Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, редът и срокът за извършване на задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители.

Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира реализирането на имуществената отговорност на частния съдебен изпълнител за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.


Чл. 3. Задължителната застраховка на частния съдебен изпълнител покрива отговорността за причинените на страните, другите участници в изпълнителното производство и на всички трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.


Чл. 4. (1) Ограниченията на отговорността на застрахователя по задължителната застраховка не могат да надхвърлят ограниченията на отговорността на частния съдебен изпълнител.
(2) Застрахователят отговаря за вредите до размера на застрахователната сума, за която е сключена застраховката.


Чл. 5. Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди, произтичащи от:
1. косвени загуби;
2. форсмажорни обстоятелства, като земетресение, буря, наводнение, военни действия, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут, тероризъм;
3. пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
4. неправомерно използване на запалими или взривни материали;
5. действия на застрахования извън професионалната му дейност като частен съдебен изпълнител;
6. глоби, неустойки и други обезщетения, дължими от частния съдебен изпълнител по силата на договор извън обхвата на отговорността му по Закона за задълженията и договорите;
7. непозволено увреждане на служители и/или работници на частния съдебен изпълнител.


Чл. 6. Частният съдебен изпълнител носи дисциплинарна отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си по тази наредба.

Глава втора.
ОБЩИ УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР


Чл. 7. (1) Частният съдебен изпълнител сключва договор за задължителна застраховка със застраховател, получил разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз от Комисията за финансов надзор, съгласно Кодекса за застраховането.
(2) След взето решение от общото събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители за сключване на групови застраховки Съветът на камарата може да договаря с едно или повече застрахователни дружества на конкурсна основа общи условия за застраховане на риска "Професионална отговорност на частен съдебен изпълнител". Договорените общи условия се съобщават на членовете на камарата в 14-дневен срок от договарянето им.
(3) Сключените от частните съдебни изпълнители застрахователни договори по ал. 1 със застрахователи, различни от тези по ал. 2, следва да бъдат съобразени с изискванията по чл. 10 от наредбата.


Чл. 8. (1) Договорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година. Този срок се удължава или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.
(2) Частният съдебен изпълнител представя на Камарата на частните съдебни изпълнители за вписване в регистъра на частните съдебни изпълнители копие от договора за застраховка и документи, удостоверяващи плащането на застрахователната премия, в 7-дневен срок от сключването или удължаването му.
(3) В същия срок копие от договора за застраховка и документите, удостоверяващи плащането на застрахователната премия, се предоставят на министъра на правосъдието.


Чл. 9. Министърът на правосъдието и Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители осъществяват контрол за сключването на задължителната застраховка по тази наредба.


Чл. 10. (1) Частният съдебен изпълнител предоставя при поискване сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка.
(2) Сертификатът съдържа следната информация на български и на английски език:
1. предмет на застраховката;
2. име, регистрационен номер, адрес на кантората и телефон на частния съдебен изпълнител;
3. номер и дата на застрахователната полица;
4. номер и дата на издаване на сертификата;
5. срок на валидност на застраховката;
6. наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя;
7. застрахователно покритие;
8. застрахователна сума;
9. срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя;
10. подпис и печат на застрахователя;
11. подпис и печат на частния съдебен изпълнител.


Чл. 11. (1) Застрахователната премия се заплаща еднократно, освен ако в застрахователния договор е уговорено друго.
(2) При разсрочено плащане, когато частният съдебен изпълнител закъснее с плащането на разсрочените вноски от премията по-дълго от 15 дни след получаването на писмено предупреждение от застрахователя, договорът за задължителна застраховка се счита за прекратен. Това обстоятелство се отразява в застрахователната полица.
(3) При заплащане на разсрочената част от премията застраховката се възстановява от 00.00 ч. на деня, следващ плащането.
(4) В случай на прекратяване на договора за задължителна застраховка застрахователят уведомява писмено Камарата на частните съдебни изпълнители в срок до 3 дни от прекратяването.
(5) При платена първа вноска, но последващо закъсняло плащане на разсрочена вноска от застрахователната премия и настъпване на застрахователно събитие в 15-дневния срок по ал. 2 застрахователят е длъжен да плати обезщетение до размера на застрахователната сума.

Глава трета.
МИНИМАЛНА ГОДИШНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Минималната годишна застрахователна сума, за която частният съдебен изпълнител сключва договор за застраховка, е в размер на 1 200 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Минималната годишна застрахователна сума, за която частният съдебен изпълнител сключва договор за задължителна застраховка при встъпването му в длъжност, е в размер на една втора от сумата по ал. 1.
(3) Когато застрахователният договор е сключен при условията на наредбата за застрахователна сума, по-голяма от минимално изискуемата, се счита, че задължителната застраховка е включена в нея.

Глава четвърта.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО СЪБИТИЕ


Чл. 13. Застрахователно събитие при застраховка "Професионална отговорност на частен съдебен изпълнител" е извършването на вредоносно действие или вредоносно бездействие.


Чл. 14. (1) Частният съдебен изпълнител уведомява застрахователя за настъпилото застрахователно събитие в 7-дневен срок от узнаването.
(2) В срока по ал. 1 частният съдебен изпълнител уведомява Камарата на частните съдебни изпълнители.


Чл. 15. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава увреденото лице от правото му да иска обезщетението да бъде определено по съдебен ред.
(2) Когато искането за обезщетение е предявено по съдебен ред, частният съдебен изпълнител е длъжен да поиска привличането на застрахователя в процеса.
(3) Увреденото лице може да предяви искането си за обезщетение пряко срещу застрахователя.


Чл. 16. Спогодба между частния съдебен изпълнител и лицето, претърпяло вреди, има действие за застрахователя, ако той я одобри.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Договорите за задължителна застраховка по чл. 8, които частните съдебни изпълнители ще сключват или подновяват след 1.01.2020 г., следва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 12, ал. 1 и 2.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители.


Приложение към чл. 12, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти