Logo Неделя, 25 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 31 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., отм. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, и на групи производители - ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., в сила от 16.05.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци, наричани "междубраншови организации".
Чл. 2. Признаване на междубраншови организации се извършва с цел:
1. организиране и подпомагане реализацията на пазара на плодове и зеленчуци;
2. реализиране на пазара и използване на произведените плодове и зеленчуци;
3. ориентиране на производството на плодове и зеленчуци към изискванията и предпочитанията на потребителите;
4. повишаване качеството на произведените плодове и зеленчуци;
5. насърчаване използването на методи за производство, опазващи околната среда.

Чл. 3. Междубраншовите организации се признават от министъра на земеделието и горите.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ


Чл. 4. (1) Междубраншовата организация е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Членове на междубраншова организация могат да бъдат производители, търговци и/или преработватели на плодове и зеленчуци.

Чл. 5. (1) Признават се междубраншови организации, които според устройствените си актове извършват повече от една дейност, свързана със:
1. научни изследвания, проучване и разпространение на информация за производството и пазара на плодове и зеленчуци;
2. изготвяне на типови договори за реализация на плодове и зеленчуци;
3. ограничаване използването на продукти за растителна защита и торове с цел подобряване качеството на продукцията и опазване на околната среда;
4. разработване на технологии за подобряване качеството на плодовете и зеленчуците;
5. развитие на биологичното производство и производството на плодове и зеленчуци със защитени географски означения;
6. прилагане на международни системи за контрол на качеството на плодове и зеленчуци.
(2) Като междубраншови се признават организации, в които членуват един или повече представители на различни браншове - производство, търговия и/или преработка на плодове и зеленчуци.
(3) Признават се междубраншови организации за производство, търговия и/или преработка на един или повече видове продукти, включени в приложение № 1.

Чл. 6. (1) Признават се междубраншови организации, които отговарят на следните изисквания:
1. извършват дейност в една или повече административно-териториални области на страната и включват представители на различни браншове;
2. представителни са за областите, в които извършват дейност; междубраншовите организации са представителни, когато обхващат най-малко две трети от производството и/или търговията и/или преработката на плодове и зеленчуци в съответната област на страната;
3. извършват повече от една дейност по чл. 5, ал. 1;
4. не нарушават забраната за злоупотреба с господстващо положение на пазара съгласно чл. 18 от Закона за защита на конкуренцията;
5. не осъществяват пряко производство и търговия с плодове и зеленчуци и продукти, получени от тях;
6. имат не по-малко от 7 членове;
7. не включат в управителните си органи лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, и да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност.
(2) Не се признават междубраншови организации, които:
1. могат да доведат до разпределение на пазари;
2. пряко или косвено определят цените на продуктите на пазара;
3. могат да ограничат конкуренцията по отношение на значителна част от продуктите.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 7. (1) Междубраншовата организация подава до министъра на земеделието и горите заявление за признаване по образец съгласно приложение № 2.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организацията представя и:
1. копие от съдебното решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено или заверено от съда по регистрацията;
2. устройствения акт;
3. документ за регистрация по БУЛСТАТ;
4. документ за данъчна регистрация;
5. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
6. декларация, че организацията извършва повече от една дейност по чл. 5, ал. 1;
7. декларация, че организацията не нарушава забраната за злоупотреба с господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 18 от Закона за защита на конкуренцията;
8. свидетелства за съдимост на членовете на управителния орган на организацията.
(3) Когато представените документи са нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 8. (1) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 7, ал. 1 или от изтичане на срока по чл. 7, ал. 3 министърът на земеделието и горите със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ.
(2) За установяване на съответствие между заявените от организациите данни и изискванията по чл. 4, 5 и 6 се извършват периодични проверки. Всяка призната междубраншова организация се проверява поне веднъж на 3 години. Когато се установи, че организациите не отговарят на тези изисквания, заповедта за признаване се отменя и извършеното регистриране се заличава.

Чл. 9. Когато междубраншовата организация е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършено закононарушение, вписването й се заличава със заповед на министъра на земеделието и горите за отмяна на признаването.

Чл. 10. Отказите по чл. 8, ал. 1 и заповедите за отмяна и заличаване по чл. 8, ал. 2 и чл. 9 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 11. (1) На признатите междубраншови организации се издава удостоверение по образец съгласно приложение № 3.
(2) Признатите организации се вписват в регистъра на организациите на производители по Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Плодове и зеленчуци" са продуктите, посочени в приложение № 1.
2. "Производители на плодове и зеленчуци" са физически или юридически лица, които произвеждат пресни плодове и/или зеленчуци, предназначени за продажба.
3. "Търговци на плодове и зеленчуци" са физически или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които купуват пресни плодове и зеленчуци с цел продажба в първоначален вид.
4. "Преработватели на плодове и зеленчуци" са физически или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които купуват пресни плодове и зеленчуци с цел продажба в преработен или обработен вид.
5. "Пряка производствена дейност" е дейността по отглеждането на плодове или зеленчуци с цел продажба на произведената продукция.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
Списък на плодове и зеленчуци, за които може да се признават междубраншови организации
А. Зеленчуци
1. Артишок;
2. Аспержи;
3. Броколи;
4. Брюкселско зеле;
5. Главесто зеле;
6. Градински грах;
7. Домати;
8. Зелен фасул;
9. Зрял кромид лук;
10. Картофи;
11. Краставици;
12. Култивирани гъби;
13. Моркови;
14. Патладжани;
15. Праз;
16. Салати, къдраволистна ендивия, широколистна ендивия (салата Ескариол);
17. Пипер;
18. Спанак;
19. Тиквички;
20. Цветно зеле (карфиол);
21. Целина (керевиз);
22. Цикория;
23. Чесън.
Б. Плодове
1. Бадеми;
2. Боровинки;
3. Вишни;
4. Дини;
5. Кайсии;
6. Киви;
7. Круши;
8. Лешници;
9. Малини;
10. Орехи;
11. Праскови и нектарини;
12. Пъпеши;
13. Сливи;
14. Десертно грозде;
15. Цитрусови плодове;
16. Череши;
17. Ябълки;
18. Ягоди.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

До

министъра на земеделието

и горите

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .................................................................................................................,
(сдружение с нестопанска цел)
чрез ...........................................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН .............................................................................................................,
в качеството си на ......................................................................................,
............................................................................................................................................................................................................................
(председател, управител)
на ...............................................................................................................,
(наименование на сдружението)
със седалище в гр. (с.) .............................................................................,
(населено място)
адрес на управление: .........................................................................................................................................................................................................
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност ........................................................................................................................................................................................................
район на дейност ...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(област/и)
регистриран по фирмено дело № ...................../.................................. г.
по описа на ........................................................................................съд,
БУЛСТАТ ................................., данъчен номер ......................................................................................................................................................................
 

Уважаеми господин министър,

Моля представляваното от мен сдружение да бъде признато за междубраншова организация съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци.

Към заявлението прилагам следните документи:

1. копие от съдебното решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията;

2. устройствения акт;

3. документ за регистрация по БУЛСТАТ;

4. документ за данъчна регистрация;

5. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;

6. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 18 от Закона за защита на конкуренцията;

7. свидетелства за съдимост на членовете на управителния орган на организацията.

 
Дата:.........................................................................................................
Заявител:..........................................................................................................
   

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ...../..... г.
 

На основание Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 28 от 2006 г.) със заповед № ......../..... г.

 

Е ПРИЗНАТА

.................................................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище и адрес на
управление на сдружението)
..................................................................................................................................................................................................................
(БУЛСТАТ)
за междубраншова организация на следните продукти:
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(изброяват се видовете плодове и зеленчуци)
с район/и на дейност: ...............................................................................................................................................................................................
(посочва се областта/областите)
Организацията е вписана в регистъра на организациите на производители на плодове и зеленчуци под № ................/..................... г.
 
Дата: ..........................................................................................................
Длъжностно лице: .............................................................................................
   

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти