тарифа.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите пътуват в границите на общината, в която живеят, и по вътрешноградския транспорт в страната с издадена абонаментна карта при условията и по реда, аналогични на тези по чл. 12, срещу представена книжка за военноинвалид съответно военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Военнопострадалите пътуват два пъти в годината по автомобилния транспорт в страната по свободно избран маршрут със закупен от тях билет съобразно тарифните условия на съответния превозвач. Длъжностното лице вписва в книжката им за военнопострадал датата на извършване на превоза, началния и крайния пункт на пътуването, серията, номера и стойността на билета.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по чл. 6а и пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картата е именна, със снимка на лицето и се издава, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) за населените места по местонахождение на съответното регионално структурно звено на МВР, ДАНС и МП, в които има организиран градски транспорт - от дружеството, осъществяващо превозите;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) за населените места по местонахождение на съответните регионални структури, в които няма организиран градски транспорт - от дружеството, осъществяващо превозите на територията на съответния административен център на областта, в която се намират.
(3) Когато превозите се осъществяват от две и повече дружества, картите се издават от дружеството с преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Превозвачите предоставят на регионалните структурни звена на МВР, ДАНС и МП предварително заявени от тях брой карти за безплатен превоз по одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията образец. Регионалните звена попълват съответните данни, поставят снимка на лицето и представят така обработените карти на съответните превозвачи, които полагат свеж печат върху тях.
(5) Картите се издават за срок една година. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Карти на новопостъпили служители и дубликати се издават по реда на ал. 4, а тези на напусналите служители се връщат от съответното структурно звено на МВР, ДАНС и МП за унищожаване.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Безплатните пътувания на военноинвалидите и многодетните майки по автомобилния транспорт в страната се извършват със закупени от тях билети по ред, съобразно тарифните условия на съответното транспортно дружество.
(2) При издаването на билета длъжностното лице вписва в удостоверението на правоимащия, издадено от съответното поделение на Агенцията за социално подпомагане, датата, началния и крайния пункт на пътуването, серията, номера и стойността на билета.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Абонаментни карти за вътрешноградския и междуселищния транспорт на учениците, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, се издават по образец, утвърден от съответния превозвач, срещу представена лична карта и ученически бележник или студентска книжка със записана текущата учебна година, съответно пенсионно разпореждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Дружеството води регистър за издадените карти, съдържащ трите имена и подпис на лицето, номер на издадената карта, наименование на учебното заведение и общината, в която се намира то, а за гражданите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст - общината по местоживеене.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.
(3) Картите по ал. 1 се издават, както следва:
1. за населените места, в които има организиран градски транспорт - от дружеството, осъществяващо транспортното обслужване на населението в общината, където живее лицето, а в случаите, когато тя се обслужва от повече дружества - от превозвача с преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег;
2. за населените места, в които няма организиран градски транспорт - от дружеството, осъществяващо превозите на територията на най-близката община, в която има такъв.
(4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Дружеството, издаващо картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Лицата по чл. 9а пътуват по междуселищния автомобилен транспорт в страната с билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.). Билетите се издават срещу представяне на копие от акт за раждане за децата до 7 навършени години и ученическа карта за децата от 7 до 10 навършени години.
(2) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
1. наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
2. надпис "Билет за пътуване";
3. номер на билета;
4. превозна цена (цифром и словом);
5. маршрут;
6. отстъпка от превозната цена;
7. датата на пътуване и часа на тръгване;
8. номер на мястото на пътника.
(3) Отстъпката от превозната цена по ал. 2 за децата до 7 навършени години е 100 на сто, а за децата от 7 до 10 навършени години е 50 на сто.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Безплатните превози на лицата по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, компенсирани по реда на тази наредба, обхващат само междуселищните пътувания от тяхното местоживеене до съответното училище или детска градина, които са определени със закона, и обратно.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Превозите се организират от общината по местонахождение на училището и детската градина, респ. от училищата и други структурни звена, на които е делегирано това право, чрез:
1. сключване на договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт;
2. превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема;
3. железопътен транспорт с пътнически влак II класа;
4. собствен превоз.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Превозите по ал. 2, т. 1 се възлагат при спазване на реда за възлагане на обществени поръчки и същите се осъществяват в рамките на учебния план на съответните учебни заведения при спазване изискванията на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; Решение № 219 на Върховния административен съд от 2002 г., бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; Решение № 1043 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 16 от 2003 г., изм., бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.). На учениците се издава карта за пътуване съгласно образеца по приложение № 10 към чл. 62 от същата наредба. Срокът на договорите се определя по реда на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Не се допуска пряко възлагане на обществени поръчки за услуги при условията на чл. 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Официален вестник № L 315, 03/12/2007, стр. 0001 - 0013).
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Договорът по ал. 3 задължително включва:
1. посочване на маршрутното разписание и ясно определяне на задълженията за извършване на обществената услуга;
2. определяне изчерпателно по прозрачен начин така, че да се предотврати свръхкомпенсиране на:
а) параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава;
б) естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива;
3. определяне на механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне на услугите; тези разходи могат да включват разходите за персонал, енергия, пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала;
4. норми и изисквания към качеството на услугата, ако има такива;
5. дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При пряко възлагане на задължението за обществена превозна услуга параметрите по ал. 4, т. 2, буква "а" се определят така, че компенсацията да не надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи в изпълнение на задълженията за обществена превозна услуга, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават у вътрешния оператор.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Извършването на превозите по ал. 2, т. 2 се урежда с договор за възлагане на обществен превоз по реда на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, като превозвачът по заявка на възложителя снабдява учащите се безплатно с превозен документ за съответния маршрут и ежемесечно фактурира стойността на услугата при условията на сключения договор.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Организирането на превозите по ал. 2, т. 4 се извършва въз основа на заповед на кмета на общината, респ. на директора на училището, на което е делегирано такова право.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случаите, когато по определен маршрут няма организиран редовен транспорт и за възложителя е икономически по-изгодно, превозите могат да се извършват с таксиметров автомобил в съответствие с Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г.; изм., бр. 107 от 2003 г.; бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 от 2005 г., бр. 58 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г.). Водачът на таксиметровия автомобил задължително издава фискална касова бележка за всяка извършена услуга.
(9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Делегирането на правото за организиране на безплатни превози се осъществява въз основа на договор, сключен между общината и съответното училище.

Чл. 19. Абонаментните карти по чл. 12 и 14 се издават за една календарна година и са валидни за пътуване до 31 януари следващата календарна година.

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Пътуването на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите и многодетните майки по свободно избран маршрут се осъществява без прекъсване с възможност за прекачване и комбиниране на превоза в рамките на едно денонощие.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА ПЪТУВАНИЯТА


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ежегодно, в едномесечен срок от обнародването на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на финансите и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждават по общини годишни лимити на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания по групи правоимащи лица, без тези по чл. 6а, и 10, определени на съразмерен принцип в зависимост от броя на лицата и категорията на общината. В рамките на утвърдените годишни лимити министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределя компенсациите по тримесечия по общини.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ежегодно в едномесечен срок от обнародването на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" утвърждават по общини годишни лимити на средствата за компенсиране на безплатните пътувания на лицата по чл. 6а и , определени на съразмерен принцип в зависимост от броя на лицата и категорията на общината. В рамките на утвърдените годишни лимити министърът на финансите разпределя компенсациите по тримесечия по общини.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Ежегодно в едномесечен срок от обнародването на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година министърът на финансите и министърът на образованието, младежта и науката утвърждават годишни лимити на средствата за компенсиране на безплатните пътувания по чл. 10.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Въз основа на списъка по чл. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2009 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2009 г.; изм., бр. 3 от 2010 г.; доп., бр. 12 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2011 г.) и представена от общините информация съгласно приложение № 1 към чл. 31, ал. 2 министърът на образованието, младежта и науката утвърждава списък по общини за разпределението на средствата за компенсиране на безплатните превози по чл. 10, който се съгласува с министъра на финансите.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) До утвърждаването на годишни лимити размерът на трансферите се определя и предоставя авансово в размер 1/4 част от определените за предходната година средства за съответната община.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) На общините, които по отчетни данни за предходната година са усвоили под 65 на сто от първоначално разчетените за годината лимити, не се предоставя трансфер за второ тримесечие. В съответствие с § 2, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби до 10 юни на текущата година тези общини представят справка по приложение № 2а за полагащите се по условията на наредбата средства за компенсации, установени на база фактически издадените абонаментни карти за петте месеца на правоимащите по категории пътници. След доказване на потребност от средства трансферите се предоставят за трето тримесечие на текущата година.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При необходимост след 30 октомври на съответната година на база представените от общините справки - приложение № 1 по чл. 31, ал. 2 и приложение № 2 по § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби, могат да се извършват взаимно компенсирани промени в рамките на определените за годината средства за тази цел, като натрупаните излишъци се балансират с недостига на средства по региони.
(8) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Въз основа на представената от общините информация съгласно приложение № 2 към § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби размерът на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите се преизчислява, както следва:
1. определя се средна за страната отчетна цена на абонаментна карта на база представената от общините информация за броя и стойността на издадените безплатни и с намалени цени превозни документи за 9-те месеца от началото на годината за съответната група правоимащи;
2. със съответни коефициенти за отделните категории общини средната отчетна цена за страната се коригира и се получава средна пределна или призната цена за компенсиране по категории общини, при които е установено съществено отклонение от средната цена за страната;
3. с новите цени се преизчислява годишната потребност на всяка община със съществени отклонения от средната цена за страната и се формират окончателните годишни лимити; при подадена цена под пределната се изплаща размерът на заявената.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Стойността на безплатните и по намалени цени пътувания се компенсира на превозвачите със средства от централния бюджет, предоставяни чрез общините.
(2) Сумите по ал. 1 се предоставят от централния бюджет за общините чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като трансферът се отразява чрез компенсирана корекция по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет. Средствата се предоставят и разходват чрез увеличаване на съответните лимити за плащания в СЕБРА по ред и начин, определени от министъра на финансите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При натрупани значителни по размер неусвоени средства за компенсиране на преференциалните пътувания по заложените лимити в СЕБРА тримесечният размер на трансферите може текущо да се намали под размера, съответстващ на разпределението на годишния лимит за съответния период.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от войните се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на представена в общината по местоживеене на лицата опис-сметка за броя и стойността им, изготвена от дружеството, което ги е издало. Месечната стойност на картата, подлежаща на компенсиране, се образува като сбор от:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) петдесет на сто от редовната цена на месечна абонаментна карта за вътрешноградски транспорт в административния център на общината по местоживеене на лицето;
2. тридесет на сто от редовната цена на абонаментна карта за междуселищно пътуване на разстояние 40 км по действащата за този период тарифа на превозвача, издал абонаментните карти.
(2) В случаите, когато с тарифата не е установена цена на абонаментна карта за междуселищно пътуване, определянето на стойността й за целите на нейното компенсиране се извършва на база стойността на 14 пътувания в едната посока през месеца на разстояние до 40 км по утвърдената с тарифата цена на единично пътуване, намалена с 20 на сто - за привеждане към цена за превоз с абонаментна карта.
(3) В стойността на издадените карти в общини, в които няма организиран вътрешноградски транспорт, съответно междуселищен, не се включва цената на абонаментна карта за този вид превози.
(4) Когато транспортното дружество, издало абонаментните карти на ветераните от войните в дадена община, не извършва определен вид превози - вътрешноградски или междуселищни, за целите на съставянето на опис-сметката се ползват цените, определени от превозвача с най-голям относителен дял в този вид превози на територията на общината.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При прекратяване на договора за възлагане на обществен превоз с превозвач, издал абонаментни карти на ветераните от войните, общината възлага на друг превозвач, с преобладаващ дял в обема на превозите, да издава занапред и/или подменя изгубени абонаментни карти на тази група правоимащи и да представя ежемесечно опис-сметки за броя и стойността на всички издадени от началото на годината карти. При извършване на разчетните взаимоотношения за база се ползва последната представена от предишния превозвач опис-сметка в общината.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Превозвачите, обслужващи общините в областите с административен център София, включени в т. 22 и 23 от Указ № 1 на Президента на Република България от 1999 г. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общините, включени в тях (ДВ, бр. 2 от 1999 г.), определят стойността на безплатните пътувания на ветераните от войните от областта по реда на чл. 23, като я коригират с коефициент 1,2.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Стойността на безплатните пътувания на ветераните от войните един път годишно в страната по чл. 13 се компенсира от общината, възложител на линията въз основа на представена от превозвача опис-сметка за броя и стойността на превозите и номерата и датите на издадените фактури.

Чл. 26. (1) За компенсиране стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от войните общините ежемесечно обобщават следната информация:
1. опис-сметка за броя и стойността на издадените карти;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) справка за извършения през отчетния период пробег от всички превозвачи, осъществяващи превози на територията на общината; в справката се включва пълният пробег в границите на общината по общинската и областната транспортна схема, както и този по републиканската транспортна схема, в случаите по чл. 11, ал. 2, утвърдени в съответствие с Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм.. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При необходимост към справките по ал. 1, т. 2 общината може да изисква от превозвачите копия от маршрутни разписания по образец - приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Чл. 27. (1) Общините в 7-дневен срок от получаването на информацията по чл. 26 разпределят на превозвачите, осъществяващи транспортното обслужване в общината, включително на тези, с които нямат сключен договор, предоставените от централния бюджет средства при спазване на следните изисквания:
1. три на сто от сумата се заделя за дружеството, издало абонаментните карти на ветераните от войните от общината;
2. останалата сума се разпределя съразмерно на дела на извършения от превозвачите пробег на територията на общината.
(2) При съществени различия в пътниковместимостта на превозните средства по преценка на общината сумите могат да се разпределят на база показателя "приведен пробег". Преобразуването се извършва чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на превозното средство с най-малък капацитет, по данни на завода производител. За превозните средства с най-малка пътниковместимост коефициентът е равен на 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средствата могат да се предоставят на превозвачите извън установения с ал. 1 и 2 ред, когато всички превозвачи, извършващи превози на територията на общината, са постигнали писмено споразумение за начина на разпределението им и писмено са заявили това пред общината с приложен екземпляр от споразумението.
(4) Ежегодно разчетите за декември се извършват въз основа на данните за издадените карти за предходния месец и справка за пробега на база утвърдените транспортни схеми и сключените с превозвачите договори.
(5) Когато броят на ветераните от войните на територията на общината е голям и издаването на абонаментни карти в кратък срок е затруднено, компенсирането на сумите за януари може да се извършва въз основа на данни за броя на издадените карти за предходния месец.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) Стойността на безплатните пътувания на военнопострадалите и военноинвалидите по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, в която живеят, и по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна се компенсира на превозвачите по ред, аналогичен на този за ветераните от войните.
(2) При определяне единичната стойност на картата частта от цената за междуселищно пътуване се изчислява за разстояние 20 км.

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) (1) Стойността на пътуванията на военнопострадалите по свободно избран маршрут в страната се компенсира на лицата от общините по адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал, срещу подадено от тях заявление-декларация по образец съгласно приложение № 3 с приложени към него билети и представена книжка на военнопострадал, в която превозвачът е отразил извършеното пътуване.
(2) Длъжностното лице в общината, приемащо заявленията по ал. 1, прави копие на лицевата страна на книжката на военнопострадалия, първа страница и страницата, на която е отразено извършеното пътуване. За подадените документи се води регистър, в който се вписват трите имена на лицето, номерът на книжката, датата, маршрутът и стойността на пътуването.
(3) Сумите се изплащат на лицето в срок до 7 дни от подаване на заявлението, като разходът е за сметка на получени от общината целеви трансфери от централния бюджет, предназначени за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен чл. 28а - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Стойността на безплатните пътувания на държавните служители по чл. 6а и чл. 6б се компенсира на превозвачите със средства, предвидени в централния бюджет, чрез общините, в които има организиран вътрешноградски транспорт.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата по ал. 1 се разпределят по общини по списък, утвърден от министъра на финансите и от ръководителите на съответните ведомства, съразмерно на броя на държавните служители, на които са издадени безплатни карти и, в зависимост от категорията на общината. Полагащите се средства за превоз на служителите, работещи на територията на общини, в които няма организиран обществен градски транспорт, се включват в лимита на съответния административен център на областта, в която се намират.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Стойността на безплатните пътувания се компенсира тримесечно чрез залагане на лимити в СЕБРА, като общините предоставят средствата на превозвача, без да изискват опис-сметки или друга информация за обема и стойността на извършените пътувания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато обслужването се осъществява от двама и повече превозвачи, сумите се разпределят съразмерно на извършения от тях действителен пробег, след отчисляване на три на сто от сумата за дружеството, издало абонаментните карти, или по писмено споразумение между тях за разпределение средствата след представяне на екземпляр от него в общината. При съществени различия в пътниковместимостта на превозните средства по преценка на общината полагащите се компенсации могат да се разпределят на база "приведен пробег по реда на чл. 27, ал. 2".

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Стойността на безплатните пътувания на многодетните майки, както и тези на военноинвалидите по свободно избран маршрут в страната се компенсира със средства от бюджета на Агенцията за социално подпомагане срещу подадена молба-декларация до съответната дирекция "Социално подпомагане" по образец с приложени към нея билети и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Средствата в централния бюджет за компенсиране на безплатните пътувания на децата до 7 навършени години по общини се разпределят на съразмерен принцип в зависимост от категорията на общината и броя на децата според настоящия им адрес по информация, предоставена от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) За компенсиране стойността на издадените абонаментни карти за вътрешноградски превоз на децата до 7 навършени години общините ежемесечно обобщават следната информация:
1. опис-сметка за броя и стойността на издадените карти;
2. справка за извършения през отчетния период пробег от всички превозвачи, осъществяващи вътрешноградски превози в случаите по чл. 11, ал. 1.
(3) Общините в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2 разпределят на превозвачите, осъществяващи транспортното обслужване в общината, включително на тези, с които нямат сключен договор, предоставените от централния бюджет средства.
(4) Когато обслужването се осъществява от двама и повече превозвачи, сумите се разпределят съразмерно на извършения от тях действителен пробег след отчисляване на три на сто от сумата за дружеството, издало абонаментните карти, или по писмено споразумение между тях за разпределение средствата след представяне на екземпляр от него в общината. При съществени различия в пътниковместимостта на превозните средства по преценка на общината полагащите се компенсации могат да се разпределят на база "приведен пробег" по реда на чл. 27, ал. 2.

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) За компенсиране стойността на издадените билети със 100 на сто отстъпка от превозната цена за пътуване на децата до 7 навършени години по междуселищния транспорт общината - възложител на превоза, ежемесечно следва да обобщава следната информация:
1. опис-сметки за броя на издадените билети и дължината на маршрута за всеки издаден билет;
2. справка за извършения през отчетния период пробег от всички превозвачи, осъществяващи междуселищни превози, възложени от общината.
(2) Средствата се разпределят съразмерно на дела на изминатите от превозвачите действителни пътникокилометри. За целта пътникокилометрите, изминати от даден превозвач, са равни на общата дължина на маршрутите, за които са издадени билети на децата до 7 години.
(3) За компенсиране стойността на издадените билети с 50 на сто отстъпка от превозната цена за пътуване на децата от 7 до 10 навършени години по междуселищния транспорт общината - възложител на превоза, ежемесечно следва да обобщава опис-сметки за броя и стойността след отстъпката от превозната цена на издадените от превозвачите билети.
(4) Към опис-сметките за съответния месец за броя и стойността на издадените билети с отстъпка по тази наредба превозвачът прилага издадените дубликати на билета за пътуване или отпечатани копия на билетите за пътуване от контролната лента на електронен носител, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Стойността на намалените приходи при пътуванията на учениците, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, на децата до 7 навършени години, децата от 7 до 10 навършени години, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на представени в общината опис-сметки за броя на издадените превозни документи и дължимата сума.
(2) Опис-сметките се представят в общината по мястото на учебното заведение - за учащите се, и по местоживеене - за възрастните граждани.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Опис-сметките за издадените карти за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт, билетите с нулева стойност по междуселищния транспорт на децата до 7 навършени години и билетите с 50 на сто намаление на децата от 7 до 10 навършени години се представят в общината възложител на превоза.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Определят се месечни размери на сумите за компенсиране на издадена абонаментна карта в зависимост от категорията на общината и вида на превозите в лева, както следва:
  Вътрешноградски транспорт Между-
  (всички линии) селищни
    линии
Община 0 1 2 3 4 до над
(категория)           10 км 10 км
1. учащи 9,00 6,20 5,35 4,50 3,45 5,75 9,15
2. възрастни              
граждани 5,90 3,95 3,45 3,05 2,70 5,75 9,15
               
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) В случаите, когато заплатената от лицата стойност и определената компенсация за съответния вид абонаментна карта надвишават стойността й по редовна тарифа, с разликата се намалява месечният размер на сумите по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Сумата по ал. 4 не може да надвишава стойността, на която е придобита абонаментната карта, съобразно тарифата на превозвача за съответния месец.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 29 о т 2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Издадените карти за една или ограничен брой линии на вътрешноградския транспорт се компенсират в размер 50% от сумата по ал. 4.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 29 о т 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Абонаментни карти, издадени за по-малък период в рамите на месеца, се компенсират със ставките по ал. 4, редуцирани на съразмерен принцип.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 29 о т 2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Абонаментни карти, издадени със срок на валидност в рамките на два и повече месеца, се включват в опис-сметките и се отчитат поотделно за всеки календарен месец.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на определени категории граждани, без тези по чл. 6а, и 10, се компенсира на превозвачите със средства от централния бюджет чрез бюджетите на общините.
(2) Въз основа на представена от общините информация и определените за тази цел средства в централния бюджет министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава списък по образец, одобрен от министъра на финансите, за разпределението на средствата за първото, второто и третото тримесечие на съответната година по общини и го представя в Министерството на финансите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Полагащите се средства за финансиране се предоставят на общините тримесечно по СЕБРА до 15 февруари за първото тримесечие и до 15-о число на второто и третото тримесечие, като се включват в лимита за месеца, през който са изплатени.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) След обобщаване на информацията по § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията представя в Министерството на финансите списък по образеца, посочен в ал. 2, за разпределението на средствата за четвъртото тримесечие, в който са отразени налагащите се взаимнокомпенсирани промени в рамките на определените за годината средства. Текущо, след приключване на отчетното тримесечие, Министерството на финансите представя информация за усвояването на средствата по общини.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общините се разплащат с превозвачите съобразно фактически предоставените транспортни услуги. Кметът на общината носи отговорност за разпореждането с предоставените средства в рамките на определените му с тази наредба правомощия и упражнява контрол върху обема на извършените услуги и спазването на финансовата дисциплина на превозвачите. За предоставената информация по § 2, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби кметът на общината представя декларация по образец - приложение № 5.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Стойността на безплатните превози на лицата по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета се компенсира на превозвачите със средства от централния бюджет чрез бюджетите на общините.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Разпределението на годишния и тримесечните лимити се извършва от Министерството на образованието, младежта и науката въз основа на нормативи за цена на километър общ пробег, определени от министъра на образованието, младежта и науката, списъка на средищните училища в Република България по чл. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и представена от общините информация за необходимите средства за извършваните превози до училищата и детските градини, определени в чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, в обобщен вид по образец съгласно приложение № 1. Информацията се представя за всяко тримесечие поотделно, като в приложението се посочват данни за учебния период в обхвата на сключените договори за превоз и общата стойност за учебния период.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Министърът на образованието, младежта и науката представя в Министерството на финансите списък по образец, одобрен от министъра на финансите, за разпределението на средствата по общини.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При необходимост министърът на образованието, младежта и науката може да изисква допълнителна информация относно необходимите средства за безплатните превози на лицата по чл. 10.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Информацията по ал. 2 съдържа данни за всяка отделна община за общия размер на необходимите средства, изчислен съгласно приложение № 1, като се спазват заложените в договорите параметри, но не повече от определените от министъра на образованието, младежта и науката нормативи съгласно ал. 2. Информацията трябва да бъде съобразена с броя на учебните дни по графика за учебното време за учебната година, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Кметът на общината носи отговорност за разпореждането с предоставените средства в рамките на определените му с тази наредба правомощия и упражнява контрол за спазването на задълженията по сключените договори. За предоставената информация по ал. 2 кметът на общината представя декларация по образец - приложение № 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато общината е делегирала на училище организирането на безплатни превози на ученици, тя му предоставя и средствата, които е получила от централния бюджет за тази цел.
(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Министерството на образованието, младежта и науката извършва чрез териториалните си инспекторати текущ и последващ контрол за правомерното и целесъобразно разходване на средствата от централния бюджет.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Полагащите се средства за финансиране на безплатните превози на лицата по чл. 10 се предоставят на общините тримесечно по СЕБРА до 15 февруари на първото тримесечие и в началото на второто тримесечие, а за четвъртото тримесечие - след обобщаване на информацията по приложение № 1, като се включва лимитът за месеца, през който са изплатени. Превозите се финансират със средства от централния бюджет до размера, определен в закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) Когато превозите на лицата по чл. 10 се извършват със специализиран превоз или със собствен превоз, общият пробег включва пробега по разписание и до 20 на сто от пробега по разписание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато при условията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета превозите се извършват до училище или детска градина, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас на територията на съседна община, организирането им се извършва от общината по местонахождение на училището или детската градина и на същата се предоставят средства за покриване на разходите от централния бюджет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общините се разчитат с превозвачите съобразно сключените договори за фактически предоставените транспортни услуги, като за тази цел ползват средства от централния бюджет до размерите, определени в ал. 1.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Общините, които осъществяват превоз със собствен транспорт, организират аналитична счетоводна отчетност по превозни средства за определяне на фактическите разходи, свързани с тези превози. Разходите се отчитат по превозни средства и по икономически елементи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случай че превозното средство се използва и за други цели, разходите за превоз на лицата по чл. 10 се установяват като дял от общите разходи по ал. 1, съразмерно на извършения пробег.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случаите, когато размерът на сумите по опис-сметките за издадените превозни документи на правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от централния бюджет, както и на средствата за безплатен превоз на лицата по чл. 10, надвишават разполагаемите средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, полагащите се на превозвачите суми се намаляват съразмерно на недостига. Разликата при възможност се изплаща на превозвачите през следващи отчетни периоди в рамките на бюджетната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията на определена група лица, без тези по чл. 6а, и 10, и наличие на свободни неразпределени средства за друга група правоимащи лица, надвишаващи сумите по опис-сметките за издадените превозни документи, същите могат да бъдат използвани за покриване на недостига в рамките на определените за общината средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания.

Чл. 35. За целите на разпределението на средствата за компенсации за безплатно пътуване на правоимащите лица по вътрешноградския транспорт за такъв се счита и частта от пробега по междуселищните автобусни линии в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план, имащи спирки на територията му съгласно утвърденото маршрутно разписание.

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общините предоставят средства за компенсиране стойността на издадените абонаментни карти с ценови облекчения, с изключение на лицата по чл. 10, на всички превозвачи, осъществяващи транспортното обслужване по общинските и областните транспортни схеми на територията им в съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, включително на превозвачи, с които общината няма сключен договор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) За упражняване на контрол общините могат да изискват от превозвачите допълнителна информация или осигуряване на достъп до такава на оправомощени лица от общинската администрация за удостоверяване на размера на заявената за съответния период сума за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения - копия от сключени договори за обществен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на предлаганите услуги, регистър за издадените преференциални карти и др.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) При осъществяването на контрол държавните органи и общините могат да ползват информация от Националния осигурителен институт, Министерството на отбраната и Министерството на образованието, младежта и науката за броя на правоимащите лица по общини.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (В сила до 31.12.2009 г.) До влизането в сила на Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и организиране издаването на книжки на военноинвалидите и военнопострадалите от Министерството на отбраната снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на тези лица се извършва срещу представяне на следните документи:
1. за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване или копие от разпореждане на Националния осигурителен институт (НОИ), удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г.) за лицата по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия, и удостоверение за обстоятелствата, при които е загинал военнослужещият.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Наличните при приключване на бюджетната година по сметки на общините неусвоени средства от целеви трансфери от централния бюджет, предназначени за компенсиране стойността на превозите с ценови облекчения, подлежат на възстановяване в централния бюджет, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Разпределението на средствата по чл. 31, ал. 1 за I и II тримесечие на 2010 г. се извършва от Министерството на образованието, младежта и науката въз основа на списъка на средищните училища в Република България по чл. 1 от Постановление № 84 на Министерски съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и представена от Министерството на финансите информация за полагащите се средства.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Ежегодно в МТИТС се представят обобщени справки за полагащите се по условията на наредбата средства за компенсиране на безплатните и с ценови облекчения пътувания, дължими на превозвачите за съответния период от годината по представени опис-сметки, и предоставените суми от централния бюджет, разпределени по групи правоимащи, както следва:
1. общините, които по отчетни данни от предходната година са усвоили под 65 на сто от първоначално разчетените за годината лимити на средствата за компенсации, представят до 10 юни справка по образец - приложение № 2а, за периода 1 януари - 31 май на текущата година;
2. всички общини в страната, включително тези по т. 1, представят до 15 октомври справка по образец - приложение № 2, за периода 1 януари - 30 септември на текущата година.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да изисква допълнителна информация относно разходваните средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания.
(3) При условие, че въз основа на сключените договори на превозвачите са вменени задължения за по-големи намаления от нормативно определените, разликата е за сметка на бюджетите на общините.
(4) На общините, които не са подали в срок съответната информация или са подали информация с невярно съдържание, се преустановява трансферът на средства.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Контролът по спазването на наредбата се упражнява от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и от упълномощени със заповед на министъра на финансите, министъра на образованието, младежта и науката и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията длъжностни лица.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При наличие на данни за нарушения на реда за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания до изясняване на обстоятелствата министърът на финансите, съгласувано с със съответния министър по чл. 21, може да преустанови по-нататъшния трансфер на средства за тази цел и/или да определи специален ред за регулиране на разчетните взаимоотношения, като изложи мотивите си за това пред заинтересованите страни.

§ 5. Наредбата се издава на основание § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и отменя Наредба № 2 от 21.III.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (ДВ, бр. 32 от 2005 г.).

§ 6. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта и влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 10. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта и влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 11. Навсякъде в наредбата думите "гражданите над 62 години за мъжете и над 57 години за жените, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст" се заменят с "лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс".

§ 12. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта и влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
§ 19. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта и влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
§ 16. Навсякъде в наредбата думите "транспортни/те дружества" и "министъра/ът на транспорта" се заменят съответно с "превозвачи/те" и "министъра/ът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
§ 17. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)
§ 25. Навсякъде в наредбата думите "Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили" се заменят с "Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси".

§ 26. Навсякъде в наредбата думата "докторантите" се заменя с "докторантите в редовна форма на обучение".

§ 27. Наредбата е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2013 Г.)
§ 7. Издадените по досегашния ред абонаментни карти на децата до 7 навършени години за вътрешноградски превози важат до изтичане на срока им.

Приложение № 1 към чл. 31, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
ОБЩИНА .........................................
Тел. ..................................................
Факс ................................................
СПРАВКА
за необходимите средства за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст и децата по чл. 10
за учебния период ......... за бюджетната ......... година
(в левове)
Вид на превоза *Договор Фирма на Вместимост **Дължина Брой Дневен Цена ***Цена Брой Цена на Учебни Обща
/Маршрут в сила превозвача на на курсове пробег на км карта/ ученици ден (общо) дни стойност
  от/до   превозното маршрута на ден (км) общ билет и деца     на
      средство до (км) (оборотни)   пробег         учебния
      22 места /над       (лв.)         период
      22 места                 к.11 x
                        к.12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. СПЕЦИАЛИЗИРАН               -   к.7 x к.8    
1.......                        
2.......                        
II. ТРАНСП.СХЕМА     -   - - -     к.9 x к.10    
1.......                   /19.1****    
2.......                  
______________________
   
                    к.9 x    
                    к.10х2    
III. СОБСТВЕН               -   к.7 x к.8    
1.......                        
2.......                        
IV. ЖП ТРАНСПОРТ     -   - - -     к.9 x к.10/    
1.......                   19.1****    
2.......                  
______________________
   
                    к.9 x    
                    к.10х2    
V. ТАКСИМЕТРОВ     -   -     -   к.7 x к.8    
1.......                        
2.......                        
Забележки: * При превоз със собствен транспорт вместо договор се посочва заповед на кмета или решение на общинския съвет.
** В колона 5 за превозите по т. I и т. III се посочва цялото разстояние за едно отиване и връщане – оборотен курс, а за превозите по т. II, IV и V – еднопосочната дължина на маршрута.
*** В случаите, когато с договора е уточнено картите да се издават за по-малък или по-голям от месечен период, в кол. 9 се посочва месечна цена, редуцирана на съразмерен принцип.
**** Средномесечен брой учебни дни през учебния период.
Дата: ....................... Гл. счетоводител: .............................
Кмет: ..............................................................................................

Приложение № 2 към § 2, ал. 1, т. 2
(Предишно Приложение № 2 към § 2, изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
ОБЩИНА................................
Тел. .........................................
Факс .......................................
СПРАВКА
за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания със средства от републиканския бюджет
за периода 1.I–30.ІХ. ........... г.
Категория граждани Предоставени Дължими суми на превозвачите за Разлика
по   суми от периода по представени опис-сметки к.3 - к.5
ред   централния брой обща сума за единична  
    бюджет до издадени компенсиране цена  
    30.ІХ......г. абонам. за средномесечно  
      карти 5-те месеца (к.5: к.4): 5  
      (ср. месечно)      
1 2 3 4 5 6 7
1. Ветерани от войните,          
  военноинвалиди и          
  военнопострадали          
2. Учащи се          
  в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози х       х
  за междуселищни превози х       х
3. Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози х       х
  за междуселищни превози х       х
4. а) Деца до 7 навършени години,          
  в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози х       x
  за междуселищни превози х       х
  б) Деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози          
  Общо:          
Гл. счетоводител: ..............................................................................................................................
 
Кмет: ............................................................................................................

Приложение № 2а към § 2, ал. 1, т. 1
(Ново - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
ОБЩИНА................................
Тел. .........................................
Факс .......................................
СПРАВКА
за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания със средства от републиканския бюджет
за периода 1.I - 30.V. ........... г.
Категория граждани Предоставени Дължими суми на превозвачите за Разлика
по   суми от периода по представени опис-сметки к.3 - к.5
ред   централния брой обща сума за единична  
    бюджет до издадени компенсиране цена  
    30.V......г. абонам. за средномесечно  
      карти 5-те месеца (к.5: к.4): 5  
      (ср. месечно)      
1 2 3 4 5 6 7
1. Ветерани от войните,          
  военноинвалиди и          
  военнопострадали          
2. Учащи се          
  в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози х       x
  за междуселищни превози x       х
3. Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози х       х
  за междуселищни превози х       х
4. а) Деца до 7 навършени години, в т.ч.:          
  за вътрешноградски превози x       х
  за междуселищни превози х       х
  б) Деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози          
  Общо:          
Гл. счетоводител: ..............................................................................................................................
 
Кмет: ............................................................................................................

Приложение № 3 към чл. 28а, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 07.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
.............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на транспортни разходи
от ............................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ........................................................................................................................,
адрес: гр. (с.) ......................................................................................................................................................................
община .............................................................................................................................................................................
ул. (ж.к.) .............................................................................. № .............................................................................................
бл. ............................, вх. ...................., ап. .....................,
лична карта №..................................., издадена на ......................... от .........................................................................................
Моля да ми бъдат изплатени като военнопострадал разходите при пътуване с автобусен транспорт на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, извършено на ............................... по маршрута ..................................................., в размер на ......................... лева.
Притежавам Книжка за военнопострадал № ............... по смисъла на чл. 4, точка ............ от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Книжка за военнопострадал (за справка).
3. Билети от извършеното пътуване с автобус.
Известно ми е, че за вписването на неверни данни нося наказателна и гражданска отговорност и недобросъвестно получените средства подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните вземания.
Дата: ........................... Подпис: ................................
Молбата е приета и проверена от ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност)
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОПРАВОМОЩЕНО ЛИЦЕ:
Предлагам на.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(трите имена на правоимащото лице)
да бъдат изплатени разходите за транспорт в размер на ...................... на основание чл. 28а, ал. 1 от Наредба № 2 от 2006 г., издадена от министъра на финансите.
Мотиви при отказ ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Дата: ........................... Подпис: ................................
  (име, длъжност)

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 6
(Ново - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
кмет на община .............................................................................................................................................................................
област......................................................................................................................................................................................
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на определените и заявени средства за IV тримесечие на 2............. г. в размер на ............. лв., за I тримесечие на 2............. г. в размер на ............. лв. и за II тримесечие на 2............. г. в размер на ............. лв. за безплатен превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца до училища и детски градини на територията на общината в съответствие с чл. 26 от Закона за народната просвета е определен в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.
Дата на подаване: ............................ Декларатор: ..................................

Приложение № 5 към чл. 30а, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишно Приложение № 4 към чл. 30а, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
кмет на община .............................................................................................................................................................................
област......................................................................................................................................................................................
Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на предоставените и разпределените средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания със средства от републиканския бюджет за периода 1.І. - 30.ІХ ............. г., съгласно справката - приложение № 2 към § 2, ал. 1, т. 2, е определен в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.
Дата на подаване: ........................... Декларатор: .........................

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти