Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ

Приета с ПМС № 49 от 08.03.2006 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 17 Март 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за регистриране на експертите, които подпомагат дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", при извършването на проверките по чл. 23 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

Чл. 2. Комисията издава удостоверения на регистрираните експерти.


Чл. 3. Регистрирането на експертите се осъществява при условията на публичност, равнопоставеност и прозрачност.


Чл. 4. Лицата, получили удостоверение за регистриран експерт, се вписват в специален регистър на комисията.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ


Чл. 5. (1) Регистриран експерт може да бъде физическо или местно юридическо лице.
(2) Физическото лице, което кандидатства за получаване на удостоверение за регистриран експерт, трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 4, т. 1 ЗРВКУ и да притежава образователно-квалификационна степен в професионалните направления "Водоснабдяване и канализация", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Химични технологии" и други подходящи специалности по преценка на комисията.
(3) Едноличният търговец и юридическото лице, които кандидатстват за получаване на удостоверение за регистриран експерт, трябва да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 4, т. 2 ЗРВКУ.
(4) Не могат да бъдат регистрирани като експерти едноличните търговци, акционерите, съдружниците, управителите, прокуристите, членовете на управителни и контролни органи, както и ликвидаторите и консултантите на търговски дружества, които извършват дейност, подлежаща на регулиране по ЗРВКУ.


Чл. 6. Комисията дава указания за изискванията към техническите средства, използвани при проверките от регистрираните експерти.

Глава трета.
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ


Чл. 7. (1) Лице, което кандидатства за получаване на удостоверение за регистриран експерт, подава заявление до комисията, в което посочва вида на контрола, който желае да осъществява, професионалната си квалификация и техническите средства, с които разполага.
(2) Заявлението за получаване на удостоверение за регистриран експерт се подава по образец съгласно приложение № 1.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние на лицето, регистрирано по Търговския закон (за едноличните търговци и юридическите лица);
2. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за едноличните търговци и юридическите лица);
3. копие от трудовите договори на наетия персонал (за едноличните търговци и юридическите лица);
4. документи за образование, квалификация и правоспособност и документи, доказващи изискването на чл. 24, ал. 4, т. 1, буква "в" ЗРВКУ;
5. притежаваните сертификати за качество за извършване на дейността;
6. списък на притежаваното техническо оборудване, придружен с инструкции, техническа документация и сертификати;
7. длъжностни характеристики с точно определени задачи, функции и задължения на отделните специалисти;
8. декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 4.


Чл. 8. (1) За всяко подадено заявление председателят на комисията назначава работна група, която в 14-дневен срок от постъпването му извършва проверка за съответствието му с изискванията на чл. 7.
(2) При установяване на несъответствие с изискванията на чл. 7 комисията уведомява кандидата, който в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите, заявлението му не се разглежда.
(4) След приключване на проверката от формална страна работната група провежда събеседване със заявителя за преценка на професионалната му компетентност. Когато заявител е едноличен търговец или юридическо лице, събеседването се провежда с лицето/лицата по чл. 24, ал. 4, т. 2, буква "а" ЗРВКУ в присъствието на лице с управителни правомощия съгласно съдебната регистрация на дружеството.
(5) В 10-дневен срок след провеждане на събеседването с кандидатите работната група изготвя доклад до комисията с мотивирано предложение за регистриране или отказ за регистрация.


Чл. 9. (1) В 14-дневен срок от постъпването на доклада на работната група комисията се произнася с решение, с което регистрира или отказва регистрация на кандидата.
(2) Комисията уведомява писмено кандидата за решението си по ал. 1 в 14-дневен срок от постановяването му.


Чл. 10. (1) Комисията отказва регистрация, когато прецени, че кандидатът не притежава нужната професионална компетентност.
(2) В случаите, когато не са изтекли сроковете по ал. 4 и по чл. 26, комисията оставя заявлението без разглеждане.
(3) Решенията на комисията по ал. 1 и 2 могат да се обжалват по реда на чл. 24, ал. 8 ЗРВКУ.
(4) В случай на отказ на комисията по ал. 1 лицето има право да кандидатства отново за издаване на удостоверение не по-рано от 6 месеца от датата на постановяване на решението.


Чл. 11. На кандидата се издава удостоверение за регистриран експерт по образец съгласно приложение № 2 в 7-дневен срок от заплащането на таксата, определена с тарифата по чл. 8, ал. 3 ЗРВКУ.


Чл. 12. Лицето се вписва в регистъра по чл. 13 на датата на издаване на удостоверението.

Глава четвърта.
РЕГИСТЪР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ

Раздел I.
Вписване в регистъра


Чл. 13. Комисията води публичен регистър на регистрираните от нея експерти и ежегодно обнародва в "Държавен вестник" списък на лицата, на които е издадено удостоверение за регистриран експерт.


Чл. 14. За всяко вписано в регистъра лице се създава партида, по която се вписват:
1. поредният номер и датата на издаване на удостоверението за регистриран експерт;
2. видът на упражнявания контрол;
3. името на физическото лице, ЕГН, постоянният адрес, адресът и телефоните за връзка или фирмата, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата на вписване в търговския регистър, кодът по БУЛСТАТ, данъчният номер, седалището и адресът на управление и телефоните за връзка;
4. номерът и датата на решението на комисията за регистриране;
5. датата на вписване на лицето в регистъра;
6. номерът и датата на решението на комисията за отнемане на удостоверението;
7. датата на заличаване на лицето от регистъра;
8. забележките по вписаните обстоятелства;
9. промените на вписаните обстоятелства.


Чл. 15. (1) Към всяка партида на лицето се създава и поддържа досие.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:
1. заявленията за регистриране с приложените към тях документи;
2. заповедта на председателя на комисията за заличаване от регистъра;
3. копията от актове за констатирани нарушения;
4. копията от докладите по чл. 20.
(3) Към досието могат да се съхраняват и други документи, свързани с дейността на лицето, вписано в регистъра, включително жалби, оплаквания и доклади на контролните органи по ЗРВКУ.

Раздел II.
Заличаване от регистъра


Чл. 16. (1) Лицата, вписани в регистъра по чл. 13, се заличават в 3-дневен срок от настъпването на някое от следните обстоятелства:
1. постановяване на решение от комисията за отнемане на удостоверението за регистриран експерт;
2. прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец от търговския регистър, както и при обявяването им в несъстоятелност;
3. смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
4. писмено уведомление от лицето, вписано в регистъра, за прекратяване на дейността му;
5. промяна в обстоятелствата по чл. 5, ал. 3;
6. пречка по чл. 5, ал. 4, за което регистрираният експерт е задължен да подаде писмено уведомление в 7-дневен срок от настъпването й.
(2) Заличаването се вписва в регистъра. Лицето се уведомява в 3-дневен срок от извършване на вписването.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 лицето връща издаденото му удостоверение, което се прилага към досието.

Глава пета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ


Чл. 17. (1) За участие в изпълнението на планови или извънредни проверки по чл. 23 ЗРВКУ регистрираните експерти сключват договори с комисията.
(2) Не може да бъде страна по договора регистриран експерт, който е:
1. в договорни правоотношения с проверяваното лице;
2. свързано лице по смисъла на Търговския закон с проверяваното лице.


Чл. 18. При изпълнение на възложените им с договора контролни дейности регистрираните експерти спазват изискванията на чл. 25, ал. 2 ЗРВКУ.


Чл. 19. В хода на проверките регистрираните експерти са длъжни да информират комисията за междинните резултати от тях във форма и по периоди, посочени в договора.


Чл. 20. За резултатите от всяка проверка регистрираните експерти представят в комисията окончателен доклад, който представят в 10-дневен срок от приключването й.


Чл. 21. При пропуски и непълноти в доклада на регистрираните експерти комисията връща доклада за допълване и доизясняване в 15-дневен срок.


Чл. 22. (1) Регистрираните експерти са длъжни да уведомят комисията за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията, при които са получили удостоверения, в 7-дневен срок от настъпването й.
(2) В случай че промените водят до несъответствие с изискванията на наредбата, комисията отнема издаденото удостоверение.

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ


Чл. 23. (1) Комисията упражнява постоянен контрол върху дейността на регистрираните експерти, като извършва преценка на представените от тях доклади по чл. 20.
(2) Контролът върху регистрираните експерти се осъществява и чрез проверка на основателността на постъпили в комисията жалби или сигнали от заинтересувани лица срещу действия на регистрираните експерти при осъществяване на дейността им по чл. 24 ЗРВКУ.
(3) За резултатите от упражнения контрол определеното със заповед на председателя на комисията длъжностно лице съставя доклад, който представя на комисията.


Чл. 24. (1) Комисията може да отнеме удостоверението за регистриран експерт, когато:
1. експертът извърши съществени нарушения на договора по чл. 17, ал. 1 или системно нарушава нормативните изисквания за осъществяваната от него дейност;
2. след издаване на удостоверението бъде установено несъответствие с изискванията на чл. 24, ал. 4 ЗРВКУ.
(2) Съществени нарушения по смисъла на ал. 1, т. 1 са налице, когато регистрираният експерт не е изпълнил възложената му задача така, че тя да бъде годна за предвиденото в договора предназначение.
(3) Системно нарушение на нормативните изисквания по смисъла на ал. 1, т. 1 е налице, когато комисията установи, че регистрираният експерт е извършил 3 или повече нарушения на действащата нормативна уредба, регламентираща упражняваната от него дейност.


Чл. 25. Решението за отнемане на удостоверение за регистриран експерт може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 26. Лицето, на което е отнето удостоверението за регистриран експерт, има право да кандидатства за издаване на ново удостоверение не по-рано от една година от датата на постановяване на решението.

Глава седма.
ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Водене и съхраняване на регистъра


Чл. 27. (1) За регистъра се създава електронна база данни за лицата и обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) Регистърът се води и съхранява от определени със заповед на председателя на комисията длъжностни лица, които:
1. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на решенията на комисията;
2. връчват удостоверенията;
3. отразяват настъпилите промени във вписаните обстоятелства;
4. дават справки за вписаните в регистъра обстоятелства;
5. поддържат електронната база данни, комплектуват и съхраняват досиетата на лицата.
(3) Вписванията в регистъра се извършват не по-късно от приключването на първия работен ден след издаване на удостоверението и заплащане на таксата.
(4) Длъжностните лица по ал. 2 след всяко вписване поставят дата и подпис.


Чл. 28. (1) За всеки подлежащ на вписване експерт в електронната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всяко поле има уникален индекс, еднакъв за всички партиди.
(3) Последващите вписвания се извършват така, че да бъде запазена информацията, съдържаща се в предходни вписвания.


Чл. 29. (1) За всяко вписвано лице се открива досие, в което се подреждат всички документи на лицето/лицата, както и актовете на комисията.
(2) Всяко досие има уникален индекс, съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице.
(3) Документите се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпването им. Описът се заверява от съответното длъжностно лице по ал. 2.


Чл. 30. Регистърът и досиетата на регистрираните експерти се съхраняват от упълномощените от председателя на комисията длъжностни лица и не могат да се изнасят от определените за съхраняването им места без негово писмено разрешение.

Раздел II.
Получаване на информация


Чл. 31. (1) Всяко лице може да поиска издаването на писмени извлечения и предоставянето на информация на електронен носител от вписванията в регистъра по чл. 13.
(2) Достъпът до информацията и документите, съдържащи се в електронната база данни, се осигурява чрез автоматизирана информационна система на определено от председателя на комисията място в сградата на комисията.
(3) Исканията за издаване на извлечения от регистрите и на преписи от актове и документи се отправят до председателя на комисията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 3 ЗРВКУ.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2


Вх. № ............/.............. г.  
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
  НА ДЪРЖАВНАТА
  КОМИСИЯ ЗА ЕНЕР-
  ГИЙНО И ВОДНО
  РЕГУЛИРАНЕ
   
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на експерт по чл. 24 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ)
 
Заявител: .........................................................................................................................................................................................

(наименование на предприятието;

собствено, бащино и фамилно име)

БУЛСТАТ/ЕГН:......................................, номер от НДР .....................................,
л.к. №.........................., изд. от МВР ................................................ на .............г.
Адрес: ..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 
Уважаеми г-н председател,
 
На основание чл. 24, ал. 3 ЗРВКУ и чл. 14 от Наредбата за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяване на контрола на В и К операторите желая да ми бъде издадено удостоверение за регистриран експерт към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Като регистриран експерт ще осъществявам ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на упражняваната дейност)
по реда на чл. 24, ал. 1 ЗРВКУ.
Прилагам следните документи:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Долуподписаният ......................................................................................................................................................................................
декларирам, че предоставената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.
 
Дата: ............. г.
Заявител: .............................................................................................
   


Приложение № 2 към чл. 11


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 
София - 1000, бул. "Княз Дондуков" № 8 - 10,
тел. 935 96 13, факс 988 87 82
 
 
Изх. № ............/.............. г.
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ .............../..............г.
 

На основание Решение № ................................/....................г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по чл. 9 от Наредбата за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола върху дейността на В и К операторите във връзка със заявление с вх. № ............/.............г.

 
УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ
 
....................................................................................................................................................................................................
(наименование на предприятието;
собствено, бащино и фамилно име)
БУЛСТАТ/ЕГН: .........................................., номер от НДР ................................,
л.к. №........................., изд. от МВР ............................................ на ................. г.
Адрес: ..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................,
е регистриран експерт по чл. 24, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и извършва
....................................................................................................................................................................................................
(посочва се видът на упражнявания контрол)
Лицето е вписано в регистъра под № ........./........ г.
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
..........................................................................................
  (подпис, печат)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти