Logo Неделя, 24 Март
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г.


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговаря годишният отчет на частните съдебни изпълнители.

Чл. 2. (1) Годишният отчет се изготвя във форма по образец съгласно приложението към наредбата.
(2) Отчетният период е една календарна година.


Чл. 3. (1) Годишният отчет се изготвя и представя на министъра на правосъдието в електронна форма. Когато годишният отчет в електронна форма не е подписан от частния съдебен изпълнител с универсален електронен подпис, той се придружава от заверено копие на хартиен носител.
(3) Годишният отчет в електронна форма се представя във форма и формат, одобрени от министъра на правосъдието.


Чл. 4. Годишният отчет се изготвя и представя на министъра на правосъдието в срока, определен в чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители.


Приложение към чл. 2, ал. 1


ПОЛУЧАТЕЛ: МП   МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ    
РЕГ. №    
ОКРЪЖЕН СЪД:   ФОРМА СП - ЧСИ
     
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 200... г.
 
Раздел I - Изпълнителни дела
 
Видове изпълнителни Ши- Движение на делата - Характер на изпълнението Брой Призовки
дела фър кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7   жалби и книжа
  на       Прекратени     продажби              
  ре-             на вещи              
  да несвър- постъ- всичко свърше- по дру- изпра- остана- движи- недви- въводи преда- други постъ- уважени изгот- връчени
    шени де- пили (кол. 1+ ни чрез ги при- тени на ли несвър- ми жими   ване на   пили   вени  
    ла в нача-   кол. 2) реали- чини друг съ- шени в       движими          
РАВЕНСТВА:   лото на     зиране   дебен из- края на       вещи          
кол. 1 + кол. 2 = кол. 3   отчетния     на взе-   пълни- отчет-                  
кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 +   период     мането   тел ния пе-                  
+ кол. 6 + кол. 7               риод                  
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОБЩО    
(шифър 1000 = 1100 +    
+ 1200 + 1300 + 1400) 1000  
I. В ПОЛЗА НА    
ДЪРЖАВАТА    
(ш. 1100 = 1110+1120) 1100  
в т.ч.    
а) публични държавни    
вземания 1110  
б) частни държавни    
вземания 1120  
II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИ-    
ЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ    
(ш.1200 = шифър 1210 +    
+ 1220+1230) 1200  
в т.ч.    
а) в полза на банки 1210  
б) в полза на търговци 1220  
в) в полза на други ЮЛ 1230  
III. В ПОЛЗА НА ГРАЖДА-    
НИ (ш.1300 = ш.1310 +    
+ 1320+1330) 1300  
в т.ч.    
а) за издръжки 1310  
б) по трудови спорове 1320  
в) предаване на дете 1330  
г) други 1340  
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА    
ЧУЖДЕСТРАННИ    
РЕШЕНИЯ 1400  
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА    
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ 1500  
     

Раздел II - Суми по изпълнителни дела

Видове изпълнителни дела   Дължими суми Събрана сума    
по характер и произход   по изп. дела      
на вземанията          
РАВЕНСТВА: Ши- от образуването им до началото на отчетния период от образувани през отчетния период всичко (кол. 1 + кол. 2) (кол. 3 = кол. 9 + 11 + 12) общо (кол. 5 + 6 + 7 + 8 + 9) такси допълнителни разноски приети други разноски лихви суми по изпълнителни листове от общо събраната сума (кол. 4) размер на сумата, платена доброволно Несъбрани суми по опрощаване, прекр. по подс. перемция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилване и др. Останала несъбрана сума по изпълнителни листове в края на отчетния период
кол. 1 + кол. 2 = кол. 3 фър                        
кол. 3 = кол. 9 + кол. 11 + кол. 12 на                        
кол. 4 = кол. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ре-                        
кол. 9 <= кол. 4 да                        
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общо (шифър 1000 = 1100 +    
+ 1200 + 1300 + 1400) 1000  
I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА    
(ш. 1100 = 1110 + 1120), 1100  
в т.ч.:    
а) публични държавни вземания 1110  
б) частни държавни вземания 1120  
II. В полза на юридически лица    
и търговци    
(ш. 1200 = шифър 1210 + 1220 +    
+ 1230) 1200  
в т.ч.:    
а) в полза на банки 1210  
б) в полза на търговци 1220  
в) в полза на други ЮЛ 1230  
III. В полза на граждани    
(ш. 1300 = ш. 1310 + 1320 +    
+ 1330 + 1340) 1300  
в т.ч.:    
а) за издръжки 1310  
б) по трудови спорове 1320  
в) предаване на дете 1330  
г) други 1340  
IV. Изпълнение на чуждестранни    
решения 1400  
     
Дата: ......................................................................
Съставил: .......................................................................
Частен съдебен изпълнител:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Град: .................................................................
Тел.:..........................................................................
 
     

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ ФОРМИ

Раздел I - Изпълнителни дела

Колона 1 - Посочва се броят на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период.
Колона 2 - Посочва се броят на образуваните изпълнителни дела през отчетния период - новообразувани и получени от друг съдебен изпълнител.
Колона 3 - Образува се от сумиране на броя на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период (колона 1) и броя на образуваните изпълнителни дела през отчетния период (колона 2).
Колона 4 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е удовлетворен изцяло:
чрез плащане на сумата по изпълнителния лист;
чрез възлагане на имущество на взискателя вместо плащане;
чрез изпълнение на непаричното притежание - предаване на движими и недвижими вещи и предаване на дете;
чрез изпълнение на действието, което длъжникът е осъден да извърши.
Колона 5 - Посочва се броят на делата, прекратени по други причини:
взискателят е поискал писмено прекратяване на изпълнителното дело;
изпълнителният лист е обезсилен;
когато с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или се признае същият акт за подправен;
когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка, и когато заяви писмено, че длъжникът прави вноски срещу задължението си;
представено е влязло в сила решение, с което е уважен искът в производството по оспорване вземането по изпълнителния лист.
Колона 6 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е оттеглил изпълнителния си лист и е възложил вземането си за събиране на друг съдебен изпълнител и на делата, изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител.
Колона 7 - Броят на делата, останали несвършени в края на отчетния период, се определя като разлика между колона 3 и общия сбор от колони 4, 5 и 6.
Колона 8 - Посочва се броят на извършените продажби на движими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател.
Колона 9 - Посочва се броят на извършените продажби на недвижими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател.
Колона 10 - Попълва се броят на извършените въводи.
Колона 11 - Посочва се броят на принудителните действия, при които са предадени движими вещи. Тук се отразява и броят на принудителните действия за предаване на дете.
Колона 12 - Посочва се броят на принудителните действия, които не са отразени в колони 8, 9, 10, 11.
Колони 13 и 14 - Посочва се съответно броят на постъпилите жалби през отчетния период и броят на жалбите, които са уважени, независимо кога са постъпили.
Колона 15 - Посочва се броят на изготвените призовки и книжа.
Колона 16 - Посочва се броят на връчените призовки и книжа.

Раздел II - Суми по изпълнителни дела

Колона 1 - Посочва се размер на дължимите суми по изпълнителни дела, останали несвършени в края на предходния отчетен период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 7 на раздел I - Изпълнителни дела. Дължима сума е сумата, посочена в изпълнителния лист - главница, мораторна лихва и разноски, така, както са посочени. Колона 1 от този отчет е равна на колона 12 от отчетната форма за предходния период.
Колона 2 - Посочва се размер на дължимата сума по образуваните през отчетния период изпълнителни дела. Сумата се определя като сбор от присъдената главница, мораторната лихва и разноските така, както са посочени в изпълнителните листове, въз основа на които са образувани изпълнителните дела през отчетния период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 2 от раздел I - Изпълнителни дела.
Колона 3 - Посочва се сума, която е сбор от сумите в колони 1 и 2.
Колона 4 - Посочва се сумата, която е сбор от сумите в колони 5, 6, 7, 8 и 9.
Колона 5 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците начислени от частния съдебен изпълнител такси.
Колона 6 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците начислени от частния съдебен изпълнител допълнителни разноски съгласно раздел VII от Тарифата за таксите и разноските по изпълнението към Закона за частните съдебни изпълнители.
Колона 7 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците приети от частния съдебен изпълнител други разноски по изпълнението, т.е такива, които не са начислени от самия него.
Колона 8 - Посочва се сумата на лихвата, събрана от длъжниците, изчислявана върху главниците от образуване на изпълнителното дело до погасяване на дълга.
Колона 9 - Вписва се сумата на събраните от длъжниците главница, мораторна лихва и разноски така, както са посочени в изпълнителните листове.
Колона 10 - Посочва се размерът на събраната от частния съдебен изпълнител сума, платена доброволно в срока за доброволно изпълнение, в резултат на спогодба между страните или по чл. 348 ГПК. Тази сума е част от сумата, отразена в колона 4.
Колона 11 - Посочва се сборът на вземанията (така, както са посочени в изпълнителните листове) по изпълнителни дела, прекратени поради опрощаване, перемция, давност, обезсилване или изпратени на друг съдебен изпълнител.
Колона 12 - Посочва се несъбраната сума по изпълнителни дела до края на отчетния период. Сумата от колона 12 е равна на сумата от колона 1 на отчетната форма за следващия отчетен период.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти