Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 21 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.20 от 17 Март 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Министърът на правосъдието насрочва конкурс за частни съдебни изпълнители със заповед, която се публикува в един централен ежедневник и се обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. Заповедта се съобщава писмено на Съвета на Камарата.
(2) В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители.
(3) Заповедта на министъра за насрочване на конкурс съдържа следните данни:
1. брой на вакантните места за частни съдебни изпълнители и районите, в които те ще изпълняват длъжността си;
2. дата, час и място на провеждане на конкурса;
3. място и срок за приемане на конкурсните документи;
4. размер на такса за участие и сметка, по която тя следва да се внесе.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Темите, по които конкурсната комисия определя въпросите за устния изпит, са примерно посочени в приложение към заповедта по ал. 3. В същото приложение се посочват нормативната база и литературата за провеждането на писмената част на изпита.


Чл. 3. (1) Конкурсът за частни съдебни изпълнители се състои от писмен и устен изпит.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., отм. относно доп. от ДВ, бр. 90 от 2011 г. с Решение № 13965 от 21.11.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 17.03.2015 г.)


Чл. 4. Провеждането на конкурс за частни съдебни изпълнители се организира от министъра на правосъдието.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС


Чл. 5. За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Кандидатите за частни съдебни изпълнители подават лично или от упълномощено лице чрез Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в конкурса в 20-дневен срок от датата на публикуване на заповедта на министъра.
(2) Заявлението съдържа следните данни на кандидата за частен съдебен изпълнител:
1. име;
2. единен граждански номер;
3. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) адрес и телефон за връзка;
4. упражнявана професия;
5. юридически стаж на кандидата;
6. район, за който кандидатства.
(3) Към заявлението се прилагат документи за:
1. раждане;
2. завършено висше юридическо образование;
3. придобита юридическа правоспособност;
4. трудов стаж;
5. месторабота;
6. свидетелство за съдимост;
7. декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за частните съдебни изпълнители;
8. медицинско удостоверение;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) документ за платена държавна такса.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Документите по ал. 3, т. 1, 2 и 4 се подават като нотариално заверени копия, документите по т. 3 - като копия, а документите по т. 5, 6, 7, 8 и 9 - в оригинал.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Проверката за редовност на документите се извършва от комисия, определена от министъра на правосъдието.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Комисията предлага на министъра на правосъдието за одобрение списък на допуснатите до изпита кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи, които се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страниците на Министерството на правосъдието. В списъка на кандидатите с нередовни документи се посочва нередовността на документите на всеки кандидат.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители дава мнение до министъра на правосъдието за общественото доверие, с което се ползва всеки кандидат, в 7-дневен срок от обявяване на окончателния списък на кандидатите.

Глава трета.
КОНКУРСНА КОМИСИЯ


Чл. 7. (1) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама частни съдебни изпълнители, определени от Камарата на частните съдебни изпълнители, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) При отсъствие на член на конкурсната комисия той се замества от резервен член, определен по реда на ал. 1. Резервен член на изпитната комисия замества по право редовен член в случаите на отпуск поради временна нетрудоспособност, служебна командировка, при самоотвод по конкретен случай и при други обстоятелства, които водят до фактическа невъзможност за участие в работата на комисията.
(3) Председателят на конкурсната комисия:
1. ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден;
2. съставя протоколи с резултатите от писмения и устния изпит;
3. съставя протокол с окончателния резултат от конкурса и го изпраща на министъра на правосъдието.


Чл. 8. Конкурсната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., отм. относно изм. от ДВ, бр. 90 от 2011 г. с Решение № 13965 от 21.11.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 17.03.2015 г.) Конкурсната комисия съставя въпросите за писмения изпит, от които се оформят два варианта на тест, като всеки вариант съдържа 50 въпроса и всеки въпрос има един верен отговор. Конкурсната комисия определя и верните отговори на въпросите от теста. Всеки вариант се подпечатва с печата на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия с решение предварително определя броя на квесторите и техническите правила за провеждане на писмения изпит, които съдържат и изискванията за реда в залата, и ги оповестява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на страницата на Министерството на правосъдието в интернет.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита.
(5) Кандидатите се допускат в залата за писмен изпит след представяне на документ за самоличност и се подписват в присъствен списък.
(6) При явяване на устен изпит кандидатите представят на конкурсната комисия документ за самоличност.
(7) След обявяване началото на писмения изпит комисията определя чрез жребий един от кандидатите, присъстващи в залата, който изтегля един от вариантите на тест, и го съобщава на всички кандидати.
(8) Писменият изпит се провежда едновременно за всички кандидати в една или повече зали в зависимост от броя на кандидатите, в присъствието на поне един член на комисията и квестори, които следят за реда в залата.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм. относно изм. от ДВ, бр. 90 от 2011 г. с Решение № 3768 от 19.03.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) По време на изпита кандидатите не могат да използват нормативни актове, съдебна практика и други помагала.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Кандидатите отбелязват верните отговори на въпросите от изтегления вариант на тест върху дадени от комисията бланки с отговори, подпечатани с печат на Министерството на правосъдието със син химикал и знака "Х"(хикс).
(11) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Всеки кандидат изписва на предоставена от конкурсната комисия бланка трите си имена и единния граждански номер и я запечатва в малък непрозрачен плик. Писменият тест, бланката с отговорите и малкият плик се поставят и запечатват в голям плик собственоръчно от кандидата в присъствието на член от комисията. Кандидатът се подписва, че е предал писмената си работа върху списък, предоставен му от член на конкурсната комисия или квестор, който също се подписва.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Писменият изпит продължава три астрономически часа, като председателят на конкурсната комисия обявява началото и края на изпита.

Глава пета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия без предварително определен ред разпечатва големите пликове и изписва еднакъв номер на малкия плик, на големия плик и на бланката с отговорите. Председателят на конкурсната комисия изготвя протокол, в който се отбелязват датата, часът на разпечатването на големите пликове, броят на писмените работи и броят на малките пликове. Малките пликове се съхраняват от председателя на конкурсната комисия в подходящо помещение в Министерството на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Бланките с отговорите и пликовете - голям и малък, не трябва да съдържат никакви външни белези или информация за кандидата. При нарушаване на това изискване изпитът на съответния кандидат се анулира, за което се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г., отм. относно доп. от ДВ, бр. 90 от 2011 г. с Решение № 13965 от 21.11.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 17.03.2015 г.) Конкурсната комисия оценява писмения изпит с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. Оценките се определят, както следва:
1. отличен (6) - за 47 - 50 верни отговора;
2. отличен (5.50) - за 44 - 46 верни отговора;
3. много добър (5.00) - за 41 - 43 верни отговора;
4. много добър (4.50) - за 37 - 40 верни отговора;
5. добър (4.00) - за 33 - 36 верни отговора;
6. добър (3.50) - за 30 - 32 верни отговора;
7. среден (3.00) - за 27 - 29 верни отговора;
8. слаб (2) - до 26 верни отговора.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Отговорите се оценяват от всички членове на комисията и се подписват от тях. След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги и идентифицира отговорите. Оценките от писмения изпит се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, датира се и се предава на председателя.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Резултатите от писмения изпит се обявяват от комисията на интернет страниците на Министерството на правосъдието.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-малко от мн. добър (4.50).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Устният изпит се провежда не по-рано от 10 дни след обявяване на резултатите от писмения изпит.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Конкурсната комисия съставя списък на допуснатите до устен изпит кандидати и график за явяването им по азбучен ред. Списъкът и графикът се обявяват пет дни преди началото на устния изпит на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Устният изпит за всеки кандидат се провежда от конкурсната комисия в присъствието на петима кандидати, предходни или следващи по график.
(3) Конкурсната комисия оценява знанията на кандидатите с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. Оценката на кандидатите от устния изпит представлява средноаритметично число от сбора на оценките на всички членове на конкурсната комисия.
(4) Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата и останалите присъстващи в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) В класирането за местата за частни съдебни изпълнители участват кандидатите, получили оценки най-малко мн. добър (4.50) на писмения изпит и най-малко мн. добър (4.50) на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки.
(6) При равен резултат на оценките на двама или повече кандидати за едно място предимство в класирането има този с по-голям юридически стаж.


Чл. 13. (1) За резултата от класирането се изготвя протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на официалната му страница в интернет. Единият екземпляр от протокола се изпраща от председателя на конкурсната комисия на министъра на правосъдието в 3-дневен срок от приключването на конкурсния изпит. Другият екземпляр се предава за съхранение в деловодството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от 06.06.2014 г.) Министърът на правосъдието в едномесечен срок от получаване на резултатите издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието, публикува се в официалната му страница в интернет и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2011 Г., ОТМ. С РЕШЕНИЕ № 13965 ОТ 21.11.2014 Г. НА ВАС - ДВ, БР. 20 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2015 Г.)

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2015 г., в сила от 17.03.2015 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2014 Г.)

§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти