Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, РАСТЕНИЯ И ПРЕКУРСОРИ, КАКТО И ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ ОТ ТЯХ

Приета с ПМС № 28 от 14.02.2006 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. вземане на представителни проби от наркотичните вещества, растенията, съдържащи наркотични вещества, и от прекурсорите, иззети при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);
2. предаване и съхраняване в Централното митническо управление (ЦМУ) на Агенция "Митници" на иззетите наркотични вещества, представителните им проби, както и прекурсорите по чл. 98, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП);
3. унищожаване на иззетите наркотични вещества, растенията, съдържащи наркотични вещества, представителните им проби, както и прекурсорите по чл. 98, ал. 2 ЗКНВП.

Глава втора.
ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ ОТ ИЗЗЕТИТЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 2. От всеки вид иззето наркотично вещество с обща маса над 1 кг се взема представителна проба, включително в случаите, когато е разпределено в повече от една опаковка.


Чл. 3. (1) Органите на досъдебното производство организират вземането на представителни проби с помощта на специалист - технически помощник, съответно от:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) научно-техническите лаборатории на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
2. Агенция "Митници";
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) служители от следствените служби към прокуратурата на Република България.
(2) Длъжностните лица, определени по ал. 1, осигуряват необходимата техническа екипировка за вземане на представителните проби, опаковъчни материали и лични защитни средства.


Чл. 4. (1) Процедурата по вземане на представителна проба от общото количество иззето наркотично вещество включва:
1. оглед на вида и съдържанието на всяка отделна опаковка и/или растителен материал;
2. оценка за еднородност на наркотичното вещество по външни белези - цвят и физическо състояние (прахообразно, течно или във вид на растителна маса, на пресовки и др.);
3. разделяне и групиране на обектите по външни сходни белези;
4. определяне нетната маса на всяка група от иззето наркотично вещество и вземане на представителна проба от всяка група;
5. претегляне нетната маса на представителните проби;
6. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) опаковане и запечатване на представителните проби и на останалото количество наркотично вещество в отделни опаковки съгласно чл. 10, ал. 3 и ал. 5.
(2) За действията по ал. 1 се съставя протокол съгласно приложение № 1, като към протокола се прилага и фотоалбум на общия вид на наркотичните вещества и на разграничените групи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При възлагане на експертно изследване органите на досъдебното производство предават на лабораториите взетите представителни проби и съставения протокол по ал. 2. След изготвяне на физикохимичната експертиза протоколът става неразделна част от нея.
(4) След извършване на експертизата лабораторията опакова и запечатва представителната проба по начина, определен в чл. 10, ал. 3.


Чл. 5. Редът за вземане на представителни проби по тази глава се прилага и за иззетите прекурсори с маса над 1 кг.

Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАКОННО ЗАСЕТИ РАСТЕНИЯ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) При изземване при условията и по реда на НПК на незаконно засети растения, посочени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, органите на Министерството на вътрешните работи или на досъдебното производство вземат представителни проби по реда на чл. 6а.
(2) Растителният материал, останал след отделянето на представителните проби, се унищожава на място по ред, определен в чл. 6б.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Процедурата по вземане на представителни проби от общото количество иззето наркотично вещество включва, както следва:
1. измерва се големината на засятата площ и се определят произволно избрани представителни участъци; избраните участъци да са до 3 броя на декар и с площ не по-малка от 1 кв.м всеки;
2. от растенията, намиращи се в представителните участъци, се отделят:
а) при конопа/канабиса - листата, цветните и плодните връхчета;
б) при опиевия мак - маковите глави и стебла без корените;
в) при кокаиновия храст - листата;
3. след изсушаване растителният материал, отделен по т. 2, се смесва и хомогенизира; определя се неговата нетна маса, въз основа на която чрез преизчисляване се установява нетната маса в сухо състояние на цялата засята площ;
4. от растителния материал, получен по реда на т. 3, се взема представителна проба, която се опакова съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6;
5. остатъкът от растителния материал, отделен по т. 2, останал след отделянето на представителните проби, се предава в ЦМУ заедно с постановление за унищожаване от съответния наблюдаващ прокурор по реда на глава пета.
(2) Действията по ал. 1 се извършват в присъствието на две поемни лица и се съставя протокол за вземане на представителни проби по реда на НПК съгласно приложение № 1.
(3) При възлагане на експертно изследване органите на досъдебното производство предават на лабораториите взетите представителни проби и съставения протокол по ал. 2. Протоколът е неразделна част от физикохимичната експертиза.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Растителният материал, останал след отделянето на представителните участъци, се унищожава от комисия, сформирана със заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и съставена от представители на районното управление на полицията и на териториалните звена "Пожарна безопасност и защита на населението" от региона, както и представител/и на местната администрация.
(2) Унищожаването се извършва чрез изораване и изгаряне.
(3) В случай че не е възможно изораване на площите, растенията се събират върху ограничена площ извън границата на земеделските земи и се изгарят под контрол до окончателно приключване процеса на горене и тлеене.
(4) Изборът на мястото и процедурата по унищожаването се определят от комисията по ал. 1 и в съответствие със законодателството на Република България.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) За действията по унищожаването на засетите растения се съставят съответни протоколи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИМ ПРОБИ


Чл. 8. (1) До предаването на иззетите наркотични вещества и на представителните им проби в ЦМУ органите, които са ги иззели, ги съхраняват при обезпечаване на необходимите мерки за сигурност.
(2) Редът за съхраняване на иззетите наркотични вещества и представителните им проби се определя от ръководителя на службата, която ги съхранява.
(3) Условията и редът за съхраняване на иззетите наркотични вещества над 500 кг до тяхното унищожаване се определят за всеки конкретен случай съответно със заповед на министъра на финансите или на министъра на вътрешните работи.


Чл. 9. Иззетите наркотични вещества, растения и прекурсори до 1 кг от всеки вид, както и представителните проби на наркотични вещества, растения и прекурсори над 1 кг се предават за изготвяне на експертно изследване в научните институти и лаборатории по чл. 90, ал. 3 ЗКНВП.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Органите на досъдебното производство в едноседмичен срок от получаване на физикохимичната експертиза организират предаването на наркотичните вещества и представителните им проби в специализирания склад на ЦМУ.
(2) В научните институти и лабораториите, извършващи експертните изследвания, се отделят наркотичните вещества от останалите веществени доказателства и се опаковат отделно.
(3) Отделените наркотични вещества и представителните им проби се опаковат и запечатват, както следва:
1. твърдите вещества - в прозрачни пликове с подходящи размери;
2. течните вещества - в херметично затворени съдове, поставени в прозрачни пликове.
(4) Веществата по ал. 3 се приемат за съхранение в ЦМУ, запечатани с печат на лабораторията, извършила експертните изследвания, или с печат на органа на досъдебното производство, когато целостта на опаковката или печата на лабораторията са нарушени.
(5) Органите на досъдебното производство опаковат в подходящи по размер и вид опаковки остатъците от наркотичните вещества, от които са взети представителни проби, и ги запечатват с печат или пломба.


Чл. 11. (1) Иззетите наркотични вещества и представителните им проби се приемат за съхраняване в ЦМУ от длъжностни лица, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(2) При смяна на длъжностните лица по ал. 1 се извършва инвентаризация на специализирания склад на ЦМУ.


Чл. 12. (1) При предаването на запечатаните наркотични вещества под 1 кг и на представителните проби в специализирания склад на ЦМУ се прилагат следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) писмо от службата, която ги предава, съгласно приложение № 1а съдържащо данни за:
а) вида на наркотичното вещество;
б) общата нетна маса по физико-химична експертиза на всеки вид наркотично вещество;
в) номера на следственото дело или дознанието;
г) номера на прокурорската преписка;
д) (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) номера на физико-химичната експертиза, заедно с протокола по чл. 4, ал. 2 или чл. 6а, ал. 2;
е) името на лицето, от което са иззети наркотичните вещества, неговата националност/гражданство и ЕГН/ЛНЧ;
ж) датата и мястото на изземване на наркотичното вещество;
2. заверено копие от физико-химичната експертиза.
(2) При предаването на наркотични вещества над 1 кг освен документите по ал. 1 се прилага и постановление на наблюдаващия прокурор за унищожаване на остатъка в съответствие с чл. 91, ал. 2 ЗКНВП.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Предаването и приемането по чл. 11 се извършват в специализирания склад за съхранение на наркотични вещества на ЦМУ след претегляне на пакетите, съдържащи наркотично вещество, и съставяне на предавателно-приемателен протокол съгласно приложение № 2.
(2) Предавателно-приемателният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, подпечатани с печат на ЦМУ. Единият екземпляр се прилага към преписката на органите на досъдебното производство, а другият се съхранява в ЦМУ.


Чл. 14. (1) Данните за обектите, съхранявани в специализирания склад на ЦМУ, се съхраняват и върху електронен носител на информация.
(2) Предавателно-приемателните протоколи, копията на протоколите от експертизите, останалите документи и електронните носители на информация, свързани с приемането, съхраняването, предоставянето за научни и образователни цели, както и протоколите за унищожаване на наркотични вещества се съхраняват при условия и по ред, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 15. При необходимост от извършване на допълнителни процесуални действия в досъдебното и съдебното производство, включително предявяване на приети за съхраняване наркотични вещества, те се получават в ЦМУ от упълномощен от съответния орган служител.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Иззетите наркотични вещества с маса под 1 кг и представителните проби от количествата с маса над 1 кг се съхраняват до приключване на наказателното производство, след което се унищожават.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Наркотичните вещества с маса над 1 кг, за които е извършена физикохимична експертиза, на основание на постановление за унищожаване на съответния наблюдаващ прокурор се предават в специализирания склад на ЦМУ и в срок до 6 месеца се унищожават по реда на глава пета.


Чл. 17. Ежегодно до 31 януари директорът на Агенция "Митници" назначава комисия, която извършва проверка на наличността, начина на съхраняване и на документацията относно наркотичните вещества и представителните проби, съхранявани в специализирания склад на ЦМУ.


Чл. 18. Редът за съхраняване по тази глава се прилага и за иззетите прекурсори по чл. 98, ал. 2 ЗКНВП.

Глава пета.
УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ ОТ ТЯХ, СЪХРАНЯВАНИ В ЦМУ


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) На унищожаване подлежат наркотични вещества и представителни проби от тях, съхранявани в ЦМУ, за които наказателното производство е приключило.


Чл. 20. (1) Унищожаването на наркотични вещества и представителни проби от тях се извършва чрез изгаряне при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Когато унищожаването чрез изгаряне е неприложимо, използват се други методи, гарантиращи необратимата деструкция на наркотичните вещества, при спазване изискванията на ал. 1.
(3) Унищожаването се извършва от лица, притежаващи:
1. разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда за съответните отпадъци с код и наименование по приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 2004 г. за класификацията на отпадъците (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Директорът на Агенция "Митници" определя комисия съгласно чл. 95, ал. 3 ЗКНВП, както следва:
1. постоянна комисия, или
2. комисия по конкретен случай.
(2) Министерството на вътрешните работи осигурява охраната по време на всички операции, свързани с унищожаването.
(3) Информация, свързана с унищожаването на наркотични вещества, се предоставя и разпространява само в деня на унищожаването от пресцентъра на Агенция "Митници".


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) За унищожаването се съставя протокол, подписан от поне един представител от всяко ведомство, посочено в чл. 95, ал. 3 ЗКНВП.


Чл. 23. Редът за унищожаване по тази глава се прилага и за прекурсорите по чл. 98, ал. 2 ЗКНВП.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


§ 2. Количествата наркотични вещества, предоставяни за дейностите по чл. 73 ЗКНВП, могат да бъдат отделяни от веществените доказателства, подлежащи на унищожаване. Тези количества се отделят от комисията по унищожаване по чл. 21, ал. 1, за което се съставя протокол.

Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 90, ал. 3 и 4, чл. 91, 93, чл. 94 и чл. 95, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на здравеопазването и на директора на Агенция "Митници".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, РАСТЕНИЯ И ПРЕКУРСОРИ, КАКТО И ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 18. След отделяне на проби остатъците от растенията, иззети по процедурите на глава трета от Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, в т.ч. растителната маса от представителните участъци, съхранявани на територията на органите на досъдебното производство до влизането в сила на постановлението, които е следвало да бъдат унищожени след издаване на постановление на наблюдаващия прокурор от комисия, определена със заповед на директора на съответната регионална дирекция на вътрешните работи, се унищожават на подходящо място по заповед на директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Унищожаването се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на постановлението.


§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и чл. 6а, ал. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


ПРОТОКОЛ
за вземане на представителни проби
 
Днес, .................... г., в гр./с. ..................., подписаният ...................................................., следовател/дознател при .............................., във връзка с разследването по следствено дело/дознание № .../....... г. по описа на ............. на основание чл. 90, ал. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, наричана по-нататък "наредбата", както и във връзка с чл. 111, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс, беше извършено вземане на представителни проби от вещество, иззето с протокол ...................... от .............../......... г.
В присъствието на:
1. ................................................................................................................... -
................ (длъжност) - специалист - технически помощник
2. .................................................................................................................. -
....................................... (адрес) - поемно лице
3. .................................................................................................................. -
....................................... (адрес) - поемно лице,
на основание чл. 4 и/или 6а от наредбата беше определена нетната маса на веществото и бяха взети представителни проби.
 
I. ОБСТОЯТЕЛСТВА
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(фактическа обстановка)
 
II. ОГЛЕД НА ИЗЗЕТОТО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО (ПРЕКУРСОР)
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(съгласно чл. 4 и/или 6а от наредбата)
 
III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕТНАТА МАСА НА ИЗЗЕТОТО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО (ПРЕКУРСОР) И ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ
 
Съгласно чл. 4 и/или 6а от наредбата беше определена нетната маса на иззетото наркотично вещество от всеки обект/група и бяха взети представителни проби от всеки обект/група, както следва:
 
Маса Маса Маса нето Представителна Остатък след
обект/ бруто нето на представителния участък проба нето вземането на пробите
група     (когато е приложимо)    
1.          
2.          
3.          
ОБЩО          
           
Масите са изразени в грамове/килограми.
Взетите проби бяха поставени в отделни прозрачни пликове. Всяка проба беше номерирана с номера на съответния обект/група. Към пробите бяха приложени като мостри и по една празна опаковка от всяка група. Всички проби и мостри от празни опаковки бяха поставени и запечатани в прозрачен плик с печат/пломба на ......................... На етикета бяха положени подписите на: следователя/дознателя, поемните лица и експерта/специалиста - технически помощник.
Остатъкът от иззетото наркотично вещество/прекурсор беше опакован в .................................... съгласно чл. 10, ал. 5 от наредбата и беше запечатан с печат/пломба на ....................... На етикета бяха положени подписите на: следователя/дознателя, поемните лица и експерта/специалиста - технически помощник.
Настоящият протокол се изготви в два екземпляра - един за следователя/дознателя и един като част от физико-химичната експертиза.
 
Присъствали:
Специалист -
технически
помощник: 1. .....................................................................
Поемни лица: 2. .............................................................
 
3. ...............................................................................
   
Следовател/дознател: .............................................................................................................................................


Приложение № 1а към чл. 12, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Рег. №: .......................... ДО
Дата .................... 20... г. ЦЕНТРАЛНОТО
  МИТНИЧЕСКО
  УПРАВЛЕНИЕ
  ОТДЕЛ
  "МРР - НОП"
   
На основание чл. 91 (чл. 98, ал. 2) от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Ви изпращаме за съхранение наркотични вещества - веществени доказателства, както следва:
1. Наркотични вещества:
- .......................................... / ................................................ г/кг
- .......................................... / ................................................ г/кг
- .......................................... / ................................................ г/кг
- ОБЩО ................................................ г/кг
(Вписва се поотделно всяко наркотично вещество. В случаи на иззети количества над 1 кг представителната проба и остатъкът също се вписват поотделно.)
2. Досъдебно производство (ЗМ) №: ...............................................................................................................................................
3. Прокурорска преписка: .....................................................................................................................................................
4. Имена на извършителите (ЕГН/ЛНЧ и националност):
- ...........................................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................................
5. Дата на изземване: ........................................................................................................................................................
6. Място на изземване: ..........................................................................................................................................................
(населено място)
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заверено копие от физикохимична експертиза.

2. Запечатани наркотични вещества (празните опаковки не се прилагат).

3. Постановление от наблюдаващия прокурор за унищожаване (в случаи над 1 кг).

Дата:
Подпис:..............................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1


ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ
№ ......../.......... г.
 

Днес, ............./...... г., на основание чл. 91 и чл. 98, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите беше изготвен и подписан протокол за съхраняване на наркотични вещества.

ПРЕДАЛ:  
служител
--> ___________________________________________
служба
--> ___________________________________________
длъжност
--> ___________________________________________
ПРИЕЛ:  
служител
--> ___________________________________________
служба
--> ___________________________________________
длъжност
--> ___________________________________________
ОБЕКТ:  
вид наркотично в-во  
(прекурсор)
--> ___________________________________________
% на активното  
вещество
--> ___________________________________________
брой опаковки
--> ___________________________________________
пломби/печати
--> ___________________________________________
следствено дело/  
дознание №
--> ___________________________________________
прокурорска
--> ___________________________________________
преписка №
--> ___________________________________________
физико-химична  
експертиза №
--> ___________________________________________
име на извършителя/  
извършителите
--> ___________________________________________
националност/  
гражданство
--> ___________________________________________
дата и място на  
изземването
--> ___________________________________________
МАСА нето бруто
по физико-химична
______________________________________________
експертиза
______________________________________________
измерена
______________________________________________
   
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ:
1. Писмо до ЦМУ № ...../.... г.
2. Копие от физико-химична експертиза № ..........................................................................................................
3.
Протоколът е съставен в два еднообразни
екземпляра.
 
ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

(.................)

 
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти