Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМИТЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ В СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

В сила от 01.05.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят нормите за максимално допустимите остатъчни количества (МДОК) от фармакологичноактивните субстанции (ФАС) в състава на ветеринарномедицински продукти (ВМП) в суровини и храни от животински произход, при които те се считат безопасни за здравето на хората.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за ФАС от биологичен произход, използвани в имунологични ВМП и предназначени за предизвикване на активен или пасивен имунитет или за установяване на имунния статус на животните.

Чл. 2. Фармакологичноактивните субстанции от състава на ВМП се разделят на 4 групи:
1. за които са установени МДОК, посочени в приложение № 1;
2. които са практически безвредни за здравето на хората и за които не съществува необходимост от установяване на МДОК, посочени в приложение № 2;
3. за които са установени временни МДОК, посочени в приложение № 3;
4. които са опасни за здравето на хората и наличието им не се допуска в суровини и храни от животински произход (приложение № 4).


Чл. 3. (1) При продуктивни животни не се допуска прилагането на ВМП, които съдържат ФАС, посочени в приложение № 4.
(2) При продуктивни животни не се допуска прилагането на ВМП, съдържащи ФАС, които не са посочени в приложения № 1, 2 или 3.
(3) Алинея 2 не се прилага при клинични изпитвания на ВМП. Животните, които са били обект на такива изпитвания, не се предлагат за консумация от хора.


Чл. 4. Суровините и храните от животински произход, предназначени за консумация от хора, се пускат на пазара, когато отговарят на следните условия:
1. не съдържат ФАС, които не са посочени в приложения № 1, 2 или 3;
2. концентрациите на ФАС в тях не превишават МДОК, посочени в приложения № 1 и 3;
3. не съдържат ФАС, посочени в приложение № 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Остатъчни количества от ВМП" са всички ФАС или метаболити от тях, които остават в организма на третираните с ВМП животни, респ. в суровините или храните, получени от тях.
2. "Максимално допустими остатъчни количества" е максималното количество остатъци от ВМП след употребата му (изразено в mg/кg или µg/кg на база маса в сурово състояние), утвърдена за страната като разрешена или считана като приемлива в суровини и храни от животински произход. Тази стойност отговаря на такава комбинация от вида и количеството на остатъци, за която се счита, че не представлява какъвто и да е токсикологичен риск за човешкото здраве при допустим дневен прием на съответния продукт или при временно допустим дневен прием, в която е включен и допълнителен фактор на безопасност. Вземат се предвид също и други рискови фактори за човешкото здраве, както и тези, свързани с технологичната обработка на храните. При установяването на МДОК се вземат под внимание и остатъците, които влизат в храни от растителен произход и/или присъстват в околната среда.
3. "Прицелни тъкани" са тъканите от продуктивни животни, в които се отлагат остатъци от ВМП и са обект на изследване за установяване на концентрацията на остатъчни количества.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до два месеца след влизането в сила на наредбата притежателите на разрешителни за употреба на ВМП, издадени преди влизането в сила на тази наредба, са длъжни да предприемат мерки за привеждане на документацията по чл. 279, т. 2 ЗВД (регистрационно досие на ВМП) в съответствие с изискванията на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 63 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 5 от 2006 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни субстанции от ветеринарномедицински продукти в суровини и продукти от животински произход, издадена от министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 14 от 2006 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 май 2006 г.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.


Приложение № 1 към чл. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г.)

Фармакологичноактивни субстанции, за които са установени МДОК


Фармакологично-активна Маркерен остатък Животински МДОК, Прицелни Забележки
субстанция(и)   видове µg/kg тъкани  
1 2 3 4 5 6
1. Антибактериални          
(антиинфекциозни) субстанции          
           
1.1. Химиотерапевтици          
           
1.1.1. Сулфонамиди          
           
Всички субстанции, Основна субстанция Всички видове 100 Мускулатура Общият сбор от
принадлежащи към   продуктивни животни 100 Мазнина остатъци от
сулфонамидната група     100 Черен дроб сулфонамидната
      100 Бъбрек група не трябва
          да надвишава
    Говеда, овце, кози 100 Мляко 100 µg/kg
           
1.1.2. Производни на          
диамино-пиримидина          
           
Baquiloprimum Baquiloprimum Говеда 10 Мазнина  
      300 Черен дроб  
      150 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
    Свине 40 Кожа и мазнина  
        Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      50    
           
Trimethoprimum Trimethoprimum Всички видове 50 Мускулатура (1) Не се прилага
    продуктивни животни с   Мазнина (2) при птици, от
    изкл. на еднокопитните 50 Черен дроб които се
      50 Бъбрек получават яйца
      50 Мляко за човешка
      50   консумация
          (1) За риби се
    Еднокопитни животни 100 Мускулатура отнася за
      100 Мазнина мускулатура и
      100 Черен дроб кожа в
      100 Бъбрек естествени
          пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
1.2. Антибиотици          
           
1.2.1. Пеницилини          
           
Amoxicyllinum Amoxicyllinum Всички видове 50 Мускулатура  
    продуктивни животни 50 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      4 Мляко  
           
Ampicillinum Ampicillinum Всички видове 50 Мускулатура  
    продуктивни животни 50 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      4 Мляко  
           
Benzylpenicillinum Benzylpeni-cillinum Всички видове 50 Мускулатура  
    продуктивни животни 50 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      4 Мляко  
           
Cloxacillinum Cloxacillinum Всички видове 300 Мускулатура  
    продуктивни животни 300 Мазнина  
      300 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
Dicloxacillinum Dicloxacillinum Всички видове 300 Мускулатура  
    продуктивни 300 Мазнина  
    животни 300 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
Nafcillinum Nafcillinum Всички преживни 300 Мускулатура Прилага се само
    животни 300 Мазнина интрамамарно
      300 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
Oxacillinum Oxacillinum Всички видове 300 Мускулатура  
    продуктивни 300 Мазнина  
    животни 300 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
Penethamatum Benzylpeni-cillinum Всички видове 50 Мускулатура  
    продуктивни 50 Мазнина  
    млекопитаещи 50 Черен дроб  
    животни 50 Бъбрек  
      4 Мляко  
           
Phenoxymethyl- Phenoxymethyl- Свине 25 Мускулатура  
penicillinum penicillinum   25 Черен дроб  
      25 Бъбрек  
           
    Птици 25 Мускулатура Не се прилага
      25 Кожа и мазнина при птици, от
      25 Черен дроб които се
      25 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
1.2.2. Цефало-спорини          
           
Cefacetrilum Cefacetrilum Говеда 125 Мляко Прилага се само
          интрамамарно
           
Cefalexinum Cefalexinum Говеда 200 Мускулатура  
      200 Мазнина  
      200 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
Cefalonium Cefalonium Говеда 20 Мляко  
           
Cefapirinum Сбор от cephapirinum и desacetylcepha-pirinum Говеда 50 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      100 Бъбрек  
      60 Мляко  
           
Cefazolinum Cefazolinum Говеда, овце, 50 Мляко  
    кози      
           
Cefoperazonum Cefoperazonum Говеда 50 Мляко  
           
Cefquinomum Cefquinomum Говеда 50 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
    Свине 50 Мускулатура  
      50 Кожа и мазнина  
        Черен дроб  
      100 Бъбрек  
      200    
           
    Еднокопитни 50 Мускулатура  
    животни 50 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
           
Ceftiofurum Сбор от всички остатъци, съдържащи бета-лактамна структура, изразена като Говеда 1000 Мускулатура  
  desfu-roylceftiofurum   2000 Мазнина  
      2000 Черен дроб  
      6000 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
    Свине 1000 Мускулатура  
      2000 Мазнина  
      2000 Черен дроб  
      6000 Бъбрек  
           
1.2.3. Хинолони          
(Квинолони)          
           
Acidum oxolinicum Acidum oxolinicum Всички видове 100 Мускулатура (2) (1) Не се прилага
    продуктивни 50 Мазнина (3) при животни, от
    животни (1) 150 Черен дроб които се
      150 Бъбрек получава мляко
          или яйца за
          човешка
          консумация.
          МДОК в мазнина,
          черен дроб и
          бъбрек не се
          отнасят за риби.
          (2) За риби се
          отнася за
          мускулатура и
          кожа в
          естествени
          пропорции
          (3) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Danofloxacinum Danofloxacinum Всички видове 100 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни 50 Мазнина (2) отнася за
    животни с изкл. на 200 Черен дроб мускулатура и
    говеда, овце, кози и 200 Бъбрек кожа в
    птици     естествени
          пропорции
          (2) За свине се
          отнася за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
    Говеда, овце, кози 200 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      400 Черен дроб  
      400 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
    Птици 200 Мускулатура Не се прилага
      100 Кожа и мазнина при птици, от
      400 Черен дроб които се
      400 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
Difloxacinum Difloxacinum Всички видове 300 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни с 100 Мазнина отнася за
    изкл. на говеда, овце, 800 Черен дроб мускулатура и
    кози, свине и птици 600 Бъбрек кожа в
          естествени
          пропорции
           
    Говеда, овце, кози 400 Мускулатура Не се прилага
      100 Мазнина при животни, от
      1400 Черен дроб които се
      800 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 400 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      800 Черен дроб  
      800 Бъбрек  
           
    Птици 300 Мускулатура Не се прилага
      400 Кожа и мазнина при птици, от
      1900 Черен дроб които се
      600 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
Enrofloxacinum Сбор от enrofloxacinum и ciprofloxacinum Всички видове 100 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни с 100 Мазнина отнася за
    изкл. на говеда, овце, 200 Черен дроб мускулатура и
    кози, свине, зайци и 200 Бъбрек кожа в
    птици     естествени
          пропорции
           
    Говеда, овце, кози 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      300 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
    Свине 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      200 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
           
    Зайци 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      200 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
           
    Птици 100 Мускулатура Не се прилага
      100 Кожа и мазнина при птици, от
      200 Черен дроб които се
      300 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
Flumequinum Flumequinum Всички видове 200 Мускулатура  
    продуктивни животни с 250 Мазнина  
    изкл. на говеда, овце, 500 Черен дроб  
    кози, свине, птици и риби 1000 Бъбрек  
           
    Говеда, овце, кози 200 Мускулатура  
      300 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      1500 Бъбрек  
           
    Свине 200 Мускулатура  
      300 Кожа и мазнина  
      500 Черен дроб  
      1500 Бъбрек  
           
    Птици 400 Мускулатура Не се прилага
      250 Кожа и мазнина при птици, от
      800 Черен дроб които се
      1000 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
    Риби 600 Мускулатура и  
        кожа в  
        естествени  
        пропорции  
           
Marbofloxacinum Marbofloxacinum Говеда 150 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      150 Черен дроб  
      150 Бъбрек  
      75 Мляко  
           
    Свине 150 Мускулатура  
      50 Кожа и мазнина  
      150 Черен дроб  
      150 Бъбрек  
           
Sarafloxacinum Sarafloxacinum Пилета 10 Кожа и мазнина  
      100 Черен дроб  
           
    Риби от сем. 30 Мускулатура и  
    Salmonidae- Пъстървови   кожа в  
    (Сьомгови)   естествени  
        пропорции  
           
1.2.4. Макролиди          
           
Acetylsovaleryl-tylosin Сбор от Acetylisovaleryl-tylosin и 3-О-acetyl-tylosin Свине 50 Мускулатура  
      50 Кожа и мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
           
    Птици (1) 50 Кожа и мазнина (1) Не се прилага
      50 Черен дроб при птици, от
          които се
          получават яйца
          за човешка
          консумация
           
           
           
Erythromycinum Erythromycinum A Всички видове 200 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни 200 Мазнина (2) отнася за
      200 Черен дроб мускулатура и
      200 Бъбрек кожа в
      40 Мляко естествени
      150 Яйца пропорции
          (2) За свине се
          отнася за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Spiramycinum Сбор от spiramycinum и neospiramycinum Говеда 200 Мускулатура  
      300 Мазнина  
      300 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      200 Мляко  
           
    Пилета 200 Мускулатура  
      300 Кожа и мазнина  
      400 Черен дроб  
           
  Spiramycinum 1 Свине 250 Мускулатура  
        Черен дроб  
        Бъбрек  
           
Tilmicosinum Tilmicosinum Всички видове 50 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни с 50 Мазнина (2) отнася за
    изкл. на птици 1000 Черен дроб мускулатура и
      1000 Бъбрек кожа в
      50 Мляко естествени
          пропорции
          (2) За свине се
          отнася за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
    Птици 75 Мускулатура Не се прилага
      75 Кожа и мазнина при птици, от
      1000 Черен дроб които се
      250 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
Tylosinum Tylosinum A Всички видове 100 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни 100 Мазнина (2) отнася за
      100 Черен дроб мускулатура и
      100 Бъбрек кожа в
      50 Мляко естествени
      200 Яйца пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Tulathromycinum (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2ethyl-3, 4, 10, 13-tetrahydroxy-3, 5, 8, 10, 12, Говеда 100 Мазнина Не се прилага
  14-hexamethyl-11-[[3, 4,   3000 Черен дроб при животни, от
  6-trideoxy-3-(dime-thylamino)-b-D-xylo-hexo-pyranosyl]oxy]-1-oxa-6-aza-cyclopent-decan-15-one,   3000 Бъбрек които се
  изразен като tulathro-mycinum еквивалент       получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 100 Кожа и мазнина  
      3000 Черен дроб  
      3000 Бъбрек  
           
1.2.5. Флорфеникол и сродни          
субстанции          
           
Florfenicolum Сбор от florfenicolum и неговите метаболити, измерени като florfe-nicol-aminum Всички видове 100 Мускулатура  
    продуктивни животни с 200 Мазнина  
    изкл. на говеда, овце, 2000 Черен дроб  
    кози, свине, птици и риба 300 Бъбрек  
           
    Говеда, овце, кози 200 Мускулатура Не се прилага
      3000 Черен дроб при животни, от
      300 Бъбрек които се
          получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 300 Мускулатура  
      500 Кожа и мазнина  
      2000 Черен дроб  
      500 Бъбрек  
           
    Птици 100 Мускулатура Не се прилага
      200 Кожа и мазнина при птици, от
      2500 Черен дроб които се
      750 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
    Риба 1000 Мускулатура и  
        кожа в  
        естествени  
        пропорции  
           
Thiamphenicolum Thiamphenicolum Говеда 50 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
    Пилета 50 Мускулатура Не се прилага
      50 Кожа и мазнина при птици, от
      50 Черен дроб които се
      50 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
1.2.6.Тетрациклини          
           
Chlortetracyclinum Сбор от основната субстанция и нейния 4-епимер Всички видове 100 Мускулатура  
    продуктивни животни 300 Черен дроб  
      600 Бъбрек  
      100 Мляко  
      200 Яйца  
           
Doxycyclinum Doxycyclinum Говеда 100 Мускулатура Не се прилага
      300 Черен дроб при животни, от
      600 Бъбрек които се
          получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 100 Мускулатура  
      300 Кожа и мазнина  
      300 Черен дроб  
      600 Бъбрек  
           
    Птици 100 Мускулатура Не се прилага
      300 Кожа и мазнина при птици, от
      300 Черен дроб които се
      600 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
Oxytetracyclinum Сбор от основната субстанция и нейния 4-епимер Всички видове 100 Мускулатура  
    продуктивни животни 300 Черен дроб  
      600 Бъбрек  
      100 Мляко  
      200 Яйца  
           
Tetracyclinum Сбор от основната субстанция и нейния 4-епимер Всички видове 100 Мускулатура  
    продуктивни животни 300 Черен дроб  
      600 Бъбрек  
      100 Мляко  
      200 Яйца  
           
1.2.7. Анзамицин с нафталинов          
пръстен          
           
Rifaximinum Rifaximinum Говеда 60 Мляко  
           
1.2.8. Плеуромутилини          
           
Tiamulinum Сбор от метаболити, които могат да бъдат хидролизирани до 8-a hydroxy-mutilinum Свине 100 Мускулатура  
      500 Черен дроб  
           
    Зайци 100 Мускулатура  
      500 Черен дроб  
           
    Пилета 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      1000 Черен дроб  
           
    Пуйки 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      300 Черен дроб  
           
  Tiamulinum   1000 Яйца  
           
Valnemulinum Valnemulinum Свине 50 Мускулатура  
      500 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
1.2.9. Линкозамиди          
           
Lincomycinum Lincomycinum Всички видове 100 Мускулатура (1) (1) За риби се
    продуктивни животни 50 Мазнина (2) отнася за
      500 Черен дроб мускулатура и
      1500 Бъбрек кожа в
      150 Мляко естествени
      50 Яйца пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Pirlimycinum Pirlimycinum Говеда 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      1000 Черен дроб  
      400 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
1.2.10. Амино-гликозиди          
           
Apramycinum Apramycinum Говеда 1000 Мускулатура Не се прилага
      1000 Мазнина при животни, от
      10000 Черен дроб които се
      20000 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
Dihydrostrepto-mycinum Dihydrostrep-tomycinum Всички преживни 500 Мускулатура  
    животни 500 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
      200 Мляко  
           
    Свине 500 Мускулатура  
      500 Кожа и мазнина  
      500 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
           
Gentamicin Сбор от Gentamicin С1, Gentamicin С1а, Gentamicin С2 и Gentamicin С2а Говеда 50 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      200 Черен дроб  
      750 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
    Свине 50 Мускулатура  
      50 Кожа и мазнина  
      200 Черен дроб  
      750 Бъбрек  
          Не се прилага
Kanamycinum Kanamycinum A Всички видове 100 Мускулатура при птици, от
    продуктивни животни с 100 Мазнина (1) които се
    изкл. на риби 600 Черен дроб получават яйца
      2500 Бъбрек за човешка
      150 Мляко консумация
          (1) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Neomycinum (включително Neomycinum B Всички видове 500 Мускулатура (1) (1) За риби се
framycetinum)   продуктивни животни 500 Мазнина (2) отнася за
      500 Черен дроб мускулатура и
      5000 Бъбрек кожа в
      1500 Мляко естествени
      500 Яйца пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
Paromomycinum Paromomycinum Всички видове 500 Мускулатура (1) Не се прилага
    Продуктивни животни 1500 Черен дроб при животни, от
      1500 Бъбрек които се
          получава мляко
          или яйца за
          човешка
          консумация
          (1) За риби се
          отнася за
          мускулатура и
          кожа в
          естествени
          пропорции
           
Spectinomycinum Spectinomycinum Всички видове 300 Мускулатура(1) Не се прилага
    продуктивни животни с 500 Мазнина (2) при птици, от
    изкл. на овце 1000 Черен дроб които се
      5000 Бъбрек получават яйца
      200 Мляко за човешка
          консумация
          (1) За риби се
          отнася за
          мускулатура и
          кожа в
          естествени
          пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
    Овце 300 Мускулатура  
      500 Мазнина  
      2000 Черен дроб  
      5000 Бъбрек  
      200 Мляко  
           
Streptomycinum Streptomycinum Говеда, овце 500 Мускулатура  
      500 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
      200 Мляко  
           
    Свине 500 Мускулатура  
      500 Кожа и мазнина  
      500 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
           
1.2.11. Други антибиотици          
           
Novobiocinum Novobiocinum Говеда 50 Мляко  
           
1.2.12. Полипептиди          
           
Bacitracinum Сбор от bacitracinum А, Говеда 100 Мляко  
  bacitracinum B и Зайци 150 Мускулатура  
  bacitracinum C   150 Мазнина  
      150 Черен дроб  
      150 Бъбрек  
           
1.2.13. Бета-лактамни          
инхибитори          
           
Acidum clavulanic Acidum clavulanici Говеда 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      200 Черен дроб  
      400 Бъбрек  
      200 Мляко  
           
    Свине 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      200 Черен дроб  
      400 Бъбрек  
           
1.2.14. Полимиксини          
           
Colistinum Colistinum Всички видове 150 Мускулатура (1) (1) За риби се от
    продуктивни животни 150 Мазнина (2) нася за
      150 Черен дроб мускулатура и
      200 Бъбрек кожа в
      50 Мляко естествени
      300 Яйца пропорции
          (2) За свине и
          птици се отнася
          за кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции
           
2. Антипаразитни          
субстанции          
           
2.1. Субстанции,          
действащи срещу          
ендопаразити          
           
2.1.1. Салицил-          
анилиди          
           
Closantelum Closantelum Говеда 1000 Мускулатура  
      3000 Мазнина  
      1000 Черен дроб  
      3000 Бъбрек  
           
    Овце 1500 Мускулатура  
      2000 Мазнина  
      1500 Черен дроб  
      5000 Бъбрек  
           
Rafoxanidum Rafoxanidum Говеда 30 Мускулатура Не се прилага
      30 Мазнина при животни, от
      10 Черен дроб които се
      40 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Овце 100 Мускулатура  
      250 Мазнина  
      150 Черен дроб  
      150 Бъбрек  
           
2.1.2. Тетра-хидроимидазоли          
(имидазолтиазоли)          
           
Levamizolum Levamizolum Говеда, овце, свине, 10 Мускулатура  
    птици 10 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
           
2.1.3. Бензими-дазоли и          
пробен-зимидазоли          
           
Albendazolum Сбор от albendazoli sul-foxidum, albendazoli sulfonum и albendazoli 2-aminо sulfonium, Всички видове 100 Мускулатура  
  изразени като albendazolum преживни животни 100 Мазнина  
      1000 Черен дроб  
      500 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
Albendazoli oxidum Сбор от albendazoli Говеда, овце 100 Мускулатура  
  oxidum, albendazoli   100 Мазнина  
  sulfonum и albendazoli 2-ami-nosulfonum, изразени като albendazolum   1000 Черен дроб  
      500 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
Febantelum Сбор от екстрахируемите остатъци, които могат да бъдат окислени до oxfendazolum Говеда, овце 10 Мляко  
           
           
    Говеда, овце, свине, 50 Мускулатура  
    еднокопитни животни 50 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
Febantelum Сбор от екстрахируемите остатъци, които могат да бъдат окислени до oxfendazoli sulphonum Всички видове преживни 50 Мускулатура  
    животни 50 Мазнина  
           
           
Fenbendazole Сбор от екстрахируемите остатъци, които могат да бъдат окислени до oxfendazoli sulfonum Всички видове 50 Мускулатура  
    преживни животни 50 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
Flubendazolum Сбор от flubendazolum и (2-amino 1H-benzimi-dazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone Свине, пилета, пуйки, 50 Мускулатура  
    дивечови птици 50 Кожа и мазнина  
      400 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
           
  Flubendazolum Пилета 400 Яйца  
           
Mebendazolum Сбор от Mebendazolum methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) Овце, кози, еднокопитни 60 Мускулатура Не се прилага
  carbamatum и (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanone, изразени като mebendazolum животни 60 Мазнина при животни, от
  еквиваленти   400 Черен дроб които се
      60 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
Netobiminum Сбор от albendazoli oxidum, albendazoli sulphonum и albendazoli 2-aminosulphonum, Говеда, овце 100 Мускулатура Само за
  изразени като albendazolum   100 Мазнина перороално
      1000 Черен дроб прилагане
      500 Бъбрек  
      100 Мляко  
           
Oxfendazolum Сбор от екстрахируемите остатъци, които могат да бъдат окислени до oxfendazoli sulfonum Всички видове 50 Мускулатура  
    преживни животни 50 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
Oxibendazolum Oxibendazolum Свине 100 Мускулатура  
      500 Кожа и мазнина  
      200 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
Thiabendazolum Сбор от thiabendazolum и 5-hydroxythi bendazolum Говеда, кози 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
      100 Mляко  
           
Triclabendazolum Сбор от екстрахируемите остатъци, които могат да бъдат oкислени до ketotricla-bendazolum Говеда, овце 100 Мускулатура Не се прилага
      100 Черен дроб при животни, от
      100 Бъбрек които се
          получава мляко
          за човешка
          консумация
           
2.1.4. Фенолни производни,          
включително салициланиди          
           
Nitroxinilum Nitroxinilum Говеда, овце 400 Мускулатура  
      200 Мазнина  
      20 Черен дроб  
      400 Бъбрек  
           
Oxyclozanidum Oxyclozanidum Всички видове преживни 20 Мускулатура  
    животни 20 Мазнина  
      500 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
2.1.5. Бензенсулфа-ниламиди          
           
Clorsulonum Clorsulonum Говеда 35 Мускулатура  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
           
2.1.6. Производни на          
пиперазина          
           
Piperazinum Piperazinum Свине 400 Мускулатура  
      800 Кожа и мазнина  
      2000 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
           
    Пилета 2000 Яйца  
           
2.1.7. Тетрахидро-          
пиримиди          
           
Morantelum Сбор от остатъци, които могат да бъдат хидролизирани до N-methyl-1, 3-propanediaminum и Всички видове преживни 100 Мускулатура  
  изразени като morantelum еквиваленти животни 100 Мазнина  
      800 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
2.2. Субстанции, действащи          
против ектопаразити          
           
2.2.1. Органофос-форни          
субстанции          
           
Coumafosum Coumafosum Пчели 100 Мед  
           
Diazinonum Diazinonum Говеда, овце, кози, 20 Мускулатура  
    свине 700 Мазнина  
      20 Черен дроб  
      20 Бъбрек  
           
    Говеда, овце, кози 20 Мляко  
           
Phoximum Phoximum Овце 50 Мускулатура Не се прилага
      400 Мазнина при животни, от
      50 Бъбрек които се
          получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 20 Мускулатура  
      700 Кожа и мазнина  
      20 Черен дроб  
      20 Бъбрек  
           
    Пилета 25 Мускулатура  
      550 Кожа и мазнина  
      50 Черен дроб  
      30 Бъбрек  
      60 Яйца  
           
2.2.2. Формамидини          
           
Amitrazum Сбор от amitrazum и всички метаболити, съдържащи 2,4-dimethylanilinum приблизително Говеда 200 Мазнина  
  поравно, изразени като amitrazum   200 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
    Овце 400 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
    Кози 200 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
      10 Мляко  
           
    Свине 400 Кожа и мазнина  
      200 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
           
    Пчели 200 Мед  
           
2.2.3. Пиретроиди          
           
Alphacypermetrinum Cypermetrinum (сума от изомери) Говеда, овце 20 Мускулатура  
      200 Мазнина  
      20 Черен дроб  
      20 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
Cyfluthrinum Cyfluthrinum Говеда 10 Мускулатура  
  (сума от изомери)   50 Мазнина  
      10 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
Cyhalothrinum Cyhalothrinum Говеда 500 Мазнина  
  (сума от изомери)   50 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
Cypermetrinum Cypermetrinum (сума от изомери) Всички видове преживни 20 Мускулатура  
    животни 200 Мазнина  
      20 Черен дроб  
      20 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
    Риби от сем. 50 Мускулатура и  
    Salmonidae-Пъстървови   кожа в  
    (Сьомгови)   естествени  
        пропорции  
           
Deltamethrinum Deltamethrinum Всички видове преживни 10 Мускулатура  
    животни 50 Мазнина  
      10 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
    Риби 10 Мускулатура и  
        кожа в  
        естествени  
        пропорции  
           
Flumethrinum Flumerthrinum (сбор от транс-Z изомери) Говеда 10 Мускулатура  
      150 Мазнина  
      20 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
      30 Мляко  
           
    Овце 10 Мускулатура Не се прилага
      150 Мазнина при животни, от
      20 Черен дроб които се
      10 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
Permethrinum Permethrinum (сума от изомери) Говеда 50 Мускулатура  
      500 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
2.2.4. Ацил-урейни производни          
           
Diflubenzuronum Diflubenzuronum Риби от cем. 1000 Мускулатура и  
    Salmonidae-Пъстървови   кожа в  
    (Сьомгови)   естествени  
        пропорции  
           
Teflubenzuronum Teflubenzuronum Риби от cем. 500 Мускулатура и  
    Salmonidae-Пъстървови   кожа в  
    (Сьомгови)   естествени  
        пропорции  
           
2.2.5. Пиримидинови          
производни          
           
Dicyclanilum Сбор от Dicyclanilum и 2,4,6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrilum Овце 200 Мускулатура Не се прилага
      150 Мазнина при животни, от
      400 Черен дроб които се
      400 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
2.2.6. Триазинови производни          
           
Cyromazinum Cyromazinum Овце 300 Мускулатура Не се прилага
      300 Мазнина при животни, от
      300 Черен дроб които се
      300 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
2.3. Субстанции, действащи          
против ендо- и ектопаразити          
(ендектоциди)          
           
2.3.1. Авермектини          
           
Abamectinum Abamectinum B1а Говеда 10 Мазнина Не се прилага
      20 Черен дроб при животни, от
          които се
    Овце 20 Мускулатура получава мляко
      50 Мазнина за човешка
      25 Черен дроб консумация
      20 Бъбрек  
           
Doramectinum Doramectinum Говеда 10 Мускулатура Не се прилага
      150 Мазнина при животни, от
      100 Черен дроб които се
      30 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине, овце 20 Мускулатура Не се прилага
      100 Мазнина при животни, от
      50 Черен дроб които се
      30 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Елени, включително 20 Мускулатура  
    северен елен 100 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      30 Бъбрек  
           
Emamectinum Emamectinum B1а Риби 100 Мускулатура и  
        кожа в естест-  
        вени пропорции  
           
Eprinomectinum Eprinomectinum B1а Говеда 50 Мускулатура  
      250 Мазнина  
      1500 Черен дроб  
      300 Бъбрек  
      20 Мляко  
           
Ivermectinum 22,23-Dihydro-avermectinum B1a Говеда 40 Мазнина  
      100 Черен дроб  
           
    Свине, овце, 20 Мазнина  
    еднокопитни животни 15 Черен дроб  
           
           
    Елени, включително      
    северен елен 20 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      50 Черен дроб  
      20 Бъбрек  
           
    Всички видове 100 Мазнина Не се прилага
Ivermectinum 22,23-Dihydro-avermectinum B1a продуктивни 100 Черен дроб при животни, от
    млекопитаещи животни. 30 Бъбрек които се
          получава мляко
          за човешка
          консумация
           
Moxidectinum Moxidectinum Говеда, овце 50 Мускулатура  
      500 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
      40 Мляко  
           
    Еднокопитни животни 50 Мускулатура  
      500 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      50 Бъбрек  
           
2.4. Субстанции, действащи          
против протозои          
           
2.4.1. Триацин-трионови          
производни          
    Всички продуктивни 100 Мускулатура (1) Не се прилага
Toltrazurilum Toltrazurili sulfonum млекопитаещи 150 Мазнина(2) при животни, от
    животни(1) 500 Черен дроб които се
      250 Бъбрек получава мляко
          за човешка
    Птици 100 Мускулатура консумация
      200 Кожа и мазнина (2) За свине тези
      600 Черен дроб МДОК се отнасят
      400 Бъбрек за "кожа и
          мазнина в
          естествени
          пропорции"
          (3) Не се прилага
          при птици, от
          които се
          получават яйца
          за човешка
          консумация
           
2.4.2. Квиназолонови          
производни          
           
Halofuginonum Halofuginonum Говеда 10 Мускулатура Не се прилага
      25 Мазнина при животни, от
      30 Черен дроб които се
      30 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
2.4.3. Карбанилиди          
           
Imidocarbum Imidocarbum Говеда 300 Мускулатура  
      50 Мазнина  
      2000 Черен дроб  
      1500 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
    Овце 300 Мускулатура Не се прилага
      50 Мазнина при животни, от
      2000 Черен дроб които се
      1500 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
2.4.4. Йонофори          
           
Lasalocidum Lasalocidum A Птици 20 Мускулатура Не се прилага
      100 Кожа и мазнина при птици, от
      100 Черен дроб които се
      50 Бъбрек получават яйца
          за човешка
          консумация
           
3. Субстанции, действащи на          
нервната система          
           
3.1. Субстанции, действащи на          
централната нервна система          
           
3.1.1. Бутиро-фенонови          
транквилизанти          
           
Azaperonum Сбор от azaperonum и azaperolum Свине 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      100 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
3.2. Субстанции, действащи на          
вегетативната нервна система          
           
3.2.1. Антиадре-нергици          
(адренолитици)          
           
Carazololum Carazololum Свине 5 Мускулатура  
      5 Кожа и мазнина  
      25 Черен дроб  
      25 Бъбрек  
           
    Говеда 5 Мускулатура  
      5 Мазнина  
      15 Черен дроб  
      15 Бъбрек  
      1 Мляко  
           
3.2.2. 2 симпати-комиметични          
субстанции          
           
Clenbuterol hydrochloridum Clenbuterolum Говеда 0,10 Мускулатура  
      0,50 Черен дроб  
      0,50 Бъбрек  
      0,05 Мляко  
           
    Еднокопитни 0,1 Мускулатура  
    животни 0,5 Черен дроб  
      0,5 Бъбрек  
           
4. Противовъзпали-          
телни субстанции          
           
4.1. Нестероидни          
противовъзпали-          
телни субстанции          
           
4.1.1. Производни на          
арилпро-пионовата киселина          
           
Carprofenum Сума от carprofenum и carprofeni glucuronidas conjugatum Говеда, еднокопитни 500 Мускулатура  
    животни 1000 Мазнина  
      1000 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
           
Vedaprofenum Vedaprofenum Еднокопитни животни 50 Мускулатура  
      20 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      1000 Бъбрек  
           
4.1.2. Производни на          
аминоникоти-новата група          
           
Flunixinum Flunixinum Свине 50 Мускулатура  
      10 Кожа и мазнина  
  5-Hydroxy-fiunixinum   200 Черен дроб  
      30 Бъбрек  
           
    Еднокопитни животни 10 Мускулатура  
      20 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      200 Бъбрек  
           
    Говеда 20 Мускулатура  
      30 Мазнина  
      300 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
      40 Мляко  
           
Acidum tolfenamicum Acidum tolfenamicum Говеда 50 Мускулатура  
      400 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
    Свине 50 Мускулатура  
      400 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
4.1.4. Оксиканови          
производни          
           
Meloxicamum Meloxicamum Еднокопитни животни 20 Мускулатура  
      65 Черен дроб  
      65 Бъбрек  
           
    Говеда 20 Мускулатура  
      65 Черен дроб  
      65 Бъбрек  
      15 Мляко  
           
    Свине 20 Мускулатура  
      65 Черен дроб  
      65 Бъбрек  
           
4.1.5. Пиразолонни          
производни          
           
Metamizolum 4-Methylamino-antipyrin Говеда 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
      50 Мляко  
           
    Свине 100 Мускулатура  
      100 Кожа и мазнина  
      100 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
    Еднокопитни животни 100 Мускулатура  
      100 Мазнина  
      100 Черен дроб  
      100 Бъбрек  
           
4.1.6. Производни на          
фенилацетната киселина          
           
Diclofenacum Diclofenacum Говеда 5 Мускулатура Не се прилага
      1 Мазнина при животни, от
      5 Черен дроб които се
      10 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
    Свине 5 Мускулатура  
      1 Кожа и мазнина  
      5 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
           
5. Кортикостероиди          
(Кортикоиди)          
           
           
5.1. Глюкокортико-          
стероиди          
           
Betamethasonum Betamethasonum Говеда 0,75 Мускулатура  
      2,00 Черен дроб  
      0,75 Бъбрек  
      0,30 Мляко  
           
    Свине 0,75 Мускулатура  
      2,00 Черен дроб  
      0,75 Бъбрек  
           
Dexamethasonum Dexamethasonum Говеда, кози, свине, 0,75 Мускулатура  
    еднокопитни животни 2,00 Черен дроб  
      0,75 Бъбрек  
           
    Говеда, кози 0,30 Мляко  
           
Metylprednisolone Metylprednisolone Говеда 10 Мускулатура Не се прилага
      10 Мазнина при животни, от
      10 Черен дроб които се
      10 Бъбрек получава мляко
          за човешка
          консумация
           
Prednisolonum Prednisolonum Говеда 4 Мускулатура  
      4 Мазнина  
      10 Черен дроб  
      10 Бъбрек  
      6 Мляко  
           
6. Субстанции, действащи          
върху репродуктивната          
система          
           
6.1. Прогестогени          
           
Altrenogestum Altrenogestum Свине 1,0 Кожа и мазнина Само за
      0,4 Черен дроб зоотехническа
          употреба
           
    Еднокопитни животни 1,0 Мазнина  
      0,9 Черен дроб  
           
Chlormadinonum Chlormadinonum Говеда 4,0 Мазнина Само за
      2,0 Черен дроб зоотехническа
      2,5 Мляко употреба
           
Flugestone acetatum Flugestone acetatum Овце, кози 0,5 Мускулатура Само за
      0,5 Мазнина терапевтични или
      0,5 Черен дроб зоотехнически
      0,5 Бъбрек цели
           
      1 Мляко Само за
          интравагинална
          употреба при
          зоотехнически
          цели
           
Norgestometum Norgestometum Говеда 0,20 Мускулатура Само за
      0,20 Мазнина терапевтични и
      0,20 Черен дроб зоотехнически
      0,20 Бъбрек цели
      0,12 Мляко  
           


Приложение № 2 към чл. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г.)


Фармакологичноактивни субстанции, за които не съществува необходимост от установяване на МДОК
 
1. Неорганични съединения
 
Фармакологичноактивна Животински видове Забележки
субстанция (и)    
1 2 3
Aluminii distearas Всички видове продуктивни животни  
Aluminii hydroxidum acetas Всички видове продуктивни животни  
Aluminii phosphas Всички видове продуктивни животни  
Aluminium salicylate, basic Говеда Само за перорално прилагане.
    Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
Aluminii tristearas Всички видове продуктивни животни  
Aluminii chloridum Всички видове продуктивни животни  
Barii selenas Говеда, овце  
Bismuthi subcarbonas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Bismuthi subgallas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Bismuthi subnitras Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
  с изключение на говеда  
  Говеда Само за перорално и интрамамарно
    приложение
Bismuthi subsalicylas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Acidum boricum и Borata Всички видове продуктивни животни  
Kalii bromidum Всички видове продуктивни животни  
Natrii bromidum Всички видове продуктивни млекопи- Само за локално прилагане
  таещи животни  
Calcii acetas Всички видове продуктивни животни  
Calcii benzoas    
Calcii carbonas    
Calcii chloridum    
Calcii gluconas    
Calcii hydroxidum    
Calcii hypophosphis    
Calcii malatas    
Calcii oxidum    
Calcii phosphas    
Calcii polyphosphas    
Calcii propionas    
Calcii silicas    
Calcii stearas    
Calcii sulfas    
Calcii glucoheptonas Всички видове продуктивни животни  
Calcii glucono glucoheptonas Всички видове продуктивни животни  
Calcii gluconolactas Всички видове продуктивни животни  
Calcii glutamas Всички видове продуктивни животни  
Calcii glycerophosphas Всички видове продуктивни животни  
Cobalti carbonas Всички видове продуктивни животни  
Cobalti dichloridum Всички видове продуктивни животни  
Cobalti gluconas Всички видове продуктивни животни  
Cobalti oxidum Всички видове продуктивни животни  
Cobalti sulfas Всички видове продуктивни животни  
Cobalti trioxidum Всички видове продуктивни животни  
Cupri chloridum Всички видове продуктивни животни  
Cupri gluconas Всички видове продуктивни животни  
Cupri heptanoas Всички видове продуктивни животни  
Cupri methionas Всички видове продуктивни животни  
Cupri oxidum Всички видове продуктивни животни  
Cupri sulfas Всички видове продуктивни животни  
Dicupri oxidum Всички видове продуктивни животни  
Acidum hydrochloricum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Hydrogenii peroxidum    
Йод и йодни неорганични Всички видове продуктивни животни  
съединения, включително:    
- Natrii et kalii iodidum    
- Natrii et kalii iodas    
- Iodophores, включително    
Iodpolyvinylpyrrolidonum Всички видове продуктивни животни  
Ferri dichloridum Всички видове продуктивни животни  
Ferri sulfas Всички видове продуктивни животни  
Magnesium Всички видове продуктивни животни  
Magnesii sulfas    
Magnesii hydroxidum    
Magnesii stearas    
Magnesii glutamas    
Magnesii orotas    
Aluminii magnesii silicas    
Magnesii oxidum    
Magnesii carbonas    
Magnesii phosphas    
Magnesi glycerophosphas    
Magnesii aspartas    
Magnesii citras    
Magnesii acetas    
Magnesii trisilicas    
Nickeli gluconas Всички видове продуктивни животни  
Nickeli sulfas Всички видове продуктивни животни  
Kalii DL-asparaginas Всички видове продуктивни животни  
Kalii glucuronas Всички видове продуктивни животни  
Kalii glycerophosphas Всички видове продуктивни животни  
Kalii nitras Всички видове продуктивни животни  
Kalii selenas Всички видове продуктивни животни  
Natrii chloridum Говеда Само за локално прилагане
Natrii dichloroisocyanuras Говеда, овце, кози Само за локално прилагане
Natrii glycerophosphas Всички видове продуктивни животни  
Natrii hypophosphis Всички видове продуктивни животни  
Natrii propionas Всички видове продуктивни животни  
Natrii selenas Всички видове продуктивни животни  
Natrii selenis Всички видове продуктивни животни  
Sulfur Всички видове продуктивни животни  
Zinci acetas Всички видове продуктивни животни  
Zinci chloridum    
Zinci gluconas    
Zinci oleas    
Zinci stearas    
2. Органични съединения
17beta-Oestradiolum Всички видове продуктивни млекопи- Само за терапевтично и зоотехническо
  таещи животни прилагане
1-Methyl-2-pyrrolidonum Всички видове продуктивни животни  
2-Aminoethanolum Всички видове продуктивни животни  
2-Aminoethanoli glucuronas Всички видове продуктивни животни  
2-Aminoethyli dihydrogenphosphas Всички видове продуктивни животни  
2-Pyrrolidonum Всички видове продуктивни животни Парентерални дози до 40 mg/kg телесна
    маса
3,5-Diiodo-L-thyrosinum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
8-Hydroxyquinolinum Всички видове продуктивни млекопи- Само за локално прилагане при ново-
  таещи животни родени животни
Acetylcysteinum Всички видове продуктивни животни  
Acidum acetylsalicylicum Всички видове продуктивни животни Не се прилага при животни, от които
  с изключение на риби се получава мляко или яйца за човешка
    консумация
Acidum acetylsalicylicum DL-lysine Всички видове продуктивни животни с Не се прилага при животни, от които се
  изключение на риби получава мляко или яйца за човешка
    консумация
Alfacalcidolum Говеда Само за раждащи крави
Alfaprostolum Зайци, говеда, свине, еднокопитни  
  животни  
Allantoinum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Aloe verae gel et extractum folii Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Aloe verae totum    
Aluminii salicylatum, основа Всички видове продуктивни животни с Само за локално прилагане
  изключение на риби  
Ammonium lauryl sulphas Всички видове продуктивни животни  
Amprolium Птици Само за перорално прилагане
Apramycinum Свине, зайци Само за перорално прилагане
  Овце Само за перорално прилагане
    Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
  Пилета Само за перорално прилагане
    Не се прилага при птици, от които се
    получават яйца за човешка консумация
Atropinum Всички видове продуктивни животни  
Azaglynafarelinum Риби от сем. Salmonidae-Пъстървови Не се прилага при риби, от които се
  (Сьомгови) получава хайвер за човешка консумация
Azamethiphosum Риби от сем. Salmonidae-Пъстървови  
  (Сьомгови)  
Bacitracinum Говеда Само за интрамамарно прилагане при
    лактиращи крави и за всички тъкани с
    изключение на мляко
Beclomethasone dipropionatum Еднокопитни животни Само за инхалационно прилагане
Benzalkonii chloridum Всички видове продуктивни животни Само за прилагане като помощно веще-
    ство в концентрации до 0,05 %
Benzocainum Всички видове продуктивни животни Само за прилагане като локален ане-
    стетик
  Риби от сем. Salmonidae - Пъстървови  
  (Сьомгови)  
Benzylalcoholum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Betainum Всички видове продуктивни животни  
Betaini glucuronas Всички видове продуктивни животни  
Biotinum Всички видове продуктивни животни  
Bismuth subnitricum Говеда Само за интрамамарна употреба
Bituminosulfonates, ammonii Всички видове продуктивни млекопи- Само за локално прилагане
et natrii sales таещи животни Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
Bromhexine Говеда Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
  Свине  
  Птици Не се прилага при птици, от които се
    получават яйца за човешка консумация
Bronopolum Риби  
Bronopolum Риби от сем. Salmonidae - Пъстървови За използване само върху оплоден във
  (Сьомгови) ферма хайвер
Brotizolamum Говеда Само за терапевтично прилагане
Buserelinum Всички видове продуктивни животни  
Butafosfanum Говеда Само за интравенозно прилагане
Butorphanoli tartras Еднокопитни животни Само за интравенозно прилагане
Butyli 4-hydroxybenzoas Всички видове продуктивни животни  
Butylscopolamini bromidum Всички видове продуктивни животни  
Coffeinum Всички видове продуктивни животни  
Calcium aspaartatum Всички видове продуктивни животни  
Calcium pantothenicum Всички видове продуктивни животни  
Carbasalate calcium Всички видове продуктивни животни Не се прилага при животни, от които се
  с изключение на риби получава мляко или яйца за човешка
    консумация
Carbetocinum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Cefacetrilum Говеда Само за интрамамарно прилагане и за
    всички тъкани с изключение на мляко
Cefalonium Говеда Само за интрамамарно прилагане или
    очно третиране.
    За всички тъкани с изключение на мляко
Cefazolinum Говеда, овце, кози За интрамамарно прилагане, освен ако
    вимето може да бъде използвано за чо-
    вешка консумация
Cefoperazonum Говеда Само за интрамамарно прилагане при
    лактиращи крави и за всички тъкани с
    изключение на мляко
Cetostearylalcoholum Всички видове продуктивни животни  
Cetrimidum Всички видове продуктивни животни  
Chlorhexidinum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Chlorocresolum Всички видове продуктивни животни  
Chlorphenaminum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Clazurilum Гълъби  
Cloprostenolum Говеда, кози, свине, еднокопитни  
  животни  
Coco alkyl dimethyl betaines Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Corticotropinum Всички видове продуктивни животни  
Decoquinatum Говеда, овце Само за перорално прилагане.
    Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
Dembrexinum Еднокопитни животни  
Denaverini hydrochloridum Говеда  
Deslorelin acetatum Еднокопитни животни  
Detomidinum Говеда, еднокопитни животни Само за терапевтично прилагане
Dexpanthenolum Всички видове продуктивни животни  
Diclazurilum Овце Само за перорално прилагане при агнета
Diclazurilum Всички преживни животни, свине Само за перорално прилагане
Diethyl phthalatum Всички видове продуктивни животни  
Diethyleneglycoli monoethylether Всичики преживни животни и свине  
Dimangani trioxidum Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Dimethyl phtalate Всички видове продуктивни животни  
Dinoprostum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Dinoprosti tromethaminum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Diprophyllinum Всички видове продуктивни животни  
Doxapramum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
D-Phe 6-relinum (D-Phe6-LHRH) Всички видове продуктивни животни  
Enilconazolum Говеда, еднокопитни животни Само за локално прилагане
Ergometrini maleas Всички видове продуктивни млекопи- Само за прилагане при раждащи животни
  таещи животни  
Etamphyllini camsylas Всички видове продуктивни животни  
Etamsylatum Всички видове продуктивни животни  
Ethanolum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Ethyli lactas Всички видове продуктивни животни  
Etiprostoni tromethaminum Говеда, свине  
Fenpipramidi hydrochloridum Еднокопитни животни Само за интравенозно прилагане
Fertirelini acetas Говеда  
Flumethrinum Пчели  
Acidum folicum Всички видове продуктивни животни  
Furosemidum Говеда, еднокопитни животни Само за интравенозно прилагане
Glycerol formalum Всички видове продуктивни животни  
Gonadotrophin releasing hormone Всички видове продуктивни животни  
Heptaminolum Всички видове продуктивни животни  
Hesperidinum Еднокопитни животни  
Hesperidini methylchalconum Еднокопитни животни  
Hexetidinum Еднокопитни животни Само за локално прилагане
Choriongonadotropinum humanum Всички видове продуктивни животни  
Gonadotropinum ex urina feminarum Говеда  
(in menopausal)    
Acida huminica et sales natrii huminici Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Hydrochlorothiazidum Говеда  
Hydrocortisonum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Hydroxyethylsalicilatum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
  с изключение на риби  
Iodoorganica - Iodoformium Всички видове продуктивни животни  
Isobutane Всички видове продуктивни животни  
Isofluranum Еднокопитни животни За прилагане само като упойка
Isoxsuprinum Говеда, еднокопитни животни Само за терапевтично прилагане и в
    съответствие с Наредба № 33 от 2006 г.
    за условията и реда за употреба на хор-
    монални ветеринарномедицински про-
    дукти, бета-агонисти и тиреостатици
    (ДВ, бр. 34 от 2006 г.)
Jecoris oleum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Ketaminum Всички видове продуктивни животни  
Ketanserini tartras Еднокопитни животни  
Ketoprofenum Говеда, свине, еднокопитни животни  
Acidum lacticum Всички видове продуктивни животни  
Lecirelinum Говеда, еднокопитни животни, зайци  
Levomethadonum Еднокопитни животни Само за интравенозно прилагане
Levothyroxinum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Lidocainum Еднокопитни животни Само за локална-регионална анестезия
Линейни алкил-бензен-сулфонови Говеда, овце Само за локално прилагане
киселини с дължина на алкилната    
верига от С9 до С13, съдържащи    
не повече от 2,5% вериги,    
по-дълги от С13    
Lobelinum Всички видове продуктивни животни  
L-acidum tartaricum et mono- et Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
di-basi-kalii, natrii et calcii sales    
Luprostiolum Всички видове млекопитаещи животни  
Acidum malicum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Mangani carbonas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani chloridum Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani gluconas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani glycerophosphas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani oxidum Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani pidalate Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani ribonucleas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mangani sulfas Всички видове продуктивни животни Само за перорално прилагане
Mecillinamum Говеда Само за интраутеринно прилагане
Medroxydrogesteroni acetas Овце Само за интравагинално прилагане
    (за зоотехнически цели)
Melatoninum Овце, кози  
Menadionum Всички видове продуктивни животни  
Menbutonum Говеда, овце, кози, свине, еднокопитни  
  животни  
Mentholum Всички видове продуктивни животни  
Mepivacainum Еднокопитни животни Само за интраартикуларно (вътрестав-
    но) и епидурално прилагане като лока-
    лен анестетик
Mercaptamine hydrochloride Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Methylii nicotinas Говеда, еднокопитни животни Само за локално прилагане
Methyl salicylate Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
  с изключение на риби  
Минерални въглеводороди с нисък Всички видове продуктивни животни Без ароматни и ненаситени съединения
и висок вискозитет, включително    
микрокристални восъци, прибли-    
зително С10-С60; алифатни, раз-    
клонени алифатни и ациклични    
съединения    
Natamycinum Говеда, еднокопитни животни Само за локално прилагане
N-butanum Всички видове продуктивни животни  
N-butanolum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Neostigminum Всички видове продуктивни животни  
Nicoboxilum Еднокопитни животни Само за локално прилагане
Nonivamidum Еднокопитни животни Само за локално прилагане
Novobiocium Говеда Само за интрамамарно прилагане и за
    всички тъкани с изключение на мляко
Oleyloleatum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Omeprazolum Еднокопитни животни Само за перорално прилагане
Oxytocinum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Pancreatinum Всички видове продуктивни млекопи- Само за локално прилагане
  таещи животни  
Papainum Всички видове продуктивни животни  
Papaverinum Говеда Само за новородени телета
Paracetamolum Свине Само за перорално прилагане
Acidum peraceticum Всички видове продуктивни животни  
Phenolum Всички видове продуктивни животни  
Phloroglucinolum Всички видове продуктивни животни  
Phytomenadionum Всички видове продуктивни животни  
Piperazini dihydrocloridum Пилета За всички тъкани с изключение на яйца
Piperonyli butoxidum Говеда, овце, кози, еднокопитни животни Само за локално прилагане
Polycresulenum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Polyethylenglycoli 15 hydroxystearas Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Polyethylenglycoli 7 glycerylcocoas Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Polyethylenglycoli stearates cum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
8-40 oxyethylenibus unitatibus    
Polyoxyl oleum Ricini cum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Polyoxyl hydrogenicum oleum Ricini Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
cum 40-60 oxyethylenibus unitatibus    
Polysulphated glycosaminoglycan Еднокопитни животни  
Praziquantelum Овце, еднокопитни животни За прилагане само при нелактиращи овце
Serum gonadotropinum (PMSG) Всички видове продуктивни животни  
Prethcamidum (crotethamidum et Всички видове продуктивни млекопи-  
cropropamidum) таещи животни  
Procainum Всички видове продуктивни животни  
Progesterone Говеда, овце, кози, еднокопитни Само за интравагинално терапевтично
  животни (женски) или зоотехническо прилагане и в съот-
    ветствие с Наредба № 33 от 2006 г. за
    условията и реда за употреба на хормо-
    нални ветеринарномедицински продук-
    ти, бета-агонисти и тиреостатици
    (ДВ, бр. 34 от 2006 г.)
Propanum Всички видове продуктивни животни  
Propylenglycolum Всички видове продуктивни животни  
Pyrantel embonate Еднокопитни животни  
Quatresinum Всички видове продуктивни животни За прилагане само като консервиращо
    средство при концентрации до 0,5 %
R-Cloprostenolum Говеда, кози, свине, еднокопитни  
  животни  
Rifaximinum Всички видове продуктивни млекопи- Само за локално прилагане
  таещи животни  
  Говеда Само интрамамарно прилагане, с из-
    ключение за вимето, ако се използва
    за човешка консумация
Romifidineum Еднокопитни животни Само за терапевтично прилагане
Acidum salicylicum Всички видове продуктивни животни с Само за локално прилагане
  изключение на риби  
Natrii 2-methyl-2-phenoxy-propanoas Говеда, свине, кози, еднокопитни  
  животни  
Natrii acetylsalicylas Всички видове продуктивни животни с Не се прилага при животни, от които
  изключение на риби се получава мляко или яйца за човеш-
    ка консумация
Natrii benzyl-4-hydroxybenzoas Всички видове продуктивни животни  
Natrii boroformias Всички видове продуктивни животни  
Natrii butyl-4-hydroxybenzoas Всички видове продуктивни животни  
Natrii cetostearyl sulfas Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Natrii salicylas Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
  с изключение на риби  
  Говеда, свине Само за перорално прилагане
    Не се прилага при животни, от които се
    получава мляко за човешка консумация
Somatosalmum Сьомга  
Sorbitan sesquioleatum Всички видове продуктивни животни  
Sorbitan trioleatum Всички видове продуктивни животни  
Strychninum Говеда Само за перорално прилагане в дози до
    0,1 mg/kg телесна маса
Sulfogaiacolum Всички видове продуктивни животни  
Tanninum Всички видове продуктивни животни  
Tau fluvalinatum Пчели  
Terpinum hydratum Говеда, свине, овце, кози  
Tetracainum Всички видове продуктивни животни Само за прилагане като локален
    анестетик
Theophyllinum Всички видове продуктивни животни  
Thiamylalum Всички видове продуктивни млекопи- Само за интравенозно прилагане
  таещи животни  
Thiomersalum Всички видове продуктивни животни За прилагане само като консервиращо
    средство в многодозови ваксини в кон-
    центрация, непревишаваща 0,02 %
Thiopental sodium Всички видове продуктивни животни Само за интравенозно прилагане
Thymolum Всички видове продуктивни животни  
Tiaprost Говеда, овце, свине, еднокопитни  
  животни  
Tiludronic acid, disodium salt Еднокопитни животни Само за интравенозно прилагане
Timerfonatum Всички видове продуктивни животни За прилагане само като консервиращо
    средство в многодозови ваксини в кон-
    центрация, непревишаваща 0,02 %
Toldimfosum Всички видове продуктивни животни  
Tosylchloramidum natrii Говеда Само за локално прилагане
  Риби За прилагане само при живоражда-
    щи риби
  Еднокопитни животни(1) (1) Само за локално прилагане
Tricaine mesilatum Риби За прилагане само при живораждащи
    риби
Trichlormethiazidum Всички видове продуктивни млекопи-  
  таещи животни  
Trimethylphloroglucinolum Всички видове продуктивни животни  
Vetrabutine hydrochloridum Свине  
Vincaminum Говеда За прилагане само при новородени
    животни
Vitamin A Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B1 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B12 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B2 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B3 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B5 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin B6 Всички видове продуктивни животни  
Vitamin D Всички видове продуктивни животни  
Vitamin E Всички видове продуктивни животни  
Wool alcohols (спирт в състава Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
на Lanolinum)    
Xylazine hydrochloride Говеда, еднокопитни животни  
Zinc aspartatum Всички видове продуктивни животни  
3. Субстанции, считани общо като безопасни
Absinthii extractum Всички видове продуктивни животни  
Acetylmethioninum Всички видове продуктивни животни  
Adenosinum et 5'-mono-, 5'-di-et Всички видове продуктивни животни  
5'-triphosphas    
Alaninum Всички видове продуктивни животни  
Aluminii hydroxidum Всички видове продуктивни животни  
Aluminii monostearas Всички видове продуктивни животни  
Ammonii sulfas Всички видове продуктивни животни  
Argininum Всички видове продуктивни животни  
Asparaginum Всички видове продуктивни животни  
Acidum asparticum Всички видове продуктивни животни  
Benzoyl benzoa (benzoylbenzoic acid) Всички видове продуктивни животни  
Benzoylis p-hydroxybenzoas Всички видове продуктивни животни  
Calcii borogluconas Всички видове продуктивни животни  
Calcii citras Всички видове продуктивни животни  
Camphora Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Cardamoni extractum Всички видове продуктивни животни  
Carnitinum Всички видове продуктивни животни  
Cholinum Всички видове продуктивни животни  
Chymotrypsinum Всички видове продуктивни животни  
Citrullinum Всички видове продуктивни животни  
Cysteinum Всички видове продуктивни животни  
Cytidinum et 5'-mono-, 5'-di- et Всички видове продуктивни животни  
5'-triphosphas    
Diethyli sebacas Всички видове продуктивни животни  
Dimethiconum Всички видове продуктивни животни  
Dimethylacetamidum Всички видове продуктивни животни  
Dimethylsulfxidum Всички видове продуктивни животни  
Epinephrinum Всички видове продуктивни животни  
Ethyloleatum Всички видове продуктивни животни  
Acidum ethylendiamintetra- aceticum Всички видове продуктивни животни  
et sales (EDTA)    
Eucalyptolum Всички видове продуктивни животни  
Фоликулостимулиращ хормон Всички видове продуктивни животни  
(естествен FSH от всички видове    
животни и неговите синтетични    
аналози)    
Formaldehydum Всички видове продуктивни животни  
Acidum formicicum Всички видове продуктивни животни  
Acidum glutamicicum Всички видове продуктивни животни  
Glutaminum Всички видове продуктивни животни  
Glutaraldehydum Всички видове продуктивни животни  
Glycinum Всички видове продуктивни животни  
Guaiacolum Всички видове продуктивни животни  
Guanosinum et 5'-mono-, 5'-di- et Всички видове продуктивни животни  
5'-triphosphas    
Heparinum et sales Всички видове продуктивни животни  
Histidinum Всички видове продуктивни животни  
Човешки хорионгонадотропин Всички видове продуктивни животни  
(естествен HCG и неговите    
синтетични аналози)    
Acidum hyaluronicum Всички видове продуктивни животни  
Inosinum et 5'-mono-, 5'-di- et Всички видове продуктивни животни  
5'-triphosphas    
Inositolum Всички видове продуктивни животни  
Ferri ammonii citras Всички видове продуктивни животни  
Ferri dextranum Всички видове продуктивни животни  
Ferri glucoheptonas Всички видове продуктивни животни  
Isoleucinum Всички видове продуктивни животни  
Isopropanolum Всички видове продуктивни животни  
Lanolinum Всички видове продуктивни животни  
Leucinum Всички видове продуктивни животни  
Лутеинизиращ хормон (естествен Всички видове продуктивни животни  
LH от всички видове животни и    
неговите синтетични аналози)    
Lysinum Всички видове продуктивни животни  
Magnesii chloridum (magnesium Всички видове продуктивни животни  
chloride)    
Magnesii gluconas Всички видове продуктивни животни  
Magnesii hypophosphis Всички видове продуктивни животни  
Manitol Всички видове продуктивни животни  
Methioninum Всички видове продуктивни животни  
Methylbenzoatum Всички видове продуктивни животни  
Monothioglycerolum Всички видове продуктивни животни  
Montanidum Всички видове продуктивни животни  
Myglyolum Всички видове продуктивни животни  
Orgoteinum Всички видове продуктивни животни  
Ornithinum Всички видове продуктивни животни  
Acidum oroticum Всички видове продуктивни животни  
Pepsinum Всички видове продуктивни животни  
Phenylalaninum Всички видове продуктивни животни  
Poloxalenum Всички видове продуктивни животни  
Poloxamerum Всички видове продуктивни животни  
Полиетиленгликоли (с молекулна Всички видове продуктивни животни  
маса между 200 и 10 000)    
Polyoxyethylene sorbitan monooleate Всички видове продуктивни животни  
Prolinum Всички видове продуктивни животни  
Serinum Всички видове продуктивни животни  
Serotoninum Всички видове продуктивни животни  
Natrii chloridum Всички видове продуктивни животни  
Natrii cromoglicas Всички видове продуктивни животни  
Natrii dioctylsulfosuccinas Всички видове продуктивни животни  
Natrii formaldehydsulfoxylas Всички видове продуктивни животни  
Natrii laurilsulfas Всички видове продуктивни животни  
Natrii pyrosulfas Всички видове продуктивни животни  
Natrii stearas Всички видове продуктивни животни  
Natrii thiosulfas Всички видове продуктивни животни  
Acidum thiocticum Всички видове продуктивни животни  
Threoninum Всички видове продуктивни животни  
Thymidinum Всички видове продуктивни животни  
Tragacanthum Всички видове продуктивни животни  
Trypsinum Всички видове продуктивни животни  
Tryptophanum Всички видове продуктивни животни  
Tyrosinum Всички видове продуктивни животни  
Urea Всички видове продуктивни животни  
Uridinum et 5'-mono-, 5'-di- and Всички видове продуктивни животни  
5'-triphosphas    
Valinum Всички видове продуктивни животни  
Zinci oxidum Всички видове продуктивни животни  
Zinci sulfas Всички видове продуктивни животни  
4. Субстанции, използвани в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти
Всички субстанции, използвани в Всички видове продуктивни животни  
хомеопатични ветеринарномеди-    
цински продукти, при условие че    
тяхната концентрация в продукта    
не превишава 1:10 000    
Adonis vernalis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:100
Aesculus hippocastanum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:10
Agnus Castus Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Alianthus altissima Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Allium cepa Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Apocynum cannabinum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:100
    Само за перорално прилагане
Aqua levici Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи
Arnicae radix Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:10
Artemisia abrotanum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Atropa belladonna Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:100
Bellis perennis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Calendula officinalis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:10
Camphora Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:100
Cardiospermum halicacabum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Convallaria majalis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:1000
Crataegus Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Echinacea Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
    Само за локална употреба
    Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации в продуктите,
    непревишаващи 1:10
Eucalyptus globulus Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, при-
    готвени съгласно хомеопатични фарма-
    копеи при концентрации, отговарящи на
    основната тинктура и на нейните раз-
    реждания
Euphrasia officinalis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Ginkgo biloba Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Ginseng Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Hamamelis virginiana Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:10
Harpagophytum procumbens Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Harunga madagascariensis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Hypericum perforatum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Lachnanthes tinctoria Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Lobaria pulmonaria Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Okoubaka aubrevillei Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Phytolacca americana Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Prunus laurocerasus Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Ruta graveolens Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000. Не се прилага при животни, от които се получава мляко за човешка консумация
Selenicereus grandiflorus Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:100
Serenoa repens Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Silybum marianum Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Solidago virgaurea Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Syzygium cumini Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични ве-
    теринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Thuja occidentalis Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:100
Turnera diffusa Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
Urginea maritima Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:100
Virola sebifera Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации в продуктите, непревишаващи 1:1000
Viscum album Всички видове продуктивни животни Само при използване в хомеопатични
    ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно хомеопатични фармакопеи при концентрации, отговарящи на основната тинктура и на нейните разреждания
5. Субстанции, използвани като добавки в храни за човешка консумация
Субстанции с Е номер Всички видове продуктивни животни Само субстанции, одобрени като добавки в храни за човешка консумация в съответствие със Закона за храните, с изключение на консервантите, включени в раздел Г на приложение № 4 на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните, издадена от министъра на здравеопазването
6. Субстанции от растителен произход
Aloes, Barbados и Capae, техен Всички видове продуктивни животни  
стандартизиран сух екстракт    
и препарати от тях    
Angelicae radix aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Anisi aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Anisi stellati fructus, стандартизи- Всички видове продуктивни животни  
рани екстракти и препарати от тях    
Arnica montana (Arnicae flos и Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Arnicae planta tota)    
Balsamum peruvianum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Boldi folium Всички видове продуктивни животни  
Calendulae flos Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Capsici acer fructus Всички видове продуктивни животни  
Carlinae radix Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Carvi aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Caryophylli aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Centellae asiaticaer extractum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Chrysanthemi cinerariifoliae flos Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Cimicifugae racemosae rhizoma Всички видове продуктивни животни Не се употребява при животни, от които
    се произвежда мляко за човешка консу-
    мация
Cinchonae cortex, стандартизирани Всички видове продуктивни животни  
екстракти и препарати от тях    
Cinnamomi cassiae aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Cinnamomi cassiae cortex, стандар- Всички видове продуктивни животни  
тизирани екстракти и препарати    
от тях    
Cinnamomi ceylanici aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Cinnamomi ceylanici cortex, стан- Всички видове продуктивни животни  
дартизирани екстракти и препа-    
рати от тях    
Citri aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Citronellae aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Condurango cortex, стандартизи- Всички видове продуктивни животни  
рани екстракти и препарати от тях    
Coriandri aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Cupressi aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Echinacea purpurea Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Eucalypti aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Foeniculi aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Frangulae cortex, стандартизирани Всички видове продуктивни животни  
екстракти и препарати от тях    
Gentianae radix, стандартизирани Всички видове продуктивни животни  
екстракти и препарати от тях    
Hamamelis virginiana Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Hippocastani semen Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Hyperici oleum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Juniperi fructus Всички видове продуктивни животни  
Lauri folii aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Lauri fructus Всички видове продуктивни животни  
Lavandulae aetheroleum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Lespedeza capitata Всички видове продуктивни животни  
Lini oleum Всички видове продуктивни животни  
Majoranae herba Всички видове продуктивни животни  
Matricaria recutita и препарати Всички видове продуктивни животни  
от нея    
Matricariae flos Всички видове продуктивни животни  
Medicago sativa extractum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Melissae aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Melissae folium Всички видове продуктивни животни  
Menthae arvensis aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Menthae piperitae aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Millefolii herba Всички видове продуктивни животни  
Myristicae aetheroleum Всички видове продуктивни животни За прилагане само при новородени
    животни
Terebinthinae peroxydatum oleum Говеда, свине, овце, кози  
Pyrethri extractum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Piceae turiones recentes extractum Всички видове продуктивни животни(1) (1) Само за перорално прилагане
Quercus cortex Всички видове продуктивни животни  
Quillaiae saponinas Всички видове продуктивни животни  
Rhei radix, стандартизирани Всички видове продуктивни животни  
екстракти и продукти от тях    
Ricini oleum Всички видове продуктивни животни За прилагане като помощно вещество
Rosmarini aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Rosmarini folium Всички видове продуктивни животни  
Ruscus aculeatus Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Salviae officinalis folium Всички видове продуктивни животни  
Sambuci flos Всички видове продуктивни животни  
Sinapis nigrae semen Всички видове продуктивни животни  
Strychni semen Говеда, овце, кози Само за перорално прилагане в дози не
по-високи от еквивалента на 0,1 mg стрихнин/kg телесна маса    
Symphyti radix Всички видове продуктивни животни За локално прилагане само върху неув-
редена (интактна) кожа    
Terebinthinae aetheroleum Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
rectificatum    
Terebinthinaе laricina Всички видове продуктивни животни Само за локално прилагане
Thymi aetheroleum Всички видове продуктивни животни  
Tiliae flos Всички видове продуктивни животни  
Urticae herba Всички видове продуктивни животни  
7. Антибактериални (антиинфекциозни) субстанции
Acidum oxalicum Пчели  
8. Противовъзпалителни субстанции
Carprofenum Говеда Само за мляко
     


Приложение № 3 към чл. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г.)

Фармакологичноактивни субстанции, за които са установени временни МДОК


Фармакологично- Маркерен остатък Животински МДОК, Прицелни Забележки
активна   видове µg/kg тъкани  
субстанция(и)          
1 2 3 4 5 6
1. Антибактериални          
(антиинфекциозни)          
субстанции          
1.1. Антибиотици          
1.1.1. Флорфеникол и          
сродни субстанции          
Thiamphenicolum(1) Thiamphenicolum Свине 50 Мускулатура (1) Временни
      50 Кожа и мазнина МДОК със срок до
      50 Черен дроб 1.I.2007 г.
      50 Бъбрек  
2. Антипаразитни          
субстанции          
2.1. Субстанции,          
действащи против          
ектопаразити          
2.1.1. Пиретроиди          
Fenvaleratum (1) Fenvaleratum (сума Говеда 25 Мускулатура (1) Временни
  от RR, SS, RS и SR   250 Мазнина МДОК със срок
  изомери)   25 Черен дроб до 1.VII.2006 г.
      25 Бъбрек  
      40 Мляко  
2.1.2. Ацил-урейни          
производни          
Fluazuronum (1) Fluazuronum Говеда (2) 200 Мускул (1) Временни
      7000 Мазнина МДОК със срок
      500 Черен дроб до 1.I.2007 г.
      500 Бъбрек (2) Не се прилага при
          животни, от които се
          получава мляко за
          човешка консумация
           


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти