Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 2006 Г. ЗА ОТЧЕТИТЕ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2020 Г.)

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят годишният и шестмесечният отчет на частните съдебни изпълнители.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) Годишният и шестмесечният отчет се изготвят във форма по образец съгласно приложението към наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) Отчетните периоди са шест месеца и една календарна година.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) Отчетът се изготвя и представя на министъра на правосъдието в електронна форма. Когато отчетът в електронна форма не е подписан от частния съдебен изпълнител с универсален електронен подпис, той се придружава от заверено копие на хартиен носител.
(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) Отчетът в електронна форма се представя във форма и формат, одобрени от министъра на правосъдието.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.) Отчетът се изготвя и представя на министъра на правосъдието в срока, определен в чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 77 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2006 Г. ЗА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2020 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила в едногодишен срок от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 29.06.2020 г.)

ПОЛУЧАТЕЛ: МП

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕГ. №

ОКРЪЖЕН СЪД:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ФОРМА СП - ЧСИ

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА ........... - .......... г.

 

Раздел I - Изпълнителни дела

 

Видове изпълнителни

дела

Шифър

на реда

Движение на делата -

кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7

Характер на изпълнението

Брой

жалби

несвършени

дела в началото на отчетния

период

постъпили

всичко

(кол. 1 +
кол. 2)

прекратени

изпратени на друг съдебен изпълнител

останали несвършени в края на отчетния

период

продажби на вещи

въводи

предаване на движими вещи

други

постъпили

уважени

РАВЕНСТВА:

кол. 1 + кол. 2 = кол. 3

кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7

свършени чрез реализиране на вземането

по други причини

движими

недвижими

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОБЩО (шифър 1000 = 1100 + 1200 + 1300 + 1400)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

(ш. 1100=1110+1140+1170)

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

(ш. 1110=1120 +1130), в т.ч.:

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) публични вземания

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) частни вземания

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ

(ш. 1140=1150 +1160), в т.ч.:

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) публични вземания

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) частни вземания

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В ПОЛЗА НА СЪДИЛИЩАТА

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ (ш.1200 = шифър 1210 + 1220+1230), в т.ч.:

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) в полза на банки

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) в полза на търговци

1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в полза на други ЮЛ

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ

(ш.1300 = ш.1310 + 1320+1330),

в т.ч.:

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за издръжки

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) по трудови спорове

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) предаване на дете

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) други

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II - Суми по изпълнителни дела

 

Видове изпълнителни дела

по характер и произход

на вземанията

Шифър на реда

Дължими суми

по изп. дела

Събрана сума

 

РАВЕНСТВА:

кол. 1 + кол. 2 = кол. 3

кол. 3 = кол. 7 + кол. 8 + кол. 9

кол. 4 = кол. 5 + 6 + 7

кол. 9 <= кол. 4

от образуването им до началото на отчетния период

от образувани през отчетния период

всичко (кол. 1 + кол. 2) (кол. 3 = кол. 7+8+9)

общо (кол. 5 + 6 + 7)

разноски

лихви

суми по изпълнителни листове

несъбрани суми по опрощаване, прекр. по подс. перемция, изпратени на друг СИ, давност, обезсилване и др.

останала несъбрана сума по изпълнителни листове в края на отчетния период

 

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Общо (шифър 1000 = 1100 +1200 + 1300 + 1400)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

(ш. 1100=1110+1140+1170)

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

(ш. 1110=1120 +1130)

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.:

а) публични вземания

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) частни вземания

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ

(ш. 1140=1150 +1160)

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.:

а) публични вземания

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) частни вземания

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В ПОЛЗА НА СЪДИЛИЩАТА

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВЦИ

(ш. 1200 = шифър 1210 + 1220 + 1230)

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.:

а) в полза на банки

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) в полза на търговци

1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в полза на други ЮЛ

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ

(ш. 1300 = ш. 1310 + 1320 +1330 + 1340)

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.:

а) за издръжки

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) по трудови спорове

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) предаване на дете

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) други

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Изпълнение на чуждестранни решения

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ ФОРМИ


Раздел I - Изпълнителни дела
Колона 1 - Посочва се броят на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период.
Колона 2 - Посочва се броят на образуваните изпълнителни дела през отчетния период - новообразувани и получени от друг съдебен изпълнител.
Колона 3 - Образува се от сумиране на броя на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период (колона 1) и броя на образуваните изпълнителни дела през отчетния период (колона 2).
Колона 4 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е удовлетворен изцяло:
чрез плащане на сумата по изпълнителния лист;
чрез възлагане на имущество на взискателя вместо плащане;
чрез изпълнение на непаричното притежание - предаване на движими и недвижими вещи и предаване на дете;
чрез изпълнение на действието, което длъжникът е осъден да извърши.
Колона 5 - Посочва се броят на делата, прекратени по други причини:
взискателят е поискал писмено прекратяване на изпълнителното дело;
изпълнителният лист е обезсилен;
когато с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или се признае същият акт за подправен;
когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка, и когато заяви писмено, че длъжникът прави вноски срещу задължението си;
представено е влязло в сила решение, с което е уважен искът в производството по оспорване вземането по изпълнителния лист.
Колона 6 - Посочва се броят на делата, по които взискателят е оттеглил изпълнителния си лист и е възложил вземането си за събиране на друг съдебен изпълнител, и на делата, изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител.
Колона 7 - Броят на делата, останали несвършени в края на отчетния период, се определя като разлика между колона 3 и общия сбор от колони 4, 5 и 6.
Колона 8 - Посочва се броят на извършените продажби на движими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател.
Колона 9 - Посочва се броят на извършените продажби на недвижими вещи без значение дали са завършили със закупуване от реален купувач, или са възложени на взискател.
Колона 10 - Попълва се броят на извършените въводи.
Колона 11 - Посочва се броят на принудителните действия, при които са предадени движими вещи. Тук се отразява и броят на принудителните действия за предаване на дете.
Колона 12 - Посочва се броят на принудителните действия, които не са отразени в колони 8, 9, 10 и 11.
Колони 13 и 14 - Посочва се съответно броят на постъпилите жалби през отчетния период и броят на жалбите, които са уважени, независимо кога са постъпили.

Раздел II - Суми по изпълнителни дела
Колона 1 - Посочва се размер на дължимите суми по изпълнителни дела, останали несвършени в края на предходния отчетен период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 7 на раздел I - Изпълнителни дела. Дължима сума е сумата, посочена в изпълнителния лист - главница, мораторна лихва и разноски, така, както са посочени. Колона 1 от този отчет е равна на колона 9 от отчетната форма за предходния период.
Колона 2 - Посочва се размер на дължимата сума по образуваните през отчетния период изпълнителни дела. Сумата се определя като сбор от присъдената главница, мораторната лихва и разноските така, както са посочени в изпълнителните листове, въз основа на които са образувани изпълнителните дела през отчетния период. Сумата се изчислява от дължимите суми по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в колона 2 от раздел I - Изпълнителни дела.
Колона 3 - Посочва се сума, която е сбор от сумите в колони 1 и 2.
Колона 4 - Посочва се сумата, която е сбор от сумите в колони 5, 6 и 7.
Колона 5 - Посочва се сумата на събраните от длъжниците приети от частния съдебен изпълнител разноски по изпълнението (за адвокатски и юрисконсулстки възнаграждения, както и тези по раздел VI от Тарифата за таксите и разноските по изпълнението към Закона за частните съдебни изпълнители).
Колона 6 - Посочва се сумата на лихвата, събрана от длъжниците, изчислявана върху главниците от образуване на изпълнителното дело до погасяване на дълга.
Колона 7 - Вписва се сумата на събраните от длъжниците главница, мораторна лихва и разноски така, както са посочени в изпълнителните листове.
Колона 8 - Посочва се сборът на вземанията (така, както са посочени в изпълнителните лис-
тове) по изпълнителни дела, прекратени поради опрощаване, перемция, давност, обезсилване или изпратени на друг съдебен изпълнител.
Колона 9 - Посочва се несъбраната сума по изпълнителни дела до края на отчетния период. Сумата от колона 9 е равна на сумата от колона 1 на отчетната форма за следващия отчетен период.  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти