Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 30 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. здравните изисквания към разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане, еднодневни пилета и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз;
2. изисквания към опаковките и превозните средства за придвижване и транспортиране на птици и яйца за люпене;
3. ветеринарномедицинските изисквания към разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане, еднодневни пилета и яйца за люпене при внасянето им от трети страни;
4. изискванията за определяне на здравния статус на птицевъдните обекти, от които произхождат птиците и яйцата за люпене, за придвижване и транспортиране между Република България и държавите членки.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за птици, предназначени за изложби, представления и състезания.

Раздел II.
Здравни изисквания към разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане, еднодневни пилета и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) При придвижване или транспортиране птиците и яйцата за люпене отговарят на следните общи здравни изисквания:
1. произхождат от птицевъдни обекти, които:
а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) са регистрирани по реда на чл. 29, ал. 2 и имат издадени удостоверение за регистрация и регистрационен номер от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС);
б) (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) отговарят на изискванията, посочени в раздел V;
в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) нямат наложени ветеринарномедицински ограничения поради съмнение или наличие на болест;
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) не са разположени в област с наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради наличие на заразна болест по птиците;
2. произхождат от птиче стадо, което в момента на доставката не показва клинични признаци и не предизвиква съмнение за заболяване;
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) да бъдат изследвани в Национална референтна лаборатория за заболявания по птиците в Република България, утвърдена по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и посочена в приложение № 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) се придружават от ветеринарен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар от страната на произход, по образец, посочен в приложение № 2.
(2) Сертификатът по ал. 1, т. 4:
1. се подписва от официален ветеринарен лекар;
2. се издава в деня на натоварването на птиците или яйцата за люпене;
3. се съставя на български език и на един от официалните езици на страната на произход;
4. е валиден за срок 5 дни от деня на издаването му;
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се състои от:
а) една страница;
б) две или повече страници, които са част от единен неделим документ;
в) поредица от страници, номерирани така, че да показват конкретна страница от определена поредица.
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е предназначен за един получател;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се подпечатва и подписва с цвят, различен от този на печатния текст на сертификата;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) придружава пратката в оригинал;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) удостоверява, че птиците и яйцата за люпене отговарят на изискванията на тази наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Координатите на Националната референтна лаборатория за заболявания по птиците в Република България, както и всички последващи промени, свързани с нея, се публикуват на интернет страницата на НВМС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Национална референтна лаборатория по ал. 1, т. 3:
1. (нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) отговаря за координирането на диагностичните методи, използвани в лабораториите на територията на страната;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) осигурява на други национални лаборатории необходимите реагенти за диагностика;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) следи за качеството на одобрените реагенти, реагентите, използвани от другите лаборатории;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) организира периодични сравнителни тестове.


Чл. 3. (1) Яйцата за люпене при придвижване и транспортиране отговарят на следните изисквания:
1. произхождат от птиче стадо, което е отглеждано най-малко 6 седмици в птицевъден обект, отговарящ на условията, посочени в раздел V;
2. при извършване на ваксинация на стадото, от което произхождат, са спазени изискванията на приложение № 3;
3. птиците в обекта, от който произхождат яйцата, са преминали клиничен преглед от официален или упълномощен ветеринарен лекар:
а) най-малко 72 h преди придвижването или транспортирането на яйцата, като при прегледа птиците не показват клинични признаци и не предизвикват съмнение за заболяване, или
б) веднъж месечно, като последният е бил най-много 31 дни преди доставката;
4. маркирани са в съответствие с изискванията на глава трета на Наредба № 22 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 49 от 2004 г.);
5. дезинфекцирани са в съответствие с инструкциите на официален ветеринарен лекар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) Ако в птичето стадо, от което произхождат яйцата за люпене, през периода на тяхната инкубация възникне заразна болест, която се предава чрез яйца, собственикът на птичето стадо трябва да уведоми собствениците на люпилните, ветеринарните лекари, отговарящи за тях, както и лекаря, отговарящ за птичето стадо.


Чл. 4. За придвижване и транспортиране еднодневните пилета отговарят на следните условия:
1. излюпени са от яйца, отговарящи на изискванията по чл. 2 и 3;
2. при извършване на ваксинация на пилетата или родителското стадо са спазени изискванията на приложение № 3;
3. няма съмнение за заразна болест по чл. 35, т. 6 - 10.


Чл. 5. За придвижване и транспортиране разплодните птици и птиците за доотглеждане отговарят на следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) птиците са отглеждани от датата на излюпването си до транспортирането или за повече от 6 седмици в птицевъден обект регистриран по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а", отговарящ на условията, посочени в раздел V;
2. при извършване на ваксинация са спазени изискванията на приложение № 3;
3. да е извършен клиничен преглед на птиците в обекта от официален или упълномощен ветеринарен лекар най-много 48 h преди придвижването или транспортирането, удостоверяващ, че птиците са клинично здрави и няма съмнение за болест.


Чл. 6. (1) При придвижването и транспортирането на птици за клане се спазват следните условия:
1. птиците произхождат от птицевъдни обекти, отговарящи на условията, посочени в раздел V, в които са отглеждани от датата на излюпването си или най-малко 21 дни;
2. на птицевъдните обекти, от които произхождат, не са наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради болест по птиците;
3. те са преминали клиничен преглед от официален или упълномощен ветеринарен лекар до 5 дни преди придвижването или транспортирането им, удостоверяващ, че птиците са клинично здрави и няма съмнение за болест;
4. птиците не са разположени в област с наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради наличие на заразна болест по тях.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба изпълнява изисквания на Европейската комисия при придвижване и транспортиране на птици за клане, предназначени за Финландия и Швеция.


Чл. 7. (1) За придвижване и транспортиране на птици на възраст над 72 h, предназначени за разселване в дивечовъдни стопанства или природата, се спазват следните условия:
1. те произхождат от птицевъдни обекти, в които са отглеждани от датата на излюпването си или най-малко 21 дни;
2. две седмици преди доставката птиците не са били в контакт с новопристигнали птици;
3. на птицевъдните обекти, от които произхождат, не са наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради болест по птиците;
4. птиците са преминали клиничен преглед от официален или упълномощен ветеринарен лекар до 48 h преди придвижването или транспортирането им, удостоверяващ, че птиците са клинично здрави и няма съмнение за болест;
5. птицевъдният обект не е разположен в област с наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради наличие на заразна болест по птиците.
(2) Изискванията по чл. 2 не се отнасят за птиците по ал. 1.


Чл. 8. (1) Изискванията по чл. 2 - 7 и в чл. 13, не се отнасят за придвижване или транспортиране на по-малко от 20 броя разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане, еднодневни пилета или яйца за люпене.
(2) За придвижване и транспортиране на посочените в ал. 1 птици и яйца за люпене се изисква:
1. те да са отглеждани от датата на излюпването си или минимум 3 месеца в държава членка или в птицевъден обект, отговарящ на условията, посочени в раздел V;
2. в момента на придвижването да не показват клинични признаци на заразна болест по птиците;
3. при ваксиниране да са спазени изискванията на приложение № 3;
4. да не са обект на ветеринарномедицински ограничителни мерки поради болест по птиците;
5. да не са разположени в район с наложени ветеринарномедицински ограничителни мерки поради наличие на заразна болест по птиците;
6. един месец преди транспортирането резултатите от серологично изследване за антитела срещу Salmonella pullorum et gallinarum в съответствие с приложение № 4, да са с отрицателен резултат;
7. птичето стадо, от което произхождат еднодневните пилета и яйцата за люпене по ал. 1, да е изследвано серологично за антитела срещу Salmonella pullorum et gallinarum 3 месеца преди транспортирането, даващо 95% вероятност за откриване на инфекцията при 5 % заразеност на птиците.
(3) Условията по ал. 1 и 2 не се отнасят за яйца за люпене от щраусовидни видове птици.


Чл. 9. За придвижване или транспортиране от държави членки, в които се извършва ваксинация срещу Нюкясълска болест по птиците (псевдочума), до държави членки, които са със статут на неваксиниращи, важат следните правила:
1. яйцата за люпене произхождат от стада, които:
а) не са ваксинирани, или
б) са ваксинирани с инактивирана ваксина, или
в) са ваксинирани с жива ваксина най-малко 30 дни преди събирането на яйцата за люпене;
2. еднодневните пилета, включително предназначените за разселване в дивечовъдни стопанства или природата:
а) не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест по птиците;
б) са излюпени от яйца, отговарящи на условията по т. 1;
в) произхождат от люпилня, която позволява разделно инкубиране на яйца, отговарящи на условията по т. 1, и такива, които не отговарят;
3. разплодните птици и птици за доотглеждане:
а) не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест по птиците (псевдочума);
б) най-малко 14 дни преди транспортирането са отглеждани изолирано в птицевъдния обект или в карантинна база под контрола на официален ветеринарен лекар, като 21 дни преди транспортирането в карантинната база не е извършена ваксинация срещу Нюкясълска болест по птиците (псевдочума);
в) произхождат от птицевъден обект, в който не е извършена ваксинация срещу Нюкясълска болест по птиците (псевдочума) 21 дни преди транспортирането;
г) произхождат от птицевъден обект или карантинна база, в които 21 дни преди транспортирането не са доставени птици, непредназначени за транспортиране;
д) 14 дни преди транспортирането резултатите от серологично изследване за наличие на антитела срещу Нюкясълска болест по птиците са отрицателни;
4. птиците за клане произхождат от стада, които:
а) ако не са ваксинирани, отговарят на изискванията по т. 3, буква "д";
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ако са ваксинирани, са изследвани серологично за наличие на вируса на Нюкасълската болест по птиците 14 дни преди доставката.


Чл. 10. (1) За определяне на част от територията на България за свободна от Нюкясълска болест по птиците и придобиване на статут на неваксинираща Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) ежегодно изпраща информация на Европейската комисия, която доказва, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) през последните 12 месеца не е извършвана ваксинация срещу Нюкясълска болест по птиците, с изключение на задължителната за състезателни гълъби, съгласно Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкасълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им (ДВ, бр. 12 от 2006 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) всички стада разплодни птици са проверявани минимум един път годишно за наличие на Нюкясълска болест;
3. в птицевъдните обекти не се отглеждат птици, ваксинирани срещу Нюкясълска болест през последните 12 месеца, с изключение на състезателни гълъби по т. 1;
4. се изпълнява програма за надзор на заболявания по птиците (приложение № 4).
(2) Европейската комисия може да отнеме временно статута на Република България по ал. 1 при:
1. поява на епизоотично огнище на Нюкясълска болест по птиците, което не може да бъде овладяно;
2. отмяна на законовите ограничения, забраняващи използването на профилактична и масова ваксинация срещу Нюкясълска болест по птиците.


Чл. 11. (1) Ежегодно в зависимост от епизоотичната обстановка в страната НВМС изготвя програма за борба с установена заразна болест, която се изпраща на Европейската комисия за одобрение.
(2) Програмата по ал. 1 съдържа информация за:
1. разпространението на болестта на територията на Република България;
2. мотивите за разработване и мерките за намаляване на икономическите загуби при избухване на болестта;
3. географския район, в който ще се прилага;
4. изискванията към птицевъдните обекти за определяне на здравния им статус;
5. лабораторните методи и изследвания за доказване на болестта;
6. мерките, които се предприемат при съмнение за заразната болест;
7. мерките, които се предприемат при лабораторното й потвърждаване;
8. схемата за взимане на проби;
9. мерките за контрол по изпълнение на програмата;
10. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) мерките, които се предприемат, когато настъпи промяна в здравния статус на птицевъдните обекти.
(3) Програмата по ал. 1 може да бъде изменяна и допълвана от Европейската комисия.
(4) Ежегодно НВМС изготвя програма за надзор на заболявания по птиците по приложение № 4, която не противоречи на програмата по ал. 1.


Чл. 12. (1) При наличие на територия от Република България, освободена от определена болест, НВМС предоставя на Европейската комисия информация за:
1. вида на болестта и нейното обявяване;
2. възникването, разпространението и ликвидирането на болестта;
3. резултатите от надзорните серологични, микробиологични или патологични изследвания;
4. периода, през който е осъществяван надзор над болестта;
5. периода и географския район, в който е наложена забрана за ваксинация срещу болестта;
6. мерките и резултатите, потвърждаващи, че територията е свободна от болестта.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба уведомява Европейската комисия за допълнителни промени по информацията в ал. 1.

Раздел III.
Изисквания към опаковките и превозните средства за придвижване и транспортиране на птици и яйца за люпене (В сила от 01.10.2006 г.)


Чл. 13. (В сила от 01.10.2006 г.) (1) Еднодневните пилета и яйцата за люпене се придвижват или транспортират в специално предназначени за целта кутии за еднократна или за многократна употреба, при условие че са предварително почистени и дезинфекцирани.
(2) Кутиите по ал. 1:
1. се използват за еднодневни пилета или яйца за люпене от един биологичен вид, категория и възраст, произхождащи от един птицевъден обект;
2. са обозначени със:
а) името на изпращащата държава членка и региона, от който произхождат птиците и яйцата;
б) брой на птиците и яйцата във всяка кутия;
в) регистрационен номер на птицевъдния обект, одобрен в съответствие с условията, посочени в раздел IV;
г) биологичния вид на еднодневните пилета или яйцата за люпене;
д) име и адрес на собственика на птиците или яйцата;
3. са плътно затворени в съответствие с инструкциите на официален ветеринарен лекар, така че да е невъзможна подмяната на птици.


Чл. 14. (В сила от 01.10.2006 г.) Кутиите по чл. 13 могат да бъдат групирани за транспортиране в подходящи контейнери. Върху контейнерите се обозначават информацията по чл. 13, ал. 2, т. 2 и броят кутии в контейнер.


Чл. 15. (В сила от 01.10.2006 г.) Разплодните птици и птиците за доотглеждане, се придвижват или транспортират в касетки или клетки, които:
1. съдържат птици от един и същи биологичен вид, категория и възраст, произхождащи от един птицевъден обект;
2. са маркирани с регистрационния номер на птицевъдния обект, от който произхождат, одобрен в съответствие с условията, посочени в раздел V.


Чл. 16. (В сила от 01.10.2006 г.) Птиците и яйцата за люпене, посочени в чл. 13, ал. 1 и чл. 15, се транспортират незабавно до птицевъдния обект по местоназначение, без да влизат в контакт с други живи птици, с изключение на такива, отговарящи на изискванията по тази наредба.


Чл. 17. (В сила от 01.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Птиците за клане се транспортират незабавно до кланицата по местоназначение, без да влизат в контакт с други птици, с изключение на такива за клане, отговарящи на изискванията по тази наредба.


Чл. 18. (В сила от 01.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Птиците, предназначени за разселване в дивечовъдни стопанства или природата, се транспортират незабавно до обекта по местоназначение, без да влизат в контакт с други птици, с изключение на такива, за разселване в дивечовъдни стопанства или природата, отговарящи на изискванията по тази наредба.


Чл. 19. (В сила от 01.10.2006 г.) Касетките, клетките и превозните средства са конструирани по начин:
1. недопускащ изпадане на екскременти и други отпадни продукти и свеждащ до минимум загубата на пера по време на транспортирането на птиците;
2. позволяващ визуална проверка на птиците;
3. позволяващ лесно почистване и дезинфекция.


Чл. 20. (В сила от 01.10.2006 г.) Преди натоварване и след разтоварване превозните средства, касетките и клетките за многократна употреба се почистват и дезинфекцират под контрола на НВМС.


Чл. 21. (В сила от 01.10.2006 г.) Птиците и яйцата за люпене по чл. 13, ал. 1 и чл. 15 не се транспортират през райони с доказани епизоотични огнища на инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците, освен по автомагистрали или железопътна мрежа.


Чл. 22. (В сила от 01.10.2006 г.) Националната ветеринарномедицинска служба може да разреши придвижване и транспортиране без сертификат на птици и яйца за люпене, идващи от някои държави членки, ако са спазени основните изисквания на Договора за създаване на Европейската общност.

Раздел IV.
Изисквания при внасяне от трети страни на разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане, еднодневни пилета и яйца за люпене


Чл. 23. (1) Внасянето на птици и яйца за люпене се допуска, при условие че:
1. произхождат от трета страна, част от трета страна или регион, които са включени в списъка по видове животни и зародишни продукти на Европейската комисия;
2. произхождат от центрове за добив и съхранение на зародишни продукти, включени в списъка на Европейската комисия;
3. се придружават от сертификат по образец на Европейската комисия за всеки вид животни и зародишни продукти;
4. отговарят на ветеринарномедицинските изисквания за внасяне в Европейския съюз.
(2) Списъкът по ал. 1 и последващи промени в него се публикуват в Официалния вестник на Европейската общност.


Чл. 24. (1) Националната ветеринарномедицинска служба допуска внасянето от трети страни на птици и яйца за люпене, ако:
1. произхождат от страни, в които инфлуенцата (птичия грип) и Нюкясълската болест по птиците подлежат на задължително обявяване;
2. произхождат от страни, свободни от инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците;
3. при наличие на заболяванията по т. 1 мерките, предвидени в законодателството на съответната държава, са еднакви или по-строги от мерките, предвидени в българското законодателство;
4. се прилага ефикасен епизоотичен контрол над инфлуенцата и Нюкясълската болест по птиците;
5. има одобрена национална референтна лаборатория за диагностика на инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците.
(2) Вносът на птици и яйца за люпене по ал. 1 е допустим, ако:
1. до внасянето да са отглеждани без прекъсване на територията на третата страна най-малко 6 седмици;
2. са отглеждани в съответствие със здравни изисквания на Европейската комисия; изискванията се различават в зависимост от вида или категорията на птиците;
3. са отглеждани в съответствие с изискванията на раздел II.
(3) Националната ветеринарномедицинска служба спира внасянето от трета страна само на определени видове птици и яйца за люпене, когато в страната на произход е възникнала болест, характерна само за този вид птици и яйца от тях.
(4) След внасянето птиците по ал. 1 се отглеждат изолирано в птицевъдния обект или в карантинна база за период най-малко 6 седмици, но не повече от два месеца. По време на карантината упълномощен ветеринарен лекар провежда клиничен преглед на птиците и ако е необходимо, взима проби за лабораторно изследване. Карантинният период може да бъде удължен при съмнение за наличие на инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците.
(5) След внасянето яйцата за люпене по ал. 1 и птиците, излюпени от тях, се отглеждат изолирано в птицевъдния обект или в карантинна база за период от най-малко 3 седмици и не повече от два месеца. По време на карантината упълномощен ветеринарен лекар провежда клиничен преглед на птиците и ако е необходимо, взима проби за лабораторно изследване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При внасянето от трети страни на птици и яйца за люпене се спазват и изискванията на Наредба № 34 от 2006 г. за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ДВ, бр. 30 от 2006 г.).


Чл. 25. (1) При внасянето от трети страни на птици и яйца за люпене пратките се придружават от ветеринарен сертификат (приложение № 5), издаден от официален ветеринарен лекар на страната на произход.
(2) Сертификатът по ал. 1:
1. се издава в деня на натоварването на птиците или яйцата за люпене;
2. се съставя на официалния език или езици на държавата членка по местоназначение (дестинация) и на езиците на държавата членка, на територията на която се извършва граничната проверка, или се придружава от легализиран превод на този или тези езици.
3. придружава пратката в оригинал;
4. удостоверява, че птиците и яйцата за люпене отговарят на изискванията по тази наредба;
5. е валиден за срок 5 дни от деня на издаването му;
6. се състои се от:
а) една страница;
б) две или повече страници, които са част от единен неделим документ;
в) поредица от страници, номерирани така, че да показват конкретна страница от определена поредица (например "страница 2 от общо 4 страници");
7. е предназначен за един получател;
8. се подпечатва и подписва с цвят, различен от този на печатния текст на сертификата.


Чл. 26. Националната ветеринарномедицинска служба забранява внасянето на птици и яйца за люпене от трети страни, когато:
1. пратката произхожда от трета страна, невключена в списъка по чл. 23, ал. 1;
2. има съмнение за заразяване на пратката;
3. не са спазени изискванията по тази наредба;
4. сертификатът, придружаващ доставката, не отговаря на изискванията по чл. 25.


Чл. 27. (1) Птиците, предназначени за клане, се транспортират директно до кланицата, посочена във ветеринарния сертификат.
(2) При съмнение за болест по птиците, предназначени за клане, НВМС може да промени кланицата или срока за клане, посочени във ветеринарния сертификат.


Чл. 28. (1) При възникване и/или разпространение на заразна болест в трета страна НВМС забранява внасянето на птици и яйца за люпене, идващи директно от тази страна или индиректно през територията на държава членка.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба уведомява държавата членка и Европейската комисия за наложената забрана, нейното отменяне, както и за всички други предприети мерки. Предприетите мерки се одобряват от Европейската комисия.

Раздел V.
Изисквания към птицевъдните обекти, от които произхождат птиците и яйцата за люпене за придвижване и транспортиране между Република България и държавите членки


Чл. 29. (1) За придвижване и транспортиране между Република България и държавите членки птиците и яйцата за люпене е необходимо да произхождат от птицевъден обект, в който:
1. сградите, съоръженията и оборудването отговарят на условията по чл. 30;
2. се спазва програма за надзор на заболявания, одобрена от НВМС и в съответствие с изискванията на приложение № 4;
3. се осъществява контрол на здравословното състояние на птиците, който включва най-малко една инспекция годишно от официален ветеринарен лекар;
4. се осъществяват допълнителни проверки от упълномощения ветеринарен лекар по отношение на хигиенните условия в обекта и начина му на експлоатация;
5. собствениците или управителите водят документация, касаеща технологията на отглеждане, хранене, реализацията на птиците и смъртността по дни, която се представя при поискване от официалния или упълномощения ветеринарен лекар;
6. собствениците или управителите оказват съдействие на официалния и упълномощения ветеринарен лекар при осъществяване на контрола на здравословното състояние на птиците;
7. се отглеждат само птиците по чл. 1.
(2) Птицевъдните обекти по ал. 1 се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за което им се издава удостоверение за регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрацията на птицевъдни обекти за кокошки носачки се осъществява съгласно изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ежегодно, в срок до края на юни НВМС изпраща в Европейската комисия за одобрение план за мерките, които ще се прилагат за осигуряване спазването на изискванията на глава V от наредбата за одобряване на птицевъдните обекти в страната, които ще осъществяват обмен.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Списък на одобрените птицевъдни обекти по ал. 1 и техните регистрационни номера, както и всички последващи промени в него, се публикуват на интернет страницата на НВМС и се предоставят на останалите държави - членки на Европейския съюз.


Чл. 30. (1) Помещенията в птицевъдните обекти за производство на разплодни птици, птици за доотглеждане, птици за клане се разполагат по начин:
1. отговарящ на технологията на отглеждане;
2. свеждащ до минимум възможността за проникване на заразна болест или ако такава възникне, позволяващи лесното й ограничаване и ликвидиране;
3. позволяващ различните видове птици да се отглеждат отделно едни от други.
(2) Съоръженията, оборудването и транспортните средства в птицевъдните обекти:
1. позволяват лесно почистване и дезинфекция;
2. дават възможност за проверка на здравословното състояние на птиците;
3. са съвместими с технологията на отглеждане.


Чл. 31. (1) Птиците в птицевъдните обекти по чл. 29:
1. се отглеждат при спазване на основните профилактични принципи по метода "пълно-празно";
2. произхождат от:
а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) съответния обект и/или
б) от друг такъв обект, отговарящ на изискванията по чл. 2, ал. 1;
в) трета страна в съответствие с изискванията по тази наредба.
(2) Между отделните партиди птици се извършва основно почистване, дезинфекция и депопулация.


Чл. 32. В птицевъдните обекти по чл. 29:
1. собствениците или управителите изготвят правилник за вътрешния ред и хигиена;
2. персоналът има подходящо работно облекло, а посетителите - подходящо защитно облекло;
3. сградите, загражденията и оборудването се поддържат в изправност;
4. яйцата се събират по няколко пъти на ден, като се почистват и дезинфекцират възможно най-бързо;
5. собствениците или управителите уведомяват упълномощения ветеринарен лекар за всяка промяна в продуктивността или здравословното състояние на птиците, която предизвиква съмнение за заразна болест;
6. при възникване на съмнение за заразна болест упълномощеният ветеринарен лекар взима и изпраща проби за лабораторно изследване до оторизирана лаборатория с цел потвърждение или отхвърляне на съмнението;
7. водената за всяко стадо документация се съхранява две години след реализацията на птиците и съдържа информация за:
а) движението на птиците във и извън обекта;
б) ефективността на производствения процес;
в) заболеваемостта и смъртността и причините за тях;
г) проведените лабораторни изследвания и резултатите от тях;
д) произхода на птиците в обекта;
е) предназначението (реализацията) на яйцата;
8. при възникване на заразна болест резултатите от лабораторните изследвания незабавно се предоставят на упълномощения ветеринарен лекар.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) Люпилните в птицевъдните обекти по чл. 29 се разполагат отделно от сградите за производство на птици за доотглеждане.
(2) Всяка люпилня се състои от помещения за:
1. съхраняване и сортиране на яйцата;
2. дезинфекция;
3. инкубаторна зала;
4. люпилни шкафове;
5. сортиране, подготовка и експедиция на пилетата.
(3) Помещенията в люпилните се разполагат отделно и:
1. се защищават от проникване на гризачи и птици;
2. подовете и стените им са от устойчиви на влага и дезинфектанти материали, които позволяват лесно почистване;
3. разполагат с подходящо естествено или изкуствено осветление и вентилационна система за пречистване на въздуха и поддържане на оптимална температура.
(4) Отпадните материали от люпилния процес се обезвреждат по начин, гарантиращ незамърсяване на околната среда и неразпространение на болести.
(5) Оборудването и съоръженията в люпилните позволяват лесно разместване, почистване и експлоатация и са с гладка водоустойчива повърхност.
(6) Цикълът на производство в люпилните се организира по начин, който не позволява кръстосване на производствените пътища.


Чл. 34. За люпенето се използват яйца, които:
1. произхождат от обект за производство на разплодни птици в съответствие с изискванията по чл. 2;
2. са внесени от трета страна в съответствие с изискванията по тази наредба.


Чл. 35. В люпилните:
1. собствениците или управителите изготвят правилник за вътрешния ред и хигиена;
2. персоналът има подходящо работно облекло, а посетителите - подходящо защитно облекло;
3. сградите, загражденията и оборудването се поддържат в изправност;
4. се извършва дезинфекция на:
а) яйцата след пристигането им, преди да се инкубират;
б) инкубаторната зала - ежедневно;
в) люпилните шкафове и оборудването им - след излюпване на всяка партида;
5. се извършва микробиологичен качествен контрол за оценка на здравния статус на люпилните;
6. собствениците или управителите уведомяват упълномощения ветеринарен лекар за всяка промяна в ембрионалното развитие, продуктивността или здравословното състояние на еднодневните пилета, които предизвикват съмнение за заразна болест;
7. при възникване на съмнение за заразна болест упълномощеният ветеринарен лекар взима и изпраща проби за лабораторно изследване до оторизирана лаборатория с цел потвърждение или отхвърляне на съмнението и уведомява Националната ветеринарномедицинска служба;
8. Националната ветеринарномедицинска служба определя мерките, които се предприемат за недопускане разпространение на болести;
9. водената за всяка партида документация се съхранява две години след реализацията на яйцата и съдържа информация за:
а) произхода на партидите яйца и датата на тяхното пристигане в люпилнята;
б) люпимостта на яйцата;
в) качеството на яйцата и еднодневните пилета и забелязаните аномалии;
г) резултатите от проведените лабораторни изследвания по време на люпилния процес;
д) извършените ваксинации;
е) технологичния отпад от люпилния процес и неговата реализация;
ж) местоназначението на еднодневните пилета;
10. при възникване на заразна болест резултатите от лабораторните изследвания незабавно се предоставят на упълномощения ветеринарен лекар.


Чл. 36. Националната ветеринарномедицинска служба налага временна забрана за обмен на птицевъден обект за отглеждане на птици и яйца за люпене, в случай че:
1. условията на раздел V, чл. 29 - 35, не са спазени;
2. до приключване на епизоотичното проучване при съмнение за:
а) възникване на инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест;
б) доставка на птици и/или яйца за люпене от друг птицевъден обект, със съмнение или потвърждение за инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест;
в) контакт с констатирано огнище на инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест и възможност за пренасяне на инфекцията в обекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) до извършване на изследванията за S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum или M. Meleagridis, ако при изпълнение на Програмата за надзор на заболявания по птиците (приложение № 4) възникне съмнение за поява на инфекция;
4. при констатирани нарушения по чл. 29, т. 1, 2 и 6 до изпълнение на предписанията, дадени от официалния ветеринарен лекар за отстраняването им.


Чл. 37. Националната ветеринарномедицинска служба спира обмена на птицевъден обект за отглеждане на птици и яйца за люпене при условие, че:
1. са потвърдени заболяванията инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
2. при повторно изследване за S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum или M. Meleagridis резултатите са положителни;
3. не са изпълнени предписанията на официалния ветеринарен лекар след второ предупреждение за привеждане на обекта в съответствие с изискванията по чл. 29, т. 1, 2 и 6.


Чл. 38. Националната ветеринарномедицинска служба възстановява разрешението за обмен на птицевъден обект по чл. 37:
1. двадесет и един ден след като в засегнатия от инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест птицевъден обект е приложено санитарно клане на възприемчивите птици и е извършено механично почистване и дезинфекция;
2. при получаване на отрицателни резултати от двукратно изследване за S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae през интервал най-малко 21 дни след извършено санитарно клане на заразеното стадо, механично почистване и дезинфекция;
3. при получаване на отрицателни резултати от двукратно изследване на цялото стадо за M. gallisepticum или M. Meleagridis, извършено през интервал най-малко 60 дни.


Чл. 39. Националната ветеринарномедицинска служба оказва съдействие на ветеринарни експерти от Европейската комисия при извършване на проверки относно прилагането на мерките по тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Птици" са: кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици или техните кръстоски, щраусовидни видове (щрауси, ему, киви и др.), развъждани или отглеждани в затворено пространство с търговска или развъдна цел.
2. "Яйца за люпене" са оплодени яйца, снесени от посочените в т. 1 птици, предназначени за производство на пилета.
3. "Еднодневни пилета" са всички видове новоизлюпени незахранени птици на възраст до 72 h, с изключение на мускусната патица (Carina moschata) и нейни кръстоски, които могат да се захранват.
4. "Птици за разплод" са птици на възраст над 72 h, които са предназначени за получаване на яйца за люпене.
5. "Птици за доотглеждане" са птици на възраст над 72 h, които са предназначени за производство на месо, яйца за консумация (кокошки носачки) и разселване в дивечовъдни стопанства или природата.
6. "Птици, предназначени за клане" са тези, които се изпращат директно в кланицата и се заколят в рамките най-късно 72 h след пристигането им.
7. "Птиче стадо" са птици с еднакъв здравен и имунен статус, отглеждани в едно помещение или в едно и също заграждение и представляващи една епидемиологична единица.
8. "Птицевъдно стопанство" е предприятие, което може да включва птицевъден обект за развъждане или отглеждане на разплодни или стокови птици за яйца или месо.
9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Птицевъден обект" е животновъден обект, разположен на определена територия, включващ следните обекти:
а) обект за производство на прародителски стада - произвежда яйца за люпене на птици за разплод;
б) обект за разплодни птици - за производство на яйца за люпене на птици за доотглеждане;
в) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) обект за доотглеждане - включва обекти за разплодни птици до настъпване на репродуктивния им стадий или за птици до етап на пронасяне (ярки);
г) люпилня - обект за инкубиране и люпене на яйца и производство на еднодневни пилета.
10. "Упълномощен ветеринарен лекар" е ветеринарен лекар, назначен или посочен със заповед от НВМС да извършва проверките, предвидени в наредбата.
11. "Оторизирана лаборатория" е лаборатория, одобрена от генералния директор на НВМС за Република България или от компетентните власти на държавите - членки на Европейския съюз, в която се извършват диагностични изследвания, предвидени в тази наредба.
12. "Здравна инспекция" - посещение от официален ветеринарен лекар или упълномощен ветеринарен лекар с цел инспектиране на здравното състояние на птиците в обекта.
13. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Заболявания, които подлежат на задължително обявяване" - инфлуенца по птиците (грип) и Нюкясълска болест по птиците (псевдочума) (приложение № 6).
14. "Епизоотично огнище" - птицевъден обект на територията на България, в който са установени един или повече случаи на заразна болест по птиците.
15. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Карантинна база" - обект за изолирано отглеждане на птици без възможност за пряк или непряк контакт с други птици и където се осъществяват дългосрочно наблюдение и тестване за заболяванията, които подлежат на задължително обявяване - инфлуенца по птиците (грип) и Нюкясълска болест по птиците (псевдочума) (приложение № 6).
16. "Санитарно клане" - унищожаване на всички заразени или съмнителни за контаминиране птици и продукти от тях в епизоотичното огнище, което включва взимане на всички предпазни здравни мерки, включително и дезинфекция.
17. "Люпилня" е обект, в който се извършва инкубиране и люпене на разплодни яйца и производство на еднодневни пилета.
18. "Случай на заразна болест" - лабораторно потвърждаване на заразна болест при животно или труп на животно.
19. "Заразни болести" - група заболявания, предизвикани от патогенни микроорганизми: вируси, бактерии, рикетсии, паразити и други заразни агенти, като общ техен признак е тяхната способност да предизвикват инфекциозен процес (инвазионен процес), да се предават верижно от заразени на здрави организми и при наличие на съответни условия да приемат епизоотично разпространение.
20. "Собственик или управител на птицевъден обект" е всяко физическо или юридическо лице, на чиито грижи са поверени птиците и което е отговорно за тях постоянно или временно.
21. "Обмен" - е търговия с птици и яйца за люпене между държави - членки на Европейския съюз.
22. "Трета страна" - всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Наредбата въвежда Директива 90/539/ЕИО от 15 октомври 1990 г. за здравните условия за животните, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на птици и яйца за люпене и изискванията на чл. 11 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (обн., ОВ, бр. L 219 от 2008 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 54 и чл. 56, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 15 от 2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г., с изключение на раздел III, който влиза в сила от 1.10.2006 г.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 16.01.2007 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ОБЕКТИТЕ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАТ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 3

(Предишно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Национална референтна лаборатория за заболявания по птиците на Република България

България
Национална референтна лаборатория - Изпитвателна лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции" към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)
София, бул. Ломско шосе 190.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 4

(Предишно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 4 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Образци от ветеринарни сертификати
(Образци 1 - 6)
ОБРАЗЕЦ 1
 
Яйца за люпене
   
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес)  
  № Оригинал
  2. Държава членка на
  произход:
3. Получател (пълни 4.1. Компетентен орган
имена и пълен адрес) (министерство):
- първоначален 4.2. Компетентен орган
- краен (местно ниво):
Забележки:  
(а) Трябва да се пред- (б) Оригиналът на сертифи-
стави отделен сертифи- ката трябва да придружава
кат за всяка пратка пратката до крайното й мес-
яйца за люпене тоназначение
5.1. Място на товарене: 6.1. Адрес на предприятие-
  то, където са събрани яйцата:
5.2. Транспортно 6.2. Регистрационен номер
средство (1) на одобреното предприятие
  на произход:
7.1. Държава членка 8.1. Птичи вид:
по местоназначение: 8.2. Категория: чиста линия/
7.2. Крайно местоназ- прародители/родители/ко-
начение: кошки носачки/за доотглеж-
  дане/други (2)
9. Подробно описание на пратката (включително номерата на пломби и печати на контейнерите):
10. Количество (с ду- 11. Дата на събиране:
ми и цифри):  
10.1. Брой на яйцата:  
10.2. Брой на контей- 12.1. Подробно описание на
нерите/кутиите: стадото по произход:
  12.2. Марка:
13. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че гореописаните яйца за люпене:
(а) са в съответствие с разпоредбите на членове 6 - 8 от Директива 90/593/ЕИО на Съвета:
(б) са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1, буква а) от Директива 90/539/ЕИО на Съвета (3)
(в) са в съответствие с разпоредбите на Решение(я )....../.... ЕО на Комисията относно допълнителни гаранции, свързани с .................. (да се посочи болестта(ите) и в съответствие с член 13 или член 14 от Директива на Съвета 90/539/ЕИО(2)
(г) - произхождат от домашни птици, които не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2)
- произхождат от домашни птици, които са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
Дата(и) на вакси- Наименование, вид (инак-
нация: тивирана или жива) и използван(и) вирусен(и) щам(ове):
Попълнено в ..................,
(дата) ...........................................................................................
 
...................................................................................................
  (подписна официалния
печат(4) ветеринарен лекар) (4)
 
...................................................................................................
  (име - с главни букви, квалификация и длъжност)
(*1) Да се посочи транспортното средство и според случая, регистрационният номер или официалното име.
(*2) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*3) Да се удостовери в случай на износ за държава членка, която има одобрен статус от Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест, понастоящем: Дания, Финландия и Швеция. В останалите случаи да се заличи назоваването.
(*4) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 2, чл. 5, т. 2 и чл. 8, ал. 2, т. 3

Изисквания към използваните ваксини срещу Нюкясълска болест по птиците

1. Използваните ваксини трябва да са разрешени за употреба от НВМС.
2. Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) осъществява контрол върху използването на ваксини срещу Нюкясълска болест по птиците по чл. 385 ЗВД; контролът се осъществява от инспектори, като се спазват изискванията на чл. 386, 387 и 388 ЗВД.
3. Програмите за ваксинация, както и използваните ваксини се одобряват от Европейската комисия.


Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2, т. 6, чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 11, ал. 4 и чл. 29, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Програма за надзор на заболявания по птиците

I. Салмонелозни заболявания:
1. Изследвания за наличие на S. pullorum, S. gallinarum по кокошки, пуйки, токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици и S. Аrizonae при пуйки.
2. Методи на изследване
а) серологични и/или бактериологични.
3. Вземане на проби
а) кръвни проби;
б) проби от трупчета на еднодневни пилета с наблюдавани аномалии, от пух, прах и други отпадни продукти от люпилните, смивки от стените на люпилните, вода и торова постеля;
в) броят на пробите за S. Pullorum и S. Gallinarum се определя в зависимост от разпространението на инфекцията на територията на страната и от предишни случаи на заболяването в обекта;
г) пробите се взимат по време на яйценосния период, като се прецени вероятността за поява на заболяването.

II. Микоплазмозни заболявания:
1. Изследвания за наличие на M. Gallisepticum по кокошки и пуйки и M. Meleagridis по пуйки.
2. Методи на изследване
а) серологични и/или бактериологични;
б) патологични - наличие на възпаление на въздушните торбички при еднодневни пилета и млади пуйки.
3. Взимане на проби
а) кръвни проби;
б) проби от еднодневни пилета и млади пуйки, семенна течност, трахеални тампон-проби, клоакални тампон-проби и проби от въздушните торби;
в) изследванията за наличие на M. Gallisepticum и M. Meleagridis се извършват върху представителен брой птици в началото на яйценосния период и на всеки три месеца след това, за да се осигури продължителен надзор на заболяването.

III. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При получаване на положителни резултати от извършените изследвания се прилагат мерките, посочени в чл. 36, 37 и 38.

IV. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато в птицевъден обект се отглеждат две или повече стада, органите на НВМС могат да направят изключение по чл. 36, 37 и 38 за едно или няколко от стадата, които са здрави, като се гарантира, че птиците се отглеждат изолирано от другите, с отделен персонал и няма възможност за разпространение на болестта.


ОБРАЗЕЦ 2
 
Еднодневни пилета
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес)  
  № Оригинал
2. Получател (пълни 3. Държава членка
имена и пълен адрес) износител:
- първоначален 4. Ако са излюпени от вне-
  сени яйца за люпене (1) (2):
  4.1. Страна на произход:
- краен 4.2. Брой на придружаващи-
  те ветеринарно-санитарни
  сертификати:
5.1. Място на 6.1. Компетентен орган
товарене: (министерство):
  6.2. Компетентен орган
  (местно ниво):
7. Транспортно 8.1. Адрес на предприятието
средство(3) на произход (люпилнята(ите):
  8.2. Регистрационен номер на
  предприятието на произход:
9.1. Държава членка 10.1. Птичи вид:
по местоназначение: 10.2. Категория: чиста ли-
  ния/прародители/родители/
9.2. Крайно местоназ- кокошки-носачки/ за доот-
начение: глеждане/други(1)
  10.3. Дата на излюпване:
11. Подробно описа- 12. Количество (с думи
ние на пратката (вклю- и цифри):
чително номера на 12.1. Брой птици:
пломби и печати на 12.2. Брой на касетките
контейнерите): или клетките:
Забележки: б) Оригиналът на сертифика-
(а) Трябва да се пред- та трябва да придружава
стави отделен серти- пратката до крайното й мес-
фикат за всяка пратка тоназначение
еднодневни пилета  
13. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че гореописаните еднодневни пилета:
(а) са в съответствие:
(i) или с разпоредбите на членове 6, 8 и 15 от Директива 90/593/ЕИО(1) на Съвета;
(ii) или с разпоредбите на член 6, параграф 1 и член 8, букви "б", "в" от Директива 90/539/ЕИО (1) (2) на Съвета, ако произлизат от яйца за люпене, внесени в съответствие с изискванията на образец Б на Решение 96/482/ЕО на Комисията
(б) са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1, точка б) от Директива на Съвета 90/539/ЕИО (4)
(в) са в съответствие с разпоредбите на Решение(я) на Комисията ....../....ЕО относно допълнителни гаранции, свързани с ..................(да се посочи болестта(ите), в съответствие с член 13 или член 14 от Директива 90/539/ЕИО(1) на Съвета;
(г) не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (1)
- произхождат от домашни птици, които не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (1) със:
- са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (1) със:
- произхождат от домашни птици, които са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (1) със:
Дата(и) на Наименование, вид (неак-
ваксинация: тивна или жива) ваксина
  и използван(и) вирусен(и)
  щам(ове):
Съставено в ....................,
(дата) ..........................................................................................
 
..................................................................................................
  (подпис на официалния
печат (5) ветеринарен лекар) (5)
 
...................................................................................................
  (име с главни
  букви, квалификация
  и длъжност)
(*1) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*2) В тези случаи, в които еднодневните пилета произлизат от яйца, внесени от трета страна, изолационният период за стопанството по местоназначение трябва да се спазва, както е предвидено в член 3 на Решение 96/428/ЕО на Комисията. Компетентният орган на страната по крайно местоназначение на еднодневните пилета трябва да бъде информиран чрез системата АНИМО за това изискване.
(*3) Да се посочи транспортното средство, според случая, и регистрационният номер или официалното име.
(*4) Да се удостовери в случай на износ за държава членка, която има одобрен статус на Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест, понастоящем: Дания, Финландия и Швеция. В останалите случаи да се заличи назоваването.
(*5) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 
ОБРАЗЕЦ 3
 
Европейска общност
 
Птици за разплод
и доотглеждане
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес) № Оригинал
  2. Държава членка по
  произход:
3. Получател (пълни 4.1. Компетентен орган
имена и пълен адрес) (министерство):
- първоначален 4.2. Компетентен орган
- краен (местно ниво):
Забележки  
(а) Трябва да се пред- (б) Оригиналът на сертифи-
стави отделен серти- ката трябва да придружава
фикат за всяка пратка пратката до крайното й мес-
домашни птици тоназначение
5.1. Място на 6.1. Адрес на предприятието
товарене: на произход:
5.2. Транспортно 6.2. Регистрационен номер
средство (1) на одобреното предприятие
  на произход:
7.1. Държава членка 8.1. Птичи вид:
по местоназначение: 8.2. Категория: чиста линия/
7.2. Крайно прародители/родители/ко-
местоназначение: кошки носачки /за доот-
  глеждане/други (2)
9. Подробно описание на пратката (включително номера на пломби и печати на контейнерите):
10. Количество (с 11.1. Подробна информа
думи и цифри): ция за стадото по произход:
10.1. Брой на птиците: 11.2. Марка:
10.2. Брой на контейнерите/кутиите:  
12. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че гореописаните домашни птици:
(а) са в съответствие с разпоредбите на членове 6, 9 и 15 от Директива 90/593/ЕИО на Съвета;
(б) са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1, буква а) от Директива 90/539/ЕИО (3) на Съвета;
(в) са в съответствие с разпоредбите на Решение(я) ....../.... ЕО на Комисията относно допълнителни гаранции, свързани с ..................(да се посочи болестта(ите) и в съответствие с член 13 или член 14 от Директива 90/539/ЕИО(2) на Съвета
(г) не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2)
- били са ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
Дата(и) на Наименование, вид (неакти-
ваксинация: вен или жив) и използван(и)
  вирусен(и) щам(ове):
Съставено в .....................,
(дата) ...........................................................................................
 
....................................................................................................
  (подпис на официалния
печат(4) ветеринарен лекар) (4)
 
....................................................................................................
  (име с главни букви,
  квалификация и длъжност)
(*1) Да се посочи транспортното средство и според случая, регистрационният номер или официалното име.
(*2) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*3) Да се удостовери в случай на износ за държава членка, която има одобрен статус на Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест, понастоящем: Дания, Финландия и Швеция. В останалите случаи да се заличи назоваването.
(*4) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 
ОБРАЗЕЦ 4
 
Птици, еднодневни пилета
и яйца за люпене в партиди
под 20 броя
(с изключение на щраусови
птици и яйца за люпене от тях)
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес) № Оригинал
  2. Държава членка по
  произход:
3. Получател (пълни 4.1. Компетентен орган
имена и пълен адрес) (министерство):
- първоначален 4.2. Компетентен орган
- краен (местно ниво):
Забележки:  
(а) Трябва да се пред- (б) Оригиналът на сертифи-
стави отделен серти- ката трябва да придружава
фикат за всяка пратка пратката до крайното й мес-
птици, еднодневни пиле- тоназначение
та или яйца за люпене  
5.1. Място на 6.1. Адрес на предприятието
товарене: на произход:
5.2. Транспортно 6.2. Регистрационен номер
средство (1) на предприятието: (ако е
  приложимо)
7.1. Държава членка 8.1. Птичи вид:
по местоназначение: 8.2. Категория: чиста линия/
7.2. Крайно прародители/родители/
местоназначение: кокошки носачки /за доот-
  глеждане/други (2)
9. Подробно описание на пратката (включително номерата на пломби и печати на контейнерите):
10. Количество (с ду- 11.1. Дата на събиране
ми и цифри): (за яйца):
10.1. Брой на яйцата 11.2. Приблизителна възраст
или птиците: (за домашни птици):
10.2. Брой на контей- 12. Подробно описание на
нерите/кутиите: стадата по произход:
13. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:
(а) птиците, еднодневните пилета или яйцата за люпене, описани по-горе, са в съответствие с разпоредбите на член 11 от Директива 90/593/ЕИО на Съвета;
(б) домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1 от Директива 90/539/ЕИО (3) на Съвета
(в) домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене са в съответствие с разпоредбите на Решение(я) на Комисията ....../.... ЕО относно допълнителни гаранции, свързани с .................. (да се посочи болестта(ите) и в съответствие с член 13 или член 14 от Директива 90/539/ЕИО (2) на Съвета
(г) домашните птици/еднодневните пилета (2) не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2);
- домашните птици/еднодневните пилета (2) са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
- домашните птици, които произхождат от еднодневни пилета или яйца за люпене, не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2)
- домашните птици, които произхождат от еднодневни пилета или яйца за люпене, са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
Дата(и) на Наименование, вид (неакти-
ваксинация: вен или жив) и използван(и)
  вирусен(и) щам(ове):
Съставено в .....................,
(дата) ...........................................................................................
 
....................................................................................................
  (подпис на официалния
печат (4) ветеринарен лекар) (4)
 
....................................................................................................
  (име с главни букви,
  квалификация и длъжност)
(*1) Да се посочи транспортното средство и според случая, регистрационният номер или официалното име.
(*2) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*3) Да се удостовери в случай на износ за държава членка, която има одобрен статус на Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест, понастоящем: Дания, Финландия и Швеция. В останалите случаи да се заличи назоваването.
(*4) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 
ОБРАЗЕЦ 5
 
Птици за клане
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес) № Оригинал
  2. Държава членка по
  произход:
3. Получател (пълни 4.1. Компетентен орган
имена и пълен адрес) (министерство):
- първоначален 4.2. Компетентен орган
- краен (местно ниво):
Забележки:  
(а) Трябва да се пред- (б) Оригиналът на сертифи-
стави отделен серти- ката трябва да придружава
фикат за всяка пратка пратката до крайното й
домашни птици. местоназначение.
5.1. Място на 6.1. Адрес на предприятие-
товарене: то или стопанството по про-
  изход:
5.2. Транспортно 6.2. Регистрационен номер
средство (1) на предприятието (ако е
  приложимо):
7.1. Държава членка 8.1. Птичи вид:
по местоназначение: 8.2. Категория: чиста линия/
7.2. Крайно прародители/родители/
местоназначение: кокошки носачки/за доот-
  глеждане/други (2)
9. Подробно описание на пратката (включително номерата на пломби и печати на контейнерите):
10. Количество (с ду- 11. Приблизителна възраст
ми и цифри): на птиците:
10.1. Брой домашни птици:  
10.2. Брой на контей- 12.1. Подробно описание на
нерите/кутиите: родителското стадо:
  12.2. Марка:
13. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че гореописаните птици:
(а) са в съответствие с разпоредбите на членове 10 и 15 от Директива 90/593/ЕИО на Съвета;
(б) са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1, точка г) на Директива 90/539/ЕИО (3) на Съвета;
(в) са в съответствие с разпоредбите на Решение(я) ....../.... ЕО на Комисията относно допълнителни гаранции, свързани с .................. (да се посочи болестта(ите) и в съответствие с член 13 или член 14 от Директива 90/539/ЕИО (2) на Съвета
(г) произхождат от домашни птици, които не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2);
- произхождат от домашни птици, които са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
Дата(и) на Наименование, вид (неакти-
ваксинация: вен или жив) и използван(и)
  вирусен(и) щам(ове):
Съставено в .....................,
(дата) ...........................................................................................
 
....................................................................................................
  (подпис на официалния
печат (4) ветеринарен лекар) (4)
 
....................................................................................................
  (име с главни букви,
  квалификация и длъжност)
(*1) Да се посочи транспортното средство и според случая, регистрационния номер или официалното име.
(*2) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*3) Да се удостовери в случай на износ за държава членка, която има одобрен статус на Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест понастоящем: Дания, Финландия и Швеция, в противен случай да се заличи назоваването.
(*4) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 
ОБРАЗЕЦ 6
 
Птици, предназначени
за разселване в дивечовъдни
ферми или природата
1. Изпращач (пълни ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
имена и пълен адрес) № Оригинал
  2. Държава членка по
  произход:
3. Получател (пълни 4.1. Компетентен орган
имена и пълен адрес) (министерство):
- първоначален 4.2. Компетентен орган
- краен (местно ниво):
Забележки:  
(а) Трябва да се пред- (б) Оригиналът на сертифи-
стави отделен серти- ката трябва да придружава
фикат за всяка пратка пратката до крайното й
птици. местоназначение.
5.1. Място на 6.1. Адрес на предприятието
товарене: или на стопанството по
5.2. Транспортно произход:
средство (1) 6.2. Регистрационен номер на одобреното предприятие (когато е приложимо):
7.1. Държава членка 8.1. Птичи вид:
по местоназначение: 8.2. Категория: чиста линия/
7.2. Крайно прародители/родители/
местоназначение: кокошки носачки/за доот-
  глеждане/други (2)
9. Подробно описание на пратката (включително номерата на пломби и печати на контейнерите):
10. Количество (с ду- 11. Приблизителна възраст
ми и цифри): на птиците:
10.1. Брой на птиците:  
10.2. Брой на контей- 12.1. Подробно описание на
нерите/кутии: стадото по произход:
13. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че гореописаните птици:
(а) са в съответствие с разпоредбите на членове 10а и 15 на Директива 90/593/ЕИО на Съвета;
(б) са в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 1, буква в) от Директива 90/539/ЕИО (3) на Съвета
(в) са в съответствие с разпоредбите на Решение(я) ....../.... ЕО на Комисията относно допълнителни гаранции, свързани с .................. (да се посочи болестта(ите) и в съответствие с член 13 или член 14 от Директива 90/539/ЕИО (2) на Съвета;
(г) не са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2),
- били са ваксинирани срещу Нюкясълска болест (2) със:
Дата(и) на Наименование, вид (неакти-
ваксинация: вен или жив) и използван(и)
  вирусен(и) щам(ове):
Съставено в .....................,
(дата) ...........................................................................................
 
....................................................................................................
  (подпис на официалния
печат (4) ветеринарен лекар) (4)
 
....................................................................................................
  (име с главни букви,
  квалификация и длъжност)
(*1) Да се посочат транспортното средство и, според случая, регистрационният номер или официалното име.
(*2) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*3) Да се удостовери в случай на износ за държава-членка, която има одобрен статус на Общността за неваксинация срещу Нюкясълска болест, понастоящем: Дания, Финландия и Швеция, в противен случай да се заличи назоваването.
(*4) Цветът на печата и подписа да е различен от този на печатния текст.
 


Приложение № 5 към чл. 25, ал. 1

Образци на ветеринарни сертификати при внасяне от трети страни

МОДЕЛ А, Част II от Анекс I към Решение на Комисията № 2002/183/ЕС

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за птици за разплод или доотглеждане, различни от щраусовите, предназначени за изпращане в Европейската общност

1. Изпращач (пълни имена и пълен адрес)
2. ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
№ .................. ОРИГИНАЛ
3.1. Страна на произход
3.2. Район на произход(1):.........
4. Получател (пълни имена и пълен адрес)
....................................
5. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
5.1. Министерство:
5.2. Служба
6. Компетентен орган (на местно равнище)
7. Място на товарене .........
8. Транспортно средство (2): .........
9.1. Страна членка на местоназначение: .........
9.2. Крайно местоназначение (име и пълен адрес) .........
10. Адрес на предприятието(а) на произход:
10.1 Разплод(3): .........
10.2. Доотглеждане (3): .........
11. Регистрационен(нни) номер(а) на предприятието(а) на произход:
11.1. Разплод(3): .........
11.2. Доотглеждане(3): .........
12. Птичи вид .........
13. Категория: чиста линия/прародители/родители/кокошки носачки/други(3): .........
14. Подробно описание на пратката (вкл. и номер(а) на пломби и печати на контейнера): .........
15. Количество (с цифри и с думи):
15.1. Брой птици
15.2 Брой касетки или клетки ..........
Забележки: a) За всяка пратка от птици за разплод или доотглеждане от една и съща категория трябва да се представи отделен сертификат, когато същите се транспортират в един и същи вагон, камион, самолет или кораб и изпращат за едно и също местоназначение. След вноса им птиците трябва да бъдат оставени под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение.
b) Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до достигането й на граничния инспекционен пункт.
c) Трябва да се попълни в деня на товарене и всички времеви срокове следва да се отчитат спрямо тази дата.
d) След вноса им птиците трябва да бъдат държани под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение, която изолация в съответствие с разпоредбите на член 3.1 от Решение на Комисията 96/482/ЕС трябва да продължи не по-малко от шест седмици.
16. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото в съответствие с разпоредбите на Директива 90/539/ЕЕС:
I. Произход на птиците
че птиците са престояли на територията на ......... в района на ......... в продължение на най-малко три месеца или от момента на излюпването им, ако са по-малки от три месеца. Ако същите са били внесени в сегашната им страна на произход, те са били внесени в съответствие с ветеринарни изисквания, които са поне толкова строги, колкото са съответните изисквания на Директива 90/539/ЕЕС, включително и на всички нейни последващи допълващи или изменящи я решения.
II. Здравна информация
1. че .........(4), районът на .......................................
е свободен от инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест по смисъла на дефиницията, посочена в Решение 93/342/ЕЕС;
2. че описаните в настоящия сертификат птици отговарят на следните изисквания:
a) подложени са били на преглед през посочения ден и не са показали никакви признаци за заболяване или съмнения за наличие на такова;
b) държани са били от момента на излюпването им или в продължение на повече от шест седмици в следните обект(и), официално одобрен(и) в съответствие с изисквания, които са най-малкото еквивалентни на тези, формулирани в Анекс II към Директива 90/539/ЕЕС: .........(5) и
i) за който разрешителното не е анулирано или отнето;
ii) който не е обект на каквито и да са ограничения от здравно естество;
iii) в радиус от 25 km около които в последните 30 дни не е имало никакво огнище на инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
c) че през споменатия в (b) период те не са имали контакт нито с птици, неотговарящи на формулираните в настоящия сертификат изискванията, нито с диви птици;
d) че същите произхождат от птиче стадо:
i) което е било прегледано на днешния ден и не е показало никакви клинични признаци или подозрения за наличие на заболяване;
ii) което е било подложено на програма за надзор на следните заболявания (6);
- Salmonella pullorum, S. gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (птици),
- Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (пуйки),
- Salmonella pullorum и S. gallinarum (домашни токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици) в съответствие с Глава III от Анекс II към Директива 90/539/EEC, като е установено, че същите не са заразени и отсъстват съмнения за наличие на инфекция от тези агенти;
iii) - което не е било ваксинирано срещу Нюкясълска болест;
- което е било ваксинирано срещу Нюкясълска болест при използване на: / ......... (име, вид на ваксината (жива или инактивирана, вид на щама) на НБ, използван за отглеждането на ваксината(ите) на възраст от ......... седмици(6);
iv) което е било ваксинирано при използване на одобрени ваксини, както следва:
На възраст: Срещу:
III. Допълнителна здравна информация/Additional health information
1. когато пратката е предназначена за страна членка или район от такава страна, статутът на които е установен в съответствие с чл. 12.2 от Директива 90/539/ЕЕС, че са изпълнени следните условия:
a) птиците не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест и
b) птиците са били изолирани в продължение на 14 дни преди изпращането им, което е било осъществено под надзора на официално упълномощения ветеринарен лекар или в птицевъдния обект или в карантинна база. В тази връзка никакви пилета в птицевъдния обект на произход или в карантинната база (според случая) би могло да са били ваксинирани срещу Нюкясълска болест през 21-дневния период, непосредствено предхождащ изпращането на пратката. Никаква птица, която не е предназначена за пратката, не би могла да бъде допусната в птицевъдния обект или карантинната база през това време, като никакви допълнителни ваксинации не биха могли да бъдат извършвани в карантинната база през това време, и
c) по време на 14-дневния период, непосредствено предхождащ изпращането на пратката, на птиците са направени серологични изследвания, които са дали отрицателен резултат за наличие на антитела на вируса на Нюкясълската болест;
2. че са спазени следните допълнителни изисквания, наложени от страната членка по местоназначение в съответствие с чл. 13 и/или чл. 14 от Директива 90/539/ЕЕС;
3. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, разплодните птици са изследвани с отрицателен резултат в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Комисията 95/160/ЕС(8);
4. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, кокошките носачки (продуктивни птици, отглеждани с цел производство на яйца за консумация) са изследвани с отрицателен резултат в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Комисията 95/161/ЕС(8).
IV. Спомагателна здравна информация/Supplementary Health Information(9)
че, независимо от това, че използването на ваксини срещу Нюкясълска болест, които не отговарят на конкретните изисквания на Анекс Б.2 от Решение 93/342/ЕЕС, не е забранено в .........(4),
птиците:
a) не са били ваксинирани с такива ваксини в продължение на най-малко 12 месеца; и
b) произхождат от стадо, от което не по-рано от 14 дни преди изпращане на пратката са били изследвани случайно подбрани клоачни натривки от поне 60 птици за всяко такова стадо, както и подложено в официално упълномощена лаборатория на вирусно изолиращо тестуване за Нюкясълска болест, при което тестуване не са открити никакви птичи парамиксо вируси с Интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ) по-голям от 0,4; и
c) не са били през последните 60 дни преди товаренето на пратката в никакъв контакт с птици, които не отговарят на изискванията, посочени съответно в точки (а) и (b) по-горе; и
d) са били изолирани под официален надзор в птицевъдния обект на произход в продължение на посочения в точка (b) по-горе 14-дневен период.
(7) Когато пратката не е предназначена за такива страни членки или райони (сега такива са Дания, Ирландия, Финландия, сухият район на Швеция, райони от Обединеното кралство, Северна Ирландия), изискваните по т. III.1 от настоящия сертификат гаранции следва да бъдат зачеркнати.
V. Информация за транспортирането
че птиците се транспортират в кафези или клетки:
a) съдържащи само птици от един и същи животински вид, една и съща категория и вид, както и идващи от едно и също предприятие (птицевъден обект);
b) върху които е изписан регистрационният номер (на разрешителното) на предприятието на произход;
c) които са затворени (запечатани) в съответствие с изискванията на компетентния орган и по начин, недопускащ каквато и да е възможност от подмяна на съдържанието им;
d) които са произведени, както и транспортиращите ги превозни средства, по начин, който да:
i) изключва възможността от излизане навън на екскременти и осигурява минимална загуба на перушина по време на транспортиране;
ii) позволява да се извършва визуално инспектиране на птиците;
iii) дава възможност за почистване и дезинфектиране;
e) които са били, както и транспортиращите ги превозни средства, почистени и дезинфектирани преди натоварването им в съответствие с инструкциите на компетентните органи.
Настоящият сертификат има пет дни срок на валидност.
Попълнено в / ........., на ..................
Печат(10)
....................................
(подпис на официално упълномощения държавен лекар (10))
....................................
(име с печатни главни букви, квалификация и титла)
________________________
(*1) Трябва да се попълва само ако износът в Общността е ограничен по отношение на определени райони в съответната трета страна.
(*2) Посочете вида на транспортното средство и неговите регистрационни номера или име според случая.
(*3) Ненужното да се зачертае.
(*4) Наименование на страната на произход.
(*5) Регистрационен(и) номер(а) (на разрешителното) на одобрените предприятие(я) на произход.
(*6) Ненужното да се изтрие.
(*8) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*9) Тази гаранция трябва да се дава само за птици, произхождащи от страни или райони от страни, в които се прилагат разпоредбите на чл. 4(4) от Решение 93/342/ЕЕС. За птици с произход от други страни цялата тази глава трябва да се заличи.
(*10) Печатът и подписът трябва да са в цвят, различен от този на предварително отпечатания текст на сертификата.


МОДЕЛ Б, Част II от Анекс I към Решение на Комисията № 2002/183/ЕС

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за предназначени за изпращане в Европейската общност птичи яйца за люпене без такива, получени от щраусови

1. Изпращач (пълни имена и пълен адрес) .........
2. ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
№ .................. ОРИГИНАЛ
3.1. Страна на произход
3.2. Район на произход(1): .........
4. Получател (пълни имена и пълен адрес) .........
5. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
5.1. Министерство:
5.2. Служба
6. Компетентен орган (на местно равнище)
7. Място на товарене .........
8. Транспортно средство (2): .........
9.1. Страна членка на местоназначение: .........
9.2. Крайно местоназначение (име и пълен адрес) .........
10. Адрес на предприятието(а) на произход:
....................................
11. Регистрационен(ни) номер(а) на разплодното(ите) предприятие(я) на произход:
12. Птичи вид .........
13. Категория: чиста линия / прародители / родители / кокошки носачки / други(3) .........
14.1. Подробно описание на пратката (вкл. и номер(а) на пломби и печати на контейнер): .........
14.2. Маркировка на яйцата: .........
15. Количество (с цифри и с думи)
15.1. Брой яйца: .........
15.2. Брой кутии: .........
16. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, в съответствие с разпоредбите на Директива 90/539/ЕЕС удостоверявам с настоящото:
I. Произход на яйцата за люпене
че яйцата за люпене са получени от птичи стада, престояли на територията на .........(4) в района на .........(1) в продължение на най-малко три месеца. Ако същите са внесени в сегашната им страна на произход, те са внесени в съответствие с ветеринарни изисквания, които са поне толкова строги, колкото са съответните изисквания на Директива 90/539/ЕЕС, включително и на всички последващи допълващи или изменящи я решения;
II. Здравна информация
1. че ...........................(4), регион ..................(1) е свободен от инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест по смисъла на дефинициите, посочени в Решение 93/342/ЕЕС;
2. че описаните в настоящия сертификат яйца за люпене отговарят на следните изисквания:
a) получени са от стада, които:
(i) са прегледани днес и не са показали никакви клинични признаци или подозрения за наличие на заболяване;
(ii) са престояли в продължение на повече от шест седмици в тук посоченото(ите) официално одобрено(и) в съответствие с изисквания, които са най-малко еквивалентни на тези, формулирани в Анекс II към Директива 90/539/ЕЕС, предприятие(я): .................. (5):
- на което(ито) разрешителното(ите) не е(са) анулирано(и) или отнето(и);
- което(ито) не е(са) обект на каквито и да са ветеринарно-здравни ограничения;
- в радиус от 25 km около което(ито) в последните 30 дни не е имало никакво огнище на инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
(iii) през посочения в (ii) по-горе период тези птичи стада не са имали никакъв контакт както с птици, които не отговарят на формулираните в настоящия сертификат изисквания, така и с диви птици;
(iv) същите са били обект на изследвания по програма за надзор на следните заболявания (6):
- Salmonella pullorum, S. gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (птици);
- Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (пуйки);
- Salmonella pullorum и S. gallinarum (домашни токачки, пъдпъдъци (птици от семейство яребицови), фазани (птици от семейство фазанови), яребици и (речни) патици) в съответствие с Глава III от Анекс II към Директива 90/539/EEC и не е било установено тяхно инфектиране или основания за подозрения за наличие на инфекция от тези агент- причинители;
v) - не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест (6);
- са ваксинирани срещу Нюкясълска болест с използване на написаната по-долу ваксина:
....................................
(наименование, тип (жива или дезактивирана), използван във ваксината(ите) щам на вируса на НБ, на възраст от ..... седмици(6)
vi) са ваксинирани с използване на официално одобрени ваксини, както следва:
На възраст: Срещу:
(b) маркирани са по посочения в т. 14.2 от сертификата начин с използване на ......... на цвят мастило;
(c) дезинфектирани са в съответствие с инструкциите с използване на ........................... (име на продукта и активната субстанция в продължение на .................. (време в минути);
3. че яйцата са били събрани от .................. 200 ..... до .................. 200 ..... (дати).
III. Допълнителна здравна информация/Additional Health Information
1. когато пратката е предназначена за страна членка или район от такава страна, статутът на които е установен в съответствие с чл. 12.2 от Директива 90/539/ЕЕС, че са изпълнени следните условия(7):
a) птиците не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест(6);
b) птиците са ваксинирани срещу това заболяване с използване на инактивирана ваксина (6);
c) птиците са ваксинирани срещу това заболяване с използване на жива ваксина, като това е извършено не по-малко от 60 дни преди датата, посочена в т. II.3 по-горе (6);
2. че са спазени следните допълнителни изисквания, наложени от страната членка по местоназначение в съответствие с чл. 13 и/или чл. 14 от Директива 90/539/ЕЕС: ......... ;
3. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, разплодните птици са изследвани с отрицателен резултат в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Комисията 95/160/ЕС(8);
4. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, кокошките носачки (продуктивни птици, отглеждани с цел производство на яйца за консумация) са изследвани с отрицателен резултат в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Комисията 95/161/ЕС(8).
IV. Спомагателна здравна информация/Supplementary Health Information (8)
че, независимо от това, че използването на ваксини срещу Нюкясълска болест, които не отговарят на конкретните изисквания на Анекс Б.2 от Решение 93/342/ЕЕС, не е забранено в ......... (4),
разплодните птици, от които са получени яйцата за люпене:
a) не са били ваксинирани с такива ваксини в продължение на най-малко 12 месеца; и
b) произхождат от стадо, от което не по-рано от 14 дни преди изпращане на пратката са били изследвани случайно подбрани клоачни натривки от поне 60 птици за всяко такова стадо, както и подложено в официално упълномощена лаборатория на вирусно изолиращо тестуване за Нюкясълска болест, при което тестуване не са открити никакви птичи парамиксо вируси с Интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ), по-голям от 0,4; и
c) не са били през последните 60 дни преди товаренето на пратката в никакъв контакт с птици, които не отговарят на изискванията, посочени съответно в точки (а) и (b) по-горе; и
d) са били изолирани под официален надзор в птицевъдния обект на произход в продължение на посочения в точка (b) по-горе 14-дневен период.
V. Информация за транспортирането
1. че яйцата за люпене се транспортират в използвани за първи път кутии за еднократна употреба, които:
(a) съдържат само яйца за люпене от един и същи животински вид, категория и тип, идващи от едно и също предприятие;
(b) носят следната информация:
- името на страната, за която е предназначена пратката,
- животинския вид на съответните птици,
- броя на яйцата,
- категорията и вида доотглеждане, за което са предназначени,
- наименованието, адреса и регистрационните номера (на разрешителното) на производственото предприятие,
- регистрационния (на разрешителното) номер на предприятието на произход,
- страната членка на крайно местоназначение/the Member State of destination;
(c) са затворени и запечатани в съответствие с инструкциите на компетентния орган по начин, недопускащ каквато и да е възможност за подмяна на съдържанието;
2. че контейнерите и превозните средства, в които се транспортират посочените в т. 1 кутии, са почистени и дезинфектирани преди натоварването им в съответствие с инструкциите на компетентните власти.
Настоящият сертификат има пет дни срок на валидност.
Попълнено в .................. , на .........
Печат(9)
....................................
(подпис на официално упълномощения държавен лекар (9))
....................................
(име с печатни главни букви, квалификация и титла)
________________________
Забележки: a) За всяка пратка от птици за разплод или доотглеждане от една и съща категория трябва да се представи отделен сертификат, когато същите се транспортират в един и същи вагон, камион, самолет или кораб и изпращат за едно и също местоназначение. След вноса им птиците трябва да бъдат оставени под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение.
b) Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до достигането й на граничния инспекционен пункт.
c) Трябва да се попълни в деня на товарене и всички времеви срокове следва да се отчитат спрямо тази дата.
d) След вноса им птиците трябва да бъдат държани под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение, която изолация в съответствие с разпоредбите на чл. 3.1 от Решение на Комисията 96/482/ЕС трябва да продължи не по-малко от шест седмици.
(*1) Трябва да се попълва само ако износът в Общността е ограничен по отношение на определени райони в съответната трета страна.
(*2) Посочете вида на транспортното средство и неговите регистрационни номера или име според случая.
(*3) Ненужното да се зачертае.
(*4) Наименование на страната на произход.
(*5) Регистрационен(и) номер(а) (на разрешителното) на одобрените предприятие(я) на произход.
(*6) Ненужното да се изтрие.
(*7) Когато пратката не е предназначена за такива страни членки или райони (сега такива са Дания, Ирландия, Финландия, сухият район на Швеция, райони от Обединеното кралство, Северна Ирландия), изискваните по т. III.1 от настоящия сертификат гаранции следва да бъдат зачеркнати.
(*8) Тази гаранция трябва да се дава само за птици, произхождащи от страни или райони от страни, в които се прилагат разпоредбите на чл. 4(4) от Решение 93/342/ЕЕС. За птици с произход от други страни цялата тази глава трябва да се заличи.
(*9) Печатът и подписът трябва да са в цвят, различен от този на предварително отпечатания текст на сертификата.


МОДЕЛ C, Част II от Анекс I към Решение на Комисията № 2002/183/ЕС

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за предназначени за изпращане в Европейската общност еднодневни пилета, различни от щраусовите

1. Изпращач (пълни имена и пълен адрес) .........
2. ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
№ ........................... ОРИГИНАЛ
3.1. Страна на произход България
3.2. Район на произход(1): .........
4. Получател (пълни имена и пълен адрес) ....................................
5. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
5.1. Министерство:
5.2. Служба
6. Компетентен орган (на местно равнище)
7. Място на товарене .........
8. Транспортно средство(2): .........
9.1. Страна членка на местоназначение: .........
9.2 Крайно местоназначение (име и пълен адрес) .........
10. Адрес на предприятието(а) на произход (люпилни): .........
11. Регистрационен(нни) номер(а) на предприятието(а) на произход (люпилни): .........
12. Птичи вид .........
13. Категория: чиста линия / прародители / родители / кокошки носачки / други(3): .........
14. Подробно описание на пратката (вкл. и номер(а) на пломби и печати на контейнера):
15. Количество (с цифри и с думи)
15.1. Брой птици .........
15.2. Брой касетки или клетки .........
16. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото в съответствие с разпоредбите на Директива 90/539/ЕЕС:
I. Произход на еднодневните пилета
че птиците са излюпени на територията на ........................... в района на .........(1)
в продължение на най-малко три месеца или от момента на излюпването им, ако са по-малки от три месеца. Ако стадата, от които са получени яйцата за люпене са били внесени в сегашната им страна на произход, те са били внесени в съответствие с ветеринарни изисквания, които са поне толкова строги, колкото са съответните изисквания на Директива 90/539/ЕЕС, включително и на всички нейни последващи допълващи или изменящия решения;.
II. Здравна информация
1. че ..................(4) районът на .........(1) е свободен от инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест по смисъла на дефиницията, посочена в Решение 93/342/ЕЕС;
2. че описаните в настоящия сертификат еднодневни пилета отговарят на следните изисквания:
a) подложени са били на преглед през посочения ден и не са показали никакви признаци за заболяване или съмнения за наличие на такова;
b) излюпени са в следното(ите) предприятие(я), което(ито) са официално одобрени в съответствие с изисквания, които са най-малкото еквивалентни на тези, формулирани в Анекс II към Директива 90/539/ЕЕС ................(5):
- за което(ито) одобрението не е отнето или анулирано;
- което(ито) не е(са) по време на изпращане на пратката обект на каквото и да било ограничение от ветеринарно-здравно естество;
- около което(ито) в радиус от 25 километра през последните 30 дни не е имало никакво огнище на инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
c) не са имали контакт нито с птици, неотговарящи на формулираните в настоящия сертификат изисквания, нито с диви птици;
d) че същите са излюпени от яйца, произхождащи от птичи стада:
(i) които са били държани в продължение на повече от шест седмици в официално одобрени предприятия, за които по време на изпращана на пратката от яйца за люпене за люпилнята разрешителното за дейност не е било отнето или анулирано;
(ii) които не са разположени в райони, които не са свободни от инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
(iii) които на днешния ден не са показали никакви клинични признаци или подозрения за наличие на заболяване:
- Salmonella pullorum, S. gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (птици),
- Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (пуйки),
- Salmonella pullorum и S. gallinarum (домашни токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици) в съответствие с Глава III от Анекс II към Директива 90/539/EEC, като е установено, че същите не са заразени и отсъстват съмнения за наличие на инфекция от тези агенти;
(v) - които не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест(6);
- които са ваксинирани срещу Нюкясълска болест при използване на: .........
(име, вид на ваксината (жива или инактивирана), вид на щама на НБ, използван за доотглеждането на ваксината(ите) на възраст от ......... седмици(6);
vi) които са ваксинирани с използване на официално одобрени ваксини, както следва:
На възраст: Срещу:
e) че еднодневните пилета са излюпени от яйца, които:
(i) преди изпращането им в люпилнята са били маркирани в съответствие с инструкциите на компетентните органи;
(ii) са били дезинфекцирани в съответствие с инструкциите на компетентните органи;
3. че пилетата са излюпени на: ......... (дати);
4. че пилетата са били ваксинирани при използване на официално одобрени ваксини срещу:
....................................
III. Допълнителна здравна информация
1. когато пратката е предназначена за страна членка или район от такава страна, статутът на които е установен в съответствие с чл. 12.2 от Директива 90/539/ЕЕС, еднодневните пилета са получени от(7):
a) яйца за люпене, произхождащи от стада, които:
(i) не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест(6);
(ii) са ваксинирани срещу това заболяване, като е използвана инактивирана ваксина(6);
(iii) са ваксинирани срещу това заболяване, като е използвана жива ваксина и това ваксиниране е извършено най-малко 60 дни преди добиването на въпросните яйца за люпене (6);
2. че са спазени следните допълнителни изисквания, наложени от страната членка по местоназначение в съответствие с чл. 13 и/или чл. 14 от Директива 90/539/ЕЕС: .........
3. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, еднодневните пилета за въвеждане в стада от разплодни птици или в стада от стокови птици идват от стада, които са изследвани с отрицателен резултат в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Комисията 95/160/ЕС(8).
IV. Спомагателна здравна информация
че независимо от това, че използването на ваксини срещу Нюкясълска болест, които не отговарят на конкретните изисквания на Анекс Б.2 от Решение 93/342/ЕЕС, не е забранено в .........(4), разплодните птици, от които са получени еднодневните пилета:
a) не са били ваксинирани с такива ваксини в продължение на най-малко 12 месеца; и
b) произхождат от стадо, от което не по-рано от 14 дни преди изпращане на пратката са били изследвани случайно подбрани клоачни натривки от поне 60 птици за всяко такова стадо, както и подложено в официално упълномощена лаборатория на вирусно изолиращо тестуване за Нюкясълска болест, при което тестуване не са открити никакви птичи парамиксо вируси с Интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ), по-голям от 0,4; и
c) не са били през последните 60 дни преди товаренето на пратката в никакъв контакт с птици, които не отговарят на изискванията, посочени съответно в точки (а) и (b) по-горе; и
d) са били изолирани под официален надзор в птицевъдния обект на произход в продължение на посочения в точка (b) по-горе 14-дневен период, както и че яйцата за люпене, от които тези еднодневни пилета са излюпени, не са били в контакт в люпилнята или по време на транспортиране с никакви яйца или птици, които не отговарят на посочените по-горе изисквания.
V. Информация за транспортирането
1. че еднодневните пилета се транспортират в използвани за първи път кафези или клетки за еднократна употреба:
a) съдържащи само еднодневни пилета от един и същи животински вид, една и съща категория и вид, идващи от едно и също предприятие;
b) върху които са обозначени следните данни:
- името на страната, от която се изпраща пратката,
- животинският вид на въпросните пилета,
- броят на пилетата,
- категорията и видът на доотглеждане, за което са предназначени,
- името, адресът и номерът на разрешителното на производственото предприятие,
- номерът на разрешителното на предприятието на произход,
- страната членка, за която са предназначени;
c) които са затворени (запечатани) в съответствие с изискванията на компетентния орган и по начин, недопускащ каквато и да е възможност от подмяна на съдържанието им;
2. че опаковъчните средства и транспортните средства, в които посочените в т. 1 опаковъчни средства се транспортират, са били почистени и дезинфектирани преди товарене в съответствие с инструкциите на компетентните органи.
17. Настоящият сертификат има пет дни срок на валидност.
Попълнено в .................. , на .........
Печат (10)
....................................
(подпис на официално упълномощения държавен лекар (10))
....................................
(име с печатни главни букви, квалификация и титла)
________________________
Забележки: a) За всяка пратка от птици за разплод или доотглеждане от една и съща категория трябва да се представи отделен сертификат, когато същите се транспортират в един и същи вагон, камион, самолет или кораб и изпращат за едно и също местоназначение. След вноса им птиците трябва да бъдат оставени под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение.
b) Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до достигането й на граничния инспекционен пункт.
c) Трябва да се попълни в деня на товарене и всички времеви срокове следва да се отчитат спрямо тази дата.
d) След вноса им птиците трябва да бъдат държани под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение, която изолация в съответствие с разпоредбите на чл. 3.1 от Решение на Комисията 96/482/ЕС трябва да продължи не по-малко от шест седмици.
(*1) Трябва да се попълва само ако износът в Общността е ограничен по отношение на определени райони в съответната трета страна.
(*2) Посочете вида на транспортното средство и неговите регистрационни номера или име според случая.
(*3) Ненужното да се зачертае.
(*4) Наименование на страната на произход.
(*5) Регистрационен(и) номер(а) (на разрешителното) на одобрените предприятие(я) на произход.
(*6) Ненужното да се изтрие.
(*7) Когато пратката не е предназначена за такива страни членки или райони (сега такива са Дания, Ирландия, Финландия, сухият район на Швеция, райони от Обединеното кралство, Северна Ирландия), изискваните по точка III.1 от настоящия сертификат гаранции следва да бъдат зачеркнати.
(*8) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*9) Тази гаранция трябва да се дава само за птици, произхождащи от страни или райони от страни, в които се прилагат разпоредбите на чл. 4(4) от Решение 93/342/ЕЕС. За птици с произход от други страни цялата тази глава трябва да се заличи.
(*10) Печатът и подписът трябва да са в цвят, различен от този на предварително отпечатания текст на сертификата.


МОДЕЛ D, Част II от Анекс I към Решение на Комисията № 2002/183/ЕС

ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ

за птици за клане и за птици за попълване на дивечови запаси, различни от щраусовите, предназначени за изпращане в Европейската общност

1. Изпращач (пълни имена и пълен адрес) .........
2. ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ
№ ........................... ОРИГИНАЛ
3.1. Страна на произход
3.2. Район на произход(1): .........
4. Получател (пълни имена и пълен адрес) .........
5. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
5.1. Министерство:
5.2. Служба
6. Компетентен орган (на местно равнище)
7. Място на товарене .........
8. Транспортно средство(2): .........
9.1. Страна членка на местоназначение: .........
9.2. Крайно местоназначение (име и пълен адрес) .........
10. Адрес на предприятието(а) на произход: .........
11. Регистрационен(нни) номер(а) на предприятието(а) на произход: .........
12. Птичи вид .........
13. Категория: чиста линия / прародители / родители / носачки / бройлери / други (3): .........
14. Подробно описание на пратката (вкл. и номер(а) на пломби и печати на контейнера) .........
15. Количество (с цифри и с думи)
15.1. Брой птици .........
15.2. Брой опаковки (или кутии) .........
16. Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам с настоящото в съответствие с разпоредбите на Директива 90/539/ЕЕС:
I. Произход на птиците
че птиците са престояли на територията на ....................... в района на ........................... в продължение на най-малко шест седмици или от момента на излюпването им, ако са на възраст под шест седмици. Ако същите са били внесени в сегашната им страна на произход, те са били внесени в съответствие с ветеринарни изисквания, които са поне толкова строги, колкото са съответните изисквания на Директива 90/539/ЕЕС, включително и на всички нейни последващи допълващи или изменящи я решения.
II. Здравна информация
1. че ..............(4), районът на ......... е свободен от инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест по смисъла на дефиницията, посочена в Решение 93/342/ЕЕС;
2. че описаните в настоящия сертификат птици отговарят на следните изисквания:
a) подложени са били на преглед през посочения ден и не са показали никакви признаци на заболяване или съмнения за наличие на такова;
b) държани са били от момента на излюпването им или в продължение на повече от 30 дни в своя(ите) птицевъден(и) обект(и) на произход:
i) който (които) не са обект на каквито и да са ограничения от ветеринарно-здравно естество;
ii) в радиус от 25 km около който (които) през последните 30 дни не е имало никакво огнище на инфлуенца по птиците или Нюкясълска болест;
c) че през споменатия в точка (b) период те не са имали контакт нито с птици, неотговарящи на формулираните в настоящия сертификат изисквания, нито с диви птици;
d) че същите произхождат от птиче стадо:
i) което е прегледано на днешния ден и не е показало никакви клинични признаци или съмнения за наличие на заболяване;
ii) - което не е било ваксинирано срещу Нюкясълска болест(5);
- което е било ваксинирано срещу Нюкясълска болест(5) при използване на: ....... (име, вид на ваксината (жива или инактивирана), вид на щама на НБ, използван за отглеждането на ваксината(ите) на възраст от ......... седмици(6);
iii) което е било ваксинирано при използване на официално одобрени ваксини, както следва(6):
На възраст: Срещу:
III. Допълнителна здравна информация
1. когато пратката е предназначена за страна членка или район от такава страна, статутът на които е установен в съответствие с чл. 12.2 от Директива 90/539/ЕЕС, че са изпълнени следните условия(7):
a) птиците не са ваксинирани срещу Нюкясълска болест и са дали отрицателен резултат от серологични изследвания за наличие на антитела срещу Нюкясълска болест, които изследвания са били проведени през 14-те дни, предхождащи изпращането на пратката(5);
b) птиците са ваксинирани срещу Нюкясълска болест, но не с жива ваксина, приложена през 30-те дни, предхождащи изпращането на пратката, като същевременно птиците са показали отрицателен резултат на тест за изолиране на вируса на Нюкясълска болест, който тест е бил проведен през 14-те дни, предхождащи изпращането на пратката, и е обхващал произволно подбрани клоачни натривки, взети от най-малко 60 птици(5);
2. че са спазени следните допълнителни изисквания, наложени от страната членка по местоназначение в съответствие с чл. 13 и/или чл. 14 от Директива 90/539/ЕЕС: .........;
3. че когато страна членка по местоназначение е Швеция или Финландия, птиците за клане(8):
- или са били обект на микробиологичен тест върху проби, взети в предприятието на произход, като са дали отрицателен резултат при тези изследвания, проведени в съответствие с правилата, формулирани в Решение на Съвета 95/410/ЕС(5),
- или са с произход от животновъден обект, в който се прилага призната от Европейската комисия програма, която е еквивалентна според случая на съответната национална програма на Швеция или Финландия(5).
IV. Спомагателна здравна информация(9)
че независимо от това, че използването на ваксини срещу Нюкясълска болест, които не отговарят на конкретните изисквания на Анекс Б.2 от Решение 93/342/ЕЕС, не е забранено в .........(4), птиците:
a) не са били ваксинирани с такива ваксини в продължение на най-малко 12 месеца; и
b) произхождат от стадо, от което не по-рано от 14 дни преди изпращане на пратката са били взети не по-малко от 60 случайно подбрани клоачни натривки от поне 60 птици за всяко такова стадо, като същите са били подложени в официално упълномощена лаборатория на вирусно изолиращо тестуване за Нюкясълска болест, при което тестуване не са открити никакви птичи парамиксо вируси с Интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ), по-голям от 0,4; и
c) не са били през последните 60 дни преди изпращането на пратката в никакъв контакт с птици, които не отговарят на изискванията, посочени съответно в точки (а) и (b) по-горе; и
d) са били изолирани под официален надзор в птицевъдния обект на произход в продължение на посочения в точка (b) по-горе 14-дневен период.
V. Информация за транспортирането
че птиците се транспортират в кафези или клетки:
a) съдържащи само птици от един и същи животински вид, една и съща категория и вид, както и идващи от едно и също предприятие (птицевъден обект);
b) които са затворени (запечатани) в съответствие с изискванията на компетентния орган по начин, недопускащ каквато и да е възможност от подмяна на съдържанието им;
c) които са проектирани и произведени, както и транспортиращите ги превозни средства, по начин, който да:
i) изключва възможността от излизане навън на екскременти и осигурява минимална загуба на перушина по време на транспортиране;
ii) позволява да се извършва визуално инспектиране на птиците;
iii) дава възможност за почистване и дезинфектиране;
e) които са били, както и транспортиращите ги превозни средства почистени и дезинфектирани преди натоварването им в съответствие с инструкциите на компетентните органи.
Настоящият сертификат има пет дни срок на валидност.
Попълнено в ................., на .........
Печат(10)
....................................
(подпис на официално упълномощения ветеринарен лекар (10))
....................................
(име с печатни главни букви, квалификация и титла)
________________________
Забележки: a) За всяка пратка от птици за разплод или доотглеждане от една и съща категория трябва да се представи отделен сертификат, когато същите се транспортират в един и същи вагон, камион, самолет или кораб и изпращат за едно и също местоназначение. След вноса им птиците трябва да бъдат оставени под изолация в птицевъдния обект на крайното им местоназначение.
b) Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до достигането й на граничния инспекционен пункт.
c) Трябва да се попълни в деня на товарене и всички времеви срокове следва да се отчитат спрямо тази дата.
(*1) Трябва да се попълва само ако износът в общността е ограничен по отношение на определени райони в съответната трета страна.
(*2) Посочете вида на транспортното средство и неговите регистрационни номера или име според случая.
(*3) Ненужното да се зачертае.
(*4) Наименование на страната на произход.
(*5) Ненужното да се изтрие.
(*6) Да се попълва само за случаите на птици, предназначени за попълване на дивечови запаси.
(*7) Когато пратката не е предназначена за такива страни членки или райони (сега такива са Дания, Ирландия, Финландия, сухият район на Швеция, райони от Обединеното кралство, Северна Ирландия), изискваните по точка III.1 от настоящия сертификат гаранции следва да бъдат зачеркнати.
(*8) Да се изтрие, ако не е вярно или приложимо.
(*9) Тази гаранция трябва да се дава само за птици, произхождащи от страни или райони от страни, в които се прилагат разпоредбите на чл. 4(4) от Решение 93/342/ЕЕС. За птици с произход от други страни цялата тази глава трябва да се заличи.
(*10) Печатът и подписът трябва да са в цвят, различен от този на предварително отпечатания текст на сертификата.


Приложение № 6 към т. 13 и 15 от допълнителни разпоредби

(Ново - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Болести, които подлежат на задължително обявяване
1. Инфлуенца по птиците (грип);
2. Нюкасълска болест по птиците (псевдочума).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти