Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЛОГ НА ЗЪРНО ОТ РЕГИСТРИРАНИ ЗЪРНОХРАНИЛИЩА

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат съдържанието, воденето и съхраняването на регистър на договорите за влог на зърно от зърнохранилищата, регистрирани от Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ).
(2) Зърнохранилищата вписват във водения от тях регистър договорите за влог на зърно, които са сключили като влогоприематели.
(3) Зърнохранилищата водят азбучен указател на влогодателите, в който срещу техните имена или фирми се отбелязват номерата на договорите за влог на зърно в регистъра.

Чл. 2. (1) Регистърът се води в номерирани, прошнуровани и заверени от НСЗФ томове.
(2) На корицата на всеки том се отбелязват неговият номер и данни за зърнохранилището съгласно приложение № 1. Страниците на томовете се номерират, а след тяхното прошнуроване на последната страница се записва общият брой на страниците.
(3) Всеки том на регистъра се заверява от длъжностно лице, определено със заповед на изпълнителния директор на НСЗФ, чрез поставяне на подпис и печат на последната страница и отбелязване броя на страниците в него.
(4) Националната служба по зърното и фуражите води книга за извършените заверки, в която се вписват:
1. данни за зърнохранилището;
2. датата на заверяването и номер на тома;
3. броят на страниците в тома.


Чл. 3. (1) Томовете на регистъра на договорите за влог се състоят от партиди.
(2) За всеки договор за влог на зърно се отделя партида с необходимия брой двойни страници.
(3) Номерацията на договорите за влог на зърно в регистъра е годишна. Номерът на всеки договор за влог на зърно включва поредния номер в регистъра и годината на вписването.
(4) Партидите за договорите за влог се водят по образец съгласно приложение № 2. В партидата на договора за влог се вписват:
1. фирмата/името на влогодателя;
2. седалището и адресът на управление/постоянният адрес на влогодателя;
3. данните за съдебна регистрация/паспортните данни на влогодателя;
4. БУЛСТАТ и данъчният номер на влогодателя;
5. видът на зърното;
6. годината на реколтата;
7. бонифицираното количество на зърното;
8. качеството на зърното;
9. размерът на фирите;
10. датата на постъпване и срокът за пазене на зърното;
11. допустимо ли е смесването с друго зърно от същия вид и качество;
12. мястото и номерът на склада/клетките;
13. действията, които влогоприемателят е задължен да извърши за запазване на зърното;
14. данните дали стоката е застрахована и от кого, застрахователна стойност, рискове;
15. възнаграждението на влогоприемателя;
16. уговорените други разходи, платими от влогодателя.


Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на НСЗФ със заповед определя длъжностни лица, които проверяват воденето на регистрите на договорите за влог от зърнохранилищата и дават задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват по реда на Наредбата за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и контрола върху тяхната дейност (ДВ, бр. 75 от 2003 г.).


Чл. 5. (1) Регистърът и азбучният указател се водят от лицето, което управлява зърнохранилището, или от упълномощено от него лице.
(2) Воденето на регистъра обхваща:
1. вписване на данните по чл. 3, ал. 4;
2. съхраняване на регистъра и азбучника за влогодателите.


Чл. 6. (1) Лицето по чл. 5, ал. 1 вписва договорите за влог на зърно в регистъра незабавно след тяхното сключване.
(2) В регистрите на договорите за влог на зърно не се допускат изтривания и зачерквания. Когато се налагат поправки или добавки, лицето, което вписва данните, прави изрична бележка за това, като поставя дата и се подписва.


Чл. 7. Изтеглянето на вложеното в зърнохранилището зърно изцяло или частично се вписва в регистъра на договорите за влог на зърно и влогодателят и влогоприемателят се подписват съгласно приложение № 3.


Чл. 8. Всеки влогодател има право при поискване да получи справка или удостоверение за вписаните в регистъра данни за договора, който е сключил със зърнохранилището. Лицето, което води регистъра, е длъжно незабавно да направи поисканата справка и да издаде поисканото удостоверение до края на следващия работен ден.


Чл. 9. (1) Зърнохранилищата са длъжни да създадат условия за съхраняването на регистрите, които водят, така че да бъде осигурено запазването на тяхната цялост и достоверността на съдържащите се в тях данни.
(2) Зърнохранилищата съхраняват томовете на регистрите за срок 5 години от датата на вписване на последната партида в тома.


Чл. 10. Вписванията в регистъра на договорите за влог на зърно имат официална доказателствена сила по отношение на вписаните обстоятелства.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2


Регистър на договорите за влог на зърно
при регистрирано зърнохранилище
 
----------------------
(номер на тома)
 
------------------------------------------------------------------
(общ брой на партидите - попълва се след приключването на тома)
 
ДАННИ ЗА ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ
(фирма на зърнохранилището)
------------------------------------------------------------------
(съдебна регистрация)
------------------------------------------------------------------
(регистрация БУЛСТАТ) (данъчен номер)
------------------------------------------------------------------
(седалище и адрес на управление)
------------------------------------------------------------------
(местонахождение на складовите помещения)
------------------------------------------------------------------
(име, подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4


Договор за влог в регистрирано зърнохранилище
№ ............./....................................................................................................................................................
 
------------------------------------------------------------------
Фирма (име) на влогодателя:
------------------------------------------------------------------
Регистрация:
Съдебна регистрация (данни по паспорт):
------------------------------------------------------------------
БУЛСТАТ:
------------------------------------------------------------------
Данъчен номер:
------------------------------------------------------------------
Седалище и адрес на
управление (адрес):
------------------------------------------------------------------
Вид на зърното:
------------------------------------------------------------------
Година на реколтата:
------------------------------------------------------------------
Качество на зърното:
------------------------------------------------------------------
Бонифицирано количество на зърното:
------------------------------------------------------------------
Размер на фирите:
------------------------------------------------------------------
Дата на постъпване и срок за пазене на зърното:
------------------------------------------------------------------
Допустимо ли е смесването с друго
зърно от същия вид и качество:
------------------------------------------------------------------
Място и номер на склада/ клетките
------------------------------------------------------------------
Действия, които влогоприемателят е задължен
да извърши за запазване на зърното:
------------------------------------------------------------------
Данни дали стоката е застрахована и от
кого, застрахователна стойност, рискове:
------------------------------------------------------------------
Възнаграждение на влогоприемателя:
------------------------------------------------------------------
Уговорени други разходи, платими от
влогодателя:
------------------------------------------------------------------
 


Приложение № 3 към чл. 7


Изпълнение на договора
 
Връщане на зърното/Продажба на зърното на влогоприемателя
 
Дата Бонифици- Подпис Подпис
  рано коли- на влого- на влого-
  чество дателя приемателя
       
       
       
       


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти