Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2012 Г.)

В сила от 10.03.2006 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 24 Август 2012г., отм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 4 от 3 февруари 2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г., в сила от 09.02.2016 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) С тази наредба се определя редът за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и на машини за земни работи, наричани за краткост "техника".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) При пускане на пазара или пускане в употреба на употребявана техника на изпитване и проверка за съответствие с изискванията за безопасност според действащото към момента законодателство подлежат:
1. самоходна техника;
2. машини за земни работи;
3. ремаркета;
4. сменяема прикачна техника.
(2) Наредбата не се отнася за нови системи, компоненти и отделни технически възли, осигуряващи безопасността, за които има изисквания за одобрение на типа.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.) Изпитванията и проверките по чл. 2 се извършват от лаборатории на Контролно-техническа инспекция.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) (1) Резултатите от изпитванията и проверките се оформят в протокол.
(2) Формата на протокола от изпитване и проверка по ал. 1 се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.) На базата на резултатите от изпитванията и проверките Контролно-техническа инспекция издава удостоверение за съответствие по образец съгласно приложение № 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.)
(4) При несъответствие с изискванията за безопасност изпитването се прекратява и водещият дейността по изпитването съвместно с възложителя съставят констативен протокол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) В случай че заявителят не спази сроковете за отстраняване на несъответствията, записани в констативния протокол по ал. 4, изпитването и проверките приключват, като се издава протокол по чл. 4, без да му се издава удостоверение за съответствие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) Отказът по ал. 5 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.) За изпитването на техниката собствениците подават до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция заявка по образец съгласно приложение № 2.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) Дължимата за услугата такса се определя съгласно тарифата по чл. 10, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.) При поискване заявителите на изпитването получават от Контролно-техническа инспекция информация за методите за изпитване и изискванията, на които трябва да отговаря техниката.


Чл. 11. (1) Заявителите предоставят техниката за изпитване напълно комплектувана, изправна, регулирана и функционално годна, заредена с гориво и агрегатирана с подходящо енергетично средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) Заявителят предоставя на изпитвателните лаборатории към Контролно-техническа инспекция инструкция за експлоатация на техниката на български език.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) Заявителят предоставя техниката на територията на лабораториите на Контролно-техническа инспекция, когато методите на изпитване изискват това.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г.) При изпитване на техника без маркировки за производител, година на производство и сериен/фабричен номер лабораториите нанасят неизтриваем идентификационен номер и съставят констативен протокол, който се прилага към протокола от изпитване.


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) Допуска се несъществените несъответствия с изискванията за безопасност да се отстранят от заявителя.
(2) При невъзможност за отстраняване на несъответствията изпитването се прекъсва до отстраняване на несъответствието, като се съставя констативен протокол.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) В случай че заявителят не спази сроковете за отстраняване на несъответствията, записани в констативния протокол по ал. 2, изпитването приключва, като се издава протокол по чл. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) "Употребявана земеделска, горска техника и машини за земни работи" е техника, образци от която са били пуснати в употреба и по някаква причина тяхната регистрация по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и/или Закона за движение по пътищата е била прекратена, както и техника, внесена като употребявана, от други държави.
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) "Изпитване" е дейност, при която лаборатория измерва в оценяваната техника стойността на параметър за съответствие на изискванията за безопасност.
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.) "Проверка" е дейност, при която лаборатория установява наличието в оценяваната техника на компонент, съответстващ на изискванията за безопасност.
4. "Земеделска и горска техника" са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите.
5. "Пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника" е предоставянето на тази техника безплатно или срещу заплащане, при което тя преминава от етапа на придобиване или внос към етапа на разпространение и/или на използване.
6. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ НЕЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "центъра/центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части" се заменят с "Контролно-техническа инспекция".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)


МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО лого
И ХРАНИТЕ на
  администрацията
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА  
ИНСПЕКЦИЯ  
 
 
Изх. № /
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 
Въз основа на резултатите от проведеното изпитване (протокол № / ) и извършените проверки Контролно-техническата инспекция удостоверява, че употребяваният (та) .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, марка и модел на техниката)
рама №: ............................................, година на производство: ........................, отговаря на приложимите изисквания за безопасност съгласно:
......................................................................................................................................................................................................................................
(означение на нормативните документи за технически изисквания)
 
ИЗП. ДИРЕКТОР: ..........................
(име, фамилия)
 


Приложение № 2 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2012 г.)


  До
  г-н Изпълнителния
  директор на КТИ
 
ЗАЯВКА
 
От: ............................................................................................,
ЕГН ..................................................................................

(трите имена на заявителя)

(за физически лица)

адрес, телефон: ....................................................................................................................................................................................................................
представител на ...................................................................................................................................................................................................................

(за юридически лица - наименование на фирмата)

.....................................................................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон, факс)
 
Г-н Изпълнителен директор,
моля да бъде извършено изпитване и проверка на безопасност на:
.....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на продукта, марка и модел)
.....................................................................................................................................................................................................................................
Номерът на фактурата от внос / договорът за покупка е(*): ..............................................................................................................................................................................
 
Дата: ............... Заявител: ............................
 

(подпис)

   
(*) Излишното се заличава.
(наименование, адрес, телефони, факс, е-mail: на администрацията, издаваща удостоверението за съответствие)
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти